$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568"

Transkrypt

1 !"!#!

2 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

3 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami informatycznymi DGA jest pierwsz w Polsce publiczn firm doradcz DGA jest pierwsz w Polsce firm konsultingow z certyfikatem ISO 9001:2001 DGA jest pierwsz w Polsce firm, z certyfikatem BS :2002

4 '() Urzd Miasta Płock $0 *%) % %przedsibiorstw

5 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

6 : ; 9 &* &,%*, 9&* + * -)+-1'-)2$3 '-$)4)52,/.$1 +%* +%* +),-').-,/0 * 342$32$3 67)()8 +)26.9 * + * & * -)+-1'-)2$3 /+,':)7$ *;5$.-267$ (,*,,. &* +,8*

7 : ; 9 -)+-1'-)2$3 '-$)4)52,/.$1 opracowanie i cigłe doskonalenie standardów obsługi klienta zewntrznego i wewntrznego, zapewnienie moliwoci szybkiego dostosowywania urzdu do zmian prawnych, +),-').-,/0 * 342$32$3 67)()8 +)26.9 zapobieganie nieprawidłowociom na kadym etapie kontaktu klienta z urzdem, -)+-1'-)2$3 *;5$.-267$ /+,':)7$ przyjcie i zastosowanie midzynarodowych standardów pozwala na efektywn komunikacj pomidzy wszystkimi jednostkami administracji,

8 : ; -+( < -+,,. 8< ' + *+ + < ' +<,&( < ' +<, < &( &(

9 : ; > *, (< = < : (,, <,%, & + ( < %%

10 : ; > 2 < : + < ' &,%,? *+(,*, %< +) &< < % 9 9

11 : ; > )!""# 9 %,:7 < %+,.,,8+,, %,,:7,:7

12 ' $& + ( ) :7 0+ %

13 :7 EDB#B E"!E" G+ %!""#H :7I #!F3" 3D"".B""A8.B""A8.B""A8.B""A8.B""A8.B""D8 ' +,:7,:7

14 H :7I- G+ %!""#H :7I #BD"" #B"D" 3D"" #F"" ')9

15 ) %' G+ %!""#233!! Dane historyczne Prognoza Dane historyczne +<= +>= " A""" #F"" ##"" B""B B""A B""D B""E B""B B""A B""D B""E +) + %

16 $ 2, < % % +),, '& J 4, <. FD"B8 8 8; +!""" Przyjcie w Europie przez kraje CEN (European( Committee for Standardization)/CENELEC (European( Committee for Electrotechnical Standardization) serii norm ISO 9000 jako serii norm EN Przegld i nowelizacja serii norm ISO Przegld i nowelizacja serii norm ISO 9000 (podejcie procesowe) +????

17 ) $,C $,& % K ; &#DF( & K %%,,,LOO<<O :2C : 2! K,. 8',LOO<<O.)C. #)! K <<,,LOO<<P<O L!""#LB"""M'N7!""#LB""#

18 ) + + ; - ; $%! $,<B< - /& - ;9 2D2<>< 2<>< )#! # )#.

19 J!""#+ & (, < - &,+,:7 7 <,, & & < ' +,&% &% < +!""#LB"""

20 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

21 & (!""# & & - #&,! '&! : #G +),! % # "F -&"F&,"F - # 2% # # 2#! 2%#! 2 # +! 6E37-)+-1'-)2$)!","F - +! & (!""#LB"""+9%

22 & & - #&,! '&! : #G +),! % # "F -&"F&!","F - +! & (!""#LB""" 9

23 !""#LB"""# "# /=7 7=Q/7 '- /7 R=Q/7 ' 1-60/=7 /& ' < ' % + %< '99 % % < ' % % % &(<,&

24 N H &! H &! :,*,< J <, % (

25 N :+9 9&( &%< +9&) * (< ' 9,.,8< <

26 N - ' H &! I#! % (*, +,, %+,

27 N %!!! = = % '#J%

28 N,( H I +* *% N % +> N N ) 9 > N ) 9% > N > N N 9 >

29 N % N + N %> N 9 > N > N + > N )9 >

30 N & & - #&,! '&! : #G +),! % # "F -&"F&!","F - +! +

31 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

32 ' ( ) N!""#LB""" 2-0'-0J4RJ0 $&% L' 40-0G QS -$00/R=R0'7J4 0-T7 +% & 660GR'UGR400- G R* 7JG0-0/=7 / 0-R$ Q/ +

33 ' ( ) N&%!""#LB"""!","F - +! &!""# * + 9 9& & &, <= &%, & &,&< % 9) & %<

34 ' ( ) N!""#LB""" &#!!#!K K ' * K J* K ' * K '& +* K < & < % + *,*+ **, %, <

35 ' ( ) N & (!""#, # B2D rednie procentowe spełnienie wymaga Punkty Normy ISO 9001: (,;, 9(,,<J (,V< -; + % 2 %; 2 J +

36 ' ( ) N & & (!""#, +-6:4)',3+,-$1-)2$) N +.N#N"#8 4+ %% -)')2$)',6:,2)2$) ) 9, * ) 9 * ) 9 % * ) 9 + <

37 ' ( ) N!""#LB""".#8 ) 9 ) ) ) & < & 9&9 *,9*) *% <, + ) 9 % 6 + 0,P N+

38 ' ( ) N!""#LB""".B ) 9& )9& ),, 9 *

39 ' ( ) N & (!""#, # 2D rednie procentowe spełnienie wymaga Punkty Normy ISO 9001: %,, J ;,<2 9 ( 2 ; +, % ) + & +

40 ' ( ) N & & (!""#, +-6:4)',3+,-$1-)2$) ' ), &+ &), 9 -)')2$)',6:,2)2$) ) 9* ) 9 * &9 + ) * ) 9 + % %<

41 ' ( ) N!""#LB""" ' &9+* +9 & * * 9* + &. (* *) **&9** & * 8

42 ' ( ) N & (!""#, 100 # L2D rednie procentowe spełnienie wymaga Punkty Normy ISO 9001:2000 6&& (,+ % ',%+,% 2&

43 ' ( ) N & & (!""#, +-6:4)',3+,-$1-)2$) + % (, 9 +& % )% %, -)')2$)',6:,2)2$) ) 9 * ) 9 %* ( ) 9 * )9 (* ) 9, < ), (

44 ' ( ) N!""#LB""".#8 9 +*% )9 ; ++ *% & * + + 9*) %+ & 9 +%,+

45 ' ( ) N!""#LB""".B8 9*) %+ & 9 +%,+ :&+9,, = ) * ) 9& & & 9 & 9)9 ) %%+*+ 9 % % &,% )+ 99&

46 ' ( ) N & (!""#, # A2D rednie procentowe spełnienie wymaga Punkty Normy ISO 9001:2000 2, + % -,(, %; 9* & + % %

47 ' ( ) N & & (!""#, +-6:4)',3+,-$1-)2$) %%+ + (, % %, &, ) N 0+ +, + + % + +%, -)')2$)',6:,2)2$) )9 % &% &* - ( +9,, ; * ' 9 (* W9 * %+9 <

48 ' ( ) N!""#LB""".#8 ) * +* % + %, &FC FC F 9, * && 9,,.V8+9 * ) %, +%*% )%,%

49 ' ( ) N!""#LB""".B8 %+ 9 *++ )+ 9*+ 99 ) & /& *) + 9 :9 %),) & ; & + ) & + N & + )

50 ' ( ) N & (!""#, rednie procentowe spełnienie wymaga # ' * ; + + %; +% && HI 0 Punkty Normy ISO 9001:2000

51 ' ( ) N & & (!""#, +-6:4)',3+,-$1-)2$) 0 ; ) 7 &) : ; & ),W% -)')2$)',6:,2)2$) ) +9 + :* )+9 * : 9, &,&(< /&,+%

52 ' ( ) N ' &< -' &<

53 ' ( ) N' < < & $!"F 3 "F! *+-1'. &! 3%

54 ' ( ) N' <-' &<< M M M #G#M! J #!" N<D O L N * N * N < J + * ' * ; **, * %,* L N + * N &+ * / * *! #!" N) Zapewnienie, e procesy potrzebne w systemie zarzdzania jakoci s ustanowione, wdroone utrzymywane, Przedstawianie najwyszemu kierownictwu sprawozda dotyczcych funkcjonowania systemu zarzdzania jakoci i wszelkich potrzeb zwizanych z doskonaleniem, Zapewnienie upowszechniania w całym urzdzie wiadomoci dotyczcej wymaga klienta, dostosowywanie SZJ do strategii urzdu (w tym wymaga klientów), Jest inicjatorem zmian w zakresie optymalizacji procesów wdraanie nowych rozwiza, Jest inicjatorem wykorzystywania nowoczesnych technik zarzdzania i rozwiza wspomagajcych zarzdzanie.

55 ' ( ) N' <: ' &<< < M M M #G#M! J #!" N<D O *! #!" N) *. 8* 9( * 9,* * 99,, (,* 9.%8 %,, %,, *

56 ' ( ) N' <: ' &<< ' &, & * L (: ) *. :8* %, (,, ), *, %,: *%, 9) +9 * (%,&(,+, * :,, * +(,? % %& <

57 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

58 *+ + %%, %<= +9 > / < ',% < ',*<,, < % <

59 *+ + %%, %<=+9 >.#8 & -!" - ; $%! & *3#!!

60 *+ + %%, %<=+9 >.B8 -+P2,)Q,2) :)+E)62$:P ;32.9)7+:$2( +,.3P 3IR7 - & % $2I,+7)E6-).H) 3 & #

61 *+ + %%, %<=+9 >.A8 - -)53E6 ' H &! ' < 6 & 6)9 *<L< I#! % + <

62 *+ + %%, %<=+9 >.D8.D??? ;GD??? '#! -H,D '#! -H

63 *+ + %%, %<'& ' +,,,

64 *+ + %%, %<,.E8 % 2& %,%), %,, 0 ( % % 6)9& + % % % W+ + %), % %, )9 % ' &

65 *+ + %%, %<7 + %.#8 Nadesz3oa zamówienie Produkt S Dzia3 Sprzeda?y Wprowadzia zamówienie Zamówienie wprowadzone Pracownik Zamówienie (wprowadzone) Dzia3 zaopatrzenia Sprawdzia na magazynie Produkt '#! Zamówienie (zweryfikowane) Jest towar Nie ma towaru na magazynie na magazynie '%! - & - H" % %,& # )#

66 Dzia3 Sprzeda?y Dzia3 zaopatrzenia Jest towar na magazynie Nadesz3oa zamówienie Wprowadzia zamówienie Zamówienie wprowadzone Sprawdzia na magazynie Produkt Pracownik Zamówienie (wprowadzone) Produkt Zamówienie (zweryfikowane) Nie ma towaru na magazynie *+ + %%, %<7 + %; &.B8 - +, % J *)9 ' +,, S '#! - & - H" )# '%! % %,& #

67 *+ + %%, %<7 + %;.A8 ' +,,, + %

68 *+ + %%, %<7 + %; ).D8 ' N +& N 9 N +&%,, - N % & % N9 ( - % N %, + % N9%

69 !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568

70 -,,,./01*233!!*456*71568 & #GTT$ K + + %O %* K ( %O %* K 9+, &<!"JK!"#K K 9* K 9)* K 9+9< K N 9* K 9 * K +9%

71 -,,,./01*233!!*456*71568 V 6 ;3-$3.-38E, $2I,+7).H$ V IR7 V!""# V.)I V/ 0 1

72 -,,,./01*233!!*456*71568; 2 (.#8 &* ) < : + (< 2 + (< :) ) 9< 233!!NBLB""B + (

73 -,,,./01*233!!*456*71568; 2 (.B8 & & :%! ; ; %" - : G# # +!# # - &" -&"F&,"F - # 2% # # 2#! 2%#! 2 #!","F - +! + (233!!NBLB""B & &!""#

74 -,,,./01*233!!*456*71568; 2 (.B8!" - & # - $E.+7. & - & $% + ( +

75 -,,,./01*233!!*456*71568; 7156.#8 *,* &)#!FF*&) ) * + F""&% 7156 %, &&

76 -,,,./01*233!!*456*71568; 7156.B8 7'"3IR7 ' 9+% O %! ' & 9*) ) * ) * * +)+ '"FNX+ X+ % ) ( & : :# $!#G 7156

77 -,,,./01*233!!*456*71568; 7156.A8 7'"3IR7, % + &* %* %&& ( L % & & W* * + <,"F +!. &#G!,! +! &J :! "F - % 7 = ) %)

78 -,,,./01*233!!*456*71568; 7156.D8 '&3IR7M,+ +,* =, +,,+, 7 ' &( & (6 7156) + 7 =

79 -,,,./01*233!!*456*71568;/01.#8 /01.#8 (7#.)I / 0 1 M',6 -#!!F& $ /01 %$,0 '+ 7 1= '+.7 '+0 0; 7'08<,E32.H)4 & 62$:$ - # - 6B"""< ', 6,+ %,,&:7! U! :# " 'W B""B< /01

80 -,,,./01*233!!*456*71568;/01.B8 /01.B8 %& &:7J7 * %$, 0'+ %: ', + *&% + ), Powszechny Model Oceny (CAF) jest bezporednim przełoeniem zasad Modelu Doskonałoci EFQM na warunki, potrzeby i specyfik organizacji sektora publicznego + O * ),( %,, )7156, :& %( + O&

81 -,,,./01*233!!*456*71568;/01.A8 /01.A8,E32.H)4! & 62$:$ - # - & : :#! U! :# &73IR7 $!#G!# B,

82 -,,,./01*233!!*456*71568;/01.D8 /01.D8 & W%&, * %L N,+%, N % % N +, Moliwo dokonania porówna poszczególnych obszarów funkcjonowania innymi organizacjami o podobnym charakterze Pełne wykorzystanie wiedzy i kompetencji pracowników Podwaliny do przygotowania organizacji o ubieganie si o nagrody jakociowe, zarówno krajowe jak i midzy narodowe,e32.h)4 Integralno z ju istniejcymi systemami zarzdzania, min ISO & - # - 62$:$! U! :# "

83 -,,,./01*233!!*456*71568; 456 # 3IR7.)I ER7 :!" 1) & 7 Kultura organizacji oparta na pracy zespołowej 3% %J #

84 Szkolenie dla Pełnomocników ds. zarzdzania jakoci w administracji acji publicznej i samorzdowej N '

85 Szkolenie dla Pełnomocników ds. zarzdzania jakoci w administracji acji publicznej i samorzdowej N' < <, & : + :,.< 8 ' + %, : %: 7 ))9)

86 Szkolenie dla Pełnomocników ds. zarzdzania jakoci w administracji acji publicznej i samorzdowej N' </ < & ' +% +, & ). 8 ), % +9

87 'G#!## %! &##K J( 6 ) <-(2, <<E"#F"!ADE NL<Y<

oraz co to jest norma ISO 9001/2000

oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Dlaczego system zarzdzania jakoci w firmie i orodku oraz propozycja certyfikacji grupowej dla małych firm geodezyjnych. oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Wojciech Tokarski 2 Auditor wiodcy akredytowany

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o...

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o... Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków System informatyczny jakiego jeszcze nie byo... 2 Projekt Stworzenie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo