REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,"

Transkrypt

1 REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 96. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania, jak element aktywnści fizycznej, która ma wpływ na zdrwie rganizmu, Prpagwanie zdrweg stylu życia, pprzez aktywnść fizyczną, Prmcja miasta Lubń. 2. ORGANIZATOR: Stwarzyszenie Lubński Klub Biegacza. 3. WSPÓŁPRACA: Urząd Miasta Lubń, Lubński Ośrdek Sprtu i Rekreacji, 4. TERMIN I MIEJSCE: Zawdy dbędą się 11 listpada 2014 (wtrek) gdzinie START i META: ulica Westerplatte, przy Lubńskim Ośrdku Sprtu i Rekreacji. 5. TRASA I DYSTANS: Dystans: 10 kilmetrów. Limit czasu na ukńczenie biegu wynsi 1 gdzinę i 30 minut. Trasa: ulice Lubnia (100% asfalt). Trasa psiada atest PZLA. Trasa zabezpieczna, zamknięta dla ruchu kłweg. Trasa znakwana c 1 km. Punkt dświeżania na 5 km. 6. WARUNKI UCZESTNICTWA: Organizatr zastrzega limit 1500 uczestników. Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukńczne 16 lat. Zawdnicy pwyżej 18 rku życia pdpisują świadczenie biegu na własną dpwiedzialnść. Zawdnicy zbwiązani są d przedstawienia zaświadczenia lekarskieg zdlnści d udziału w biegach długdystanswych lub d pdpisania świadczenia udziału na własną dpwiedzialnść (przy dbirze pakietu startweg). Osby pniżej 18. rku życia muszą psiadać zgdę rdziców i przybyć na zawdy z piekunem. Zawdnik ma 7 dni na uregulwanie płaty startwej. P tym terminie zstaje skreślny z listy i musi pnwnie dknać rejestracji. Opłatę należy uiścić na knt bankwe:

2 Stwarzyszenie Lubński Klub Biegacza ul. Wjska Plskieg Lubń, Numer knta: Tytułem: NAZWISKO imię - płata startwa Numer startwy zstanie przesłany drga elektrniczną p zaksięgwaniu wpłaty. O trzymaniu numeru startweg decyduje klejnść wpłat zaksięgwanych na kncie. Uiszczna płata nie pdlega zwrtwi. Opłaty w dniu biegu zapisy przyjmwane będą w Biurze Zawdów. Za zawdnika zgłszneg uważa się sbę, która wypełniła frmularz zgłszeniwy i wnisła płatę startwą. W przypadku siągnięcia limitu uczestników decydwać będzie klejnść wpłat. Biur zawdów: W dniu zawdów zapisy będą przyjmwane w gdzinach twarcia Biura Zawdów tj Wszyscy zawdnicy startujący w biegu muszą zstać zweryfikwani w Biurze Zawdów dnia: r. gdzinach , w dniu biegu, tj r. w gdzinach weryfikacja i dbiór pakietu startweg jest mżliwa także w dniach pprzedzających imprezę w sklepie Świecie Biegacza w Pznaniu. Dkładny termin i gdziny zstaną pdane później. Mieszkańcy miasta Lubń, mgą debrać pakiety startwe w Szkle Językwej Salamanca w Lubniu. Dkładny termin i gdziny zstaną pdane później. Zawdnik pdczas weryfikacji musi psiadać dkument ze zdjęciem (dwód sbisty, paszprt, praw jazdy, legitymacja), celem kntrli daty urdzenia raz miejsca zameldwania (w przypadku startu w klasyfikacji Najszybszy Lubnianin/Lubnianka). Osby wpłacające płatę startwą na knt p r zbwiązane są d przedstawienie dwdu wpłaty. Istnieje mżliwść przepisania numeru startweg- w tym celu należy najpierw skntaktwać się bezpśredni z Dyrektrem Biegu. Przepisania mżna dknywać najpóźniej d dnia 27 października gdz (pniedziałek) 2014r. Uczestnicy w pakiecie startwym trzymują: numer startwy + 4 agrafki, chip zwrtny, bn na psiłek regeneracyjny, napój iztniczny. 7. OPŁATA STARTOWA:

3 Zawdnik ma 7 dni na uregulwanie płaty startwej. P tym terminie zstaje skreślny z listy i musi pnwnie dknać rejestracji. Opłata startwa wynsi: dla sób pwyżej 60. rku życia - 15 złtych, przez cały czas trwania zapisów, dla pzstałych sób: w przypadku zgłszenia numer złtych, w przypadku zgłszenia numer i - 25 złtych, w przypadku zgłszenia numer i - 30 złtych, w przypadku zgłszenia numer i - 35 złtych. w dniach 1-11 listpada 2014 i w Biurze Zawdów 50zł (niezależnie d numeru zgłszenia) O wyskści płaty decyduje numer zgłszenia, a nie liczba zapisanych sób! W przypadku uzyskania 1500 płacnych sób lista startwa zstaje zamknięta. Szczegółwe infrmacje na temat Opłaty startwej i płatnści znajdziesz tutaj. 8. KLASYFIKACJA, KONTROLA ANTYDOPINGOWA I NAGRODY: Każdy uczestnik, który ukńczy bieg trzymuje pamiątkwy medal wyknany przez Mennicę Królewską. W 4. Lubńskim Biegu Niepdległści będą prwadzne następujące klasyfikacje (wg uzyskanych czasów brutt): Klasyfikacja generalna kbiet i mężczyzn - 5 pierwszych sób trzymuje następujące nagrdy: 1 miejsce 400zł 2 miejsce 300zł 3 miejsce 250zł 4 miejsce 200zł 5 miejsce 150zł Ddatkwe nagrdy dla najlepszych Plek/ Plaków (nagrdy dublują się z klasyfikacją generalną): 1 miejsce 700zł 2 miejsce 500zł 3 miejsce 300zł

4 Dla najlepszych zawdników w kategriach wiekwych praz klasyfikacjach ddatkwych bny d sklepu Świat Biegacza: 1 miejsce 130zł 2 miejsce 80zł 3 miejsce 50zł Najbardziej Patrityczny strój- 80zł Ltna premia na 5km - pierwsza kbieta i mężczyzna 100 złtych (czas brutt). Za uzyskanie najlepszeg czasu wśród kbiet w histrii Lubńskieg Biegu Niepdległści: 200 złtych, (36:18 Karlina Górna )* Za uzyskanie najlepszeg czasu wśród mężczyzn w histrii Lubńskieg Biegu Niepdległści: 200 złtych, (32:18- Paweł Tarasiuk )* Od nagród pieniężnych zstanie ptrącny pdatek dchdwy zgdnie z bwiązującymi przepisami (art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy pdatku dchdwym d sób fizycznych). Nagrdy pieniężne zdbyte przez zawdniczki i zawdników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane sbiste knt bankwe zawdnika (nagrdy nie będą wypłacane gtówką) p uzyskaniu prtkłu Kmisji d Zwalczania Dpingu w Sprcie. Warunkiem trzymania nagrdy pieniężnej na knt bankwe jest wypełnienie i dstarczenie na adres rganizatra, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbwy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni d daty zakńczenia imprezy. Kntrla antydpingwa i wyniki Nieficjalne wyniki biegu zstaną zamieszczne na strnie bezpśredni p biegu. Wyniki ficjalne biegu zstaną zamieszczne na strnie biegu p uzyskaniu stateczneg prtkłu Kmisji d Zwalczania Dpingu w Sprcie. Kntrli antydpingwej zstaną pddani lsw wybrani biegacze kategrii generalnej kbiet i mężczyzn. W przypadku stwierdzenia becnści śrdków dpingwych zabrninych zgdnie listą WADA w próbce A, zawdnik zstaje pinfrmwany mżliwści badania próbki B na własny kszt. O szczegółach prcedury dwławczej Organizatr pinfrmuje zawdnika. Kategrie wiekwe: Mężczyźni:

5 M16 - mężczyźni lat M20 - mężczyźni lat M30 - mężczyźni lat M40 - mężczyźni lat M50 - mężczyźni lat M60 - mężczyźni lat M65+ - mężczyźni 65 lat i pwyżej Kbiety: K16 - kbiety lat K20 - kbiety lat K30 - kbiety lat K40 - kbiety lat K50 - kbiety lat K60 - kbiety lat K65+ - kbiety 65 lat i pwyżej Najszybszy Lubnianin - 3 pierwsze sby, Najszybsza Lubnianka - 3 pierwsze sby, Najszybsza/y zawdniczka/zawdnik biegnący z flagą** - 3 pierwsi mężczyźni i 3 pierwsze kbiety. Najlepszy Biegaczka/Biegacz Stwarzyszenia Lubński Klub Biegacza. Najbardziej Patrityczny Strój- sby wybrane przez rganizatrów. Nagrdy nie dublują się (sba nagrdzna w kategrii generalnej nie mże być nagrdzna w kategrii wiekwej). Klasyfikacje wiekwe, mieszkańcy miasta Lubń, biegacze z flagą - miejsca 1-3: puchary, bny ufundwane przez spnsra techniczneg imprezy, Świat Biegacza w Pznaniu. *Najlepszy wynik w histrii Biegu Niepdległści- nagrdę trzymuje tylk nwy rekrdzistka/ta. **Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rzwiniętą flagą. Udział w tej kategrii należy uwzględnić przy zgłszeniu. Flagi zapewnia rganizatr liczba graniczna. O trzymaniu flagi decyduje klejnść dbiru pakietu startweg. Osby startujące z flagą przymcwaną np. d wózka dziecięceg nie będę sklasyfikwane w tej kategrii. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Bieg dbędzie się bez względu na pgdę. Szatnie i depzyt będą znajdwać się na terenie LOSiRu.

6 Organizatr zapewnia szatnie, natryski, talety, napje raz psiłek regeneracyjny p biegu. W przypadku skrócenia trasy przez zawdnika, zstaje n zdyskwalifikwany. Za pmiar czasu dpwiedzialna jest firma Super Sprt. Za wyknanie medali dpwiedzialna jest firma Mennica Królewska. Wyniki raz zdjęcia z biegu zstaną zamieszczne na strnie Organizatr zastrzega sbie praw d wykrzystywania zdjęć, filmów, wypwiedzi uczestników d celów marketingwych. Prtesty należy składać w przeciągu gdziny d zakńczenia biegu. Organizatr bjęty jest ubezpieczeniem OC. Organizatr nie zapewnia uczestnikm ubezpieczenia na życie, zdrwtneg lub d dpwiedzialnści cywilnej z tytułu chrby, wypadku, dniesienia brażeń, pniesienia śmierci lub pniesienia jakichklwiek strat bądź szkód, jakie mgą wystąpić w związku z becnścią, a także uczestnictwem w biegu Uczestnikm dradza się, jeżeli uznają za knieczne, zakup stswneg ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sprtwej Ostateczne praw interpretacji niniejszeg regulaminu przysługuje Dyrektrwi biegu. 10. DANE KONTAKTOWE: Adam Chudzicki, tel Dyrektr Biegu Niepdległści Jakub Mączkwiak Tel Prezes Stwarzyszenia Lubński Klub Biegacza Emil Czaja, tel Zastępca Dyrektra, Łukasz Schmidtke, tel Infrmatyczna Obsługa Biegu Anna Matuszak tel Sprawy księgwe, faktury

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club,

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo