Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365"

Transkrypt

1 Warunki oferty wdrożenia usługi Office 365 W tym dokumencie określono szczegóły oferty wdrożenia usługi Office 365 (dalej nazywanej Ofertą), łącznie z wymaganiami dotyczącymi uprawnień oraz zobowiązaniami dla firmy Microsoft Corporation (dalej nazywanej firmą Microsoft) i klienta korzystającego z oferty (dalej nazywanego Klientem). Korzystanie z Oferty oznacza, że Klient akceptuje niniejsze warunki. Zakres Oferty Jak wyszczególniono poniżej, jeśli Klient spełnia wymagania dotyczące uprawnień dla Oferty, może uzyskać korzyści z inwestycji wdrożeniowej płatnej przez firmę Microsoft bezpośrednio usługom konsultacyjnym firmy Microsoft lub uprawnionemu partnerowi (każdy z nich jest dalej nazywany Partnerem). Szczegóły inwestycji Oferty Kwota, jaką firma Microsoft zapłaci Partnerowi po zakończeniu wymaganych działań związanych z wdrożeniem (dalej nazywanych Wdrożeniem), zależy od liczby uprawniających jednostek SKU zakupionych przez Klienta, jak pokazano w poniższej tabeli 1. Liczba uprawniających stanowisk zakupionych przez klienta Tabela 1 Kwota zapłacona Partnerowi po zakończeniu Wdrożenia 1000 lub więcej USD USD USD Zanim Partner będzie mógł żądać funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem tej oferty, będzie musiał przejść różne punkty kontrolne, aby Wdrożenie mogło zostać uznane za ukończone, w tym (lecz nie tylko): Śledzenie postępu wdrożenia w obrębie narzędzi firmy Microsoft, łącznie z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia Potwierdzenie, że Partner przypisał wszystkich użytkowników, których chce wdrożyć Klient Współpraca z Klientem w celu zebrania co najmniej 10 użytkowników, którzy aktywnie korzystają z co najmniej jednego obciążenia w chmurze na uprawniających stanowiskach usługi Office 365 W celu dodatkowego wyjaśnienia poniżej przedstawiono przykłady aktywnego użycia dla poszczególnych uprawniających obciążeń: Exchange Online: pracownicy Klienta logują się i wysyłają/odbierają wiadomości Lync Online: pracownicy Klienta logują się i wysyłają/odbierają wiadomości błyskawiczne SharePoint Online: pracownicy Klienta logują się oraz tworzą witryny i zawartość programu SharePoint oraz uzyskują do nich dostęp Office 365 ProPlus: klient jest zainstalowany na komputerach i jest używany przez pracowników Klienta Yammer: ponad 250 pracowników Klienta loguje się co najmniej raz na miesiąc. [Uwaga: maksymalna kwota funduszy, które otrzyma Partner bez względu na liczbę zakupów uprawniających stanowisk nie przekroczy 5000 USD, jeśli jako uprawniające obciążenie będzie używana usługa Yammer.] Firma Microsoft sprawdza aktywne użycie na każdym stanowisku przed zatwierdzeniem płatności do Partnera. Firma Microsoft odrzuca żądania inwestycyjne Partnera w przypadku braku aktywnego

2 Strona 2 z 16 użycia. Ponadto firma Microsoft może sprawdzić metryki, łącznie z migracją danych, opiniami klienta itp. Płatność jest wykonywana dopiero wtedy, gdy Partner wykona wszystkie wymagane działania związane z wdrożeniem oraz gdy Klient będzie aktywnie używał co najmniej 10 uprawniających stanowisk usługi Office 365. Wdrożenia usługi Yammer lub dowolnych obciążeń lokalnych nie uprawniają do skorzystania z tej oferty. Klient musi aktywnie korzystać z co najmniej 250 stanowisk w obciążeniu usługi Yammer i może otrzymać jedynie maksymalną wypłatę w wysokości 5000 USD, niezależnie od liczby zakupionych uprawniających stanowisk. Jeśli Klient kwalifikuje się do uzyskania funduszy przekraczających wartość 5000 USD, może zrzec się pozostałych funduszy, do których jest uprawniony, lub wdrożyć inne obciążenie spełniające wymagane warunki, aby uzyskać pełne fundusze. Przykład: jeśli Klient jest uprawniony do kwoty USD i wybrał wdrożenie obciążenia usługi Yammer, Partnerowi zostanie wypłacona kwota 5000 USD. W wyniku tego pozostaje kwota USD. Klient może nie korzystać z tych USD w funduszach lub wdrożyć inne kwalifikujące obciążenie (na przykład program Exchange, Lync itd.), aby uzyskać pozostałe fundusze. Do tego wdrożenia miałyby zastosowanie wszystkie warunki. Wdrożenia dowolnych obciążeń lokalnych nie uprawniają do skorzystania z tej oferty. Wymagania dotyczące uprawnień 1) Klient musi kupić co najmniej 150 stanowisk uprawniających jednostek SKU usługi Office 365 wymienionych poniżej w tabeli 2 między 1 września 2013 a 31 marca 2014 (ten okres jest dalej nazywany Okresem obowiązywania oferty). Klient może spełnić to wymaganie przez połączenie dowolnej liczby osobnych przejść w Okresie obowiązywania oferty. Kwota, do której jest uprawniony Partner, zależy od łącznej liczby uprawniających stanowisk zakupionych przez Klienta przed zakończeniem Okresu obowiązywania oferty. Każdy Klient może korzystać tylko z jednej Oferty. 2) Oferta dotyczy tylko wdrożenia stanowisk jednostek SKU usługi Office 365 wymienionych w tabeli 2, które Klient kupił w Okresie obowiązywania oferty oraz dla których Partner ukończył wdrażanie w ciągu 12 miesięcy od pierwszego uprawniającego zakupu lub przed zakończeniem okresu obowiązywania bieżącej uprawniającej umowy Klienta na usługę Office 365 w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 3) China O365: ta oferta obejmuje usługi China O365 i Office 365 obsługiwane przez firmę 21 Vianet. Oto jednostki SKU, których dotyczy oferta: Rodzina produktów Numer części Nazwa pozycji AAA ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE AAA ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE AAA Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE Office 365 Enterprise E3 AAA O365E3 CM VLSub CHN User OE AAA Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid AAA Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid

3 Strona 3 z 16 AAA Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid Office 365 Enterprise E3 AAA Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid 4) Partner musi przesłać żądanie inwestycyjne do firmy Microsoft przed upływem 12 miesięcy od pierwszego uprawniającego zakupu Klienta lub przed zakończeniem okresu obowiązywania bieżącej uprawniającej umowy Klienta na usługę Office 365 w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Data przesłania to data i godzina zarejestrowania przesłania przez firmę Microsoft. 5) Inwestycja wdrożeniowa jest udzielana na dzierżawcę usługi Office 365. Maksymalna korzyść z inwestycji wdrożeniowej to USD na klienta. 6) W potencjalnie uprawniającej transakcji nie może uczestniczyć Klient, który może powodować konflikt interesów. 7) Klienci uprawnieni do inwestycji wdrożeniowej związanej z ofertą na licencję EA usługi Office 365 na rok fiskalny 2013 nie są uprawnieni do tej Oferty. 8) Klienci, którzy wdrożyli już usługę Office 365, nie są uprawnieni do tej Oferty. 9) Usługa Office 365 zakupiona w ramach programu Dedicated, Academic lub Charity nie jest uprawniona do tej Oferty. 10) Klienci, którzy wcześnie zobowiążą się do odnowienia subskrypcji przed 30 czerwca 2014 r., mogą skorzystać z Oferty pod warunkiem zakupu uprawniających promocyjnych jednostek SKU. Aby uzyskać uprawnienie do otrzymania kwoty inwestycji wdrożeniowej, należy zakupić co najmniej 150 stanowisk uprawniających jednostek SKU w ramach bieżącej umowy EA klienta przed 30 czerwca 2014 r. Kwota inwestycji wdrożeniowej dostępna dla klienta zostanie obliczona na podstawie ilości uprawniających stanowisk zakupionych w ramach bieżącej umowy przed 30 czerwca 2014 r. Maksymalny okres na wykorzystanie kwoty inwestycji wdrożeniowej nadal wynosi 12 miesięcy od momentu pierwszego uprawniającego zakupu. 11) Poniżej przedstawiono dodatkowe kryteria zgodności. Płatność Partnerzy mogą wystawić fakturę na kwotę inwestycji tej oferty po ukończeniu Wdrożenia. Firma Microsoft zapłaci całą kwotę inwestycji wdrożeniowej bezpośrednio Partnerowi w walucie lokalnej zgodnie z opublikowanymi przez firmę Microsoft stawkami wymiany. Środki te będą wypłacane dwa razy w miesiącu. W przypadku wszystkich płatności związanych z tą Ofertą Partner jest zobowiązany do zgłoszenia i zapłacenia wszelkich podatków (takich jak podatek VAT, podatek od sprzedaży, podatek od przychodów brutto i inne) zgodnie z obowiązującym prawem. Klient powinien skontaktować się z doradcą podatkowym w razie pytań lub problemów dotyczących podatków związanych z tą ofertą oraz wyraża zgodę na zabezpieczenie firmy Microsoft przed wszelkimi szkodami wynikającymi z nieterminowego zapłacenia podatków przez Klienta. Inwestycja wdrożeniowa skojarzona z tą Ofertą może, ale nie musi pokryć pełnego kosztu Wdrożenia. Jeśli koszt Wdrożenia poniesiony przez Partnera jest większy niż kwota inwestycji wdrożeniowej skojarzona z tą Ofertą, Partner może żądać od Klienta pokrycia różnicy między kosztami poniesionymi przez Partnera a kwotą inwestycji wdrożeniowej otrzymaną od firmy Microsoft. Korzystając z Oferty, Klient i Partner oświadczają, że wiedzą o tym i wyrażają zgodę na wykluczenie firmy Microsoft z wszelkich roszczeń związanych z poniesieniem przez Partnera kosztów wyższych niż kwota inwestycji wdrożeniowej.

4 Strona 4 z 16 Zmiany płatności Jeśli Partner otrzyma od firmy Microsoft zbyt wysoką kwotę inwestycji wdrożeniowej lub jeśli firma Microsoft uzna, że Partner otrzymał płatności za Wdrożenie, które nie zostało ukończone lub wykonane nie w pełni zgodnie z tą Ofertą, firma Microsoft może zmienić lub obniżyć kwoty przyszłych płatności na rzecz Partnera albo żądać zwrotu odpowiedniej kwoty od Partnera. Podawanie do informacji publicznej Firma Microsoft może ujawnić publicznie (ustnie oraz pisemnie) fakt, że Klient jest klientem firmy Microsoft oraz nabywcą licencji USL, w tym także umieszczać go na liście klientów firmy Microsoft oraz w innych materiałach reklamowych. Udostępnianie informacji Klient wyraża zgodę na udostępnianie firmie Microsoft na żądanie informacji dotyczących prognoz i postępu Wdrożeń. Unieważnienie Oferty Wszelkie niezgodności z warunkami tej Oferty powodują unieważnienie Oferty. W takiej sytuacji Partner musi zwrócić firmie Microsoft całą kwotę inwestycji wdrożeniowej, jaką otrzymał od firmy Microsoft w ramach Oferty. Ponadto firma Microsoft zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań prawnych i innych stosownych działań zgodnych z prawem. Spory związane z Ofertą W razie wszelkich sporów dotyczących Oferty lub płatności związanych z Ofertą Klient musi skontaktować się z firmą Microsoft, wysyłając wiadomość na adres w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia sporu. Po upływie 30 dni Oferta i wszystkie związane z nią płatności zostaną uznane za prawidłowe pod każdym względem. Zabezpieczenie Klient będzie zawsze wykluczać firmę Microsoft z wszelkich bezpośrednich lub pośrednich strat, kosztów, wydatków i zobowiązań wynikających z naruszenia warunków tej Oferty przez Klienta. To zabezpieczenie trwa nawet po wygaśnięciu lub zakończeniu Oferty. Zobowiązania Wszystkie usługi pomocnicze wdrożenia dostępne w ramach tej oferty zwrotu wydatków związanych z wdrożeniem będą świadczone przez Partnerów w ramach osobnej umowy między Partnerem i Klientem. Partnerzy uczestniczący w tej Ofercie zostali zatwierdzeni przez firmę Microsoft, jednak Partnerzy (z wyjątkiem usług konsultacyjnych firmy Microsoft) nie są powiązani z firmą Microsoft i nie są upoważnieni do nakładania żadnych zobowiązań na firmę Microsoft. Jeśli nie określono inaczej w osobnej umowie między firmą Microsoft i Klientem, w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez usługi wdrożeniowe, które mogą być świadczone przez Partnera w ramach tej Oferty.

5 Strona 5 z 16 Okres obowiązywania oferty Okres obowiązywania oferty obejmuje dwa okresy. 1. Zakup jednostek SKU a. Klient musi zakupić uprawniające jednostki SKU między 1 września 2013 i 31 marca Jednostki SKU zakupione w innym okresie nie będą uprawniać do skorzystania z inwestycji wdrożeniowej. 2. Wdrożenie jednostek SKU a. Jednostki SKU zakupione przez Klientów muszą zostać wdrożone przez uprawnionego Partnera w ciągu 12 miesięcy od czasu zakupu przez Klienta uprawniających jednostek SKU lub przed zakończeniem okresu obowiązywania uprawniającej umowy Klienta na usługę Office 365 w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, przedłużyć okres obowiązywania oferty poza 31 marca 2014, ale nie musi tego robić. Zakończenie lub zmiana Oferty Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, zakończyć Ofertę lub zmienić warunki Oferty w dowolnym czasie. Zmiany mogą, ale nie muszą dotyczyć jednostek SKU uprawniających do skorzystania z Oferty, kwoty inwestycji wdrożeniowej w ramach Oferty lub uprawnień Klienta do skorzystania z Oferty. Klient może w dowolnym momencie zakończyć udział w Ofercie, powiadamiając o tym pisemnie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie będzie wydawać żadnych środków inwestycji wdrożeniowej w ramach tej Oferty na potrzeby uprawniających transakcji przesłanych przez Klienta po zakończeniu uczestnictwa Klienta w Ofercie. Obowiązujące prawo Warunki tej Oferty podlegają prawu stanu Waszyngton. Relacja podmiotów Warunki zawarte w tym dokumencie jako całość ani żadne konkretne warunki związane z Ofertą nie powodują nawiązania partnerstwa, spółki joint venture, agencji lub działalności franczyzowej między firmą Microsoft i Klientem.

6 Strona 6 z 16 Dodatek 1 jednostki SKU z oferty O365 na RO14 Dodatek 1 Rodzina produktów Numer części Nazwa pozycji AAA ExchOnline Plan 1 per User Cloud Subs TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL forsa TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly forsa ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) TRA Exchange Online (Plan 1) Open Open Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Q6Y Q6Y Q6Y ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd

7 Open Q6Y Strona 7 z 16 ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA ExchOnline Plan 2 per User Cloud Subs TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA TQA ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE2 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromE1 ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn todvcexchstdcal/crcal ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG Subs MVL GovOnly AddOn tousrexchstdcal/crcal AAA Exchange Online (Plan 2) AAA Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing)

8 AAA Office 365 Ent E1 per User Cloud Subs T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL FromEntCALSA T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Strona 8 z 16 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A T6A Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromCoreCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly FromEntCALSA Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal

9 T6A T6A Office 365 Enterprise E1 Strona 9 z 16 Off365PE1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) Open Open Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q4Y Q4Y Q4Y Q4Y Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE1Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd AAA Office 365 Ent E3 per User Cloud Subs UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk UT UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp UT Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly

10 Strona 10 z 16 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ExchgOnlnKsk ExchgOnlnPlan1 ExchgOnlnPlan2 LyncOnlnPlan1 LyncOnlnPlan2 OfficeWebAppwSharepointP2 Off365K1 Office365K2 Off365PE1 Off365PE2 OfficePPSforOff365 SharePntOnlnPln1 ShrPntOnlnP2 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal

11 UT UT UT AAA Office 365 Enterprise E3 Strona 11 z 16 Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal AAA Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) Open Open Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr ALNG SubsVL OLV D 1Mth AP Open Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLV D 1Mth AP Open Open Open Open Q5Y Q5Y Q5Y Q5Y Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd Office365PlanE3Open ShrdSvr ENG SubsVL OLP NL Annual LclGov Qlfd 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE3 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OfficeWebAppwSharepointP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365PE1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePointOnlnKsk StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKsk 9OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPlan2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365K2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL SharePntOnlnPln1

12 Strona 12 z 16 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly StpUp 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL GovOnly 9OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnKsk Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ExchgOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly LyncOnlnPlan2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficeWebAppwSharepointP2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365K1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Office365K2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE2 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly Off365PE3 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly OfficePPSforOff365 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly SharePntOnlnPln1 Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL GovOnly ShrPntOnlnP2 9OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP3 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL OFF365PROPLUSSATRNSTN Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL Gov GovOnly O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SU MVL O365PROPLSSATRNSTNEAS Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn

13 Strona 13 z 16 tousercorecal 9OA OA OA OA OA OA Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todevicecorecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn todeviceecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn touserecal Off365PE4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Gov GovOnly AddOn tousercorecal AAA Office 365 Ent E4 per User Cloud Subs AAA Office 365 Enterprise E4 AAA Office 365 Enterprise E4 (Government Pricing) Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office 365 Plan G1 U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 Office 365 Plan G1 U4S U4S U4S Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U7S U7S U7S U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1

14 U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S U7S Strona 14 z 16 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnKioskG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ExchgOnlnPlan2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP1G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL LyncOnlnPln3G U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365K1 U9S U9S U9S U9S U9S U9S Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG1 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG2 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanG3 Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Office365PlanK2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL Off365ProPlusG Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnPln1G

15 Strona 15 z 16 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) (Gallatin) Office 365 Enterprise E3 (Gallatin) 1G 1G 1G 2G 2G 2G 2G 2G 2G U9S U9S U9S U9S U9S AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA MS MS MS NS NS NS NS NS NS Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SU MVL ShrPntOnlnP2G Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todeviceecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousercorecal Office365PlanG4 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todevicecorecal ExchgOnlnPlan1 CM VLSub CHN User OE ExchgOnlnPlan2 CM VLSub CHN User OE Off365 PE1 CM VLSub CHN User OE O365E3 CM VLSub CHN User OE [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 1)_Direct_Paid [Gallatin GA] Exchange Online (Plan 2)_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E1_Direct_Paid [Gallatin GA] Office 365 Enterprise E3_Direct_Paid ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal ExchgOnlnPlan1G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SU MVL ExchOnlnPln1G ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn tousrexchstdcal/corecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchentcal/ecal ExchgOnlnPln2G ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn todvcexchstdcal/corecal Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn CoreCAL

16 Strona 16 z 16 Office 365 Plan 3G U7S Office365PlanG3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Trnstn FromCoreCAL Open Office 365 ProPlus SA Transition Q6Z-0003 D7U ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd Off365ProPlusSATrnstn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL

Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013

Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013 Regulamin Inwestowania obowiązuje od 1.1.2013 A. Przepisy wstępne B. Inwestowanie do produktów C. Postanowienia wspólne A. Przepisy wstępne 1. Przepisy wstępne 1.1. Generali PPF Invest PLC, z siedzibà

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:

2.1 W niniejszych Warunkach, poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Wprowadzenie 1.1 Niniejszy Regulamin (wraz z dokumentami, do których znajdują się odniesienia) określa ogólne warunki (dalej jako: Warunki ) dostawy towarów i usług (dalej obydwa jako: Towar ), wymienionych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA

UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA UMOWA DYSTRYBUTORSKA I MIEDZYNARODOWA UMOWA SPONSORA POLSKA Umowa Dystrybutorska i Międzynarodowa Umowa Sponsora jest zawarta pomiędzy Nu Skin International, Inc., z siedzibą w stanie Utah pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM WCHODZI W ŻYCIE I JEST OBOWIĄZUJĄCA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW OD 1 LIPCA 2015 R. Drukuj Pobierz plik PDF

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Wersja 3/2013, ważność od: 1. 7. 2013 ZAŁĄCZNIK NR 4 Obsah 1 Słownik pojęć 1 2 Podstawowe informacje dotyczące firmy 6 3 Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo