FORTRAN 77 materiały pomocnicze do ćwiczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORTRAN 77 materiały pomocnicze do ćwiczeń"

Transkrypt

1 materiały pomocnicze do ćwiczeń Opracowanie: dr J. Budziński dr S. Prajsnar dr J. Styszyński

2

3 1. Wpisz do pliku rkwad.for (lub rkwad.f)następujący program: C Program "RKWAD" sterujacy obliczaniem rzeczywistych C pierwiastkow rownania kwadratowego C PROGRAM rowkwad REAL a,b,c,x1,x 30 FORMAT(/' Podaj wspolczynniki A, B, C jako trzy liczby'/ * ' oddzielone spacjami. Po ostatniej liczbie wcisnij Enter'/) WRITE(*,30) C Czytanie wspolczynnikow, wywolanie podprogramu i badanie rozwiazan READ(*,*) a,b,c CALL pierw(a,b,c,x1,x,i) IF (i.gt.0) GOTO 50 C Jesli brak pierwiastkow rzeczywistych WRITE(*,304) 304 FORMAT(' Brak rozwiazania w R') STOP '0 pierwiastkow' 50 IF (i.gt.1) GOTO 60 C Jesli jeden pierwiastek WRITE(*,300) x1 300 FORMAT(' x=',e1.4) STOP '1 pierwiastek' C Jesli dwa pierwiastki 60 WRITE(*,303) x1,x 303 FORMAT(' x1=',e1.4,' x=',e1.4) STOP ' pierwiastki' END. Wpisz do pliku pierw.for (lub rkwad.f) następujący podprogram: C Podprogram "PIERW" oblicza pierwiastki rownania kwadratowego C na wejsciu: u, v, w - wspólczynniki rownania C na wyjsciu: k=0 jesli nie istnieja pierwiaski, C k=1 jesli 1 pierwiastek - w p1, C k= jesli pierwiastki - w p1 i p C SUBROUTINE pierw(u,v,w,p1,p,k) REAL u,v,w,p1,p,delta delta=v*v-4.0*u*w C Jesli delta < 0 IF (delta.lt.0.0) THEN k=0 RETURN ENDIF C Jesli delta = 0 IF (delta.eq.0.0) THEN k=1 p1=-v/(u+u) RETURN ENDIF C Jesli delta > 0 IF (delta.gt.0.0) THEN k= delta=sqrt(delta) p1=(-v-delta)/(u+u) p=(-v+delta)/(u+u) RETURN ENDIF END 3

4 3. Wykonaj kompilację plików źródłowych: RMFORT RKWAD/N RMFORT PIERW/N 4. Przeprowadź łączenie plików skompilowanych za pomocą komendy: PLINK86 FI RKWAD,PIERW LIB C:\RMFORT\RMFORT.LIB 5. Zainicjuj wykonanie programu: RKWAD 6. Utwórz plik kw.bat jak poniŝej: RMFORT RKWAD/N PAUSE RMFORT PIERW/N PAUSE PLINK86 FI RKWAD,PIERW LIB C:\RMFORT\RMFORT.LIB PAUSE RKWAD W efekcie czynności wymienione w p. 3-5 będą kolejno wykonane po napisaniu komendy: KW Dla uŝytkowników systemu LINUX: 3. Wykonaj kompilację i łączenie plików źródłowych: g77 rkwad.f pierw.f o rkwad.x 4. Zainicjuj wykonanie programu:./rkwad.x 4

5 7. Podaj typ i długość stałej; zaznacz stałe niezgodne z F D-03 'Ala' 0.0D0 7Hma kota D+01 (0.0,0.0) 0.0E0.true. (3.3E0, 4.4D1) 137 false D1 8. Które z podanych nazw symbolicznych są niezgodne z F77? ala 1ala x3 x(3) zorro yy 3zz zmienna ola10 U a) 9. Zadeklaruj następującą tablicę: (0.0, 1.1) (.0,-3.5) (1.0,3.0) (.0,10.9) (-1.0,0.0) (0.0,5.5) b) c) ijkl α, gdzie i = 0,1,,..., 10 ; j = 3,, 1, 0; k = 5,..., 5; 10 l 50 oraz α ijkl - przyjmuje wartości typu 5

6 10. Zastosuj instrukcje jawnego opisu typu tak, aby danym programie nazwa ala była znakowa*1 ff_96 była calkowita*4 u była podwójnej precyzji zztop była logiczna*1 mat była tablicą 3-indeksową o elementach calkowitych*4, i kaŝdy indeks zmienia się od 1 do 10. nazwisko była tablicą mogącą przechować 1000 nazwisk; dlugość nazwiska z załoŝenia nie przekracza 30 znaków. 11. Napisz prosty program obliczający: a) pole i obwód prostokąta, b) pole i obwód koła, c) pole powierzchni i objętość kuli. Wskazówka: Zastosuj uproszczoną wersję instrukcji czytania i pisania: write(*,*) Podaj a,b write(*,*)l,s read(*,*)a,b 1. Zapisz w F77 następujące wyraŝenia arytmetyczne i logiczne (wskazówka: zaczynaj zawsze od instrukcji specyfikacji typu i długości zmiennych; stosuj odpowiednie instrukcje podstawiania) a) ω = x x α β αy gdzie α, β są REAL*4 a x, y są, b) γ = sinαx α β + cos βx e x gdzie α, β, x są, 6

7 c) gdzie x, y, z są INTEGER *4 ( z) (( + y) ) ( x y ) x <, d) gdzie α, β są e) ( ) ) ( ) β α β = 1.0 = 1. 0 α α β x gdzie α = [ α, α, α ], β = [ β, β β ] a, b, x, y są REAL*4 f) gdzie α = [ α, α α ] e 1 3 1, 1, 3 e x 3 ln by x cos ax, o składowych REAL*4, ( x y ) α γx sin γx cos o składowych INTEGER*4 ωx x, y są, oraz γ, ω są REAL*4. Uwaga: pamiętaj, Ŝe funkcja SQRT określona jest tylko dla argumentu typu REAL g) gdzie z * αv + βw z + w e α, β są oraz v w, z z αv, są COMPLEX* Instrukcji o jakiej etykiecie zostanie przekazane sterowanie w wyniku wykonania się następującej instrukcji? IF((A+B/R-C)36,01,41 jeŝeli A=3.4, B=.09, C=-6.3, R=.1. 7

8 gdzie 14. Napisz fragment programu obliczający wartość wyraŝenia y = f ( x) x < 0.3, x 0 f ( x) = 0,0 x 1 x x, x > 1 Wskazówka: wykonaj to zadanie na trzy sposoby, korzystając z arytmetycznej, logicznej i blokowej instrukcji IF 15. Napisz fragment programu obliczający iloczyn skalarny a b dwóch wektorów, gdzie a = [ a1, a, a3,..., an ], b = [ b1, b, b3,..., bn ] Wskazówka: zastosuj instrukcję DO Dana jest macierz o elementach rzeczywistych A ij (i=1,...,100, j=1,...,100). Napisz fragment programu obliczający następujące sumy: S = a R = a T = a ii j ij i ij i= 1 i= 1 j= Napisz fragment programu obliczający wartość iloczynu 100 W = ( a + b ) i = 1 i i 18. Napisz program liczący iloczyn macierzy A( m n) B( n k) Wskazówka: zadeklaruj maksymalny wymiar wszystkich macierzy jako 50x50, a z pliku czytaj aktualne wymiary macierzy A i jej elementy, a potem macierzy B i jej elementy. 19. Napisz podprogram na liczenie iloczynu dwóch macierzy A ( m n) B( n k). Wskazówka: zmodyfikuj program z poprzedniego zadania 8

9 0. Napisz program wywołujący podprogram napisany w poprzednim zadaniu. Program powinien składać się z następujących elementów: - deklaracja zmiennych i tablic, - otworzenie pliku z macierzami A, B, (np. DANE.DAT) - otworzenie pliku na wyniki, tj. macierz C, (np. WYNIK.DAT) - wczytanie macierzy A i B (z pliku DANE.DAT) - wywołanie podprogramu, - zapisanie macierzy C do pliku (WYNIK.DAT) - STOP END 1. Napisz program obliczający wartości (REAL*4) elementów macierzy TETA o wymiarach wg wzoru: teta(i,j)=i+j oraz zapisujący kolejno do zbioru: pierwszy wiersz tej macierzy, pierwsza kolumnę, główną przekątną, główną przekątną w odwrotnej kolejności (tzn. zaczynając od elementu (100,100) a kończąc na (1,1)), górny trójkąt macierzy, dolny trójkąt macierzy.. Napisz program znajdujący pierwiastki równania kwadratowego w ciele liczb zespolonych W tym celu przystosuj program z zadania 1 i. Dokonaj modyfikacji na dwa sposoby: a) obliczając osobno cześć rzeczywistą i urojoną pierwiastków, gdy 0, b) deklarując odpowiednie zmienne jako COMPLEX*8 i prowadząc od początku obliczenia na liczbach zespolonych. 3. Napisz funkcję zewnętrzną liczącą wartość funkcji n! 4. Napisz program obliczający dla ustalonego k kolejne wartości silni: i zapisujący je w odpowiednim wektorze. 0!, 1!,!, 3!,..., (k-1)!, k! 9

10 5. Napisz podprogram obliczający trójkąt Pascala. 6. Napisz program szukający najmniejszej i największej wartości w zbiorze liczb rzeczywistych 7. Napisz program obliczający iloczyn skalarny wektorów, ich długości i kąt między nimi 8. Napisz program liczący sumę dwudziestu składników ciągu danego wzorem an a = 1 n, jeśli a 1 =. a + 3 n 1 10

11 Standardowe funkcje RMFORT-ranu (niepełny wykaz) Funkcja Nazwa Liczba argumentów wykładnicza exp dexp cexp pierwiastek kwadratowy logarytm naturalny sinus cosinus sqrt dsqrt csqrt alog dlog clog 1 ) sin dsin csin 1 ) cos dcos ccos Typ argumentu 1 REAL COMPLEX 1 REAL COMPLEX 1 REAL COMPLEX 1 REAL COMPLEX 1 REAL Typ funkcji REAL COMPLEX REAL COMPLEX REAL COMPLEX REAL COMPLEX REAL tangens 1 ) tan dtan 1 REAL REAL arc sin ) asin dasin 1 REAL REAL arc cos ) acos dacos 1 REAL REAL arc tg ) atan datan 1 REAL REAL wartość iabs 1 INTEGER INTEGER bezwzględna abs dabs REAL REAL moduł liczby cabs 1 COMPLEX REAL zespolonej maksimum 3 ) max0 amax1 dmax1 n INTEGER REAL INTEGER REAL minimum przekształcenie do liczby zespolonej sprzęŝenie zespolone 3 ) min0 amin1 dmin1 cmplx dcmplx conjg dconjg n INTEGER REAL REAL 1 COMPLEX COMPLEX *16 1 ) argument w radianach ) rezultat w radianach 3 ) wybór maksymalnej lub minimalnej wartości z listy n argumentów INTEGER REAL COMPLEX COMPLEX *16 COMPLEX COMPLEX *16 Spośród funkcji nie wymienionych w powyŝszej tabeli waŝną i uŝyteczną rolę pełnią poniŝsze funkcje: char(in), funkcja zamiany liczby całkowitej na wartość znakową, gdzie In jest liczbą lub wyraŝeniem typu INTEGER; wartość funkcji jest typu CHARACTER *1, ichar(znak), funkcja zamiany znaku (CHARACTER *1) na liczbę; wartość funkcji jest typu 11

12 INTEGER. to: Dostępne są takŝe podprogramy pobierania i ustawiania czasu i daty systemu operacyjnego DOS. Są CALL gettim(hh, mm, ss, hd), pobieranie czasu systemowego, CALL settim(hh, mm, ss, hd), ustawianie czasu systemowego, gdzie: hh,mm, ss, hd - są zmiennymi typu INTEGER * oznaczającymi odpowiednio, liczbę godzin, minut, sekund i setnych części sekundy zegara systemowego, CALL getdat(yyyy, mm, dd), pobieranie daty systemowej, CALL getdat(yyyy, mm, dd), ustawianie daty systemowej, gdzie: yyyy, mm, dd - są zmiennymi typu INTEGER * oznaczającymi odpowiednio, rok, miesiąc i dzień kalendarza systemowego. 1

13 Grafika w FORTRANie Uruchom i przeanalizuj działanie poniŝszego programu (tylko dla RMFORTu) C Program "GRAF_P" ilustrujący wybrane funkcje graficzne dla konfiguracji C komputera z kolorowym monitorem i karta graficzna EGA, VGA lub SVGA C PROGRAM grafika PARAMETER ( nszer=10, maxxl=nszer*8-1, maxyl=64800/nszer, * maxxf=639, maxyf=349 ) INTEGER klaw,xk,yk,xpan,ypan,icn,x0,y0,k0,tkur CHARACTER *36 tekstm CHARACTER *45 tfont() DATA tfont/' : ; < = > a b c d e', * 'f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z { }'/ C CALL init(1) CALL szer(nszer) CALL inipal(3) CALL color(9) CALL border() CALL rectab(0,0,maxxl,maxyl,) CALL color(1) CALL rectab(0,0,maxxf,maxyf,0) CALL moveab(590,410) CALL text('test fontow specjalnych',14,) iy=440 DO 10 k=1, CALL moveab(590,iy) CALL text(tfont(k),15,) CALL font(6) iy=iy+0 CALL moveab(590,iy) CALL text(tfont(k),1,) CALL font(1) iy=iy CONTINUE CALL icndef(0,40,66,1,9) CALL iknon() CALL mkursor(1) CALL kurlim(0,0,maxyl+1,maxxl+1) x0=00 y0=100 k0=0 tkur=0 CALL kurdef(tkur,15,0) CALL kursor(x0,y0) 13

14 C C Otwarcie petli oczekiwania komend 40 CALL inkey(ia,ib) C Natychmiastowe zakonczenie programu klawiszem <Esc> IF (ia.eq.1) GOTO 50 CALL myszst(klaw,xk,yk,xpan,ypan,icn) C Zmiama typu kursora klawiszem <Ins> IF (ia.eq.8) THEN tkur=tkur+1 IF (tkur.gt.1) tkur=0 CALL kurdef(tkur,15,9) ENDIF C Badanie wcisniecia lewego i prawego klawisza na ikonie IF ((icn.eq.1).and.(klaw.eq.1)) GOTO 80 IF ((icn.eq.1).and.(klaw.eq.)) GOTO 90 C Opisy stany myszy 44 IF ((x0.eq.xk).and.(y0.eq.yk).and.(klaw.eq.k0)) GOTO 40 write(tekstm,308) klaw,xk,yk,xpan,ypan,icn 308 format(6i6) CALL moveab(340,305) CALL text(' klaw xk yk xpan ypan icn',10,) CALL moveab(340,35) CALL text(tekstm,7,) x0=xk y0=yk k0=klaw klaw=0 GOTO 40 C Zakonczenie programu 50 CALL init(0) STOP 14

15 C C Obsluga funkcji lewego klawisza na ikonie 80 CALL kuroff() CALL kursor(0,0) CALL kuroff() CALL iknoff() CALL obraz('c:\rmfort\kwiaty_m.obr'//char(0),15,360) CALL obraz('c:\rmfort\kwiaty_d.obr'//char(0),15,10) CALL pisztx(15,'witaj w Krainie','EEEEE7AAAAAAA',150,10,) CALL pisztx(9,'fortran-u','999cccc79',05,00,) CALL pisztx(17,'^z_o_lwi_atko na _L_ace','F6789ABCDFE9FAAAA', * 0,50,) tkur=1 CALL kurdef(tkur,15,9) xk=55 yk=50 CALL kursor(xk,yk) CALL iknon() GOTO 44 C C Obsluga funkcji prawego klawisza na ikonie 90 CALL kuroff() CALL kursor(0,0) CALL kuroff() CALL color(13) CALL rectab(1,1,638,348,1) CALL pisztx(8,'good Bye','CCCCDAAA',00,40,13) CALL gettim(ih,im,is,ic) i=(ih*3600+im*60+is)*100+ic iy=41 94 CALL color(1) CALL rectab(10,iy,0,iy+7,1) 96 CALL gettim(ih,im,is,ic) j=(ih*3600+im*60+is)*100+ic IF ((j-i).lt.5) GOTO 96 i=j CALL color(13) CALL rectab(10,iy,0,iy+7,1) iy=iy+1 IF (iy.lt.346) GOTO 94 GOTO 50 END 15

16 . Napisz program rysujący na ekranie trójkąt. 3. Napisz program rysujący na ekranie kwadrat i wpisany w niego trójkąt. 4. Napisz program rysujący na ekranie kilka wpisanych jeden w drugi okręgów. 5. Napisz program sporządzający na ekranie wykres funkcji. 16

17 Zagadnienia do zaprogramowania Opracowanie zagadnienia 1. teoria zagadnienia. algorytm-schemat blokowy i objaśnienie stosowanych oznaczeń 3. proste dane testowe i wyniki dla nich 4. listing programu w F77 program powinien mieć strukturę segmentową (program główny, podprogramy, funkcje zewnętrzne itp.), wszystkie segmenty programu powinny zawierać komentarze (stosować je jak najczęściej!), wpisać komentarz podający temat programu i autorów, struktura programu głównego: a) jawna deklaracja wszystkich zmiennych i tablic, (dla indeksów uŝywaj nazw zaczynających się na litery: I,J,K,L,M,N) b) definicja zbiorów z danymi wejściowymi i na wyniki, c) instrukcje format, d) pobranie czasu i daty systemowej (podprogramy gettim i getdat), e) wczytanie danych wejściowych ze zbioru, f) wywołanie podprogramu(ów)/funkcji, g) zapis czasu i daty do zbioru g) zapis wyników do zbioru (i ewentualnie na ekran), h) wywołanie podprogramu dokonującego graficznej prezentacji wyników, i) STOP END 5. wyniki numeryczne 6. graficzna prezentacja rozwiązań Podstawowe elementy sieci działań Blok decyzyjny Proces Przygotowanie Początek-Koniec Wprowadzaniewyprowadzanie danych Łącznik Proces alternatywny 17

18 1) Na podstawie szeregu Maclaurina obliczyć liczbę e z uwzględnieniem stu pierwszych wyrazów rozwinięcia ) Obliczyć sh(x) z dokładnością do n członów wg rozwinięcia: sh(x) = x/1! + x 3 /3! + x 5 /5! ) Obliczyć exp(x) z dokładnością do n członów wg rozwinięcia: e x = 1+ x/1! + x /! + x 3 /3! ) Obliczyć pierwiastek równania x 3 x = 0 w przedziale (1,) metodą siecznych (regula falsi) x x 5) Obliczyć pierwiastek równania xe 5 e + 5 = 0 w przedziale (4,5) metodą stycznych (Newtona) 6) Obliczyć pierwiastek równania x 3 x 4x + 7 = 0 w przedziale (-,-1) metodą połowienia przedziału (bisekcji) 7) Obliczyć całkę 1 0 x tg xdx metodą trapezów 1 8) Obliczyć wartości całki dx x 1 metodą parabol (Simpsona) π 1 9) Obliczyć całkę dx sin x metodą prostokątów π / 10) Obliczyć wartości całki E ( k) = 1 k sin αdα, dla k = 0.0, 0.1, 0.,..., 1. 0 metodą trapezów 0 T 11) Obliczyć sumę macierzy A i macierzy A T 1) Obliczyć iloczyn macierzy A i macierzy A 13) Obliczyć komutator macierzy A i B 14) Napisać program szukający i określający połoŝenie zer w macierzy liczb rzeczywistych 15) Napisać program obliczający współczynniki a i b prostej regresji 16) Napisać program obliczający współczynnik korelacji zmiennych losowych X i Y 17) Obliczyć trzeci moment centralny zmiennej losowej X 18

19 18) Obliczanie wartości średniej, odchylenia standardowego, wartości maksymalnej, minimalnej i zakresu dla n danych pomiarowych. 19) Napisać program obliczający danych statystycznych o klientach. Rekord danych ma następującą postać: pole kolumna numer klienta 1-4 wiek (w latach) 6-7 płeć (0-kobieta, 1-męŜczyzna) 9 stan cywilny (0-wolny, 1-Ŝonaty/zamęŜna-rozwiedziony(a) 11 Wyznaczyć: a)procent osób poniŝej 1 lat, c)procent męŝczyzn i kobiet, e)procent zamęŝnych i Ŝonatych, b)procent osób w wieku co najmniej 1 lat, d)procent osób w stanie wolnym, f)procent rozwiedzionych. 0) Napisać program obliczający iloczyn, iloraz i moduł liczb zespolonych 1) Rozwiązywanie układu n=3 równań liniowych z 3 niewiadomymi metoda eliminacji Gaussa ) Interpolacja funkcji metodą Newtona 3) Interpolacja funkcji metoda Lagrange a 4) Dodawanie, odejmowanie i mnoŝenie wielomianów 5) Rozwiązywanie równania róŝniczkowego zwyczajnego metodą Eulera 6) Wypisanie wszystkich liczb pierwszych między N1=100 a N=300 7) Zamiana liczby dziesiętnej na dwójkową 8) Największy wspólny podzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch liczb całkowitych Komputery są doskonałym narzędziem słuŝącym do kodowania i dekodowania tajnych komunikatów. 9) Kodowanie i dekodowanie tekstu metodą Cezara (C w miejsce A, D w miejsce B, E w miejsce C itd.) 19

20 30) Kodowanie i dekodowanie tekstu metodą Gronsfelda, tj. z zastosowaniem klucza liczbowego. Przykład: klucz tekst P R O G R A M O W A N I E szyfr S S Q G X D N Q W G Q J G 31) Liczby Fibonacciego wyraŝają się wzorami: F 1 = 1, F = 1, F i+ = F i+1 + F i, i 1, a) wydrukuj pierwszych n =15 tych liczb, b) dla kaŝdej pary wydrukuj ich stosunek, c) policz dla kaŝdej F i (i ) róŝnicę: F i F i-1 3) Porządkowanie liczb w porządku rosnącym i malejącym 33) Sprawdzanie czy 3 liczby mogą być długościami boków trójkąta. JeŜeli tak to jakiego? 34) Znajdowanie pierwiastka kwadratowego z liczby dodatniej metodą Newtona-Raphsona 35) Porządkowanie listy studentów w porządku alfabetycznym a)wg imion, b)wg nazwisk 36) Wczytanie dowolnej daty i obliczenie jaki to dzień tygodnia 37) Zamiana liczb rzymskich na dziesiętne i odwrotnie 0

21 Przykładowe problemy 1

22

23 A. Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą bisekcji Start Czytaj a=p; b=k; licz=0; P K Tak fa=fun(a); c=a; c=c+krok; fc=fun(c) c > K Nie fa*fc < 0 Tak b=c Nie Dana jest funkcja fun(x), opisana za pomocą segmentu funkcji, jak poniŝej. Wyznaczyć miejsca zerowe tej funkcji w przedziale <P,K> co zaznaczono na powyŝszym rysunku. Po wyznaczeniu miejsc zerowych naleŝy wydrukować na ekran ich wartości, a w przypadku nie znalezienia Ŝadnego miejsca zerowego podać komunikat: Brak miejsc zerowych w podanym przedziale. Przy konstrukcji programu posłuŝyć się siecią działań zamieszczoną obok. NiŜej podano deklaracje zmiennych które wystąpią w programie, oraz wspomniany segment funkcji, przy załoŝeniu, Ŝe jest to funkcja sinus. c=(a+b)/; fc=fun(c) Abs(ba)<eps Nie Tak licz=licz+1 Z[licz]=c a=c+krok b=k Real *8 P,K Real *8 krok,eps Real *8 a,b,c Integer licz Real *8 fa,fb,fc Real *8 Z(1:30) {punkty pocz. i końcowy} {przyrost i dokładność} {zmienne robocze} {licznik miejsc zerowych} {wartości funkcji w p. a,b,c} {wektor miejsc zerowych} fa*fc <0 Nie a=c; fa=fc Tak b=c; fb=fc Real *8 Function fun(x) Real *8 x fun:=sin(x); Return end licz >0 Tak Nie Jako przykładowe dane wejściowe podać: P -0.0 ; K. 0.0 krok 0.1 eps Druk miejsc zerowych Komunikat Brak zer Stop 3

24 B. Problem utraty dokładności Dane jest wyraŝenie całkowe: n! e dx = a ( ar) k! n! + a R ar n k n ax e n+ 1 n+ 1 0 k = 0 x (1) Po przekształceniu prawa strona wyraŝenia dla tej samej całki przyjmuje postać: R n! e a ar n ax x e dx = n+ 1 k= 0 0 n+ 1+ k ( ar) ( n + 1+ k)! () Problem: Obliczyć wartości całek w obydwu przypadkach dla 0 n nmax ; a = 1 i R =. Wartości całek obliczane według wzorów (1) i () dla tego samego n drukować na ekranie oraz do pliku obok siebie z podaniem wartości n. Wskazówka: Zadeklarować dwa wektory dla zapisywania odpowiednich całek oraz dwie funkcje: funkcję obliczania silni i funkcję potęgowania. 4

25 Szkic programu: Program dokladnosc Implicit None Integer *4 nmax Parameter ( nmax=50 ) Real *8 W1(0:nmax),W(0:nmax) pozostałe zmienne czytanie a oraz R do 50 n=0, nmax obliczenie wartości całki wg wzoru (1) i podstawienie do W1(n) obliczenie wartości całki wg wzoru () i podstawienie do W(n) 50 Continue instrukcje programu drukowanie kolejnych elementów W1 i W end Real *8 Function silnia(n) Integer *4 n definicja funkcji silnia silnia=... end Real *8 Function potega(a, n) Integer *4 n Real *8 a begin definicja funkcji potega potega=... end 5

26 C. Metoda iteracyjna rozwiązywania układu równań nieliniowych Rozwiązywanie układu równań nieliniowych metodą iteracyjną Dany jest układ dwu równań: y) = 0 i F ( x, y) 0, F ( x, = 1 dla których zakładamy, Ŝe istnieje rozwiązanie. Niech x 0 i y 0 są przybliŝonymi pierwiastkami układu równań (1). Przekształcając ten układ równań do postaci: x = x, y) i y ( x, ), φ = φ ( y 1 moŝna zbudować ciągi iteracyjne x = x, y ) i y ( x, ), x x φ = φ ( y = φ ( x, y ) y = φ ( x, y n i, ) φ ( x, y ) y = φ ( x, y ) 1 n 1 n 1 n n 1 1 = n i. Jeśli proces iteracyjny jest zbieŝny to przy dostatecznie duŝym n róŝnice x x < ε oraz y y < ε, n n 1 n n 1 gdzie ε jest załoŝoną dokładnością wyznaczania pierwiastków. Wtedy powinno zachodzić, Ŝe: F x, y ) 0 i F ( x, y ) 0. ( 1 n n n n Problem 1 Dany jest układ dwóch równań: x xy 5x + 1 = 0 x + 3ln x y = 0 który moŝna przekształcić do postaci: x = y = ( xy + 5x 1) / x + 3ln x, (1) () (3 1 ) (3 ) (3 n ) (4) (5). (6) Napisać program wyznaczania pierwiastków układu równań (5). Wskazówka: Jako dane wejściowe przyjąć: x 0 =1.0 i y 0 =1.0, oraz eps = Problem Napisać program rozwiązywania układu trzech równań: x + + 3x x + z + y y + z 4y = 0 4z = 0 = 0. (7) Nie Start Czytanie x 0 i y 0 x=φ 1 (x 0,y 0 ) y=φ (x 0,y 0 ) dx=abs(x-x 0 ) dy=abs(y-y 0 ) x 0 =x y 0 =y dx<eps i dy<eps Oblicz F 1 (x, y) Oblicz F (x, y) Drukuj x 0, y 0, F 1, F Stop Tak 6

27 D.. MnoŜenie macierzy i wektorów 1. Zredagować plik o nazwie MatrixM.for zwierający procedury: czytania macierzy o nazwie CzytMat pisania macierzy o nazwie PiszMat mnoŝenia macierzy o nazwie MnozMat czytania wektora o nazwie CzytWek pisania wektora o nazwie PiszWek mnoŝenia macierzy przez wektor o nazwie MatWek. Napisać program o nazwie TestMa.fort który posługując się procedurami z MatrixM wykona następujące czynności: - wczytanie macierzy A z pliku a.dat - zapisanie tej macierzy do pliku wyn.dat - wczytanie macierzy B z pliku b.dat - dopisanie tej macierzy do pliku wyn.dat - sprawdzenie czy macierze są zgodne względem mnoŝenia, - jeśli tak, wykonać mnoŝenie AxB do C a wynik dopisać do pliku wyn.dat - jeśli nie, wypisać komunikat Macierze niezgodne względem mnoŝenia. - wczytanie wektora X z pliku x.dat - sprawdzenie czy macierz A i wektor są zgodne względem mnoŝenia, - jeśli tak, wykonać mnoŝenie AxX do W a wynik dopisać do pliku wyn.dat - jeśli nie, wypisać komunikat Macierz i wektor niezgodne względem mnoŝenia. Uwaga: Pliki a.dat, b.dat i x.dat naleŝy wyedytować oddzielnie. 7

28 E. Rozwiązywanie układu równań liniowych. Zamieszczony na odwrocie podprogram GAUSSJ rozwiązuje układ równań liniowych Ax=b, gdzie A jest macierzą współczynników b macierzą wyrazów wolnych. Na wejściu: A macierz współczynników, n stopień macierzy (aktualny) b wektor wyrazów wolnych Na wyjściu: w A znajduje się macierz odwrotna do niej (A -1 ) w b poszukiwane rozwiązanie (czyli wektor x). Przykładowe dane (tworzymy pliki o innych nazwach jak dla przypadku A): Plik aa.dat Plik bb.dat Napisać program, który: - wczyta macierz A z pliku aa.dat, - zapisze tę macierz do pliku gwyn.dat, - wczyta wektor b z pliku bb.dat, - dopisze ten wektor do pliku gwyn.dat, - wywoła podprogram GAUSSJ, - dopisze wektor x (rozwiązanie) do pliku gwyn.dat, - wykona mnoŝenie macierzy A przez wektor x do b, (test poprawności rozwiązania) - zapisze wektor wynikowy do pliku gwyn.dat, 8

29 c Linear equation solution by Gauss-Jordan elimination. Where: a(1:n,1:n) is an input c matrix storred in an array of physical dimensions np by np; b(1:n) is an input vector c containing the right-hand side values. c On output: a(1:n,1:n) is replaced by its matrix inverse, and b(1:n) c is replaced by the solution vector x. SUBROUTINE gaussj(a,n,np,b ) INTEGER n,np,nmax a(1:np,1:np),b(1:np) PARAMETER (NMAX=50) INTEGER i,icol,irow,j,k,l,ll,indxc(nmax),indxr(nmax),ipiv(nmax) big,dum,pivinv do 11 j=1,n ipiv(j)=0 11 continue do i=1,n big=0. do 13 j=1,n if(ipiv(j).ne.1)then do 1 k=1,n if (ipiv(k).eq.0) then if (abs(a(j,k)).ge.big)then big=abs(a(j,k)) irow=j icol=k endif else if (ipiv(k).gt.1) then pause ' singular matrix in gaussj' Stop endif 1 continue endif 13 continue ipiv(icol)=ipiv(icol)+1 if (irow.ne.icol) then do 14 l=1,n dum=a(irow,l) a(irow,l)=a(icol,l) a(icol,l)=dum 14 continue dum=b(irow) b(irow)=b(icol) b(icol)=dum endif indxr(i)=irow indxc(i)=icol if (a(icol,icol).eq.0.) then pause ' singular matrix in gaussj' Stop endif pivinv=1./a(icol,icol) a(icol,icol)=1. do 16 l=1,n a(icol,l)=a(icol,l)*pivinv 16 continue b(icol)=b(icol)*pivinv do 1 ll=1,n if(ll.ne.icol)then dum=a(ll,icol) a(ll,icol)=0. do 18 l=1,n a(ll,l)=a(ll,l)-a(icol,l)*dum 18 continue b(ll)=b(ll)-b(icol)*dum endif 1 continue continue do 4 l=n,1,-1 if(indxr(l).ne.indxc(l))then do 3 k=1,n dum=a(k,indxr(l)) a(k,indxr(l))=a(k,indxc(l)) a(k,indxc(l))=dum 3 continue 9

30 endif 4 continue return END C (C) Copr Numerical Recipes Software 30

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

FORTRAN 77. materiały pomocnicze do wykładów. Opracował: dr Jan Budziński

FORTRAN 77. materiały pomocnicze do wykładów. Opracował: dr Jan Budziński FORTRAN 77 materiały pomocnicze do wykładów Opracował: dr Jan Budziński Spis treści FORTRAN 77 ( RMFORT ) I. Informacje wstępne 1 A. Wprowadzenie 1 B. Struktura programu 1 C. Przygotowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym

Przykładowe rozwiązania zadań. Próbnej Matury 2014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadania rozwiązali: Przykładowe rozwiązania zadań Próbnej Matury 014 z matematyki na poziomie rozszerzonym Małgorzata Zygora-nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu Mariusz Walkowiak-nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ TREŚCI KSZTAŁCENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Liczby wymierne i

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON.

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Zadanie 6. Dane są punkty A=(5; 2); B=(1; -3); C=(-2; -8). Oblicz odległość punktu A od prostej l przechodzącej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Obliczenia iteracyjne

Obliczenia iteracyjne Lekcja Strona z Obliczenia iteracyjne Zmienne iteracyjne (wyliczeniowe) Obliczenia iteracyjne wymagają zdefiniowania specjalnej zmiennej nazywanej iteracyjną lub wyliczeniową. Zmienną iteracyjną od zwykłej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1 Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: II Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Podstawowe własności funkcji.. Podaje określenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

5 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego

5 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego 5 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego Definicja 5.1. Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu drugiego nazywamy równanie postaci F ( x, y, y, y ) = 0, (12) w którym niewiadomą jest funkcja y =

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie. a) Wiadomości i rozumienie Matematyka poziom rozszerzony Wykorzystanie pojęcia wartości argumentu i wartości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 0/0 FORMUŁA OD 0 ( NOWA MATURA ) MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MMA-P CZERWIEC 0 Egzamin maturalny z matematyki nowa formuła Klucz

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. i 2.

Laboratorium nr 1. i 2. Laboratorium nr 1. i 2. Celem laboratorium jest zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym, na przykładzie podstawowych aplikacji z obsługą standardowego wejścia wyjścia, podstawowych

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie

PASCAL. Etapy pisania programu. Analiza potrzeb i wymagań (treści zadania) Opracowanie algorytmu Kodowanie Kompilacja Testowanie Stosowanie PASCAL Język programowania wysokiego poziomu Opracowany przez Mikołaja Wirtha na początku lat 70 XX wieku Prosty, z silną kontrolą poprawności Stosowany prawie wyłącznie na uczelniach do nauki programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje

Programowanie strukturalne i obiektowe. Funkcje Funkcje Często w programach spotykamy się z sytuacją, kiedy chcemy wykonać określoną czynność kilka razy np. dodać dwie liczby w trzech miejscach w programie. Oczywiście moglibyśmy to zrobić pisząc trzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 z WSiP Arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy

Matura 2014 z WSiP Arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Matura 0 z WSiP Arkusz egzaminacyjny z matematyki Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera stron. Ewentualny brak stron lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2017 poziom podstawowy LUELSK PRÓ PRZE MTURĄ 07 poziom podstawowy Schemat oceniania Uwaga: kceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania (podajemy kartotekę zadań, gdyż łatwiej będzie

Bardziej szczegółowo

1. Znajdowanie miejsca zerowego funkcji metodą bisekcji.

1. Znajdowanie miejsca zerowego funkcji metodą bisekcji. 1. Znajdowanie miejsca zerowego funkcji metodą bisekcji. Matematyczna funkcja f ma być określona w programie w oddzielnej funkcji języka C (tak, aby moŝna było łatwo ją zmieniać). Przykładowa funkcja to:

Bardziej szczegółowo

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008 Zajęcia fakultatywne z matematyki 008 WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE I ALGEBRAICZNE. Wylicz b z równania a) ba + a = + b; b) a = b ; b+a c) a b = b ; d) a +ab =. a b. Oblicz a) [ 4 (0, 5) ] + ; b) 5 5 5 5+ 5 5

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA Kartoteka testu. Maksymalna liczba punktów. Nr zad. Matematyka dla klasy 3 poziom podstawowy Matematyka dla klasy poziom podstawowy LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 09 MARCA 06 Kartoteka testu Nr zad Wymaganie ogólne. II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.. II. Wykorzystanie i interpretowanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (30h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJACE WYKRACZAJĄCE czytać teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczający (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-104/09 tytuł Z dysleksją bez barier PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H7 Programowanie z wykorzystaniem parametrów i funkcji matematycznych Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres rozszerzony

MATeMAtyka zakres rozszerzony MATeMAtyka zakres rozszerzony Proponowany rozkład materiału kl. I (160 h) (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) Temat lekcji Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie. a) Matematyka poziom podstawowy Wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej

15. Macierze. Definicja Macierzy. Definicja Delty Kroneckera. Definicja Macierzy Kwadratowej. Definicja Macierzy Jednostkowej 15. Macierze Definicja Macierzy. Dla danego ciała F i dla danych m, n IN funkcję A : {1,...,m} {1,...,n} F nazywamy macierzą m n ( macierzą o m wierszach i n kolumnach) o wyrazach z F. Wartość A(i, j)

Bardziej szczegółowo

Tematyka do egzaminu ustnego z matematyki. 3 semestr LO dla dorosłych

Tematyka do egzaminu ustnego z matematyki. 3 semestr LO dla dorosłych Tematyka do egzaminu ustnego z matematyki 3 semestr LO dla dorosłych I. Sumy algebraiczne 1. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2. Mnożenie sum algebraicznych 3. Wzory skróconego mnożenia - zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych. Ax = b (1)

Układy równań liniowych. Ax = b (1) Układy równań liniowych Dany jest układ m równań z n niewiadomymi. Liczba równań m nie musi być równa liczbie niewiadomych n, tj. mn. a a... a b n n a a... a b n n... a a... a b m m mn n m

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do poprawki klasa 1li

Przygotowanie do poprawki klasa 1li Zadanie Rozwiąż równanie x 6 5 x 4 Przygotowanie do poprawki klasa li Zadanie Rozwiąż nierówność x 4 x 5 Zadanie Oblicz: a) 9 b) 6 5 c) 64 4 d) 6 0 e) 8 f) 7 5 6 Zadanie 4 Zapisz podane liczby bez znaku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Lp. I PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe Funkcja kwadratowa Uczeń: Uczeń: 1 Wykres i własności funkcji y = ax 2. - narysuje

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Symboliczne

Obliczenia Symboliczne Lekcja Strona z Obliczenia Symboliczne MathCad pozwala na prowadzenie obliczeń zarówno numerycznych, dających w efekcie rozwiązania w postaci liczbowej, jak też obliczeń symbolicznych przeprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Treści programowe. Matematyka 1. Efekty kształcenia. Literatura. Warunki zaliczenia. Ogólne własności funkcji. Definicja 1. Funkcje elementarne.

Treści programowe. Matematyka 1. Efekty kształcenia. Literatura. Warunki zaliczenia. Ogólne własności funkcji. Definicja 1. Funkcje elementarne. Treści programowe Matematyka 1 Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcje elementarne. Granica funkcji, własności granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Matematyka poziom podstawowy Wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego. Zdający

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (36 h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga.

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Funkcja liniowa. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - rozpoznaje funkcję liniową

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE

WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE WIELOMIANY I FUNKCJE WYMIERNE. RozwiąŜ nierówność.. Dla jakiej wartości parametru a R wielomian W() = ++ a dzieli się bez reszty przez +?. Rozwiązać nierówność: a) 5 b) + 4. Wyznaczyć wartości parametru

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: II 96 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy: zadania tematyczne

Tematy: zadania tematyczne Tematy: zadania tematyczne 1. Ciągi liczbowe zadania typu udowodnij 1) Udowodnij, Ŝe jeŝeli liczby,, tworzą ciąg arytmetyczny ), to liczby,, takŝe tworzą ciąg arytmetyczny. 2) Ciąg jest ciągiem geometrycznym.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

( ) Arkusz I Zadanie 1. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) = x + 3 oraz g ( x) 2x

( ) Arkusz I Zadanie 1. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) = x + 3 oraz g ( x) 2x Arkusz I Zadanie. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie x + 3 x 4 x 7. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) x + 3 oraz g ( x) x 4 uwzględniając tylko ich miejsca zerowe i monotoniczność w ten sposób znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Mathcada 1

Wprowadzenie do Mathcada 1 Wprowadzenie do Mathcada Ćwiczenie. - Badanie zmienności funkcji kwadratowej Ćwiczenie. pokazuje krok po kroku tworzenie prostego dokumentu w Mathcadzie. Dokument ten składa się z następujących elementów:.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP. V. Obliczenia procentowe. Uczeń: 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 7SP Liczby. TEMAT Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki poziom rozszerzony- realizowanych w ramach projektu Przez naukę i praktykę na Politechnikę 1. Omówienie programu. Zaznajomienie uczniów ze źródłami finansowania

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza.

Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza. ZADANIE 1 Stopnie Napisz program, który dla podanej na standardowym wejściu temperatury w stopniach Fahrenheita wypisze temperaturę w stopniach Celsjusza. MoŜesz wykorzystać wzór: C = 5 / 9 ( F - 32 )

Bardziej szczegółowo

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie zbudowane z liczb, liter, nawiasów oraz znaków działań, na przykład: Symbole literowe występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE

Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: III Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Miara kąta. Sprawnie operuje pojęciami:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI.

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. programowej dla klas IV-VI. programowej dla klas IV-VI. MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY VII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 6 h Liczby. Rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie Imię i Nazwisko Klasa Nauczyciel PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Liczba punktów Wynik procentowy Informacje dla ucznia 1 Sprawdź, czy zestaw

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2

Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 Programowanie w języku C++ Agnieszka Nowak Brzezińska Laboratorium nr 2 1 program Kontynuujemy program który wczytuje dystans i ilości paliwa zużytego na trasie, ale z kontrolą danych. A więc jeśli coś

Bardziej szczegółowo

3. Macierze i Układy Równań Liniowych

3. Macierze i Układy Równań Liniowych 3. Macierze i Układy Równań Liniowych Rozważamy równanie macierzowe z końcówki ostatniego wykładu ( ) 3 1 X = 4 1 ( ) 2 5 Podstawiając X = ( ) x y i wymnażając, otrzymujemy układ 2 równań liniowych 3x

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH Transport, studia I stopnia Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Postać ogólna równania nieliniowego Często występującym, ważnym problemem obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY

Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 2013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY MATEMATYKA Klasa TMB Zakres na egzamin poprawkowy w r. szk. 013/14 /nauczyciel M.Tatar/ Podręcznik klasa 1 ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY (zakres rozszerzony - czcionką pogrubioną) Hasła programowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ Klasa 1 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 18 stron.. W zadaniach od 1. do 0. są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna jest

Bardziej szczegółowo

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika

Wykład z Technologii Informacyjnych. Piotr Mika Wykład z Technologii Informacyjnych Piotr Mika Uniwersalna forma graficznego zapisu algorytmów Schemat blokowy zbiór bloków, powiązanych ze sobą liniami zorientowanymi. Jest to rodzaj grafu, którego węzły

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Metody i analiza danych

Metody i analiza danych 2015/2016 Metody i analiza danych Macierze Laboratorium komputerowe 2 Anna Kiełbus Zakres tematyczny 1. Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy 2. Dostęp do elementów macierzy. 3. Działania na macierzach

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP. Matematyka dla klasy 2 Poziom podstawowy. Zasady oceniania zadań

PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP. Matematyka dla klasy 2 Poziom podstawowy. Zasady oceniania zadań PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP Matematyka dla klasy Poziom podstawowy Zasady oceniania zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 0 Matematyka dla klasy Poziom podstawowy Kartoteka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP. Zasady oceniania zadań

PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP. Zasady oceniania zadań PRÓBNA NOWA MATURA z WSiP Matematyka dla klasy Poziom podstawowy Zasady oceniania zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 0 Matematyka dla klasy Poziom podstawowy Numer

Bardziej szczegółowo

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7.

WEKTORY I MACIERZE. Strona 1 z 11. Lekcja 7. Strona z WEKTORY I MACIERZE Wektory i macierze ogólnie nazywamy tablicami. Wprowadzamy je:. W sposób jawny: - z menu Insert Matrix, - skrót klawiszowy: {ctrl}+m, - odpowiedni przycisk z menu paska narzędziowego

Bardziej szczegółowo

1 Macierze i wyznaczniki

1 Macierze i wyznaczniki 1 Macierze i wyznaczniki 11 Definicje, twierdzenia, wzory 1 Macierzą rzeczywistą (zespoloną) wymiaru m n, gdzie m N oraz n N, nazywamy prostokątną tablicę złożoną z mn liczb rzeczywistych (zespolonych)

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Klasa 3 Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 18 stron.. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 3. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów Pochodne wyższych rzędów Pochodną rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji y = f(x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej funkcji. Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów, jako pochodne

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania do arkusza I

Model odpowiedzi i schemat oceniania do arkusza I Model odpowiedzi i schemat oceniania do arkusza I Zadanie 1 (4 pkt) n Odczytanie i zapisanie danych z wykresu: 100, 105, 100, 10, 101. n Obliczenie mediany: Mediana jest równa 101. n Obliczenie średniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW

PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW PROGRAMOWANIE W PYTHONIE OD PIERWSZYCH KROKÓW http://metodycy.torun.pl/ m.informatyka@metodycy.torun.pl 1. Wprowadzenie do Pythona podstawowe informacje Python to język programowania wysokiego poziomu,

Bardziej szczegółowo