Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2"

Transkrypt

1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych... 5 Tab. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych... 7 Tab. 4 Karty płatnicze... 8 Tab. 5 Usługa SMS... 8 Tab. 6 Usługa bankowości internetowej ebanknet... 8 Tab. 7 Kredyty gotówkowe... 9 Tab. 8 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne Tab. 9 Czynności kasowo-skarbcowe Tab. 10 Czeki w obrocie dewizowym Tab. 11 Inne usługi

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych osobom fizycznym w placówkach Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem, nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku, poprzez obciążenie ich rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku; b) od pozostałych klientów, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą byd pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z Klientem. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyjątkiem kredytów konsumenckich). 5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartośd tej kwoty. 6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokośd prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokośd pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalid opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazid zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikad z umów zawieranych z Bankiem. 15. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat gotówkowych na cele społeczne, charytatywne oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. 16. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do organizacji prowadzących działalnośd o charakterze społecznym non-profit, Prezes Zarządu może wyrazid zgodę na odstąpienie od pobierania prowizji z zamian za nienaliczanie odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. 3

3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 3.2 Wypłata gotówkowa od wypłaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 4.3 Przelew zewnętrzny za pośrednictwem systemu ebanknet 2) za przelew 0,50 zł 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew w kwocie od 1 mln zł za przelew 3 5. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 5.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5.2 Realizacja zlecenia stałego 3) za zlecenie 1,50 zł 5.2 Realizacja zlecenia jednorazowego za zlecenie 1,50 zł 6. Polecenie zapłaty 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 6.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 7. Operacje zagraniczne 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 4) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 5) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 7) za zlecenie 7 poleceo wypłaty 7.6 Opłata Non-STP 8) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100 zł + koszty 15,00 zł 4

4 7.9 Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym za przekaz 7.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 8. Wyciąg z rachunku bankowego: zł + koszty 8.1 odbierany w Banku przez Klienta lub osobę upoważnioną w Banku 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową: po każdej operacji 2,00 zł raz na dekadę za przesyłkę 2,00 zł raz w miesiącu 9. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 9.1 za rok bieżący 15,00 zł 9.2 za lata ubiegłe za każdy rok Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci za dyspozycję Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie książeczek/blankietów czekowych za blankiet 0,20 zł 13.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczek/blankietów czekowych za zgłoszenie 2 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) Udostępnienie usługi bankowości internetowej ebanknet wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Szczegółowe stawki opłat i prowizji dotyczących usługi bankowości internetowej ebanknet zawiera tabela nr 6. 3) Opłat nie pobiera się od zleceo stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 w złotych miesięcznie 2.2 w walutach wymienialnych 3,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 3.2 Wypłata gotówkowa: z rachunku w złotych 2) od wypłaty z rachunku w walutach wymienialnych 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 2,50 zł 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku: w kwocie do 1 mln zł za przelew 2 5

5 w kwocie od 1 mln zł za przelew 3 5. Zlecenia jednorazowe i stałe złożone w placówce Banku 5.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5.2 Realizacja zlecenia stałego 3) za zlecenie 1,50 zł 5.2 Realizacja zlecenia jednorazowego za zlecenie 1,50 zł 6. Polecenie zapłaty 6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 6.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków za odmowę 1,00 zł 7. Operacje zagraniczne 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty 4) od transakcji Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 5) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od transakcji 5,00 zł SEPA od transakcji 15,00 zł Regulowany od transakcji Polecenie wypłaty: z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,10% min. 2 max z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR od transakcji Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 100 zł + koszty Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 7) za zlecenie 7 poleceo wypłaty 7.6 Opłata Non-STP 8) od transakcji Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Opłata za postępowanie wyjaśniające dotyczące otrzymanego przekazu w obrocie dewizowym od transakcji za przekaz 7.10 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za reklamację 8. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku na wniosek Posiadacza: 100 zł + koszty 15,00 zł zł + koszty 8.1 za rok bieżący 15,00 zł 8.2 za lata ubiegłe za każdy rok 2 9. Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci za dyspozycję Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 10.1 z Bankiem 10.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 6

6 12. Obsługa książeczek oszczędnościowych 9) 12.1 Wydanie pierwszej książeczki 12.2 Wymiana/likwidacja książeczki 5,00 zł 12.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 za książeczkę 12.4 Umorzenie utraconej książeczki Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej 5,00 zł 12.6 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesją) do rachunku 2 1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 2) W przypadku wypłaty gotówkowej z rachunku a vista w złotych środków pochodzących z przeksięgowania z innego rachunku Klienta prowadzonego w Banku w kwocie powyżej zł dokonanego w dniu wypłaty, Bank pobiera opłatę w wysokości 0,15% nie mniej niż 50,00 zł wypłaty. 3) Opłat nie pobiera się od zleceo stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji wyszczególnionej w pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Dotyczy rachunków a vista prowadzonych w złotych, potwierdzonych książeczką oszczędnościową. Tab. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 3.2 Wypłata gotówkowa: z rachunku w złotych od wypłaty z rachunku w walutach wymienialnych 4. Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci za dyspozycję 2 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 5.1 z Bankiem 5.2 z innymi bankami za każdą umowę z innymi podmiotami 1 6. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 5,00 zł 7. Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego okresu umownego 1) od lokaty 1 8. Obsługa książeczek oszczędnościowych 2) 8.1 Wydanie pierwszej książeczki 8.2 Wymiana/ wydanie kolejnej/ likwidacja książeczki 5,00 zł 8.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 2 za książeczkę 8.4 Umorzenie utraconej książeczki Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej 5,00 zł 8.6 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesją) do rachunku 2 1) Dotyczy terminowych lokat oszczędnościowych odnawialnych. 2) Dotyczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową. 7

7 Tab. 4 Karty płatnicze 1. Opłata za wydanie karty: 1.1 VISA Classic Debetowa VISA PayWave 45,00 zł 1.3 Karta niespersonalizowana 15,00 zł 2. Opłata za wznowienie karty: 2.1 VISA Classic Debetowa VISA PayWave 45,00 zł 2.3 Karta niespersonalizowana - 3. Opłata za wydanie duplikatu karty 2 4. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 5. Transakcje gotówkowe: 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków od transakcji 5.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 6,00 zł 5.4 poprzez usługę Visa Cash back w Polsce od transakcji 0,50 zł 5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 5.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 2,00 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za zestawienie 3,00 zł 8. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika od transakcji 8,00 zł 10. Wypłata awaryjna gotówki za granicą po utracie karty 1.00 Tab. 5 Usługa SMS 1. Udostępnienie usługi 2. Wysyłanie SMS za każdy SMS 0,20 zł Tab. 6 Usługa bankowości internetowej ebanknet 1. Udostępnienie usługi 2. Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł 3. Przelewy: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku za przelew 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,50 zł 4. Opłata za udostępnienie LOGINÓW do rachunku: LOGINÓW do jednego rachunku za login 4.2 za każdy następny 5. Opłata za zmianę każdego LOGINU do rachunku 5,00 zł 6. Wygenerowanie listy 50 sztuk haseł jednorazowych 2,00 zł 7. Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł 8

8 Tab. 7 Kredyty gotówkowe 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) 4 2. Udzielenie/ podwyższenie kredytu 2) 2.1 Kredyt odnawialny w ROR 2.2 Kredyt konsumencki gotówkowy 2.3 Kredyt konsumencki udziałowy: za każdy rok 1,0-2,0% z okresem kredytowania do 1 roku 2,0% z okresem kredytowania do 3 lat 3,0% z okresem kredytowania do 5 lat 4,0% 2.4 Kredyt konsumencki okolicznościowy 2.5 Kredyt konsumencki Szybka gotówka 2.6 Kredyt konsumencki konsolidacyjny 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Odroczenie spłaty raty kredytu 6. Prolongata koocowego terminu spłaty kredytu wcześniejszej spłaty od odroczonej kwoty od prolongowanej kwoty 4,5% 4,5% 5,0% 4,5% 1,5% min 3 max 50 1,5% min 3 max Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długi przez innego dłużnika za wniosek Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia objętej restrukturyzacją 0,5-2,0% 9. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu 3) za aneks 100 zł 10. Wysłanie upomnieo (monitów) i wezwao do zapłaty 4) za monit/wezwanie Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 5,00 zł 12. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: gdy kredytu udzielono w roku bieżącym gdy kredytu udzielono w latach poprzednich Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: gdy spłaty dokonano w roku bieżącym gdy spłaty dokonano w latach poprzednich 3 1) Opłata przygotowawcza obowiązuje dla wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, ) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia podwyższenia. 3) Zmiana postanowieo Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt ) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 9

9 Tab. 8 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) 200 zł 2. Udzielenie/ podwyższenie kredytu 2) 2.1 Kredyt mieszkaniowy/ Kredyt Mieszkanie Dla Młodych dla klientów posiadających w Banku rachunek bieżący lub ROR 3) co najmniej 3 miesiące 2,0% krócej niż 3 miesiące 2,5% dla pozostałych klientów 3,0% 2.2 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych: dla klientów posiadających rachunek bieżący lub ROR w Banku 3,0% dla pozostałych klientów 4,0% 2.3 Uniwersalny kredyt hipoteczny 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) kredytu 3,0% 0,5% max Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6. Odroczenie spłaty raty kredytu 7. Prolongata koocowego terminu spłaty kredytu wcześniejszej spłaty od odroczonej kwoty od prolongowanej kwoty 1,5% min 3 max 50 1,5% min 3 max Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długi przez innego dłużnika za wniosek Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia objętej restrukturyzacją 0,5-2,0% 10. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu lub pożyczki 5) za aneks 100 zł 11. Wysłanie upomnieo (monitów) i wezwao do zapłaty 6) za monit/wezwanie 20 zł 12. Sporządzenie wniosku o zmianę lub wniosku/ zgody na wykreślenie 7) za wniosek/zgodę 2 zabezpieczenia kredytu 13. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 5,00 zł 14. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: gdy kredytu udzielono w roku bieżącym gdy kredytu udzielono w latach poprzednich Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: gdy spłaty dokonano w roku bieżącym gdy spłaty dokonano w latach poprzednich Opłata za inspekcję na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub jego pierwszej transzy Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów w przypadku gdy upłynął określony w umowie termin ich dostarczenia (np. polisy, dokumenty finansowe itp.) Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z wypłatą części lub całości kredytu bez oczekiwania na dokonanie prawomocnego wpisu hipoteki Wydanie zgody na bezobciążeniowe zbycie w całości lub w części przedmiotu zabezpieczenia kredytu za inspekcję 10 8) za wezwanie 2 wypłaty 0,1% za zgodę 20 10

10 1) Opłata przygotowawcza obowiązuje dla wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, ) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia podwyższenia. 3) Okres posiadania rachunku liczony jest od dnia jego otwarcia do dnia złożenia wniosku kredytowego. Dla klientów posiadających wyłącznie rachunek bieżący lub ROR otwarty w okresie pomiędzy datą złożenia wniosku kredytowego a datą podpisania umowy kredytowej, obowiązuje stawka prowizji określona w pkt ) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 5) Zmiana postanowieo Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt ) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 7) Dotyczy zabezpieczeo w postaci: hipoteki, zastawu, przeniesienia prawa własności, itp. 8) Opłata pobierana jest wyłącznie za pierwszą inspekcję przeprowadzaną w ramach danego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie lub rozbudowie nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania. Opłata obowiązuje dla kredytów udzielonych od r. Tab. 9 Czynności kasowo-skarbcowe 1. Depozyty rzeczowe 1.1 Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta za depozyt 5,00 zł 1.2 Przechowywanie depozytu kluczowego lub dokumentowego raz na 3 miesiące 5,00 zł 2. Opakowania do gotówki 2.1 Woreczki do monet wg aktualnych kosztów + 25% z tytułu kosztów manipulacyjnych 2.2 Portfel do skarbca nocnego Inne elementy służące do odprowadzania gotówki do skarbca nocnego (np. klucze) 15,00 zł 2.4 Udostępnienie skarbca nocnego 5,00 zł 3. Czynności kasowe 3.1 Wpłaty gotówkowe realizowane poprzez kasy: na rachunki prowadzone w Banku 1) od transakcji na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi zaopatrywania w energię elektryczną transakcji 0,5% min. 2,50 zł za usługi telekomunikacyjne od transakcji 1,50 zł na rachunek ZUS od transakcji 3,00 zł 3.2 Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty transakcji 0,5% min. 2,50 zł 3.3 Wymiana banknotów i monet z nominałów niższych na wyższe: bilon za rulon 0,10 zł min. 0,50 zł banknoty 0,50% 1) W przypadku rachunków bieżących prowizja jest pobierana od posiadaczy rachunków według stawek obowiązujących w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim. Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwośd, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. Tab. 10 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od czeku 2 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. od czeku 2 3. Inkaso czeków 1) od czeku 4 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika 2) od czeku 1) Niezależnie od prowizji bank zagraniczny może potrącid czeku własną opłatę. 2) Opłata pobierana od podawcy czeku. 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 11

11 Tab. 11 Inne usługi 1. Zaświadczenia/ potwierdzenia/ odpisy dokumentów 1.1 Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 5,00 zł 1.2 Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej: w oparciu o dokumenty z roku bieżącego w oparciu o dokumenty z lat ubiegłych za każdy rok Wydanie na życzenie Klienta pisemnego zaświadczenia potwierdzającego wysokośd salda na rachunku Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokośd zadłużenia w Banku z tytułu kredytów i innych tytułów Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie rachunku lub nie korzystanie z kredytu, bądź, że rachunek nie jest zajęty przez komornika 1.6 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) ,00 zł z roku bieżącego 15,00 zł z lat ubiegłych za każdy rok Sporządzenie odpisu: wyciągu z rachunku bankowego (bez załączników) za wyciąg 5,00 zł jednego dowodu lub wyciągu za dokument 5,00 zł 2. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu: 2) 2.1 realizacja jednorazowa za realizację realizacja częściowa za realizację 1 3. Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 1,00 zł 4) od 1 4. Za czynności/ usługi nieprzewidziane w Taryfie do 30 1) Nie dotyczy rachunku kredytowego. Ponadto opłat nie pobiera się: a) w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją na rachunku było dopisanie odsetek; b) gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury, dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 2) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Każdorazowo wg ustaleo Zarządu Banku. 12

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo