Regulamin serwisu otomoto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu otomoto"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną pjazdów samchdwych, plegających na umżliwieniu zamieszczania przez nich Ogłszeń w Serwisie tmt.pl raz zasady dstępu i krzystania z zasbów Serwisu tmt.pl. 2. Warunkiem uzyskania dstępu d funkcjnalnści Serwisu tmt.pl jest skrzystanie z urządzenia kmunikująceg się z Internetem i wypsażneg w standardwą przeglądarkę strn internetwych. 2. Definicje 1. Użyte w Regulaminie terminy znaczają dpwiedni: 1. Grupa Allegr Grupa Allegr Sp. z.. z siedzibą w Pznaniu, Pznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , psiadająca numer NIP: , kapitale zakładwym w wyskści ,00 zł, z którą Użytkwnik mże kntaktwać się pd adresem 2. Serwis tmt.pl prwadzny przez Grupę Allegr w języku plskim internetwy serwis głszeniwy, w ramach któreg użytkwnicy Internetu mgą zamieszczać i przeglądać Ogłszenia, dstępny w dmenie internetwej tmt.pl, a także w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr, których mwa na strnach Serwisu tmt.pl. 3. Ogłszenie sprządzne przez Dealera Ogłszenie dtyczące sprzedaży Pjazdu (zaprszenie d składania fert) zamieszczane w Serwisie tmt.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Użytkwnik Dealer, a także każda sba krzystająca z zasbów Serwisu tmt.pl. 5. Dealer przedsiębirca prwadzący działalnść w zakresie handlu Pjazdami, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Grupą Allegr umwę w przedmicie emisji Ogłszeń w Serwisie tmt.pl. i krzysta z usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl. 6. Knt Dealera zindywidualizwany zapis infrmatyczny utwrzny w Serwisie tmt.pl na rzecz Dealera, umżliwiający krzystanie z Serwisu tmt.pl i grmadzący infrmacje na temat krzystania przez Dealera z Serwisu tmt.pl. Dstęp d Knta zapewnia pdany przez Dealera unikalny adres (lgin) i nadane przez Serwis tmt.pl hasł. 7. Strna Dealera przyprządkwana d Knta Dealera strna internetwa utwrzna w dmenie tmt.pl, służąca d prezentacji Ogłszeń Dealera. 8. Prwizja kreswa płata dknywana przez Dealera na rzecz Grupy Allegr, z tytułu realizacji usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl, której wyskść ustalana jest na pdstawie przedziałów cenwych kreślnych w Cenniku raz według wybranych przez Dealera usług w ramach prmcji Ogłszeń. 9. Cennik zestawienie ustalanych przez Grupę Allegr płat za usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl, kreślający przedziały cenwe, których wyskść uzależnina jest d ilści Ogłszeń wystawinych przez Dealera w danym kresie. 10. Pjazd pjazd samchdwy, mtcykl, mtrwer, skuter, quad, maszyna budwlana lub rlnicza, a także inny twar, który zgdnie z decyzją Grupy Allegr mże być przedmitem brtu w serwisie tmt.pl. 11. Serwis Allegr.pl prwadzny w języku plskim przez Grupę Allegr serwis transakcji n-line, utrzymywany w dmenie allegr.pl, dstępny również w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr. 12. Serwis Olx.pl prwadzny w języku plskim przez Grupę Allegr serwis głszeniwy, utrzymywany w dmenie lx.pl, dstępny również w ramach innych serwisów internetwych prwadznych przez partnerów Grupy Allegr. 13. Regulamin niniejszy Regulamin. 3. Ogólne warunki krzystania z Serwisu tmt.pl 1. Ogłszenie pchdzi d Dealera, który samdzielnie ustala jeg treść.

2 2. Ogłszenie mże dtyczyć sprzedaży tylk jedneg Pjazdu, ze wskazaną rzeczywistą ceną brutt. Jedncześnie ten sam Pjazd w danej chwili nie mże być przedmitem inneg Ogłszenia. 3. W kategriach bejmujących samchdy sbwe, dstawcze i ciężarwe, maszyny budwlane i rlnicze mgą być zamieszczane wyłącznie Ogłszenia dtyczące sprzedaży Pjazdów za cenę nie niższą niż 400 zł brutt (słwnie: czterysta złtych). 4. Pdstawwy czas emisji Ogłszenia w Serwisie tmt.pl wynsi 14 dni, przy czym czas emisji Ogłszenia mże być dpwiedni przedłużany w spsób pisany w Regulaminie. 5. Treść Ogłszenia musi być zgdna ze stanem faktycznym i prawnym, sam zaś zamieszczenie Ogłszenia winn dzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pjazdu za wskazaną w tym Ogłszeniu cenę. 6. Dealer jest dpwiedzialny za publikwane treści (w tym zdjęcia), jedncześnie świadcza i gwarantuje, że są ne zgdne ze stanem faktycznym raz z pwszechnie bwiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Grupy Allegr raz praw sób trzecich, w tym praw autrskich. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za działania leżące p strnie Dealerów, w szczególnści za prawdziwść, rzetelnść raz zgdnść z przepisami prawa publikwanych przez nich treści. 7. Pbieranie lub wykrzystywanie w jakimklwiek zakresie dstępnych w ramach Serwisu tmt.pl materiałów wymaga każdrazw zgdy Grupy Allegr i nie mże naruszać pstanwień Regulaminu raz pwszechnie bwiązująceg prawa, jak również nie mże naruszać interesów Grupy Allegr raz Dealerów. Zabrnine jest jakieklwiek agregwanie i przetwarzanie danych raz innych infrmacji dstępnych w Serwisie tmt.pl w celu ich dalszeg udstępniania sbm trzecim w ramach innych serwisów internetwych jak i pza Internetem. Zabrnine jest również wykrzystywanie znaczeń Serwisu tmt.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgdy Grupy Allegr. 8. Dzwlne jest pbieranie i wtórne wykrzystanie nieisttnej części baz danych służących d realizacji zadań Serwisu tmt.pl, ile nie prwadzi t d naruszenia kreślnych w Regulaminie zasad krzystania z Serwisu tmt.pl, a w szczególnści nie plega na pwtarzającym się i systematycznym pbieraniu danych, ich agregwaniu lub przetwarzaniu w spsób sprzeczny z Regulaminem i nie pwduje nieusprawiedliwineg naruszenia słusznych interesów Grupy Allegr. 4. Zawarcie umwy 1. Zawarcie umwy przez Dealera w przedmicie emisji Ogłszenia, wymaga spełnienia przez nieg łącznie następujących warunków: 1. pprawnej rejestracji Knta Dealera w Serwisie tmt.pl, 2. akceptacji treści Regulaminu, 3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Dealera dknanej przez Grupę Allegr, 4. wpisania kdu aktywacyjneg nadaneg przez Grupę Allegr. 2. Grupa Allegr mże uzależnić aktywwanie Knta Dealera raz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu tmt.pl d przesłania przez Dealera na adres siedziby Grupy Allegr dkumentów, które uwiarygdniają dane umieszczne przez Dealera w ustawieniach Knta Dealera. 3. Dealer jest zbwiązany d aktualizwania swich danych teleadreswych, zawartych w ustawieniach Knta Dealera. 4. Dealer mże zarejestrwać więcej niż jedn Knt p uzyskaniu zgdy Grupy Allegr. 5. Zamieszczenie i edycja Ogłszenia przez Dealera 1. Grupa Allegr świadczy usługi plegające na udstępnieniu Dealerm mżliwści publikwania strny Dealera raz stałej emisji Ogłszeń w Serwisie tmt.pl. 2. Treść Ogłszeń pwinna zstać sprządzna pprzez wypełnienie frmularza dstępneg na strnie Serwisu tmt.pl, pprzez jeg uzupełnienie c najmniej w zakresie pól znacznych jak bwiązkwe. 3. Niezamieszczenie przez Dealera w Ogłszeniu danych w plach dznacznych jak pla bwiązkwe uniemżliwia zamieszczenie Ogłszenia. 4. Emisja Ogłszenia następuje p spełnieniu warunków kreślnych w pkt 4.1. pwyżej, raz pd warunkiem pprawneg wypełnienia frmularza Ogłszenia. 6. Prmwanie głszeń 1. Ogłszenia mgą być prezentwane przy wykrzystaniu płatnych usług ddatkwych pisanych w Załączniku nr 2 d Regulaminu (Prmwanie Ogłszeń).

3 2. Usługa Prmwania Ogłszeń udstępniana jest Dealerm na kres 14 dni. 3. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług Prmwania Ogłszeń mgą być kreślne w drębnych regulaminach. D celów realizacji mawianych usług prawa i bwiązki Dealerów mgą zstać ukształtwane w inny spsób niż w Regulaminie. Warunkiem krzystania z takich usług przez Dealerów jest akceptacja właściweg regulaminu. 7. Zasady dpwiedzialnści 1. Grupa Allegr umżliwiając emisję Ogłszeń zastrzega sbie praw d ich mdyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgdnści Ogłszenia z Regulaminem, czym niezwłcznie pinfrmuje Dealera. 2. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za niewyknanie bądź nienależyte wyknanie przez Dealera umów zawartych w związku z Ogłszeniem, jak również za następstwa działań pdjętych przez Dealera raz sby trzecie, a stanwiących naruszenie pstanwień Regulaminu. Grupa Allegr nie pnsi dpwiedzialnści za stan techniczny, bezpieczeństw lub legalnść ferwanych Pjazdów, prawdziwść i rzetelnść infrmacji pdawanych w Ogłszeniach przez Dealera, a także zdlnść sprzedających raz kupujących d realizacji transakcji. 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłszenia zawierająceg fertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) alb isttne zaniżenie wartści przedmitu sprzedaży, manipulacja słwami kluczwymi w Ogłszeniu, wystawienie Ogłszenia w niewłaściwej kategrii, zamieszczanie w Ogłszeniu danych kntaktwych innych niż zawartych na Kncie Dealera lub pdanie infrmacji wprwadzających w błąd. Pwyższe działania skutkwać będą pdjęciem przez Grupę Allegr stswnych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu tmt.pl i blkadą Knta Dealera. 4. Grupa Allegr ma praw d usunięcia Ogłszenia, jeżeli narusza n w jakiklwiek spsób pstanwienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególnści gdy zawiera treści: 1. pwszechnie uznane za braźliwe, 2. nszące znamina czynów nieuczciwej knkurencji, 3. naruszające dbre byczaje, prawa autrskie lub inne prawa własnści intelektualnej, 4. szkdzące Grupie Allegr lub innym pdmitm, 5. wprwadzające w błąd, We wskazanych pwyżej przypadkach Dealerwi nie przysługuje rekmpensata z tytułu usuniętych Ogłszeń. Ogłszenia, 5. Grupa Allegr nie dpwiada pnadt za: 1. brak zaintereswania przedmitem Ogłszenia 2. realizację bwiązków wynikających z rękjmi i gwarancji dtyczących przedmitu 3. składane przez Użytkwnika świadczenia drugiej strnie transakcji, 4. działanie systemów teleinfrmatycznych lub urządzeń niezależnych d Grupy Allegr, 5. działanie siły wyższej. 6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kmpzycja tych elementów (tzw. layut), znaki twarwe raz inne infrmacje, dstępne na strnach internetwych Serwisu tmt.pl stanwią przedmit praw wyłącznych Grupy Allegr lub Dealerów. Wskazane elementy stanwią przedmit autrskich praw majątkwych, praw własnści przemysłwej, w tym praw z rejestracji znaków twarwych raz praw d baz danych i jak takie krzystają z ustawwej chrny prawnej. 8. Opłaty 1. Usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl na rzecz Dealerów są bjęte Prwizją, naliczną na pdstawie płat kreślnych w Cenniku stanwiącym Załącznik nr 1 d niniejszeg Regulaminu raz na pdstawie Załącznika nr 2 (Prmwanie Ogłszeń). 2. Wyskść Prwizji ustalana jest według wybranych przez Dealera usług w ramach Prmwania Ogłszeń raz na pdstawie przedziałów cenwych kreślających płaty, które naliczane są w zależnści d ilści Ogłszeń wystawinych przez Dealera w kresie rzliczeniwym. Okres rzliczeniwy wynsi 30 dni kalendarzwych.

4 3. Prwizja jest płatna za klejne kresy rzliczeniwe na pdstawie wystawinej faktury VAT w terminie 14 dni d dnia jej wystawienia. Brak terminwej płatnści skutkuje blkadą Knta Dealera d mmentu zaksięgwania wpłaty. 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Dealera zamieszcznych na Kncie Dealera. Zmiana danych d faktury jest mżliwa wyłącznie za pśrednictwem Działu Obsługi Użytkwnika Serwisu tmt.pl. 9. Prywatnść i pufnść 1. Grupa Allegr zbiera i przetwarza dane sbwe pdane przez Użytkwników zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa raz zgdnie z Plityką Ochrny Prywatnści, której treść stanwi Załącznik nr 3 d Regulaminu. 2. Użytkwnikm ujawniane są dane sbwe innych Użytkwników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie raz w innych uzasadninych przypadkach, za uprzednią zgdą sby, której dane te dtyczą. 3. Użytkwnicy pwinni we własnym zakresie archiwizwać infrmacje treści Ogłszeń, a także zawartych w ramach Serwisu tmt.pl umwach. 10. Pstępwanie reklamacyjne 1. Użytkwnik ma praw zgłaszać reklamacje w przypadku niewyknania bądź nienależyteg wyknania przez Grupę Allegr usług świadcznych w ramach Serwisu tmt.pl, a także w związku z krzystaniem z zasbów Serwisu tmt.pl, w terminie 7 dni d dnia zakńczenia emisji Ogłszenia bądź dnia, w którym jeg emisja pwinna się zakńczyć. 2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegr za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres lub listem plecnym na adres Grupy Allegr z dpiskiem Serwis OtMt.pl. 3. Reklamacja pwinna zawierać dane Użytkwnika (imię, nazwisk, adres krespndencyjny, adres i numer telefnu), numer Ogłszenia, któreg dtyczy reklamacja (jeśli numer zstał nadany), bądź inne dane pzwalające na identyfikację Ogłszenia, a także klicznści uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje będą rzpatrywane niezwłcznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni rbczych licząc d dnia trzymania kmpletu infrmacji pzwalających na rzstrzygnięcie reklamacji. 5. Jeżeli pdane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegr zwróci się d Użytkwnika wskazanie ddatkwych infrmacji w zakreślnym terminie. 6. Jeżeli rzpatrzenie reklamacji nie będzie mżliwe w terminie, którym mwa pwyżej, Grupa Allegr zawiadmi tym Użytkwnika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy. 7. O rzstrzygnięciu reklamacji Użytkwnik zstanie pwiadminy za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres wskazany w reklamacji lub adres krespndencyjny psiadany przez Grupę Allegr. 8. Reklamacje nie pzwalające zidentyfikwać Ogłszenia lub Użytkwnika nie będą rzpatrywane. 11. Dezaktywacja Ogłszeń Brak aktywacji Ogłszenia w ciągu 35 dni d zakńczenia jeg emisji skutkuje wyłączeniem mżliwści przedłużenia jeg klejnej emisji. 12. Czas trwania umwy i jej rzwiązanie 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu tmt.pl. ma charakter bezterminwy, jednakże każda ze Strn (Grupa Allegr lub Dealer) mże rzwiązać umwę w każdej chwili, z zachwaniem miesięczneg kresu wypwiedzenia, ze skutkiem na kniec kresu rzliczeniweg, którym mwa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rzwiązania umwy Dealer pwinien wysłać stswne świadczenie na adres 2. Grupa Allegr zastrzega sbie praw d natychmiastweg rzwiązania umwy z Dealerem, który nie przestrzega pstanwień Regulaminu. 3. Jeżeli umwa zstała rzwiązana na pdstawie decyzji Grupy Allegr, której mwa w pkt pwyżej, Dealer nie mże dknać pnwnej rejestracji w Serwisie tmt.pl bez uprzedniej, drębnej i wyraźnej zgdy Grupy Allegr.

5 13. Zmiany Regulaminu 1. Regulamin, w tym Cennik, mże zstać zmieniny przez Grupę Allegr. O zmianach i terminach ich bwiązywania, Grupa Allegr pinfrmuje Dealerów na strnie internetwej Serwisu tmt.pl raz drgą elektrniczną. 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchdzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc d daty ich udstępnienia na strnie internetwej Serwisu tmt.pl raz pinfrmwania drgą elektrniczną Dealerów. Usługi aktywwane przez Dealerów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczne na dtychczaswych warunkach. 3. Dealer przy pierwszym lgwaniu w Serwisie tmt.pl, licząc d chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zstanie pwiadminy takich zmianach i mżliwści ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także autmatyczne zlecenie przez Dealera wyknania usługi w Serwisie tmt.pl chćby dbył się bez lgwania Dealera. 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Dealer pwinien wysłać stswne świadczenie na adres e- mail:: które będzie skutkwać rzwiązaniem umwy z Grupą Allegr p upływie miesięczneg kresu wypwiedzenia ze skutkiem na kniec kresu rzliczeniweg, którym mwa w pkt 8.2. Regulaminu. 14. Pstanwienia kńcwe 1. W ramach usług świadcznych w Serwisie tmt.pl, Dealer zleca Grupie Allegr publikwanie Ogłszeń (w tym ich mdyfikwanie) w serwisach internetwych Grupy Allegr lub pdmitów d niej należących, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, sieć Internet raz bannery lub billbardy. Usługa pisana w zdaniu pprzednim, jest bezpłatna i służy pzyskaniu jak największej liczby ptencjalnych dbirców Ogłszenia. 2. Regulamin dstępny jest na strnie internetwej Serwisu tmt.pl. 3. Prawem właściwym dla umwy zawartej pmiędzy Dealerem a Grupą Allegr, której przedmitem są usługi świadczne w ramach Serwisu tmt.pl na warunkach kreślnych w Regulaminie, jest praw plskie. 4. Wszelkie spry związane z usługami świadcznymi w ramach Serwisu tmt.pl będą rzstrzygane przez właściwe plskie sądy pwszechne. 5. Jeżeli któreklwiek pstanwienie Regulaminu zstanie uznane prawmcnym rzeczeniem sądu za nieważne, pzstałe pstanwienia pzstają w mcy. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów Załącznik nr 2 Usługi prmwania Ogłszeń Załącznik nr 3 Plityka prywatnści Załącznik nr 1 Cennik dla Dealerów 1. Ogłszenia pdstawwe: 1. Przedziały dla firm! Przedział 0 wystawień- 0 PLN! Przedział 1-50 wystawień- 150 PLN nett (184,50 PLN brutt)! Przedział wystawień- 200 PLN nett (246 PLN brutt)! Przedział wystawień- 350 PLN nett (430,5 PLN brutt),

6 ! Przekrczenie ilści 350 wystawień- dliczenie kwty 1 PLN nett (1,23 PLN brutt), za każde klejne wystawienie 2. Ddatkwe wyróżnienia dstępne w tmt: Dla firm Pwiększenie zdjęcia na listingu gratis, Publikacja głszenia w OLX - 10 zł nett (12,30 zł brutt) Pdświetlenie innym klrem 25 zł nett (30,75 zł brutt), Umieszczenie na pczątku listy 50 zł nett (61,5 zł brutt), Ogłszenie prmwane na strnie głównej tmt 99 zł nett (121,77 zł brutt), Załącznik nr 2 Usługi Prmwania Ogłszeń 1. Usługa Prmwania Ogłszeń mże plegać na: 1. wyróżnieniu tła Ogłszenia innym klrem na liście wyników wyszukiwania w Serwisie tmt.pl, 2. umieszczeniu Ogłszenia na pczątku listy wyników wyszukiwania Ogłszeń w Serwisie tmt.pl, 3. prmwaniu Ogłszenia Dealera na strnie głównej Serwisu tmt.pl, 2. Pdświetlenie Ogłszenia innym klrem na liście wyników wyszukiwania Ogłszeń pwduje, że Ogłszenie prezentwane jest na innym tle niż pzstałe Ogłszenia. 3. Umieszczenie głszenia plega na ddaniu d nieg klrweg paska Wyróżnine w ramach publikwanej listy wszystkich Ogłszeń i wyświetleniu g rtacyjnie w tzw. sekcji Ogłszenia prmwane 4. Prmwanie Ogłszenia na strnie głównej Serwisu tmt.pl plega na umieszczeniu Ogłszenia na strnie głównej Serwisu tmt.pl, przy czym wybór Ogłszeń dbywa się w drdze autmatycznych lswań, dknywanych c 15 minut. Każde Ogłszenie mże zstać wylswane wielkrtnie, jednakże pierwszeństw mają Ogłszenia, które dtychczas wylswywan najrzadziej. 5. Treść Ogłszenia prezentwaneg w serwisach, których mwa w pkt 6 i 7 pwyżej, pwinna byc zgdna z zasadami wyrażnymi w regulaminach świadczenia usług w tych serwisach. 6. Dealer pdczas zamieszczania Ogłszenia sam decyduje w jaki spsób ddatkw chce prmwać swje Ogłszenie zgdnie z usługami ferwanymi w Serwisie tmt.pl. Załącznik nr 3 Plityka prywatnści 1. Administratrem danych sbwych Użytkwników Serwisu tmt.pl, w rzumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych (tj. Dz.U. z 2002 rku, nr 101, pz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegr Sp. z.. z siedzibą w Pznaniu, Pznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań - Nwe Miast i Wilda, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS Zbiór danych Użytkwników zstał zgłszny d rejestracji Generalnemu Inspektrwi Ochrny Danych Osbwych pd numerem / Dane sbwe Użytkwników są przetwarzane przez Grupę Allegr zgdnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. chrnie danych sbwych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rzwiązania umwy świadczenie przez Grupę Allegr usług raz w celu ich realizacji.

7 4. Dane sbwe Użytkwników przetwarzane są przez Grupę Allegr za ich zgdą w celach marketingwych związanych z funkcjnwaniem przedsiębirstwa Grupa Allegr, a także związanych ze świadczeniem usług przez Grupę Allegr. Zgda mże być przez Użytkwnika w każdym czasie dwłana. 5. Pdanie danych sbwych przez Użytkwnika jest dbrwlne. Krzystanie z niektórych mechanizmów Serwisu tmt.pl wymaga d Użytkwników wypełnienia frmularza kntaktweg. Dtyczy t wysyłki zapytania fertweg: samchód nwy, samchód używany, prmcję, wybraną fertę finanswania zakupu samchdu czy jeg ubezpieczenia. W frmularzu kntaktwym zamieszczane są, pza infrmacjami dtyczącymi wybranej przez Użytkwnika usługi, infrmacje zaintereswanym Użytkwniku: nr telefnu i adres Grupa Allegr zapewnia sbm, których dane sbwe dtyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy chrnie danych sbwych, w tym prawa dstępu d treści własnych danych sbwych i ich pprawiania raz prawa d kntrli przetwarzania własnych danych sbwych na zasadach pisanych w przedmitwej ustawie. 7. W ramach realizacji prawa d kntrli przetwarzania własnych danych sbwych, sba, której dane sbwe dtyczą ma w szczególnści praw d wniesienia pisemneg, umtywwaneg żądania zaprzestania przetwarzania danych sbwych ze względu na swją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wbec przetwarzania swich danych, gdy Grupa Allegr zamierza je przetwarzać w celach marketingwych lub wbec przekazywania przez Grupę Allegr danych sbwych innemu niż Grupa Allegr administratrwi danych. 8. Grupa Allegr mże dmówić usunięcia danych sbwych Użytkwnika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Grupę Allegr jest knieczne raz dpuszczalne na pdstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkwnik nie uregulwał wszystkich zbwiązań wbec Grupy Allegr lub jeśli Grupa Allegr trzyma i utrwali dla celów dwdwych infrmację, iż Użytkwnik swim dtychczaswym zachwaniem naruszył pstanwienia Regulaminu bądź bwiązujące przepisy prawa, a zachwanie danych jest niezbędne d wyjaśnienia tych klicznści i ustalenia dpwiedzialnści Użytkwnika. 9. Dane sbwe Użytkwników mgą być przekazywane pdmitm uprawninym d ich trzymania na mcy bwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym rganm wymiaru sprawiedliwści. Dane sbwe Użytkwników mgą być także przekazywane wskazanym przez Grupę Allegr pdmitm trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadcznych na rzecz Użytkwników w ramach Serwisu tmt.pl. 10. Dane sbwe Dealerów i Ogłszenidawców, dknujących płatnści n-line za świadczne przez Grupę Allegr usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Pznaniu ( Pznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy Pznań Nwe Miast i Wilda w Pznaniu, Wydział VIII Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS , krajwej instytucji płatniczej nadzrwanej przez Kmisję Nadzru Finansweg, wpisanej d rejestru krajwych instytucji płatniczych prwadzneg przez Kmisję Nadzru Finansweg pd numerem IP1/2012. Przekazanie dtyczy danych sbwych niezbędnych d zrealizwania płatnści przez PayU S.A. raz następuje: 1. w celu bsługi (zrealizwania) przez PayU S.A. płatnści za świadczne usługi w ramach Serwisu tmt.pl, 2. niezwłcznie p wybrze przez Dealera i Ogłszenidawca w Serwisie tmt.pl spsbu dknania płatnści w frmie płatnści n-line. 11. Dane sbwe Użytkwników są chrnine przez Grupę Allegr przed ich udstępnieniem sbm nieupważninym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia alb utraty raz przed zniszczeniem lub nieuprawniną mdyfikacją wskazanych danych raz infrmacji, pprzez stswanie dpwiednich zabezpieczeń rganizacyjnych, a także zabezpieczeń charakterze technicznym i prgramistycznym, w szczególnści systemów szyfrwania danych. 12. W przypadku uzyskania przez Grupę Allegr wiadmści krzystaniu przez Dealerów i Ogłszenidawców z Serwisu tmt.pl niezgdnie z Regulaminem lub z bwiązującymi przepisami, Grupa Allegr mże przetwarzać dane sbwe Użytkwnika w zakresie niezbędnym d ustalenia jeg dpwiedzialnści, pd warunkiem że utrwali dla celów dwdwych fakt uzyskania raz treść tych wiadmści. 13. Grupa Allegr wykrzystuje adresy IP zbierane w trakcie płączeń internetwych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Pnadt, adresy IP służą d zbierania gólnych, statystycznych infrmacji demgraficznych (np. reginie, z któreg następuje płączenie). Dane te nie są łączne z danymi pdanymi przez Użytkwników i stanwią jedynie materiał d analizy statystycznej i mechanizmów krygwania błędów systemwych.

8 14. Grupa Allegr stsuje pliki "ckies". Infrmacje zbierane przy pmcy "ckies" pzwalają dstswywać usługi i treści d indywidualnych ptrzeb i preferencji Użytkwników i innych użytkwników Internetu dwiedzających strny Serwisu tmt.pl, jak również służą d pracwywania gólnych statystyk dtyczących krzystania przez użytkwników Internetu z Serwisu tmt.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetwej pcji pzwalającej na zapisywanie plików "ckies" zasadnicz nie uniemżliwia krzystanie z Serwisu tmt.pl mże jednak spwdwać pewne utrudnienia. Szczegółwe pstanwienia dnszące się d plików Ckies kreśla Infrmacja Ckies zamieszczna pd następującym adresem:

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo