Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee. Przewodnik po programie SSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee. Przewodnik po programie SSA"

Transkrypt

1 Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Przewodnik po programie SSA

2 Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative. Przewodnik po programie SSA. Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative to jedna z korzyści Programu Partnerskiego Microsoft, dzięki której uprawnieni partnerzy mogą zdobyd dodatkowe zyski, zwiększające dochody wynikające z umów z klientami. W niniejszym przewodniku opisano możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z produktami bezpieczeostwa firmy Microsoft. Partner Microsoft Security Software Advisor jest uprawniony do otrzymywania prowizji za udzielanie klientom pomocy podczas wyboru oprogramowania, jeśli zostanie także wybrany przez klienta na głównego partnera implementacji (wdrożenia) licencji na oprogramowanie Microsoft, po ich zakupie przez klienta. Oznacza to zarówno aktywny udział Partnera w fazie przedsprzedażnej (wyboru rozwiązania i produktów), jak i wdrażanie nabywanych przez klienta licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft. Aby skorzystad z prowizji, nie trzeba byd partnerem zamawiającym (tj. Partnerem, który fizycznie zamawia licencje dla klienta koocowego). Niniejszy przewodnik zawiera następujące informacje: Opis ogólny inicjatywy Security Software Advisor (SSA) Wymagania potrzebne do rejestracji jako partner w inicjatywie SSA Oprogramowanie bezpieczeostwa firmy Microsoft uprawniające do wzięcia udziału w inicjatywie SSA Wysokośd prowizji Security Software Advisor Wymagania dotyczące odbioru prowizji i proces składania wniosków przez partnerów Security Software Advisor Informacje o wypłacie prowizji dla partnerów Security Software Advisor Dodatkowe informacje o inicjatywie Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 2

3 Partnerzy Security Software Advisor opis ogólny Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative (SSA) stanowi szansę na uzyskanie przez partnerów firmy Microsoft dodatkowej prowizji za pomoc udzielaną użytkownikom koocowym w ocenie potrzeb i wyborze odpowiedniego oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft. Partnerzy Microsoft Security Software Advisor, którzy w aktywny sposób udzielą takiej pomocy i zostaną wybrani przez klientów na głównych partnerów wdrożenia licencji na oprogramowanie Microsoft, po sprzedaży będą mogli złożyd wniosek o przyznanie specjalnej prowizji. Prowizje takie przyznawane są w uznaniu proaktywnego udziału Partnera w procesie wyboru rozwiązania przed sprzedażą, pracy włożonej w utrzymywanie kontaktów z użytkownikami koocowymi jeszcze przed nabyciem przez nich oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft i wykupieniem gwarancji Software Assurance. Prowizje Security Software Advisor Fee można uzyskad w ramach programów licencjonowania zbiorowego Open Value, Select A-D i Enterprise A-D, a także umów Government Open Annuity oraz School and Campus Agreement. Kompletna lista programów licencjonowania zbiorowego dających prawo do prowizji znajduje się w dalszej części niniejszego przewodnika. Wymagania niezbędne do rejestracji jako partner Security Software Advisor Aby zarejestrowad się jako partner Microsoft Security Software Advisor i móc otrzymywad prowizje, należy wykonad kroki podane poniżej. Firma musi spełnid wszystkie poniższe wymagania, każdorazowo w momencie składania wniosku o prowizję związaną z nabyciem przez klienta licencji i/lub Software Assurance. Nie istnieje okres prolongaty, pozwalający na spełnienie wymagao w późniejszym terminie. Wnioski o prowizję można składad online na stronie: https://partner.microsoft.com/ Tylko jedna osoba z każdej firmy może się zarejestrowad jako partner Security Software Advisor. Osoba ta musi mied globalne uprawnienia administracyjne ( global administrative privileges ) w Programie Partnerskim Microsoft, by móc złożyd wniosek. Warunek 1. Zarejestruj się w Programie Partnerskim Microsoft Partner Program jako Zarejestrowany Partner (Registered Member) lub uczestnik wyższego poziomu. Warunek 2. Zaakceptuj aneks Microsoft Software and Services Advisor Initiative Addendum do umowy Programu Partnerskiego Microsoft. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 3

4 Warunek 3. Firma musi spełniad jeden z następujących warunków: Byd zarejestrowana jako partner w programie partnerskim innego dostawcy (producenta) oprogramowania bezpieczeostwa Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie kompetencji Security Solutions w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad kompetencję Advanced Infrastructure w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad kompetencję Networking Infrastructure w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad specjalizację portale i współpraca grupowa (Portals and Collaboration) w ramach kompetencji Information Worker w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd wcześniej partnerem firmy Sybari Lub Zdad egzaminy wymagane do uzyskania kompetencji Security Solution. Warunek 4. Firma musi uczestniczyd w procesie oceny i wyboru oprogramowania przez klienta. Warunek 5. Firma musi byd głównym partnerem podczas implementacji oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft przez danego klienta. Prosimy o uważne zapoznanie się z aneksem. Należy przeczytad i wyrazid zgodę na przedstawione w nim warunki oraz elektronicznie go podpisad i zaakceptowad. Po zaakceptowaniu aneksu prześlemy powitalną wiadomośd , potwierdzającą uczestnictwo w inicjatywie Microsoft Security Software Advisor. Zalecamy wydrukowanie i zachowanie kopii aneksu. Oprogramowanie bezpieczeostwa firmy Microsoft uprawniające do wzięcia udziału w inicjatywie: Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2006 Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 4

5 Microsoft Forefront Security for Exchange Server (znany uprzednio jako Antigen) Microsoft Forefront Security for SharePoint (znany uprzednio jako Antigen) Microsoft Antigen for Instant Messaging Microsoft Antigen Enterprise Manager Microsoft Antigen for Exchange Microsoft Antigen for SMTP Gateways Microsoft Antigen Spam Manager Microsoft Antigen Messaging Security Suite Microsoft Forefront Client Security Microsoft Intelligent Application Gateway Firma Microsoft możne ponadto wedle uznania umieścid na liście dodatkowe produkty bezpieczeostwa lub usunąd je z niej. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej programu Security Software Advisor i w przewodniku inicjatywy Security Software Advisor Fee Initiative. Prosimy zwrócid uwagę, że ani licencje Enterprise Exchange CAL, promocyjne licencje SKU Branch Office ani licencje Exchange CAL nie dają uprawnieo do skorzystania z prowizji. Wysokośd prowizji Security Software Advisor Partnerzy Security Software Advisor mogą uzyskad do 30% szacowanej ceny detalicznej produktów bezpieczeostwa nabytych przez klientów. Prowizje za proaktywne doradztwo i wdrażanie produktów Microsoft można otrzymad nawet, jeśli klient nabywa licencje w ramach umowy Open License, Select Agreement lub Enterprise Agreement. Ponieważ produkty z rodziny Forefront są obecnie sprzedawane w ramach różnego rodzaju umów, prowizje mogą mied różną wartośd w zależności od produktu. W przypadku produktów udostępnianych w ramach umów subskrypcji, prowizje Security Software Advisor Fee wyliczane są na podstawie szacowanej ceny detalicznej (ERP estimated retail price) danego produktu bezpieczeostwa Microsoft, po odliczeniu ew. zniżek promocyjnych. Prowizje otrzymywane po nabyciu produktu Forefront Server przez klientów korzystających dotychczas z oprogramowania Antigen, będą wyliczane tak jak w przypadku złożenia nowego zamówienia. Prowizja za odnowienie licencji na oprogramowanie Microsoft ISA Server (Software Assurance) będzie miała inną wartośd procentową od nowych zamówieo (License + Software Assurance). W tabeli poniżej ukazano typowe wielkości umów i odpowiadające im prowizje za kupno oprogramowania zabezpieczającego, jakie może uzyskad partner. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 5

6 Po zarejestrowaniu się jako partner w inicjatywie Security Software Advisor można uzyskad dostęp do narzędzia umożliwiającego przeglądanie wysokości prowizji w zależności od produktu, typu licencji, kraju, długości obowiązywania licencji i innych informacji, co zapewni lepszą orientację w zyskach możliwych do uzyskania w ten sposób. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 6

7 Orientacyjne wysokości prowizji za oprogramowanie zabezpieczające Rodzaj licencji Open Value Select/EA A Select/EA D Konfiguracja licencji / liczba użytkowników ISA Server 2006 Enterprise Edition Forefront Security for Exchange Server Forefront Security for SharePoint 50 użytkowników użytkowników 30 tys. użytkowników 1 licencja na procesor 4 licencje na procesor 35 licencji na procesor 50 subskrypcji subskrypcji 30 tys. subskrypcji 50 subskrypcji subskrypcji 30 tys. subskrypcji Wysokośd prowizji wg produktu ISA Server (licencja i SA) USD USD USD Forefront Security for Exchange Server Forefront Security for SharePoint 466 USD USD USD 310 USD USD USD Całkowita prowizja za jedną sprzedaż* USD USD USD Uwagi: * Prowizje uzyskiwane w ramach inicjatywy Security Software Advisor zależą od liczonej w miesiącach długości trwania subskrypcji. Ponieważ klienci mogą dodawad produkty z rodziny Forefront do istniejącej umowy licencyjnej, rzeczywista wartośd prowizji uzyskanej przez partnera może się różnid od podanej powyżej. * Powyższa tabela ma jedynie wartośd ilustracyjną. Rzeczywiste prowizje uzyskiwane przez partnerów Security Software Advisor zależą od rzeczywistej sprzedaży. * Powyższe wyliczenia prowizji oparto na cenach obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wartości podano w dolarach amerykaoskich. Podano szacowane ceny detaliczne; ceny u poszczególnych partnerów handlowych mogą się różnid. Powyższe przykładowe wyliczenia prowizji uzyskiwanych w ramach inicjatywy Security Software Advisor mają zastosowanie wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywista wysokośd prowizji wypłacanych partnerom Security Software Advisor będzie wyliczana przez firmę Microsoft w oparciu o wartośd Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 7

8 oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft kupionego przez klientów. Wysokośd prowizji Security Software Advisor może różnid się w zależności od programu, regionu i kraju. Wymagania dotyczące odbioru prowizji i proces składania wniosków przez partnerów Security Software Advisor Przed wypłatą przez firmę Microsoft prowizji należnej za każde zamówienie licencji na oprogramowanie bezpieczeostwa lub Software Assurance przez klientów, partnerzy Security Software Advisor muszą spełnid określone warunki. Wniosek o wypłatę prowizji może dotyczyd tylko już zakupionych licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft. Firma Microsoft musi poznad szczegóły dotyczące zakupu dokonanego przez klienta; otrzymanie przez firmę Microsoft szczegółów zakupu może zająd do 60 dni. Wniosek o wypłatę prowizji musi zostad złożony w ciągu 90 dni od daty dokonania przez klienta zakupu, zarejestrowanego w systemach firmy Microsoft. Jak odebrad prowizję Security Software Advisor Fee należną za dane zamówienie 1. Połącz się z internetowym narzędziem do składania wniosków przez partnerów Microsoft Security Software Advisor pod adresem https://partners.microsoft.com/securitysoftwareadvisorclaims/. 2. W przypadku prowizji związanych z umowami Open Value, Select i Enterprise wymagany jest numer głównej umowy lub rejestracji klienta. W przypadku prowizji związanych z umowami typu Open Licensing (w tym: Open Business, Open Academic, Open Government i Open Volume), wymagany jest numer autoryzacji i umowy licencyjnej klienta. Klient może sprawdzid te informacje przy pomocy narzędzia CLT w witrynie Explore.MS, u odsprzedawcy LAR bądź autoryzowanego dystrybutora, u którego złożono zamówienie, lub w przesłanej przez Microsoft wiadomości potwierdzającej nabycie licencji. 3. Wybierz rodzinę produktów, z którą związana jest prowizja. 4. Wyraź zgodę z poniższym oświadczeniem, dotyczącym Twojej roli i usług świadczonych klientowi, obejmujących m.in. doradztwo w procesie decyzyjnym dot. uzyskania produktów bezpieczeostwa firmy Microsoft i wdrożenie oprogramowania dla klienta. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 8

9 Przed zarejestrowaniem Twojej roli jako partnera firmy Microsoft pośredniczącego w zamówieniu od klienta i przed przekazaniem wniosku o prowizję, prosimy o potwierdzenie szczegółów zamówienia i swojego pośrednictwa. Uwaga: ważne są jedynie wnioski złożone w ciągu maksymalnie 180 dni od dotarcia raportu o sprzedaży do firmy Microsoft. ZAZNACZAJĄC PONIŻSZE POLE I PODPISUJĄC SIĘ, PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR POTWIERDZA PONIŻSZE OŚWIADCZENIA. PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR MUSI POTWIERDZID TO OŚWIADCZENIE, BY BYD UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA PROWIZJI ZA ZAMÓWIENIE LUB ZAMÓWIENIA KLIENTA. PODPISANY PONIŻEJ PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR POŚWIADCZA TAKŻE, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ TE WARUNKI. W PONIŻSZYM OŚWIADCZENIU FORMA MY ODNOSI SIĘ DO FIRMY PODANEJ W POLU NA PODPIS, KTÓRA ZAWARŁA Z FIRMĄ MICROSOFT UMOWĘ SECURITY SOFTWARE ADVISOR FEE AGREEMENT I PRAGNIE OTRZYMAD PROWIZJĘ ZA ODPOWIEDNIE ZAMÓWIENIE LUB ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA. UWAGA: UMIESZCZENIE KURSORA NA PODKREŚLONYM SŁOWIE LUB WYRAŻENIU W TEKŚCIE OŚWIADCZENIA POWODUJE WYŚWIETLENIE ODPOWIEDNIEJ DEFINICJI. Zgodnie z warunkami otrzymania prowizji za dokonane przez klienta zamówienia, oświadczamy co następuje: 1. Jesteśmy partnerem Security Software Advisor i pragniemy otrzymad prowizję należną za niedawno zamówione przez klienta produkty bezpieczeostwa firmy Microsoft. 2. Nasza firma została zaangażowana przez klienta jako główny partner implementacji produktów zakupionych w wyżej wymienionym zamówieniu. 3. Nasza firma została zaangażowana przez klienta jako główny doradca ds. wyżej wymienionego zamówienia. 4. Jeśli klient jest organizacją rządową, pisemnie oświadczyliśmy o możliwości otrzymania prowizji od firmy Microsoft za usługi przedsprzedażne. 5. Jeśli nasza firma otrzymała zapłatę od klienta za przeprowadzenie przedsprzedażnej oceny zapotrzebowania na produkty bezpieczeostwa firmy Microsoft: a. Nie podejmowaliśmy i nie będziemy podejmowad działao stawiających nasz interes, polegający na uzyskaniu prowizji dla doradcy, ponad interesem klienta. Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że prowizja dla doradcy nie powinna wpłynąd na etykę kontaktów z klientem. b. Jeśli pojawiły się wątpliwości związane z ewentualnym konfliktem interesów, pisemnie poinformowaliśmy klienta, że możemy otrzymad od firmy Microsoft prowizję ze działania podejmowane w charakterze partnera Security Software Advisor. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 9

10 Informacje o wypłacie prowizji dla partnerów Security Software Advisor Prowizja dla partnerów Microsoft Security Software Advisor zostanie wypłacona w ciągu 60 dni od daty zaakceptowania złożonego wniosku przez firmę Microsoft. Partner Security Software Advisor może wybrad sposób wypłaty prowizji czek lub przelew. Informacje o wypłacie prowizji będą udzielane w witrynie internetowej Security Software Advisor lub pocztą elektroniczną. Otrzymanie prowizji może się wiązad z koniecznością zapłacenia podatku. Całkowitą odpowiedzialnośd za zapłacenie wszystkich podatków wymaganych w związku z otrzymaniem prowizji (w tym VAT) ponosi partner Security Software Advisor. Prosimy o skonsultowanie się z Paostwa doradcą podatkowym. W niektórych krajach firma Microsoft może wymagad przesłania faktury podczas procedury akceptacji wniosku o prowizję. Jeśli będzie to konieczne, poinformujemy partnera Security Software Advisor za pomocą poczty elektronicznej. Partnerzy mający ujemny bilans prowizji Security Software Advisor (np. z powodu anulowania licencji) nie będą otrzymywad wypłat prowizji do czasu zrównoważenia bilansu. Ujemny bilans będzie spłacany z przyszłych wypłat prowizji. Tylko jeden partner Security Software Advisor może byd doradcą dla pojedynczego zamówienia licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft lub Software Assurance. Jeśli większa liczba partnerów Security Software Advisor złoży wniosek o prowizję przyznaną za tę samą transakcję, rezerwujemy sobie prawo do potwierdzenia u klienta szczegółów dostarczonych przez partnerów, by zadecydowad, który z nich powinien otrzymad prowizję. Firma Microsoft rezerwuje sobie prawo do odebrania partnerowi Security Software Advisor uprawnieo do przyszłych prowizji, w razie złożenia wniosku fałszywego lub w złej wierze. W razie pytao dotyczących wypłat prowizji prosimy o kontakt z najbliższym Regionalnym Centrum Obsługi Programu Partnerskiego Microsoft. Lista Regionalnych Centrów Obsługi na całym świecie znajduje się na poniższej stronie: https://partners.microsoft.com/partnerprogram/contactmicrosoft.aspx. Dodatkowe informacje o inicjatywie Darowizny: Oprogramowanie objęte inicjatywą Security Software Advisor przekazane przez firmę Microsoft w darowiźnie nie uprawnia do prowizji Security Software Advisor. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 10

11 Modyfikacje umów licencjonowania grupowego a prowizje Security Software Advisor: Dodanie przez klienta dodatkowych licencji lub Software Assurance przed upływem roku od podpisania umowy licencjonowania zbiorowego nazywane jest True Up. Klient będzie mógł natychmiast korzystad z zakupionych w ten sposób licencji i/lub Software Assurance. Jednak zamówienie i rejestracja dodatkowych licencji przez klienta nie będą konieczne do upływu roku (rocznicy) od zawarcia umowy licencjonowania grupowego. Partner Security Software Advisor może otrzymad prowizję za nabyte w ten sposób licencje i/lub Software Assurance w ciągu 90 dni od ich zarejestrowania/opłacenia przez klienta. Prowizje za takie licencje zostaną wypłacone w sposób przedstawiony powyżej. Unieważnienie prowizji Security Software Advisor: Użytkownicy koocowi mogą zwrócid oprogramowanie Microsoft objęte umową EULA i programami licencjonowania zbiorowego Microsoft. Partnerzy, którzy otrzymali prowizję Security Software Advisor za oprogramowanie, które zostało następnie zwrócone przez klienta, powinni niezwłocznie zwrócid firmie Microsoft całośd lub częśd prowizji (proporcjonalnie do ilości oprogramowania zwróconego przez klienta). Oprócz podjęcia dodatkowych kroków zmierzających do odzyskania takiej prowizji, firma Microsoft może odliczyd odpowiednią kwotę od wypłat przyszłych prowizji, uzyskanych przez danego partnera Security Software Advisor w ramach inicjatywy Security Software Advisor. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie umów VAR: Firmy współpracujące z firmą Microsoft jako VAR (Value Added Reseller), będące jednocześnie partnerami Security Software Advisor, które naruszą warunki umowy VAR, nie będą otrzymywad prowizji Security Software Advisor. Jeśli taka firma ponownie zawrze z firmą Microsoft umowę VAR w ciągu roku od odrzucenia wniosku o prowizję, firma Microsoft wypłaci wszystkie prowizje Security Software Advisor należne za okres trzech miesięcy przed aktywacją umowy VAR. Zachęcamy wszystkich partnerów do uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach Microsoft i szkoleniach certyfikacyjnych z branży zabezpieczeo oraz do zdobywania certyfikatów firmy Microsoft. Kursy szkoleniowe z zakresu produktów Forefront są dostępne w postaci zajęd prowadzonych przez instruktorów, nagrao dostępnych na żądanie oraz szkoleo elektronicznych, udostępnianych za pomocą narzędzia Partner Learning Center. Narzędzie to można znaleźd w Internecie pod adresem https://partner.microsoft.com/ Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 11

12 Dziękujemy za uczestnictwo w inicjatywie Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative. Cenimy sobie współpracę z firmami partnerskimi i mamy nadzieję, że przyniesie ona korzyści obu stronom. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące udoskonalenia inicjatywy Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative prosimy kierowad na adres W przypadku pytao, wątpliwości prosimy o kontakt z: Elżbieta Stojek Security Advisor Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny WWW: Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 12

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Strona 1 z 5 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: Obsługa umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

Volume Licensing Service Center

Volume Licensing Service Center Volume Licensing Service Center Usprawniona administracja i uproszczony proces rejestracji pozwala na większą elastyczności i samodzielne działanie. Firma Microsoft dokłada szczególnej staranności, aby

Bardziej szczegółowo

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/

Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Microsoft System Center 2005: Ujednolicenie zasad licencjonowania produktów Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 i Microsoft perations Manager (MM) 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist

Oferta licencyjna dla szkół. Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Oferta licencyjna dla szkół Agnieszka Karolak Volume Licensing Sales Specialist Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Umowa

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365

Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365 Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365 W tym dokumencie określono szczegóły oferty wdrożenia usługi Office 365 (dalej nazywanej Ofertą), łącznie z wymaganiami dotyczącymi uprawnień oraz zobowiązaniami

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich

Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich 1 Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci

Bardziej szczegółowo

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania

Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania Oferta Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Często zadawane pytania 1 LUTEGO 2016 R. OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji

Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Umowy licencyjne Microsoft dla Edukacji Open Value Subscription Agreement for Education Solutions (OVS-ES) Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego Instytucje Edukacyjne Definicja Uprawnionego Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Formularz zgłoszeniowy Prosimy o podanie wszystkich niezbędnych informacji w celu zgłoszenia lub dokonania aktualizacji. Klient dokonuje zgłoszenia i nabywa Produkty

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus

Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus Umowa Microsoft Enterprise oraz Select Plus 2 Enterprise Agreement (EA) Umowa licencyjna przeznaczona dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania

Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania Oferta przyjęcia usługi Cloud PBX na rok fiskalny 2016 Często zadawane pytania 23 MAJA 2016 OMÓWIENIE Od 1 grudnia 2015 r. klienci Office 365 (O365), którzy kupili minimalną liczbę zakwalifikowanych jednostek

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement.

Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Kompleksowe wsparcie dla tworzenia Raportu Aktualizacyjnego w umowie Enterprise Agreement. Czym jest proces True-up? Harmonogram procesu True-up. Zestawienie zmian. Rzetelna weryfikacja zasobów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego IQ PL

Regulamin programu partnerskiego IQ PL Regulamin programu partnerskiego IQ PL 1. Informacje podstawowe. 1. Organizatorem programu partnerskiego IQ PL jest IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014

201Ę-04-23. Warszawa,dnia. 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika. Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Przedmiot Warszawa,dnia 4 :O4.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 21 NrV/... 201Ę-04-23 /14 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions

Enrollment for Education Solutions Enrollment for Education Solutions NAJCZĘŚCIEJ Co to jest Enrollment for Education Solutions?... 2 Jak działa EES?... 2 Czy z umowy EES mogą korzystać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe?... 3 Jakie produkty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows

Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Rozwiązania Legalizacyjne dla systemu Windows Który wybierasz? Monika Harasimiuk Microsoft Sp. z o.o. 2 Czy Państwa komputery są objęte prawidłowymi licencjami? 1. Czy Państwa firma lub instytucja nabyła

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016

Warunki oferty Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 Wersja poprawiona z 1 lutego 2016 r. Strona 1 z 5 Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące oferty Cloud PBX Adoption Offer na rok 2016 (zwanej dalej Ofertą ), wymogi dotyczące kryteriów

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

STRONGER TOGETHER. Red Hat - program partnerski. Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o.

STRONGER TOGETHER. Red Hat - program partnerski. Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o. STRONGER TOGETHER Red Hat - program partnerski Dariusz Świąder B2B Sp. z o. o. Name of Presenter 1 Wprowadzenie. Dlaczego warto zostać autoryzowanym partnerem Poziomy partnerstwa Wybór odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Poradnik Certyfikacyjny

Poradnik Certyfikacyjny Poradnik Certyfikacyjny Aby poznad paostwa preferencje dotyczące przygotowania szkoleo na ten rok akademicki bardzo proszę o wypełnienie ankiety (hasło "zut"): ANKIETA (http://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/9316/)

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Odnowienie Software Assurance przewodnik

Odnowienie Software Assurance przewodnik Odnowienie Software Assurance przewodnik Microsoft Software Assurance w programach licencjonowania grupowego pozwala na zwiększenie produktywności całej organizacji. Usługi Software Assurance ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta określa propozycję warunków współpracy w ramach programu Elektronicznej Książki Serwisowej CarVin.pl.

Niniejsza oferta określa propozycję warunków współpracy w ramach programu Elektronicznej Książki Serwisowej CarVin.pl. OFERTA Wstęp Niniejsza oferta określa propozycję warunków współpracy w ramach programu Elektronicznej Książki Serwisowej CarVin.pl. W celu rozpoczęcia współpracy niezbędne jest zarejestrowanie bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft

Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Zdobywanie kompetencji przewodnik dla partnerów firmy Microsoft Spis treści W przewodniku tym zamieszczono informacje na temat zdobywania kompetencji w Programie Partnerskim Microsoft. Opis kompetencji

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally

Skrócony przewodnik po licencjonowaniu. Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Skrócony przewodnik po licencjonowaniu Microsoft Internal Edition - Do Not Distibute Externally Wersja 1.0 4/28/2010 Opis Przewodnik ten przeznaczony jest dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl.

Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Instrukcja składania zamówienia internetowego w sklepie internetowym www.sklep.rolvet.pl. Przechodzimy do zakładki Sprzedaż on-line, Wchodzimy na stronę. Bezpośredni dostęp do sklepu możliwy jest też pod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym.

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym. Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym. UWAGA! Podpisanie licencji umożliwiającej zakup produktów po cenach hurtowych jest

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Zaproś przyjaciół!

Regulamin programu Zaproś przyjaciół! Regulamin programu Zaproś przyjaciół! I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu marketingowego pod nazwą Zaproś przyjaciół! (dalej: Program) jest Weltbild Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 09.12.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Services Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Microsoft Services Premier Support Warsztaty Premier Support Usługi edukacyjne mają za zadanie przeszkolenie personelu IT w zakresie stosowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Umowa Microsoft Products and Services Agreement Często zadawane pytania (FAQ) Spis treści 1. Umowa Microsoft Products and Services Agreement... 11 2. Konta Zakupowe... 3 3. Klienci z instytucji administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przelewy za jednym stuknięciem telefonów

Regulamin Konkursu Przelewy za jednym stuknięciem telefonów Regulamin Konkursu Przelewy za jednym stuknięciem telefonów I. Organizator 1. Organizatorem konkursu Przelewy za jednym stuknięciem telefonów ( Konkurs ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

WZÓR umowy na dostawy wg wykazu licencji UMOWA NR

WZÓR umowy na dostawy wg wykazu licencji UMOWA NR WZÓR umowy na dostawy wg wykazu licencji UMOWA NR W dniu... w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Pożyczka w IBM Global Financing

Pożyczka w IBM Global Financing Pożyczka w IBM Global Financing Mirosław Osuch Starszy Specjalista ds. Sprzedaży IBM Global Financing Polska Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Polska Pożyczka (Loan) Możliwość finansowania

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Enrollment for Education Solutions (EES)

Enrollment for Education Solutions (EES) Enrollment for Education Solutions (EES) nowa oferta licencji grupowej Microsoft dla instytucji edukacyjnych. Oferowany przez Microsoft program Enrollment for Education Solutions (EES) to prosta, ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH. Zapytanie ofertowe

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH. Zapytanie ofertowe Lublin, dnia 7 października 2011r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich projektu Podkarpacka Akademia Nowoczesnego Urzędu - w ramach Poddziałania 5.2.1, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARTYKUŁ 1 - Definicje a. Kupujący każdy podmiot zamierzający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli na sprawną i bezproblemową instalację programu Panda. Każdy z kolejnych

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ

INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ 1 S t r o n a INSTRUKCJA INSTALACJI PRODUKTÓW PANDA SECURITY 2012 DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH LICENCJĘ Poniższa instrukcja pozwala na szybką i sprawną instalację produktów Panda Security 2011 oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Godziny pracy: Strona internetowa:  rubryka Ogłoszenia/Zamówienia do 30 tys. euro NIP: CUPT/DO/OZ//43/1/AB/16 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa Tel.: (0-22) 262 05 00 Faks: (0-22) 262 05 01 e-mail: zampub@cupt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl Nr sprawy: WNEFS.042-5/2011 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Fortress Poland

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Uzdrowiskowa Karta Korzyści

Regulamin programu Uzdrowiskowa Karta Korzyści Regulamin programu "Uzdrowiskowa Karta Korzyści I Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie,,Uzdrowiskowa Karta Korzyści 2. Organizatorem Programu,,Uzdrowiskowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; REGULAMIN KONFERENCJI Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC FORUM 2017, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl i stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl

Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl C i s c o A u t h o r i z e d D i s t r i b u t o r Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl Agenda I. Wstęp II. III. IV. Struktura działu CISCO w Konsorcjum FEN Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR ustalony w dniu 20 marca 2017 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto?

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu jednoznacznie wskazuje co należy uwzględnić określając obrót

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. 1. Zasady programu "HP Out of warranty voucher"

Warunki ogólne. 1. Zasady programu HP Out of warranty voucher 1. Zasady programu "HP Out of warranty voucher" 2. W ramach programu "HP Out of warranty voucher" Uczestnicy, którzy kupili Produkt HP objęty programem, mają prawo ubiegać się o zwrot gotówki zgodnie ze

Bardziej szczegółowo