K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A"

Transkrypt

1 K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Jarosław Cieszkowski Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP r. Paweł Krupa Prezes Zarządu r. Zatwierdził: Krzysztof Pius Członek Zarządu r. Aktualizacja i przegląd Księgi ZSZ Data Podpis Pełnomocnika ds. ZSZ UWAGA! Niniejsza Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest własnością Spółki ORLEN Eko Kopiowanie i udostępnianie jej osobom trzecim jest moŝliwe jedynie za pisemną zgodą Prezesa Zarządu lub Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP.

2 Strona 2 z Spis treści Zawartość rozdziałów Strona 1. Spis treści 2 2. Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko 3 3. Zintegrowany System Zarządzania Prezentacja Spółki ORLEN Eko Ustanowienie i wdroŝenie ZSZ Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zidentyfikowane procesy 5 4. Dokumentacja Wymagania ogólne Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje Nadzór nad zapisami ZSZ Planowanie Polityka Jakości, Środowiska i BHP Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne oraz ocena zgodności z tymi wymaganiami Cele, zadania i programy Zarządzanie zasobami Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy WdraŜanie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Sterowanie operacyjne Komunikowanie się Odpowiedzialność, uprawnienia i role Zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz organizowanie prac i działań związanych ze 27 znaczącymi zagroŝeniami 7.5. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie Podwykonawstwo Współudział pracowników Pomiary, analiza i doskonalenie Monitorowanie i pomiary Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi zagospodarowania odpadów Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze Audit wewnętrzny Przegląd zarządzania Ciągłe doskonalenie Wykaz załączników 37

3 Strona 3 z Deklaracja Prezesa Zarządu ORLEN Eko Prezes Zarządu ORLEN Eko zapewnia, Ŝe świadczone usługi związane z zagospodarowaniem odpadów spełniają wymagania i oczekiwania klienta, są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współŝycia społecznego oraz w sposób zapewniający zmniejszanie oddziaływania Spółki na środowisko. Funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz jest nieustannie doskonalony w celu podnoszenia świadomości pro-jakościowej i pro-środowiskowej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników. Efektem tych działań jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz ciągłego dąŝenia do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Zarządu Paweł Krupa

4 Strona 4 z Zintegrowany System Zarządzania 3.1. Prezentacja Spółki ORLEN Eko W dniu 14 czerwca 2004 r. Uchwałą Zarządu nr 1834/04 zarząd Spółki PKN ORLEN S.A. wyraził zgodę na powołanie spółki prawa handlowego zajmującej się utylizacją odpadów, na bazie mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł. W dniu 1 lipca 2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ORLEN Eko Sp. z o.o. na którym została powołana Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Po powołaniu Spółki, kolejnym krokiem w celu zapewnienia jej moŝliwości działania i w dalszym etapie podejmowania działań inwestycyjnych, było uzyskanie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. na zbycie lub wydzierŝawienie mienia wchodzącego w skład Wydziału Ścieków i Utylizacji stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa PKN ORLEN S.A. na rzecz spółki ORLEN Eko Sp. z o.o. (Uchwała nr 7 z dnia 5 sierpnia 2004). Przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. Uchwała pozwoliła rozpocząć działalność gospodarczą Spółki od dnia 1 września 2004 r. na bazie dzierŝawionego majątku. Spółka przejęła realizowane dotąd przez Wydział Ścieków i Utylizacji PKN ORLEN S.A. zadania związane z gospodarką osadową. Jednocześnie przejęte zostały od PKN ORLEN S.A. zobowiązania formalno-prawne wynikające z wymogów prawa ochrony środowiska w tym modernizację spalarni odpadów. W czerwcu 2005 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie o ustaleniu Programu Dostosowawczego, zobowiązując ORLEN Eko Sp. z o.o. do osiągnięcia pełnej zgodności eksploatowanej instalacji z prawem ochrony środowiska do połowy 2009 roku. Podjęcie tego zobowiązania umoŝliwiło uzyskanie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pozwolenia Zintegrowanego waŝnego przez 10 lat i dalszą eksploatację nie spełniającej wymagań instalacji do czasu zakończenia modernizacji. W lipcu 2006 r. Zarząd PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o dekapitalizowaniu Spółki kwotą ,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł. Od 1 września 2007r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ORLEN Eko nr 20/II/2007 z dnia r. Zarząd Spółki reprezentują Prezes Zarządu i Członek Zarządu. W związku z tym wszelkie zapisy ZSZ dotyczące Prezesa Zarządu naleŝy odnosić do Zarządu Spółki Ustanowienie i wdroŝenie ZSZ Pomysł wdroŝenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce ORLEN Eko powstał w grudniu 2004 r. Po analizie potrzeb i moŝliwości Spółki przy współpracy z firmą doradczą ALMAT Systemy Zarządzania opracowano harmonogram projektu wdroŝenia oraz podpisano stosowną umowę. Prace wdroŝeniowe rozpoczęto w lutym 2005 r. roku, kiedy to powołano takŝe Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Spółki od dnia r. obowiązki Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania pełni Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP odpowiada za zgodność wdroŝonego systemu z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Ponadto jest odpowiedzialny między innymi za nadzór nad

5 Strona 5 z 35 funkcjonowaniem ZSZ, opracowaniem dokumentacji, szkoleniem pracowników w zakresie ZSZ oraz analizowaniem funkcjonowania Systemu. Podstawowym zadaniem podczas budowy ZSZ była integracja z istniejącą dokumentacją, identyfikacja podstawowych procesów, potrzeb klientów, pracowników i zainteresowanych stron oraz realizacja przyjętej Polityki Jakości, Środowiska i BHP. Głównym celem Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zagwarantowanie ciągłego spełniania potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta, zainteresowanych stron i pracowników oraz ciągłe doskonalenie istniejącego systemu Zakres i wyłączenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zakres: Usługi zagospodarowania odpadów. Wyłączenia: Z wymagań normy ISO 9001:2000 zostały wyłączone wymagania z rozdziału 7. Realizacja wyrobu: - podpunkt 7.3. Projektowanie i rozwój, ze względu na to, iŝ Spółka nie prowadzi działalności projektowej i nie posiada struktur organizacyjnych w tym zakresie, - podpunkt Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi, poniewaŝ na kaŝdym etapie świadczonych usług Spółka monitoruje lub mierzy załoŝone parametry procesu i wyrobu Zidentyfikowane procesy Norma ISO 9001:2000 wymaga podejścia procesowego, jako podstawowe załoŝenie projektowanego systemu. Normy ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 natomiast uznaje i promuje takie podejście, zatem podczas projektowania i wdraŝana Zintegrowanego Systemu Zarządzania zastosowano takie podejście. Na wstępie zostały zidentyfikowane zachodzące w Spółce procesy. Określono elementy wejścia i wyjścia do i z procesów, a takŝe wzajemne powiązania pomiędzy nimi. Uzyskane informacje pozwoliły na opracowanie Mapy procesów, będącej graficzną ilustracją podstawowych czynności zachodzących w firmie. Mapa procesów została zaprezentowana w Załączniku A do niniejszej Księgi ZSZ. W Spółce ORLEN Eko procesy podzielono na trzy kategorie: 1. Procesy główne Planowanie Zagospodarowanie odpadów, w skład którego wchodzą następujące podprocesy: - Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie odpadów, - Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego, - Wydzielanie osadów biologicznych, - Wydzielanie i wstępna obróbka osadów, - Wydzielanie osadów zaolejonych, - Termiczne przekształcanie odpadów, - Produkcja wapnohumu,

6 Strona 6 z 35 - Eksploatacja składowiska, 1.3. SprzedaŜ. 2. Procesy pomocnicze. Utrzymanie ruchu oraz wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców. 3. Procesy zarządzania. Zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą i środowiskiem pracy, Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Procesy główne, pomocnicze i zarządzania zostały opisane w procedurach i instrukcjach ZSZ. W Spółce ORLEN Eko nie zidentyfikowano procesów, które odbywają się na zewnątrz. Planowanie 1. Cel procesu: Określenie sposobu planowaniu usług zagospodarowania odpadów przekazywanych przez klientów. 2. Lider procesu: Zarząd Spółki oraz Kierownik Spalarni. 3. Krótki opis procesu: Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych na rzecz PKN ORLEN S.A. odbywa się na podstawie podpisanej umowy długoterminowej, która określa: - zakres świadczonej usługi, - wymagania dotyczące świadczonej usługi, - ilości odpadów przekazywanych w ciągu roku (ze zbiorników ziemnych 5 i 10 oraz zbiorników fazy wodnej A i B), - ilość wapnohumu przeznaczonego do odzysku w ciągu roku, - ilości ścieków przekazywanych do wydzielenia osadów, - sposób rozliczeń za świadczoną usługę, - stawki jednostkowe za świadczoną usługę. Przed podpisaniem umowy następuje ostateczny przegląd umowy, który ma zapewnić, Ŝe: - określono wymagania dotyczące świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów jakościowych, środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła, - zweryfikowano i określono potrzeby dotyczące procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - ustanowiono wymagane działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficzne dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - zweryfikowano czy zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania, - rozwiązano rozbieŝności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi wcześniej,

7 Strona 7 z 35 - Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta. Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŝenie podpisu pod umową z klientem. Planowanie realizacji usług zagospodarowania odpadów świadczonych dla pozostałych podmiotów odbywa się na podstawie podpisanej z klientem umowy lub indywidualnych zleceń składanych przez klientów. Niezbędną informacją potrzebną do rozpoczęcia planowania jest przekazana przez klienta pisemna informacja odnośnie ilości i rodzaju odpadów. Na tej podstawie następuje przegląd wymagań klienta pod kątem: - danych historycznych dotyczących ilości i rodzaju odpadów przyjmowanych w latach ubiegłych, - wymagań dotyczących świadczonej usługi przy uwzględnieniu celów jakościowych, środowiskowych i bhp, które Spółka ORLEN Eko ustanowiła, - potrzeb dotyczących procesów, dokumentów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - dyspozycyjności urządzeń i stanów magazynowych, - wymaganych działań dotyczących weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań specyficznych dla realizowanej usługi oraz kryteria realizacji usługi zagospodarowania odpadów, - zapisów potrzebnych do dostarczenia dowodów, Ŝe proces realizacji usługi zagospodarowania odpadów spełnia określone przez klienta wymagania, - rozwiązania rozbieŝności między wymaganiami podanymi w umowie, a określonymi wcześniej, - Spółka ORLEN Eko jest zdolna spełnić wymagania klienta. Dowodem na dokonanie przeglądu wymagań klienta jest złoŝenie podpisu pod zleceniem/ informacją, która jest następnie przekazywana do klienta. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-14/akt. wyd. Planowanie usług zagospodarowania odpadów. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Umowy długoterminowe z PKN ORLEN S.A., aneksy do umów, - Umowy z klientami innymi niŝ PKN ORLEN S.A., - Pisemne informacje/ zlecenia przekazywane przez klienta innego niŝ PKN ORLEN S.A. Zagospodarowanie odpadów 1. Cel procesu: Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu zagospodarowania odpadów, zgodnego z określonymi w ORLEN Eko Sp. z o.o. wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Lider procesu: Kierownik Spalarni.

8 Strona 8 z Krótki opis procesu: Podstawowym dokumentem opisującym proces realizacji zagospodarowania odpadów jest Instrukcja Technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008. Oprócz powyŝszego dokumentu pracowników uczestniczących w procesie zagospodarowywania odpadów obowiązują następujące ogólne instrukcje: - Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008, - Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008, - Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/01/ Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008 Zgodnie z mapą procesów Spółki ORLEN Eko podstawowy proces, jakim jest zagospodarowanie odpadów moŝna podzielić na następujące moduły Identyfikacja dostaw, przyjęcie i magazynowanie oraz ewidencjonowanie odpadów. Proces ten polega na identyfikacji dostaw, zbieraniu i magazynowaniu odpadów przekazywanych Spółce ORLEN Eko przez ich posiadaczy. Formalny tryb zbierania i magazynowania odpadów wraz z zakresem odpowiedzialności został opisany w Instrukcji identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/ Wydzielanie wapna podekarbonizacyjnego. Proces ten polega na odbiorze, przesyle ścieków podekarbonizacyjnych do zbiorników buforowych i ich głębokim odwadnianiu na dwóch prasach przy uŝyciu techniki membranowej. Proces jest cykliczny i obejmuje szereg operacji wykonywanych sekwencyjnie według automatycznie realizowanego programu. Powstały w wyniku odwadniania odpad jest transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a ścieki poprocesowe odprowadzane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania wapna podekarbonizacyjnego nr IN/ST/02/ Wydzielanie osadów biologicznych. Proces ten polega na zagęszczaniu ścieków biologicznych na wirówkach dekantacyjnych. Proces wirowania wspomagany jest flokulantem kationowym. Zagęszczony osad biologiczny jest transportowany na mieszalnię wapnohumu i wykorzystywany do jego produkcji, a wody powirówkowe i płuczne usuwane są do COŚ PKN ORLEN S.A. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych nr IN/ ST/05/ Wydzielanie i wstępna obróbka osadów. Proces ten polega na zagospodarowaniu strumienia ścieków poflotacyjnych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków PKN ORLEN S.A., poprzez magazynowanie i przygotowanie do ekspedycji odpadu oraz przyjmowanie odpadów płynnych do punktu zlewnego z instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A i dostawców zewnętrznych. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe parametry i zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej

9 Strona 9 z 35 aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/ Wydzielanie osadów zaolejonych. Proces ten polega na zagęszczaniu osadów zaolejonych na wirówkach dekantacyjnych gdzie następuje rozdzielenie odpadu na dwie fazy o róŝnych cięŝarach właściwych (woda, placek). Rozdział następuje dzięki sile odśrodkowej wytwarzanej przez wirówki. Proces wspomagany jest flokulantem kationowym. Powstały placek w procesie wydzielania osadów zaolejonych jest kierowany do termicznego przekształcania w piecach fluidalnych. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w Instrukcji stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/ ST/04/ Termiczne przekształcanie odpadów. Proces ten polega na spalaniu płynnych, uwodnionych odpadów w dwóch piecach ze złoŝem fluidalnym. Jego istotą jest szybkie odparowanie wody przy równocześnie szybkim spalaniu substancji organicznych oraz praŝeniu składników mineralnych. Proces charakteryzuje się intensywną wymianą masy i ciepła zapewniającą przez to szybki przebieg procesu spalania. W wyniku spalania emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery. Szczegółowy opis procesu oraz informacje o istotnych jego parametrach wraz z określeniem wpływu odchyleń na proces technologiczny, a takŝe zakresy odpowiedzialności zostały określone w następujących instrukcjach: 1. IN/ST/01/2008 dla aparatowego sterowni ITPON 2. IN/ST/02/2008 dla aparatowego podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON 3. IN/ST/03/2008 dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin 4. IN/ST/04/2008 poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych Ponadto warunki prowadzenia procesu, dopuszczalne wielkości emisji gazów do powierza, wielkości emisji ścieków i hałasu określone w Pozwoleniu Zintegrowanym Produkcja wapnohumu. W wyniku wymieszania przy uŝyciu sprzętu mechanicznego nadmiernego osadu biologicznego i wapna podekarbonizacyjnego oraz 2-3 miesięcznego leŝakowania, podczas którego zachodzą przemiany fizykochemiczne mieszanych odpadów (odparowanie wody, neutralizacja, stabilizacja), powstaje odpad o kodzie zwyczajowo nazywany wapnohumem. Jest on wykorzystywany do rozprowadzania po powierzchni ziemi, w celu ulepszania gleby lub ziemi na terenach zielonych przeznaczonych do rekultywacji, znajdujących się w obrębie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN SA. Szczegółowy opis procesu oraz jego podstawowe parametry zostały określone w Instrukcji procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/ Eksploatacja składowiska. 1. Składowisko odpadów niebezpiecznych jest elementem technologicznym systemu termicznego przekształcania odpadów, przeznaczony do składowania pod warstwą wody ( na mokro ) pozostałości po ich spaleniu w piecach fluidalnych. Składowisko odpadów składa się z dwóch kwater, z których jedna została technologicznie podzielona na 3 podkwatery. Odpay na poszczególnych kwaterach składowane są selektywnie. Składowisko jest uszczelnione, a jego wpływ na środowisko ministrowany. Sposób eksploatacji składowiska jest szczegółowo opisana

10 Strona 10 z 35 w Instrukcji IN/OŚ/02/2008 dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad ton. Z uwagi na fakt, iŝ łączna pojemność składowiska przekracza ton stanowi ono w świetle POŚ odrębną instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego Identyfikacja i identyfikowalność. Identyfikacja i identyfikowalność wyrobu/ świadczonej usługi jest realizowana w oparciu o zapisy w zakresie pochodzenia surowców/ przyjmowanych odpadów, historii realizacji, lokalizacji odpadów po ich przekazaniu do ostatecznego odbiorcy. Zapisy te są udokumentowane w kartach ewidencji i przekazania odpadów, protokołach określających ilości ścieków i odpadów przekazywanych do ORLEN Eko przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., raportach prowadzącego zmianę oraz miesięcznych raportach zagospodarowywania odpadów w Spółce zatwierdzanych przez Prezesa Zarządu Własność klienta. ORLEN Eko sp. z o.o. nie prowadzi działalności z wykorzystaniem towarów, materiałów, surowców powierzonych stanowiących własność klienta. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/ akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-05/ akt. wyd. Nadzór nad wyrobem niezgodnym, P-09/ akt. wyd. Monitorowanie i pomiary, P-10/ akt. wyd. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii, P-15/ akt. wyd. Zagospodarowywanie odpadów, Instrukcja technologiczna procesu zagospodarowywania odpadów nr IN/TE/01/2008, Instrukcja identyfikacji dostaw oraz przyjęcia i magazynowania odpadów nr IN/01/2005, Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania wapna podekarbonizacyjnego nr IN/ ST/02/2006, Instrukcja stanowiskowej aparatowego modułu wydzielania osadów biologicznych nr IN/ST/05/2006, Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania odpadów zaolejonych nr IN/ ST/04/2006, Instrukcja procesu produkcji wapnohumu nr IN/02/2005,Instrukcja stanowiskowa aparatowego modułu wydzielania i wstępnej obróbki odpadów nr IN/ST/01/2005, Instrukcja dla aparatowego sterowni ITPON IN/ST/01/2008, Instrukcja dla aparatowego podawania i spalania osadów w piecach fluidalnych ITPON IN/ST/02/2008, Instrukcja dla aparatowego podczyszczalni ścieków z oczyszczania spalin NR IN/ST/03/2008, Instrukcja poboru próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych NR IN/ST/04/2008,Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr IN/BHP/01/2008, Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego nr IN/P-POś/01/2008,Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/01/2008, Instrukcja Ochrony Środowiska nr IN/OŚ/02/2008.Dokument Zabezpieczenia przed wybuchem na stanowisku pracy nr IN/DZPW/01/2008

11 Strona 11 z Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Karty przekazania odpadu, - Miesięczne bilanse odpadów przyjętych do zagospodarowania, - Miesięczne raporty zagospodarowywania odpadów, - Raport prowadzącego zmianę, - BieŜące zapisy związane z operacyjnym sterowaniem procesem zagospodarowywania. SprzedaŜ 1. Cel procesu: Określenie sposobu rozliczania się z klientami za zrealizowane usługi zagospodarowania odpadów, jak równieŝ odpowiedzialności i uprawnień w tym zakresie. 2. Lider procesu: Członek Zarządu przy współpracy Kierownika Spalarni, Głównego Księgowego oraz Referenta ds. administracyjno-księgowych. 3. Krótki opis procesu: W Spółce ORLEN Eko moŝliwe są następujące grupy usług sprzedaŝy zagospodarowywania odpadów Grupa I, do której zaliczamy: - wydzielanie ze strumieni ścieków PKN ORLEN S.A. na specjalistycznych urządzeniach osadów zaolejonych, osadów biologicznych nadmiernych, osadów poflotacyjnych, wapna podekarbonizacyjnego, Wynikiem realizacji w/w czynności jest sporządzenie miesięcznego protokołu określającego ilości przekazanych przez PKN ORLEN S.A. strumieni ściekowych do wydzielenia osadów Grupa II, do której zaliczamy: - czyszczenie zbiorników ziemnych będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów, - czyszczenie odstojników fazy wodnej będących własnością PKN ORLEN S.A. oraz zagospodarowanie wytworzonych w trakcie prowadzenia prac odpadów, - ulepszanie gleby lub ziemi na terenie PKN ORLEN S.A. z odzyskiem wapnohumu, Wynikiem realizacji w/w czynności jest okresowy protokół z ilościami odpadów powstałych w trakcie realizacji zleceń. - zagospodarowywanie na podstawie indywidualnych zleceń odpadów powstałych z instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A., w wyniku którego jeden raz w miesiącu na podstawie Kart przekazania odpadów określane są ilości odpadów przekazanych przez PKN ORLEN S. A. Na tej podstawie wystawiona zostaje faktura do klienta, 3.3. Grupa III, do której zaliczamy podmioty zewnętrzne, które wyraŝają chęć przekazania swoich odpadów do zagospodarowania. Odbierane odpady są dokumentowane w Kartach przekazania odpadu na podstawie, których wystawiane są faktury do klientów. Jeden raz w miesiącu sporządzony zostaje wykaz przeterminowanych naleŝności, na podstawie którego Członek Zarządu podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem:

12 Strona 12 z 35 P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-18/akt. wyd. SprzedaŜ. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Zatwierdzone obustronnie protokoły z zagospodarowania odpadów, - Faktury do klienta, - Wykaz przeterminowanych naleŝności, - Karty przekazania odpadów, Karty ewidencji odpadów. Utrzymanie ruchu oraz wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów 1. Cel procesu: Prawidłowy nadzorów nad wyposaŝeniem do kontroli i pomiarów, zagwarantowanie sprawności technicznej maszyn, aparatów, sprzętu i wyposaŝenia p-poŝ, urządzeń, konstrukcji i rurociągów oraz zapewnienie, Ŝe ich eksploatacja: - nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, - będzie bezpieczna dla ludzi, - zapewni właściwą jakość prowadzonego procesu. 2. Lider procesu: InŜynier Utrzymania Ruchu 3. Krótki opis procesu: W Spółce ORLEN Eko wyposaŝenie do monitorowania i pomiarów zostało podzielone na dwie grupy: - grupa I, do której zaliczamy wyposaŝenie przenośne, na które składa się eksplozymetr, - grupa II, do której zaliczamy wyposaŝenie stałe, na które składają się przepływomierze, termopary, manometry, układy blokadowe. Odpowiedzialni za nadzór nad sprzętem do kontroli i pomiarów utrzymują wykaz sprzętu do monitorowania i pomiarów określający wyposaŝenie podlegające nadzorowi, indywidualne numery ewidencyjne, miejsca stosowania wyposaŝenia oraz niezbędne dokumenty potwierdzające wykonywane czynności. KaŜde wzorcowanie, kalibracja, naprawa lub przeglądy okresowe są dokumentowane w formie świadectw wzorcowania, sprawdzenia, wpisów w ksiąŝki kontroli blokad, itp. Podstawą do planowania remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń jest sporządzony Roczny plan rzeczowo finansowy na rok następny. Dokument ten określa zakres planowanych przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń i obiektów oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację w rozbiciu na poszczególne miejsca powstawania kosztów [MPK]. Plan zakłada takŝe środki finansowe przeznaczone na usuwanie awarii. Zgłoszenia potrzeb remontowych są przekazywane przez zgłaszającego w Raporcie prowadzącego zmianę. Opisane powyŝej potrzeby remontowe są najczęściej skutkiem występujących awarii urządzeń oraz wymagań technologicznych. Po podjęciu decyzji o przeglądzie, konserwacji i remoncie wystawiane są w zaleŝności od posiadanych uprawnień zlecenia w formie pisemnej do odpowiedniego dostawcy w ramach zawartych umów.

13 Strona 13 z 35 Czynnością kończącą remont, konserwację, naprawę jest jego odbiór techniczny dokonywany na podstawie ruchu testowego. Rozpoczęcie i zakończenie ruchu testowego odbywa się w obecności przedstawiciela dostawcy i SłuŜb Utrzymania Ruchu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników ruchu testowego dostawca usługi sporządza Protokół odbioru technicznego. Zatwierdzony protokół stanowi dokument dopuszczający urządzenie do eksploatacji i jest podstawą do wystawienia dokumentów finansowych rozliczających zlecenie remontowe. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-13/akt. wyd. Nadzór nad wyposaŝeniem do monitorowania i pomiarów, P-16/akt. wyd. Utrzymanie ruchu. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Wykaz sprzętu do monitorowania i pomiarów, - Świadectwa wzorcowania, sprawdzenia, - KsiąŜki kontroli blokad, - Roczny remontowy plan rzeczowo-finansowy, - Zlecenia remontowe, - Umowy na usługi remontowe, - Zezwolenia jednorazowe na prace remontowe, - Kalkulacja protokół odbioru robót lub kosztorys powykonawczy, - Sprawozdanie z finansowej realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców 1. Cel procesu: Zapewnienie, aby wszystkie zamawiane przez Spółkę ORLEN Eko materiały, wyroby i usługi spełniały niezbędne oczekiwania ilościowe, jakościowe, wymagania związane z zarządzaniem jakością, środowiskowym i BHP. Dla realizacji tego celu Spółka korzysta z kwalifikowanych dostawców zgodnie z zapisami procedury. 2. Lider procesu: Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie zakupów oraz kwalifikacji dostawców. 3. Krótki opis procesu: W Spółce określono dwie grupy dostawców, u których moŝliwe są zakupy materiałów, wyrobów lub usług: 3.1. Grupa A, do której naleŝą: - usługi laboratoryjne, pomiarowe, itp., - usługi remontowe i konserwacyjne, - usługi produkcji i zagospodarowania wapnohumu, czyszczenia zbiorników ziemnych 5 i 10, - usługi czyszczenia i zagospodarowania odpadów ze zbiorników fazy wodnej A i B, - usługi dostawy mediów energetycznych,

14 Strona 14 z 35 - materiały wykorzystywane bezpośrednio do procesu technologicznego (np. flokulanty, piasek, olej opałowy), - usługi szkolenia z zakresu jakości, środowiska oraz BHP, - usługi w obszarze BHP i P.POś, środki ochrony osobistej oraz sprzętu BHP i P.POś., - usługi zagospodarowania odpadów będących w posiadaniu ORLEN Eko Grupa B, do której naleŝą pozostałe materiały, wyroby lub usługi (np. materiały biurowe, remontowe, paliwo do środków transportu). Dostawcy z grupy A muszą zostać poddani ocenie i kwalifikacji zgodnie z określonymi kryteriami, natomiast dostawcy zakwalifikowani do grupy B nie muszą być poddani ocenie. Po dotarciu zamówionych materiałów, wyrobów lub po zrealizowaniu usługi na rzecz Spółki ORLEN Eko następuje kontrola jakościowa i ilościowa dotycząca zarówno dokumentacji jak i samego materiału, wyrobu, usługi. Kontrola odbywa się na zgodność z Wymaganiami dotyczącymi zakupów materiałów, wyrobów i usług. W przypadku stwierdzenia zgodności osoba dokonująca kontroli zapisuje te informacje i potwierdza ją podpisem, w przypadku stwierdzenia niezgodności postępuje zgodnie z warunkami podpisanych umów. W przypadku braku podpisanych umów odnotowuje ten fakt na zamówieniu oraz kontaktuje się z dostawcą w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. Istnieje kilka sposobów uzyskania niezbędnych informacji do oceny nowych dostawców, do których naleŝy zaliczyć: - oferty cenowe materiałów/ wyrobów/ usług, - katalogi oferowanych materiałów, wyrobów lub informacje o materiałach, wyrobach, usługach, - kontakty z nowymi dostawcami (producentami) nawiązane podczas targów lub wyjazdów roboczych, - referencje dostawców. Nowy dostawca z grupy A oceniany jest na Formularzu oceny dostawcy. W przypadku spełnienia wymagań następuje wpisanie nowego dostawcy na Listę kwalifikowanych dostawców, w przypadku niespełnienia wymagań następuje rezygnacja z podjęcia współpracy lub określenie obszarów, które naleŝy poprawić. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-17/akt. wyd. Zakupy oraz kwalifikacja dostawców. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Zamówienia do dostawcy, - Atesty, certyfikaty, dokumenty odbiorowe na kupowane materiały, wyroby, usługi, - Podpisane umowy z dostawcami materiałów, wyrobów i usług, - Formularze oceny dostawcy, - Lista kwalifikowanych dostawców, - Dokumentacja związana ze sterowaniem operacyjnym z dostawcami, - Listy pracowników dostawcy z potwierdzeniem zapoznania się z informacjami oraz obowiązujących na terenie Spółki procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, - Wypełniona tabela Wymagań dotyczących zakupów wyrobów, materiałów i usług.

15 Strona 15 z 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Cel procesu: Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do spełnienia wymagań klienta oraz zapewnienie odpowiedniego środowiska potrzebnego do pracy. 2. Lider procesu: Zarząd Spółki, Referent ds. Administracyjno-Księgowych, Kierownicy komórek organizacyjnych, Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP 3. Krótki opis procesu: Proces ten ma na celu efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w celu spełnienia wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania, realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP oraz spełnienia wymagań prawnych. Określony został sposób postępowania w trakcie planowania i realizacji szkoleń pracowników. Opracowano stosowną procedurę regulującą zagadnienia planowania, realizacji i oceny przeprowadzonych szkoleń. Szczegółowy sposób zarządzania zasobami ludzkimi został szczegółowo opisany w Rozdziale 6 Zarządzanie zasobami. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-11/akt. wyd. Szkolenia pracowników. 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Roczny plan szkoleń pracowników, - Wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska pracy, - Akta osobowe, - Zapisy ze szkoleń pracowników zaświadczenia/ świadectwa / dyplomy / listy obecności, - Świadectwa pracy. - Kwestionariusz oceny szkolenia pracownika ORLEN Eko sp. z o.o. Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 1. Cel procesu: Zapewnienie zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 oraz dokumentacją systemu. Realizacja auditów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem auditów, nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, nadzorowanie skuteczności prowadzonej analizy danych w poszczególnych procesach, stosowanie monitorowania i pomiarów, inicjowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 2. Lider procesu: Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, Zarząd Spółki 3. Krótki opis procesu:

16 Strona 16 z 35 Podstawowym wymaganiem norm jest utrzymanie i doskonalenie ZSZ. W Spółce ORLEN Eko system jest ciągle utrzymywany i monitorowany poprzez odpowiednie zaplanowanie, realizację i podejmowanie stosownych działań w wyniku: - Auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - Działań korygujących i zapobiegawczych, - Analizy skuteczności procesów, - Analizy niezgodności, - Stosowanych mierników, - Sugestii ze strony pracowników i innych zainteresowanych stron, - Badania zadowolenia klienta, - Analizy wpływu na środowisko realizowanej usługi, - Analizy warunków bhp, - Analizy zgodności z wymaganiami prawnymi. 4. Procedury i instrukcje związane z procesem: P-01/akt. wyd. Nadzór nad dokumentacją ZSZ, P-02/akt. wyd. Nadzór nad zapisami i danymi komputerowymi, P-03/akt. wyd. Audit wewnętrzny, P-04/akt. wyd. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze, P-06/akt. wyd. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych, P-07/akt. wyd. Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych, P-08/akt. wyd. Komunikowanie się, P-09/akt. wyd. Monitorowanie i pomiary, P-10/akt. wyd. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadek awarii, P-12/akt. wyd. Identyfikacja zagroŝeń oraz ocena ryzyka zawodowego, 5. Zapisy powstałe w wyniku realizacji procesu: - Roczny program auditów, - Raporty z auditów/ reauditów, - Raporty z przeglądu zarządzania, - Zapisy związane z postępowaniem z niezgodnościami, - Programy działań korygujących lub zapobiegawczych, - Harmonogram monitorowania i pomiarów - Zapisy z pomiarów i badań, - Zapisy z oceny zadowolenia klienta, - Rejestr aspektów środowiskowych, - Rejestr wymagań prawnych i innych, - Karty przekazania odpadów, - Karty ewidencji odpadów, - Zapisy z awarii oraz sytuacji awaryjnych, - Rejestr oceny ryzyka zawodowego. - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

17 Strona 17 z Dokumentacja 4.1. Wymagania ogólne Zintegrowany System Zarządzania Spółki ORLEN Eko funkcjonuje w oparciu o stosowną dokumentację: Udokumentowaną Deklarację Prezesa Zarządu ORLEN Eko, Politykę Jakości, Środowiska i BHP, Cele, zadania i programy ZSZ, Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Instrukcje technologiczne, ochrony środowiska, stanowiskowe, bezpieczeństwa poŝarowego, Dokumentację zewnętrzną, niezbędną do realizacji procesów, Schemat organizacyjny, Karty stanowiskowe i inne dokumenty określające odpowiedzialność i uprawnienia pracowników, Formularze stanowiące podstawę zapisów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dokumentacja funkcjonująca w Spółce została opracowana w oparciu o rzetelną analizę złoŝoności zachodzących procesów i jest dostosowana do wielkości organizacji oraz kompetencji personelu Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, czyli niniejszy dokument, wymagana jest przez normę ISO 9001:2000. W księdze tej zawarto równieŝ informacje odnośnie elementów wymaganych przez normę ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004. W Spółce ORLEN Eko Księgę ZSZ opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP, a zatwierdza Zarząd Spółki. Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP odpowiada takŝe za nadzór nad księgą, zgodnie z aktualną procedurą P-01 Nadzór nad dokumentacją ZSZ. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera: - opis wdroŝonego w Spółce ORLEN Eko Zintegrowanego Systemu Zarządzania, - Politykę Jakości, Środowiska i BHP, - opis zachodzących w Spółce procesów oraz ich powiązania z ustanowionymi procedurami i instrukcjami, - informacje o sposobie spełnienia wymagań norm. Księga ZSZ wydawana jest w nadzorowanych egzemplarzach w formie papierowej Pełnomocnikowi ds. ZSZ oraz Prezesowi Zarządu, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej formie elektronicznej udostępniane są pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki. Egzemplarze informacyjne nie podlegają uaktualnieniu oraz nie podlegają ewidencji wydania dokumentu. Kopie te nie muszą być podpisane na pierwszej stronie w polu Opracował i Zatwierdził tabliczki.

18 Strona 18 z 35 Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP raz w roku przegląda nadzorowaną Księgę ZSZ pod kątem jej aktualności oraz kompletności i na tej podstawie wprowadza potrzebne zmiany. Schemat powiązania pomiędzy wymaganiami normy ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004, a sposobem ich realizacji przez Spółkę ORLEN Eko zawartym w Księdze ZSZ został zestawiony w tabeli korelacji pomiędzy normami a Księgą ZSZ umieszczonej w załączniku B Nadzór nad dokumentacją ZSZ - Procedury i instrukcje Procedury są opisem działań podejmowanych w trakcie realizacji zidentyfikowanych procesów. Równocześnie przydzielają odpowiedzialności za poszczególne etapy, co pozwala w jasny sposób rozdzielić obowiązki wśród pracowników. Instrukcje zaś są uszczegółowieniem procedur, dotyczą bardzo wąskiego wycinka działań. W celu sprawowania sprawnego nadzoru nad dokumentacją ZSZ stworzona została procedura regulująca zagadnienia związane z tym obszarem. W Spółce ORLEN Eko procedury opracowuje Pełnomocnik ds. Jakości, Środowiska i BHP po konsultacji z przyszłymi uŝytkownikami dokumentu natomiast instrukcje stanowiskowe, technologiczne i inne zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki. Zawsze przed wydaniem procedur i instrukcji sprawdza się, czy postanowienia w nich zawarte są zgodne z wymaganiami norm. Zatwierdzenia procedur i instrukcji dokonuje Prezes Zarządu. Procedury i instrukcje, podobnie jak Księga ZSZ wydawane są w egzemplarzu nadzorowanym w formie papierowej, pozostałe egzemplarze w nadzorowanej formie elektronicznej udostępniane są pracownikom Spółki ORLEN Eko na serwerze Spółki. Do zadań Pełnomocnika ds. ds. Jakości, Środowiska i BHP naleŝy nie tylko wydawanie procedur, ale takŝe nadzór nad ich aktualnością. W tym celu, w określonych odstępach czasu dokumentacja ZSZ jest przeglądana i weryfikowana pod kątem adekwatności do realiów. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany procedur/ instrukcji opracowywane są nowe wydania. Ponadto kaŝdy z Pracowników Spółki ma prawo wnioskować do Pełnomocnika ds. Jakości, Środowiska i BHP o zmianę zapisów w procedurach i instrukcjach. Wszystkie zmiany w procedurach i instrukcjach są rejestrowane w celu zachowania historii zmian. Macierz korelacji pomiędzy procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004 przedstawiony został w załączniku C Nadzór nad zapisami ZSZ Zapisy powstają jako efekt przeprowadzenia działań opisanych w procedurach i instrukcjach ZSZ lub wymaganych przez poszczególne postanowienia norm. Zapisy są niezmiernie waŝnym elementem systemu, gdyŝ często są jedynym dowodem na przeprowadzenie działań, takich jak zawarcie umowy czy złoŝenie zamówienia, w których określono parametry wyrobu. Rodzaje utrzymywanych zapisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania definiowane są przy opracowaniu lub modyfikacji poszczególnych dokumentów systemowych i są one opisane w procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

19 Strona 19 z 35 KaŜdy zapis będący efektem realizowania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania ma swój numer lub nazwę, datę sporządzenia i ewentualnie identyfikator formularza, na którym jest sporządzony. Zasady przygotowywania, obiegu, miejsca przechowywania, okresu archiwizowania i dysponowania poszczególnymi zapisami oraz osób odpowiedzialnych za sporządzenie i archiwizację zapisów określone są w odpowiednich procedurach i instrukcjach Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W zaleŝności od rodzaju zapisy mogą mieć określone róŝne czasy przechowywania. Związane jest to z wymaganiami prawnymi, wymaganiami Klienta oraz wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w Spółce. Czas przechowywania danego zapisu określony jest w stosownej procedurze/ instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 5. Planowanie 5.1. Polityka Jakości, Środowiska i BHP Polityka Jakości, Środowiska i BHP została opracowana i podpisana przez Prezesa Zarządu jako obowiązująca. Ustanowiona polityka jest wiodąca w strategii Spółki ORLEN Eko; jej załoŝenia oraz cele dotyczące jakości, środowiska i bhp są akceptowane i popularyzowane wśród wszystkich pracowników oraz dostawców. Wszyscy pracownicy Spółki zostali zapoznani z polityką poprzez: - rozpowszechnienie Polityki Jakości, Środowiska i BHP wywieszenie tekstu w pomieszczeniach biurowych i miejscu pracy, na stronie internetowej Spółki oraz na serwerze Spółki. - przedstawienie przez bezpośrednich przełoŝonych podległym pracownikom, w jaki sposób Polityka Jakości, Środowiska i BHP przekłada się na pracę na ich stanowisku. Zagwarantowane dla realizacji Polityki Jakości, Środowiska i BHP środki obejmują przede wszystkim: kwalifikowany personel, auditorów wewnętrznych, wyposaŝenie oraz środki materialne i finansowe.

20 Strona 20 z 35 POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP ORLEN Eko sp. z o.o. świadczy usługi zagospodarowania odpadów, wykonując je rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami klienta, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współŝycia społecznego. Pragniemy, aby nasza działalność kojarzyła się z wysoką jakością i dbałością o środowisko naturalne przy jednoczesnym dąŝeniu do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. PowyŜsze zobowiązania urzeczywistniamy poprzez: spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO i PN-N oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, systematyczne odnawianie i utrzymywanie zaplecza technicznego i zasobów, gwarantujących terminowość i jakość wykonania usług, stały nadzór nad warunkami realizacji usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko, spełnianie obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących oferowanych usług, ochrony środowiska oraz bhp, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, szkolenia pracowników mające na celu podwyŝszanie ich kwalifikacji i uświadamianie im jak waŝną rolę odgrywają w spełnianiu wymagań klienta, angaŝowanie pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ciągłą analizę i pomiar satysfakcji klientów z realizacji naszych usług oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań, staranny dobór dostawców świadczących usługi na określonym poziomie jakościowym, ekologicznym i bhp, wdraŝanie w bieŝącej pracy nowych rozwiązań w dziedzinie technologii, finansowania, jakości oraz bhp poszukiwanie dla kaŝdego klienta najlepszych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem odpadów Elastyczna struktura, otwartość, sprawna organizacja oraz pełne zaangaŝowanie kierownictwa i wszystkich pracowników ORLEN Eko zapewniają realizację celów oraz ciągły rozwój Spółki.

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo