SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ORAZ ZAKUP OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT W RAMACH PROGRAMU MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT I MICROSOFT SELECT NA LATA OZNACZENIE SPRAWY: 1

2 Spis treści ROZDZIAŁ I... 3 A. INFORMACJE DLA WYKONAWCY INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI KONTAKT Z WYKONAWCAMI... 3 B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 4 D. WYMAGANE DOKUMENTY... 5 E. WADIUM... 5 F. OFERTA... 6 G. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT... 7 H. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT... 7 I. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... 7 J. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY... 7 K. KRYTERIUM OCENY OFERT... 7 L. WZÓR UMOWY... 8 M. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ... 8 N. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ... 8 ROZDZIAŁ II... 9 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 9 Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 wzór umowy

3 ROZDZIAŁ I A. INFORMACJE DLA WYKONAWCY 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON , numer NIP , kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł. Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium: Strona internetowa: 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, zwanej dalej Ustawą. 3. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 3.1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 4.1. Postępowanie oznaczone jest numerem: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty składane w języku innym niż polski składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne informacje, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ i Ustawie, przekazuje się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Na żądanie drugiej strony adresat potwierdza otrzymanie zawiadomienia, wniosków i innych informacji. 5. KONTAKT Z WYKONAWCAMI 5.1. Osobami uprawnionymi w niniejszym postępowaniu do kontaktu (w godz w dni robocze bez sobót) z Wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Robert Klimczak - Specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych, tel. kom ; W sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia - Krzysztof Michalak - Główny Specjalista ; 3

4 5.2. Wszelką korespondencję przekazywaną w formie pisemnej, poza wyjątkami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji, należy kierowad na adres: PKP Energetyka S.A. Wydział Systemów Informatycznych, pokój nr 05 ul. Hoża 63/ Warszawa Z dopiskiem: Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Korespondencję przekazywaną w formie faksu należy kierowad na nr faksu: (22) B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 1.1. Przedłużenie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr na kolejne 3 lata dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego w ramach tej umowy licencji wraz z dostawą trzyletniego wsparcia Premier Enterprise Support Poland zgodnie z tabelą nr 1 w Rozdziale nr II Przedłużenie umowy Select nr stowarzyszonej z umową Enterprise Microsoft Agreement na kolejne 3 lata Dostawa nowych licencji wraz z usługą aktualizacji (Licencja + Software Assurance), wymienionych w Rozdziale nr II, tabela nr Dostawa licencji Microsoft posiadanych przez Zamawiającego w ramach umowy Enterprise Agreement, na podstawie złożonych przez zamawiającego rocznych raportów aktualizacyjnych tzw. True-Up, zgodnie z zapisami umowy Microsoft Enterprise Agreement Kompleksowa obsługa (w języku polskim) związana z realizacją umowy Enterprise Agreement, w tym pełna realizacja usług zagwarantowanych w ramach umów Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Select Dostarczanie Zamawiającemu w formie elektronicznej aktualnego, comiesięcznego cennika ERP (Estimated Retail Price) Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące Zamawiającego umowy Microsoft Enterprise Agreement nr oraz Select nr wygasają, zgodnie z zapisami umownymi, w dniu 31 stycznia 2012 r. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania Umowy Enterprise Agreement. C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAD SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY: 1.1. posiada status Podmiotu Obsługującego (Microsoft Large Account Reseller, w skrócie LAR) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia; 1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do realizacji zamówienia. 4

5 D. WYMAGANE DOKUMENTY 1. WYKONAWCA DO OFERTY DOŁĄCZA: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w punkcie C SIWZ, którego wzór określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ Wszystkie niżej wymienione dokumenty, składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne oświadczenie lub certyfikat firmy Microsoft potwierdzający, że wykonawca posiada status Microsoft Large Account Reseller Wykonawcy poświadczają kopie dokumentów za zgodnośd z oryginałem poprzez umieszczenie na kopii dokumentów czytelnej klauzuli Za zgodnośd z oryginałem oraz podpisu wykonawcy Do oferty dołącza się również pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. E. WADIUM 1. Wykonawca winien wnieśd wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykonawca winien wnieśd wadium przetargowe w jednej ze wskazanych poniżej postaci: 2.1. jako przelew środków pieniężnych w PLN na rachunek bankowy: PKP Energetyka S.A. nr konta: , z dopiskiem Wadium do przetargu nr Microsoft, 2.2. innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Dowód wniesienia wadium powinien byd dołączony do oferty. 5

6 4. WYKONAWCA winien podad w materiałach ofertowych dane niezbędne dla dokonania zwrotu wadium (nr konta oraz nazwa i siedziba banku), o ile wadium wniesione będzie w postaci przelewu środków pieniężnych w PLN na rachunek bankowy PKP Energetyka S.A. F. OFERTA 1. OFERTA MUSI SPEŁNIAD NASTĘPUJĄCE WYMOGI 1.1. Oferta musi zostad sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 1.2. Formularz oferty musi byd podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; 1.3. Wszelkie poprawki muszą byd dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, 1.4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec i odpowiednio oznaczyd zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, umieszczając je w dodatkowej kopercie opatrzonej napisem tajemnica przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości; 1.6. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 2. POSTAD OFERTY: 2.1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodny ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Oferta winna byd złożona w nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach) zabezpieczonych przed możliwością ich otwarcia (odtajnienia zawartości) przed terminem otwarcia ofert; należy stosowad koperty podwójne (opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne) Na kopercie zewnętrznej (opakowaniu) należy umieścid WYŁĄCZNIE nazwę i adres Zamawiającego, tj.: PKP Energetyka S.A Warszawa ul. Hoża 63/67, oraz tytuł: Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata nie otwierad przed godz , dnia 8 grudnia 2011 r Koperta wewnętrzna powinna byd zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, z jego numerem telefonu i faksu. 6

7 G. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składad na adres: PKP Energetyka S.A., Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 05 nie później niż do dnia 08 grudnia 2011 r. do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy. 3. Zamawiający będzie poświadczał Wykonawcom złożenie oferty. H. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08 grudnia 2011r. o godz , w siedzibie PKP Energetyka S.A. w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, w sali konferencyjnej nr 328 na III piętrze. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Otwarcia ofert dokona komisja wyłoniona przez Zamawiającego. 4. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości Wykonawców: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. I. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty. J. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Podstawą do obliczenia ceny jest cennik Microsoft Estimated Retail Prices (ERP) wyrażony w euro. 2. Wykonawcy, przy konstruowaniu ceny oferty, są obowiązani do uwzględnienia rabatu w odniesieniu do cennika Microsoft w wysokości co najmniej 10,4 % w stosunku do każdej pozycji z tabel określonych w Rozdziale II SIWZ. Wysokośd rabatu musi byd taka sama dla każdej z tych pozycji. 3. Udzielony rabat będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy w przypadku zakupu dodatkowych licencji Microsoft, na podstawie złożonych przez zamawiającego rocznych raportów aktualizacyjnych tzw. True-Up, zgodnie z zapisami umowy Microsoft Enterprise Agreement. 4. Ceną za realizację zamówienia jest suma cen wszystkich pozycji z tabel nr 1 i 2, uwzględniających zaoferowany rabat, wyrażona w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy przeliczają cenę netto wyrażoną w euro według kursu złotego do euro wskazanego przez Zamawiającego we wzorze formularza ofertowego, a następnie dodają do otrzymanej kwoty odpowiedni podatek VAT. K. KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy ocenie ofert przyjmowane będzie wyłącznie kryterium cenowe. 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która będzie zawierad najniższą cenę brutto. 7

8 L. WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Warunki w niej przewidziane będą obowiązywały w trakcie realizacji zamówienia. M. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. N. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w SIWZ. 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 8

9 ROZDZIAŁ II A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata obejmuje: Tabela nr 1 Przedłużenie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego w ramach tej umowy licencji, wymienionych w poniższej tabeli oraz dostawę wsparcia Premier Enterprise Support Poland - na okres 3 lat. lp. Nr katalogowy 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG SA 2 H Nazwa produktu Opis produktu Rodzina produktu Ilośd Premier ALNG PL PremierEntSpprt PSS AnnualSprtCntrct Fndtn 3 P WinSvrStd ALNG SA 4 P WinSvrEnt ALNG SA Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Premier All Lng Premier Enterprise Support Poland Product Support Services 1 License Annual Support Contract Foundation Microsoft Windows Server Standard All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Professional Desktop Premier 1 Windows Server Standard 50 Windows Server Enterprise 15 5 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG SA Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng SA 1 License Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent ExchgSvrStd ALNG SA ExchgSvrEnt ALNG SA 8 H SharePointSvr ALNG SA SQLSvrStd ALNG SA 1Proc Microsoft Exchange Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft SharePoint Server All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Exchange Server - Standard 4 Exchange Server - Enterprise 2 SharePoint Server 1 SQL Server Standard Edition 3 9

10 SQLSvrEnt ALNG SA 1Proc 11 D BztlkSvrStd ALNG SA 1Proc 12 H PrjctSvr ALNG SA 13 H PrjctPro ALNG SA w1prjctsvrcal 14 H PrjctSvrCAL ALNG SA UsrCAL 15 N9J DynCRMSvr ALNG SA 16 ZFA DynCRMCAL ALNG SA UsrCAL 17 9TX EFC J4A SysCtrOpsMgrCltML ALNG SA PerUsr SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG SA SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG SA 20 4VD FrFrntTMGEnt ALNG SA 1Proc 21 6VC WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA UsrCAL 22 D VisioPro ALNG SA 23 77D VSProwMSDN ALNG SA Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft BizTalk Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft Project Server Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Project Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License User CAL Microsoft Dynamics CRM Svr All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL SQL Server Enterprise Edition 4 BizTalk Server Standard 1 Project Server 1 Project Professional 10 Project Server CAL 10 Dynamics CRM Svr 1 Dynamics CRM CAL 1 Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng SA 1 License Per User Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic 50 Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql 1 Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License Sys Ctr Config Mgr Svr wsql 1 Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License 1 Proc Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Visual Studio Pro w/msdn All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Forefront TMG Enterprise 2 Win Rmt Dsktp Svcs CAL 140 Visio Professional 40 Visual Studio Pro w/msdn 10 10

11 Tabela nr 2: Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft wymienionych w poniższej tabeli wraz z usługą aktualizacji na okres 3 lat (Licencja + Software Assurance), w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement. lp. Nr katalogowy Nazwa produktu Opis produktu Rodzina produktu ilośd 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software Assurance Professional Desktop 978 Pack Microsoft Volume License 1 License 2 P WinSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Windows Server Standard 20 Microsoft Volume License 1 License 3 P WinSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Windows Server Enterprise 20 Microsoft Volume License 1 License 4 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent 50 Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License 5 P WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance Windows Server Datacenter 6 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr ALNG Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr 6 LicSAPk Pack Microsoft Volume License 1 License 7 H SharePointSvr ALNG LicSAPk Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack SharePoint Server 2 Microsoft Volume License 1 License Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance SQL Server Standard Edition 7 SQLSvrStd ALNG LicSAPk 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 9 H PrjctPro ALNG LicSAPk Microsoft Project Professional Win32 All Languages License/Software Project Professional 13 w1prjctsvrcal Assurance Pack Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL 10 ZFA DynCRMCAL ALNG LicSAPk Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng License/Software Assurance Pack Dynamics CRM CAL 10 UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 11 QZA DynCRMLtdCAL ALNG LicSAPk Microsoft Dynamics CRM Limited CAL All Lng License/Software Assurance Pack Dynamics CRM Ltd CAL 5 UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 12 6VC WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng License/Software Assurance Pack Win Rmt Dsktp Svcs CAL 110 LicSAPk UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 13 D VisioPro ALNG LicSAPk Microsoft Visio Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Visio Professional 10 Pack Microsoft Volume License 14 TSD VisioPrem ALNG LicSAPk Microsoft Visio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Visio Premium 1 Volume License 1 License 11

12 Załącznik nr 1 - formularz oferty (pieczęd Wykonawcy) Formularz Oferty Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):.. działając w imieniu na rzecz:.. składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Informujemy, że do przeliczenia ceny w sposób opisany w SIWZ w punkcie Opis sposobu obliczania ceny, uwzględniającej rabat w wysokości % zastosowano kurs złotego do euro z dnia 2 listopada 2011 r., wynoszący 4,4146. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (tabele nr 1 i 2 w Rozdziale nr II SIWZ) i treścią SIWZ za łączną cenę (całkowita wartośd 3 letniej umowy): Sumaryczna cena netto zamówienia w PLN za okres 3 lat cyfrowo: Kwota VAT - cyfrowo: Sumaryczna cena brutto zamówienia w PLN za okres 3 lat cyfrowo: 12

13 Formularz wyceny przedłużenia Software Assurance dla posiadanych produktów oraz wsparcia Premier Enterprise Support Poland lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu ilośd Rabat w % * cena detaliczna netto poziom B po rabacie w EUR sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 1 roku (e*g ) sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 3 lat (h*3) a b c d e f g h i 1 M6D H ProDsktpwMDOP ALNG SA Premier ALNG PL PremierEntSpprt PSS AnnualSprtCntrct Fndtn 3 P WinSvrStd ALNG SA 4 P WinSvrEnt ALNG SA 5 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG SA Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Premier All Lng Premier Enterprise Support Poland Product Support Services 1 License Annual Support Contract Foundation Microsoft Windows Server Standard All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng SA 1 License ExchgSvrStd ALNG SA ExchgSvrEnt ALNG SA Microsoft Exchange Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages Software Assurance Microsoft Volume License H SharePointSvr ALNG SA Microsoft SharePoint Server All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License D SQLSvrStd ALNG SA 1Proc SQLSvrEnt ALNG SA 1Proc BztlkSvrStd ALNG SA 1Proc Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft BizTalk Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License

14 12 H PrjctSvr ALNG SA 13 H H PrjctPro ALNG SA w1prjctsvrcal PrjctSvrCAL ALNG SA UsrCAL 15 N9J DynCRMSvr ALNG SA 16 ZFA TX DynCRMCAL ALNG SA UsrCAL SysCtrOpsMgrCltML ALNG SA PerUsr Microsoft Project Server Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Project Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License User CAL Microsoft Dynamics CRM Svr All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng SA 1 License Per User EFC SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG SA Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License 1 19 J4A SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG SA Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License VD VC FrFrntTMGEnt ALNG SA 1Proc WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA UsrCAL Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License 1 Proc Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL D VisioPro ALNG SA Microsoft Visio Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Visual Studio Pro w/msdn All Lng VSProwMSDN ALNG SA 23 77D Software Assurance Microsoft Volume License 1 License *Rabat należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Sumaryczna cena netto za okres 1 roku i 3 lat w EUR ** **Sumaryczna cena netto za okres 3 lat w euro będzie elementem ceny ofertowej po przeliczeniu jej na PLN według kursu podanego przez zamawiającego w niniejszym formularzu ofertowym. 14

15 Formularz wyceny nowych produktów lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu ilośd Rabat w % * cena detaliczna netto poziom B po rabacie w EUR sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 1 roku (e*g ) sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 3 lat (h*3) a b c d e f g h i 1 M6D P P MUY ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk WinSvrStd ALNG LicSAPk WinSvrEnt ALNG LicSAPk SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 978 Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License P WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk 1Proc Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr ALNG LicSAPk Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 6 7 H SharePointSvr ALNG LicSAPk Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SQLSvrStd ALNG LicSAPk 1Proc Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 7 15

16 9 H ZFA QZA VC D TSD PrjctPro ALNG LicSAPk w1prjctsvrcal DynCRMCAL ALNG LicSAPk UsrCAL DynCRMLtdCAL ALNG LicSAPk UsrCAL WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk UsrCAL VisioPro ALNG LicSAPk VisioPrem ALNG LicSAPk Microsoft Project Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Dynamics CRM Limited CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License Microsoft Visio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 *Rabat należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10 Sumaryczna cena netto za okres 1 roku i 3 lat w EUR ** **Sumaryczna cena netto za okres 3 lat w euro będzie elementem ceny ofertowej po przeliczeniu jej na PLN według kursu podanego przez zamawiającego w niniejszym formularzu ofertowym. 16

17 Ponadto przedstawiamy cennik produktów będących przedmiotem zamówienia, który będzie miał zastosowanie w razie korzystania przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy z True Up. Cennik ten nie jest oceniany przez Zamawiającego w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty (ceny w nim zawarte nie sa elementem ceny ofertowej podanej w ofercie). Cennik produktów objętych True Up po uwzględnieniu zaoferowanego w postępowaniu rabatu. lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu True-Up 1 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B True-Up 2 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B True-Up 3 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B a b c d e f g 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software LicSAPk Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 2 P WinSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 3 P WinSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 4 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License LicSAPk 5 P WinSvrDataCtr ALNG Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance LicSAPk 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance ALNG LicSAPk Pack Microsoft Volume License 1 License ExchgSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Exchange Server Standard All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 9 H SharePointSvr ALNG Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack LicSAPk Microsoft Volume License 1 License SQLSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License SQLSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng License/Software Assurance 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 12 D BztlkSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft BizTalk Server Standard All Languages License/ Software 1Proc Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 17

18 13 H H H N9J ZFA QZA TX EFC J4A VD VC D TSD D PrjctSvr ALNG LicSAPk PrjctPro ALNG LicSAPk w1prjctsvrcal PrjctSvrCAL ALNG LicSAPk UsrCAL DynCRMSvr ALNG LicSAPk DynCRMCAL ALNG LicSAPk UsrCAL DynCRMLtdCAL ALNG LicSAPk UsrCAL SysCtrOpsMgrCltML ALNG LicSAPk PerUsr SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG LicSAPk SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG LicSAPk FrFrntTMGEnt ALNG LicSAPk 1Proc WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk UsrCAL VisioPro ALNG LicSAPk VisioPrem ALNG LicSAPk VSProwMSDN ALNG LicSAPk 1. Przyjmujemy następujące warunki płatności: Microsoft Project Server Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License Microsoft Project Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License User CAL Microsoft Dynamics CRM Svr All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Dynamics CRM Limited CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng License/SA Pack 1 License Per User Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng License/SA Pack 1 License Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng License/SA Pack 1 License Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License Microsoft Visio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Visual Studio Pro w/msdn All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License a) Za przedłużenie Software Assurance dla posiadanych produktów oraz wsparcia Premier Enterprise Support Poland Zamawiający zobowiązuje się dokonad zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy w trzech równych ratach w następujących terminach: i) I rata do 25 stycznia 2012 r. ii) II rata do 25 stycznia 2013 r. iii) III rata do 25 stycznia 2014 r. Płatnośd zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy podany w umowie. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego wykonawca wystawi fakturę VAT. 18

19 b) Po dokonaniu dostawy nowych produktów Wykonawca wystawi fakturę VAT do kooca grudnia 2011 r. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech równych ratach rocznych: i) I rata płatnośd do 25 stycznia 2012 r. ii) II rata płatnośd do 25 stycznia 2013 r. iii) III rata płatnośd do 25 stycznia 2014 r. c) Jako dzieo zapłaty Strony uznają dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wadium wniesiono w następujący sposób: 4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w zakresie objętym ofertą w terminie wskazanym przez zamawiającego. 5. Dane dotyczące nazwy banku i numeru konta, na jakie należy zwrócid wadium wniesione w formie pieniężnej: Załącznikami do niniejszego formularza są: a) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, b) inne oświadczenia i dokumenty przewidziane w SIWZ Podpisano:... (imiona i nazwiska oraz podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Miejscowośd... data... 19

20 Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu OŚWIADCZENIE W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata , wszczętym przez PKP Energetyka S.A., wykonawca firma.., wypełniając treśd art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, niniejszym oświadcza, że: 1. posiada status Podmiotu Obsługującego (Microsoft Large Account Reseller, w skrócie LAR). 2. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia; 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do realizacji zamówienia. Podpisano:... (imiona i nazwiska oraz podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Miejscowośd... data... Strona 20

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBÓJNO, GMINA KŁODAWA Załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia..., dn....-...-2008 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOr.271.05.2014. Grójec dnia 17.0.2014 wykonawcy MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 201

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Węgiel kamienny ZEAS.ZP.2.2014 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2014/2015 w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamawiająceg0: KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS Adres siedziby Zamawiającego: 02-829 Warszawa, ul. Samsonowska 1. Dane kontaktowe: tel. (22) 331-77- 77 fax. (22)

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nazwa: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Zawartość SIWZ: ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla dostawców ROZDZIAŁ II - Oferta ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/014/NZU/1294/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Kod CPV: 09.30.00.00-2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w osiedlu Skarpa Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 7 00-203 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP 160 w Bernacicach Górnych Zamówienie Nr DT/4/2013. WZORY FORMULARZY OFERTOWYCH Spis formularzy 1)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu energetycznego zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. I. Informacja o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta

Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach Os. Ruta Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie stropodachów w budynkach

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Mielec, dnia 28.02.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2014-08-28 13:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa 60: Dostawa oprogramowania, oznaczenie sprawy: ZP-46/Log/2014

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta

SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta SIWZ Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w bud. mieszkalnych w osiedlu Ruta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo