PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ Zachwania i decyzje menedżerskie (ZDM) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 1. Zakładane efekty kształcenia kierunkwe zał. nr Zakładane efekty kształcenia specjalnści zał. nr. 2. Prgram studiów zał. nr.. Plan studiów zał. nr. 5. Macierz pwiązania bszarwych efektów kształcenia z kierunkwymi efektami kształcenia zał. nr. 5 Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d

2 PROGRAM STUDIÓW 1. Opis semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 9/ P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister kwalifikacje II stpnia z dnia 28 maja 201 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Plitechnice Wrcławskiej na rk akademicki 201/2015 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia trzecieg stpnia (dktranckie) Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych kncepcji i metd zarządzania, planwania i mnitrwania wyników działalnści przedsiębirstwa raz funkcjnwania, rzwju i dnwy strategicznej rganizacji. Abslwent charakteryzuje się zdlnścią abstrakcyjneg myślenia i krytyczneg rzumienia wiedzy, umżliwiającą mu identyfikację, pis, analizę raz interpretację złżnych prcesów i prblemów rganizacji i jej t. Psiada umiejętnść integrwania wiedzy z różnych dziedzin ( eknmia, psychlgia, praw) i stswania narzędzi infrmatycznych i matematycznych w celu dknywania całściwej diagnzy sytuacji raz twrzenia innwacyjnych rzwiązań prblemów w śrdwisku pracy. Abslwent jest przygtwany d pdjęcia pracy w rli samdzielnych przedsiębirców, menedżerów, specjalistów i knsultantów pprzez kształtwanie zaawanswanych umiejętnści identyfikwania, frmułwania i rzwiązywania prblemów w warunkach złżnści i niepewnści śrdwiska, płącznych z umiejętnścią dbru metd i narzędzi analitycznych.

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Abslwent jest przygtwany d pełnienia rli rganizatra ludzkich działań z uwzględnieniem standardów fachwści raz nrm etycznych i cech akceptwanych spłecznie. Jest specjalistą w zakresie gspdarwania zasbami materialnymi i niematerialnym. Ptrafi stswać, dpwiednie d ptrzeb, instrumenty i zasady kształtwania i utrwalania zachwań i pstaw zarówn indywidualnych i zespłwych, jak i rganizacji jak całści. Zna narzędzia i umie pdejmwać złżne decyzji i działania raz funkcjnwać w warunkach zmiennych i niepewnści. Rzumie zadania przywódcy i lidera, a na ptrzeby skutecznej kmunikacji, negcjacji i rzwiązywania knfliktów ptrafi krzystać z instrumentarium użyteczneg w psychlgii i scjlgii biznesu. Kierunkwa wiedza i umiejętnści inżynierskie uzyskane wcześniej na I stpniu studiów raz specjalistyczne kmpetencje z zakresu zachwań i decyzji menedżerskich kwalifikują abslwenta d pełnienia funkcji kierwników średnieg i wyższeg szczebla w średniej wielkści przedsiębirstwach w branży zgdnej ze specjalnścią inżynierską. Abslwent jest także przygtwany d pełnienia rli kierwnika działu lub wydziału prfilu zgdnym ze specjalnścią inżynierską w różnych przedsiębirstwach. Kształcenie na kierunku Zarządzanie jest prwadzne na Wydziale Infrmatyki i Zarządzania Plitechniki Wrcławskiej mim, że dtyczy bszaru nauk spłecznych - wpisuje się w spsób bezpśredni w misję i strategię uczelni technicznej. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie jest spójny z misją Plitechniki Wrcławskiej w zakresie: Kształtwania twórczych, krytycznych i tlerancyjnych sbwści studentów, pprzez uwzględnienie w efektach kształcenia dla kierunku zarządzanie właśnie tych wartści; Dążenia d wyskiej jakści kształcenia raz twrzenia dla studentów kierunku Zarządzanie i kadry dydaktycznej Instytutu Organizacji i Zarządzania warunków swbdnej dyskusji i krytyki z pszanwaniem prawdy; Pielęgnwania wartści i tradycji uniwersyteckiej, wszechstrnnej współpracy z innymi uczelniami przez uczestnictw studentów kierunku Zarządzanie

4 w prgramie Erasmus raz pracdawcami przez praktyczne frmy, realizwane w frmie prjektów w knkretnych instytucjach; Dążenia d uzyskania gdneg miejsca w zakresie kształcenia specjalistów w bszarze zarządzania w grnie uniwersytetów krajwych i zagranicznych. Plan rzwju Wydziału jest zgdny ze strategią Uczelni. W szczególnści Wydział...łączy kmpetencje teretyczne, badawcze i eksperckie z dydaktycznymi i wychwawczymi. Wydział jest człwym śrdkiem naukwym i dydaktycznym w Plsce i znaczącym śrdkiem w skali międzynardwej. Prfil dydaktyczny i naukw-badawczy raz jakść kształcenia i badań naukwych w naukach eknmicznych i technicznych zapewniają mu dpwiednie miejsce w krajwych i międzynardwych rankingach. Prwadzenie studiów na kierunku Zarządzanie jest trwałym elementem strategii rzwju Wydziału. Zgdnie z przyjętą w Plitechnice Wrcławskiej zasadą, studia na kierunku Zarządzanie mają prfil gólnakademicki. Prgram kształcenia spełnia wszystkie wymagania wynikające z bwiązujących przepisów prawa w tym także jest spójny z Krajwymi Ramami Kształcenia w bszarze nauk spłecznych. Zgdnie ze strategią Uczelni, w celu zwiększenia atrakcyjnści studiów na rynku edukacyjnym, prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie ma unikalny charakter, gdyż wykrzystuje naturalną w praktyce gspdarczej kmplementarnść wykształcenia techniczneg i eknmiczneg, wzbgacneg mdułem infrmatycznym. Zgdnie ze strategią Uczelni i planem rzwju Wydziału, w których wskazuje się na ptrzebę pwiązania z reginem i gspdarką, Instytut stwarza warunki i wymusza w prcesie dydaktycznym systematyczne kntakty studentów z przedsiębirstwami i innymi instytucjami. Zgdnie ze strategią rzwju Uczelni jest pdnszna w spsób systemwy jakść kształcenia. Osiąga się t dzięki rzwjwi naukwemu pracwników raz przez wzrst ich kmpetencji dydaktycznych, a także dzięki systematycznej infrastruktury Wydziału, w tym mdernizacji sal raz pmcy dydaktycznych i labratryjnych. Na drugim stpniu studiów na kierunku Zarządzanie Prgram kształcenia bejmuje

5 zestaw efektów i dpwiadających im merytrycznych treści kształcenia umżliwiających abslwentm skuteczne knkurwanie na rynku pracy. Studenci są przygtwywani d kntynuacji studiów na III stpniu raz prwadzenia własnych prac badawczych. Abslwenci mają także świadmść kniecznści ciągłeg działania na rzecz własneg rzwju zawdweg we współpracy z macierzystą Uczelnią.

6 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH Dyscypliny naukwe: NAUKI O ZARZĄDZANIU; FINANSE; Prfil: OGÓLNOAKADEMICKI. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Zakładane kierunkwe efekty kształcenia na studiach II stpnia dpwiadają następującym wymaganim stawianym pracwnikm przez pracdawców na rynku pracy: Rzumienie przez pracwników strategicznej perspektywy funkcjnwania przedsiębirstwa, a w szczególnści ceny i kształtwania jeg knkurencyjnści i wartści ( pracdawcy - średnie i duże przedsiębirstwa); Samdzielnść działania pracwników, ale także umiejętnść spełniania różnych ról w zesple w zakresie diagnzwania, prpnwania rzwiązań i ich wdrażania w bszarach funkcjnalnych przedsiębirstwa adekwatnie d ukńcznej specjalnści ( pracdawcy średnie i duże przedsiębirstwa); Inspirwanie i dknywanie wybru raz wdrażanie nwczesnych metd i technik zarządzania raz wybranych narzędzi infrmatycznych; Zdlnść u się i dzielenia się wiedzą z innymi raz kreatywnść i twartść na innwacje. Specjalnściwe efekty kształcenia dpwiadają zaptrzebwaniu na specjalistów/menedżerów działów wydziałów prdukcji i/lub lgistyki raz zespłów zadaniwych/ prjektwych zajmujących się prjektwaniem i/lub realizacją prcesów prdukcyjnych (adekwatnie d psiadaneg tytułu inżyniera) w dużych i średnich przedsiębirstwach. Ptrafiących integrwać wiedzę i umiejętnści inżynierskie i w zakresie nauk zarządzaniu w dniesieniu d rzwiązywania złżnych prblemów merytrycznych i menedżerskich, a w szczególnści pdejmwania decyzji. Prgram kształcenia na kierunku Zarządzanie na studiach II stpnia raz wielletnie dświadczenie kadry dydaktycznej stwarzają warunki d siągnięcia przez abslwentów zakładanych efektów kształcenia i spełnienia pwyższych wymagań frmułwanych przez pracdawców.

7 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... ): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa ZZU CNPS łączna Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 K2_ZARZ_U16 K2_ZARZ_U15 1 JZL Język bcy B2+ 1 K2_ZARZ_U , T Z O P KO W K2_ZARZ_U19 K2_ZARZ_U21 K2_ZARZ_U20 2 JZL Język bcy II A1 lub A2 2 K2_ZARZ_U ,8 T Z O P KO W K2_ZARZ_U21

8 Razem , Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem.1.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa

9 cznym 5 Razem.1.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem Razem dla mdułów kształcenia gólneg Łączna Łączna Łączna Łączna punktów

10 ZZU CNPS punktów ECTS ECTS ,2.1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa ZZU CNPS łączna Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 1 MAZ11W Badania peracyjne 2 K2_ZARZ_W ,8 T E PD Ob K2_ZARZ_U10 2 MAZ11L Badania peracyjne 1 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_K , T Z P PD Ob K2_ZARZ_K08 MAZ11W Statystyka matematyczna i eknmetria 1 K2_ZARZ_W , T Z PD Ob

11 MAZ11L Statystyka matematyczna i eknmetria 1 K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U , T Z P PD Ob Razem , Mduł Fizyka L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem.1.2. Mduł Chemia L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób Kurs/grupa gólnuczel-

12 niany cznym 5 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS ,0.1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształ- Spsób Kurs/grupa

13 cenia ZZU CNPS łączna gólnuczelniany cznym 5 1 EKZ1187W Eknmia menedżerska 2 S2_ZDM_W08 S2_ZDM_W ,8 T Z K Ob 2 EKZ1187C Eknmia menedżerska 2 S2_ZDM_U01 S2_ZDM_U ,8 T Z P K Ob K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W08 S2_ZDM_W0 ZMZ162W Pdstawy zarządzania i marketingu 2 S2_ZDM_W ,8 T E K Ob S2_ZDM_W0 S2_ZDM_W05 S2_ZDM_W10 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_K09 K2_ZARZ_K06 ZMZ162C Pdstawy zarządzania i marketingu 2 S2_ZDM_U ,8 T Z P K Ob S2_ZDM_U05 S2_ZDM_U0 S2_ZDM_U07 S2_ZDM_U09

14 S2_ZDM_W01 5 PRZ1169W Praw gspdarcze 2 S2_ZDM_W02 S2_ZDM_W ,8 T Z K Ob K2_ZARZ_W10 S2_ZDM_U09 6 PRZ1169C Praw gspdarcze 1 S2_ZDM_U01 S2_ZDM_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_W11 7 PSZ1168W Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_W12 S2_ZDM_W , T Z K Ob S2_ZDM_W1 K2_ZARZ_U05 K2_ZARZ_U18 8 PSZ1168S Psychlgia w zarządzaniu 1 K2_ZARZ_K0 K2_ZARZ_K , T Z P K Ob S2_ZDM_U11 S2_ZDM_U10 9 EKZ1188W Mdelwanie i prgnzwanie eknmiczne 1 K2_ZARZ_W , T E K Ob K2_ZARZ_U11 10 EKZ1188L Mdelwanie i prgnzwanie eknmiczne 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_K06 11 ZMZ165W Zarządzanie strategiczne 2 K2_ZARZ_W ,8 T E K Ob

15 K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_U18 K2_ZARZ_U0 12 ZMZ165P Zarządzanie strategiczne 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob K2_ZARZ_U09 K2_ZARZ_K02 K2_ZARZ_K01 1 IEZ1226W Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_W , T Z K Ob 1 IEZ1226L Zintegrwane systemy infrmatyczne zarządzania 1 K2_ZARZ_U , T Z P K Ob Razem , Mduł L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5

16 Razem Razem (dla mdułów kierunkwych): Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS ,0.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa

17 cznym 5 Razem Mduł Języki bce (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem.2.1. Mduł Zajęcia sprtwe (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę Tygdniwa Symbl kierunk. Frma 2 Sp- Kurs/grupa

18 ZZU CNPS łączna sób znaczyć symblem GK) efektu kształcenia gólnuczelniany cznym 5 Razem.2.1. Technlgie infrmacyjne (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem

19 Razem dla mdułów kształcenia gólneg: Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS.2.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Mduł Matematyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5

20 Razem Mduł Fizyka (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem.2.2. Mduł Chemia (min.... pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształ- Spsób Kurs/grupa

21 cenia ZZU CNPS łączna gólnuczelniany cznym 5 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS.2. Lista mdułów kierunkwych.2..1 Mduł. (min.... pkt ECTS):

22 L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia ZZU CNPS łączna Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 Razem.. Razem dla mdułów kierunkwych: Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS BK ZZU CNPS ECTS

23 .2..1 Lista mdułów specjalnściwych.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe (np. cała specjalnść) (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa ZZU CNPS łączna Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U18 1 ZMZ162S Seminarium dyplmwe I 1 K2_ZARZ_K , T Z P S Ob K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U16 S2_ZDM_U06 2 ZMZ1625P Praca dyplmwa I 2 S2_ZDM_U ,8 T Z P S Ob S2_ZDM_U0 ZMZ1626W Przedsiębirczść i innwacje 2 S2_ZDM_W ,8 T Z S Ob FBZ1211W Rachunkwść i finanse dla menedżerów 2 S2_ZDM_W09 S2_ZDM_W ,8 T E S Ob

24 S2_ZDM_U0 S2_ZDM_U09 S2_ZDM_U01 5 FBZ1211C Rachunkwść i finanse dla menedżerów 1 S2_ZDM_U , T Z P S Ob S2_ZDM_U06 S2_ZDM_U02 S2_ZDM_U05 6 ZMZ1627W Zarządzanie lgistyczne w przedsiębirstwie 2 S2_ZDM_W ,8 T Z S Ob S2_ZDM_U0 S2_ZDM_U08 7 ZMZ1627L Zarządzanie lgistyczne w przedsiębirstwie 1 S2_ZDM_U06 S2_ZDM_U , T Z P S Ob S2_ZDM_U05 S2_ZDM_U09 8 ZMZ1628W Zarządzanie pracwnikami 1 S2_ZDM_W , T Z S Ob S2_ZDM_U11 S2_ZDM_U0 9 ZMZ1628P Zarządzanie pracwnikami 1 S2_ZDM_U08 S2_ZDM_U , T Z P S Ob S2_ZDM_U09 S2_ZDM_U10 10 ZMZ16W Zarządzanie prjektami 2 S2_ZDM_W ,8 T E K Ob

25 S2_ZDM_U11 S2_ZDM_U10 11 ZMZ16C Zarządzanie prjektami 1 S2_ZDM_U , T Z P K Ob S2_ZDM_U06 S2_ZDM_U0 S2_ZDM_U06 12 ZMZ1629D Praca dyplmwa II 2 S2_ZDM_U ,8 T Z P S Ob S2_ZDM_U0 K2_ZARZ_U0 K2_ZARZ_U18 1 ZMZ160S Seminarium dyplmwe II 1 K2_ZARZ_K , T Z P S Ob K2_ZARZ_K08 K2_ZARZ_U16 S2_ZDM_W11 1 ZMZ161L Trening kierwniczy 2 S2_ZDM_W09 S2_ZDM_U ,8 T Z P S Ob S2_ZDM_U10 S2_ZDM_W11 15 ZMZ162W Zachwania i decyzje menedżerskie 1 S2_ZDM_W0 S2_ZDM_W , T Z S Ob S2_ZDM_W0 S2_ZDM_U11 S2_ZDM_U08 16 ZMZ162S Zachwania i decyzje menedżerskie 1 S2_ZDM_U , T Z P S Ob S2_ZDM_U09 S2_ZDM_U07

26 17 ZMZ16W Zarządzanie jakścią 1 S2_ZDM_W , T Z S Ob 18 ZMZ16P Zarządzanie jakścią 1 S2_ZDM_U08 S2_ZDM_U , T Z P S Ob Razem , Mduł "Uwarunkwań zewnętrznych działalnści gspdarczej" (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa ZZU CNPS łączna Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 K2_ZARZ_W01 1 EKZ1189W Eknmiczne uwarunkwania działalnści gspdarczej 1 K2_ZARZ_W02 S2_ZDM_W , T Z S W S2_ZDM_W0 2 EKZ1189C Eknmiczne uwarunkwania działalnści gspdarczej 1 K2_ZARZU01 S2_ZDM_U , T Z P S W K2_ZARZ_W01 EKZ1190W Teria i praktyka regulacji gspdarczych 1 K2_ZARZ_W02 S2_ZDM_W , T Z S W S2_ZDM_W0 EKZ1190C Teria i praktyka regulacji gspdarczych 1 K2_ZARZU01 S2_ZDM_U , T Z P S W

27 K2_ZARZ_W01 5 EKZ1191W Międzynardwe tczenie działalnści przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W02 S2_ZDM_W , T Z S W S2_ZDM_W0 6 EKZ1191C Międzynardwe tczenie działalnści przedsiębirstwa 1 K2_ZARZU01 S2_ZDM_U , T Z P S W.2.. Mduł "Planwania, analiz i decyzji finanswych" (min pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa ZZU CNPS łączna Frma 2 Symbl kierunk. efektu kształcenia Spsób gólnuczelniany Kurs/grupa cznym 5 1 FBZ1212W Analiza finanswa decyzji bizneswych 1 K2_ZARZ_W06 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_U0 2 FBZ1212L Analiza finanswa decyzji bizneswych 1 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U , T Z P S W K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U18

28 FBZ121W Kntrling 1 K2_ZARZ_W06 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_U0 FBZ121P Kntrling 1 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U , T Z P S W K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U18 5 FBZ121W Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_W06 K2_ZARZ_W , T Z S W K2_ZARZ_U02 K2_ZARZ_U0 6 FBZ121P Zarządzanie wartścią przedsiębirstwa 1 K2_ZARZ_U06 K2_ZARZ_U , T Z P S W K2_ZARZ_U1 K2_ZARZ_U18 Razem dla mdułów specjalnściwych: Łączna Łączna Łączna Łączna punktów punktów ECTS ZZU CNPS ECTS

29 ,6

30 . Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS Tryb zali praktyki Kd Czas trwania praktyki Cel praktyki. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS Kd 1 ZMZ162S Seminarium dyplmwe I 1 7 ZMZ160S ZMZ1625P Seminarium dyplmwe II Praca dyplmwa I 1 ZMZ1629D Praca dyplmwa II Charakter pracy dyplmwej literaturwy i/lub badawczy i/lub diagnstyczny i/lub prjektwy punktów ECTS 22

31 5. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład ćwi labratrium prjekt seminarium praca dyplmwa egzamin dyplmwy Egzamin lub klkwium test wiedzy pjedynczeg lub wielkrtneg wybru; pytania twarte Klkwium ( test wiedzy i/lub pytania twarte); Pisemne pracwania w frmie referatów studia literaturwe i studia przypadków, raprty diagnstyczne i/lub prjektwe badania empiryczne w realnych rganizacjach, pinie przedstawicieli tych rganizacji; Ustne prezentacje z wykrzystanie nwczesnych śrdków kmunikacji Raprt z wyknanych zadań, test wiedzy Raprt pisemny dkumentujący rzwiązanie diagnstyczn prjektwe, prezentacja prjektu i jeg brna. Wybór sfrmułwanie prblemu tematu; Aktywnść w dyskusji; w dyskusji, Opracwanie pisemne w frmie referatu naukweg, eseju, mini mngrafii. Ustne prezentacje z wykrzystanie nwczesnych śrdków kmunikacji Opracwanie pisemne zgdne z bwiązującymi wymaganiami dla prac dyplmwych, ceniane przez piekuna i recenzenta na dpwiednim frmularzu recenzji. Ustna prezentacja efektów siągniętych w pracy dyplmwej, dpwiedzi na pytania człnków kmisji egzaminacyjnej; Ustne dpwiedzi na wylswane przez studenta pytania z zestawy zagadnień egzaminacyjnych zamieszcznych w prgramie studiów. 6. Łączna punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ) 22,8. ECTS

32 7. Łączna punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych. punktów ECTS z przedmitów wybieralnych. 1 0 Łączna punktów ECTS 1 8. Łączna punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze praktycznym, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych. punktów ECTS z przedmitów wybieralnych Łączna punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O). punktów ECTS 10. Łączna punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS)

33 29. punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplmweg SYMBOL EFEKTU K2_ZARZ_W01 K2_ZARZ_W02 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W0 K2_ZARZ_W05 K2_ZARZ_W06 K2_ZARZ_W07 K2_ZARZ_W08 K2_ZARZ_W10 K2_ZARZ_W11 ZAGADNIENIE EGZAMINACYJNE 1. Terie regulacji i ich pwiązanie z klasycznymi szkłami/nurtami eknmii. 2. Uwarunkwania wzrstu i rzwju gspdarczeg w myśli keyneswskiej i neliberalnej.. Wpływ plityki knkurencji i plityki przemysłwej na działania przedsiębirstwa na rynku UE.. Narzędzia eknmiczn-prawne i skutki eknmiczne demnplizacji rynków. 5. Metdy analizy strategicznej: t rganizacji raz ptencjału rganizacji. 6. Istta zarządzania strategiczneg. Szkły i nurty zarządzania strategiczneg. 7. Instrumenty instytucjnalne i finanswe wspierające knkurencyjnść i innwacyjnść przedsiębirstw. 8. Mdele wzrstu i rzwju rganizacji. 9. Cechy rganizacji inteligentnej. 10. Zarządzanie wiedzą w rganizacji cele, funkcje, mdele i instrumenty przykłady. 11. Instytucjnalne i pzainstytucjnalne frmy chrny własnści intelektualnej. 12. Metdy kalkulacji ksztów i zakres ich stswania. 1. Metdy ustalania wartści przedsiębirstwa. 1. Instrumenty kntrlingu strategiczneg i peracyjneg. 15. Zintegrwana karta wyników, jak metda mnitrwania siągania celów strategicznych. 16. Rle i zadania prcesu budżetwania w przedsiębirstwie. 17. Metdy pmiaru i ceny dknań rganizacji, jak całści i w dniesieniu d jej pszczególnych części (śrdków dpwiedzialnści). 18. Zarządzanie przez cele idea, etapy pstępwania i warunki stswania. 19. Współczesne i klasyczne rzwiązania strukturalne kncepcji zarządzania pdbieństwa i różnice. 20. Kntrakt psychlgiczny jak determinanta kultury rganizacyjnej. 21. Zakres przedmitwy i pdmitwy zakazanych praktyk handlwych. 22. Istta przywództwa w rganizacji. Kncepcje i style przywództwa. 2. Zarządzanie knfliktem; pjęcie knfliktu, źródła i rdzaje knfliktów w rganizacji, metdy rzwiązywania knfliktów interpersnalnych i międzygrupwych. 2. Wpływ mtywacji na zachwanie człwieka w kntekście siągania celów i rganizacji.

34 K2_ZARZ_W12 K2_ZARZ_W1 K2_ZARZ_W1 S2_ZDM_W01 S2_ZDM_W02 S2_ZDM_W0 S2_ZDM_W0 S2_ZDM_W05 S2_ZDM_W06 S2_ZDM_W07 S2_ZDM_W Instrumenty służące krewaniu przedsiębirczści wewnątrzrganizacyjnej. 26. Psychlgiczne aspekty pru na zmiany i spsby ich przezwyciężania. 27. Czynniki sprzyjające i blkujące prcesy twórczeg myślenia. Techniki twórczeg rzwiązywania prblemów. 28. Metdy badań peracyjnych cel i zakres zastswań w zarządzaniu przykłady. 29. Znaczenie pzimu isttnści (lub wiarygdnści) w testwaniu hiptez statystycznych. 0. Składwe szeregu czasweg. Metdy prgnzwania na pdstawie szeregów czaswych. 1. Metdy symulacyjne. Przebieg prcesu symulacji. Cele badań symulacyjnych - przykłady zastswań. 2. Typwe strategie infrmatyzacji zarządzania na przykładzie przedsiębirstwa przemysłweg.. Rynek i jeg elementy w ujęciu klasycznym (rtdksyjnej eknmii) raz nurtu liberalneg.. Pdstawwe mierniki prównywania gspdarek państw raz ich przydatnść d pdejmwania decyzji na pzimie przedsiębirstw. 5. Przesłanki i rdzaje regulacji eknmicznych i spłecznych w gspdarkach? 6. Rdzaje i typy rganizacji ich cele. 7. Frmy prawn-rganizacyjne i własnściwe przedsiębirstw. 8. Bliższe i dalsze tczenie przedsiębirstwa, rdzaje relacji z tczeniem i ich wpływ na funkcjnwanie przedsiębirstwa. 9. Scjlgiczne, eknmiczne i plityczne determinanty kształtwania zachwań rganizacyjnych w wymiarze nardwym i glbalnym. 0. Cele i funkcje zarządzania.. 1. Mdel rganizacji, charakter jeg elementów, relacje między elementami. 2. Cykl życia rganizacji a indywidualne i grupwe zachwania i pstawy rganizacyjne. Struktura rganizacyjna - uwarunkwania i kierunki ewlucji.. Orientacja funkcjnalna i prceswa w zarządzaniu rganizacją. 5. Istta lgistyki, jej filary i pzimy integracji prcesów lgistycznych. 6. Cele i strategie zarządzania prdukcją w gspdarce rynkwej. 7. Ttal Quality Management (TQM) a system zarządzania jakścią party bazujący na ISO serii pdstawwe różnice. 8. Cele i etapy metdyki DMAIC (Define Measure Analyze Imprve Cntrl) stswanej w ramach pdejścia Six Sigma. 9. Majątek i kapitały przedsiębirstwa bilans; Przychdy i kszty wynik finanswy; Rachunek przepływów pieniężnych. 50. Inwestwanie kapitału - inwestycje rzeczwe i pieniężne. Metdy ceny efektywnści inwestycji

35 S2_ZDM_W09 S2_ZDM_W10 S2_ZDM_W11 S2_ZDM_W12 S2_ZDM_W1 51. Analiza finanswa w ujęciu prblemwym analiza płynnści, rentwnści, struktury majątkw-kapitałwej 52. Organizacja djrzała metdy budwania spójnści i utrwalania zachwań rganizacyjnych służących graniczaniu ryzyka niepwdzeń rganizacji. 5. Cele, etapy i narzędzia zarządzania marketingweg 5. Pjęcie marketingu, jeg miejsce w funkcjnwaniu przedsiębirstwa raz pdstawwe zasady marketingu. 55. Prcesy algrytmiczne i heurystyczne w pdejmwaniu decyzji: prównanie bu typów prcesów, przykłady heurystyk. 56. Zachwania między - rganizacyjne: źródła, mechanizmy i skutki kształtwania i wybrów zachwań w wymiarze strategicznym. 57. Faza inicjwania prjektów cele, zasady, działania z nią związane, dkumenty. 58. Struktury zarządzania prjektem - cele, zasady, zalety i wady stswania. 59. Struktura zadaniwa funkcji persnalnej i instrumenty służące jej realizacji. 60. Zasady budwy i funkcjnwania zespłów w rganizacji raz czynniki wpływające na ich sprawnść. 12. Wymagania dtyczące terminu zali kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach brak wymagań. Lp. Kd kursu Nazwa kursu Termin zali d... (numer semestru) 1. Plan studiów (załącznik nr ) Zapiniwane przez wydziałwy rgan uchwałdawczy samrządu studenckieg:

36 Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis dziekana

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 1 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 29.04.2014 Obowiązuje od 1.10.2014 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy: nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 20 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis Abslwent studiów psiada zaawanswaną wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk zarządzaniu w zakresie: mdeli i metd ilściwych, zintegrwanych systemów infrmatycznych, a przede wszystkim współczesnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 20 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Ukńczne studia pierwszeg stpnia Zgdnie z Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru nauk spłecznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.05.2015 Obowiązuje od 1.10.2015 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny:

PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyporządkowany do dyscypliny: Zał. nr 1 d ZW 1/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE Przyprządkwany d dyscypliny: D1 NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (dyscyplina widąca) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne, z dziedziny nauk eknmicznych, w dyscyplinie nauki zarządzaniu POZIOM KSZTAŁCENIA: II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie z bszaru wiedzy nauki spłeczne POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia licencjackie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju:

PROGRAM STUDIÓW. Możliwość kontynuacji studiów: Studia drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Zgdnie z Uchwałą nr 88/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 Mżliwść kntynuacji studiów: Studia drugieg stpnia Wskazanie związku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr /1/2012-201 z dnia 28 maja 201 r Zarządzenie wewnętrzne /201 z dnia 9 czerwca 201 r Mżliwść kntynuacji

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW 1. Opis 210 inżynier I stopnia Studia drugiego stopnia na kierunku: Zarządzanie, Inżynieria Systemów 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Uchwała Senatu nr 882/8/2012-201 z dnia 1 stycznia 201 r Zarządzenie wewnętrzne 10/201 z dnia 2 stycznia 201 r Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) / ENGINEERING f MANAGEMENT (EMM) z bszaru: nauk technicznych, z dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Osba ubiegająca się

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 7 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 210 1. : 200 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 1. Opis Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji PROGRAM STUDIÓW knieczna d uzyskania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Teleinfrmatyka (T) Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 90 1. : 945 1.5 Tytuł zawdwy nadawany

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Systemy baz danych Studia niestacjnarne cykl kształcenia 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 9 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżyniera kwalifikacje I / II * stopnia

PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżyniera kwalifikacje I / II * stopnia PROGRAM STUDIÓW na kierunku Inżynieria Systemów Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr. d Prgramu PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 9 Wymagania wstępne : Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji Mżliwść

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo