K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A"

Transkrypt

1 K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Jarosław Cieszkowski Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP r. Paweł Krupa Prezes Zarządu r. Zatwierdził: Krzysztof Pius Członek Zarządu r. Aktualizacja i przegląd Księgi ZSZ Data Podpis Pełnomocnika ds. ZSZ UWAGA! Niniejsza Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest własnością Spółki ORLEN Eko Kopiowanie i udostępnianie jej osobom trzecim jest moŝliwe jedynie za pisemną zgodą Prezesa Zarządu lub Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP.

2 Strona 2 z Spis treści Zawartość rozdziałów Strona 1. Spis treści 2 2. Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko 3 3. Zintegrowany System Zarządzania Prezentacja Spółki ORLEN Eko Ustanowienie i wdroŝenie ZSZ Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zidentyfikowane procesy 5 4. Dokumentacja Wymagania ogólne Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje Nadzór nad zapisami ZSZ Planowanie Polityka Jakości, Środowiska i BHP Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności z tymi wymaganiami Cele, zadania i programy Zarządzanie zasobami Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy WdraŜanie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Sterowanie operacyjne Komunikowanie się Odpowiedzialność, uprawnienia i role Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz organizowanie prac i działań związanych ze 27 znaczącymi zagroŝeniami 7.5. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie Podwykonawstwo Współudział pracowników Pomiary, analiza i doskonalenie Monitorowanie i pomiary Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi zagospodarowania odpadów Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Audit wewnętrzny Przegląd zarządzania Ciągłe doskonalenie Wykaz załączników 37

3 Strona 3 z Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko Prezes Zarządu ORLEN Eko zapewnia, Ŝe świadczone usługi związane z zagospodarowaniem odpadów spełniają wymagania i oczekiwania klienta, są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współŝycia społecznego oraz w sposób zapewniający zmniejszanie oddziaływania Spółki na środowisko. Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz jest nieustannie doskonalony w celu podnoszenia świadomości pro-jakościowej i pro-środowiskowej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników. Efektem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz ciągłego dąŝenia do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Zarządu Paweł Krupa

4 Strona 4 z Zintegrowany System Zarządzania 3.1. Prezentacja Spółki ORLEN Eko W dniu 14 czerwca 2004 r. Uchwałą Zarządu nr 1834/04 zarząd Spółki PKN ORLEN S.A. wyraził zgodę na powołanie spółki prawa handlowego zajmującej się utylizacją odpadów, na bazie mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. W dniu 1 lipca 2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ORLEN Eko Sp. z o.o. na którym została powołana Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Po powołaniu Spółki, kolejnym krokiem w celu zapewnienia jej moŝliwości działania i w dalszym etapie podejmowania działań inwestycyjnych, było uzyskanie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. na zbycie lub wydzierŝawienie mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa PKN ORLEN S.A. na rzecz spółki ORLEN Eko Sp. z o.o. (Uchwała nr 7 z dnia 5 sierpnia 2004). Przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. Uchwała pozwoliła rozpocząć działalność gospodarczą Spółki od dnia 1 września 2004 r. na bazie dzierŝawionego majątku. Spółka przejęła realizowane dotąd przez Wydział Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A. zadania związane z gospodarką osadową. Jednocześnie przejęte zostały od PKN ORLEN S.A. zobowiązania formalno-prawne wynikające z wymogów prawa ochrony środowiska w tym modernizację spalarni odpadów. W czerwcu 2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o ustaleniu Programu Dostosowawczego, zobowiązując ORLEN Eko Sp. z o.o. do osiągnięcia pełnej zgodności eksploatowanej instalacji z prawem ochrony środowiska do połowy 2009 roku. Podjęcie tego zobowiązania umoŝliwiło uzyskanie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pozwolenia Zintegrowanego waŝnego przez 10 lat i dalszą eksploatację nie spełniającej wymagań instalacji do czasu zakończenia modernizacji. W lipcu 2006 r. Zarząd PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o dekapitalizowaniu Spółki kwotą ,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł. Od 1 września 2007r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ORLEN Eko nr 20/II/2007 z dnia r. Zarząd Spółki reprezentują Prezes Zarządu i Członek Zarządu. W związku z tym wszelkie zapisy ZSZ dotyczące Prezesa Zarządu naleŝy odnosić do Zarządu Spółki Ustanowienie i wdroŝenie ZSZ Pomysł wdroŝenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce ORLEN Eko powstał w grudniu 2004 r. Po analizie potrzeb i moŝliwości Spółki przy współpracy z firmą doradczą ALMAT Systemy Zarządzania opracowano harmonogram projektu wdroŝenia oraz podpisano stosowną umowę. Prace wdroŝeniowe rozpoczęto w lutym 2005 r. roku, kiedy to powołano takŝe Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Spółki od dnia r. obowiązki Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pełni Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP odpowiada za zgodność wdroŝonego systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Ponadto jest odpowiedzialny między innymi za nadzór nad

