Volume Licensing Service Center

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Volume Licensing Service Center"

Transkrypt

1 Volume Licensing Service Center Usprawniona administracja i uproszczony proces rejestracji pozwala na większą elastyczności i samodzielne działanie. Firma Microsoft dokłada szczególnej staranności, aby pomóc swoim klientom i partnerom uzyskiwad dostęp i zarządzad zakupionym oprogramowaniem i licencjami. Otrzymywaliśmy od partnerów i klientów wiele opinii, na podstawie których stworzyliśmy jeden portal, który służy do zarządzania wszystkimi licencjami grupowymi, identyfikatorami licencjonowania, umożliwia pobieranie kluczy produktów oraz pozwala na dostęp do korzyści Software Assurance. Aby umożliwid skorzystanie z tych nowych doświadczeo firma Microsoft dokonała ostatnio aktualizacji stron Volume Licensing Service Center (VLSC) dostępnych pod adresem https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter, na których można zarządzad, administrowad oraz wdrażad oprogramowanie i usługi oraz korzystad z dodatkowych benefitów. Zapraszamy do odwiedzin strony aby dowiedzied się więcej na temat nowych funkcjonalności, korzyści oraz aby regularnie uzyskiwad informacje o aktualizacjach. Co nowego? Trzy podstawowe rzeczy, jakie powinni Paostwo wiedzied na temat nowych doświadczeo podczas korzystania z witryny to: 1 - Firma Microsoft podniosła bezpieczeostwo, aby zapewnid właściwą poufnośd informacji oraz aby przeciwdziaład możliwości piractwa. Od teraz administrator każdej organizacji musi przypisad uprawnienia oraz prawa administratora dla wybranych pracowników lub sprzedawców. - aby dokonad rejestracji i uzyskad dostęp do informacji o licencjach wymagany jest identyfikator Windows Live ID oraz właściwy adres . Znacznie usprawni to proces śledzenia i zarządzania wieloma umowami. - Po zarejestrowaniu, dzięki nowej funkcjonalności witryny VLSC, wymagane będzie zweryfikowanie Paostwa adresu , poprzez wysłanie zaproszenie przez firmę Microsoft. Proszę pamiętad, że poprawnym adresem , będzie ten adres, który został podany podczas podpisywania umowy grupowej. Scenariusze Poniżej podajemy 11 scenariuszy, z którymi Paostwo lub Paostwa klienci mogą się spotkad. Podano także rozwiązania możliwych problemów z jakimi mogą wystąpid w każdym z tych scenariuszy oraz dane kontaktowe potrzebne w celu uzyskania ewentualnego, dalszego wsparcia. 1. Jestem proszony o podanie mojego firmowego adresu . Dlaczego? Firma Microsoft podniosła bezpieczeostwo, aby zapewnid właściwą poufnośd informacji oraz aby przeciwdziaład możliwości piractwa. Nowa, ważna zmiana polega na tym, że użytkownicy witryny muszą posiadad identyfikator Windows Live ID oraz prawidłowy adres . Prawidłowy adres , może byd innym adresem niż identyfikator Windows Live i musi zostad podany w Paostwa umowie grupowej, lub zamówieniu dla umowy OPEN. Dzięki temu adresowi, firma Microsoft będzie mogła zapewnid natychmiastowy dostęp do starych i nowych umów grupowych oraz zamówieo w umowie OPEN. Podczas procesu rejestracji dokonane zostanie połączenie identyfikatora Windows Live ID klienta oraz adresu . Strona Moje uprawnienia w

2 witrynie VLSC zawiera informacje o właściwym adresie W jaki sposób mogę dokonać rejestracji w witrynie? Jeżeli jesteś administratorem i otrzymujesz komunikat o błędzie, prosimy o upewnienie się, że adres użyty podczas logowania do witryny i adres podany w umowie grupowej jest tym samym adresem. Jeżeli adresy się zgadzają, a mimo to nie mają Paostwo uprawnieo prosimy o kontakt z działem wsparcia. Aby skontaktowad się z działem pomocy technicznej dla centrum Volume Licensing Service Center, należy będąc na witrynie VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami. Klienci muszą logowad się do witryny VLSC za pomocą identyfikatora Windows Live ID, a następnie muszą przypisad identyfikator do właściwego adresu . Jeżeli nie posiadają Paostwo identyfikatora prosimy o zapisanie się na stronie 1. Zaloguj się na stronie Volume Licensing Service Center dostępnej pod adresem https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter 2. Ponieważ identyfikator Windows Live ID musi zostad przypisany do poprawnego adresu , należy kliknąd polecenie Zarejestruj teraz, aby rozpocząd. 3. Wprowadź adres dla identyfikatora Windows Live ID, wprowadź hasło oraz wybierz przycisk Zarejestruj. 4. Na witrynie VLSC zostanie dokonane sprawdzenie, czy dany użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zostaniesz zaproszony do rejestracji z wykorzystaniem poprawnego adresu . Twój adres może byd inny niż Twój identyfikator Windows Live ID, ale musi byd tym samym adresem , jaki został podany na umowie grupowej lub w zamówieniu dla umowy OPEN Prosimy o sprawdzenie czy filtr antyspamowy nie zablokował wiadomości , Prosimy upewnid się, że adres jest poprawny, utworzyd hasło, oraz zasady resetowania hasła a następnie wprowadzid znaki z rysunku, celem zweryfikowania poprawności. Oczekiwanie na uzyskanie właściwych uprawnieo może trwad do 48 godzin. W przypadku, gdyby dokonali Paostwo rejestracji i otrzymali wiadomośd, że do Paostwa konta, nie zostały przypisane żadne uprawnienia, prosimy o nie dokonywanie ponownej rejestracji. W takiej sytuacji prosimy o ponowne (po upływie 48 godzin) kliknięcie łącza weryfikacyjnego w mailu. Przepraszamy za wszystkie problemy jakie może to spowodowad Microsoft Corporation. All rights reserved.

3 3. Jestem zarejestrowany, ale nie mam dostępu do VLSC albo uzyskuję komunikat o błędzie rejestracji podczas logowania. Co 4. Chcę przeglądać moje umowy lub Identyfikatory licencjonowania. Jak mogę to Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Ostatnie zmiany dokonane na witrynie Volume Licensing Services Centre (VLSC) powodują, że niektórzy użytkownicy muszą potwierdzid swoje uprawnienia do witryny. Oczekiwanie na uzyskanie właściwych uprawnieo może trwad do 48 godzin. W przypadku, gdyby dokonali Paostwo rejestracji i otrzymali wiadomośd, że do Paostwa konta, nie zostały przypisane żadne uprawnienia, prosimy o nie dokonywanie ponownej rejestracji. W takiej sytuacji prosimy o ponowne (po upływie 48 godzin) kliknięcie łącza weryfikacyjnego w mailu. Przepraszamy za wszystkie problemy jakie może to spowodowad. Obecnie istnieją umowy, do których nie przypisano administratora. Jednym sposobem, aby zostad przypisanym jako administrator do tych umów, jest skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta Microsoft pod numerem: W przypadku, gdyby ten problem dotyczył również Paostwa - prosimy o kontakt. W tym celu należy po zalogowaniu się do witryny VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami, aby zobaczyd dane kontaktowe Centrum Obsługi Klienta Microsoft. Jeżeli zalogowali się Paostwo do witryny VLSC, lecz w dalszym ciągu nie widzą umów lub identyfikatorów licencjonowania do których mają Paostwo prawa, prosimy o wysłanie żądania uprawnieo wykonując następujące działania: 1. Zalogowanie się do witryny VLSC https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter za pomocą identyfikatora Windows Live ID. 2. Wybranie Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 3. Wskazanie właściwego programu, wprowadzanie Identyfikator licencjonowania (Enrollment Number), wybranie właściwej żądanej roli uprawnieo, wprowadzenie (opcjonalnie) komentarza i wybranie przycisku Prześlij. Po wykonaniu tych działao, żądanie zostanie wysłane do administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid. Obecnie istnieją umowy, do których nie przypisano administratora. Jednym sposobem, aby zostad przypisanym jako administrator do tych umów, jest skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta Microsoft. W przypadku, gdyby ten problem dotyczył również Paostwa - prosimy o kontakt. W tym celu należy po zalogowaniu się do witryny VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami, aby zobaczyd dane kontaktowe do Regionalnego Centrum Microsoft Microsoft Corporation. All rights reserved.

4 5. Muszę nadać lub pozyskać uprawnienia dla mojej umowy grupowej. Aby chronid dane licencyjne klienta, klient musi byd administratorem umowy, w momencie jej podpisywania. Administrator może byd dodany przez przedstawiciela działu wsparcia firmy Microsoft lub przez wysłanie żądania do innej osoby z Paostwa organizacji. Dla klientów posiadających umowy grupowe (z wyjątkiem umowy OPEN), proces pozyskiwania uprawnieo może się różnid w zależności od lokalizacji. Aby zobaczyd dane kontaktowe do Centrum Obsługi Klienta Microsoft należy po zalogowaniu się do witryny VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami. Dziedziczenie uprawnień administratora Jeżeli jesteś administratorem, to masz możliwośd automatycznego otrzymywania uprawnieo administratora dla wszystkich umów (Master Agreement) lub umów, przez włączenie dziedziczenia uprawnieo administratora. 1. W sytuacji kiedy administrator jest zalogowany do witryny VLSC, dostępna jest opcja dziedziczenia uprawnieo administratora. 2. Jeżeli opcja ta została wybrana, użytkownik będzie automatycznie stawał się administratorem każdej umowy podrzędnej, która jest związana z daną umową nadrzędną, co spowoduje możliwośd przeglądania wszystkich umów. 3. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, wtedy umowy podrzędne nie będą wyświetlane. Jest to różnica, w stosunku do tego co było w witrynie MVLS. Jak przeglądad ustawienia dotyczące dziedziczenia, po zarejestrowaniu: 1. Opcja dziedziczenia uprawnieo jest widoczna tylko raz, natychmiast po początkowej rejestracji. 2. Aby ponownie zobaczyd tą opcję lub aby dokonad jej edycji: 3. Wybierz Ustawienia 4. Wybierz Moje preferencje 5. Wybierz przycisk Zapisz, przed wyjściem z tej strony. 6. Jestem klientem umów OPEN i chcę dokonać rejestracji lub uzyskać uprawnienia administratora Witamy na stronach Volume Licensing Service Center (VLSC). Korzystając z nowych doświadczeo witryny możesz uzyskiwad dostęp oraz zarządzad licencjami w sposób następujący: Aby uzyskad uprawnienia administratora: 1. Zaloguj się do witryny VLSC 2. Wybierz Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 3. Wskaż właściwy program. 4. Wprowadź Identyfikator licencjonowania(enrollment Number). 5. Wybierz właściwą żądaną rolę uprawnieo. 6. Wprowadź komentarz (opcjonalnie). 7. Wybierz przycisk Prześlij Microsoft Corporation. All rights reserved. Po wykonaniu tych działao, żądanie zostanie wysłane do

5 administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid. Aby dokonad rejestracji: Jeżeli podczas dokonywania rejestracji został wyświetlony komunikat Request Permission Failure Notification oznacza to, że w danej chwili nie było zdefiniowanego administratora licencji, lub, że firma Microsoft nie posiada właściwego adresu powiązanego z nabytą licencją. Firma Microsoft wymaga poprawnego adresy , jako elementu nowych zabezpieczeo, aby móc chronid klientów. Klient powinien skontaktowad się z regionalnym centrum wsparcia, celem weryfikacji swoich uprawnieo do licencji. Aby skontaktowad się z działem pomocy technicznej dla witryny Volume Licensing Service Center, należy będąc na witrynie VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami. Przed kontaktem, prosimy przygotowad informacje o numerach licencji i numerach autoryzacji, nazwę i adres klienta celem podania ich pracownikowi pomocy technicznej. Jeżeli nie mają Paostwo tych danych, prosimy o kontakt (przed telefonem centrum do regionalnego centrum obsługi) z Paostwa sprzedawcą. Pracownik firmy Microsoft nada Paostwu dostęp przypisując uprawnienia administratora. 7. Mój partner zarządzał dotychczas moimi licencjami w witrynie eopen, jednak teraz nie ma do nich dostępu. Dlaczego? Firma Microsoft podniosła bezpieczeostwo, aby zapewnid właściwą poufnośd informacji oraz aby przeciwdziaład możliwości piractwa. Jeżeli klient chce, aby partner działał w jego imieniu, klient musi dodad partnera jako administratora dla umów OPEN. Aby uzyskad uprawnienia administratora: 1. Zaloguj się do witryny VLSC 2. Wybierz Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 3. Wskaż właściwy program. 4. Wprowadź Identyfikator licencjonowania (Enrollment Number). 5. Wybierz właściwą żądaną rolę uprawnieo. 6. Wprowadź komentarz (opcjonalnie). 7. Wybierz przycisk Prześlij. 9. Zalogowałem się do witryny VLSC, ale nie widzę informacji o moich licencjach. Co Microsoft Corporation. All rights reserved. Po wykonaniu tych działao, żądanie zostanie wysłane do administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid. Niektórzy użytkownicy muszą potwierdzid swoje uprawnienia. Jeżeli zalogowali się Paostwo do witryny VLSC i w dalszym ciągu nie widzą Paostwo Identyfikatorów licencjonowania, prosimy wykonad następujące czynności, celem uzyskania dostępu: 1. Zanim rozpoczną Paostwo działania prosimy zaktualizowad "Ulubione" w przeglądarce i odświeżyd witrynę https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter 2. Zalogowad się do witryny VLSC 3. Wybrad > Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 4. Wskazad właściwy program.

6 5. Wprowadzid Identyfikator licencjonowania (Enrollment Number). 6. Wybrad właściwy żądan rolę uprawnieo. 7. Wprowadzid komentarz (opcjonalnie). 8. Wybrad przycisku Prześlij. Po wykonaniu tych działao żądanie zostanie wysłane do administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid. Tylko dla klientów umów OPEN Jeżeli podczas dokonywania rejestracji został wyświetlony komunikat Request Permission Failure Notification to oznacza to, że w danej chwili nie były zdefiniowanego administratora licencji, lub, że firma Microsoft nie posiada właściwego adresu powiązanego z nabytą licencją. Firma Microsoft wymaga poprawnego adresy , jako elementu nowych zabezpieczeo, aby móc chronid klientów. 1. Klient powinien skontaktowad się z regionalnym centrum wsparcia, celem weryfikacji swoich uprawnieo do licencji. 2. Przed kontaktem, prosimy przygotowad informacje o numerach licencji i numerach autoryzacji, nazwę i adres klienta, celem podania ich pracownikowi pomocy technicznej. 3. Jeżeli nie mają Paostwo tych danych, prosimy o kontakt (przed telefonem centrum do regionalnego centrum obsługi) z Paostwa sprzedawcą. 4. Pracownik firmy Microsoft nada Paostwu dostęp przypisując uprawnienia administratora. 10. Przez pewien czas nie odwiedzałem witryny i w tej chwili mam problemy z zalogowaniem się do niej. Co Podczas aktualizacji witryny, firma Microsoft zmieniła zasady nadawania uprawnieo w witrynie VLSC, co spowodowało, że aby możliwe było zalogowanie się do witryny, konieczne jest posiadanie właściwego adresu . W pierwszej kolejności, prosimy o skontaktowanie się z administratorem licencji w Paostwa organizacji, celem wysłania żądania właściwych uprawnieo. Tylko dla klientów umów OPEN 1. Zaloguj się do witryny VLSC. 2. Wybierz > Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 3. Wskaż właściwy program. 4. Wprowadź Identyfikator licencjonowania (Enrollment Number). 5. Wprowadź właściwą żądaną rolę uprawnieo. 6. Wprowadź komentarza (opcjonalnie). 7. Wybierz przycisku Prześlij. 8. Po wykonaniu tych działao żądanie zostanie wysłane do administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid Microsoft Corporation. All rights reserved. Dla klientów innych umów grupowych zasady mogą byd różne w zależności od regionu w jakim działa dana firma. Aby zobaczyd dane kontaktowe do regionalnego centrum wsparcia należy po zalogowaniu się do witryny VLSC

7 11. Kto jest moim administratorem? wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami. Z powodu prywatności, nie publikujemy nazwiska administratora Paostwa organizacji. Możemy natomiast przekierowad żądanie do administratora związanego z identyfikatorem licencjonowania Paostwa organizacji. Jeżeli wiedzą Paostwo, kto jest administratorem witryny VLSC dla Paostwa organizacji proponujemy, aby skontaktowali się Paostwo z nim samodzielnie wysyłając wiadomośd . Jeżeli jednak nie będą Paostwo wiedzieli kto jest administratorem, możliwe jest wysłanie żądania uprawnieo poprzez stronę VLSC. 1. Prosimy zalogowad się na stronę VLSC https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter za pomocą identyfikatora Windows Live ID 2. Wybrad > Ustawienia > Żądanie uprawnieo. 3. Wskazad właściwy program, Wprowadzid Identyfikator licencjonowania (Enrollment Number), wybrad właściwą żądaną rolę uprawnieo, wprowadzid komentarz (opcjonalnie), wybrad przycisku Prześlij. Po wykonaniu tych działao żądanie zostanie wysłane do administratora, który będzie mógł je zaakceptowad lub odrzucid. 12. Moja umowa wygasa i nie mogłem zalogować do witryny podczas aktualizacji. Co W przypadku, gdyby ten problem dalej występował prosimy o kontakt. W tym celu należy po zalogowaniu się do witryny VLSC wybrad polecenie Pomoc, a następnie Kontakt z nami, aby zobaczyd dane kontaktowe do Centrum Obsługi Klienta Microsoft. Przepraszamy, za wszystkie niedogodności. Prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta. Nasz przedstawiciel pomoże Paostwu. Północna Ameryka: Europa, Środkowy Wschód i Afryka: Azja, Pacyfik (FAREAST): Japonia : Ameryka Łacioska (LATAM): Microsoft Corporation. All rights reserved.

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500

INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v 4.2.0.4294

INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Dostęp przez przeglądarkę internetową

Dostęp przez przeglądarkę internetową Dostęp przez przeglądarkę internetową Instrukcja użytkownika CZERWIEC 2012 Spis treści OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE... 4 CEL DOKUMENTU... 4 ADRESY INTERNETOWE... 4 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ... 4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0049_01.mspx Strona 1 z 7 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1)

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Pierwsza publikacja: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo