PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów"

Transkrypt

1 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr /1/ z dnia 28 maja 201 r Zarządzenie wewnętrzne /201 z dnia 9 czerwca 201 r Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów lub innych kierunkach technicznych PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: inżynier kwalifikacje I stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent psiada pdstawwą wiedzę i umiejętnści z bszaru nauk spłecznych (w dziedzinie eknmii, dyscyplinie nauk zarządzaniu, finansach, eknmii, a także w zakresie prawa, psychlgii i ergnmii) raz z bszaru nauk technicznych wraz z kmpetencjami inżynierskimi w dyscyplinie infrmatyka raz matematyka stswana i w zakresie wybranych innych zagadnień technicznych Psiada umiejętnść prjektwania, wdrażania i eksplatacji złżnych prcesów bizneswych, narzędzi i technlgii implementacji systemów infrmatycznych zarządzania raz narzędzi wspmagających zarządzanie prjektami Ptrafi stswać narzędzia infrmatyczne i matematyczne raz metdykę prjektwania inżynierskieg d rzwiązywania typwych prblemów zarządczych, merytrycznych i decyzyjnych w rganizacji z uwzględnieniem prgnzwania i szacwania ryzyka Abslwent psiada pgłębiną wiedzę i umiejętnści z zakresu: Organizacji i zarządzania bejmujące: zagadnienia merytryczne w pszczególnych bszarach funkcjnalnych rganizacji gspdarczych, w tym struktur, prcesów pdstawwych i pmcniczych w nich zachdzących raz prblemów zarządczych; Mdelwania, analizy i prjektwania systemów i prcesów bejmujące mdele jakściwe i mdele ilściwe; Systemów infrmatycznych zarządzania bejmujące nwczesne metdy i narzędzia IT służące d rzwiązywania prblemów bizneswych i zarządczych; Prjektwania inżynierskieg bejmujące: inżynierię systemów i analizę systemwą, 1

2 zastswanie metdyki prjektwania inżynierskieg w systemach zarządzania i prjektwaniu stanwisk pracy; Kmpetencji spłecznych Psiada również kmpetencje inżynierskie nabyte w ramach: Specjalnści zastswania IT w biznesie (ZIB) Specjalnści gólntechnicznej (OT) Abslwent ptrafi identyfikwać, interpretwać i ceniać zachwania człnków zespłów pracwniczych raz stswać typwe techniki wpływania na te zachwania, ptrafi współdziałać i pracwać w grupwych i zespłwych frmach rganizacji pracy, a w szczególnści w zespłach interdyscyplinarnych wykrzystując szczegółwą wiedzę i umiejętnści z zakresu eknmii, zarządzania, matematyki stswanej raz infrmatyki Są ne integrwane inżynierskim, systemwym pdejściem d pisu, analizy i prjektwania prcesów bizneswych i decyzyjnych w przedsiębirstwach Psiada zdlnść kjarzenia prblemów technicznych z eknmicznymi i rganizacyjnymi Ptrafi inicjwać i zrganizwać działalnść gspdarczą w wybranej frmie rganizacyjn-prawnej Psiadana wiedza i umiejętnści umżliwią abslwentwi prwadzenie własnej działalnści gspdarczej lub pdjęcie pracy w przedsiębirstwach i innych rganizacjach na stanwiskach: Analityka biznesu, prjektanta decyzji w zakresie mdelwania, analizy i prjektwania rganizacji raz przygtwania wariantów decyzji; Dradcy, knsultanta, analityka baz danych i hurtwni danych raz inżyniera prjektów infrmatycznych w zakresie twrzenia, ceny, wdrażania i rzwijanie systemów infrmatycznych; Specjalisty, inżyniera lub kierwnika prjektu w zakresie rganizacji i zarządzania przedsięwzięciami realizwanymi w frmie prjektów; Merytrycznych w pszczególnych bszarach funkcjnalnych rganizacji, w których mżna wykrzystać narzędzia infrmatyczne i matematyczne d rzwiązywania prblemów bizneswych i zarządczych Prjektanta systemów i prcesów rganizacji i zarządzania raz d pracy w charakterze menedżera średnieg szczebla zarządzania w szerk rzumianych rganizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębirstw prdukcyjnych Abslwent zna język bcy na pzimie biegłści B2 Psiada wiedzę i umiejętnści 2

3 spełniające wymagania kmpetencyjne przewidziane dla uzyskania certyfikatu IPMA-student Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Inżynieria zarządzania jest innwacyjnym kierunkiem studiów, kształcącym inżynierów w zakresie infrmatycznych i matematycznych narzędzi wspierających prcesy merytryczne i zarządcze w rganizacjach Jeg isttą jest wykrzystanie inżynierskiej metdyki prjektwania, nwczesnych narzędzi infrmatycznych raz mdeli i metd matematyki stswanej d wspmagania realizacji zdań w pszczególnych bszarach funkcjnalnych rganizacji, w przedsięwzięciach realizwanych w frmie prjektów lub w prcesach bizneswych Kierunek ma charakter interdyscyplinarny i integruje wiedzę i umiejętnści inżynierskie z drbkiem nauk zarządzaniu Kształcenie na kierunku Inżynieria Zarządzania jest prwadzne na Wydziale Infrmatyki i Zarządzania Plitechniki Wrcławskiej i wpisuje się w spsób bezpśredni w misję i strategię uczelni technicznej Kncepcja i prgram na kierunku Inżynieria Zarządzania są spójne z misją Plitechniki Wrcławskiej w zakresie: Kształtwania twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez uwzględnienie w kierunkwych efektach właśnie tych wartści; Dążenia d wyskiej jakści raz twrzenia dla studentów i kadry dydaktycznej warunków swbdnej dyskusji i krytyki z pszanwaniem prawdy; Pielęgnwania wartści i tradycji uniwersyteckiej, wszechstrnnej współpracy z innymi uczelniami przez uczestnictw studentów w prgramie Erasmus raz pracdawcami przez praktyczne frmy, realizwane w frmie prjektów w knkretnych instytucjach Dążenia, pprzez wprwadzne na kierunku Inżynieria Zarządzania innwacyjne rzwiązania prgramwe i dydaktyczne, d uzyskania widąceg miejsca w grnie uniwersytetów krajwych i zagranicznych, w bszarze nauk zarządzaniu Plan rzwju Wydziału jest zgdny ze strategią Uczelni W szczególnści Wydział łączy kmpetencje teretyczne, badawcze i eksperckie z dydaktycznymi i wychwawczymi Wydział jest człwym śrdkiem naukwym i dydaktycznym w Plsce i znaczącym śrdkiem w skali międzynardwej Prfil dydaktyczny i naukw-badawczy raz jakść i badań naukwych w naukach eknmicznych i technicznych zapewniają mu dpwiednie miejsce w krajwych i międzynardwych rankingach Prwadzenie studiów na kierunku Inżynieria Zarządzanie jest trwałym elementem strategii rzwju Wydziału Zgdnie z przyjętą w Plitechnice Wrcławskiej zasadą, studia na kierunku Inżynieria Zarządzania mają prfil gólnakademicki, a abslwenci uzyskują tytuł inżyniera Prgram spełnia wszystkie wymagania wynikające z bwiązujących przepisów prawa w tym także jest spójny z Krajwymi Ramami Kształcenia w bszarze nauk technicznych i w bszarze nauk spłecznych Zgdnie ze strategią Uczelni, w celu zwiększenia atrakcyjnści studiów na rynku edukacyjnym, prgram ma unikalny charakter, gdyż wykrzystuje naturalną w praktyce gspdarczej kmplementarnść wy techniczneg i eknmiczneg, z wykrzystaniem infrmatyki i matematyki stswanej Zgdnie ze strategią Uczelni i planem rzwju Wydziału, w których wskazuje się na ptrzebę pwiązania z reginem i gspdarką, są stwrzne warunki aby w prcesie dydaktycznym zapewnić systematyczne kntakty studentów z przedsiębirstwami i innymi instytucjami Zgdnie ze strategią rzwju Uczelni są zapewnine warunki d pdnszenia w spsób systemwy jakści Osiąga się t dzięki rzwjwi naukwemu pracwników raz przez wzrst ich kmpetencji dydaktycznych, a także dzięki wzbgacaniu infrastruktury Wydziału, w tym

4 mdernizacji pmieszczeń dydaktycznych i labratryjnych raz pmcy dydaktycznych 2 Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty : Obszar wiedzy/: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Dziedzina nauk: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH Dyscypliny naukwe: INFORMATYKA NAUKI O ZARZĄDZANIU Prfil: OGÓLNOAKADEMICKI Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy Osiągnięte efekty na kierunku Inżynieria Zarządzania zapewniają wszechstrnne przygtwanie abslwentów d pdjęcia pracy zawdwej, dzięki płączeniu najnwszych siągnięć terii i praktyki zarządzania z umiejętnścią stswanie technlgii infrmatycznych i metd ilściwych wspmagających pdejmwanie decyzji Ukierunkwanie studentów na umiejętnści rzwiązywania praktycznych prblemów merytrycznych i menedżerskich ułatwi adaptację abslwentów d zmieniających się wymgów rynku pracy Zakładane efekty i treści i zstały pracwane na pdstawie wymiany pinii pracwników naukwych i przedstawicieli pracdawców między innymi na psiedzeniach Knwentu Wydziału Infrmatyki i Zarządzania Na pdstawie analizy, zamieszczanych przez pracdawców na prtalu pracujpl, krpracyjnych i stanwiskwych prfili kmpetencyjnych dla stanwisk, na które mgą aplikwać abslwenci kierunku Inżynieria zarządzania, mżna stwierdzić zbieżnść efektów z następującymi wymaganiami pracdawców: Interdyscyplinarny charakter kmpetencji pracwników; Samdzielnść pracwników, ale także umiejętnść współpracy z innymi w zakresie diagnzwania, prpnwania rzwiązań i ich wdrażania w pszczególnych bszarach funkcjnalnych przedsiębirstwa; Otwartść na stswanie nwczesnych metd i technik zarządzania raz narzędzi matematycznych i infrmatycznych; Zdlnść uczenia się i twartść na innwacje: nwe zawdy według prtalu pracujpl - np analityk prcesów inwestycyjnych, specjalista na ptrzeby e-biznesu (E-marketer i e-architekt), specjalista ds zarządzania prjektami

5 Lista mdułów : 1 Lista mdułów bwiązkwych: 11 Lista mdułów gólneg 111 Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt ECTS): Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem Lp 112 Mduł Języki bce (min pkt ECTS): Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

6 Lp 11 Mduł Zajęcia sprtwe (min pkt ECTS): Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem Lp 11 Technlgie infrmacyjne (min pkt ECTS): Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl Kurs/grupa 1 IZZ1102W Technlgie infrmacyjne , T Z KO Ob 2 IZZ1102L Technlgie infrmacyjne , T Z P KO Ob Razem ,0 gólnuczelniany charakt rdzaj Razem dla mdułów gólneg w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

7 Lp 12 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Kd 121 Mduł Matematyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa 1 MAT117 Analiza matematyczna (GK) ,0 T E P PD Ob 2 MAZ11W Rachunek prawdpdbieństwa ,0 T Z PD Ob MAZ11C Rachunek prawdpdbieństwa , T Z P PD Ob Razem , Lp Kd 122 Mduł Fizyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl charakt rdzaj Kurs/grupa 1 FZZ210W Fizyka techniczna śrdwiska pracy ,0 T Z PD Ob 2 FZZ210C Fizyka techniczna śrdwiska pracy , T Z P PD Ob FZZ210L Fizyka techniczna śrdwiska pracy , T Z P PD Ob Razem ,0 gólnuczelniany charakt rdzaj Lp Kd 12 Mduł Chemia Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 7

8 inne Lp Kd Razem Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa 1 EKZ112W Eknmia ,0 T E PD Ob 2 EKZ112C Eknmia ,0 T Z P PD Ob Razem ,0 Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , charakt rdzaj Lp 1 Lista mdułów kierunkwych Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 11 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kształ- cenia gólnuczelniany Kurs/grupa 1 EKZ11W Analiza eknmiczna decyzji bizneswych ,0 T Z K Ob 2 EKZ11L Analiza eknmiczna decyzji bizneswych , T Z P K Ob Analiza prjektwanie i implementacja IZZ112W , T E K Ob prcesów bizneswych Analiza prjektwanie i implementacja IZZ112L ,0 T Z P K Ob prcesów bizneswych IZZ1112W Analiza systemwa i inżynieria systemów ,0 T Z K Ob IZZ1112C Analiza systemwa i inżynieria systemów , T Z P K Ob charakt rdzaj 8

9 7 IZZ111W Analiza prcesów infrmacyjnych rganizacji , T Z K Ob 8 IZZ111C Analiza prcesów infrmacyjnych rganizacji , T Z P K Ob 9 IZZ1101W Bazy danych ,0 T Z K Ob 10 IZZ1101L Bazy danych ,0 T Z P K Ob 11 IZZ1129W e-gspdarka , T Z K Ob 12 IZZ1129S e-gspdarka , T Z P K Ob 1 IZZ110W Hurtwnie danych , T E K Ob 1 IZZ110L Hurtwnie danych ,0 T Z P K Ob 1 IZZ112W Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami ,0 T Z K Ob 1 IZZ112L Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami , T Z P K Ob 17 ZMZ1020W Cntrlling prjektu , T Z K Ob 18 ZMZ1020C Cntrlling prjektu , T Z P K Ob 19 IZZ111W Innwacje i przedsiębirczść inżynierska ,0 T Z K Ob 20 IZZ111C Innwacje i przedsiębirczść inżynierska , T Z P K Ob 21 IZZ1109W Lgika pragmatyczna dla inżynierów , T Z K Ob 22 IZZ1109C Lgika pragmatyczna dla inżynierów , T Z P K Ob 2 ZMZ101W Marketing ,0 T E K Ob 2 ZMZ101C Marketing ,0 T Z P K Ob 2 ZMZ1017W Metdyki zarządzania prjektem ,0 T E K Ob 2 ZMZ1017C Metdyki zarządzania prjektem ,0 T Z P K Ob 27 IZZ1121W Ntacje i mdelwanie prcesów bizneswych , T E K Ob 28 IZZ1121L Ntacje i mdelwanie prcesów bizneswych ,0 T Z P K Ob 29 PRZ1172W Ochrna własnści intelektualnej ,0 T E K Ob 0 PRZ1172C Ochrna własnści intelektualnej , T Z P K Ob 1 IZZ110W Pdstawy inwentyki inżynierskiej ,0 T Z K Ob 2 IZZ110C Pdstawy inwentyki inżynierskiej , T Z P K Ob ZMZ101W Pdstawy zarządzania prjektem ,0 T Z K Ob PRZ1171W Praw dla inżynierów ,0 T Z K Ob PRZ1171C Praw dla inżynierów , T Z P K Ob IZZ110W Prgramwanie aplikacji ,0 T E K Ob 7 IZZ110L Prgramwanie aplikacji ,0 T Z P K Ob 8 FBZ121W Rachunkwść i finanse dla inżynierów ,0 T E K Ob 9 FBZ121C Rachunkwść i finanse dla inżynierów ,0 T Z P K Ob 0 EKZ11W Regulacje działalnści gspdarczej , T Z K Ob 1 EKZ11C Regulacje działalnści gspdarczej , T Z P K Ob 2 IZZ111W Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych , T Z K Ob IZZ111P Studium wyknalnści prjektów infrastrukturalnych , T Z P K Ob IZZ111W Systemy infrmatyczne zarządzania , T Z K Ob IZZ111L Systemy infrmatyczne zarządzania , T Z P K Ob IZZ110W Technlgie internetwe , T Z K Ob 7 IZZ110L Technlgie internetwe , T Z P K Ob 8 IZZ110S Technlgie internetwe , T Z P K Ob 9 ZMZ1010W Teria rganizacji i zarządzania ,0 T E K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 9

10 0 ZMZ1010C Teria rganizacji i zarządzania ,0 T Z P K Ob 1 IZZ112L Trening kierwniczy ,0 T Z P K Ob 2 IZZ1110W Wprwadzenie d ptymalizacji , T Z K Ob IZZ1110C Wprwadzenie d ptymalizacji , T Z P K Ob ZMZ1011W Zachwania rganizacyjne ,0 T Z K Ob ZMZ1011C Zachwania rganizacyjne , T Z P K Ob ZMZ1018W Zarządzanie jakścią ,0 T Z K Ob 7 ZMZ1018C Zarządzanie jakścią , T Z P K Ob 8 IZZ11W Zarządzanie prcesami infrmatyzacji , T Z K Ob 9 IZZ11S Zarządzanie prcesami infrmatyzacji , T Z P K Ob 0 ZMZ1012W Zarządzanie prdukcją i lgistyką ,0 T Z K Ob 1 ZMZ1012C Zarządzanie prdukcją i lgistyką , T Z P K Ob 2 ZMZ1012L Zarządzanie prdukcją i lgistyką , T Z P K Ob ZMZ1019W Zarządzanie zasbami ludzkimi ,0 T Z K Ob ZMZ1019C Zarządzanie zasbami ludzkimi ,0 T Z P K Ob Razem , Przedmity wybieralne kierunkwe Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa 1 Inżynierskie warsztaty prjektwe ,0 T Z P K W 2 IZZ110D Praca inżynierska ,0 T Z P K W IZZ1117Q PRAKTYKA ( lub semestr) ,0 T Z P K W IZZ1127S Seminarium dyplmwe , T Z P K W Razem , Inżynierskie warsztaty prjektwe Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany charakt rdzaj Kurs/grupa 1 IZZ11P Teria i praktyka twórczści inżynierskiej ,0 T Z P K W 2 IZZ11P Prces generwania i wdrażania innwacji ,0 T Z P K W IZZ117P Diagnstyka ergnmiczna i prjektwanie stanwisk pracy ,0 T Z P K W charakt rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 10

11 IZZ118P Analiza i prjektwanie użytecznych systemów interakcyjnych ,0 T Z P K W IZZ119P Metdy infrmatyczne - Dsknalenie systemów infrmacyjnych rganizacji ,0 T Z P K W IZZ11P Metdy matematyczne ptymalizacja decyzji ,0 T Z P K W Razem Lp Razem (dla mdułów kierunkwych): W ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,0 2 Lista mdułów wybieralnych 21 Lista mdułów gólneg 211 Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt ECTS): Tygdniwa Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kształ- cenia Kurs/grupa 1 Kmpetencje spłeczne I ,0 T Z P KO W 2 Kmpetencje spłeczne II , T Z KO W Kmpetencje spłeczne II ,0 T Z P KO W Razem , gólnuczelniany charakt rdzaj Lp Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Kmpetencje spłeczne I Tygdniwa 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj 11 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

12 PSZ117C Efektywna praca w zesple ,0 T Z P KO W PSZ117C Kmunikacja interpersnalna ,0 T Z P KO W Kmpetencje spłeczne II PSZ1171W Kmunikacja w rganizacji , T Z KO W PSZ1171C Kmunikacja w rganizacji ,0 T Z P KO W PSZ1172W Metdy radzenia sbie ze stresem , T Z KO W PSZ1172C Metdy radzenia sbie ze stresem ,0 T Z P KO W Razem Lp Kd 212 Mduł Języki bce (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa 1 Język angielski B ,0 T Z O P KO W 2 Język angielski B ,0 T Z O P KO W Lp Kd Razem ,0 21 Mduł Zajęcia sprtwe (min 1 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kształ- cenia gólnuczelniany charakt rdzaj Kurs/grupa 1 Zajęcia sprtwe ,0 T Z O P KO W charakt rdzaj Razem ,0 Lp Kd 21 Technlgie infrmacyjne (min 2 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Frma 2 Symbl kształ- cenia Kurs/grupa gólnuczel- charakt prakty- rdzaj 12 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

13 niany cznym Razem Razem dla mdułów gólneg: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 22 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Lp Kd 221 Mduł Matematyka (min pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem Lp Kd 222 Mduł Fizyka (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl pkt ECTS Frma 2 w ć l p s 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, ZZU CNPS łączna p) Kurs/grupa gólnuczel- charakt rdzaj 1 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

14 niany Razem Lp Kd 22 Mduł Chemia (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS 2 Lista mdułów kierunkwych Lp Kd 21 Mduł (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma 2 Symbl gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 1 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

15 Razem Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK Lp 21 Lista mdułów specjalnściwych Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 21 Mduł Przedmity specjalnściwe (np cała specjalnść) (min 7 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kształ- cenia gólnuczelniany Kurs/grupa 1 IZZ1118W Analiza i klasyfikacja danych , T Z S Ob 2 IZZ1118L Analiza i klasyfikacja danych , T Z P S Ob IZZ111W Inżynieria decyzji Badania peracyjne ,0 T E S Ob IZZ111L Inżynieria decyzji Badania peracyjne ,0 T Z P S Ob Narzędzia infrmatyczne wspmagające IZZ1119W ,0 T Z S Ob pdejmwanie decyzji Narzędzia infrmatyczne wspmagające IZZ1119L , T Z P S Ob pdejmwanie decyzji Symulacja i prgnzwanie w inżynierii 7 IZZ1122W ,0 T E S Ob zarządzania Symulacja i prgnzwanie w inżynierii 8 IZZ1122L , T Z P S Ob zarządzania 9 IZZ112W Prjektwanie analizatrów bizneswych , T Z S Ob 10 IZZ112L Prjektwanie analizatrów bizneswych ,0 T Z P S Ob 11 IZZ1128W Ergnmiczne prjektwanie stanwisk pracy ,0 T Z S Ob 12* IZZ1128L Ergnmiczne prjektwanie stanwisk pracy ,0 T Z P S Ob charakt rdzaj 1

16 1 IZZ1111W Statystyka dla inżynierów ,0 T E S Ob 1 IZZ1111L Statystyka dla inżynierów , T Z P S Ob 1 IZZ112W Systemy analityczne , T Z S Ob 1 IZZ112L Systemy analityczne ,0 T Z P S Ob 17 IZZ111W Techniki eksplracji danych , T Z S Ob 18 IZZ111P Techniki eksplracji danych , T Z P S Ob Zastswanie metd prjektwania inżynierskieg 19 IZZ1120W , T Z S Ob systemów zarządzania Zastswanie metd prjektwania inżynierskieg 20 IZZ1120P ,0 T Z P S Ob systemów zarządzania Razem ,0 Lp Kd 22 Mduł (np prfil dyplmwania) (min pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) pkt ECTS Frma 2 Symbl kształ- cenia gólnuczelniany Kurs/grupa charakt rdzaj Razem Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

17 Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt zasad zaliczania praktyki zał nr ) Nazwa praktyki PRAKTYKA 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy punktów ECTS Czas trwania praktyki tygdnie punktów ECTS Tryb praktyki Kd 1 Pdstawą praktyki studenckiej jest przynajmniej jeden z dkumentów: - zaświadczenie z przedsiębirstwa lub instytucji w której dbyta była praktyka zawierające: faktyczny czas trwania praktyki i pinię jej przebiegu, - zaświadczenie z przedsiębirstwa stwierdzające fakt zatrudnienia studenta, czas zatrudnienia i pis pdstawwych zadań wyknywanych przez studenta, - zaświadczenie dbyciu stażu (praktyki) rganizwanej przez AIESEC lub inną rganizacje studencka pdbnym charakterze, - pisemne sprawzdanie dkumentujące rezultaty praktyki 2 Zaliczenia praktyki w indeksie studenta dknuje Dziekan (Prdziekan ds Studenckich) bądź sba przez nieg wyznaczna p zapznaniu się z pinią piekuna praktyki studenckiej i/lub dkumentacją dt przebiegu praktyki Cel praktyki IZZ1117Q Wdrżenie studentów d przyszłej pracy zawdwej raz przygtwanie d pełnienia zadań merytrycznych i rganizacyjnych w wybranym bszarze funkcjnalnym rganizacji - zgdnie z ustalnym celem praktyki, a w szczególnści: - pznanie śrdwiska i warunków pracy, - sprawdzenie wiadmści teretycznych i umiejętnści praktycznych nabytych w czasie studiów raz wykrzystanie ich w pracy pdczas praktyki, - wyrabianie spłecznych, merytrycznych i rganizacyjnych umiejętnści i nawyków, raz rzbudzanie zaintereswań merytryczną prblematyką w wybranym bszarze działalnści rganizacji raz jej spłeczn kulturwych funkcji Praktyka studencka jest realizwana według prgramu pracwaneg w przumieniu z zakładem pracy i bejmuje następujące elementy: a) bszar merytryczny praktyki, b) związek praktyki z prcesem dydaktycznym, przy tym należy: - kreślić zakres wiedzy niezbędnej d realizacji praktyki, którą student pwinien dyspnwać przed rzpczęciem praktyki zawdwej, - wskazać przedmity z prgramu studiów, dla których będą kształtwane kmpetencje i zachwania studenta w trakcie praktyki, - w przypadku praktyk studenckich realizwanych w statnim rku studiów należy kreślić związek praktyki z

18 Mduł praca dyplmwa praca dyplmwą, - pis kmpetencji, wiedzy, i zachwań, jakie student pwinien rzwijać w ramach praktyki Typ pracy dyplmwej inżynierska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS Kd 2 1 IZZ1127S Seminarium dyplmwe 1 IZZ110D Praca inżynierska Charakter pracy dyplmwej Literaturwa, prjekt, prgram kmputerwy, itp punktów ECTS 1 Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów wykład np egzamin, klkwium ćwiczenia np test, klkwium labratrium np wejściówka, sprawzdanie z labratrium prjekt np brna prjektu seminarium np udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej praktyka np raprt z praktyki praca dyplmwa przygtwana praca dyplmwa punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ) 191 ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 18

19 7 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 2 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 2 8 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 88 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 1 punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) 12 punktów ECTS 10 punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 79 ( w tym 9 specjalnściwe) punktów ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 19

20 11 Zakres egzaminu dyplmweg KEK Nazwa przedmitu nr Zagadnienia na egzamin dyplmwy K1_IZ_W07 Analiza eknmiczna decyzji 1 Cele i pdstawwe etapy analizy sprawzdań finanswych K1_IZ_W22 bizneswych 2 Cele i pdstawwe etapy analizy płynnści, rentwnści i sytuacji majątkw kapitałwej Wybrane metdy identyfikacji i analizy prcesów infrmacyjnych wspmagających realizację K1_IZ_W1 Analiza prcesów infrmacyjnych prcesów bizneswych rganizacji K1_IZ_W22 rganizacji Czynniki wewnątrzrganizacyjne i zewnętrzne kształtujące strukturę infrmacyjną i funkcjnalną systemów infrmacyjnych zarzadzania K1_IZ_W1 Analiza, prjektwanie i Cykl życia prcesu biznesweg, zasady implementacji i ptymalizacji prcesów bizneswych K1_IZ_W19 implementacja prcesów K1_IZ_W22 bizneswych Ocena prcesu biznesweg raz zasady przygtwania kncepcji jeg ptymalizacji 7 Miary i metdy ceny efektywnści systemów K1_IZ_W0 Analiza systemwa i inżynieria Wybrane metdy analizy systemwej i inżynierii systemów (w tym w dniesieniu d analizy K1_IZ_W22 systemów 8 i dsknalenia przedsiębirstwa jak systemu) 9 Zasady i prces prjektwania raz implementacji baz danych K1_IZ_W0 Bazy danych Obiekty składwe baz danych i ich wykrzystanie w grmadzeniu, przetwarzaniu i udstępnianiu K1_IZ_W08 10 danych Rzwiązania rganizacyjne cntrllingu prjektów, w tym dnszące się d cntrllerów 11 K1_IZ_W12 prjektów raz śrdków dpwiedzialnści w cntrllingu prjektów Cntrlling prjektu K1_IZ_W17 Instrumenty cntrllingu prjektów wykrzystywane w ramach planwania, kntrli 12 i administrwania infrmacjami prjekcie Rzwiązania e-gspdarki, które mgą być wykrzystywane w prcesie zapatrywania K1_IZ_W08 1 E gspdarka przedsiębirstw (rynek B2B) K1_IZ_W10 1 Przykłady rzwiązań e-gspdarki stswanych w kntaktach z administracją publiczną 1 Istta i specyfika gspdarki rynkwej i mechanizm alkacji zasbów w tej gspdarce K1_IZ_W0 Eknmia 1 Mdele struktur (frm) rynku i ich charakterystyka K1_IZ_W2 17 Wskaźniki pmiaru wzrstu i rzwju gspdarczeg raz ich charakterystyka K1_IZ_W02 Fizyka techniczna śrdwiska pracy 18 Oddziaływania wybranych czynników fizycznych śrdwiska pracy na rganizm człwieka 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 20

21 K1_IZ_W0 K1_IZ_W22 K1_IZ_W0 K1_IZ_W12 K1_IZ_W17 K1_IZ_W22 K1_IZ_W09 K1_IZ_W2 K1_IZ_W0 K1_IZ_W2 K1_IZ_W0 K1_IZ_W2 K1_IZ_W01 K1_IZ_W07 K1_IZ_W1 K1_IZ_W27 Ergnmiczne prjektwanie stanwisk pracy Hurtwnie danych Infrmatyczne narzędzia zarządzania prjektami Innwacje i przedsiębirczść inżynierska Kmpetencje spłeczne I Kmpetencje spłeczne II Lgika pragmatyczna dla inżynierów Marketing 19 Spsby i zasady kreślania bciążenia fizycznymi czynnikami śrdwiskwymi na stanwisku pracy raz zastswania pdstawwych metdy ergnmicznych 20 Systemy, metdy i narzędzia d przestrzenneg mdelwania śrdwiska pracy zgdnie z zasadami ergnmii 21 Zasady dknywania wybru i wykrzystania narzędzi, systemów i metd mdelwania układów człwiek maszyna 22 Pdstawwe struktury danych w hurtwniach danych raz ich typy architektury 2 Narzędzia ETL raz prblemy integracji danych przy twrzeniu hurtwni danych 2 Funkcjnalnść narzędzi infrmatycznych stswanych przy rzwiązywaniu prblemów zarządzania prjektami 2 Spsby ceniania przydatnści wybranych narzędzie infrmatycznych d rzwiązywania prblemów zarządzania prjektami i zasady ich zastswania Zasady, metdy i prcesy wspierające mbilizwanie i rzwój zasbów zrientwanych na 2 kształtwanie i dsknalenie pstaw raz zachwań przedsiębirczych w zakresie pwstawania innwacji w rganizacji Pwstawanie innwacji - pdstawwe narzędzia (metdy i techniki) generwania i dyfuzji 27 innwacji technicznych i spłecznych, a także pbudzania przedsiębirczści, w tym szczególnie przedsiębirczści inżynierskiej 28 Zasady twrzenia efektywnych zespłów zadaniwych i prjektwych 29 Zasady twrzenia skutecznych kmunikatów 0 Pdstawwe narzędzia audytu kmunikacyjneg 1 Źródła stresu w pracy i rganizacji i spsby radzenia sbie ze stresem 2 Pjęcia zbiru raz peracji na zbirach Związki między peracjami na zbirach a zdaniami lgicznymi Pjęcie relacji raz pdstawwe typy relacji Kncepcja marketingwa w zarządzaniu współczesnym przedsiębirstwem Audyt rientacji rynkwej cele, metdyka i zakres Pdstawwe strategie marketingwe Prces planwania marketingweg struktura, 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 21

22 skutecznść raz aspekt działań marketingwych w śrdwisku internetwym K1_IZ_W12 Metdyki zarządzania prjektem Widące metdyki zarządzania prjektem Różnice pmiędzy klasycznym i zwinnym pdejściem d zarządzania prjektem Narzędzia specyficzne dla pszczególnych metdyk zarządzania prjektami K1_IZ_W10 Ntacje i mdelwanie prcesów 7 Zasady analizy i mdelwania prcesów bizneswych K1_IZ_W19 bizneswych 8 Metdyki, języki, ntacje stswane d mdelwania prcesów bizneswych Źródła prawa własnści intelektualnej raz zasady chrny dóbr intelektualnych w tym K1_IZ_W21 9 zwłaszcza Ochrna własnści intelektualnej Narzędzia, w tym także internetwe, mżliwe d wykrzystania w przypadku naruszenia 0 wyłącznych praw własnści intelektualnej K1_IZ_W0 1 Prcesy (metdyka) twórczeg myślenia Pdstawy inwentyki inżynierskiej K1_IZ_W09 2 Metdy (narzędzia) twórczeg myślenia Istta prjektu raz niezbędne prcesy ptrzebne przy zarządzaniu prjektem Różnice pmiędzy K1_IZ_W08 zadaniem typu pwtarzalneg a zadaniem typu prjektweg Pdstawy zarządzania prjektem K1_IZ_W17 Pdstawwe metdy i techniki zarządzania prjektami (wyznaczanie ścieżki krytycznej, bilanswanie zasbów, budżetwanie, analiza ryzyka) Instytucje i źródła prawa, pdstawwe przepisy prawa regulujące w życiu gspdarczym K1_IZ_W0 i spłecznym Praw dla inżynierów K1_IZ_W20 Zasady wyszukiwania i krzystania z właściwych i aktualnych aktów prawnych w działalnści inżynierskiej K1_IZ_W0 Prgramwanie aplikacji 7 Zasady prjektwania i twrzenia serwisów internetwych 8 Etapy twrzenia aplikacji kmputerwej K1_IZ_W01 Rachunek prawdpdbieństwa 9 Pdstawwe pjęcia prbabilistyki raz narzędzia wykrzystywane w analizie danych niepewnych K1_IZ_W07 Rachunkwść i finanse dla 0 Rdzaje knt księgwych, raz zasady ich funkcjnwania i księgwania na nich K1_IZ_W27 inżynierów 1 Mechanizm dźwigni (finanswej i peracyjnej) raz jeg knsekwencje dla przedsiębirstwa K1_IZ_W0 2 Przesłanki wprwadzania regulacji eknmiczn-prawnych Regulacje działalnści gspdarczej K1_IZ_W20 Narzędzia regulacji eknmicznych w gspdarce i ich charakterystyka 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 22

23 K1_IZ_W2 Struktura studium wyknalnści K1_IZ_W17 Studium wyknalnści prjektu K1_IZ_W20 Metdy pmiaru ryzyka planwaneg przedsięwzięcia inżynierskieg Zasady dknywania wybru systemu infrmatycznych zarządzania dla knkretnej rganizacji K1_IZ_W08 Systemy infrmatyczne zarządzania Zakres i źródła infrmacji niezbędnych d rzpznania mżliwści infrmatycznych systemów 7 zarządzania, - kryteria wybru systemu d ptrzeb rganizacji K1_IZ_W0 Technlgie infrmacyjne 8 Znaczenie, zasady i plityka bezpieczeństwa i chrny danych raz własnści intelektualnych w rganizacji i w cyfrwym spłeczeństwie K1_IZ_W0 Technlgie internetwe 9 Technlgie i narzędzia sieciwe i internetwe w zarządzaniu współczesną rganizacją i we wspmaganiu pracy inżyniera-menedżera K1_IZ_W07 0 Cechy, elementy i rdzaje rganizacji K1_IZ_W1 1 Prcesy, funkcje, zasady i instrumenty zarządzania Teria rganizacji i zarządzania K1_IZ_W28 2 Pdstawwe prblemy zarządzania przykłady K1_IZ_W29 K1_IZ_W01 Wprwadzenie d ptymalizacji 2 Metdy pdejmwania decyzji w sytuacjach gdy ich skutki są rzłżne w czasie i/ lub niepewne - przykłady zastswań K1_IZ_W2 K1_IZ_W2 K1_IZ_W07 K1_IZ_W27 K1_IZ_W1 K1_IZ_W08 K1_IZ_W07 K1_IZ_W1 Zachwania rganizacyjne Zarządzanie jakścią Zarządzanie prcesami infrmatyzacji Zarządzanie prdukcją i lgistyką Knflikty interpersnalne wewnątrz- i międzygrupwe Spójnść Prcesy integracji spłecznej w rganizacji Kultura rganizacyjna i etyka zachwań rganizacyjnych Nrmy i standardy w zakresie systemów zarządzania jakścią rdzaje i najważniejsze wymagania Metdy i narzędzia zarządzania jakścią wykrzystanie na pszczególnych etapach twrzenia wyrbu (d prjektwania p kntrlę kńcwą i dstawę) 7 Cykl życia i eksplatacji systemów infrmatycznych 8 Istta, cele i zasady zarządzaniu prcesami infrmatyzacji 9 Cele i strategie zarządzania działalnścią peracyjną raz jej pwiązanie z innymi bszarami funkcjnalnymi przedsiębirstwa 70 Istta lgistyki, jej filary i pzimy integracji prcesów lgistycznych 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 2

24 K1_IZ_W07 K1_IZ_W27 K1_IZ_W0 K1_IZ_W07 K1_IZ_W1 K1_IZ_W22 K1_IZ_W27 Zarządzanie zasbami ludzkimi Zastswanie metd prjektwania inżynierskieg systemów zarządzania 71 Cele, elementy i uwarunkwania prcesu zarządzania persnelem 72 Pdstawwe zasady i instrumenty planwania i dbru persnelu, rzwju, cenie i wynagradzaniu pracwników raz uwarunkwania ich skuteczneg stswania 7 Prces prjektwania inżynierskieg systemów zarządzania 7 Elementy składwe systemu zarządzania i spsby ich prjektwania KEK SEK Nazwa przedmitu nr Zagadnienia na egzamin dyplmwy - specjalnść ZIB K1_IZ_W11 S1_ZIB_W02 Metdy wielwymiarwej statystycznej analizy danych ilściwych i jakściwych raz Analiza i klasyfikacja danych 1 K1_IZ_W18 S1_ZIB_W0 metdy analizy danych niedsknałych - przykładwe zastswania Inżynieria decyzji badania Mdele matematyczne i algrytmy wyznaczania ptymalnych rzwiązań dla rutynwych K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 2 peracyjne prblemów decyzyjnych - przykładwe zastswania Narzędzia infrmatyczne K1_IZ_W11 S1_ZIB_W01 Techniki OLAP versus OLTP raz ich związek z systemami infrmatycznymi zarządzania wspmagające pdejmwania K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 (EDP, MIS, DSS, BI) w kntekście pdejmwania decyzji decyzji K1_IZ_W11 S1_ZIB_W02 K1_IZ_W18 S1_ZIB_W0 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W07 K1_IZ_W11 S1_ZIB_W01 K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 K1_IZ_W22 S1_ZIB_W07 Prjektwanie analizatrów bizneswych Symulacja i prgnzwanie w inżynierii zarządzania 7 Zastswania narzędzi infrmatycznych wykrzystujących mdele matematyczne w analizie różnrdnych danych i infrmacji na pszczególnych etapach prcesu pdejmwania decyzji w zarządzaniu Zasady wybru technik i metd udstępnianych w wybranych narzędziach infrmatycznych raz ich zastswania w celu wspmagania analiz na różnych etapach przedsięwzięcia Symulacja a prgnzwanie - istta i zakres zastswań raz pdbieństwa i różnice pmiędzy tymi pdejściami Główne metd symulacyjnych i prgnzwania Przykłady zastswań wybranych metd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 2

25 Przykładwe zastswania analizy danych statystycznych i ich interpretacji w celu K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 Statystyka dla inżynierów 8 wspmagania prcesu decyzyjneg K1_IZ_W1 S1_ZIB_W0 Istta i zakres stswań technik: analityki deskryptywnej (piswej), predykcyjnej Systemy analityczne 9 K1_IZ_W18 S1_ZIB_W0 (prgnstycznej) i preskryptywnej (ptymalizacyjnej) K1_IZ_W18 S1_ZIB_W0 Techniki eksplracji danych 10 Metdy eksplracji danych raz przykłady ich zastswań w prcesach decyzyjnych K1_IZ_W11 S1_ZIB_W02 12 Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp Kd kursu Nazwa kursu Termin d (numer semestru) 1 Plan studiów (załącznik nr ) Zapiniwane przez wydziałwy rgan uchwałdawczy samrządu studenckieg: Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis dziekana 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 2

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 7 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 210 1. : 200 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr 882/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 r Zarządzenie wewnętrzne 10/201 z dnia 2 stycznia 201 r Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) / ENGINEERING f MANAGEMENT (EMM) z bszaru: nauk technicznych, z dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru nauk spłecznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 d ZW 1/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyprządkwany d dyscypliny: D1 NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (dyscyplina widąca) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Osba ubiegająca się

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Teleinfrmatyka (T) Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Systemy baz danych Studia niestacjnarne cykl kształcenia 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy: nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 9 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 90 1. : 945 1.5 Tytuł zawdwy nadawany

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 1. Opis Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji PROGRAM STUDIÓW knieczna d uzyskania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 20 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Systemy informacyjne Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Systemy informacyjne Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść Systemy infrmacyjne Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżyniera kwalifikacje I / II * stopnia

PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżyniera kwalifikacje I / II * stopnia PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo