SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ORAZ ZAKUP OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT W RAMACH PROGRAMU MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT I MICROSOFT SELECT NA LATA OZNACZENIE SPRAWY: 1

2 Spis treści ROZDZIAŁ I... 3 A. INFORMACJE DLA WYKONAWCY INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI KONTAKT Z WYKONAWCAMI... 3 B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 4 D. WYMAGANE DOKUMENTY... 5 E. WADIUM... 5 F. OFERTA... 6 G. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT... 7 H. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT... 7 I. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... 7 J. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY... 7 K. KRYTERIUM OCENY OFERT... 7 L. WZÓR UMOWY... 8 M. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ... 8 N. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ... 8 ROZDZIAŁ II... 9 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 9 Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 wzór umowy

3 ROZDZIAŁ I A. INFORMACJE DLA WYKONAWCY 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest: PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON , numer NIP , kapitał zakładowy w kwocie ,00 zł. Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium: Strona internetowa: 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, zwanej dalej Ustawą. 3. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 3.1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 4.1. Postępowanie oznaczone jest numerem: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty składane w języku innym niż polski składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez Wykonawcę Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne informacje, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ i Ustawie, przekazuje się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Na żądanie drugiej strony adresat potwierdza otrzymanie zawiadomienia, wniosków i innych informacji. 5. KONTAKT Z WYKONAWCAMI 5.1. Osobami uprawnionymi w niniejszym postępowaniu do kontaktu (w godz w dni robocze bez sobót) z Wykonawcami są: W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Robert Klimczak - Specjalista w Wydziale Systemów Informatycznych, tel. kom ; W sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia - Krzysztof Michalak - Główny Specjalista ; 3

4 5.2. Wszelką korespondencję przekazywaną w formie pisemnej, poza wyjątkami wskazanymi w niniejszej Specyfikacji, należy kierowad na adres: PKP Energetyka S.A. Wydział Systemów Informatycznych, pokój nr 05 ul. Hoża 63/ Warszawa Z dopiskiem: Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Korespondencję przekazywaną w formie faksu należy kierowad na nr faksu: (22) B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 1.1. Przedłużenie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr na kolejne 3 lata dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego w ramach tej umowy licencji wraz z dostawą trzyletniego wsparcia Premier Enterprise Support Poland zgodnie z tabelą nr 1 w Rozdziale nr II Przedłużenie umowy Select nr stowarzyszonej z umową Enterprise Microsoft Agreement na kolejne 3 lata Dostawa nowych licencji wraz z usługą aktualizacji (Licencja + Software Assurance), wymienionych w Rozdziale nr II, tabela nr Dostawa licencji Microsoft posiadanych przez Zamawiającego w ramach umowy Enterprise Agreement, na podstawie złożonych przez zamawiającego rocznych raportów aktualizacyjnych tzw. True-Up, zgodnie z zapisami umowy Microsoft Enterprise Agreement Kompleksowa obsługa (w języku polskim) związana z realizacją umowy Enterprise Agreement, w tym pełna realizacja usług zagwarantowanych w ramach umów Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Select Dostarczanie Zamawiającemu w formie elektronicznej aktualnego, comiesięcznego cennika ERP (Estimated Retail Price) Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące Zamawiającego umowy Microsoft Enterprise Agreement nr oraz Select nr wygasają, zgodnie z zapisami umownymi, w dniu 31 stycznia 2012 r. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy od daty podpisania Umowy Enterprise Agreement. C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAD SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY: 1.1. posiada status Podmiotu Obsługującego (Microsoft Large Account Reseller, w skrócie LAR) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji zamówienia; 1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej do realizacji zamówienia. 4

5 D. WYMAGANE DOKUMENTY 1. WYKONAWCA DO OFERTY DOŁĄCZA: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w punkcie C SIWZ, którego wzór określony jest w Załączniku nr 2 do SIWZ Wszystkie niżej wymienione dokumenty, składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne oświadczenie lub certyfikat firmy Microsoft potwierdzający, że wykonawca posiada status Microsoft Large Account Reseller Wykonawcy poświadczają kopie dokumentów za zgodnośd z oryginałem poprzez umieszczenie na kopii dokumentów czytelnej klauzuli Za zgodnośd z oryginałem oraz podpisu wykonawcy Do oferty dołącza się również pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. E. WADIUM 1. Wykonawca winien wnieśd wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert, 2. Wykonawca winien wnieśd wadium przetargowe w jednej ze wskazanych poniżej postaci: 2.1. jako przelew środków pieniężnych w PLN na rachunek bankowy: PKP Energetyka S.A. nr konta: , z dopiskiem Wadium do przetargu nr Microsoft, 2.2. innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Dowód wniesienia wadium powinien byd dołączony do oferty. 5

6 4. WYKONAWCA winien podad w materiałach ofertowych dane niezbędne dla dokonania zwrotu wadium (nr konta oraz nazwa i siedziba banku), o ile wadium wniesione będzie w postaci przelewu środków pieniężnych w PLN na rachunek bankowy PKP Energetyka S.A. F. OFERTA 1. OFERTA MUSI SPEŁNIAD NASTĘPUJĄCE WYMOGI 1.1. Oferta musi zostad sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 1.2. Formularz oferty musi byd podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; 1.3. Wszelkie poprawki muszą byd dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, 1.4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec i odpowiednio oznaczyd zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje, umieszczając je w dodatkowej kopercie opatrzonej napisem tajemnica przedsiębiorstwa. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości; 1.6. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 2. POSTAD OFERTY: 2.1. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodny ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Oferta winna byd złożona w nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach) zabezpieczonych przed możliwością ich otwarcia (odtajnienia zawartości) przed terminem otwarcia ofert; należy stosowad koperty podwójne (opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne) Na kopercie zewnętrznej (opakowaniu) należy umieścid WYŁĄCZNIE nazwę i adres Zamawiającego, tj.: PKP Energetyka S.A Warszawa ul. Hoża 63/67, oraz tytuł: Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata nie otwierad przed godz , dnia 8 grudnia 2011 r Koperta wewnętrzna powinna byd zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, z jego numerem telefonu i faksu. 6

7 G. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składad na adres: PKP Energetyka S.A., Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 05 nie później niż do dnia 08 grudnia 2011 r. do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy. 3. Zamawiający będzie poświadczał Wykonawcom złożenie oferty. H. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08 grudnia 2011r. o godz , w siedzibie PKP Energetyka S.A. w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, w sali konferencyjnej nr 328 na III piętrze. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Otwarcia ofert dokona komisja wyłoniona przez Zamawiającego. 4. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości Wykonawców: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. I. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia złożenia oferty. J. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Podstawą do obliczenia ceny jest cennik Microsoft Estimated Retail Prices (ERP) wyrażony w euro. 2. Wykonawcy, przy konstruowaniu ceny oferty, są obowiązani do uwzględnienia rabatu w odniesieniu do cennika Microsoft w wysokości co najmniej 10,4 % w stosunku do każdej pozycji z tabel określonych w Rozdziale II SIWZ. Wysokośd rabatu musi byd taka sama dla każdej z tych pozycji. 3. Udzielony rabat będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy w przypadku zakupu dodatkowych licencji Microsoft, na podstawie złożonych przez zamawiającego rocznych raportów aktualizacyjnych tzw. True-Up, zgodnie z zapisami umowy Microsoft Enterprise Agreement. 4. Ceną za realizację zamówienia jest suma cen wszystkich pozycji z tabel nr 1 i 2, uwzględniających zaoferowany rabat, wyrażona w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust Wykonawcy przeliczają cenę netto wyrażoną w euro według kursu złotego do euro wskazanego przez Zamawiającego we wzorze formularza ofertowego, a następnie dodają do otrzymanej kwoty odpowiedni podatek VAT. K. KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy ocenie ofert przyjmowane będzie wyłącznie kryterium cenowe. 2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która będzie zawierad najniższą cenę brutto. 7

8 L. WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Warunki w niej przewidziane będą obowiązywały w trakcie realizacji zamówienia. M. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. N. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w SIWZ. 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 8

9 ROZDZIAŁ II A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata obejmuje: Tabela nr 1 Przedłużenie umowy Microsoft Enterprise Agreement nr dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego w ramach tej umowy licencji, wymienionych w poniższej tabeli oraz dostawę wsparcia Premier Enterprise Support Poland - na okres 3 lat. lp. Nr katalogowy 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG SA 2 H Nazwa produktu Opis produktu Rodzina produktu Ilośd Premier ALNG PL PremierEntSpprt PSS AnnualSprtCntrct Fndtn 3 P WinSvrStd ALNG SA 4 P WinSvrEnt ALNG SA Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Premier All Lng Premier Enterprise Support Poland Product Support Services 1 License Annual Support Contract Foundation Microsoft Windows Server Standard All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Professional Desktop Premier 1 Windows Server Standard 50 Windows Server Enterprise 15 5 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG SA Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng SA 1 License Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent ExchgSvrStd ALNG SA ExchgSvrEnt ALNG SA 8 H SharePointSvr ALNG SA SQLSvrStd ALNG SA 1Proc Microsoft Exchange Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft SharePoint Server All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Exchange Server - Standard 4 Exchange Server - Enterprise 2 SharePoint Server 1 SQL Server Standard Edition 3 9

10 SQLSvrEnt ALNG SA 1Proc 11 D BztlkSvrStd ALNG SA 1Proc 12 H PrjctSvr ALNG SA 13 H PrjctPro ALNG SA w1prjctsvrcal 14 H PrjctSvrCAL ALNG SA UsrCAL 15 N9J DynCRMSvr ALNG SA 16 ZFA DynCRMCAL ALNG SA UsrCAL 17 9TX EFC J4A SysCtrOpsMgrCltML ALNG SA PerUsr SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG SA SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG SA 20 4VD FrFrntTMGEnt ALNG SA 1Proc 21 6VC WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA UsrCAL 22 D VisioPro ALNG SA 23 77D VSProwMSDN ALNG SA Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft BizTalk Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft Project Server Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Project Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License User CAL Microsoft Dynamics CRM Svr All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL SQL Server Enterprise Edition 4 BizTalk Server Standard 1 Project Server 1 Project Professional 10 Project Server CAL 10 Dynamics CRM Svr 1 Dynamics CRM CAL 1 Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng SA 1 License Per User Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic 50 Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql 1 Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License Sys Ctr Config Mgr Svr wsql 1 Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License 1 Proc Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Visual Studio Pro w/msdn All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Forefront TMG Enterprise 2 Win Rmt Dsktp Svcs CAL 140 Visio Professional 40 Visual Studio Pro w/msdn 10 10

11 Tabela nr 2: Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft wymienionych w poniższej tabeli wraz z usługą aktualizacji na okres 3 lat (Licencja + Software Assurance), w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement. lp. Nr katalogowy Nazwa produktu Opis produktu Rodzina produktu ilośd 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software Assurance Professional Desktop 978 Pack Microsoft Volume License 1 License 2 P WinSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Windows Server Standard 20 Microsoft Volume License 1 License 3 P WinSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Windows Server Enterprise 20 Microsoft Volume License 1 License 4 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent 50 Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License 5 P WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance Windows Server Datacenter 6 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr ALNG Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr 6 LicSAPk Pack Microsoft Volume License 1 License 7 H SharePointSvr ALNG LicSAPk Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack SharePoint Server 2 Microsoft Volume License 1 License Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance SQL Server Standard Edition 7 SQLSvrStd ALNG LicSAPk 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 9 H PrjctPro ALNG LicSAPk Microsoft Project Professional Win32 All Languages License/Software Project Professional 13 w1prjctsvrcal Assurance Pack Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL 10 ZFA DynCRMCAL ALNG LicSAPk Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng License/Software Assurance Pack Dynamics CRM CAL 10 UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 11 QZA DynCRMLtdCAL ALNG LicSAPk Microsoft Dynamics CRM Limited CAL All Lng License/Software Assurance Pack Dynamics CRM Ltd CAL 5 UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 12 6VC WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng License/Software Assurance Pack Win Rmt Dsktp Svcs CAL 110 LicSAPk UsrCAL Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL 13 D VisioPro ALNG LicSAPk Microsoft Visio Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Visio Professional 10 Pack Microsoft Volume License 14 TSD VisioPrem ALNG LicSAPk Microsoft Visio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Visio Premium 1 Volume License 1 License 11

12 Załącznik nr 1 - formularz oferty (pieczęd Wykonawcy) Formularz Oferty Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):.. działając w imieniu na rzecz:.. składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pn. Przedłużenie licencji oraz zakup oprogramowania firmy Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select na lata Informujemy, że do przeliczenia ceny w sposób opisany w SIWZ w punkcie Opis sposobu obliczania ceny, uwzględniającej rabat w wysokości % zastosowano kurs złotego do euro z dnia 2 listopada 2011 r., wynoszący 4,4146. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (tabele nr 1 i 2 w Rozdziale nr II SIWZ) i treścią SIWZ za łączną cenę (całkowita wartośd 3 letniej umowy): Sumaryczna cena netto zamówienia w PLN za okres 3 lat cyfrowo: Kwota VAT - cyfrowo: Sumaryczna cena brutto zamówienia w PLN za okres 3 lat cyfrowo: 12

13 Formularz wyceny przedłużenia Software Assurance dla posiadanych produktów oraz wsparcia Premier Enterprise Support Poland lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu ilośd Rabat w % * cena detaliczna netto poziom B po rabacie w EUR sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 1 roku (e*g ) sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 3 lat (h*3) a b c d e f g h i 1 M6D H ProDsktpwMDOP ALNG SA Premier ALNG PL PremierEntSpprt PSS AnnualSprtCntrct Fndtn 3 P WinSvrStd ALNG SA 4 P WinSvrEnt ALNG SA 5 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG SA Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Premier All Lng Premier Enterprise Support Poland Product Support Services 1 License Annual Support Contract Foundation Microsoft Windows Server Standard All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng SA 1 License ExchgSvrStd ALNG SA ExchgSvrEnt ALNG SA Microsoft Exchange Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages Software Assurance Microsoft Volume License H SharePointSvr ALNG SA Microsoft SharePoint Server All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License D SQLSvrStd ALNG SA 1Proc SQLSvrEnt ALNG SA 1Proc BztlkSvrStd ALNG SA 1Proc Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License Microsoft BizTalk Server Standard All Languages Software Assurance Microsoft Volume License 1 Processor License

14 12 H PrjctSvr ALNG SA 13 H H PrjctPro ALNG SA w1prjctsvrcal PrjctSvrCAL ALNG SA UsrCAL 15 N9J DynCRMSvr ALNG SA 16 ZFA TX DynCRMCAL ALNG SA UsrCAL SysCtrOpsMgrCltML ALNG SA PerUsr Microsoft Project Server Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Project Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Project Server CAL Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License User CAL Microsoft Dynamics CRM Svr All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Clt Mgmt Lic All Lng SA 1 License Per User EFC SysCtrOpsMgrSvrwSQL ALNG SA Microsoft Sys Ctr Ops Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License 1 19 J4A SysCtrCnfgMgrSvrwSQL ALNG SA Microsoft Sys Ctr Config Mgr Svr wsql All Lng SA 1 License VD VC FrFrntTMGEnt ALNG SA 1Proc WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA UsrCAL Microsoft Forefront TMG Enterprise All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License 1 Proc Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng Software Assurance Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL D VisioPro ALNG SA Microsoft Visio Professional Win32 All Languages Software Assurance Microsoft Volume License Microsoft Visual Studio Pro w/msdn All Lng VSProwMSDN ALNG SA 23 77D Software Assurance Microsoft Volume License 1 License *Rabat należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Sumaryczna cena netto za okres 1 roku i 3 lat w EUR ** **Sumaryczna cena netto za okres 3 lat w euro będzie elementem ceny ofertowej po przeliczeniu jej na PLN według kursu podanego przez zamawiającego w niniejszym formularzu ofertowym. 14

15 Formularz wyceny nowych produktów lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu ilośd Rabat w % * cena detaliczna netto poziom B po rabacie w EUR sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 1 roku (e*g ) sumaryczna wartośd netto poziom B po rabacie w EUR za okres 3 lat (h*3) a b c d e f g h i 1 M6D P P MUY ProDsktpwMDOP ALNG LicSAPk WinSvrStd ALNG LicSAPk WinSvrEnt ALNG LicSAPk SysCtrMgmtSteEnt ALNG LicSAPk Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 978 Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License P WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk 1Proc Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr ALNG LicSAPk Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 6 7 H SharePointSvr ALNG LicSAPk Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SQLSvrStd ALNG LicSAPk 1Proc Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 7 15

16 9 H ZFA QZA VC D TSD PrjctPro ALNG LicSAPk w1prjctsvrcal DynCRMCAL ALNG LicSAPk UsrCAL DynCRMLtdCAL ALNG LicSAPk UsrCAL WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk UsrCAL VisioPro ALNG LicSAPk VisioPrem ALNG LicSAPk Microsoft Project Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License w/1 ProjectSvr CAL Microsoft Dynamics CRM CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Dynamics CRM Limited CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs CAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License User CAL User CAL Microsoft Visio Professional Win32 All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License Microsoft Visio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 *Rabat należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10 Sumaryczna cena netto za okres 1 roku i 3 lat w EUR ** **Sumaryczna cena netto za okres 3 lat w euro będzie elementem ceny ofertowej po przeliczeniu jej na PLN według kursu podanego przez zamawiającego w niniejszym formularzu ofertowym. 16

17 Ponadto przedstawiamy cennik produktów będących przedmiotem zamówienia, który będzie miał zastosowanie w razie korzystania przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy z True Up. Cennik ten nie jest oceniany przez Zamawiającego w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty (ceny w nim zawarte nie sa elementem ceny ofertowej podanej w ofercie). Cennik produktów objętych True Up po uwzględnieniu zaoferowanego w postępowaniu rabatu. lp. kod produktu nazwa produktu opis produktu True-Up 1 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B True-Up 2 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B True-Up 3 roku Cena jednostkowa netto w EUR po rabacie od cen ERP poziom B a b c d e f g 1 M6D ProDsktpwMDOP ALNG Microsoft Professional Desktop w MDOP All Lng License/Software LicSAPk Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 2 P WinSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Standard All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 3 P WinSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Windows Server Enterprise All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 4 MUY SysCtrMgmtSteEnt ALNG Microsoft Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent All Lng License/SA Pack 1 License LicSAPk 5 P WinSvrDataCtr ALNG Microsoft Windows Server Datacenter All Lng License/Software Assurance LicSAPk 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc 6 MCD SysCtrSvrMgmtSteDataCtr Microsoft Sys Ctr Srv Mgmt Ste DataCtr All Lng License/Software Assurance ALNG LicSAPk Pack Microsoft Volume License 1 License ExchgSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft Exchange Server Standard All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft Exchange Server Enterprise All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 9 H SharePointSvr ALNG Microsoft SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack LicSAPk Microsoft Volume License 1 License SQLSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License SQLSvrEnt ALNG LicSAPk Microsoft SQL Server Enterprise Edition All Lng License/Software Assurance 1Proc Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 12 D BztlkSvrStd ALNG LicSAPk Microsoft BizTalk Server Standard All Languages License/ Software 1Proc Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo