Regulamin serwisu otomoto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu otomoto"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną pjazdów samchdwych, plegających na umżliwieniu zamieszczania przez nich Ogłszeń w Serwisie tmt.pl raz zasady dstępu i krzystania z zasbów Serwisu tmt.pl. 2. Warunkiem uzyskania dstępu d funkcjnalnści Serwisu tmt.pl jest skrzystanie z urządzenia kmunikująceg się z Internetem i wypsażneg w standardwą przeglądarkę strn internetwych. 2. Definicje 1. Użyte w Regulaminie terminy znaczają dpwiedni: 1. Grupa Allegr Grupa Allegr Sp. z.. z siedzibą w Pznaniu, Pznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , psiadająca numer NIP: , kapitale zakładwym w wyskści ,00 zł, z którą Użytkwnik mże kntaktwać się pd adresem 2. Serwis tmt.pl prwadzny przez Grupę Allegr w języku plskim internetwy serwis głszeniwy, w ramach któreg użytkwnicy Internetu mgą zamieszczać i przeglądać Ogłszenia, dstępny w dmenie internetwej tmt.pl, a także w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr, których mwa na strnach Serwisu tmt.pl. 3. Ogłszenie sprządzne przez Dealera Ogłszenie dtyczące sprzedaży Pjazdu (zaprszenie d składania fert) zamieszczane w Serwisie tmt.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Użytkwnik Dealer, a także każda sba krzystająca z zasbów Serwisu tmt.pl. 5. Dealer przedsiębirca prwadzący działalnść w zakresie handlu Pjazdami, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Grupą Allegr umwę w przedmicie emisji Ogłszeń w Serwisie tmt.pl. i krzysta z usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl. 6. Knt Dealera zindywidualizwany zapis infrmatyczny utwrzny w Serwisie tmt.pl na rzecz Dealera, umżliwiający krzystanie z Serwisu tmt.pl i grmadzący infrmacje na temat krzystania przez Dealera z Serwisu tmt.pl. Dstęp d Knta zapewnia pdany przez Dealera unikalny adres (lgin) i nadane przez Serwis tmt.pl hasł. 7. Strna Dealera przyprządkwana d Knta Dealera strna internetwa utwrzna w dmenie tmt.pl, służąca d prezentacji Ogłszeń Dealera. 8. Prwizja kreswa płata dknywana przez Dealera na rzecz Grupy Allegr, z tytułu realizacji usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl, której wyskść ustalana jest na pdstawie przedziałów cenwych kreślnych w Cenniku raz według wybranych przez Dealera usług w ramach prmcji Ogłszeń. 9. Cennik zestawienie ustalanych przez Grupę Allegr płat za usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl, kreślający przedziały cenwe, których wyskść uzależnina jest d ilści Ogłszeń wystawinych przez Dealera w danym kresie. 10. Pjazd pjazd samchdwy, mtcykl, mtrwer, skuter, quad, maszyna budwlana lub rlnicza, a także inny twar, który zgdnie z decyzją Grupy Allegr mże być przedmitem brtu w serwisie tmt.pl. 11. Serwis Allegr.pl prwadzny w języku plskim przez Grupę Allegr serwis transakcji n-line, utrzymywany w dmenie allegr.pl, dstępny również w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr. 12. Serwis Olx.pl prwadzny w języku plskim przez Grupę Allegr serwis głszeniwy, utrzymywany w dmenie lx.pl, dstępny również w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr. 13. Regulamin niniejszy Regulamin. 3. Ogólne warunki krzystania z Serwisu tmt.pl 1. Ogłszenie pchdzi d Dealera, który samdzielnie ustala jeg treść.

2 2. Ogłszenie mże dtyczyć sprzedaży tylk jedneg Pjazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutt. Jedncześnie ten sam Pjazd w danej chwili nie mże być przedmitem inneg Ogłszenia. 3. W kategriach bejmujących samchdy sbwe, dstawcze i ciężarwe, maszyny budwlane i rlnicze mgą być zamieszczane wyłącznie Ogłszenia dtyczące sprzedaży Pjazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutt (słwnie: czterysta złtych). 4. Pdstawwy czas emisji Ogłszenia w Serwisie tmt.pl wynsi 14 dni, przy czym czas emisji Ogłszenia mże być dpwiedni przedłużany w spsób pisany w Regulaminie. 5. Treść Ogłszenia musi być zgdna ze stanem faktycznym i prawnym, sam zaś zamieszczenie Ogłszenia winn dzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pjazdu za wskazaną w tym Ogłszeniu cenę. 6. Dealer jest dpwiedzialny za publikwane treści (w tym zdjęcia), jedncześnie świadcza i gwarantuje, że są ne zgdne ze stanem faktycznym raz z pwszechnie bwiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy Allegr raz praw sób trzecich, w tym praw autrskich. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za działania leżące p strnie Dealerów, w szczególnści za prawdziwść, rzetelnść raz zgdnść z przepisami prawa publikwanych przez nich treści. 7. Pbieranie lub wykrzystywanie w jakimklwiek zakresie dstępnych w ramach Serwisu tmt.pl materiałów wymaga każdrazw zgdy Grupy Allegr i nie mże naruszać pstanwień Regulaminu raz pwszechnie bwiązująceg prawa, jak również nie mże naruszać interesów Grupy Allegr raz Dealerów. Zabrnine jest jakieklwiek agregwanie i przetwarzanie danych raz innych infrmacji dstępnych w Serwisie tmt.pl w celu ich dalszeg udstępniania sbm trzecim w ramach innych serwisów internetwych jak i pza Internetem. Zabrnine jest również wykrzystywanie znaczeń Serwisu tmt.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgdy Grupy Allegr. 8. Dzwlne jest pbieranie i wtórne wykrzystanie nieisttnej części baz danych służących d realizacji zadań Serwisu tmt.pl, ile nie prwadzi t d naruszenia kreślnych w Regulaminie zasad krzystania z Serwisu tmt.pl, a w szczególnści nie plega na pwtarzającym się i systematycznym pbieraniu danych, ich agregwaniu lub przetwarzaniu w spsób sprzeczny z Regulaminem i nie pwduje nieusprawiedliwineg naruszenia słusznych interesów Grupy Allegr. 4. Zawarcie umwy 1. Zawarcie umwy przez Dealera w przedmicie emisji Ogłszenia, wymaga spełnienia przez nieg łącznie następujących warunków: 1. pprawnej rejestracji Knta Dealera w Serwisie tmt.pl, 2. akceptacji treści Regulaminu, 3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dknanej przez Grupę Allegr, 4. wpisania kdu aktywacyjneg nadaneg przez Grupę Allegr. 2. Grupa Allegr mże uzależnić aktywwanie Knta Dealera raz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu tmt.pl d przesłania przez Dealera na adres siedziby Grupy Allegr dkumentów, które uwiarygdniają dane umieszczne przez Dealera w ustawieniach Knta Dealera. 3. Dealer jest zbwiązany d aktualizwania swich danych teleadreswych, zawartych w ustawieniach Knta Dealera. 4. Dealer mże zarejestrwać więcej niż jedn Knt p uzyskaniu zgdy Grupy Allegr. 5. Zamieszczenie i edycja Ogłszenia przez Dealera 1. Grupa Allegr świadczy usługi plegające na udstępnieniu Dealerm mżliwści publikwania strny Dealera raz stałej emisji Ogłszeń w Serwisie tmt.pl. 2. Treść Ogłszeń pwinna zstać sprządzna pprzez wypełnienie frmularza dstępneg na strnie Serwisu tmt.pl, pprzez jeg uzupełnienie c najmniej w zakresie pól znacznych jak bwiązkwe. 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłszeniu danych w plach dznacznych jak pla bwiązkwe uniemżliwia zamieszczenie Ogłszenia. 4. Emisja Ogłszenia następuje p spełnieniu warunków kreślnych w pkt 4.1. pwyżej, raz pd warunkiem pprawneg wypełnienia frmularza Ogłszenia. 6. Prmwanie głszeń 1. Ogłszenia mgą być prezentwane przy wykrzystaniu płatnych usług ddatkwych pisanych w Załączniku nr 2 d Regulaminu (Prmwanie Ogłszeń).

3 2. Usługa Prmwania Ogłszeń udstępniana jest Dealerm na kres 14 dni. 3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Prmwania Ogłszeń mgą być kreślne w drębnych regulaminach. D celów realizacji mawianych usług prawa i bwiązki Dealerów mgą zstać ukształtwane w inny spsób niż w Regulaminie. Warunkiem krzystania z takich usług przez Dealerów jest akceptacja właściweg regulaminu. 7. Zasady dpwiedzialnści 1. Grupa Allegr umżliwiając emisję Ogłszeń zastrzega sbie praw d ich mdyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgdnści Ogłszenia z Regulaminem, czym niezwłcznie pinfrmuje Dealera. 2. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za niewyknanie bądź nienależyte wyknanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłszeniem, jak również za następstwa działań pdjętych przez Dealera raz sby trzecie, a stanwiących naruszenie pstanwień Regulaminu. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za stan techniczny, bezpieczeństw lub legalnść ferwanych Pjazdów, prawdziwść i rzetelnść infrmacji pdawanych w Ogłszeniach przez Dealera, a także zdlnść sprzedających raz kupujących d realizacji transakcji. 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłszenia zawierająceg fertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) alb isttne zaniżenie wartści przedmitu sprzedaży, manipulacja słwami kluczwymi w Ogłszeniu, wystawienie Ogłszenia w niewłaściwej kategrii, zamieszczanie w Ogłszeniu danych kntaktwych innych niż zawartych na Kncie Dealera lub pdanie infrmacji wprwadzających w błąd. Pwyższe działania skutkwać będą pdjęciem przez Grupę Allegr stswnych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu tmt.pl i blkadą Knta Dealera. 4. Grupa Allegr ma praw d usunięcia Ogłszenia, jeżeli narusza n w jakiklwiek spsób pstanwienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególnści gdy zawiera treści: 1. pwszechnie uznane za braźliwe, 2. nszące znamina czynów nieuczciwej knkurencji, 3. naruszające dbre byczaje, prawa autrskie lub inne prawa własnści intelektualnej, 4. szkdzące Grupie Allegr lub innym pdmitm, 5. wprwadzające w błąd, We wskazanych pwyżej przypadkach Dealerwi nie przysługuje rekmpensata z tytułu usuniętych Ogłszeń. Ogłszenia, 5. Grupa Allegr nie dpwiada pnadt za: 1. brak zaintereswania przedmitem Ogłszenia 2. realizację bwiązków wynikających z rękjmi i gwarancji dtyczących przedmitu 3. składane przez Użytkwnika świadczenia drugiej strnie transakcji, 4. działanie systemów teleinfrmatycznych lub urządzeń niezależnych d Grupy Allegr, 5. działanie siły wyższej. 6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kmpzycja tych elementów (tzw. layut), znaki twarwe raz inne infrmacje, dstępne na strnach internetwych Serwisu tmt.pl stanwią przedmit praw wyłącznych Grupy Allegr lub Dealerów. Wskazane elementy stanwią przedmit autrskich praw majątkwych, praw własnści przemysłwej, w tym praw z rejestracji znaków twarwych raz praw d baz danych i jak takie krzystają z ustawwej chrny prawnej. 8. Opłaty 1. Usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl na rzecz Dealerów są bjęte Prwizją, naliczną na pdstawie płat kreślnych w Cenniku stanwiącym Załącznik nr 1 d niniejszeg Regulaminu raz na pdstawie Załącznika nr 2 (Prmwanie Ogłszeń). 2. Wyskść Prwizji ustalana jest według wybranych przez Dealera usług w ramach Prmwania Ogłszeń raz na pdstawie przedziałów cenwych kreślających płaty, które naliczane są w zależnści d ilści Ogłszeń wystawinych przez Dealera w kresie rzliczeniwym. Okres rzliczeniwy wynsi 30 dni kalendarzwych.

4 3. Prwizja jest płatna za klejne kresy rzliczeniwe na pdstawie wystawinej faktury VAT w terminie 14 dni d dnia jej wystawienia. Brak terminwej płatnści skutkuje blkadą Knta Dealera d mmentu zaksięgwania wpłaty. 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszcznych na Kncie Dealera. Zmiana danych d faktury jest mżliwa wyłącznie za pśrednictwem Działu Obsługi Użytkwnika Serwisu tmt.pl. 9. Prywatnść i pufnść 1. Grupa Allegr zbiera i przetwarza dane sbwe pdane przez Użytkwników zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa raz zgdnie z Plityką Ochrny Prywatnści, której treść stanwi Załącznik nr 3 d Regulaminu. 2. Użytkwnikm ujawniane są dane sbwe innych Użytkwników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie raz w innych uzasadninych przypadkach, za uprzednią zgdą sby, której dane te dtyczą. 3. Użytkwnicy pwinni we własnym zakresie archiwizwać infrmacje treści Ogłszeń, a także zawartych w ramach Serwisu tmt.pl umwach. 10. Pstępwanie reklamacyjne 1. Użytkwnik ma praw zgłaszać reklamacje w przypadku niewyknania bądź nienależyteg wyknania przez Grupę Allegr usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl, a także w związku z krzystaniem z zasbów Serwisu tmt.pl, w terminie 7 dni d dnia zakńczenia emisji Ogłszenia bądź dnia, w którym jeg emisja pwinna się zakńczyć. 2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegr za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres lub listem plecnym na adres Grupy Allegr z dpiskiem Serwis OtMt.pl. 3. Reklamacja pwinna zawierać dane Użytkwnika (imię, nazwisk, adres krespndencyjny, adres i numer telefnu), numer Ogłszenia, któreg dtyczy reklamacja (jeśli numer zstał nadany), bądź inne dane pzwalające na identyfikację Ogłszenia, a także klicznści uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje będą rzpatrywane niezwłcznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni rbczych licząc d dnia trzymania kmpletu infrmacji pzwalających na rzstrzygnięcie reklamacji. 5. Jeżeli pdane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegr zwróci się d Użytkwnika wskazanie ddatkwych infrmacji w zakreślnym terminie. 6. Jeżeli rzpatrzenie reklamacji nie będzie mżliwe w terminie, którym mwa pwyżej, Grupa Allegr zawiadmi tym Użytkwnika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 7. O rzstrzygnięciu reklamacji Użytkwnik zstanie pwiadminy za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres wskazany w reklamacji lub adres krespndencyjny psiadany przez Grupę Allegr. 8. Reklamacje nie pzwalające zidentyfikwać Ogłszenia lub Użytkwnika nie będą rzpatrywane. 11. Dezaktywacja Ogłszeń Brak aktywacji Ogłszenia w ciągu 35 dni d zakńczenia jeg emisji skutkuje wyłączeniem mżliwści przedłużenia jeg klejnej emisji. 12. Czas trwania umwy i jej rzwiązanie 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu tmt.pl. ma charakter bezterminwy, jednakże każda ze Strn (Grupa Allegr lub Dealer) mże rzwiązać umwę w każdej chwili, z zachwaniem miesięczneg kresu wypwiedzenia, ze skutkiem na kniec kresu rzliczeniweg, którym mwa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rzwiązania umwy Dealer pwinien wysłać stswne świadczenie na adres 2. Grupa Allegr zastrzega sbie praw d natychmiastweg rzwiązania umwy z Dealerem, który nie przestrzega pstanwień Regulaminu. 3. Jeżeli umwa zstała rzwiązana na pdstawie decyzji Grupy Allegr, której mwa w pkt pwyżej, Dealer nie mże dknać pnwnej rejestracji w Serwisie tmt.pl bez uprzedniej, drębnej i wyraźnej zgdy Grupy Allegr.

5 13. Zmiany Regulaminu 1. Regulamin, w tym Cennik, mże zstać zmieniny przez Grupę Allegr. O zmianach i terminach ich bwiązywania, Grupa Allegr pinfrmuje Dealerów na strnie internetwej Serwisu tmt.pl raz drgą elektrniczną. 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchdzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc d daty ich udstępnienia na strnie internetwej Serwisu tmt.pl raz pinfrmwania drgą elektrniczną Dealerów. Usługi aktywwane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczne na dtychczaswych warunkach. 3. Dealer przy pierwszym lgwaniu w Serwisie tmt.pl, licząc d chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zstanie pwiadminy takich zmianach i mżliwści ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także autmatyczne zlecenie przez Dealera wyknania usługi w Serwisie tmt.pl chćby dbył się bez lgwania Dealera. 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer pwinien wysłać stswne świadczenie na adres e- mail:: które będzie skutkwać rzwiązaniem umwy z Grupą Allegr p upływie miesięczneg kresu wypwiedzenia ze skutkiem na kniec kresu rzliczeniweg, którym mwa w pkt 8.2. Regulaminu. 14. Pstanwienia kńcwe 1. W ramach usług świadcznych w Serwisie tmt.pl, Dealer zleca Grupie Allegr publikwanie Ogłszeń (w tym ich mdyfikwanie) w serwisach internetwych Grupy Allegr lub pdmitów d niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet raz bannery lub billbardy. Usługa pisana w zdaniu pprzednim, jest bezpłatna i służy pzyskaniu jak największej liczby ptencjalnych dbirców Ogłszenia. 2. Regulamin dstępny jest na strnie internetwej Serwisu tmt.pl. 3. Prawem właściwym dla umwy zawartej pmiędzy Dealerem a Grupą Allegr, której przedmitem są usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl na warunkach kreślnych w Regulaminie, jest praw plskie. 4. Wszelkie spry związane z usługami świadcznymi w ramach Serwisu tmt.pl będą rzstrzygane przez właściwe plskie sądy pwszechne. 5. Jeżeli któreklwiek pstanwienie Regulaminu zstanie uznane prawmcnym rzeczeniem sądu za nieważne, pzstałe pstanwienia pzstają w mcy. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów Załącznik nr 2 Usługi prmwania Ogłszeń Załącznik nr 3 Plityka prywatnści Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów 1. Ogłszenia pdstawwe: 1. Przedziały dla firm! Przedział 0 wystawień- 0 PLN! Przedział 1-50 wystawień- 150 PLN nett (184,50 PLN brutt)! Przedział wystawień- 200 PLN nett (246 PLN brutt)! Przedział wystawień- 350 PLN nett (430,5 PLN brutt),

6 ! Przekrczenie ilści 350 wystawień- dliczenie kwty 1 PLN nett (1,23 PLN brutt), za każde klejne wystawienie 2. Ddatkwe wyróżnienia dstępne w tmt: Dla firm Pwiększenie zdjęcia na listingu gratis, Publikacja głszenia w OLX - 10 zł nett (12,30 zł brutt) Pdświetlenie innym klrem 25 zł nett (30,75 zł brutt), Umieszczenie na pczątku listy 50 zł nett (61,5 zł brutt), Ogłszenie prmwane na strnie głównej tmt 99 zł nett (121,77 zł brutt), Załącznik nr 2 Usługi Prmwania Ogłszeń 1. Usługa Prmwania Ogłszeń mże plegać na: 1. wyróżnieniu tła Ogłszenia innym klrem na liście wyników wyszukiwania w Serwisie tmt.pl, 2. umieszczeniu Ogłszenia na pczątku listy wyników wyszukiwania Ogłszeń w Serwisie tmt.pl, 3. prmwaniu Ogłszenia Dealera na strnie głównej Serwisu tmt.pl, 2. Pdświetlenie Ogłszenia innym klrem na liście wyników wyszukiwania Ogłszeń pwduje, że Ogłszenie prezentwane jest na innym tle niż pzstałe Ogłszenia. 3. Umieszczenie głszenia plega na ddaniu d nieg klrweg paska Wyróżnine w ramach publikwanej listy wszystkich Ogłszeń i wyświetleniu g rtacyjnie w tzw. sekcji Ogłszenia prmwane 4. Prmwanie Ogłszenia na strnie głównej Serwisu tmt.pl plega na umieszczeniu Ogłszenia na strnie głównej Serwisu tmt.pl, przy czym wybór Ogłszeń dbywa się w drdze autmatycznych lswań, dknywanych c 15 minut. Każde Ogłszenie mże zstać wylswane wielkrtnie, jednakże pierwszeństw mają Ogłszenia, które dtychczas wylswywan najrzadziej. 5. Treść Ogłszenia prezentwaneg w serwisach, których mwa w pkt 6 i 7 pwyżej, pwinna byc zgdna z zasadami wyrażnymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach. 6. Dealer pdczas zamieszczania Ogłszenia sam decyduje w jaki spsób ddatkw chce prmwać swje Ogłszenie zgdnie z usługami ferwanymi w Serwisie tmt.pl. Załącznik nr 3 Plityka prywatnści 1. Administratrem danych sbwych Użytkwników Serwisu tmt.pl, w rzumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (tj. Dz.U. z 2002 rku, nr 101, pz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegr Sp. z.. z siedzibą w Pznaniu, Pznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań - Nwe Miast i Wilda, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS Zbiór danych Użytkwników zstał zgłszny d rejestracji Generalnemu Inspektrwi Ochrny Danych Osbwych pd numerem / Dane sbwe Użytkwników są przetwarzane przez Grupę Allegr zgdnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rzwiązania umwy świadczenie przez Grupę Allegr usług raz w celu ich realizacji.

7 4. Dane sbwe Użytkwników przetwarzane są przez Grupę Allegr za ich zgdą w celach marketingwych związanych z funkcjnwaniem przedsiębirstwa Grupa Allegr, a także związanych ze świadczeniem usług przez Grupę Allegr. Zgda mże być przez Użytkwnika w każdym czasie dwłana. 5. Pdanie danych sbwych przez Użytkwnika jest dbrwlne. Krzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu tmt.pl wymaga d Użytkwników wypełnienia frmularza kntaktweg. Dtyczy t wysyłki zapytania fertweg: samchód nwy, samchód używany, prmcję, wybraną fertę finanswania zakupu samchdu czy jeg ubezpieczenia. W frmularzu kntaktwym zamieszczane są, pza infrmacjami dtyczącymi wybranej przez Użytkwnika usługi, infrmacje zaintereswanym Użytkwniku: nr telefnu i adres Grupa Allegr zapewnia sbm, których dane sbwe dtyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy chrnie danych sbwych, w tym prawa dstępu d treści własnych danych sbwych i ich pprawiania raz prawa d kntrli przetwarzania własnych danych sbwych na zasadach pisanych w przedmitwej ustawie. 7. W ramach realizacji prawa d kntrli przetwarzania własnych danych sbwych, sba, której dane sbwe dtyczą ma w szczególnści praw d wniesienia pisemneg, umtywwaneg żądania zaprzestania przetwarzania danych sbwych ze względu na swją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wbec przetwarzania swich danych, gdy Grupa Allegr zamierza je przetwarzać w celach marketingwych lub wbec przekazywania przez Grupę Allegr danych sbwych innemu niż Grupa Allegr administratrwi danych. 8. Grupa Allegr mże dmówić usunięcia danych sbwych Użytkwnika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Grupę Allegr jest knieczne raz dpuszczalne na pdstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkwnik nie uregulwał wszystkich zbwiązań wbec Grupy Allegr lub jeśli Grupa Allegr trzyma i utrwali dla celów dwdwych infrmację, iż Użytkwnik swim dtychczaswym zachwaniem naruszył pstanwienia Regulaminu bądź bwiązujące przepisy prawa, a zachwanie danych jest niezbędne d wyjaśnienia tych klicznści i ustalenia dpwiedzialnści Użytkwnika. 9. Dane sbwe Użytkwników mgą być przekazywane pdmitm uprawninym d ich trzymania na mcy bwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym rganm wymiaru sprawiedliwści. Dane sbwe Użytkwników mgą być także przekazywane wskazanym przez Grupę Allegr pdmitm trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadcznych na rzecz Użytkwników w ramach Serwisu tmt.pl. 10. Dane sbwe Dealerów i Ogłszenidawców, dknujących płatnści n-line za świadczne przez Grupę Allegr usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Pznaniu ( Pznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , krajwej instytucji płatniczej nadzrwanej przez Kmisję Nadzru Finansweg, wpisanej d rejestru krajwych instytucji płatniczych prwadzneg przez Kmisję Nadzru Finansweg pd numerem IP1/2012. Przekazanie dtyczy danych sbwych niezbędnych d zrealizwania płatnści przez PayU S.A. raz następuje: 1. w celu bsługi (zrealizwania) przez PayU S.A. płatnści za świadczne usługi w ramach Serwisu tmt.pl, 2. niezwłcznie p wybrze przez Dealera i Ogłszenidawca w Serwisie tmt.pl spsbu dknania płatnści w frmie płatnści n-line. 11. Dane sbwe Użytkwników są chrnine przez Grupę Allegr przed ich udstępnieniem sbm nieupważninym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia alb utraty raz przed zniszczeniem lub nieuprawniną mdyfikacją wskazanych danych raz infrmacji, pprzez stswanie dpwiednich zabezpieczeń rganizacyjnych, a także zabezpieczeń charakterze technicznym i prgramistycznym, w szczególnści systemów szyfrwania danych. 12. W przypadku uzyskania przez Grupę Allegr wiadmści krzystaniu przez Dealerów i Ogłszenidawców z Serwisu tmt.pl niezgdnie z Regulaminem lub z bwiązującymi przepisami, Grupa Allegr mże przetwarzać dane sbwe Użytkwnika w zakresie niezbędnym d ustalenia jeg dpwiedzialnści, pd warunkiem że utrwali dla celów dwdwych fakt uzyskania raz treść tych wiadmści. 13. Grupa Allegr wykrzystuje adresy IP zbierane w trakcie płączeń internetwych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Pnadt, adresy IP służą d zbierania gólnych, statystycznych infrmacji demgraficznych (np. reginie, z któreg następuje płączenie). Dane te nie są łączne z danymi pdanymi przez Użytkwników i stanwią jedynie materiał d analizy statystycznej i mechanizmów krygwania błędów systemwych.

8 14. Grupa Allegr stsuje pliki "ckies". Infrmacje zbierane przy pmcy "ckies" pzwalają dstswywać usługi i treści d indywidualnych ptrzeb i preferencji Użytkwników i innych użytkwników Internetu dwiedzających strny Serwisu tmt.pl, jak również służą d pracwywania gólnych statystyk dtyczących krzystania przez użytkwników Internetu z Serwisu tmt.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetwej pcji pzwalającej na zapisywanie plików "ckies" zasadnicz nie uniemżliwia krzystanie z Serwisu tmt.pl mże jednak spwdwać pewne utrudnienia. Szczegółwe pstanwienia dnszące się d plików Ckies kreśla Infrmacja Ckies zamieszczna pd następującym adresem:

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz

Regulamin Konkursu: I. Organizatorzy konkursu. II. Uczestnicy konkursu. III. Terminarz Regulamin Knkursu: I. Organizatrzy knkursu 1.1 Organizatrem Knkursu Artystyczneg UNLTD., zwaneg dalej Knkursem, jest Grayling Pland Sp. z.. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, lk. 10A, 00-175

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Regulamin Przed krzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać pniższy Regulamin. Krzystanie z serwisu jest równznaczne z tym, że Użytkwnik: - Zapznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgdę na wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW I. Pstanwienia gólne 1 1. Knkurs dla Sprzedawców i Serwisantów rganizwany jest przez Vel sp. z.. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 305, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. z dnia 4 lipca 2013 r. Portalu Internetowego www.prawna-pomoc.pl. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 4 lipca 2013 r. Prtalu Internetweg www.prawna-pmc.pl 1 Pstanwienia gólne Plityka kreśla zasady chrny i przetwarzania Danych Osbwych Użytkwników przez Administratra Danych Osbwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg działająceg pd dmeną: www.lalill.pl. Jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług udstępnienia platfrmy masweg wysyłania krótkich wiadmści

Bardziej szczegółowo

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej.

OSOBA Pod pojęciem Osoby rozumiemy posiadającą zdolność prawną osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej. Regulamin Prjektu Bazar (pbierz) ZANIM ZACZNIEMY Stwrzyliśmy Regulamin, aby służył jak mżliwie najlepszy drgwskaz dla wszystkich Osób pruszających się p serwisie Prjekt Bazar. Chcemy przybliżyć Państwu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy: ktwic - implanty d reknstrukcji brąbka barkweg, stentów samrzprężalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bwiązuje d dnia 25.12.2014 Regulamin jest dstępny d pbrania TUTAJ Regulamin kreśla zasady świadczenia usług sprzedaży za pśrednictwem strny internetwej sklepu internetweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetweg Niniejszy regulamin kreśla zasady dknywania zakupów w sklepie internetwym prwadznym przez Sprzedająceg pd adresem www.gnz.cm.pl. Pdmitem dknującym sprzedaży za pśrednictwem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy etykiet i taśm d drukarek Zebra Numer głszenia: 302072-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgk.rnet.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gspdarki Odpadami Kmunalnymi Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Warszawa: Znak sprawy: PG X F 3820_12_10 Świadczenie pwszechnych usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym, w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania przesyłek pcztwych wadze pwyŝej 50g.,

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dstawa materiałów patrunkwych d Centrum Medyczneg Żelazna Sp. z.. Numer

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Elbląg: Dstawa samchdu - mikrbusa 9-ci sbweg (8+1 kierwca) przystswaneg d przewzu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo