Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do prowadzonego pod adresem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 24.12.2014. prowadzonego pod adresem www.maxlazienki.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetweg bwiązujący d prwadzneg pd adresem Właścicielem i administratrem sklepu jest firma: Dane rejestrwe: Nazwa firmy: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk Adres: ul. Katwicka 97, Mikłów Kntakt: tel Dane rejestrwe - rejestr i numer: Firma wpisana d Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej (CEIDG) pd numerami NIP: , Regn: Numer rachunku bankweg: Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem sklepu internetweg działająceg pd dmeną: Jest dkumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, pz z późniejszymi zmianami). A. Definicje 1. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA Firma: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Katwicka Mikłów, NIP: , Regn: umwa sprzedaży zawierana pprzez sklep internetwy na strnie 2. KLIENT (KUPUJĄCY) sba fizyczna lub prawna lub jednstka rganizacyjna niepsiadająca sbwści prawnej, której ustawa przyznaje zdlnść prawną - psiadająca pełną zdlnść d czynnści prawnych 3. KONSUMENT - kupujący, sba fizyczna która nie prwadzi działalnści gspdarczej lub sba fizyczna prwadząca działalnść gspdarczą ale zawierająca umwę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpśredni z prwadzną działalnścią gspdarczą, która jest Knsumentem w rzumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 rku chrnie niektórych praw knsumentów raz dpwiedzialnści za szkdę wyrządzną przez prdukt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, pz. 271 ze zm.). 4. SKLEP INTERNETOWY umwa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drgą elektrniczną i jeżeli strną umwy jest Knsument t dbywa się na warunkach pisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. chrnie niektórych praw knsumentów raz dpwiedzialnści za szkdę wyrządzną przez prdukt niebezpieczny -Rzdział 2 - sprzedaży na dległść. 5. KONSULTANT sba zajmująca się bsługą sklepu internetweg z upważnienia Usługdawcy, pracująca pd numerami telefnu tel PRODUKT - twar ferwany d sprzedaży w sklepie internetwym. 7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetweg. 8. UMOWA SPRZEDAŻY(umwa) - umwa sprzedaży Prduktu zawierana na dległść pprzez SKLEP INTERNETOWY. 9. STRONA UMOWY - Sprzedawca, Kupujący, Knsument, Usługdawca. 10. ZAMÓWIENIA - świadczenie złżne elektrnicznie lub telefnicznie chęci zawarcia umwy sprzedaży (zamówienia prduktu lub usługi).

2 B. Pstanwienia gólne. 1. Zakres świadcznych usług - sprzedaż artykułów budwlanych w szczególnści wypsażenia łazienek. 2. Sprzedawca - w celu umżliwienia zawarcia umwy świadczy pprzez strnę WWW sklepu internetweg usługi: utwrzenie i administrwanie knta klienta w sklepie internetwym; przetwarzanie frmularza zamówienia prduktów w sklepie internetwym. 3. D współpracy z systemem infrmatycznym Usługdawcy p strnie klienta knieczny jest dstęp d kmputera pdłączneg d sieci Internetu wypsażneg w przeglądarkę internetwą (systemy Internet Explrer wersja 7.0, Mzilla Firefx wersja 3.0 lub inne równważne), psiadanie aktywneg knta . Dla pełneg skrzystania z wszystkich funkcji sklepu internetweg knieczne jest włączenie bsługi skryptów JavaScript i ckies. Użycie skryptów i ckies mawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczna w zakładce na strnie sklepu internetweg. 4. Kupujący - zbwiązany jest d wprwadzania danych d systemu zgdnych ze stanem faktycznym, zgdnych z prawem i dbrymi byczajami. Udstępniane dane nie mgą naruszać dóbr sbistych ani praw własnści sób trzecich. 5. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i d każdej transakcji sprzedaży prduktu wystawia dkument sprzedaży - paragn lub fakturę. 6. Zamówienie mżna składać drgą elektrniczną lub telefnicznie uzgadniając szczegóły z naszym Knsultantem. 7. Infrmacje handlwe - cenniki, pisy, reklamy i inne infrmacje Prduktach znajdujące się na strnie WWW Sprzedawcy, stanwią zaprszenie d zawarcia umwy w rzumieniu art.71 Kdeksu Cywilneg. 8. D sprzedaży prmcyjnej raz wyprzedaży przeznaczna jest graniczna liczba Twarów i realizacja zamówień następuje według klejnści uznania na kncie Sprzedawcy płatnści za zamówine Twary, aż d wyczerpania się zapasów bjętych tą frmą sprzedaży. 9. Pstanwienia niniejszeg Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub graniczenie jakichklwiek praw Klienta będąceg jedncześnie Knsumentem w rzumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 rku - Kdeks Cywilny (Dz. U. nr 16, pz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mcy bwiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgdnści pstanwień niniejszeg Regulaminu z pwyższymi przepisami, pierwszeństw mają te przepisy C. Zamówienie. Realizacja zamówienia. 1. Przed złżeniem zamówienia Kupujący musi się zapznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapznania się i akceptacji wszystkich pstanwień niniejszeg regulaminu ptwierdza jawnie przy rejestracji w systemie raz przed złżeniem zamówienia. Frmularz zamówienia nie zstanie zaakceptwany bez takieg ptwierdzenia. 2. D realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłwe wypełnienie frmularza zamówienia lub kntakt z naszym Knsultantem. Dla zrealizwania umwy sprzedaży i dstawy zamawianych prduktów knieczne jest pdanie przez Kupująceg danych sbwych: imię i nazwisk (lub nazwa), adres, adres d dręczenia prduktu, telefn kntaktwy, adres pczty elektrnicznej i w przypadku firm NIP. 3. Przed złżeniem zamówienia Kupujący pwinien sprawdzić dstępnść prduktu kntaktując się z naszym Knsultantem lub składając zapytanie drgą mailwą.

3 4. W przypadku gdy daneg prduktu nie ma w magazynie, Kupujący drgą telefniczną, bądź mailwą zstanie tym fakcie pwiadminy. 5. Zamówienie drgą elektrniczną mżna składać 24 gdz. na dbę 7 dni w tygdniu. 6. Zamówienie telefniczne mżna składać d pniedziałku d piątku w gdz u Knsultanta. 7. P trzymaniu zamówienia i ptwierdzeniu dstępnści prduktu Sprzedawca ptwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje d jeg realizacji. Przyjmuje się, że ptwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę znacza zawarcie Umwy Sprzedaży. Przy zamówieniu telefnicznym Knsultant ptwierdza słwnie przyjęcie zamówienia lub na życzenie Kupująceg przesyła mu a z ptwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 8. W razie jakichklwiek wątpliwści dtyczących złżneg zamówienia w dniesieniu d niniejszeg regulaminu i przepisów prawa nasz Knsultant spróbuje t wyjaśnić drgą mailwą lub telefnicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kntaktu lub wyjaśnić wątpliwści, Sprzedawca dstąpi d realizacji zamówienia. W ciągu 24 gdzin d złżenia zamówienia pracwnik sklepu skntaktuje się z Nabywcą telefnicznie lub pcztą w celu jeg ptwierdzenia raz uzgdnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku mżliwści ptwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących p strnie Nabywcy (np. błędny numer telefnu) złżne zamówienie zstanie anulwane w ciągu 48 gdzin, a ewentualne dane sbwe w nim zawarte zstaną usunięte z bazy danych sklepu. 9. Realizacja zamówienia (przygtwanie i wysyłka prduktów) przez Sprzedawcę następuje : a) P ptwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybran płatnść przy dbirze. b) P trzymaniu wpłaty na knt jeżeli wybran przedpłatę 10. Termin realizacji zamówienia w przypadku prduktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni rbcze, licząc d daty ustalnej jak w pkt.9. W większści przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 gdzin. W przypadku prduktów ferwanych na zamówienie termin zstanie kreślny przy składaniu zamówienia. D. Ceny. 1. Pdane w fercie sklepu ceny prduktów są cenami w walucie plskiej i są cenami brutt (zawierają wymagane prawem pdatki w tym pdatek VAT raz akcyzwy - jeżeli bwiązuje dla daneg prduktu, raz płaty celne). 2. Pdane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bnifikat. Rabaty i bnifikaty przyznawane są indywidualnie. Infrmacje wyskści przyznaneg rabatu są udzielane p kntakcie z biurem firmy. 3. Pdane ceny prduktów nie bejmują ksztów dstawy. Kszt dstawy w dkładnej wyskści jest pdawany w trakcie przyjmwania zamówienia i zależy d spsbu wysyłki i wartści zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania frmularza zamówienia wybiera spsób wysyłki i płatnści i akceptuje swój wybór. 4. Sprzedawca zastrzega sbie praw d wprwadzania cen klubwych i prmcyjnych raz przeprwadzania i dwływania wszelkieg rdzaju akcji prmcyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, którym mwa w zdaniu pprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złżne przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji prmcyjnych lub wyprzedaży i będą ne realizwane na zasadach dtychczaswych. 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złżenia zamówienia. E. Frmy płatnści:

4 1. za pbraniem - przy dbirze wysłanych prduktów; 2. przedpłata przelewem na knt bankwe pdane w danych Sprzedawcy; 3. płatnść gtówką przy dbirze sbistym w BIURZE FIRMY (tylk p wcześniejszym ustaleniu terminu) 4. W przypadku wybru płatnści w frmie przedpłaty przelewem Klient zbwiązany jest d dknania zapłaty ceny z tytułu Umwy sprzedaży w terminie 7 dni d dnia jej zawarcia, chyba że Strny Umwy sprzedaży pstanwią inaczej. 5. W wypadku Klientów nie będących jedncześnie Knsumentami Sprzedawca ma praw graniczyć dstępne spsby płatnści, w tym także wymagać dknania przedpłaty w całści alb części. F. Wysyłka twaru 1. Kszty wysyłki (dstawy) naliczane są zgdnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą d wagi, rzmiarów przesyłki, wybru spsbu dstawy raz d wybranej frmy płatnści. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywneg frmularza zamówienia jest infrmwany ksztach i dknuje wybru spsbu i akceptuje kszt wysyłki pdczas składania Zmówienia. 2. Infrmacja szczegółwa ksztach przesyłki jest zamieszczna w zakładce "Kszty Wysyłki" na strnie Sklepu Internetweg. 3. Kszty dstawy pnsi Kupujący chyba, że pis ferty prduktu stanwi inaczej. 4. Zakupine prdukty wysyłamy przesyłkami pcztwymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dstarcza: - firma kurierska Schenker, - sklep maxlazienki.pl dyspnuje też transprtem własnym.. W razie jakichklwiek wątpliwści prsimy kntakt z naszym Knsultantem. G. Reklamacje z tytułu niewłaściweg przewzu przesyłki 1. Kupujący jest zbwiązany sprawdzić stan dbieranej przesyłki. 2. W przypadku stwierdzenia przy dbirze przesyłki, że jest na uszkdzna lub jej zawartść jest niezgdna z zamówieniem należy sprządzić prtkół. H. Reklamacje i zwrty w stsunkach z klientami nie będącymi knsumentami (dtyczy przedsiębirców). 1. Niniejszy punkt Regulaminu stsuje się wyłącznie w stsunkach z Kupującymi nie będącymi Knsumentami. 2. Regulacje dtyczące zasad rękjmi za wady raz gwarancji jakści w umwach z przedsiębircami przyjmwane są wprst w brzmieniu przyjętym w kdeksie cywilnym art Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek dsyłanych za pbraniem. 4. W razie wątpliwści prszę skntaktwać się z naszym Knsultantem.

5 Adres d zwrtu prduktów: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Głgwa 29A, Mikłów I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na dległść z udziałem KONSUMENTA. 1. Kupujący będący KONSUMENTEM zawierając umwę na dległść ma praw dstąpić d zawartej umwy, bez pdania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzwych d daty dbiru twaru (przesyłki). Warunkiem dtrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie d Sprzedawcy pisemneg świadczenie dstąpieniu d umwy (ważne jest również świadczenie przesłane drgą elektrniczną) mżna skrzystać z gtweg frmularza ( Oświadczenie dstąpieniu d umwy.dc.) 2. P przesłaniu świadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzwych (licznych d daty wysłania świadczenia dstąpieniu d umwy) desłać twar d Sprzedawcy. O dchwaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Adres d ZWROTU prduktu: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Głgwa 29A, Mikłów 3. Warunkiem przyjęcia zwrtu twaru jest zwrt prduktu w stanie niezmieninym, w ryginalnym pakwaniu, z ryginalnie przyczepinymi metkami, pzbawiny zapachu raz śladów używania, jednak pakwanie mże być twarte jeżeli jest t knieczne d sprawdzenia zgdnści twaru z umwą lub innych czynnści przywłanych w ustawie jak czynnści w granicach zwykłeg zarządu. 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzwych zwróci należnść w wyskści ceny zakupu pwiększnej kszt wysyłki d sprzedawcy d knsumenta. Frmę zwrtu (przelew na knt w banku lub przekaz pcztwy) kreśla Kupujący w prtkle zwrtu. 5. Kszt zwrtu prduktu d sprzedawcy pkrywa kupujący. 6. Praw d dstąpienia d umwy nie przysługuje Klientm w przypadku zakupu Prduktów przygtwanych na specjalne zamówienie Klienta i dstswanych d jeg ptrzeb. 7. Sprzedawca nie dbiera przesyłek wysłanych za pbraniem. Przesyłka zwrtna pwinna być dpwiedni zabezpieczna przed uszkdzeniem w transprcie. J. Niezgdnść twaru z umwą (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA. 1. Sprzedawca dpwiada wbec Knsumenta za niezgdnść z umwą sprzedaży zakupineg Prduktu/Twaru na zasadach kreślnych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży knsumenckiej raz zmianie Kdeksu cywilneg (Dz.U. Nr 141, pz z późn. zm.). 2. W przypadku stwierdzenia niezgdnści dstarczneg Twaru z umwą, Knsumentwi przysługuje praw d złżenia pisemnej reklamacji. 3. Dstarczenie inneg twaru niż zamawiany, nieprawidłwe skmpletwanie zamówienia, lub dstarczenie niewłaściwej liczby twarów stanwi pdstawę d złżenia reklamacji. 4. Sprzedawca infrmuje, że w przypadku Prduktów bjętych także gwarancją uprawnienia z teg tytułu są kreślne i należy je wyknywać zgdnie z warunkami zamieszcznymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielna GWARANCJA na sprzedany Prdukt jest uprawnieniem ddatkwym i nie wyłącza, nie granicza, ani nie zawiesza uprawnień Knsumenta z tytułu dpwiedzialnści Sprzedawcy za niezgdnść Prduktu z Umwą sprzedaży w zakresie kreślnym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. szczególnych warunkach sprzedaży knsumenckiej raz zmianie Kdeksu Cywilneg (Dz. U. Nr 141, pz ze zm.). 5. W celu zgłszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić prtkół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.dc), lub w innej frmie pisać pdstawy reklamacji raz żądania dnśnie usunięcia wad i przesłać zgłszenie pcztą lub drgą elektrniczną ( ) d Sprzedawcy. Adres d krespndencji: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Głgwa 29A, Mikłów 6. Wadliwy prdukt, prtkół reklamacyjny raz dwód ptwierdzający zakup( w przypadku faktury kserkpię lub scan faktury VAT) należy desłać na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni d zgłszenia reklamacji.

6 7. Sprzedawca rzpatrzy reklamację bez zbędnej zwłki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzwych d daty zgłszenia reklamacji pinfrmuje drgą pisemną lub elektrniczną kupująceg stanie realizacji reklamacji. Pzstawienie reklamacji w tym czasie bez dpwiedzi jest równznaczne z uznaniem reklamacji. 8. P uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z Kupującym drgą elektrniczną ( ) bądź telefnicznie warunki naprawy bądź wymiany prduktu. 9. Jeśli naprawa lub wymiana prduktu jest niemżliwa Kupujący mże żądać bniżki ceny na wadliwy prdukt, bądź zwrtu pieniędzy. 10. Kupujący dsyła przesyłkę na swój kszt. Sprzedawca nie dbiera przesyłek nadesłanych za pbraniem. 11. P uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu kszty przesyłki związane z reklamacją a pniesine przez Kupująceg. Sprzedający przekaże należną kwtę Kupującemu na rachunek bankwy lub przekazem pcztwym. 12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą twaru - Sprzedający deśle prdukt Kupującemu na własny kszt. 13. Uszkdzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w prdukcie - pwstałe pdczas użytkwania nie mgą być pdstawą reklamacji. Reklamacji nie pdlega też zużycie wynikające z nrmalneg użytkwania jak i też uszkdzenia w wyniku nieprawidłwych zabiegów knserwacyjnych (np. pranie, czyszczenie w warunkach nieprzewidzianych dla daneg wyrbu) 14. W razie wątpliwści prszę skntaktwać się z naszym Knsultantem. K. Przetwarzanie i chrna danych sbwych 1. Wszelkie dane sbwe pdawane pdczas prcesu zamawiania służą wyłącznie d realizacji zamówienia i nie są udstępniane innym instytucjm ani sbm trzecim - z wyjątkiem pisanym w pkt.2 i 3. Pzyskiwanie danych raz ich przetwarzanie dbywa się zgdnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych /Dz. U. Nr 133, pz. 883 z późniejszymi zmianami. 2. W przypadku sprzedaży prduktów pprzez Sklep Internetwy w celu dstarczenia prduktów d Klienta dane sbwe knieczne d zaadreswania i dstarczenia przesyłki są przekazywane firmm zawdw trudniącym się dstarczaniem przesyłek - w szczególnści Pczcie Plskiej, firmie InPst raz firmm kurierskim - wraz z pwierzeniem przesyłki d dstarczenia a w przypadku skrzystania z systemu płatnści bezpśrednich n-line - administratrwi systemu płatnści. 3. Dane sbwe w pstaci adresu pczty elektrnicznej są przekazywane - za uprzednią jawną zgdą Klienta firmie Cene.pl - celem uzyskania pinii jakści dknanej transakcji i ew. prduktu. Administratrem serwisu Cene.pl jest Grupa Allegr Sp. z.. ul. Grunwaldzka 182, Pznań, NIP: Administratrem danych sbwych Klienta zbieranych za pśrednictwem Sklepu internetweg jest firma: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Katwicka Mikłów, NIP: , Regn: Administratr zarejestrwał w rejestrze Główneg Inspektra Ochrny Danych Osbwych (GIODO) zbiór nazwie "Maxlazienki" 6. Dane sbwe Klienta zbierane przez Administratra za pśrednictwem Sklepu internetweg zbierane są w celu nawiązania, ukształtwania, zawarcia, zmiany lub rzwiązania Umwy pmiędzy Usługdawcą i Klientem i zrealizwania Umwy sprzedaży lub umwy świadczenie Usługi elektrnicznej. 7. Jeżeli klient wyrazi zgdę pprzez wpisanie się na listę subskrybentów trzymujących newslettery ze sklepu internetweg mera24.pl będzie na bieżąc trzymywać infrmacje kazjach i najświeższych akcjach prmcyjnych. W każdej chwili jest mżliwa rezygnacja z usługi newslettera,

7 8. Klient ma praw dstępu d treści swich danych, ich pprawiania raz żądania ich usunięcia w dwlnym czasie. 9. Pdanie danych sbwych przez Klienta jest dbrwlne, jednakże niepdanie wskazanych w Regulaminie danych sbwych niezbędnych d zawarcia Umwy sprzedaży lub umwy świadczenie Usługi elektrnicznej skutkuje niemżliwścią zawarcia i realizacji tejże umwy. 10. Dla zrealizwania bsługi umwy knieczne jest pdanie następujących danych Klienta: nazwisk i imię lub nazwa firmy Klienta; w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP; adres d wysyłki prduktów raz adres d faktury (kraj, miast, kd pcztwy, ulica, numer psesji, numer lkalu)); adres Użytkwnika; numer telefnu kntaktweg; aplikacja w celu usprawnienia kmunikacji zapamiętuje też IP, z któreg była przeprwadzna transmisja danych. L. Pstanwienia kńcwe 1. Umwa zawierana jest w języku plskim 2. Treść Regulaminu jest dstępna cały czas w zakładce REGULAMIN na strnie Sprzedawcy i mże być kpiwana i drukwana w każdej chwili przez Kupująceg. Treść REGULAMINU mże być też przesłana pcztą elektrniczną lub pcztą na życzenie Klienta. 3. W sprawach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególnści: 4. Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, pz. 93 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych z późniejszymi zmianami; 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, pz z późniejszymi zmianami); 7. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. szczególnych warunkach sprzedaży knsumenckiej raz zmianie Kdeksu cywilneg (Dz.U. Nr 141, pz z późniejszymi zmianami; 8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 rku chrnie niektórych praw knsumentów raz dpwiedzialnści za szkdę wyrządzną przez prdukt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, pz. 271 ze zm.. 9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zstały zawarte pstanwienia sprzeczne z wyżej wymieninymi lub innymi bwiązującymi przepisami w Rzeczypsplitej Plskiej - przepisy te mają pierwszeństw nad sfrmułwaniami REGULAMINU. 10. W przypadku sprów sądem właściwym d rzstrzygnięcia spru będzie Sąd Pwszechny.

8 11. Wszystkie nazwy Twarów ferwanych d sprzedaży przez sklep internetwy są używane w celach identyfikacyjnych i mgą być chrnine i zastrzeżne na pdstawie przepisów ustawy praw własnści przemysłwej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. pz. 1117). 12. Wszystkie zdjęcia zamieszczne na strnie chrnine są na pdstawie art.1. ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych OPAiPP (Dz. U Nr 24 pz.83) - czyli psiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie mżna ich kpiwać bez zgdy firmy: Anmera Justyna Meresińska-Pkrzyk, ul. Katwicka Mikłów, NIP: , Regn: Wzry dkumentów d pbrania: - Druk dstapienia d umwy - Druk reklamacji - Regulamin d pbrania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: www.lalill.pl. Jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego hallux.pl 1. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetweg hallux.pl 1. DEFINICJE: 1. Sklep internetwy pd adresem hallux.pl (dalej również zwany e-sklep, sklepem internetwym) jest własnścią Sftmedix Jan Paradwski z siedzibą w Krakwie

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin LITERIA.pl

Regulamin LITERIA.pl Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, zarejestrwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STROJESPORTOWE.EU Uprzejmie infrmujemy, że zmianie uległ Regulamin Sklepu. Pniżej znajduje się nwy, aktualny regulamin bwiązujący d dnia 25.12.2014r. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.DOMIOGROD-TARNOW.PL REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.12.2014 1. Właścicielem sklepu internetweg www.sklep.dmigrd-tarnw.pl jest F.H. Dm i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Warszawa: Znak sprawy: PG X F 3820_12_10 Świadczenie pwszechnych usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym, w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania przesyłek pcztwych wadze pwyŝej 50g.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej.

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej. Regulamin Prjektu Bazar (pbierz) ZANIM ZACZNIEMY Stwrzyliśmy Regulamin, aby służył jak mżliwie najlepszy drgwskaz dla wszystkich Osób pruszających się p serwisie Prjekt Bazar. Chcemy przybliżyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Wymiana silników krkwych w układzie mikrwiązki prmieniwania X, znak sprawy: DZP-271-33/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa i instalacja zestawu real - time PCR wraz z wypsażeniem raz systemem klimatyzacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup energii elektrycznej na ptrzeby Gminy Węgliniec i jej jednstek rganizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa samchdu sbweg dla IFJ PAN w Krakwie, znak sprawy: DZP-271-55/15 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów biurwych, druków, materiałów eksplatacyjnych d drukarek

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Definicje. 4. Użytkownik niezarejestrowany -podmiot, który korzysta z Usługi natomiast nie posiada zarejestrowanego konta w Serwisie.

Definicje. 4. Użytkownik niezarejestrowany -podmiot, który korzysta z Usługi natomiast nie posiada zarejestrowanego konta w Serwisie. 1 Definicje W niniejszym regulaminie wykrzystywane są następujące definicje : 1. Tanienadanie.pl/Zlecenibirca/Operatr serwis internetwy, któreg właścicielem jest firma Stitn Rafał Lachwicz zarejestrwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa mebli na wymiar wraz z ich mntażem d wybranych pmieszczeń budynku Gantry

Bardziej szczegółowo

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/66/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językwych ZP_17_2014 Numer głszenia: 63901-2014;

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo