Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów."

Transkrypt

1 Literatura J.Pasieczny Biznesplan, PWE, Warszawa 2007 E.Filar, J.Skrzypek Biznesplan, Poltext, Warszawa 1998 M.Ingram Zasady i techniki sporzdzania biznes planów, AE im K.Adamieckiego, Katowice 2000 G.N.Cohen Biznesplan doskonay, Business Press, Warszawa 1998 C. i P.Barrow Business Plan, czyli jak zrobi dobry interes, UK International 1998 B.Cegowski, P.Mielcarz Skuteczny biznes plan, Instytut Przedsibiorczoci i Samorzdnoci, Warszawa 2002

2 Biznesplan jest zbiorem uporzdkowanych celów i wynikajcych z nich zada oraz sposobów ich realizacji sporzdzonym w formie pisemnego dokumentu

3 Forma biznesplanu Forma biznesplanu jest pochodn celu, w jakim plan zosta stworzony. Bardzo czsto struktura i zakres tematyczny biznesplanu s narzucane przez podmiot zewntrzny, do którego plan jest kierowany

4 Jednak mona wyróni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów.

5 Forma biznesplanu Biznesplan ma form maszynopisu, Biznesplan powinien mie ograniczon objto (45-55 stron), W gównym dokumencie umieszczone s najwaniejsze informacje. Pozostae umieszczane s w zacznikach, Dokument posiada kompletny i przejrzysty spis treci,

6 Forma biznesplanu cd. Dokument moe by wzbogacony wykresami, diagramami i innymi rodkami uatwiajcymi przekaz, Dokument powinien mie przejrzysty ukad graficzny i jasn struktur. Rozdziay, podrozdziay, tytuy i podtytuy powinny mie struktur hierarchiczn np.

7 Rozdzia IV. Marketing 4.1.Zaoenia planu marketingowego 4.2. Mieszanka marketingowa Produkt Cena Dystrybucja Promocja 4.3.Koszty dziaa marketingowych

8 Forma biznesplanu cd. Zrónicowana grubo czcionki w przypadku tytuów i podtytuów powoduje lepszy odbiór i peniejsze zrozumienie treci, Naley unika skrajnych metod prezentacji.

9 Rodzaje biznesplanów Wg. kryterium objtoci: 1.Skrócony biznesplan 2.Rozwinity biznesplan Wg. kryterium obiektu: 1.Biznesplan dla nowego przedsiwzicia 2.Biznesplan dla podmiotu istniejcego

10 Rodzaje biznesplanów Wg. kryterium adresata: 1.Biznesplan dla podmiotu zewntrznego 2.Biznesplan dla osoby kierujcej przedsiwziciem 3.Biznesplan dla obu ww. podmiotów jednoczenie Wg. kryterium autora 1.Biznesplany tworzone przez twórców przedsiwzicia 2.Biznesplany zamawiane u podmiotów zewntrznych 3.Biznesplany bdce efektem wspópracy z podmiotami zewntrznymi

11 Uproszczony bi znesplan Uproszczony (skrócony) biznesplan stosuje si gdy: 1.Mamy do czynienia z zagadnieniem prostym, nieskomplikowanym np. niewielk inwestycj. 2.W sytuacjach przeciwnych due kapitaochonne i skomplikowane przedsiwzicie. Wówczas jest to wstp do rozwinitego biznesplanu.

12 Uproszczony bi znesplan Uproszczony biznesplan zawiera nastpujce elementy: Charakterystyka firmy (historia, przedmiot dziaalnoci) lub przedsiwzicia, Opis rynku, Personel kierowniczy i zarzdzanie, Czynniki ryzyka, Plan sprzeday (rok, 2 lub 3 lata), Bilans, rachunek zysków i strat, przepywy pienine. Objto skróconego biznesplanu nie powinna przekracza 25 stron maszynopisu.

13 Wstp /streszczenie, podsumowanie wykonawcze/ Istota przedsiwzicia, Szansa, Docelowy rynek, Przewaga konkurencyjna, Zespó, Koszty, Oczekiwania

14 1.Cele i opis przedsi wzicia /w przypadku f irmy istniejcej/ 1. Histora firmy Nazwa oraz miejsce i data zaoenia firmy Pierwotne cele firmy typ realizowanej produkcji lub wiadczonych usug Dotychczasowe najwaniejsze osignicia Sytuacja finansowa firmy za ostatnie 3-5 lat 2. Obecna sytuacja firmy Opis majtku firmy Obecne produkty i usugi firmy Obecna sytuacja rynkowa Bieca sytuacja finansowa 3. Charakterystyka przedsiwzicia Zakadane cele rodki realizacji celów Przewidywane efekty

15 1.Cele i opis przedsi wzicia /w przypadku nowego przedsiwzicia/ 1. Nazwa, cele i zamierzenia oraz forma prawna firmy Nazwa firmy /uzasadnienie/ Lokalizacja firmy Opis Wady Zalety 2. Zaoyciele Przedstawienie i charakterystyka kluczowych osób przedsiwzicia Imi i nazwisko Rola, jaka bdzie peni dana osoba Rok urodzenia Wyksztacenie Dotychczasowa praktyka zawodowa Znajomo jzyków obcych Inne wane informacje

16 1.Cele i opis przedsi wzicia /w przypadku nowego przedsiwzicia/ - cd 3. Czynnoci formalne /przedstawienie kolejnych czynnoci niezbdnych do uruchomienia przedsiwzicia/ 4. Charakterystyka przedsiwzicia Zakadane cele rodki realizacji celów Przewidywane efekty 5. Zasoby niezbdne do uruchomienia przedsiwzicia i bdce w dyspozycji zaoycieli

17 2.Opis produktu 1. Charakterystyka produktu Enumeracja produktów i usug Przeznaczenie produktów i usug Unikatowo oferowanych produktów/usug Cena Gwarancje Produkty i usugi uzupeniajce Moliwoci dalszych udoskonale produktów/usug 2. Metody wytwarzania najwaniejszych asortymentów /przedstawienie etapów/ 3. Surowce niezbdne do produkcji Krótka charakterystyka najwaniejszych surowców oraz ich ceny Dostawcy surowców i warunki wspópracy

18 2.Opis produktu cd. 4. Urzdzenia niezbdne do produkcji i moliwoci ich pozyskania Krótka charakterystyka najwaniejszych urzdze oraz ich ceny Dostawcy urzdze i warunki wspópracy 5. Niezbdne aspekty prawne dziaalnoci Prawa patentowe/ autorskie etc. Atesty, badania obowizkowe itd.. 6. Stopie wykorzystania zdolnoci produkcyjnych

19 1.Identyfikacja rynku docelowego Cechy rynku Kryteria podziau rynku 2. Cechy rynku docelowego Biznesplan 3.Analiza rynku Zarys zagadnie Charakterystyka wybranego segmentu lub wybranych segmentów Cechy nabywców Analiza konkurencji Moliwoci pojawienia si nowych konkurentów i substytuty 3. Potencjalny popyt 4. Szacunek sprzeday

20 2. Marketing mix Produkt - Rdze produktu, - Produkt formalny, Biznesplan 4.Marketing - Produkt poszerzony.

21 4.Marketing 2.(cd.) Marketing mix Cena - Cena podstawowa, - Odchylenia cenowe.

22 2.(cd.) Marketing mix Dystrybucja - Handel detaliczny - Handel hurtowy - Sprzeda wysykowa - Akwizytorzy - Sprzeda w domu Biznesplan 4.Marketing - Sprzeda telefoniczna - Sprzeda przez Internet

23 2.(cd.) Marketing mix Promocja - Reklama - Promocja sprzeday - PR - Sprzeda osobista Biznesplan 4.Marketing

24 4.Marketing 3.Koszty dziaa promocyjnych Metoda finansowania promocji Procent od sprzeday Tyle ile konkurencja Tyle ile kosztuje osigniecie celów promocyjnych Tyle na ile nas sta Harmonogram dziaa promocyjnych

25 5.Zarzdzanie 1. Zasoby ludzkie Podstawowe typy stanowisk krótka charakterystyka Sposób doboru i doskonalenia kadr Czynnoci nabywane 2. System motywacji System wynagrodze pieninych Inne elementy motywacji 3. Struktura organizacyjna 4. Najwaniejsze systemy

26 6.Harmonogram 1. Enumeracja najwaniejszych czynnoci niezbdnych do uruchomienia przedsiwzicia 2. Wyznaczenie czasu poszczególnych czynnoci 3. Przedstawienie w postaci graficznej

27 6.Harmonogram Do planowania bardziej skomplikowanych przedsiwzi stosuje si zazwyczaj diagramy sieciowe PERT/CPM *. W diagramach sieciowych jest dobrze ukazana zaleno midzy poszczególnymi czynnociami. Waciwie skonstruowane diagramy sieciowe minimalizuj zagroenie nielogicznego rozplanowania zada (np. uoenie drewnianej podogi przed zadaszeniem budynku). * PERT Program Evaluation and Review Technique; CPM critical path method.

28 6.Harmonogram Diagramy sieciowe pozwalaj ustalenie tzw. cieki krytycznej, tj. zadania, którego wykonanie trwa najduej i które tym samym nie pozostawia adnej rezerwy czasowej. Opónienia na ciece krytycznej spowoduj opónienie realizacji caego przedsiwzicia. Zadania, które nie znajduj si na ciece krytycznej maj okrelon rezerw czasow, co umoliwia elastyczne planowanie czasu ich rozpoczcia.

29 7.Analiza szans i zagro e 1. Enumeracja elementów otoczenia postrzeganych jako szanse 2. Enumeracja elementów otoczenia postrzeganych jako zagroenia 3. Przeanalizowanie charakteru szans i zagroe oraz propozycja dziaa majcych pozwoli wykorzysta szanse i omin zagroenia 4. Przedstawienie w postaci tabeli

30 8.Analiza finansowa 1. Podstawowe zaoenia /w tym potrzebny kapita i jego róda/ 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Rachunek przepywów pieninych 5. Analiza progu rentownoci 6. Analiza wskanikowa 7. Analiza opacalnoci inwestycji 8. Budetowanie inwestycji

31 8.Analiza finansowa Podstawowe zaoenia Wprowadzeniem do finansowej weryfikacji przedsiwzicia s podstawowe zaoenia dotyczce kosztów inwestycji i przychodów. Zamieszczana w tej czci informacje s pochodn wszystkich zagadnie biznesplanu i podstaw do wszelkich symulacji finansowych. W tej czci naley równie umieci informacje dotyczce róde finansowania przedsiwzicia.

32 8.Analiza finansowa Bilans Bilans jest sprawozdaniem finansowym, w którym ujte s majtek i kapitay okrelonej jednostki. Bilans ma charakter wartociowy i przedstawia majtek (aktywa) i kapitay (pasywa) na okrelony dzie. Najogólniej bilans daje informacje o majtku jednostki gospodarczej i sposobach jego finansowania.

33 8.Analiza finansowa Bilans Aktywa A.Aktywa trwae I.Wartoci niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwae III.Nalenoci dugoterminowe IV.Inwestycje dugoterminowe V.Dugotrwae rozliczenia midzyokresowe Pasywa A.Kapita (fundusz) wasny I.Kapita (fundusz podstawowy) II.Nalene wpaty na kapita podstawowy (wielko ujemna) III.Udziay (akcje) wasne (wielko ujemna) IV.Kapita (fundusz) zapasowy V.Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostae kapitay (fundusze) rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegych VIII. Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna)

34 8.Analiza finansowa Bilans cd. Aktywa B.Aktywa obrotowe I.Zapasy II.Nalenoci krótkoterminowe III.Inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Aktywa razem Pasywa B.Zobowizania i rezerwy na zobowizania I.Rezerwy na zobowizania II.Zobowizania dugoterminowe III.zobowizania krótkoterminowe IV.Rozliczenia midzyokresowe Pasywa razem

35 8.Analiza finansowa Rachunek zysków i strat W odrónieniu od bilansu, który przedstawia stan posiadania jednostki na dany dzie, rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym, które pokazuje, jak efektywnie funkcjonowao przedsibiorstwo w okrelonym czasie. Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o przychodach, kosztach, zyskach lub stratach firmy.

36 Analiza finansowa Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzeday Minus (-) Równa si (=) Plus (+) Minus (-) Równa si (=) Plus (+) Minus (-) Równa si (=) Plus (+) Minus (=) Równa si (=) Minus (-) Równa si (=) Koszty dziaalnoci operacyjnej Zysk/strata na sprzeday Pozostae przychody operacyjne Pozostae koszty operacyjne Zysk/strata na dziaalnoci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata na dzia. gospodarczej Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk/strata brutto Podatek dochodowy Zysk/strata netto

37 Analiza finansowa Rachunek przepywów pieninych Ilo bdcych do dyspozycji rodków pieninych nie zawsze koreluje z zyskami i stratami wykazywanymi w rachunku wyników. Najwaniejsze z czynników powodujcych, e poziom rodków nie odpowiada wynikom z rachunku zysków i strat to: 1.Nalenoci 2.zobowizania 3.Amortyzacja 4.Zapasy 5.Wydatki nie bdce kosztami /np. raty spaty kredytów/

38 Znak Biznesplan 8.Analiza finansowa Rachunek przepywów pieninych Wyszczególnienie I.Przepywy rodków pieninych z dziaalnoci operacyjnej Plus (+) lub minus (-) Plus (+) Minus (-) Plus (+) Minus (-) Plus (+) Plus (+) Minus (-) 1.1. Zysk lub strata netto 1.2. Amortyzacja 1.3. Wzrost wartoci nalenoci 1.4. Spadek wartoci nalenoci 1.5. Wzrost stanu zapasów 1.6. Spadek stanu zapasów 1.7. Wzrost wartoci zobowiza 1.8. Spadek wartoci zobowiza

39 8.Analiza finansowa Rachunek przepywów pieninych cd. II.Przepywy rodków pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej Minus (-) Plus (+) 2.1. Przyrost wartoci skadników majtku trwaego 2.2. Spadek wartoci skadników majtku trwaego III.Przepywy rodków pieninych z dziaalnoci finansowej Plus (+) Minus (-) Plus (+) Minus (-) 3.1. Zaciganie kredytów i poyczek 3.2. Spata kredytów i poyczek 3.3. Wzrost wartoci kapitau akcyjnego lub udziaowego 3.4. Wypata dywidend dla wacicieli I+II+III Zmiana stanu rodków pieninych

40 8.Analiza finansowa Próg rentownoci Analiza progu rentownoci umoliwia ustalenie, przy jakiej sprzeday zostan pokryte koszty cakowite. Pozwala ona wyznaczy wielko produkcji, przy której przychody ze sprzeday pokrywaj koszty przedsibiorstwa. W tym punkcie rentowno jest zerowa, a kade zwikszenie przychodów ze sprzeday przy stabilnych kosztach staych daje zysk. Analiza ta informuje wic, jakie powinny by minimalne rozmiary produkcji (sprzeday) aby przedsiwzicie byo rentowne.

41 8.Analiza finansowa Próg rentownoci Ilociowy próg rentownoci oblicza si wedug wzoru: BEP graniczny próg rentownoci Ks koszty stae C cena wyrobu Kjz koszt jednostkowy zmienny BEP = C Ks Kjz

42 8.Analiza finansowa Próg rentownoci Wartociowy próg rentownoci wyraa si wzorem: BEP wartociowy próg rentownoci Ks koszty stae C cena wyrobu Kjz jednostkowy koszt zmienny BEP = C Ks Kjz C

43 8.Analiza finansowa Próg rentownoci Procentowy próg rentownoci, który informuje, jaki procent produkcji naley wytworzy, aby pokry koszty stae i zmienne oblicza si nastpujco: Q ilo produkcji moliwa do wytworzenia w danym okresie, Ks koszty stae C cena wyrobu Kjz jednostkowy koszt zmienny BEP = Ks Q( C Kjz) 100%

44 8.Analiza finansowa analiza wskanikowa Analiza wskanikowa jest wanym narzdziem analizy finansowej przedsiwzicia. Pozwala ona na szybkie porównanie wyników dziaalnoci firmy (lub planowanych efektów przedsiwzicia) z obowizujcymi standardami. Analiza wskanikowa zawiera wskaniki: Pynnoci finansowej Zaduenia Sprawnoci Rentownoci

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08

RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08 RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08 LIST OD ZARZ"DU Szanowni Pa#stwo, Oddajemy w Pa#stwa r$ce raport pó"roczny Index Copernicus International S.A. zawieraj!cy bilans

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych A01bp/02/1.5 Instrukcja przygotowania biznes planu dla Działania 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (podana poniej tematyka okrela minimalny zakres informacji, jaki powinien obj biznes-plan.

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING Marek Jaboski Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu STRATEGICZNE ZARZDZANIE WYNIKAMI A MODELOWANIE BIZNESU STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING STRESZCZENIE Artyku przedstawia problematyk

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biznes plan, Marcin Skonieczka 1. Biznes plan

Biznes plan, Marcin Skonieczka 1. Biznes plan Biznes plan, Marcin Skonieczka 1 Biznes plan Pojęcie biznes plan jest bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego określenia business plan, które składa się z dwóch słów: business oznaczającego interes, firma,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Dobry biznesplan powinien być: obiektywny ocena przedstawionych założeń należy do adresatów biznesplanu; celowy wszystko musi mieć swój cel;

Dobry biznesplan powinien być: obiektywny ocena przedstawionych założeń należy do adresatów biznesplanu; celowy wszystko musi mieć swój cel; 6. BIZNESPLAN Pojęcie biznesplan pochodzi z języka angielskiego (business plan) i ogólnie oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznesplan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo