Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy?"

Transkrypt

1 VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitaowy S.A. jako instrument inynierii finansowej Pawe Jaroszek/ Iwona Barszcz Warszawa, 28 wrzenia 2009 Co to jest Krajowy Fundusz Kapitaowy? KFK funkcjonuje w formie spóki akcyjnej (100% akcjonariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego), na podstawie ustawy i rozporzdzenia (notyfikowanego w Komisji Europejskiej) KFK jest instytucj finansow pierwszym polskim funduszem funduszy Venture Capital KFK zosta utworzony w 2005 r. przez rzd polski w celu ograniczenia zjawiska luki kapitaowej Rynek docelowy: fundusze VC inwestujce w innowacyjne Mae i rednie Przedsibiorstwa (MP)

2 Jak dziaa KFK? Rol KFK jako funduszu funduszy VC jest ograniczenie luki kapitaowej poprzez: kapitalizowanie wraz z inwestorami prywatnymi funduszy VC wybór najlepszych zarzdzajcych, którzy zainwestuj powierzone przez inwestorów pienidze w przedsibiorstwa, podwysz znacznie ich warto, a w konsekwencji póniejszej sprzeday wygeneruj wysokie stopy zwrotu z inwestycji wybór funduszy VC, które inwestuj w polskie MP, w szczególnoci innowacyjne lub prowadzce dziaalno badawczo-rozwojow oraz o wysokim potencjale rozwoju (etap zasiew i start). róda finansowania KFK Inwestorzy publiczni Inwestorzy Inwestorzy prywatni KFK Fundusze Fundusz VC Fundusz VC Fundusz VC Spóki Zadania KFK

3 róda finansowania dziaalnoci KFK Kapita (24 mln PLN) 74% 880 mln PLN 3% 6% 17% Dotacja MG (55 mln PLN) Dotacja SPPW (150 mln PLN) Dotacja PO IG (646,8 mln PLN) W okresie KFK zosta wyposaony w rodki w wysokoci ok. 80 mln z (kapita zakadowy oraz dotacja z Ministerstwa Gospodarki) W okresie do 2017 KFK bdzie dysponowa dodatkowymi rodkami w kwocie ok. 800 mln z w ramach realizacji Dziaania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (fundusze UE) oraz realizacji Priorytetu 3 (Kapita prywatny: poprawa rodowiska biznesowego i dostpu do kapitau dla MP) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspópracy Decyzje inwestycyjne Nadzór wacicielski i merytoryczny Rada Nadzorcza (BGK, MG, MNiSW, MF) Komitet Inwestycyjny (eksperci rynku kapitaowego) Misja KFK okrelona w ustawie i rozporzdzeniu Ministra Gospodarki Decyzje inwestycyjne Profesjonalny zespó Wieloletnie dowiadczenie na rynku finansowym i w biznesie Absolwenci renomowanych uczelni Wybór funduszy zgodnie z najlepszymi wiatowymi praktykami Efektywne i skuteczne wspieranie MP poprzez fundusze VC Realizacja polityki gospodarczej Pastwa Przejrzysta i efektywna struktura funkcjonowania KFK zespó profesjonalistów z duym dowiadczeniem rynkowym Nadzór organizacyjny: Rada Nadzorcza (BGK, MG, MNiSW, MF) Nadzór merytoryczny: Komitet Inwestycyjny eksperci rynku kapitaowego

4 Osignicia KFK i plany na przysz Pierwszy konkurs ofert Kapita: 55 mln PLN (Ministerstwo Gospodarki) Popyt na kapita: 2 x wikszy ni poda, zrónicowana jako aplikacji Dwie inwestycje: Helix Ventures Partners (40 mln PLN) oraz BBI Seedfund (60 mln PLN), w tym 50% udziau KFK Status: oba fundusze dziaaj, 2 inwestycje w MP, do koca 2009 planowane 4 nastpne inwestycje Pozyskanie kapitau Europejskie Fundusze Strukturalne: Dziaanie 3.2 w ramach PO IG: 180 mln EUR ( 646,8 mln PLN) Umowa z Ministerstwem Gospodarki podpisana w marcu 2009 Szwajcarsko-Polski Program Wspópracy (SPPW): Ca rodków przeznaczonych dla MP: 53 mln CHF akcepcja Kompletnej Propozycji Projektu przez stron Szwajcarii Konkursy ofert: 2 w ramach POIG oraz 2 w ramach SPPW (w chwili obecnej trwa 1 konkurs Plany na przyszo ofert realizowany z PO IG) Liczba funduszy: 27 (23 POIG + 4 SPPW) Liczba inwestycji w MP: 210+ (180 POIG + 32 SPPW) Proces inwestycyjny KFK: zaoenia KFK prowadzi dziaalno inwestycyjn w oparciu o cyklicznie ogaszane Otwarte Konkursy Ofert Proces inwestycyjny KFK oparty jest na sprawdzonych midzynarodowych standardach (rozwizania stosowane m.in. przez EBOiR i Europejski Fundusz Inwestycyjny) Przejrzysto i obiektywizm podejmowanych decyzji i profesjonalizm zapewnione s poprzez: jawno i wieloetapowo procesu inwestycyjnego zespó wysokowykwalifikowanych specjalistów udzia Komitetu Inwestycyjnego (posiadajcego funkcj opiniuj, zonego z uznanych ekspertów rynku kapitaowego z dowiadczeniem w brany PE/VC) Oferentem aplikujcym o rodki KFK w Otwartym Konkursie Ofert moe by istniejcy fundusz VC lub podmiot zarzdzajcy funduszem (w drugim przypadku, w momencie aplikowania fundusz nie musi by zarejestrowany) Po pozytywnym przejciu procedury konkursowej KFK zawiera umow inwestycyjn z inwestorami prywatnymi oraz funduszem i/lub podmiotem zarzdzajcym

5 Warunki inwestowania KFK w fundusz VC Sposób zaangaowania KFK: kapita lub dug (bez poyczek) Forma funduszu: S.A., Sp. z o.o., S.K., S.K.A., FIZ (rejestracja w Polsce) Wielko funduszu: bez ogranicze Czas trwania funduszu: 10 lat (+ do 2 lat), Udzia KFK: do 50% (reszta inwestorzy prywatni) Sposób przekazania rodków: deklaracja wniesienia i sukcesywne przekazywanie Opata za zarzdzanie funduszem (wszelkie koszty funduszu, w tym wynagrodzenie zarzdzajcego):zdefiniowany max poziom rodków Monitoring: udzia KFK w radzie inwestorów i komitecie inwestycyjnym Raportowanie kwartalne, wycena aktywów póroczna (wg EVCA) Preferowana minimalna stopa zwrotu netto (IRR roczna): rynkowa nie mniej ni rednia rentowno 10-letnich hurtowych obligacji skarbowych (na caym funduszu) Preferencje dla inwestorów prywatnych: dotacje dla funduszu na pokrycie czci kosztów zarzdzania (do 10% wkadu KFK i 65% kosztów) + pierwszestwo przy zwrotach z inwestycji funduszu (do kapitau i minimalnej stopy zwrotu) Pozycja KFK w strukturze funduszy KFK kontroluje proces kapitalizowania Funduszu (wnosi kapita po inwestorach prywatnych, sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem) KFK posiada porównywaln z inwestorami prywatnymi reprezentacj w organach Funduszu KFK moe wymusi odwoanie Podmiotów Zarzdzajcych jak równie kontroluje poziom opaty za zarzdzanie KFK ma dostp do informacji zarzdczych (sprawozdawczo okresowa + udzia w opiniowaniu projektów inwestycyjnych) oraz uczestniczy w decyzjach strategicznych Funduszu (kontrola polityki inwestycyjnej oraz budetu operacyjnego Funduszu) KFK posiada uprawnienia do wycofania si z finansowania Funduszu (przymusowy wykup), w przypadku naruszenia polityki inwestycyjnej

6 Warunki inwestowania funduszy VC w MP Portfel: P zarejestrowane w Polsce, ze szczególnym uwzgldnieniem MP o duym potencjale rozwoju i wprowadzajcych technologie innowacyjne, które: realizuj faz bada lub rozwoju produktu lub usugi lub wprowadzaj produkt lub usug na rynek po raz pierwszy lub rozszerzaj dziaalno, rozwijaj rynek produktu lub usugi lub zwikszaj swoje moce produkcyjne Ograniczenia branowe: górnictwo wgla, produkcja elaza i stali, budownictwo okrtowe, faktoring i leasing, dzierawa lub najem aktywów, usugi prawne, usugi ksigowe, handel hurtowy lub detaliczny Limit inwestycyjny: maks. 1,5 mln EUR i 20% kapitalizacji funduszu na projekt Forma: kapita lub dug (w tym poyczki); finansowanie dugiem nie moe przekroczy 30% cakowitej kwoty inwestycji i moe nastpi jedynie jako uzupenienie (w nastpstwie) zaangaowania kapitaowego Typ transakcji kapitaowej: objcie nowotworzonych instrumentów finansowych (brak moliwoci wykupów) Zasady prowadzania due-diligence Wszystkie zespoy zarzdzajce i inwestorzy s poddawani finansowemu i prawnemu badaniu (ang. legal & financial due-diligence) Celem badania zespoów zarzdzajcych jest wybór tych menederów, którzy osign wysoki zwrot z inwestycji Badanie inwestorów prywatnych ma na celu ocen wiarygodnoci ich zobowiza finansowych oraz legalnoci pochodzenia kapitau Przed rozpoczciem due-diligence wybrane zespoy zarzdzajce zapraszane s na 6-8 godzinne spotkanie prezentuj si zespoowi KFK oraz odpowiadaj na pytania ównym elementem analiz jest dowiadczenie zespou zarzdzajcego w kontekcie wybranej strategii inwestycyjnej Komitet Inwestycyjny KFK jest ciaem doradczym, które opiniuje propozycje inwestycyjne. Dowiadczenie czonków Komitetu Inwestycyjnego istotnie uzupenia proces due-diligence

7 Struktura umowy o udzielenie wsparcia Okrelenie stron umowy Definicje Przedmiot umowy Warunki udzielenia wsparcia finansowego Sposób organizacji i funkcjonowania funduszu kapitaowego Dziaalno oraz polityka inwestycyjna funduszu kapitaowego Warunki korzystania ze rodków pochodzcych ze wsparcia udzielonego przez KFK oraz ich zwrotu Zakoczenie inwestycji Postanowienia kocowe Przepywy finansowe w ramach PO IG Wniosek o patno Przekazanie rodków Ministerstwo Gospodarki Rachunek powierniczy Wniosek o uwolnienie rodków Przelew Dyspozycja Decyzja KFK S.A. Zapotrzebowanie na rodki Fundusze PE/VC Przekazanie rodków Udziay, akcje, obligacje, poyczki MSP

8 Przepywy finansowe Po dniu wydatkowania rodków w wyniku poniesienia wydatków kwalifikowanych, jakiekolwiek rodki finansowe przekazane przez fundusze kapitau podwyszonego ryzyka na rachunek bankowy : w okresie kwalifikowalnoci wydatków, podlegaj zwrotowi na rachunek powierniczy, po okresie kwalifikowalnoci wydatków, zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporzdzenia 1083/2006, powinny zosta ponownie wykorzystane przez Beneficjenta na wsparcie instrumentów inynierii finansowej dla maych i rednich przedsibiorstw, w tym kosztów zarzdzania, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Odsetki Odsetki od rodków przechowywanych na rachunku powierniczym, narose w okresie od dnia wpywu rodków na rachunek powierniczy do dnia wypywu w wyniku poniesienia wydatków kwalifikowanych, za zgod Instytucji Poredniczcej, mog by wykorzystane na wsparcie instrumentów inynierii finansowej dla maych i rednich przedsibiorstw, w tym kosztów zarzdzania zgodnie z obowizujcymi przepisami.

9 Strategia wykorzystania rodków pochodzcych z wyjcia KFK z funduszy kapitau podwyszonego ryzyka rodki finansowe przekazane przez fundusze kapitau podwyszonego ryzyka na rachunek bankowy KFK jako zwrot z inwestycji w te fundusze zostan wykorzystane przez KFK na wsparcie instrumentów inynierii finansowej dla MSP, w tym kosztów zarzdzania KFK, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Strategia wykorzystania rodków pochodzcych z wyjcia KFK z funduszy kapitau podwyszonego ryzyka, o której mowa w ust. 1, zapewni tym rodkom charakter rewolwingowy, co jest zgodne zapisem art. 78 ust. 7 rozporzdzenia 1083/2006. Przepisy w zakresie likwidacji instrumentu inynierii finansowej Funkcjonowanie instrumentu inynierii finansowej (Funduszu powierniczego) okrela ustawa o KFK. Po dniu ostatecznego rozliczenia Beneficjenta ze wszystkimi funduszami kapitau podwyszonego ryzyka (rozumianego jako zwrot z inwestycji Beneficjenta w te fundusze), które otrzymay wsparcie w ramach Projektu, Instytucja Poredniczca podejmie decyzj odnonie sposobu wykorzystania rodków finansowych.

10 Koszty zarzdzania Koszty zarzdzania poniesione przez KFK nie mog przekracza redniorocznie, w okresie kwalifikowalnoci wydatków, wartoci 2 % wkadu wniesionego ze rodków PO IG na rachunek powierniczy. Koszty zarzdzania poniesione przez fundusze kapitau podwyszonego ryzyka, w czci obciajcej KFK nie mog przekroczy redniorocznie wartoci 3 % kapitau wniesionego przez KFK do funduszy kapitau podwyszonego ryzyka, liczonego na dzie 31 grudnia 2015 r. chyba, e przeprowadzony otwarty konkurs ofert wykae konieczno podwyszenia tego puapu. Przebieg Konkursu (1 konkurs z PO IG) Liczba Ofert i wnioskowana kapitalizacja funduszy W Otwartym Konkursie Ofert, ogoszonym przez KFK w dniu 30 kwietnia 2009 r., w którym termin skadania ofert upyn 31 lipca 2009 r., do KFK wpyno 27 ofert. czna kwota kapitalizacji funduszy deklarowana w ofertach wyniosa mln PLN, w tym udzia KFK w wysokoci 770 mln PLN. czna kwota bezzwrotnych wiadcze, o któr zaaplikoway fundusze to 66 mln PLN. Analiza formalna zakoczona w dniu 13 sierpnia 2009 r. Do pierwotnej analizy merytorycznej zakwalifikowao si 26 ofert.

11 Inwestycje w brane W obecnym konkursie dominuj fundusze, które chc inwestowa w nastpujce brane: ICT (technologie informacyjno komunikacyjne) Biotechnologia; Ochrona zdrowia; Odnawialne róda energii Kontakt Krajowy Fundusz Kapitaowy S.A. Krucza 16/ Warszawa Tel: Fax:

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r.

VENTURE CAPITAL. Kapitał dla funduszy Venture Capital. Sesja pytań i odpowiedzi. Warszawa 8.12.2011 r. VENTURE CAPITAL Kapitał dla funduszy Venture Capital Sesja pytań i odpowiedzi Warszawa 8.12.2011 r. Agenda KFK Fundusz Funduszy podstawowe zasady partnerstwa Adresaci Konkursu SPPW & Procedura Aplikacyjna

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010

VENTURE CAPITAL. Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 VENTURE CAPITAL Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Piotr Gębala Prezes Zarządu Warszawa, 26 maja 2010 Wybrane źródła kapitału / instrumenty wsparcia Agendy rządowe/fundacje finansujące

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo