1. Wprowadzenie do C/C++

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie do C/C++"

Transkrypt

1 Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub nowy plik: File New Source File. Zapis pliku: File Save. Kompilacja 1 : Ctrl + F9 lub uruchomienie i ewentualna kompilacja: F9. Wª czenie numeracji linii: Tools Editor options Display, opcja Line Numbers. Pierwszy program Program Hello, world! w j zyku C++: 4 std::cout << "Hello, world!"; return 0; 6 } Program skªada si z nagªówka (linia 1) oraz programu wªa±ciwego, zawartego w gªównej funkcji programu funkcji main() (linie 36). Program to ci g instrukcji (patrz dalej), a ka»da instrukcja musi by zako«czona ±rednikiem (;). Dyrektywa #include nakazuje doª czenie pliku o nazwie podanej mi dzy nawiasami < >. W przypadku j zyka C++ zazwyczaj b dzie to plik nagªówkowy <iostream>, który pozwala korzysta ze strumieni (std::cin oraz std::cout), a w przypadku j zyka C plik <stdio.h>, który umo»liwia wykorzystanie funkcji sªu» cych do pisania i czytania danych. Ka»dy program w C++ musi zawiera funkcj main, która powinna zwraca warto± typu int (linia )..1 Komentarze Komentarze to tekst wª czony do kodu ¹ródªowego, który jest pomijany przez kompilator. Istniej dwa rodzaje komentarzy: komentarz blokowy 1 /* wszystko miedzy tymi znakami 3 jest pomijane przez kompilator 4 */ 1 Na tym etapie nauki wystarczy nam informacja,»e kompilacja jest to przeksztaªcenie kodu napisanego przez programist do postaci zrozumiaªej dla komputera. Wi cej o funkcjach na dalszych zaj ciach. 1

2 Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 komentarz w linii 1 // pomijany jest tekst do konca linii int a = ; // to rowniez poprawny komentarz 3 Zmienne Zmienne to pojemniki, które przechowuj warto±ci okre±lonego typu. W j zykach C/C++ zmienna przed u»yciem musi zosta zadeklarowana. Zmienn tworzy si poprzez podanie jej typu i nazwy. Podstawowe typy danych: Typ Opis Format Przykªad char Znak z klawiatury %c 'z' integer Liczba caªkowita %d 13 float Liczba zmiennoprzecinkowa %f 13.4 Nazwa zmiennej mo»e skªada si z liter, cyfr i znaków podkre±lenia, jednak nie mo»e zaczyna si od cyfry i musi by ró»na od sªów kluczowych (jak int, char, if, for, do, itd). Warto± zmiennym nadajemy za pomoc operatora przypisania (=). Przykªady: 1 int i = ; 3 float f; 4 f = 3.14; 6 char c = 'x'; 4 Obsªuga wej±cia/wyj±cia Poprzez obsªug wej±cia/wyj±cia rozumiemy obsªu»enie dostarczania informacji wej±ciowych do programu najcz ±ciej pochodz cych z klawiatury oraz obsªug danych produkowanych przez program najcz ±ciej poprzez wy±wietlanie ich na ekranie konsoli. 4.1 J zyk C++ W j zyku C++ do wczytywania danych ze standardowego wej±cia (input) sªu»y obiekt cin, natomiast obiekt cout do wypisywania na standardowe wyj±cie (output):

3 Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 4 int number; 6 std::cout << "Podaj liczbe: "; // wypisanie napisu "Podaj liczbe: " 7 std::cin >> number; // wczytanie wartosci do zmiennej 'liczba' 8 9 // wypisanie zmiennej 'liczba' 10 std::cout << "Podano liczbe: " << number; 11 std::cout << std::endl; // zlamanie linii 1 13 return 0; 14 } Sªowo std jest nazw pewnej przestrzeni nazw oddzielon operatorem :: od nazwy funkcji. W std znajduje si wiele przydatnych obiektów i funkcji przestrzenie nazw mo»na rozumie jako kontenery na pokrewne funkcje. 4. J zyk C Wczytywanie i wypisywanie danych ze standardowego wej±cia/wyj±cia w j zyku C jest realizowane za pomoc funkcji scanf oraz printf: 1 scanf(format, &zmienna_1, &zmienna_,...); printf(format, zmienna_1, zmienna_,...); Analogiczny przykªad jak dla j zyka C++: 4 int number; 6 printf("podaj liczbe: "); 7 scanf("%d", &number); // nie zapominac o znaku '&' przed nazwa zmiennej! 8 printf("podano liczbe: %d\n", number); 9 10 return 0; 11 } Format wypisywanego tekstu jest podawany po znaku %. W jednej instrukcji mo»na wypisywa i wczytywa wiele zmiennych na raz, wa»na jest ich kolejno±. Operatory arytmetyczne Operatory +, -, * oraz / sªu» do wykonywania podstawowych czterech dziaªa«matematycznych. 3

4 Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 a = b * ; b = a + 3 * 4; Kolejno± wykonywanych oblicze«jest zgodna z zasadami matematyki. Operatory matematyczne mo»na ª czy z operatorem przypisania. 1 a += ; // rownowazne a = a + ; a++; // rownowazne a = a + 1; Operatory inkrementacji (++) i dekrementacji ( ), zwi kszaj i zmniejszaj warto± zmiennej o 1. 6 Snippets W rozdziaªach zatytuªowanych snippets znajdujowa si b d fragmenty kodu realizuj ce cz sto powtarzane czynno±ci. Nale»y je traktowa jako ±ci gawk. Ka»dy snippet skªada si z ci gu instrukcji oraz wymaganych do doª czenia bibliotek. Wczytanie i wypisanie liczby caªkowitej w j zyku C 3 int number; 4 scanf("%d", &number); printf("%d", number); Wczytanie i wypisanie liczby caªkowitej w j zyku C++ 3 int number; 4 std::cin << number; std::cout >> number; Wypisanie liczby zmiennopozycyjnej z dokªadno±ci do 3 miejsc po przecinku w j zyku C 3 float number = ; 4 printf("%.3f", number); Wypisanie liczby z dokªadno±ci do 3 miejsc po przecinku w j zyku C++ #include <iomanip> 3 4 float number = ; std::cout << std::fixed << std::setprecision(3) << number; Uzyskanie warto±ci i reszty z dzielenia dwóch liczb caªkowitych 4

5 Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 int a = 13, b = 4; 3 int div = a / b; 4 int rest = a % b; Wypisanie znaku z klawiatury i jego kodu 3 char c = 'c'; 4 std::cout << c << "=" << (int)c; int c = 99; 6 std::cout << (char)c << "=" << c;

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1.

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux.

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. mgr Maciej Wróbel Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. 4 pa¹dziernik 2010 1. Wprowadzenie Procesy

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder Podstawy Jzyk C wyłonił si z jzyka B, który powstał z kolei z jzyka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez Martina Richardsa w roku 1967. Był to jzyk beztypowy, który działał

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie.

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder. O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Narzędzie. Podstawy O czym będziemy mówić? Krótka historia C++ (od C zaczynając) Język C wyłonił się z języka B, który powstał z kolei z języka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzecia Jednostki leksykalne i proste typy danych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania Java

Podstawy programowania Java Podstawy programowania Java Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Informacje wprowadzające Pierwszy program Algorytmy, dane, notacje Spojrzenie użytkownika komputer

Bardziej szczegółowo