Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee. Przewodnik po programie SSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee. Przewodnik po programie SSA"

Transkrypt

1 Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Przewodnik po programie SSA

2 Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative. Przewodnik po programie SSA. Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative to jedna z korzyści Programu Partnerskiego Microsoft, dzięki której uprawnieni partnerzy mogą zdobyd dodatkowe zyski, zwiększające dochody wynikające z umów z klientami. W niniejszym przewodniku opisano możliwości osiągnięcia dodatkowych zysków związanych z produktami bezpieczeostwa firmy Microsoft. Partner Microsoft Security Software Advisor jest uprawniony do otrzymywania prowizji za udzielanie klientom pomocy podczas wyboru oprogramowania, jeśli zostanie także wybrany przez klienta na głównego partnera implementacji (wdrożenia) licencji na oprogramowanie Microsoft, po ich zakupie przez klienta. Oznacza to zarówno aktywny udział Partnera w fazie przedsprzedażnej (wyboru rozwiązania i produktów), jak i wdrażanie nabywanych przez klienta licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft. Aby skorzystad z prowizji, nie trzeba byd partnerem zamawiającym (tj. Partnerem, który fizycznie zamawia licencje dla klienta koocowego). Niniejszy przewodnik zawiera następujące informacje: Opis ogólny inicjatywy Security Software Advisor (SSA) Wymagania potrzebne do rejestracji jako partner w inicjatywie SSA Oprogramowanie bezpieczeostwa firmy Microsoft uprawniające do wzięcia udziału w inicjatywie SSA Wysokośd prowizji Security Software Advisor Wymagania dotyczące odbioru prowizji i proces składania wniosków przez partnerów Security Software Advisor Informacje o wypłacie prowizji dla partnerów Security Software Advisor Dodatkowe informacje o inicjatywie Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 2

3 Partnerzy Security Software Advisor opis ogólny Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative (SSA) stanowi szansę na uzyskanie przez partnerów firmy Microsoft dodatkowej prowizji za pomoc udzielaną użytkownikom koocowym w ocenie potrzeb i wyborze odpowiedniego oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft. Partnerzy Microsoft Security Software Advisor, którzy w aktywny sposób udzielą takiej pomocy i zostaną wybrani przez klientów na głównych partnerów wdrożenia licencji na oprogramowanie Microsoft, po sprzedaży będą mogli złożyd wniosek o przyznanie specjalnej prowizji. Prowizje takie przyznawane są w uznaniu proaktywnego udziału Partnera w procesie wyboru rozwiązania przed sprzedażą, pracy włożonej w utrzymywanie kontaktów z użytkownikami koocowymi jeszcze przed nabyciem przez nich oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft i wykupieniem gwarancji Software Assurance. Prowizje Security Software Advisor Fee można uzyskad w ramach programów licencjonowania zbiorowego Open Value, Select A-D i Enterprise A-D, a także umów Government Open Annuity oraz School and Campus Agreement. Kompletna lista programów licencjonowania zbiorowego dających prawo do prowizji znajduje się w dalszej części niniejszego przewodnika. Wymagania niezbędne do rejestracji jako partner Security Software Advisor Aby zarejestrowad się jako partner Microsoft Security Software Advisor i móc otrzymywad prowizje, należy wykonad kroki podane poniżej. Firma musi spełnid wszystkie poniższe wymagania, każdorazowo w momencie składania wniosku o prowizję związaną z nabyciem przez klienta licencji i/lub Software Assurance. Nie istnieje okres prolongaty, pozwalający na spełnienie wymagao w późniejszym terminie. Wnioski o prowizję można składad online na stronie: https://partner.microsoft.com/ Tylko jedna osoba z każdej firmy może się zarejestrowad jako partner Security Software Advisor. Osoba ta musi mied globalne uprawnienia administracyjne ( global administrative privileges ) w Programie Partnerskim Microsoft, by móc złożyd wniosek. Warunek 1. Zarejestruj się w Programie Partnerskim Microsoft Partner Program jako Zarejestrowany Partner (Registered Member) lub uczestnik wyższego poziomu. Warunek 2. Zaakceptuj aneks Microsoft Software and Services Advisor Initiative Addendum do umowy Programu Partnerskiego Microsoft. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 3

4 Warunek 3. Firma musi spełniad jeden z następujących warunków: Byd zarejestrowana jako partner w programie partnerskim innego dostawcy (producenta) oprogramowania bezpieczeostwa Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie kompetencji Security Solutions w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad kompetencję Advanced Infrastructure w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad kompetencję Networking Infrastructure w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd aktywnie zaangażowana w zdobywanie lub posiadad specjalizację portale i współpraca grupowa (Portals and Collaboration) w ramach kompetencji Information Worker w Programie Partnerskim Microsoft Lub Byd wcześniej partnerem firmy Sybari Lub Zdad egzaminy wymagane do uzyskania kompetencji Security Solution. Warunek 4. Firma musi uczestniczyd w procesie oceny i wyboru oprogramowania przez klienta. Warunek 5. Firma musi byd głównym partnerem podczas implementacji oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft przez danego klienta. Prosimy o uważne zapoznanie się z aneksem. Należy przeczytad i wyrazid zgodę na przedstawione w nim warunki oraz elektronicznie go podpisad i zaakceptowad. Po zaakceptowaniu aneksu prześlemy powitalną wiadomośd , potwierdzającą uczestnictwo w inicjatywie Microsoft Security Software Advisor. Zalecamy wydrukowanie i zachowanie kopii aneksu. Oprogramowanie bezpieczeostwa firmy Microsoft uprawniające do wzięcia udziału w inicjatywie: Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2006 Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 4

5 Microsoft Forefront Security for Exchange Server (znany uprzednio jako Antigen) Microsoft Forefront Security for SharePoint (znany uprzednio jako Antigen) Microsoft Antigen for Instant Messaging Microsoft Antigen Enterprise Manager Microsoft Antigen for Exchange Microsoft Antigen for SMTP Gateways Microsoft Antigen Spam Manager Microsoft Antigen Messaging Security Suite Microsoft Forefront Client Security Microsoft Intelligent Application Gateway Firma Microsoft możne ponadto wedle uznania umieścid na liście dodatkowe produkty bezpieczeostwa lub usunąd je z niej. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej programu Security Software Advisor i w przewodniku inicjatywy Security Software Advisor Fee Initiative. Prosimy zwrócid uwagę, że ani licencje Enterprise Exchange CAL, promocyjne licencje SKU Branch Office ani licencje Exchange CAL nie dają uprawnieo do skorzystania z prowizji. Wysokośd prowizji Security Software Advisor Partnerzy Security Software Advisor mogą uzyskad do 30% szacowanej ceny detalicznej produktów bezpieczeostwa nabytych przez klientów. Prowizje za proaktywne doradztwo i wdrażanie produktów Microsoft można otrzymad nawet, jeśli klient nabywa licencje w ramach umowy Open License, Select Agreement lub Enterprise Agreement. Ponieważ produkty z rodziny Forefront są obecnie sprzedawane w ramach różnego rodzaju umów, prowizje mogą mied różną wartośd w zależności od produktu. W przypadku produktów udostępnianych w ramach umów subskrypcji, prowizje Security Software Advisor Fee wyliczane są na podstawie szacowanej ceny detalicznej (ERP estimated retail price) danego produktu bezpieczeostwa Microsoft, po odliczeniu ew. zniżek promocyjnych. Prowizje otrzymywane po nabyciu produktu Forefront Server przez klientów korzystających dotychczas z oprogramowania Antigen, będą wyliczane tak jak w przypadku złożenia nowego zamówienia. Prowizja za odnowienie licencji na oprogramowanie Microsoft ISA Server (Software Assurance) będzie miała inną wartośd procentową od nowych zamówieo (License + Software Assurance). W tabeli poniżej ukazano typowe wielkości umów i odpowiadające im prowizje za kupno oprogramowania zabezpieczającego, jakie może uzyskad partner. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 5

6 Po zarejestrowaniu się jako partner w inicjatywie Security Software Advisor można uzyskad dostęp do narzędzia umożliwiającego przeglądanie wysokości prowizji w zależności od produktu, typu licencji, kraju, długości obowiązywania licencji i innych informacji, co zapewni lepszą orientację w zyskach możliwych do uzyskania w ten sposób. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 6

7 Orientacyjne wysokości prowizji za oprogramowanie zabezpieczające Rodzaj licencji Open Value Select/EA A Select/EA D Konfiguracja licencji / liczba użytkowników ISA Server 2006 Enterprise Edition Forefront Security for Exchange Server Forefront Security for SharePoint 50 użytkowników użytkowników 30 tys. użytkowników 1 licencja na procesor 4 licencje na procesor 35 licencji na procesor 50 subskrypcji subskrypcji 30 tys. subskrypcji 50 subskrypcji subskrypcji 30 tys. subskrypcji Wysokośd prowizji wg produktu ISA Server (licencja i SA) USD USD USD Forefront Security for Exchange Server Forefront Security for SharePoint 466 USD USD USD 310 USD USD USD Całkowita prowizja za jedną sprzedaż* USD USD USD Uwagi: * Prowizje uzyskiwane w ramach inicjatywy Security Software Advisor zależą od liczonej w miesiącach długości trwania subskrypcji. Ponieważ klienci mogą dodawad produkty z rodziny Forefront do istniejącej umowy licencyjnej, rzeczywista wartośd prowizji uzyskanej przez partnera może się różnid od podanej powyżej. * Powyższa tabela ma jedynie wartośd ilustracyjną. Rzeczywiste prowizje uzyskiwane przez partnerów Security Software Advisor zależą od rzeczywistej sprzedaży. * Powyższe wyliczenia prowizji oparto na cenach obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wartości podano w dolarach amerykaoskich. Podano szacowane ceny detaliczne; ceny u poszczególnych partnerów handlowych mogą się różnid. Powyższe przykładowe wyliczenia prowizji uzyskiwanych w ramach inicjatywy Security Software Advisor mają zastosowanie wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywista wysokośd prowizji wypłacanych partnerom Security Software Advisor będzie wyliczana przez firmę Microsoft w oparciu o wartośd Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 7

8 oprogramowania bezpieczeostwa firmy Microsoft kupionego przez klientów. Wysokośd prowizji Security Software Advisor może różnid się w zależności od programu, regionu i kraju. Wymagania dotyczące odbioru prowizji i proces składania wniosków przez partnerów Security Software Advisor Przed wypłatą przez firmę Microsoft prowizji należnej za każde zamówienie licencji na oprogramowanie bezpieczeostwa lub Software Assurance przez klientów, partnerzy Security Software Advisor muszą spełnid określone warunki. Wniosek o wypłatę prowizji może dotyczyd tylko już zakupionych licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft. Firma Microsoft musi poznad szczegóły dotyczące zakupu dokonanego przez klienta; otrzymanie przez firmę Microsoft szczegółów zakupu może zająd do 60 dni. Wniosek o wypłatę prowizji musi zostad złożony w ciągu 90 dni od daty dokonania przez klienta zakupu, zarejestrowanego w systemach firmy Microsoft. Jak odebrad prowizję Security Software Advisor Fee należną za dane zamówienie 1. Połącz się z internetowym narzędziem do składania wniosków przez partnerów Microsoft Security Software Advisor pod adresem https://partners.microsoft.com/securitysoftwareadvisorclaims/. 2. W przypadku prowizji związanych z umowami Open Value, Select i Enterprise wymagany jest numer głównej umowy lub rejestracji klienta. W przypadku prowizji związanych z umowami typu Open Licensing (w tym: Open Business, Open Academic, Open Government i Open Volume), wymagany jest numer autoryzacji i umowy licencyjnej klienta. Klient może sprawdzid te informacje przy pomocy narzędzia CLT w witrynie Explore.MS, u odsprzedawcy LAR bądź autoryzowanego dystrybutora, u którego złożono zamówienie, lub w przesłanej przez Microsoft wiadomości potwierdzającej nabycie licencji. 3. Wybierz rodzinę produktów, z którą związana jest prowizja. 4. Wyraź zgodę z poniższym oświadczeniem, dotyczącym Twojej roli i usług świadczonych klientowi, obejmujących m.in. doradztwo w procesie decyzyjnym dot. uzyskania produktów bezpieczeostwa firmy Microsoft i wdrożenie oprogramowania dla klienta. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 8

9 Przed zarejestrowaniem Twojej roli jako partnera firmy Microsoft pośredniczącego w zamówieniu od klienta i przed przekazaniem wniosku o prowizję, prosimy o potwierdzenie szczegółów zamówienia i swojego pośrednictwa. Uwaga: ważne są jedynie wnioski złożone w ciągu maksymalnie 180 dni od dotarcia raportu o sprzedaży do firmy Microsoft. ZAZNACZAJĄC PONIŻSZE POLE I PODPISUJĄC SIĘ, PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR POTWIERDZA PONIŻSZE OŚWIADCZENIA. PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR MUSI POTWIERDZID TO OŚWIADCZENIE, BY BYD UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA PROWIZJI ZA ZAMÓWIENIE LUB ZAMÓWIENIA KLIENTA. PODPISANY PONIŻEJ PARTNER SECURITY SOFTWARE ADVISOR POŚWIADCZA TAKŻE, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ TE WARUNKI. W PONIŻSZYM OŚWIADCZENIU FORMA MY ODNOSI SIĘ DO FIRMY PODANEJ W POLU NA PODPIS, KTÓRA ZAWARŁA Z FIRMĄ MICROSOFT UMOWĘ SECURITY SOFTWARE ADVISOR FEE AGREEMENT I PRAGNIE OTRZYMAD PROWIZJĘ ZA ODPOWIEDNIE ZAMÓWIENIE LUB ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA. UWAGA: UMIESZCZENIE KURSORA NA PODKREŚLONYM SŁOWIE LUB WYRAŻENIU W TEKŚCIE OŚWIADCZENIA POWODUJE WYŚWIETLENIE ODPOWIEDNIEJ DEFINICJI. Zgodnie z warunkami otrzymania prowizji za dokonane przez klienta zamówienia, oświadczamy co następuje: 1. Jesteśmy partnerem Security Software Advisor i pragniemy otrzymad prowizję należną za niedawno zamówione przez klienta produkty bezpieczeostwa firmy Microsoft. 2. Nasza firma została zaangażowana przez klienta jako główny partner implementacji produktów zakupionych w wyżej wymienionym zamówieniu. 3. Nasza firma została zaangażowana przez klienta jako główny doradca ds. wyżej wymienionego zamówienia. 4. Jeśli klient jest organizacją rządową, pisemnie oświadczyliśmy o możliwości otrzymania prowizji od firmy Microsoft za usługi przedsprzedażne. 5. Jeśli nasza firma otrzymała zapłatę od klienta za przeprowadzenie przedsprzedażnej oceny zapotrzebowania na produkty bezpieczeostwa firmy Microsoft: a. Nie podejmowaliśmy i nie będziemy podejmowad działao stawiających nasz interes, polegający na uzyskaniu prowizji dla doradcy, ponad interesem klienta. Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że prowizja dla doradcy nie powinna wpłynąd na etykę kontaktów z klientem. b. Jeśli pojawiły się wątpliwości związane z ewentualnym konfliktem interesów, pisemnie poinformowaliśmy klienta, że możemy otrzymad od firmy Microsoft prowizję ze działania podejmowane w charakterze partnera Security Software Advisor. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 9

10 Informacje o wypłacie prowizji dla partnerów Security Software Advisor Prowizja dla partnerów Microsoft Security Software Advisor zostanie wypłacona w ciągu 60 dni od daty zaakceptowania złożonego wniosku przez firmę Microsoft. Partner Security Software Advisor może wybrad sposób wypłaty prowizji czek lub przelew. Informacje o wypłacie prowizji będą udzielane w witrynie internetowej Security Software Advisor lub pocztą elektroniczną. Otrzymanie prowizji może się wiązad z koniecznością zapłacenia podatku. Całkowitą odpowiedzialnośd za zapłacenie wszystkich podatków wymaganych w związku z otrzymaniem prowizji (w tym VAT) ponosi partner Security Software Advisor. Prosimy o skonsultowanie się z Paostwa doradcą podatkowym. W niektórych krajach firma Microsoft może wymagad przesłania faktury podczas procedury akceptacji wniosku o prowizję. Jeśli będzie to konieczne, poinformujemy partnera Security Software Advisor za pomocą poczty elektronicznej. Partnerzy mający ujemny bilans prowizji Security Software Advisor (np. z powodu anulowania licencji) nie będą otrzymywad wypłat prowizji do czasu zrównoważenia bilansu. Ujemny bilans będzie spłacany z przyszłych wypłat prowizji. Tylko jeden partner Security Software Advisor może byd doradcą dla pojedynczego zamówienia licencji na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft lub Software Assurance. Jeśli większa liczba partnerów Security Software Advisor złoży wniosek o prowizję przyznaną za tę samą transakcję, rezerwujemy sobie prawo do potwierdzenia u klienta szczegółów dostarczonych przez partnerów, by zadecydowad, który z nich powinien otrzymad prowizję. Firma Microsoft rezerwuje sobie prawo do odebrania partnerowi Security Software Advisor uprawnieo do przyszłych prowizji, w razie złożenia wniosku fałszywego lub w złej wierze. W razie pytao dotyczących wypłat prowizji prosimy o kontakt z najbliższym Regionalnym Centrum Obsługi Programu Partnerskiego Microsoft. Lista Regionalnych Centrów Obsługi na całym świecie znajduje się na poniższej stronie: https://partners.microsoft.com/partnerprogram/contactmicrosoft.aspx. Dodatkowe informacje o inicjatywie Darowizny: Oprogramowanie objęte inicjatywą Security Software Advisor przekazane przez firmę Microsoft w darowiźnie nie uprawnia do prowizji Security Software Advisor. Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 10

11 Modyfikacje umów licencjonowania grupowego a prowizje Security Software Advisor: Dodanie przez klienta dodatkowych licencji lub Software Assurance przed upływem roku od podpisania umowy licencjonowania zbiorowego nazywane jest True Up. Klient będzie mógł natychmiast korzystad z zakupionych w ten sposób licencji i/lub Software Assurance. Jednak zamówienie i rejestracja dodatkowych licencji przez klienta nie będą konieczne do upływu roku (rocznicy) od zawarcia umowy licencjonowania grupowego. Partner Security Software Advisor może otrzymad prowizję za nabyte w ten sposób licencje i/lub Software Assurance w ciągu 90 dni od ich zarejestrowania/opłacenia przez klienta. Prowizje za takie licencje zostaną wypłacone w sposób przedstawiony powyżej. Unieważnienie prowizji Security Software Advisor: Użytkownicy koocowi mogą zwrócid oprogramowanie Microsoft objęte umową EULA i programami licencjonowania zbiorowego Microsoft. Partnerzy, którzy otrzymali prowizję Security Software Advisor za oprogramowanie, które zostało następnie zwrócone przez klienta, powinni niezwłocznie zwrócid firmie Microsoft całośd lub częśd prowizji (proporcjonalnie do ilości oprogramowania zwróconego przez klienta). Oprócz podjęcia dodatkowych kroków zmierzających do odzyskania takiej prowizji, firma Microsoft może odliczyd odpowiednią kwotę od wypłat przyszłych prowizji, uzyskanych przez danego partnera Security Software Advisor w ramach inicjatywy Security Software Advisor. Wygaśnięcie lub wypowiedzenie umów VAR: Firmy współpracujące z firmą Microsoft jako VAR (Value Added Reseller), będące jednocześnie partnerami Security Software Advisor, które naruszą warunki umowy VAR, nie będą otrzymywad prowizji Security Software Advisor. Jeśli taka firma ponownie zawrze z firmą Microsoft umowę VAR w ciągu roku od odrzucenia wniosku o prowizję, firma Microsoft wypłaci wszystkie prowizje Security Software Advisor należne za okres trzech miesięcy przed aktywacją umowy VAR. Zachęcamy wszystkich partnerów do uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach Microsoft i szkoleniach certyfikacyjnych z branży zabezpieczeo oraz do zdobywania certyfikatów firmy Microsoft. Kursy szkoleniowe z zakresu produktów Forefront są dostępne w postaci zajęd prowadzonych przez instruktorów, nagrao dostępnych na żądanie oraz szkoleo elektronicznych, udostępnianych za pomocą narzędzia Partner Learning Center. Narzędzie to można znaleźd w Internecie pod adresem https://partner.microsoft.com/ Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 11

12 Dziękujemy za uczestnictwo w inicjatywie Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative. Cenimy sobie współpracę z firmami partnerskimi i mamy nadzieję, że przyniesie ona korzyści obu stronom. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące udoskonalenia inicjatywy Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative prosimy kierowad na adres W przypadku pytao, wątpliwości prosimy o kontakt z: Elżbieta Stojek Security Advisor Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny WWW: Microsoft Inicjatywa Microsoft Security Software Advisor Fee Initiative 12

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ORAZ ZAKUP OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT W RAMACH PROGRAMU MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT I MICROSOFT SELECT NA LATA 2012-2014 OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation

Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic. Michał Turlejski Microsoft Corporation Program Authorised Education Reseller (AER) w ramach Licencjonowania Zbiorowego Academic Michał Turlejski Microsoft Corporation 2 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje dotyczące licencjonowania 2.

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Adobe Value Incentive Plan (VIP) Przewodnik po programie Wersja 4.0 listopad 4, 2013 Spis treści Value Incentive Plan omówienie programu... 4 Cechy programu...

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo