Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty ... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)"

Transkrypt

1 Formularz oferty Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dnia.202 r. Do: Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji do oprogramowania - Nr 0 /202/ZAM my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz:..... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę). OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem cenowym : Należy wypełnić te zestawienia cenowe, których dotyczy złożona oferta. Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.. Strona z 8

2

3 dla CZĘŚCI I za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Typ, model, producent Ilość sztuk. Monitor 6 2. Komputer (wraz z licencjami na oprogramowanie) 6 3. Laptop (wraz z licencjami na oprogramowanie) 6 4. UPS Cisco X2-0GB-LX4 lub 8 Cena jednostkowa w PLN netto netto Stawka VAT w % brutto RAZEM: Strona 3 z 8

4 dla CZĘŚCI II za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia. Microsoft Office Professional Plus 200 lub 2. Microsoft Windows Core User CAL lub 3. Microsoft Exchange 2007 Standard User CAL lub 4. Microsoft Exchange 2007 Enterprise User CAL lub 5. Microsoft Sharepoint 2007 Standard Device CAL lub 6. Microsoft System Center Data Protection Manager Client Enterprise Device CAL lub 7. Microsoft System Center Data Protection Manager Client Standard Device CAL lub 8. Microsoft Forefront TMG 200 Enterprise Edition lub 9. Microsoft System Center Configuration Manager Server 2007 R3 lub 0. Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3 Server ML Standard lub. Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2 Server lub 2. Microsoft System Center Operation Manager Client Device CAL lub Nazwa zaoferowanego oprogramowania, producent Ilość sztuk Cena jednostkowa w PLN netto netto Stawka VAT w % brutto Strona 4 z 8

5 3. Microsoft System Center Management Suite Enterprise lub 0 4. Microsoft Project Server 200 lub 5. Microsoft Project 200 Professional for Windows lub 5 RAZEM: Strona 5 z 8

6 dla CZĘŚCI III za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa zaoferowanego oprogramowania, producent Ilość Cena jednostkowa w PLN netto netto Stawka VAT w % brutto F-Secure lub 37 Strona 6 z 8

7 dla CZĘŚCI IV za kwotę: złotych netto (słownie złotych:..),..złotych brutto (słownie złotych:.). Poz. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa zaoferowanego oprogramowania, producent Ilość Cena jednostkowa w PLN netto netto Stawka VAT w % brutto VisualSVN Server Enterprise lub 2 ASA5500-SSL-0 lub RAZEM: Strona 7 z 8

8 5. OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia w części I objęty będzie..miesięcznym okresem gwarancji(nie krótszym niż 36 miesięcy)* 6. OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia w części II i/lub III i/lub IV objęty będzie dniowym okresem gwarancji jakości (nie krótszym niż 30 dni)* 7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. WSKAZUJEMY, że przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy/nie powierzymy** podwykonawcom następującej części zamówienia UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy (odpowiednio do części), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy ** płatnikami podatku VAT i posiadamy następujący NIP WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko:. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres OFERTĘ niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: )... *w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni pól dotyczących okresów gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował minimalny wymagany okres obowiązywania gwarancji ** niepotrzebne skreślić dnia 202 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) Strona 8 z 8