5 Strona 5 z 35 funkcjonowaniem ZSZ, opracowaniem dokumentacji, szkoleniem pracowników w zakresie ZSZ oraz analizowaniem funkcjonowania Systemu. Podstawowym zadaniem podczas budowy ZSZ była integracja z istniejącą dokumentacją, identyfikacja podstawowych procesów, potrzeb klientów, pracowników i zainteresowanych stron oraz realizacja przyjętej Polityki Jakości, Środowiska i BHP. Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zagwarantowanie ciągłego spełniania potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta, zainteresowanych stron i pracowników oraz ciągłe doskonalenie istniejącego systemu Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zakres: Usługi zagospodarowania odpadów. Wyłączenia: Z wymagań normy ISO 9001:2000 zostały wyłączone wymagania z rozdziału 7. Realizacja wyrobu: - podpunkt 7.3. Projektowanie i rozwój, ze względu na to, iŝ Spółka nie prowadzi działalności projektowej i nie posiada struktur organizacyjnych w tym zakresie, - podpunkt Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi, poniewaŝ na kaŝdym etapie świadczonych usług Spółka monitoruje lub mierzy załoŝone parametry procesu i wyrobu Zidentyfikowane procesy Norma ISO 9001:2000 wymaga podejścia procesowego, jako podstawowe załoŝenie projektowanego systemu. Normy ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 natomiast uznaje i promuje takie podejście, zatem podczas projektowania i wdraŝana Zintegrowanego Systemu Zarządzania zastosowano takie podejście. Na wstępie zostały zidentyfikowane zachodzące w Spółce procesy. Określono elementy wejścia i wyjścia do i z procesów, a takŝe wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie Mapy procesów, będącej graficzną ilustracją podstawowych czynności zachodzących w firmie. Mapa procesów została zaprezentowana w Załączniku A do niniejszej Księgi ZSZ. W Spółce ORLEN Eko procesy podzielono na trzy kategorie: 1. Procesy główne Planowanie Zagospodarowanie odpadów, w skład którego wchodzą następujące podprocesy: - Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie odpadów, - Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego, - Wydzielanie osadów biologicznych, - Wydzielanie i wstępna obróbka osadów, - Wydzielanie osadów zaolejonych, - Termiczne przekształcanie odpadów, - Produkcja wapnohumu,

6 Strona 6 z 35 - Eksploatacja składowiska, 1.3. SprzedaŜ. 2. Procesy pomocnicze. Utrzymanie ruchu oraz wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców. 3. Procesy zarządzania. Zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą i środowiskiem pracy, Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Procesy główne, pomocnicze i zarządzania zostały opisane w procedurach i instrukcjach ZSZ. W Spółce ORLEN Eko nie zidentyfikowano procesów, które odbywają się na zewnątrz. Planowanie 1. Cel procesu: Określenie sposobu planowaniu usług zagospodarowania odpadów przekazywanych przez klientów. 2. Lider procesu: Zarząd Spółki oraz Kierownik Spalarni. 3. Krótki opis procesu: Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych na rzecz PKN ORLEN S.A. odbywa się na podstawie podpisanej umowy długoterminowej, która określa: - zakres świadczonej usługi, - wymagania dotyczące świadczonej usługi, - ilości odpadów przekazywanych w ciągu roku (ze zbiorników ziemnych 5 i 10 oraz zbiorników fazy wodnej A i B), - ilość wapnohumu przeznaczonego do odzysku w ciągu roku, - ilości ścieków przekazywanych do wydzielenia osadów, - sposób rozliczeń za świadczoną usługę, - stawki jednostkowe za świadczoną usługę. Przed podpisaniem umowy następuje ostateczny przegląd umowy, który ma zapewnić, Ŝe: - określono wymagania dotyczące świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów jakościowych, środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła, - zweryfikowano i określono potrzeby dotyczące procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - ustanowiono wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficzne dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - zweryfikowano czy zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania, - rozwiązano rozbieŝności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi wcześniej,

7 Strona 7 z 35 - Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta. Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŝenie podpisu pod umową z klientem. Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych dla pozostałych podmiotów odbywa się na podstawie podpisanej z klientem umowy lub indywidualnych zleceń składanych przez klientów. Niezbędną informacją potrzebną do rozpoczęcia planowania jest przekazana przez klienta pisemna informacja odnośnie ilości i rodzaju odpadów. Na tej podstawie następuje przegląd wymagań klienta pod kątem: - danych historycznych dotyczących ilości i rodzaju odpadów przyjmowanych w latach ubiegłych, - wymagań dotyczących świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów jakościowych, środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła, - potrzeb dotyczących procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - dyspozycyjności urządzeń i stanów magazynowych, - wymaganych działań dotyczących weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficznych dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - zapisów potrzebnych do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania, - rozwiązania rozbieŝności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi wcześniej, - Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta. Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŝenie podpisu pod zleceniem/ informacją, która jest następnie przekazywana do klienta. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-14/akt. wyd. Planowanie usług zagospodarowania odpadów. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Umowy długoterminowe z PKN ORLEN S.A., aneksy do umów, - Umowy z klientami innymi niŝ PKN ORLEN S.A., - Pisemne informacje/ zlecenia przekazywane przez klienta innego niŝ PKN ORLEN S.A. Zagospodarowanie odpadów 1. Cel procesu: Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu zagospodarowania odpadów, zgodnego z określonymi w ORLEN Eko Sp. z o.o. wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Lider procesu: Kierownik Spalarni.

8 Strona 8 z Krótki opis procesu: Podstawowym dokumentem opisującym proces realizacji zagospodarowania odpadów jest Instrukcja Technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008. Oprócz powyŝszego dokumentu pracowników uczestniczących w procesie zagospodarowywania odpadów obowiązują następujące ogólne instrukcje: - Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008, - Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008, - Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/01/ Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008 Zgodnie z mapą procesów Spółki ORLEN Eko podstawowy proces, jakim jest zagospodarowanie odpadów moŝna podzielić na następujące moduły Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie odpadów. Proces ten polega na identyfikacji dostaw, zbieraniu i magazynowaniu odpadów przekazywanych Spółce ORLEN Eko przez ich posiadaczy. Formalny tryb zbierania i magazynowania odpadów wraz z zakresem odpowiedzialności został opisany w Instrukcji identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/ Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego. Proces ten polega na odbiorze, przesyle ścieków podekarbonizacyjnych do zbiorników buforowych i ich głębokim odwadnianiu na dwóch prasach przy uŝyciu techniki membranowej. Proces jest cykliczny i obejmuje szereg operacji wykonywanych sekwencyjnie według automatycznie realizowanego programu. Powstały w wyniku odwadniania odpad jest transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a ścieki poprocesowe odprowadzane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania wapna podekarbonizacyjnego nr IN/ST/02/ Wydzielanie osadów biologicznych. Proces ten polega na zagęszczaniu ścieków biologicznych na wirówkach dekantacyjnych. Proces wirowania wspomagany jest flokulantem kationowym. Zagęszczony osad biologiczny jest transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a wody powirówkowe i płuczne usuwane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych nr IN/ ST/05/ Wydzielanie i wstępna obróbka osadów. Proces ten polega na zagospodarowaniu strumienia ścieków poflotacyjnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków PKN ORLEN S.A., poprzez magazynowanie i przygotowanie do ekspedycji odpadu oraz przyjmowanie odpadów płynnych do punktu zlewnego z instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A i dostawców zewnętrznych. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe parametry i zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej

9 Strona 9 z 35 aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/ Wydzielanie osadów zaolejonych. Proces ten polega na zagęszczaniu osadów zaolejonych na wirówkach dekantacyjnych gdzie następuje rozdzielenie odpadu na dwie fazy o róŝnych cięŝarach właściwych (woda, placek). Rozdział następuje dzięki sile odśrodkowej wytwarzanej przez wirówki. Proces wspomagany jest flokulantem kationowym. Powstały placek w procesie wydzielania osadów zaolejonych jest kierowany do termicznego przekształcania w piecach fluidalnych. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/ ST/04/ Termiczne przekształcanie odpadów. Proces ten polega na spalaniu płynnych, uwodnionych odpadów w dwóch piecach ze złoŝem fluidalnym. Jego istotą jest szybkie odparowanie wody przy równocześnie szybkim spalaniu substancji organicznych oraz praŝeniu składników mineralnych. Proces charakteryzuje się intensywną wymianą masy i ciepła zapewniającą przez to szybki przebieg procesu spalania. W wyniku spalania emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w następujących instrukcjach: 1. IN/ST/01/2008 dla aparatowego sterowni ITPON 2. IN/ST/02/2008 dla aparatowego podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON 3. IN/ST/03/2008 dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin 4. IN/ST/04/2008 poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych Ponadto warunki prowadzenia procesu, dopuszczalne wielkości emisji gazów do powierza, wielkości emisji ścieków i hałasu określone w Pozwoleniu Zintegrowanym Produkcja wapnohumu. W wyniku wymieszania przy uŝyciu sprzętu mechanicznego nadmiernego osadu biologicznego i wapna podekarbonizacyjnego oraz 2-3 miesięcznego leŝakowania, podczas którego zachodzą przemiany fizykochemiczne mieszanych odpadów (odparowanie wody, neutralizacja, stabilizacja), powstaje odpad o kodzie zwyczajowo nazywany wapnohumem. Jest on wykorzystywany do rozprowadzania po powierzchni ziemi, w celu ulepszania gleby lub ziemi na terenach zielonych przeznaczonych do rekultywacji, znajdujących się w obrębie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN SA. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe parametry zostały określone w Instrukcji procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/ Eksploatacja składowiska. 1. Składowisko odpadów niebezpiecznych jest elementem technologicznym systemu termicznego przekształcania odpadów, przeznaczony do składowania pod warstwą wody ( na mokro ) pozostałości po ich spaleniu w piecach fluidalnych. Składowisko odpadów składa się z dwóch kwater, z których jedna została technologicznie podzielona na 3 podkwatery. Odpay na poszczególnych kwaterach składowane są selektywnie. Składowisko jest uszczelnione, a jego wpływ na środowisko ministrowany. Sposób eksploatacji składowiska jest szczegółowo opisana

10 Strona 10 z 35 w Instrukcji IN/OŚ/02/2008 dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad ton. Z uwagi na fakt, iŝ łączna pojemność składowiska przekracza ton stanowi ono w świetle POŚ odrębną instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego Identyfikacja i identyfikowalność. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu/ świadczonej usługi jest realizowana w oparciu o zapisy w zakresie pochodzenia surowców/ przyjmowanych odpadów, historii realizacji, lokalizacji odpadów po ich przekazaniu do ostatecznego odbiorcy. Zapisy te są udokumentowane w kartach ewidencji i przekazania odpadów, protokołach określających ilości ścieków i odpadów przekazywanych do ORLEN Eko przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., raportach prowadzącego zmianę oraz miesięcznych raportach zagospodarowywania odpadów w Spółce zatwierdzanych przez Prezesa Zarządu Własność klienta. ORLEN Eko sp. z o.o. nie prowadzi działalności z wykorzystaniem towarów, materiałów, surowców powierzonych stanowiących własność klienta. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/ akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-05/ akt. wyd. Nadzór nad wyrobem niezgodnym, P-09/ akt. wyd. Monitorowanie i pomiary, P-10/ akt. wyd. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii, P-15/ akt. wyd. Zagospodarowywanie odpadów, Instrukcja technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008, Instrukcja identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/2005, Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania wapna podekarbonizacyjnego nr IN/ ST/02/2006, Instrukcja stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych nr IN/ST/05/2006, Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/ ST/04/2006, Instrukcja procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/2005,Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/2005, Instrukcja dla aparatowego sterowni ITPON IN/ST/01/2008, Instrukcja dla aparatowego podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON IN/ST/02/2008, Instrukcja dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin NR IN/ST/03/2008, Instrukcja poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych NR IN/ST/04/2008,Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008, Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008,Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/01/2008, Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/02/2008.Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008

11 Strona 11 z Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Karty przekazania odpadu, - Miesięczne bilanse odpadów przyjętych do zagospodarowania, - Miesięczne raporty zagospodarowywania odpadów, - Raport prowadzącego zmianę, - BieŜące zapisy związane z operacyjnym sterowaniem procesem zagospodarowywania. SprzedaŜ 1. Cel procesu: Określenie sposobu rozliczania się z klientami za zrealizowane usługi zagospodarowania odpadów, jak równieŝ odpowiedzialności i uprawnień w tym zakresie. 2. Lider procesu: Członek Zarządu przy współpracy Kierownika Spalarni, Głównego Księgowego oraz Referenta ds. administracyjno-księgowych. 3. Krótki opis procesu: W Spółce ORLEN Eko moŝliwe są następujące grupy usług sprzedaŝy zagospodarowywania odpadów Grupa I, do której zaliczamy: - wydzielanie ze strumieni ścieków PKN ORLEN S.A. na specjalistycznych urządzeniach osadów zaolejonych, osadów biologicznych nadmiernych, osadów poflotacyjnych, wapna podekarbonizacyjnego, Wynikiem realizacji w/w czynności jest sporządzenie miesięcznego protokołu określającego ilości przekazanych przez PKN ORLEN S.A. strumieni ściekowych do wydzielenia osadów Grupa II, do której zaliczamy: - czyszczenie zbiorników ziemnych będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów, - czyszczenie odstojników fazy wodnej będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów, - ulepszanie gleby lub ziemi na terenie PKN ORLEN S.A. z odzyskiem wapnohumu, Wynikiem realizacji w/w czynności jest okresowy protokół z ilościami odpadów powstałych w trakcie realizacji zleceń. - zagospodarowywanie na podstawie indywidualnych zleceń odpadów powstałych z instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A., w wyniku którego jeden raz w miesiącu na podstawie Kart przekazania odpadów określane są ilości odpadów przekazanych przez PKN ORLEN S. A. Na tej podstawie wystawiona zostaje faktura do klienta, 3.3. Grupa III, do której zaliczamy podmioty zewnętrzne, które wyraŝają chęć przekazania swoich odpadów do zagospodarowania. Odbierane odpady są dokumentowane w Kartach przekazania odpadu na podstawie, których wystawiane są faktury do klientów. Jeden raz w miesiącu sporządzony zostaje wykaz przeterminowanych naleŝności, na podstawie którego Członek Zarządu podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem:

12 Strona 12 z 35 P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-18/akt. wyd. SprzedaŜ. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Zatwierdzone obustronnie protokoły z zagospodarowania odpadów, - Faktury do klienta, - Wykaz przeterminowanych naleŝności, - Karty przekazania odpadów, Karty ewidencji odpadów. Utrzymanie ruchu oraz wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów 1. Cel procesu: Prawidłowy nadzorów nad wyposaŝeniem do kontroli i pomiarów, zagwarantowanie sprawności technicznej maszyn, aparatów, sprzętu i wyposaŝenia p-poŝ, urządzeń, konstrukcji i rurociągów oraz zapewnienie, Ŝe ich eksploatacja: - nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, - będzie bezpieczna dla ludzi, - zapewni właściwą jakość prowadzonego procesu. 2. Lider procesu: InŜynier Utrzymania Ruchu 3. Krótki opis procesu: W Spółce ORLEN Eko wyposaŝenie do monitorowania i pomiarów zostało podzielone na dwie grupy: - grupa I, do której zaliczamy wyposaŝenie przenośne, na które składa się eksplozymetr, - grupa II, do której zaliczamy wyposaŝenie stałe, na które składają się przepływomierze, termopary, manometry, układy blokadowe. Odpowiedzialni za nadzór nad sprzętem do kontroli i pomiarów utrzymują wykaz sprzętu do monitorowania i pomiarów określający wyposaŝenie podlegające nadzorowi, indywidualne numery ewidencyjne, miejsca stosowania wyposaŝenia oraz niezbędne dokumenty potwierdzające wykonywane czynności. KaŜde wzorcowanie, kalibracja, naprawa lub przeglądy okresowe są dokumentowane w formie świadectw wzorcowania, sprawdzenia, wpisów w ksiąŝki kontroli blokad, itp. Podstawą do planowania remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń jest sporządzony Roczny plan rzeczowo finansowy na rok następny. Dokument ten określa zakres planowanych przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i obiektów oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację w rozbiciu na poszczególne miejsca powstawania kosztów [MPK]. Plan zakłada takŝe środki finansowe przeznaczone na usuwanie awarii. Zgłoszenia potrzeb remontowych są przekazywane przez zgłaszającego w Raporcie prowadzącego zmianę. Opisane powyŝej potrzeby remontowe są najczęściej skutkiem występujących awarii urządzeń oraz wymagań technologicznych. Po podjęciu decyzji o przeglądzie, konserwacji i remoncie wystawiane są w zaleŝności od posiadanych uprawnień zlecenia w formie pisemnej do odpowiedniego dostawcy w ramach zawartych umów.

13 Strona 13 z 35 Czynnością kończącą remont, konserwację, naprawę jest jego odbiór techniczny dokonywany na podstawie ruchu testowego. Rozpoczęcie i zakończenie ruchu testowego odbywa się w obecności przedstawiciela dostawcy i SłuŜb Utrzymania Ruchu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników ruchu testowego dostawca usługi sporządza Protokół odbioru technicznego. Zatwierdzony protokół stanowi dokument dopuszczający urządzenie do eksploatacji i jest podstawą do wystawienia dokumentów finansowych rozliczających zlecenie remontowe. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-13/akt. wyd. Nadzór nad wyposaŝeniem do monitorowania i pomiarów, P-16/akt. wyd. Utrzymanie ruchu. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Wykaz sprzętu do monitorowania i pomiarów, - Świadectwa wzorcowania, sprawdzenia, - KsiąŜki kontroli blokad, - Roczny remontowy plan rzeczowo-finansowy, - Zlecenia remontowe, - Umowy na usługi remontowe, - Zezwolenia jednorazowe na prace remontowe, - Kalkulacja protokół odbioru robót lub kosztorys powykonawczy, - Sprawozdanie z finansowej realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców 1. Cel procesu: Zapewnienie, aby wszystkie zamawiane przez Spółkę ORLEN Eko materiały, wyroby i usługi spełniały niezbędne oczekiwania ilościowe, jakościowe, wymagania związane z zarządzaniem jakością, środowiskowym i BHP. Dla realizacji tego celu Spółka korzysta z kwalifikowanych dostawców zgodnie z zapisami procedury. 2. Lider procesu: Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie zakupów oraz kwalifikacji dostawców. 3. Krótki opis procesu: W Spółce określono dwie grupy dostawców, u których moŝliwe są zakupy materiałów, wyrobów lub usług: 3.1. Grupa A, do której naleŝą: - usługi laboratoryjne, pomiarowe, itp., - usługi remontowe i konserwacyjne, - usługi produkcji i zagospodarowania wapnohumu, czyszczenia zbiorników ziemnych 5 i 10, - usługi czyszczenia i zagospodarowania odpadów ze zbiorników fazy wodnej A i B, - usługi dostawy mediów energetycznych,

14 Strona 14 z 35 - materiały wykorzystywane bezpośrednio do procesu technologicznego (np. flokulanty, piasek, olej opałowy), - usługi szkolenia z zakresu jakości, środowiska oraz BHP, - usługi w obszarze BHP i P.POś, środki ochrony osobistej oraz sprzętu BHP i P.POś., - usługi zagospodarowania odpadów będących w posiadaniu ORLEN Eko Grupa B, do której naleŝą pozostałe materiały, wyroby lub usługi (np. materiały biurowe, remontowe, paliwo do środków transportu). Dostawcy z grupy A muszą zostać poddani ocenie i kwalifikacji zgodnie z określonymi kryteriami, natomiast dostawcy zakwalifikowani do grupy B nie muszą być poddani ocenie. Po dotarciu zamówionych materiałów, wyrobów lub po zrealizowaniu usługi na rzecz Spółki ORLEN Eko następuje kontrola jakościowa i ilościowa dotycząca zarówno dokumentacji jak i samego materiału, wyrobu, usługi. Kontrola odbywa się na zgodność z Wymaganiami dotyczącymi zakupów materiałów, wyrobów i usług. W przypadku stwierdzenia zgodności osoba dokonująca kontroli zapisuje te informacje i potwierdza ją podpisem, w przypadku stwierdzenia niezgodności postępuje zgodnie z warunkami podpisanych umów. W przypadku braku podpisanych umów odnotowuje ten fakt na zamówieniu oraz kontaktuje się z dostawcą w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. Istnieje kilka sposobów uzyskania niezbędnych informacji do oceny nowych dostawców, do których naleŝy zaliczyć: - oferty cenowe materiałów/ wyrobów/ usług, - katalogi oferowanych materiałów, wyrobów lub informacje o materiałach, wyrobach, usługach, - kontakty z nowymi dostawcami (producentami) nawiązane podczas targów lub wyjazdów roboczych, - referencje dostawców. Nowy dostawca z grupy A oceniany jest na Formularzu oceny dostawcy. W przypadku spełnienia wymagań następuje wpisanie nowego dostawcy na Listę kwalifikowanych dostawców, w przypadku niespełnienia wymagań następuje rezygnacja z podjęcia współpracy lub określenie obszarów, które naleŝy poprawić. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-17/akt. wyd. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Zamówienia do dostawcy, - Atesty, certyfikaty, dokumenty odbiorowe na kupowane materiały, wyroby, usługi, - Podpisane umowy z dostawcami materiałów, wyrobów i usług, - Formularze oceny dostawcy, - Lista kwalifikowanych dostawców, - Dokumentacja związana ze sterowaniem operacyjnym z dostawcami, - Listy pracowników dostawcy z potwierdzeniem zapoznania się z informacjami oraz obowiązujących na terenie Spółki procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, - Wypełniona tabela Wymagań dotyczących zakupów wyrobów, materiałów i usług.

15 Strona 15 z 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Cel procesu: Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do spełnienia wymagań klienta oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska potrzebnego do pracy. 2. Lider procesu: Zarząd Spółki, Referent ds. Administracyjno-Księgowych, Kierownicy komórek organizacyjnych, Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP 3. Krótki opis procesu: Proces ten ma na celu efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP oraz spełnienia wymagań prawnych. Określony został sposób postępowania w trakcie planowania i realizacji szkoleń pracowników. Opracowano stosowną procedurę regulującą zagadnienia planowania, realizacji i oceny przeprowadzonych szkoleń. Szczegółowy sposób zarządzania zasobami ludzkimi został szczegółowo opisany w Rozdziale 6 Zarządzanie zasobami. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-11/akt. wyd. Szkolenia pracowników. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Roczny plan szkoleń pracowników, - Wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska pracy, - Akta osobowe, - Zapisy ze szkoleń pracowników zaświadczenia/ świadectwa / dyplomy / listy obecności, - Świadectwa pracy. - Kwestionariusz oceny szkolenia pracownika ORLEN Eko sp. z o.o. Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 1. Cel procesu: Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz dokumentacją systemu. Realizacja auditów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem auditów, nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, nadzorowanie skuteczności prowadzonej analizy danych w poszczególnych procesach, stosowanie monitorowania i pomiarów, inicjowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 2. Lider procesu: Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, Zarząd Spółki 3. Krótki opis procesu:

16 Strona 16 z 35 Podstawowym wymaganiem norm jest utrzymanie i doskonalenie ZSZ. W Spółce ORLEN Eko system jest ciągle utrzymywany i monitorowany poprzez odpowiednie zaplanowanie, realizację i podejmowanie stosownych działań w wyniku: - Auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - Działań korygujących i zapobiegawczych, - Analizy skuteczności procesów, - Analizy niezgodności, - Stosowanych mierników, - Sugestii ze strony pracowników i innych zainteresowanych stron, - Badania zadowolenia klienta, - Analizy wpływu na środowisko realizowanej usługi, - Analizy warunków bhp, - Analizy zgodności z wymaganiami prawnymi. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-01/akt. wyd. Nadzór nad dokumentacją ZSZ, P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-03/akt. wyd. Audit wewnętrzny, P-04/akt. wyd. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze, P-06/akt. wyd. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, P-07/akt. wyd. Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych, P-08/akt. wyd. Komunikowanie się, P-09/akt. wyd. Monitorowanie i pomiary, P-10/akt. wyd. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii, P-12/akt. wyd. Identyfikacja zagroŝeń oraz ocena ryzyka zawodowego, 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Roczny program auditów, - Raporty z auditów/ reauditów, - Raporty z przeglądu zarządzania, - Zapisy związane z postępowaniem z niezgodnościami, - Programy działań korygujących lub zapobiegawczych, - Harmonogram monitorowania i pomiarów - Zapisy z pomiarów i badań, - Zapisy z oceny zadowolenia klienta, - Rejestr aspektów środowiskowych, - Rejestr wymagań prawnych i innych, - Karty przekazania odpadów, - Karty ewidencji odpadów, - Zapisy z awarii oraz sytuacji awaryjnych, - Rejestr oceny ryzyka zawodowego. - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

17 Strona 17 z Dokumentacja 4.1. Wymagania ogólne Zintegrowany System Zarządzania Spółki ORLEN Eko funkcjonuje w oparciu o stosowną dokumentację: Udokumentowaną Deklarację Prezesa Zarządu ORLEN Eko, Politykę Jakości, Środowiska i BHP, Cele, zadania i programy ZSZ, Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Instrukcje technologiczne, ochrony środowiska, stanowiskowe, bezpieczeństwa poŝarowego, Dokumentację zewnętrzną, niezbędną do realizacji procesów, Schemat organizacyjny, Karty stanowiskowe i inne dokumenty określające odpowiedzialność i uprawnienia pracowników, Formularze stanowiące podstawę zapisów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dokumentacja funkcjonująca w Spółce została opracowana w oparciu o rzetelną analizę złoŝoności zachodzących procesów i jest dostosowana do wielkości organizacji oraz kompetencji personelu Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, czyli niniejszy dokument, wymagana jest przez normę ISO 9001:2000. W księdze tej zawarto równieŝ informacje odnośnie elementów wymaganych przez normę ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004. W Spółce ORLEN Eko Księgę ZSZ opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, a zatwierdza Zarząd Spółki. Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP odpowiada takŝe za nadzór nad księgą, zgodnie z aktualną procedurą P-01 Nadzór nad dokumentacją ZSZ. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera: - opis wdroŝonego w Spółce ORLEN Eko Zintegrowanego Systemu Zarządzania, - Politykę Jakości, Środowiska i BHP, - opis zachodzących w Spółce procesów oraz ich powiązania z ustanowionymi procedurami i instrukcjami, - informacje o sposobie spełnienia wymagań norm. Księga ZSZ wydawana jest w nadzorowanych egzemplarzach w formie papierowej Pełnomocnikowi ds. ZSZ oraz Prezesowi Zarządu, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej formie elektronicznej udostępniane są pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki. Egzemplarze informacyjne nie podlegają uaktualnieniu oraz nie podlegają ewidencji wydania dokumentu. Kopie te nie muszą być podpisane na pierwszej stronie w polu Opracował i Zatwierdził tabliczki.

18 Strona 18 z 35 Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP raz w roku przegląda nadzorowaną Księgę ZSZ pod kątem jej aktualności oraz kompletności i na tej podstawie wprowadza potrzebne zmiany. Schemat powiązania pomiędzy wymaganiami normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004, a sposobem ich realizacji przez Spółkę ORLEN Eko zawartym w Księdze ZSZ został zestawiony w tabeli korelacji pomiędzy normami a Księgą ZSZ umieszczonej w załączniku B Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje Procedury są opisem działań podejmowanych w trakcie realizacji zidentyfikowanych procesów. Równocześnie przydzielają odpowiedzialności za poszczególne etapy, co pozwala w jasny sposób rozdzielić obowiązki wśród pracowników. Instrukcje zaś są uszczegółowieniem procedur, dotyczą bardzo wąskiego wycinka działań. W celu sprawowania sprawnego nadzoru nad dokumentacją ZSZ stworzona została procedura regulująca zagadnienia związane z tym obszarem. W Spółce ORLEN Eko procedury opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP po konsultacji z przyszłymi uŝytkownikami dokumentu natomiast instrukcje stanowiskowe, technologiczne i inne zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki. Zawsze przed wydaniem procedur i instrukcji sprawdza się, czy postanowienia w nich zawarte są zgodne z wymaganiami norm. Zatwierdzenia procedur i instrukcji dokonuje Prezes Zarządu. Procedury i instrukcje, podobnie jak Księga ZSZ wydawane są w egzemplarzu nadzorowanym w formie papierowej, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej formie elektronicznej udostępniane są pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki. Do zadań Pełnomocnika ds. ds. Jakości, Środowiska i BHP naleŝy nie tylko wydawanie procedur, ale takŝe nadzór nad ich aktualnością. W tym celu, w określonych odstępach czasu dokumentacja ZSZ jest przeglądana i weryfikowana pod kątem adekwatności do realiów. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany procedur/ instrukcji opracowywane są nowe wydania. Ponadto kaŝdy z Pracowników Spółki ma prawo wnioskować do Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP o zmianę zapisów w procedurach i instrukcjach. Wszystkie zmiany w procedurach i instrukcjach są rejestrowane w celu zachowania historii zmian. Macierz korelacji pomiędzy procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 przedstawiony został w załączniku C Nadzór nad zapisami ZSZ Zapisy powstają jako efekt przeprowadzenia działań opisanych w procedurach i instrukcjach ZSZ lub wymaganych przez poszczególne postanowienia norm. Zapisy są niezmiernie waŝnym elementem systemu, gdyŝ często są jedynym dowodem na przeprowadzenie działań, takich jak zawarcie umowy czy złoŝenie zamówienia, w których określono parametry wyrobu. Rodzaje utrzymywanych zapisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania definiowane są przy opracowaniu lub modyfikacji poszczególnych dokumentów systemowych i są one opisane w procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

19 Strona 19 z 35 KaŜdy zapis będący efektem realizowania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma swój numer lub nazwę, datę sporządzenia i ewentualnie identyfikator formularza, na którym jest sporządzony. Zasady przygotowywania, obiegu, miejsca przechowywania, okresu archiwizowania i dysponowania poszczególnymi zapisami oraz osób odpowiedzialnych za sporządzenie i archiwizację zapisów określone są w odpowiednich procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W zaleŝności od rodzaju zapisy mogą mieć określone róŝne czasy przechowywania. Związane jest to z wymaganiami prawnymi, wymaganiami Klienta oraz wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w Spółce. Czas przechowywania danego zapisu określony jest w stosownej procedurze/ instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 5. Planowanie 5.1. Polityka Jakości, Środowiska i BHP Polityka Jakości, Środowiska i BHP została opracowana i podpisana przez Prezesa Zarządu jako obowiązująca. Ustanowiona polityka jest wiodąca w strategii Spółki ORLEN Eko; jej załoŝenia oraz cele dotyczące jakości, środowiska i bhp są akceptowane i popularyzowane wśród wszystkich pracowników oraz dostawców. Wszyscy pracownicy Spółki zostali zapoznani z polityką poprzez: - rozpowszechnienie Polityki Jakości, Środowiska i BHP wywieszenie tekstu w pomieszczeniach biurowych i miejscu pracy, na stronie internetowej Spółki oraz na serwerze Spółki. - przedstawienie przez bezpośrednich przełoŝonych podległym pracownikom, w jaki sposób Polityka Jakości, Środowiska i BHP przekłada się na pracę na ich stanowisku. Zagwarantowane dla realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP środki obejmują przede wszystkim: kwalifikowany personel, auditorów wewnętrznych, wyposaŝenie oraz środki materialne i finansowe.

20 Strona 20 z 35 POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP ORLEN Eko sp. z o.o. świadczy usługi zagospodarowania odpadów, wykonując je rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami klienta, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współŝycia społecznego. Pragniemy, aby nasza działalność kojarzyła się z wysoką jakością i dbałością o środowisko naturalne przy jednoczesnym dąŝeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. PowyŜsze zobowiązania urzeczywistniamy poprzez: spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO i PN-N oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego i zasobów, gwarantujących terminowość i jakość wykonania usług, stały nadzór nad warunkami realizacji usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko, spełnianie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących oferowanych usług, ochrony środowiska oraz bhp, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, szkolenia pracowników mające na celu podwyŝszanie ich kwalifikacji i uświadamianie im jak waŝną rolę odgrywają w spełnianiu wymagań klienta, angaŝowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągłą analizę i pomiar satysfakcji klientów z realizacji naszych usług oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań, staranny dobór dostawców świadczących usługi na określonym poziomie jakościowym, ekologicznym i bhp, wdraŝanie w bieŝącej pracy nowych rozwiązań w dziedzinie technologii, finansowania, jakości oraz bhp poszukiwanie dla kaŝdego klienta najlepszych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem odpadów Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja oraz pełne zaangaŝowanie kierownictwa i wszystkich pracowników ORLEN Eko zapewniają realizację celów oraz ciągły rozwój Spółki.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudnie Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opracowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dokumentacją

Nadzór nad dokumentacją Strona 1 z 5 Opracował: Data Podpis Zweryfikował: Data Podpis Zatwierdził: Data Podpis Przemysław Hirschfeld, 04.01.2012 Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 18.06.2012 1 Cel dokumentu Celem

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Aneta Preneta Stanowisko ds. Kadr, BHP i stypendiów socjalnych 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Procedura. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01. Warszawa, listopad 2015 r.

Procedura. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-P01. Warszawa, listopad 2015 r. Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, listopad 2015 r. Procedura identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociqgow

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Tytuł rozdziału Spis treści -- Strona: Obowiązuje od:07.0.200r. URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA wg normy PN-EN ISO 900:2009 Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: Jacek Sołek /imię i nazwisko zatwierdzającego/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-14 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/6 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo