KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA"

Transkrypt

1 Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna tel Uyte w nowej ustawie o finansach publicznych pojcie kontroli zarzdczej odpowiada nowoczesnemu rozumieniu kontroli wewntrznej. KONTROLA ZARZDCZA Kontrol zarzdcz w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogó dziaa podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy. Art.68 (ust. 1,2)

2 Janusz Czauderna 2 z 22 RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r Art.47 ust.1 : Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów zwizanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem rodków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Art.68 ust.1 : Kontrol zarzdcz w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogó dziaa podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy. RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r Art.. 47 ust.2 : Kontrola finansowa obejmuje: 1) Przeprowadzenie wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza finansowych i dokonywania wydatków; 2) Badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczcym procesów pobierania i gromadzenia rodków publicznych, zacigania zobowiza finansowych i dokonywania wydatków ze rodków publicznych, udzielania zamówie publicznych oraz zwrotu rodków publicznych; 3) Prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczcych procesów, o których mowa w pkt.2. RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Art.68 ust.2: Celem kontroli zarzdczej jest zapewnienie w szczególnoci: 1) Zgodnoci dziaalnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewntrznymi; 2) Skutecznoci i efektywnoci dziaania; 3) Wiarygodnoci sprawozda; 4) Ochrony zasobów; 5) Przestrzegania i promowania zasad etycznego postpowania; 6) Efektywnoci i skutecznoci przepywu informacji; 7) Zarzdzania ryzykiem.

3 Janusz Czauderna 3 z 22 RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r Art.47 ust.3: Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej biorc pod uwag standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, oraz zapewnia ich przestrzeganie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Art.69 ust.1: Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzdczej naley do obowizków: 1) Ministra w kierowanych przez niego dziaach administracji rzdowej, 2) Wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczcego zarzdu jednostki samorzdu terytorialnego, 3) Kierownika jednostki. Kontrola wewntrzna (ang. internal control ) jest narzdziem zarzdzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewnoci, e cele zarzdzania zostay signite. ( definicja INTOSAI - Midzynarodowa Organizacja Najwyszych Organów Kontroli ) Kontrola finansowa jest elementem kontroli wewntrznej. Organizacja kontroli zarzdczej

4 Janusz Czauderna 4 z 22 MODEL ZARZDZANIA BEZPIECZESTWEM SYSTEMEM INFORMACJI 10 Odpowiedzialno W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z pón. zm. ) w kilku miejscach stwierdza si,e naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki do okrelonych narusze wskutek zaniedbania lub niewypenienia obowizków w zakresie kontroli zarzdczej Art.68 Celem kontroli zarzdczej jest zapewnienie w szczególno lnoci: 1) zgodnoci dziaalnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewntrznymi; 2) skutecznoci i efektywnoci dziaania; 3) wiarygodnoci sprawozda; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postpowania; 6) efektywnoci i skutecznoci przepywu informacji; 7) zarzdzania ryzykiem. 12

5 Janusz Czauderna 5 z 22 Kontrola zarzdcza powinna by adekwatna znaczy zgodna z zasadami okrelonymi w obowizujcych aktach prawnych oraz instrukcjach i regulaminach, dokadnie odpowiadajca zaoonym celom kontroli zarzdczej; Kontrola zarzdcza powinna by skuteczna znaczy, e postpowanie kontrolne zakoczy si powinno wydaniem zalece bd wniosków pokontrolnych. Kontrola zarzdcza musi zabezpiecza jednostk przed wystpieniem lub skutkami okrelonego ryzyka Kontrola zarzdcza powinna by efektywna znaczy, e kontrola ta powinna powodowa osiganie przez jednostk zaoonych celów oraz ogranicza ryzyko w podanym stopniu przy wykorzystaniu najmniejszych moliwych nakadów

6 Janusz Czauderna 6 z 22 Art.69 Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzdczej naley do obowizków: 1) ministra w kierowanych przez niego dziaach administracji rzdowej,; 2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczcego zarzdu jednostki samorzdu terytorialnego; 3) kierownika jednostki. 16 PODMIOTY KONTROLI ZARZDCZEJ Minister - w kierowanych dziaach Wójt (burmistrz, prezydent), starosta, marszaek województwa w jst Kierownik w kierowanej jednostce OBOWIZKI FORMALNE Plan dziaalnoci na nastpny rok Sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci Owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej w poprzednim roku Obowizek publikacji powyszych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej

7 Janusz Czauderna 7 z 22 RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r Brak Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Art..70 Minister kierujcy dziaem sporzdza, do koca listopada kadego roku, plan dziaalnoci na rok nastpny dla kierowanych przez niego dziaów administracji rzdowej. Plan dziaalnoci zawiera w szczególnoci okrelenie celów w ramach poszczególnych zada budetowych wraz ze wskazaniem podzada sucych osigniciu celów oraz mierniki okrelajce stopie realizacji celu i ich planowane wartoci. Minister kierujcy dziaem sporzdza do koca kwietnia kadego roku sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci oraz skada owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego dziaów administracji rzdowej. Minister kierujcy dziaem moe zobowiza kierownika jednostki w dziale do sporzdzania planu dziaalnoci na rok nastpny dla tej jednostki oraz sporzdzania sprawozdania z wykonania planu dziaalnoci i skadania owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki. Plan dziaalnoci, sprawozdanie z wykonania planu dziaalnoci oraz owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej podlegaj publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. MIDZYNARODOWE STANDARDY WYKORZYSTANE W KONTROLI ZARZDCZEJ Zgodne z art. 69 ust. 3 ustawy wykorzystano: Kontrola wewntrzna - zintegrowana koncepcja ramowa oraz Zarzdzanie ryzykiem w przedsibiorstwie -raporty opracowane przez Komitet Organizacji Sponsorujcych Komisj Treadway - COSO Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewntrznej w sektorze publicznym rok INTOSAI : Midzynarodowa Organizacj Najwyszych Organów Kontroli/Audytu Zmienione standardy Kontroli wewntrznej suce skutecznemu zarzdzaniu r,. Komisja Europejska SEC STANDARDY KONTROLI ZARZDCZEJ W Komunikacie standardy zostay przedstawione w piciu grupach : Grupa standardów A - rodowisko wewntrzne Grupa standardów B - cele i zarzdzanie ryzykiem Grupa standardów C-mechanizmy kontroli Grupa standardów D- informacja i komunikacja Grupa standardów E- monitorowanie i ocena

8 Janusz Czauderna 8 z 22 STANDARDY KONTROLI ZARZDCZEJ STANDARDY KONTROLI ZARZDCZEJ Samoocena : co najmniej raz w roku, dokonywana przez osoby zarzdzajce i pracowników jednostki, ujta w ramy procesu odrbnego od biecej dziaalnoci i udokumentowana. STANDARDY KONTROLI ZARZDCZEJ Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarzdczej na podstawie : monitorowania samooceny audytu wewntrznego (obiektywna i niezalena ocena kontroli zarzdczej) kontroli Potwierdzenie uzyskania zapewnienia w formie owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej za poprzedni rok

9 Janusz Czauderna 9 z 22 GRUPA STANDARDÓW A RODOWISKO WEWNTRZNE Standardy tej grupy dotycz systemu zarzdzania jednostka i jej organizowania jako caoci- okrelaj wymogi w jakich bdzie funkcjonowa KZ rodowisko to musi by przygotowane organizacyjnie (struktura) oraz mentalnie i merytorycznie (kadra) Standardy te odnosz si do procedur opisanych ( regulaminy, instrukcje, zakresy czynnoci) jak i uznawanych jak etyka pracy, postawa, komunikacja, wiedza, kompetencje. GRUPA STANDARDÓW A -RODOWISKO WEWNTRZNE STANDARD 1 PRZESTRZEGANIE WARTOCI ETYCZNYCH Osoby zarzdzajce i pracownicy winni by wiadomi wartoci etycznych przyjtych w organizacji i ich przestrzega. Osoby zarzdzajce powinny wpiera i promowa przestrzeganie tych zasad Dziaania wspierajce standard: Opracowanie kodeksu etyki zawodowej Szkolenia w zakresie KZ Wprowadzenie zasad przeciwdziaajcym konfliktom interesów ( Instrukcja w sprawie zasad zapewniajcych bezstronno i obiektywizm JST) badania opinii klientów dotyczce poziomu obsugi i poziomu zadowolenia ich z kontaktów z kadr urzdu ( Instrukcja w sprawie oceny pracowników i jednostki przez klientów) GRUPA STANDARDÓW A -RODOWISKO WEWNTRZNE STANDARD 2 KOMPETENCJE ZAWODOWE Naley opracowa i zadba o to aby osoby zarzdzajce i pracownicy posiadali odpowiedni poziom wiedzy, umiejtnoci i dowiadczenia pozwalajcy na skuteczne i efektywne wykonywania powierzonych zada Dziaania wspierajce standard: Realizowa zapisy ustawy o pracownikach samorzdowych z (Dz.U.nr 223poz1458) Posiada opisy i wartociowanie stanowisk pracy co jest podstaw do oceny pracownika i naboru Opracowa zestaw testów kompetencyjnych sucych do weryfikacji minimum kompetencji na dane stanowisko pracy Opracowa harmonogram szkole Opracowa zasady monitoringu efektywnoci szkole opracowa zasady oceny okresowej pracownika Wprowadzi motywacyjny system wynagrodze

10 Janusz Czauderna 10 z 22 GRUPA STANDARDÓW A -RODOWISKO WEWNTRZNE STANDARD 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Struktura organizacyjna winna by dostosowana do celów i zada jednostki, zakresy zada, uprawnie i odpowiedzialnoci opisany i spójny z opisem odpowiednich stanowisk pracy i przekazany, podpisany przez kadego pracownika Dziaania wspierajce standard: Regulamin organizacyjny jednostki i poszczególnych komórek merytorycznych Zakresy czynnoci Metodologia analizy funkcjonalnoci i efektywnoci struktury organizacyjnej Instrukcja w sprawie oceny pracowników i jednostki przez klientów GRUPA STANDARDÓW A -RODOWISKO WEWNTRZNE STANDARD 4 DELEGOWANIE UPRAWNIE Naley precyzyjnie okreli zakres uprawnie delegowanych poszczególnym osobom zarzdzajcym lub pracownikom odpowiednio do wagi podejmowanych decyzji, take o charakterze biecym. Przejcie delegowanych uprawnie musi by potwierdzone podpisem. Dziaania wspierajce standard: Opracowa system upowanie i penomocnictw, ich rejestracji ( Instrukcja w sprawie zasad wydawania i rejestracji upowanie i penomocnictw) System decyzyjny z wykorzystaniem kontrasygnat przy najwaniejszych decyzjach ( minimum 2 osoby do decyzji) GRUPA STANDARDÓW B CELE I ZARZDZANIE RYZYKIEM Zarzdzanie ryzykiem ma na celu zwikszenie prawdopodobiestwa osignicia celów i realizacji zada. Zarzdzanie ryzykiem i wszystkie elementy tego procesu musza by udokumentowane

11 Janusz Czauderna 11 z 22 GRUPA STANDARDÓW B ZARZDZANIE RYZYKIEM STANDARD 5 MISJA Krótki syntetyczny wskazanie celu istnienia jednostki dla jednostki samorzdowej odnosi si do jej roli wobec innych instytucji i klienta urzdu w kontekcie ustalania hierarchii celów, zada oraz efektywnemu zarzdzaniu ryzykiem Dziaania wspierajce standard: Wyznaczenie misji staej gównej dla jednostki ora celów okresowych Scharakteryzowanie jednostki ( Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, okrelania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osignicia) GRUPA STANDARDÓW B ZARZDZANIE RYZYKIEM STANDARD 6 OKRELENIE CELÓW I ZADA,MONITOROWANIE I OCENA I CH REALIZACJI Cele i zadania naley okrela jasno i w co najmniej rocznej perspektywie rok bazowy plus 2 lata. Ich wykonanie naley monitorowa za pomoc wyznaczonych mierników. W jednostce naley zapewni odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zada przez jednostki podlege lub nadzorowane. Zaleca si przeprowadzanie oceny realizacji celów i zada pod wzgldem oszczdnoci, efektywnoci i skutecznoci. Naley okreli cele i zadania, wskaza take jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezporednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. Dziaania wspierajce standard: Wyznaczenie celów zgodnie z metod SMART jako cele stae i okresowe system planowania celów i mierników, system oceny stopnia osignicia zaoonych mierników, sprawozdawczo z osignicia zaoonych celów ( Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, okrelania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osignicia ) GRUPA STANDARDÓW B ZARZDZANIE RYZYKIEM STANDARD 7 IDENTYFIKACJA RYZYKA Nie rzadziej ni raz w roku w naley dokona identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zada. W przypadku dziau administracji rzdowej lub jednostki samorzdu terytorialnego naley uwzgldni, e cele i zadania s realizowane take przez jednostki podlege lub nadzorowane. Dziaania wspierajce standard: przyjcie systemu identyfikacji ryzyka (systematyczne narady kierownictwa jednostki, narady kierowników wszystkich jednostek podlegych i nadzorowanych, wydzielenie organizacyjne komórki odpowiadajcej za identyfikacj ryzyka, ) rozwizania pozwalajce na wykorzystywanie sygnaów zewntrznych i zewntrznych do identyfikacji ryzyka (wyniki kontroli, audytów, analizy efektów dziaa w poszczególnych obszarach zada jednostki) mechanizmy dla najwaniejszych obszarów dziaalnoci okrelajce obowizki w zakresie ryzyk PDCA: identyfikuj - wyznacz poziom akceptowalny -analizuj - reaguj - monitoruj; Listy kontrolne przy zadaniach wraliwych jako mechanizm stosowany w odpowiedzi na wysokie ryzyko i przekroczenie jego stanu akceptowalnego (wzorcowe listy kontrolne )

12 Janusz Czauderna 12 z 22 GRUPA STANDARDÓW B ZARZDZANIE RYZYKIEM STANDARD 8 ANALIZA RYZYKA Zidentyfikowane ryzyka naley podda analizie majcej na celu okrelenie prawdopodobiestwa wystpienia danego ryzyka i moliwych jego skutków. Naley okreli akceptowany poziom ryzyka (apetyt na ryzyko). Dziaania wspierajce standard: Opracowa metodyk przeprowadzenia analizy i szacowania ryzyk Zrealizowa wdroenie analizy i szacowania ryzyka zgodnie z 10 krokami wg PN EN ISO 27001:2008 GRUPA STANDARDÓW B ZARZDZANIE RYZYKIEM STANDARD 9 REAKCJA NA RYZYKO W stosunku do kadego istotnego ryzyka powinno si okreli rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie si, dziaanie). Naley okreli dziaania, które naley podj w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu. Dziaania wspierajce standard: mechanizmy dla najwaniejszych obszarów dziaalnoci okrelajce obowizki w zakresie ryzyka: identyfikuj - wyznacz poziom akceptowalny - analizuj - reaguj - monitoruj; powizanie audytu z identyfikacj i analiz ryzyka, wprowadzenie zasad okresowej identyfikacji i analizy ryzyka wszystkich elementów kontroli zarzdczej. GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI Standardy w tym zakresie stanowi zestawienie podstawowych mechanizmów, które mog funkcjonowa w ramach systemu kontroli zarzdczej. Nie tworz one jednak zamknitego katalogu, poniewa system kontroli zarzdczej powinien by elastyczny i dostosowany do specyficznych potrzeb jednostki. Mechanizm kontroli stanowi musi odpowied na konkretne ryzyko. Istotne jest aby koszty wdroenia i stosowania mechanizmów kontroli nie byy wysze ni uzyskane dziki nim korzyci.

13 Janusz Czauderna 13 z 22 GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI Mechanizmy kontroli a realizacja celu. W jednostce powinny funkcjonowa co najmniej 3 grupy mechanizmów pozwalajcych na zapewnienie realizacji jej celów: mechanizmy stale zwizane z realizacj wicej ni jednej funkcji -dotyczce przede wszystkim rachunkowoci, gospodarki kasowej, sprawozdawczoci gospodarowania mieniem, zamówie publicznych, procedur planowania finansowego, zatrudniania, oceny i wynagradzania pracowników itp. Mechanizmy te funkcjonuj niezalenie od realizacji konkretnych zada dugoterminowych lub okresowych i su prawidowej realizacji wszystkich funkcji i celów. mechanizmy stae zwizane z realizacj konkretnej funkcji - dotyczce jedynie jednej wyznaczonej funkcji lub celu, przy czym funkcjonuj stale, np. mechanizmy obejmujce procesy realizacji dochodów jednostki ze staego róda (dochody z tytuu umów najmu i dzierawy, dochody z opat za zajcie pasa drogowego), mechanizmy suce realizacji programów nauczania w szkoach itp. Mechanizmy te funkcjonuj zalenie od realizacji konkretnych zada dugoterminowych i su ich prawidowej realizacji; mechanizmy okresowe - wprowadzane na czas osignicia zamierzonych celów jednorazowych. Dotycz jedynie jednej wyznaczonej funkcji lub celu, przy czym funkcjonuj okresowo, np. mechanizmy dotyczce realizacji w cigu 3 lat konkretnego zadania inwestycyjnego o zasadniczym dla jednostki charakterze, mechanizmy dotyczce planowanego przeksztacenia formy prawnej jednostki, mechanizmy dotyczce zwikszenia w przecigu 2 lat cigalnoci podatków lokalnych z 60% do 80%. GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 10 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZDCZEJ Procedury wewntrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty okrelajce zakres obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci pracowników i inne dokumenty wewntrzne stanowi spójn dokumentacj systemu kontroli zarzdczej Dziaania wspierajce standard: rejestr obowizujcych przepisów wewntrznych ( Instrukcja rejestrowania procedur kontroli zarzdczej) bazy danych umoliwiajce pobranie w kadej chwili kadej procedury wewntrznej, SOD lub inne mechanizmy elektroniczne system umoliwiajcy trwae odnotowywanie uwag pracowników dotyczcych procedur - wykorzystywanych przy ich aktualizacjach lub zmianach. GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 11 NADZÓR Technologie i metodyki nadzoru nad wykonaniem zada w celu ich oszczdnej, efektywnej i skutecznej realizacji. Jasne komunikowanie obowizków, zada i odpowiedzialnoci kademu z pracowników i systematyczn ocen ich pracy w niezbdnym zakresie, zatwierdzanie wyników pracy w decydujcych momentach w celu uzyskania zapewnienia, e przebiega ona zgodnie z zamierzeniami. Dziaania wspierajce standard: system wyrywkowej weryfikacji czynnoci pracowników nadzorowanych, opracowanie zasad i terminów raportowania i sprawozdawczoci o wynikach pracy w kluczowych obszarach jednostki. Monitoring czynnoci i dostpu do informacji (zgodny z wymogami prawa pod ktem art.247 KK)

14 Janusz Czauderna 14 z 22 GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 12 CIGO DZIAANIA Zapewnienie istnienie mechanizmów sucych utrzymaniu cigoci dziaalnoci jednostki sektora finansów publicznych. Dziaania wspierajce standard: nadzór na kluczowa kadr nadzór nad zasobami informatycznymi, plan bezpieczestwa informatycznego, plan awaryjny na wypadek przerw w dziaaniu systemów informatycznych system przechowywania danych gwarantujcy ich nienaruszalno. procedury osób zastpujcych kadego z pracowników w przypadku jego nieobecnoci ( take do SI) GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 13 OCHRONA ZASOBÓW Dostp do zasobów jednostki miay wycznie upowanione osoby. Osobom zarzdzajcym i pracownikom naley powierzy odpowiedzialno za zapewnienie ochrony i waciwe wykorzystanie zasobów jednostki. Dziaania wspierajce standard: Waciwe powierzenie odpowiedzialnoci materialnej za przekazane pracownikom skadniki majtkowe, systemy ochrony przeciwpoarowe, systemy zabezpieczenia technicznego pomieszcze instrukcja inwentaryzacyjna Karty uprawnie do SI i do przetwarzania informacji GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 14 SZCZEGÓOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH Opisane i sprocedowane mechanizmy kontroli dotyczce operacji finansowych i gospodarczych: rzetelne i pene dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upowanione, podzia kluczowych obowizków dotyczcych zatwierdzania (autoryzacji), realizacji i rejestrowania operacji finansowych i gospodarczych pomidzy rónych pracowników, weryfikacja operacji gospodarczych i finansowych przed i po realizacji. Dziaania wspierajce standard: Standard 14 kontroli zarzdczej odpowiada czterem dotychczas funkcjonujcym standardom kontroli finansowej, okrelonych w Komunikacie Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej: 11,12,13,14 instrukcja obiegu i kontroli dokumentów polityka (zasady) rachunkowoci

15 Janusz Czauderna 15 z 22 GRUPA STANDARDÓW C MECHANIZMY KONTROLI STANDARD 15 MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Standard wymaga od kierowników jednostek zapewnienia bezpieczestwa posiadanych systemów i danych informatycznych. Dziaania wspierajce standard: Polityka bezpieczestwa systemów teleinformatycznych Plant reagowania kryzysowego i incydentów bezpieczestwa Normy ISO : PN EN ISO 27001; ISO 20000, ISO GRUPA STANDARDÓW D INFORMACJA I KOMUNIKACJA Osoby zarzdzajce oraz pracownicy powinni mie zapewniony dostp do informacji niezbdnych do wykonywania przez nich obowizków. System komunikacji powinien umoliwia przepyw potrzebnych informacji wewntrz jednostki, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Efektywny system komunikacji powinien zapewni nie tylko przepyw informacji, ale take ich waciwe zrozumienie przez odbiorców. Konieczno wdroenia systemów EOD, komunikacji elektronicznej epuap i platform regionalnych itp GRUPA STANDARDÓW D INFORMACJA I KOMUNIKACJA STANDARD 16 BIECA INFORMACJA Dostarczania i przedstawiana na kadym szczeblu realizacji celów z efektywnych systemów informatycznego nadzory nad dokumentacja i informacj Dziaania wspierajce standard: Systemy elektronicznych obiegów dokumentów Sprawne archiwa zakadowe Elektroniczne systemy dziedzinowe Integracja systemów informatycznych

16 Janusz Czauderna 16 z 22 GRUPA STANDARDÓW D INFORMACJA I KOMUNIKACJA STANDARD 17 KOMUNIKACJA WEWNTRZNA Osobom zarzdzajcym i pracownikom naley zapewni - w odpowiedniej formie i czasie - waciwe i rzetelne informacje potrzebne do realizacji zada. Naley zapewni efektywne mechanizmy przekazywania wanych informacji w obrbie struktury organizacyjnej jednostki. Dziaania wspierajce standard: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów cieki obiegu dokumentów w poszczególnych obszarach dziaalnoci jednostki. GRUPA STANDARDÓW D INFORMACJA I KOMUNIKACJA STANDARD 18 KOMUNIKACJA ZEWNTRZNA Naley zapewni efektywny system wymiany wanych informacji z podmiotami zewntrznymi majcymi wpyw na osiganie celów i realizacj zada. Dziaania wspierajce standard: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów Mechanizmy Biuletynu Informacji Publicznej Mechanizmy komunikacji elektronicznej urzd urzd Nadzorowany dostp do internetu GRUPA STANDARDÓW E MONITOROWANIE I OCENA System kontroli zarzdczej powinien podlega biecemu monitorowaniu i ocenie w celu sprawdzenia skutecznoci systemu kontroli zarzdczej.

17 Janusz Czauderna 17 z 22 GRUPA STANDARDÓW E MONITOROWANIE I OCENA STANDARD 19 MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZDCZEJ Naley monitorowa skuteczno poszczególnych elementów systemu kontroli zarzdczej. Zidentyfikowane t drog problemy naley na bieco rozwizywa. Dziaania wspierajce standard: Spotkania referencyjne z pracownikami Karty lub ankiety monitorujce Elektroniczny obieg dokumentów Systemy ISO GRUPA STANDARDÓW E MONITOROWANIE I OCENA STANDARD 20 SAMOOCENA Wymaga si przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarzdczej przez osoby zarzdzajce i pracowników jednostki. Samoocena powinna by ujta w ramy procesu odrbnego od biecej dziaalnoci i udokumentowana. Dziaania wspierajce standard: Procedury oceny okresowej pracowników Procedury raportowania stanu osignicia miernika system planowania celów i mierników ( Instrukcja w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, okrelania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osignicia) listy kontrolne przy realizacji zada wraliwych (listy kontrolne) GRUPA STANDARDÓW E MONITOROWANIE I OCENA STANDARD 21 OCENA SYSTEMU KZ PRZEZ AUDYT WEWNTRZNY W przypadkach i na warunkach okrelonych w ustawie naley prowadzi obiektywn i niezalen ocen systemu kontroli zarzdczej przez audytora wewntrznego. Dziaania wspierajce standard: Audytor zewntrzny Audytor wewntrzny Procedury audytu wewtrzntrznego Plan audytów Naley pamita e zaniechanie prowadzenia audytu wewntrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowizanej wskutek niezatrudniania audytora wewntrznego albo niezawierania umowy z usugodawc jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

18 Janusz Czauderna 18 z 22 GRUPA STANDARDÓW E MONITOROWANIE I OCENA STANDARD 22 UZYSKANIE ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZDCZEJ ródem do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarzdczej powinny by wyniki monitorowania, wyniki samooceny systemu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów. Uzyskanie zapewnienia moe przybra form owiadczenia o stanie kontroli zarzdczej. Dziaania wspierajce standard: sprawozdania z funkcjonowania planu dziaalno owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej RÓNICE POMIDZY KONTROLA FINANSOW A KONTROL ZARZDCZ W USTAWACH Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r Art..48 ust.1 Audytem wewntrznym jest ogó dziaa obejmujcych niezalene badanie systemów zarzdzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywn i niezalen ocen adekwatnoci, efektywnoci i skutecznoci tych systemów. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Art..272 Audyt wewntrzny jest dziaalnoci niezalen i obiektywn, której celem jest wspieranie ministra kierujcego dziaem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zada przez systematyczn ocen kontroli zarzdczej oraz czynnoci doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególnoci adekwatnoci, skutecznoci i efektywnoci kontroli zarzdczej w dziale administracji rzdowej lub jednostce.

19 Janusz Czauderna 19 z 22 Komunikat MF nr 13 z 30 czerwca 2006r.wymaga wdroenia zarzdzania ryzykiem, jako jednego z elementów w standardu kontroli finansów publicznych, powouj ujc c elementy tego procesu: okrelenie celów i monitorowanie realizacji zada, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko i dziaania zaradcze. Dziaania te powinny by wbudowane w struktur jednostki, dotyczy biecej dziaalnoci, stanowi cz codziennych zada wykonywanych przez pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Komunikatu MF nr 23 z 16 grudnia 2009r.wymaga wdroenia podobnych elementów procesu: okrelenie celów i zada, monitorowanie i ocena realizacji zada, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko, ale w odniesieniu do misji penionej przez jednostk sektora finansów publicznych, tak aby zwikszy prawdopodobiestwo osignicia celów i realizacji zada oraz dostosowa si do wymaga art. 68 i 69 Ustawy o finansach publicznych. Podstawowym wymaganiem jest zapis, e proces zarzdzania ryzykiem powinien by dokumentowany, tak aby w jednostce nadrzdnej lub nadzorujcej zapewni odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zda przez jednostki podlege lub nadzorowane Zarzdzanie ryzykiem Skoordynowane dziaania kierowania i kontrolowania organizacji z uwzgldnieniem ryzyka ISO/IEC Guide 73

20 Janusz Czauderna 20 z 22 Cigo dziaania firmy to zdolno firmy (zatwierdzona przez kierownictwo) do przygotowania si i reagowania na incydenty i przerwy, tak, aby kontynuowa dziaanie firmy na zadowalajcym, okrelonym wczeniej poziomie na podstawie BS Ryzyko Kombinacja prawdopodobiestwa wystpienia zdarzenia oraz jego skutków ISO/IEC Guide 73 Ryzyko zawsze wie si: ze zdarzeniem bdcym przyczyn (zagroenie) i z zespoem warunków, w jakich to zagroenie si realizuje (podatno)

21 Janusz Czauderna 21 z 22 Zagroenie przyczyna niepodanego incydentu Podatno sabo, do wykorzystania przez co najmniej jedno zagroenie na podstawie normy ISO/IEC na podstawie normy ISO/IEC Dokumentacja analizy ryzyka i planów postpowania Plan postpowania z ryzykiem Przykad planu postpowania z ryzykiem Zagroenie Zasób Przeciwdziaanie Zabezpieczenie Wymagane zasoby Koszt Wdroenie Saba wydajno Caa sie komputerowa Planowanie wydajnoci A Dodatkowe nakady finanso-we 100 tys. Faza 1: Faza 2: Bd uytkownika Program ksigowy Szkolenia, wsparcie uytkowników (helpdesk) A Szkolenia 2. Dodatkowy personel w HD xxxx Co moe zawiera plan postpowania z ryzykiem: - metody, zasady postpowania z ryzykiem - zakresy odpowiedzialnoci - priorytety dziaa, zasoby konieczne do realizacji zada 62 Dokumentacja analizy ryzyka i planów postpowania Raport z procesu szacowania ryzyka Lokalizacja Kategoria Aktyw Liczba Zagroenie Podatno Prawdopodob. Skutek Warto ryzyka Akceptacja ryzyka/ Wybrane zabezpieczenia Budynek A-1 System Serwer plików (Windows server) 1 Wirusy Podatno systemu NIE A A ~A A ~A A.11.x.x 63

22 Janusz Czauderna 22 z 22 Dokumentacja analizy ryzyka i planów postpowania Przykad Deklaracji Stosowania Cel stosowania / Zabezpieczenia A Dokument polityki bezpieczestwa A Przegldy polityki bezpieczestwa A Zasady uycia kryptografii Wybrane Tak Nie Uzasadnienie Wynika z analizy ryzyka. Raport R 01/2007 Poniewa nie mamy. 64 Dzikuj za uwag!

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE

ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE Załącznik Nr 2 do zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZĘŚĆ I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 5. 7. 9. 1 1 PRZESTRZEGANIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 451/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce i jednostkach

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2010 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 31 grudnia 2010r. Procedury w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli wg Standardów

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych Załącznik do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych I. Wstęp Charakter standardów Standardy kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 15 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ZARZĄDZENIE NR 4 / 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Temat: KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. 3. Pojęcie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych

WYKŁAD. Temat: KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH. 3. Pojęcie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych WYKŁAD Temat: KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH Zagadnienia: 1. Istota i klasyfikacja kontroli wewnętrznej 2. Pojęcie i zadania kontroli zarządczej 3. Pojęcie kontroli zarządczej w sektorze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE 51! 99 +, -. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE MIASTA W KTRZYNIE Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzdnicze w tym kierownicze stanowiska urzdnicze

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

oceny kontroli zarządczej

oceny kontroli zarządczej Audyt wewnętrzny jako źródło oceny kontroli zarządczej w jednostce Monika Kos radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwo Finansów 1 Plan prezentacji Dlaczego naleŝy systematycznie oceniać

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie Załącznik Do Zarządzenia Nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. ZAGADNIENIE TAK NIE NIE w pełnym zakresie OCENA * UWAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewntrznego. Starostwa Powiatowego w Głogowie na rok 2006

Plan audytu wewntrznego. Starostwa Powiatowego w Głogowie na rok 2006 Plan audytu wewntrznego Starostwa Powiatowego w Głogowie na rok 2006 Opracowanie: Dorota Korcz Audytor Wewntrzny Głogów, dnia 27 padziernika 2005 roku Strona 1 z 20 SPIS TRECI Plan audytu wewntrznego Starostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r.

Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r. Zarządzanie finansami publicznymi narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych. Marzec 2010 r. Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1 Załącznik nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefa Cezaka w Zgierzu z dnia 21.10.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo