Podstawy statystycznego modelowania danych Analiza prze»ycia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy statystycznego modelowania danych Analiza prze»ycia"

Transkrypt

1 Podstawy statystycznego modelowania danych Analiza prze»ycia Tomasz Suchocki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocªawiu Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz t

2 Plan wykªadu 1. Wprowadzenie 2. Hazard rate 3. Cenzorowanie danych 4. Metoda Kaplana-Meiera 5. Metoda Flemingtona-Harringtona 6. Krzywe prze»ycia - testowanie ró»nic 7. Pakiet Survival Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 2/33

3 Wprowadzenie Gªówne cechy modelu prze»ycia: mo»e wystapi co najwy»ej jedno zdarzenie na 'przedmiot' badania (umrze mo»na tylko raz) rozkªad ma du» sko±no±, zazwyczaj dodatni mo»e wyst powa cenzorowanie danych (zdarzenia obserwujemy tylko do pewnego czasu) Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 3/33

4 Wprowadzenie Czemu tradycyjne metody mog zawodzi? zazwyczaj wyst puje zaªo»enie o normalno±ci (brak normalno±ci psuje wszystko) standardowo nie wyst puje cenzurowanie danych (cenzurowanie powoduje brak zgodno±ci estymatora) Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 4/33

5 Wprowadzenie Podstawowe poj cia: survival time - czas do momentu zaj±cia jakiego± zdarzenia failure - zdarzenie na które czekamy Przykªady: prze»ywalno± pacjentów chorych na raka dªugo±»ycia dªugo± trwania maª»e«stwa po ±lubie Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 5/33

6 Wprowadzenie - powi zanie czasu i wydarze«niech T b dzie (nieujemn ) zmienn losow oznaczaj c czas do interesuj cego nas zdarzenia (survival time). Wtedy dystrybuanta F (t) = P(T t), t > 0 oznacza prawdopodobie«stwo,»e nasze zdarzenie wydarzy si przed czasem t. W bioinformatyce (oraz biomedycynie) u»ywa si funkcji prze»ycia (survival function) S(t) = P(T t) = 1 F (t ) wtedy S(t) oznacza,»e obiekt przezyje do czasu t. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 6/33

7 Wprowadzenie - powi zanie czasu i wydarze«wªasno±ci S(t) = P(T t) = 1 F (t ): w t = 0 mamy S(t) = 1, czyli nikt jeszcze nie umarª w t = + mamy S(t) = 0, czyli ka»dy musi kiedy± umarze Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 7/33

8 Hazard rate Podstawowe poj cia: mortality rate - procent populacji, dla której b dzie miaªo miejsce oczekiwane zdarzenie (np. ±mier ) w okresie mi dzy t oraz t +1, dla których zdarzenie nie zaszªo do czasu t. hazard rate m(t) = P(t T < t + 1 T t) P(t T < t + t T t) λ(t) = lim t 0 t Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 8/33

9 Hazard rate Wzór: P(t T < t + t T t) λ(t) = lim t 0 t mo»na zapisa jako λ(t) = P(t T < t + t) lim t 0 t P(T t) = f (t) S(t) = S (t) S(t) = = d log[s(t)] dt Caªkuj c obie strony otrzymujemy skumulowan funkcj hazardu Λ(t) = t 0 λ(u)du = log[s(0)] log[s(t)] = log[s(t)] Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 9/33

10 Hazard rate Ze wzoru: mo»na wyliczy S(t) Λ(t) = log[s(t)] UWAGA!!! ( t ) S(t) = exp ( Λ(t)) = exp λ(u)du 0 hazard rate nie jest prawdopodobie«stwem, mo»e by wi kszy od 1. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 10/33

11 Hazard rate Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 11/33

12 Cenzurowanie danych Cenzurowane s te obserwacje, dla których oczekiwane zdarzenie nie miaªo miejsca do ko«ca rozpatrywanego czasu prawostronne cenzurowanie: je±li zdarzenie miaªo miejsce po czasie obserwacji lewostronne cenzurowanie: je±li zdarzenie miaªo miejsce przed rozpocz ciem obserwacji Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 12/33

13 Cenzurowanie danych Wykluczenie (truncation) w odróznieniu od cenzorowania nie po- lega na ograniczeniu wartosci zmiennej lecz na caªkowitym jej wy- kluczeniu z próbki. Oczywiscie takie wykluczenie nie powinno byc losowe. wykluczenie cenzurowanie Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 13/33

14 Metoda Kaplana-Meiera Zaªo»enie: czas prze»ycia jest niezale»ny od czynnika powoduj cego cenzurowanie danych. Estymator Kaplana-Meiera funkcji prze»ycia: Ŝ(t) = r j d j, dla0 t t + r j j:t j t gdzie {t j : j = 1, 2,..., n} - zbiór wszystkich momentów wyst pienia zdarzenia d j - liczba wyst pie«zdarzenia w chwili t j r j = n j w j - liczba obserwowanych obiektów zagro»onych w chwili t j n j - liczba obserwowanych obiektów w chwili t j w j - liczba obiektów ucietych w okresie (t j 1, t j ) t + - moment zako«czenia badania Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 14/33

15 Metoda Kaplana-Meiera Przykªad obliczania Ŝ: Czas Start Zdarzenie Uci te Zagro»enie Prawdop. prze»ycia Funkcja prze»ycia j n j d j w j r j P j = (r j d j )/r j S j = P j S j =28 (28-2)/28= x 1= =24 (24-1)/24= x 0.93= =21 (21-1)/21= x 0.89= =18 (18-1)/18= x 0.85=0.80 itd. Tablica : Mark Stevenson, An Introduction to Survival Analysis, s. 7. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 15/33

16 Metoda Kaplana-Meiera Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 16/33

17 Metoda Flemingtona-Harringtona Zale»no± mi dzy funkjcj prze»ycia, a skumulowanym hazardem ma posta : S(t) = exp ( Λ(t)) Estymator Nelsona-Aalena skumulowanego hazardu ma posta : Λ(t) = j:t j t d j r j, 0 t t + gdzie t j, r j, d j - jak w przypadku estymatora Kaplana-Meiera. Estymator Flemingtona-Harringtona funkcji prze»ycia otrzymamy poprzez podstawienie estymatora Nelsona-Aalena do funkcji skumulowanego hazardu Š(t) = exp ( Λ(t)) Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 17/33

18 Porównanie estymatorów KM i FH Dla dowolnego t mamy oszacowanie Š(t)=exp ( Λ(t)) = exp = j:t j t exp ( dj r j j:t j t ) j:t j t d j = r j ( 1 d ) j = r Ŝ(t) j Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 18/33

19 Parametry funkcji prze»ycia Wariancja hazardu skumulowanego: posta Greenwooda: j posta Aalena: j posta Kleina: j d j rj 2 d j (r j d j ) r 2 j d j r j (r j d j ) Zale»no± wariancji funkcji przezycia od wariancji hazardu skumulowanego: var(ŝ(t)) = Ŝ 2 (t)var( Λ(t)) Do obliczania wariancji Λ - preferowana posta Aalena; Do obliczania wariancji Ŝ - posta Greenwooda podstawiona do wzoru powy»ej. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 19/33

20 Parametry funkcji prze»ycia redni czas przetrwania: gdzie µ = t + 0 Ŝ(t)dt = m (t j t j 1 )Ŝ(t j) i=1 t 0 = 0 - pocz tek badania t m = t + - moment zako«czenia badania Zakªadamy,»e Ŝ(t) = 0 dla t t+ estymator µ mo»e by obci»ony. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 20/33

21 Krzywe prze»ycia - testowanie ró»nic Po co testujemy ró»nice krzywych prze»ycia? Poniewa» szukamy odpowiedzi na pytania: Czy dªu»ej»yj pacjenci poddani jednej terapii, czy drugiej? Czy dªugo± trwania maª»e«stwa zale»y od statusu maj tkowego maª»onków? itd. Szukamy czynników, które wpªywaj na prze»ycie. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 21/33

22 Krzywe prze»ycia - testowanie ró»nic Brak obserwacji cenzurowanych uzywamy standardowych nieparametrycznych testów do porównania 2 funkcji prze»ycia dla 2 grup. Grupy: niezale»ne: np. test serii, test U Manna-Whitney'a zale»ne: np. test znaków Wyst puj obserwacje cenzurowane: Log-rank test test Breslow'a Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 22/33

23 Krzywe prze»ycia - testowanie ró»nic Analiza oparta jest na momentach, w których obserwujemy zdarzenia. Dla kazdej takiej chwili liczymy zaobserwowana oraz oczekiwana liczbe zdarzen w kazdej grupie. O t1, O t2 s sumami obserwowanych zdarzen we wszystkich momentach w grupie 1. i 2. odpowiednio; E t1, E t2 s sumami oczekiwanych zdarzen we wszystkich momentach w grupie 1. i 2. odpowiednio; Statystyka testowa: L = (O t1 E t1 ) 2 E t1 + (O t2 E t2 ) 2 E t2 L χ 2 1 Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 23/33

24 Pakiet survival U»yteczne funkcje pakietu survival: Surv - tworzy obiekt typu Surv survt - oblicza m.in. wartosci funkcji prze»ycia, które nastepnie mo»na przedstawic w formie krzywej prze»ycia. survdi - testuje ró»nice mi dzy krzywymi prze»ycia Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 24/33

25 Pakiet survival Skªadnia Surv: >Surv(time,event) gdzie time - zmienna reprezentuj ca dªugo± czasu obserwacji obiektów event - zmienna zero-jedynkowa okre±laj ca, czy dla danego obiektu ze zbioru danych wyst piªo w okresie obserwacji badane zdarzenie Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 25/33

26 Pakiet survival Skªadnia survt: >survt(formula,data,type,conf.int,error) gdzie formula - formuªa postaci ob. Surv var1+var2+...+vark data - nazwa uzytego w analizie zbioru danych type - metoda estymacji funkcji prze»ycia, do wyboru: 'kaplanmeier', 'eming-harrington'. Domyslnie u»ywana jest funkcja Kaplana-Meiera. conf.int - poziom ufno±ci dla przedziaªów ufno±ci; domyslnie error - metoda obliczania odchylenia standardowego; do wyboru: greenwood, tsiatis; domy±lnie greenwood. Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 26/33

27 Pakiet survival Skªadnia survdi : >survdi(formula,data,rho=0) gdzie formula - formuªa postaci ob. Surv var1+var2+...+vark data - nazwa uzytego w analizie zbioru danych rho - warto± okre±laj ca typ testu Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 27/33

28 Pakiet survival Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 28/33

29 Pakiet survival Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 29/33

30 Pakiet survival Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 30/33

31 Pakiet survival Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 31/33

32 Bibliograa Branicka, P kalski - Survival Analysis, Seminarium 2008 UW Niemyska, raªek - Krzywe prze»ycia - testowanie ró»nic, Seminarium 2008 UW Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 32/33

33 Dzi kuj za uwag Tomasz Suchocki, Podstawy... Analiza prze»ycia 33/33

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Automatyczne zbieranie dokumentów WWW 2: Zagadnienia techniczne i przechowywanie Marcin Sydow PJWSTK Marcin Sydow (PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne

Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Streszczenie. U wi kszo±ci ludzi lewa

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t. Procesy stochastyczne WYKŁAD 5 Proces Poissona. Proces {N(t), t } nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t. Proces zliczający musi

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Wykªad jest prowadzony w oparciu o podr cznik Analiza matematyczna 2. Denicje, twierdzenia, wzory M. Gewerta i Z. Skoczylasa. Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Denicja Mówimy,»e funkcja

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 2.06.2001 r.

Matematyka finansowa 2.06.2001 r. Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 3. Inwe 2!%3'(!!%3 $'!%4&!! &,'! * "! &,-' ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak *!&! $!%3$! %4 A.,. B. spadnie o 5% C. spadnie

Bardziej szczegółowo

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia

Uogólnienie Diagram przypadków u ycia 1 Przypadki uycia Przypadki uycia opisuj funkcjonalno systemu widzian z zewntrz przez uytkownika; Definicja Przypadek uycia to opis zbioru cigów akcji i ich wariantów wykonywanych przez system w celu dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010

Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD. 15 czerwca 2010 Ocena ryzyka inwestycyjnego na przykªadzie pary walutowej EUR/USD Anna Barczy«ska Maciej Bieli«ski 15 czerwca 2010 1 Spis tre±ci 1 Forex 3 1.1 EUR/USD............................. 4 2 Waluty 5 2.1 Siªa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Roman PLUTA Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych

Bardziej szczegółowo