Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik nr 1 kreśla warunki zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL (dalej "Warunki") ze strny internetwej 2. Warunkiem rezerwacji i zakupu imprez turystycznych dstępnych za pmcą strny internetwej jest akceptacja znajdujących się pniżej pstanwień raz zapznanie się z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL spółka z graniczną dpwiedzialnścią, dtyczącymi wybraneg przez Usługbircę pakietu raz Warunkami Ubezpieczenia, stanwiącymi integralną część umwy. 3. Niniejsze Warunki mają charakter przumienia pmiędzy LOT TRAVEL a Usługbircą raz kreślają pdstawy prawne zakupu pakietów turystycznych, zbwiązując Usługbircę jedncześnie d ich przestrzegania. 4. Każdy Usługbirca zbwiązany jest, w chwili pdjęcia czynnści zmierzających d zakupu imprez turystycznych, d przestrzegania niniejszych Warunków. 5. Załżenie rezerwacji lub zakup imprezy turystycznej mże nastąpić za pmcą Systemu Rezerwacji On-line lub telefnicznie w Centrum Obsługi Klienta LOT TRAVEL pd numerem raz adresem mailwym wskazanym na strnie Serwisu. 6. Prezentwane na strnach internetwych ferty, materiały, infrmacje lub ceny nie stanwią ferty w rzumieniu przepisów kdeksu cywilneg. 7. Krzystanie z strny internetwej mżliwe jest tylk w swim imieniu. Jeśli Użytkwnik czyni t w imieniu sby trzeciej, znacza t, że psiada ważne w świetle prawa pełnmcnictw. Za działanie bez pełnmcnictwa lub z przekrczeniem jeg granic Użytkwnik pnsi pełną dpwiedzialnść również prawną. 8. Dknywanie zapytań rezerwację z użyciem fałszyweg nazwiska lub cudzeg nazwiska bez ważneg pełnmcnictwa jest niedpuszczalne i zabrnine pprzez pwszechnie bwiązujące przepisy prawa. 9. Dane sby, na którą rezerwacja jest załżna, pwinny zgadzać się z danymi w paszprcie lub w dwdzie sbistym przy pdróżach na terenie Unii Eurpejskiej. W przypadku niezrealizwania świadczeń wykupinych z pwdu niezgdnści danych sbwych zawartych w złżnej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszprcie lub dwdzie sbistym, dknana zapłata za imprezę turystyczną turystyczną pdlega zwrtwi w części pmniejsznej stratę pniesiną w wyniku zawarcia umwy i niezrealizwania świadczeń. 10. W chwili dknania rezerwacji imprezy turystycznej Użytkwnik pwinien psiadać dpwiednie i aktualne dkumenty umżliwiające dbycie pdróży, w tym w szczególnści ważny paszprt, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dkumenty kreślne przepisami państw, d których się pdróżuje. II. DEFINICJE 1. Strna internetwa - serwis internetwy znajdujący się pd adresem za pmcą któreg, Usługbirca ma praw nabyć pakiet turystyczny rganizwany przez LOT TRAVEL

2 2. System Rezerwacji On-line system umżliwiający dknanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych znajdujących się w fercie strny internetwej 3. Usługbirca - znacza sbę fizyczną, sbę prawną lub jednstkę rganizacyjną nie psiadającą sbwści prawnej której ustawa przyznała zdlnść prawną, która jest użytkwnikiem strny internetwej lub/raz Systemu Rezerwacji Online i dknuje zakupu imprezy turystycznej LOT TRAVEL (dalej Usługbirca"). 4. Usługdawca LOT TRAVEL Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul.17 Stycznia 39, ( Warszawa); 5. Frmularz frmularz rezerwacji, który Użytkwnik wypełnia w celu dknania rezerwacji. III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratrem danych sbwych jest LOT TRAVEL zgdnie z Ustawą chrnie danych sbwych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych - (tekst jednlity Dz.U nr 101 pz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) (dalej: Ustawa chrnie danych ). Dane sbwe są przechwywane i przetwarzane przez LOT TRAVEL z zachwaniem dpwiednich śrdków bezpieczeństwa, które spełniają wymagania plskieg prawa. 2. W przypadku krzystania z systemu rezerwacji na strnie internetwej, Usługbirca prszny będzie pdanie kreślnych danych sbwych w celu prawidłweg załżenia rezerwacji. 3. Pdanie danych jest dbrwlne, aczklwiek knieczne d rezerwacji i zakupu Imprezy Turystycznej. Usługbircy przysługuje praw d wglądu w swje dane sbwe raz praw ich pprawiania. 4. Usługbirca mże wyrazić zgdę na trzymywanie za pmcą śrdków kmunikacji elektrnicznej przez LOT TRAVEL infrmacji charakterze reklamwym i handlwym. Zgda ta jest udzielana przez Usługbircę pprzez dznaczanie dpwiedniej pcji zgdy na strnie 5. Usługbirca mże w dwlnym mmencie zrezygnwać z pcji trzymywania pwyższych infrmacji handlwych pprzez aktywację dpwiednieg adresu internetweg. 6. Usługdawca jest uprawniny d przekazania danych sbwych Usługbirców jedynie pdmitm upważninym na pdstawie bwiązujących przepisów prawa. IV ZAŁOŻENIE REZERWACJI Zarezerwwanie imprezy turystycznej mże dbyć się przez: 1. Internet 1.1. Krzystając z wyszukiwarki internetwej Usługbirca kreśla parametry interesującej g imprezy turystycznej.

3 1.2. Następnie p wyświetleniu listy prównawczej z imprezami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Usługbirca wybiera jedną z wycieczek prezentwanych przez System Rezerwacji On-line Użytkwnik mże przejść bezpśredni d listy prównawczej fert pprzez wybór jednej z pcji kienka Lkalizacja, Cele pdróży, Wydarzenia ze strny głównej P dkładnym zapznaniu się z pisem imprezy, ustaleniem daty wyltu, miejsca pbytu, p wybraniu pcji zamówienie wstępne, mże przejść d frmularza rezerwacji, d któreg należy wprwadzić prawidłwe dane sbwe uczestników imprezy niezbędne d dknania rezerwacji w Systemie Rezerwacji On-line. Przedstawina ferta nie jest jeszcze fertą handlwą w rzumieniu przepisów Kdeksu Cywilneg P wprwadzeniu danych Usługbirca pwinien, w dlnej części Frmularza zaznaczyć, p uprzednim zapznaniu się że akceptuje i zgadza się na: - na przetwarzanie danych sbwych pdanych w frmularzu kntaktwym przez LOT TRAVEL Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39 w celu złżenia zamówienia na wybrana usługę i jej wyknania przez LOT TRAVEL Sp. z.. Oświadczam, że zstałem/am pinfrmwany/a prawie wglądu d swich danych i mżliwści żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprstwania raz czasweg lub trwałeg wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia raz że pdanie danych jest dbrwlne jednakże knieczne d świadczenia usługi. - akceptuje zapisy Regulaminu e-usługi - akceptuje warunkami uczestnictwa rganizatra imprezy turystycznej, d których link znajduje się na Frmularzu 1.6. Następnie p wybraniu pcji wyślij zgłszenie zstanie rezerwacji wstępnej wysłane d Centrum Obsługi Klienta Usługdawcy. Wstępna rezerwacja umżliwia rezerwację wybranej imprezy bez ptwierdzenia miejsc i wymaga weryfikacji dstępnści miejsc na daną imprezę przez Knsultanta LOT TRAVEL 1.7. P trzymaniu przez Usługdawcę frmularza zgłszeniweg sprawdzana jest dstępnść miejsc dla wybranej przez Usługbircę imprezy turystycznej. Nasz Knsultant skntaktuje się z Państwem telefnicznie i mailw, aby ptwierdzić rezerwację. P ptwierdzeniu przez Usługbircę chęci zakupu imprezy przesłany zstanie z ptwierdzeniem zamówienia wraz ze wszelkimi infrmacjami i dkumentami rezerwacyjnymi w pstaci Umwy raz Warunków Uczestnictwa Organizatra. Ze względu na bezpieczeństw, każda rezerwacja jest ddatkw weryfikwana przez Usługdawcę m.in. pd względem prawidłwści skalkulwanej ceny dla danej imprezy i jej składników, terminu, dstępnści imprezy, zakresu świadczeń bjętych ceną i warunków uczestnictwa W przypadku, kiedy weryfikacja jest pzytywna, Knsultant LOT TRAVEL zatwierdza wpłatę dknaną przez Usługbircę, a następnie finalizuje dknanie rezerwacji w systemie pprzez jej ptwierdzenie. Z chwilą ptwierdzenia rezerwacji przez Usługdawcę zawarta zstaje umwa między Usługbircą a LOT TRAVEL Sp. z.., a kmplet dkumentów: umwa, warunki uczestnictwa i ptwierdzenie rezerwacji Usługbirca trzymuje na wskazany w Frmularzu adres wy W przypadku wykrycia rzbieżnści dtyczących zarezerwwanej imprezy, a w szczególnści jej ceny, terminu, dstępnści lub świadczeń bjętych ceną pmiędzy rezerwacją załżną przez Usługbircę, a danymi źródłwymi w systemie rezerwacyjnym, Usługbirca zstanie pinfrmwany tym fakcie przez Centrum Obsługi Klienta LOT TRAVEL. Jeśli Usługbirca zaakceptuje zmdyfikwane warunki imprezy, a w szczególnści jej cenę, t Usługdawca zatwierdzi wpłatę

4 dknaną na pczet nwej ceny imprezy turystycznej i p uzyskaniu wymaganej dpłaty lub p zwróceniu Usługbircy ewentualnej nadpłaty, prześle Usługbircy na wskazany adres kmplet dkumentów: umwę, warunki uczestnictwa i ptwierdzenie rezerwacji, c znacza zawarcie umwy między Usługdawcą, a Usługbircą. Jeśli Usługbirca nie wyrazi zgdy na dknanie zmiany w załżnej rezerwacji t wówczas rezerwacja ta będzie anulwana bez bwiązku pniesienia przez Usługbircę jakichklwiek ksztów, a kwta wpłacna na pczet imprezy turystycznej zstanie w całści zwrócna Usługbircy Dkumenty pdróży (bilet ltniczy, vucher htelwy, ubezpieczenie) zstanie dstarczny pprzez usługbircy nie wcześniej niż na 2 dni przed planwanym wyltem Użytkwnik uzyskuje dstęp d szczegółów pdróży pprzez zakładkę Strefa Klienta. P wpisaniu w panel lgwania na strnie w dpwiednia pla lginu raz hasła Usługbirca uzyskuje dstęp d szczegółów rezerwacji Ze względów frmalnych prsimy Usługbircę pdpisanie i desłanie d LOT TRAVEL Sp. z.. Umwy p zeskanwaniu mailem na adres: najpóźniej d dnia pprzedzająceg wylt. 2. Centrum Obsługi Klienta pd numerem P uzyskaniu płączenia z dradcą LOT TRAVEL w Centrum Obsług i Usługbirca pdaje kryteria knkretnej ferty, którą jest zaintereswany lub gólne preferencje dtyczące wyjazdu Knsultant LOT TRAVEL ptwierdza dstępnść miejsc i weryfikuje stateczną cenę wybranej imprezy lub przedstawia najlepsze ferty dpwiadające pdanym preferencjm P ptwierdzeniu chęci zakupu imprezy d Usługbircy przesłany zstanie ptwierdzający złżenie zamówienia wraz z dkumentami rezerwacyjnymi: Umwą i Warunkami Uczestnictwa Organizatra LOT TRAVEL. Usługbirca p sprawdzeniu danych zapisanych w umwie czy są zgdne z zamówieniem, dknuje wpłaty pdanej kwty. Wpłaty mżna dknać przelewem bankwym lub przelewem internetwym. Aby skrócić czas czekiwania na zaksięgwanie wpłaty i tym samym przyspieszyć prces rezerwacji prsimy przesłanie ptwierdzenia przelewu na adres 2.4. Przesłanie d LOT TRAVEL em na adres ptwierdzenia przelewu jest równznaczne z akceptacją przesłanych dkumentów w tym zwłaszcza Umwy i Warunków Uczestnictwa Organizatra imprezy Na pdstawie dknanej wpłaty nasz Knsultant ptwierdzi statecznie rezerwację w systemie, a następnie prześle na adres Usługbircy ptwierdzenie rezerwacji. Dkumenty pdróży(bilet ltniczy, vucher htelwy, ubezpieczenie) zstanie wysłany na adres Usługbircy na 2 dni przed planwanym wyltem. Użytkwnik uzyskuje dstęp d szczegółów pdróży pprzez zakładkę Strefa Klienta. P wpisaniu w panel lgwania na strnie w dpwiednia pla lginu raz hasła Usługbirca uzyskuje dstęp d szczegółów rezerwacji Ze względów frmalnych prsimy pdpisanie i desłanie d Usługbircy Umwy faxem pd numer: lub p zeskanwaniu mailem na adres: najpóźniej d dnia pprzedzająceg planwany wylt. V CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ 1. Cena zakupinej imprezy turystycznej bejmuje wszystkie składniki zawarte w pisie imprezy turystycznej, a w szczególnści:

5 a.) płatę za zakwaterwanie, b.) płatę za przelt raz transfer htel-ltnisk, ltnisk-htel c.) płatę za świadczenia ddatkwe zgdne z pisem wycieczki, d.) pdatki, e.) płaty paliwwe i ltniskwe, f.) inne zgdne z pisem wycieczki. V1 FORMY PŁATNOŚCI 1. W zależnści d długści terminu pmiędzy rezerwacją imprezy turystycznej, a datą jej rzpczęcia mżliwe są dwa rdzaje płatnści: płatnść częściwa plegająca na wpłacie tylk niewielkiej zaliczki alb płatnść całkwita, przy czym wyskść i termin wpłaty kreśla każdrazw zawarta umwa. Zastrzega się, iż rganizatr danej imprezy turystycznej mże dmówić przyjęcia wpłaty przekraczającej kwtę kreślną w umwie. Szczegółwych infrmacji na ten temat udzielą Knsultanci LOT TRAVEL Przy wpłacie zaliczki, Knsultanci LOT TRAVEL udzielą szczegółwych infrmacji na temat harmngramu dalszych dpłat d pełnej ceny wycieczki. 2.W LOT TRAVEL Usługdawca ma d wybru następujące frmy płatnści: Przelew bankwy Przelew internetwy 2.1. Płatnść przelewem bankwym: Przelewu należy dknać na knt wskazane w ptwierdzeniu rezerwacji lub na knt: LOT Travel Sp. z.. Nr rach: BRE Bank S.A. Oddział w Warszawie. W tytule przelewu należy pdać: nr rezerwacji raz imię i nazwisk/ nazwa zgłaszająceg. Wpłata na knt wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację wpłat Ptwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pd numer: lub drgą elektrniczną na adres: wraz z następującymi danymi: - numer płatnści (rezerwacji), - imię i nazwisk pdróżneg Przelewu należy dknać w terminie wskazanym przez Knsultanta LOT TRAVEL. Szczególnie w przypadku fert lastminute prsimy jak najszybsze dknanie wpłaty i przesłanie ptwierdzenia d Usługdawcy Przesłanie fałszyweg ptwierdzenia przelewu bankweg będzie skutkwał natychmiastwym pwiadmieniem rganów ścigania, celem zbadania sprawy. 2.2.Płatnść przelewem internetwym: Wybierając płatnść przelewem internetwym Usługbirca zstanie przeniesiny (p kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Frmularzu lub krzystając z platfrmy umżliwiającej bezpieczne przeprwadzenie płatnści internetwych) d strny lgwania daneg banku, gdzie należy standardw zalgwać się d swjeg knta.

6 P zalgwaniu się, Usługbirca zstanie przekierwany d wypełnineg frmularza przelewu. P ptwierdzeniu przelewu według zasad daneg banku, przelew elektrniczny zstanie zlecny P dknaniu pprawnej autryzacji przelewu i płatnści za imprezę zarezerwwaną w LOT TRAVEL, bank blkuje śrdki pieniężne, stanwiące pełną wpłatę za zarezerwwany wyjazd. Czynnść ta jest niezależna d Usługdawcy W przypadku braku mżliwści zablkwania należnści na kncie bankwym, nie dchdzi d zakupu imprezy turystycznej. VI1 FORMY ODBIORU I DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW 1. Przy wyltach z LOT TRAVEL bwiązuje e-bilet ltniczy, który każdy z uczestników pd dknaniu całści wpłaty za imprezę, ale nie wcześniej niż na min. 48 gdzin przed wyltem trzyma dkumenty na pdany adres . Każdy z uczestników zbwiązany jest d psiadania wydrukwaneg biletu. Bilet ltniczy bejmuje przelt tam i z pwrtem. Bilet należy zachwać na drgę pwrtną. W ten sam spsób Uczestnik dbiera również vucher d htelu raz ubezpieczenie. Psiadanie tych dkumentów jest warunkiem dknania dprawy i uczestniczenia w imprezie turystycznej. 2. O szczegółach dbiru dkumentów Użytkwnik zstanie pinfrmwany każdrazw przez Knsultanta LOT TRAVEL. VIII ZMIANA REZERWACJI 1. Dknanie zmian w rezerwacji p zakupie imprezy turystycznej mżliwe jest na warunkach kreślnych w Ogólnych warunkach umwy udziału w imprezach turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL spółka z graniczną dpwiedzialnścią. 2. Dknanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej mżliwe jest pprzez wysłanie drgą elektrniczną zlecenia zmian w rezerwacji (pdając nazwisk i numer rezerwacji) na adres e- mail alb pprzez kntakt telefniczny z Centrum Obsługi Klienta LOTTRAVEL pd numerem telefnu IX WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA 1. Dknanie anulacji rezerwacji p zakupie wycieczki turystycznej mżliwe jest na zasadach pisanych w Ogólnych warunkach umwy udziału w imprezach turystycznych rganizwanych przez LOTTRAVEL spółka z graniczną dpwiedzialnścią. 2. Dknując anulacji rezerwacji Użytkwnik pwinien liczyć się z mżliwścią wystąpienia ksztów anulacyjnych. 3. Anulwanie rezerwacji imprezy turystycznej dpuszczalne jest pprzez wysłanie drgą elektrniczną zlecenia anulwania rezerwacji (pdając nazwisk i numer rezerwacji) na adres alb telefnicznie pd numerami Knsultant LOT TRAVEL anuluje rezerwację wykupinej przez Usługbircę wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wyskści zstaną zwrócne pieniądze

7 wpłacne przez Usługbircę pdczas rezerwacji wycieczki i wyjaśni przebieg całeg prcesu. X Warunki dwływania imprez i zmiany umwy przez LOT TRAVEL Sp. z.. 1. Zasady dwływania imprez i zmian umwy przez LOT TRVEL Sp. z.. zawarte są w Ogólnych warunkach umwy udziału w imprezach turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL spółka z graniczną dpwiedzialnścią. 2. Infrmacje ewentualnych zmianach w rezerwacji dknanych przez LOT TRAVEL Sp. z.., przesyłane będą przez Usługdawcę pd wskazany w Frmularzu adres lub będą przekazywane telefnicznie. XI OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 1. W każdej chwili Użytkwnik mże skntaktwać się z LOT TRAVEL i uzyskać dpwiedzi na temat statusu swjej rezerwacji, ddatkwych infrmacji zarezerwwanej imprezy turystycznej lub uzyskać dpwiedzi na inne pytania dtyczące wyjazdu. XII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Zasady składania reklamacji c d świadcznych przez Usługdawcę usług turystycznych kreślają Ogólne warunki umwy udziału w imprezach turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL spółka z graniczną dpwiedzialnścią. 2. Usługdawca dkłada wszelkich starań, aby usługi świadczne przez strnę internetwą były najwyższej jakści. W przypadku niezadwlenia z pwdu jakści bsługi w LOT TRAVEL Użytkwnik ma również praw d złżenia reklamacji. 3. Reklamacje związane z jakścią bsługi przez Usługdawcę należy składać na adres LOT TRAVEL SP. ZO.O., ul.17 Stycznia 39, Warszawa w frmie pisemnej lub wysyłać je na adres internetwy 4. Prawidłw złżna reklamacja pwinna zawierać infrmację w zakresie następujących danych sbwych Usługbircy składająceg reklamację: imię i nazwisk, adres zamieszkania i adres d krespndencji, adres pczty elektrnicznej, przedmit reklamacji, dkładny pis reklamwanej usługi, przyczynę reklamacji 5. Reklamacje rzpatrywane będą przez LOT TRAVEL w przeciągu 30 dni rbczych d daty dręczenia reklamacji. 6. O spsbie rzpatrzenia reklamacji, sba składająca reklamację pinfrmwana zstanie w spsób, w jaki zstała zgłszna reklamacja, na adres krespndencyjny lub pczty elektrnicznej pdany w reklamacji.

8 XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. W sprawach nieuregulwanych przez pstanwienia niniejszeg Regulaminu zastswanie mają przepisy Kdeksu Cywilneg. 2.. Wszelkie spry związane z usługami świadcznymi przez LOT TRAVEL rzstrzygane są przez sądy pwszechne, rzeczw i miejscw właściwe według ustawy. 3.LOT TRAVEL nie pnsi dpwiedzialnści za szkdy pwstałe p strnie sób krzystających z usług świadcznych przez LOT TRAVEL wynikające z faktu nie dbycia pdróży w przypadku występwania siły wyższej w rzumieniu przepisów Kdeksu Cywilneg, a także z przyczyn niezależnych d LOT TRAVEL, w szczególnści strajku pracwników linii ltniczych, pracwników prtów ltniczych, itp. 4. Krzystając z usług świadcznych przez LOT TRAVEL Usługbirca świadcza, że wszystkie pstanwienia niniejszeg Regulaminu są dla nieg jasne i zrzumiałe i akceptują n wszystkie pstanwienia niniejszeg Regulaminu bez zastrzeżeń.

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo