Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.fsd.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Strzelce Krajeńskie: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg d budynków administracyjnych Starstwa Pwiatweg w Strzelcach Krajeńskich Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pwiat Strzeleck-Drezdenecki, ul. Ks. St. Wyszyńskieg 7, Strzelce Krajeńskie, wj. lubuskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samrządwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg d budynków administracyjnych Starstwa Pwiatweg w Strzelcach Krajeńskich. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest kmplekswa dstawa (sprzedaż raz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemneg wyskmetanweg typu E, d budynków będących własnścią pwiatu strzeleck - drezdeneckieg, wj. lubuskie na ptrzeby niżej wymieninych biektów: Zadanie częściwe nr 1 Lkalizacja: Strzelce Kraj., ul. Ks. St. Wyszyńskieg 7A - budynek administracyjny, internat, warsztaty szklne: szacwane rczne zużycie gazu: ,00 m³ zaptrzebwanie na mc gdzinwą: d 45 m³/h rdzaj urządzenia gazweg: kcił c. i c.w. - 1 szt. mcy 575kW układ pmiarwy składa się z: - gazmierz rtrwy firmy Cmmn G40 nr fabr / rejestratr firmy Plum typu MacR nr fabr.1421r grupa taryfwa: W-5 nr punktu pbru gazu:

2 Zadanie częściwe nr 2 Lkalizacja: Drezdenk, ul. Kściuszki 31 - budynek administracyjny: szacwane rczne zużycie gazu: ,00 m³ zaptrzebwanie na mc gdzinwą: d 10 m³/h rdzaj urządzenia gazweg: kcił c. i c.w. - 1 szt. mcy 64kW układ pmiarwy składa się z: - gazmierz G6 nr fabr grupa taryfwa: W-4 nr OSD: Szacwane rczne zużycie gazu ziemneg ma jedynie charakter rientacyjny - zstał sprządzne na pdstawie danych histrycznych z pprzednich lat. Prgnza służy wyłącznie d prównania fert i w żadnym wypadku nie stanwi ze strny Zamawiająceg zbwiązania d zakupu gazu w pdanej ilści. Wyknawcy nie będzie przysługiwał jakieklwiek rszczenie z tytułu niepbrania przez Zamawiająceg przewidywanej ilści paliwa gazweg. Wyknawca zbwiązuje się d przeprwadzenia prcedury zmiany sprzedawcy paliw gazwych, zgdnie z Instrukcją Ruchu i Eksplatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazweg przechdzi na Zamawiająceg p dknaniu pmiaru na wyjściu z gazmierza. Dstarczenie gazu dbywać się będzie na pdstawie umwy zawierającej pstanwienia umwy sprzedaży raz pstanwienia umwy świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umwa kmplekswa) i będzie wyknywana na warunkach kreślnych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Praw energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, pz. 1059), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kdeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, pz.121) raz przepisami wyknawczymi wydanymi na pdstawie w/w aktów prawnych. Gaz pwinien być dstarczny d punktu zdawcz - dbirczeg, którym jest zespół urządzeń gazwych służących d przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnścią zamawiająceg. Przewidywany termin rzpczęcia kmplekswej dstawy (sprzedaży) gazu ziemneg: maj 2014 rku, nie wcześniej jednak niż p pzytywnie przeprwadznej prcedurze zmiany sprzedawcy paliw gazwych. Zamawiający świadcza, że jest zwlniny z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianeg paliwa gazweg d celów pałwych przez rgany administracji publicznej (art. 31 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. pdatku akcyzwym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, pz. 626 ze zm.). Wyknawca zbwiązany będzie d realizacji dstaw gazu ziemneg raz świadczenia usług dystrybucji gazu na zasadach kreślnych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Praw energetyczne (Dz. U. z 2012 r. pz ze zm.) raz rzprządzeń wyknawczych d tej ustawy i zgdnie z Plskimi nrmami. Jeśli Wyknawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, d której przyłączne są instalacje znajdujące się w biektach przy ul. Kściuszki 31 w Drezdenku i ul. Ks. St. Wyszyńskieg 7A w Strzelcach Krajeńskich wówczas musi psiadać aktualną kncesję na prwadzenie działalnści gspdarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemneg, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli Wyknawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej d której przyłączne są instalacje znajdujące się w biektach przy ul. Kściuszki 31 w Drezdenku i ul. Ks. St. Wyszyńskieg 7A w Strzelcach Krajeńskich wówczas musi psiadać pdpisaną generalną umwę dystrybucyjną zawartą z

3 Operatrem Systemu Dystrybucyjneg - Plskim Górnictwem Naftwym i Gazwnictwem Sp. z.. z siedzibą w Warszawie. W sytuacji, gdy umwa, której mwa pwyżej, wygaśnie przed zakńczeniem realizacji przedmitweg zamówienia, wybrany Wyknawca zbwiązany będzie d przedłużenia ważnści umwy generalnej z OSD d czasu wygaśnięcia umwy zawartej z Zamawiającym. Zmiany cen i stawek jednstkwych w kresie trwania zamówienia mgą nastąpić wyłącznie przy zmianie: - taryfy przedsiębirstwa energetyczneg dla paliw gazwych - zatwierdznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - taryfy lkalneg OSD - zatwierdznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; - pdatku akcyzweg; - pdatku VAT; - gólnie bwiązujących przepisów prawa w tym zakresie; - mcy umwnej i/lub grupy taryfwej. Wyłniny Wyknawca będzie zbwiązany d dknania następujących czynnści związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazweg: - wypełnienia, pdpisania raz złżenia (w imieniu własnym i Zamawiająceg) d Operatra Systemu Dystrybucyjneg (Plskieg Górnictwa Naftweg i Gazwnictwa Sp. z.. z siedzibą w Warszawie) pisemneg zgłszenia zawarciu nwej umwy sprzedaży paliwa gazweg dla dbircy przyłączneg d sieci dystrybucyjnej Plskiej Spółki Gazwnictwa Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, - reprezentwania Zamawiająceg przed Plskim Górnictwem Naftwym i Gazwnictwem Sp. z.. z siedzibą w Warszawie. w sprawach związanych z prcedurą zmiany sprzedawcy. Zamawiający dpuszcza mżliwść realizacji przedmitu zamówienia przy udziale Pdwyknawców. W takim przypadku Wyknawca wskaże w swjej fercie te części zamówienia, których wyknanie pwierzy Pdwyknawcm - Załącznik Nr 6 d SIWZ. UWAGA! Wyknawca pnsi pełną dpwiedzialnść wbec Zamawiająceg i sób trzecich za rbty budwlane, usługi i dstawy wyknane przez Pdwyknawców. Odpwiedzialnść Wyknawcy za działania lub zaniechania Pdwyknawców nie wyłącza sbistej dpwiedzialnści Pdwyknawców, która nie mże być w jakiejklwiek frmie zniesina lub graniczna. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: nie dtyczy

4 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Wyknawcy winni wykazać psiadanie aktualnie bwiązującej kncesji na brót paliwami gazwymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgdnie z przepisami prawa; Wyknawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej winni pświadczyć, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/ mają becnie zawartą umwę świadczenie usług dystrybucji gazu ziemneg z Operatrem Systemu Dystrybucyjneg działającym na terenie bjętym zamówieniem. Wyknawca spełni wymienine pwyżej warunki udziału w pstępwaniu, jeżeli wykaże ich spełnianie pprzez złżenie świadczeń i dkumentów III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie definiuje szczegółweg pisu spsbu dknywania ceny spełnienia teg warunku III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie definiuje szczegółweg pisu spsbu dknywania ceny spełnienia teg warunku III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie definiuje szczegółweg pisu spsbu dknywania ceny spełnienia teg warunku III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie definiuje szczegółweg pisu spsbu dknywania ceny spełnienia teg warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

5 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: ptwierdzenie psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, w szczególnści kncesje, zezwlenia lub licencje; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na zasby innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej

6 lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) Frmularz Oferty, sprządzny na pdstawie wzru stanwiąceg Załącznik nr 1 d SIWZ. Oświadczenia i dkumenty, których mwa w Rzdziale 9 SIWZ. Stswne pełnmcnictw/-a - w przypadku, gdy upważnienie d pdpisania ferty nie wynika bezpśredni ze złżnej ferty lub dpisu z właściweg rejestru. W przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia - dkument ustanawiający Pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia Umwy w sprawie niniejszeg zamówienia publiczneg. W przypadku, gdy Wyknawca zamierza zawrzeć infrmacje stanwiące tajemnicę przedsiębirstwa - ddzielna kperta z znakwaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Wypełniny frmularz cenwy stanwiący Załącznik Nr 1A (zad. częściwe nr 1) raz Załącznik nr 1B (zad. częściwe nr 2) d SIWZ SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zamawiający dpuszcza mżliwść zmiany isttnych pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy, w szczególnści w przypadku, gdy kniecznść wprwadzenia takich zmian wynika z klicznści, których nie mżna był przewidzieć w chwili zawarcia Umwy. Zmiana Umwy udzielenie niniejszeg zamówienia mże nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienie zmian lub klicznści, których nie dał się przewidzieć w dacie zawarcia umwy, a których wprwadzenie jest knieczne d prawidłweg wyknania przedmitu umwy, zgdnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Praw energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, pz. 1059) lub wydanymi na tej pdstawie przepisami wyknawczymi; zmiany cen jednstkwych, kreślnych dla kmplekswej dstawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem

7 zmiany stawki pdatku akcyzweg lub stawki pdatku VAT; zmiana ceny ferty mże nastąpić p zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nwej taryfy, tj. w szczególnści nwych cen i stawek stswanych d rzliczeń z Odbircami; zmiany rganów uprawninych d reprezentacji zarówn Zamawiająceg, jak i Wyknawcy, danych adreswych strn umwy lub innych danych, które w umwie mają charakter czyst infrmacyjny (np. numer knta bankweg). Zamawiający zastrzega praw d: rzwiązania danej umwy na każdym biekcie z uwagi na mżliwe wystąpienie nieprzewidzianych klicznści (np. sprzedaż budynku), z zachwaniem miesięczneg kresu wypwiedzenia umwy; cesji (anekswania) danej umwy na każdym biekcie z uwagi na mżliwe wystąpienie nieprzewidzianych klicznści (np. dzierżawa, najem, wydanie decyzji ddaniu w trwały zarząd budynku); rzwiązania danej umwy na każdym biekcie z uwagi na sprzedaż budynku. Zmiany pstanwień treści zawartej umwy w przypadku wystąpienia klicznści, których mwa pwyżej dbywać się będą w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. Unieważnienie Umwy dnsi skutek d mmentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Starstw Pwiatwe w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskieg Strzelce Krajeńskie, II piętr pk. nr 212. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: sekretariat Starstwa Pwiatweg w Strzelcach Krajeńskich ul. Ks. St. Wyszyńskieg Strzelce Krajeńskie, I piętr pk. nr 103. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pwiat-wieruszwski.pl Wieruszów: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Pwiatu Wieruszwskieg Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebodzice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiebdzice.pl Świebdzice: Kmplekswe Ubezpieczenie Gminy Świebdzice wraz z Jednstkami Pdleglymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo