Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER"

Transkrypt

1 Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok.77, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: oraz numer identyfikacyjny REGON: z kapitałem zakładowym , 00 zł opłaconym w całości zwanej w dalszej części Regulaminu, jako Sheepla. I. POJĘCIA 1. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Programu Partnerskiego SheeplaPARTNER. 2. Platforma Sheepla - internetowa platforma integracyjna funkcjonująca pod adresem internetowym https://panel.sheepla.pl/, zaprojektowaną i wykonaną z myślą o automatyzacji procesów logistycznych. 3. Partner - osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 4. Program SheeplaPARTNER program organizowany przez Sheepla dla Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na odpłatnym świadczeniu usług przez Partnera na rzecz Sheepla. 5. Klient - oznacza podmiot, który na skutek działania Partnera założył konto na Platformie Sheepla oraz nie korzystał z Platformy Sheepla przed podjęciem działań przez Partnera. II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE Aby zostać Partnerem w Programie SheeplaPARTNER należy dokonać następujących czynności: 1. Należy zarejestrować się w Programie SheeplaPARTNER poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem 2. Zapoznać się z Regulaminem i dokonać jego akceptacji. 3. Przyjmuje się, że Umowa zostaje zwarta w dniu, w którym osoba przystępująca do Programu SheeplaPARTNER zarejestrowała się poprzez formularz rejestracyjny i

2 zaakceptowała Regulamin. Miejscem zawarcia Umowy jest Warszawa. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 4. Udział w Programie SheeplaPARTNER jest bezpłatny i dobrowolny. 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny. 6. Informację o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Programie partnerskim SheeplaPARTNER należy przesłać za pośrednictwem wiadomości z zarejestrowanego w systemie Programu SheeplaPARTNER adresu . III. ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY 1. Partner w ramach uczestnictwa w Programie SheeplaPARTNER, zobowiązuje się do polecania swoim klientom handlowym usług Platformy Sheepla. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów handlowych Partnera konta na Platformie Sheepla oraz aktywne korzystanie z niego. 2. Identyfikacja właściwego dla Partnera klienta odbywać się będzie na poziomie rejestracji klienta handlowego poprzez wypełnienie przez niego pola Integrator nazwą Partnera (nazwa firmy). 3. W ramach Umowy Partner może świadczyć usługi integracji swoich klientów handlowych z Sheepla poprzez udostępnianie adresu do Platformy Sheepla oraz udostępnianie modułów, instrukcji obsługi oraz informacji na temat narzędzia. 4. Promowanie i reklamowanie Platformy Sheepla odbywać się będzie w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a powyższe działania promocyjne będą prowadzone na własny koszt i własną odpowiedzialność. 5. W zamian za skuteczność działań promocyjnych, Partner otrzymuję prowizję od wpłat dokonanych przez klientów na rzecz Sheepla w ramach korzystania przez nich z Platformy Sheepla. 6. Na czas trwania Umowy udostępniane są Partnerowi materiały marketingowe, w tym identyfikacja graficzna Sheepla i Programu SheeplaPARTNER, oraz instrukcje obsługi Platformy Sheepla w formie plików elektronicznych. 7. Partner ma prawo korzystać z materiałów marketingowych Sheepla pod warunkiem, że służy to pozyskaniu klientów. 8. Partner będzie mógł używać identyfikacji graficznej Sheepla w postaci niezmienionej, w rozmiarze dowolnym, ale wystarczająco widocznym, w następujących polach eksploatacji: oficjalna strona internetowa, profil na portalu Facebook, profil na portalu

3 Twitter, profil na portalu LinkedIn, oraz inne niewymienione w umowie, których Partner może używać pod warunkiem uzyskania zgody od Sheepla. 9. Po wygaśnięciu bądź zerwaniu Umowy Partner nie ma możliwości cytowania, publikowania, powielania otrzymanych materiałów ani publikowania logotypu bez zgody Sheepla. IV. PROWIZJA ORAZ ROZLICZENIA 1. Partner otrzymuje stałe 20% prowizji od każdej wpłaty netto uiszczonej na rzecz Sheepla przez pozyskanego klienta. 2. Prowizja będzie obliczana od kwot widniejących w regularnym cenniku dostępnym na stronie https://pl.sheepla.com/cennik/. 3. Rodzaj abonamentu klient wybiera podczas rejestracji konta w Panelu Sheepla. 4. W przypadku klientów rozliczanych na podstawie indywidualnych stawek, kwota prowizji będzie obniżona proporcjonalnie do wysokości udzielonego rabatu. 5. Sheepla w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokość stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie https://pl.sheepla.com/program-partnerski/ i https://pl.sheepla.com/cennik/. 6. Należne Partnerowi wypłaty uiszczane będą po zgromadzeniu, co najmniej 100zł brutto. 7. Wypłata środków jest możliwa dopiero po dokonaniu opłaty abonamentowej przez klienta Partnera Sheepla. 8. Rozliczenie prowizji, o której mowa w punkcie pkt. IV ppkt. 1 następować będzie po pełnym kwartale kalendarzowym. Dniem rozliczeniowym będzie ostatni dzień kwartału kalendarzowego tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia. 9. Od dnia rozliczeniowego, Sheepla ma 7 dni na przygotowanie zestawienia pozyskanych przez Partnera klientów, na podstawie, którego Partner będący zarejestrowanym płatnikiem VAT wystawi na rzecz Sheepla fakturę VAT, nie później jednak niż do 7 dnia następnego miesiąca. 10. Termin płatności następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Sheepla prawidłowo wystawionej faktury VAT. 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sheepla. 12. Faktury VAT należy wysłać na adres:

4 13. Sheepla zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu SheeplaPARTNER. 14. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej umowy. Sheepla nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnerów z ciążących na nich obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego. 15. Po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu Umowy Partner zachowuje prawo do wynagrodzenia w odniesieniu do Usług świadczonych do momentu wygaśnięcia bądź rozwiązania Umowy. 16. Jeżeli po zakończeniu okresu naliczania opłat należnych Partnerowi, Opłaty należne partnerowi nie przekraczają progów wskazanych w Regulaminie, zgromadzone środki zostaną przekazane Partnerowi na wskazane konto bankowe, na zasadach określonych w Regulaminie. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SHEEPLA Sheepla nie ponosi odpowiedzialności: 1. Za brak zarejestrowania klienta handlowego poleconego przez Partnera w Sheepla bez względu na przyczynę. 2. Za działania podjęte przez Partnera w ramach Programu SheeplaPARTNER. Wszelkie działania, które podejmuje Partner są wykonywanie w jego imieniu i na jego rachunek. 3. Za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera. 4. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Sheepla wynikających z poniższego Regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego bądź pośredniego działania czynników zewnętrznych (np.: problemy techniczne związane z działaniem Platformy Sheepla lub systemów przewoźników) oraz losowych, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i klientów może zostać w całości lub w części zawieszone. 5. Za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego SheeplaPARTNER, z przyczyn leżących po stronie Partnera. 6. Za naruszenie praw osób trzecich przez Partnera przy świadczeniu usług na rzecz Sheepla, w szczególności naruszenia praw autorskich. 7. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu SheeplaPARTNER oraz kwestie związane z jego realizacją wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników Sheepla poprzez kontakt mailowy na adres

5 VI. WAŻNOŚĆ PROGRAMU PARTNERSKIEGO I ZMIANY REGULAMINU 1. Sheepla zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Partner zostanie powiadomiony o zmianach za pomocą wiadomości w terminie 14 dni od daty wprowadzenia zmian. 2. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi. 3. Sheepla zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego SheeplaPARTNER w całości i w dowolnym momencie. 4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie SheeplaPARTNER, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Jakiekolwiek reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie na adres

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com

Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com S t r o n a 1 Regulamin klienta serwisu GotoweStrony.com 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: HasNET.pl s.c. z siedzibą w Gdyni, 81-611 Gdynia, przy ul. Wielkokackiej 15 NIP: 586-22-63-007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to

Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Regulamin korzystania z usług serwisu Skanuj.to Artykuł 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Skanuj.to Skanuj.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, woj. wielkopolskie,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo