PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, Warszawa tel. (22) ; PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor ICiMB dr Stanisław Traczyk Wydanie 2 Warszawa, r.

2 SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne 1.1 Zakres prowadzonej certyfikacji 1.2 Dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji 1.3 Dostępność certyfikacji 1.4 Model systemu certyfikacji 1.5 Wymagania Jednostki Certyfikującej 1.6 Zmiany wymagań certyfikacyjnych 1.7 Odpowiedzialność 1.8 Podwykonawstwo II. III. Proces certyfikacji 2.1 Informacje wstępne 2.2 Rejestracja wniosku 2.3 Umowa o certyfikację 2.4 Audit Wybór zespołu auditującego Ocena dokumentacji Etap I auditu Etap II auditu 2.5 Raport z auditu 2.6 Audit dodatkowy 2.7 Ocena i decyzja 2.8 Przerwanie procesu certyfikacji 2.9 Dokumenty certyfikacyjne Nadzór 3.1 Zasady ogólne Utrzymanie certyfikacji Zawieszenie zakresu certyfikacji Ograniczenie zakresu certyfikacji Cofnięcie certyfikacji Rozszerzenie certyfikacji 3.2 Audit specjalny Audit interwencyjny z krótkim terminem powiadamiania 3.3 Ponowna certyfikacja - przedłużenie IV. Zasady posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi V. Przeniesienie praw VI. Odwołania i skargi VII. Poufność VIII. Opłaty IX. Informacje udostępniane publicznie ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 2/8

3 I. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Zakres prowadzonej certyfikacji Zakład Certyfikacji ICiMB, zwanym dalej Jednostka Certyfikująca (JC), prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS) według posiadanego zakresu akredytacji AC 104. Kod EA Opis branży PKD/EKD/NACE 16 Beton, cement, wapno,gips, itp Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli, wyrobów do użytku osobistego i domowego Z; Z 1.2 Dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania 1.3 Dostępność certyfikacji Obszar geograficzny Europa. Certyfikacja prowadzona jest w języku polskim lub z udziałem tłumacza. Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich Organizacji, których działalność mieści się w zakresie akredytacji niezależnie od formy własności, wielkości a także przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń lub ugrupowań. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe ani proceduralne. 1.4 Model systemu certyfikacji Stosowany w JC system certyfikacji prowadzony jest wg modelu, którego elementami są: certyfikacja systemu zarządzania jakością Organizacji w oparciu o: - merytoryczną analizę i ocenę dokumentacji systemowej, - audit systemu w Organizacji - dwuetapowy. nadzór nad certyfikowaną Organizacją w okresie ważności ceryfikatu realizowany poprzez: - audity kontrolne planowane, dodatkowe i specjalne, - monitoring działań Organizacji sposób posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi, publikacje, broszury, strona internetowa, itp., - analizę informacji z rynku od innych stron zainteresowanych. ponowna certyfikacja w oparciu o: - ocenę dokumentacji systemowej (w przypadku istotnych zmian), - audit ponownej oceny w ostatnim roku obowiązywania certyfikatu jednoetapowy lub (w uzasadnionych przypadkach) dwuetapowy. 1.5 Wymagania Jednostki Certyfikującej Wymagania stawiane Organizacjom w procesie certyfikacji i nadzoru to: spełnienie wymagań zawartych w normie będącej podstawą certyfikacji, spełnienie wymagań certyfikacyjnych określonych przez Jednostkę, w tym: umożliwienie przeprowadzenia auditów, udostępnienie dokumentacji systemowej, umożliwienie dostępu do wszystkich procesów, obszarów, zapisów i personelu dla celów certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji oraz w przypadku rozpatrywania skarg, umożliwienie ewentualnego udziału obserwatorów PCA lub szkolących się auditorów JC, utrzymywanie systemu zgodnie z wymaganiami normy bedącej podstawą udzielenia certyfikacji, informowanie Jednostki o wszelkich zmianach w Organizacji, m.in.: statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego, struktury organizacyjnej i zarządzania, miejsc prowadzenia działalności i kontaktów, ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 3/8

4 zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania, oraz istotnych zmian w systemie zarządzania i procesach. powoływanie się na udzieloną certyfikację zgodnie z zasadami określonymi przez JC. 1.6 Zmiany wymagań certyfikacyjnych W przypadku zmian legislacyjnych, dokumentu odniesienia będącego podstawą certyfikacji lub wymagań Jednostki Certyfikującej wszelkie informacje udostępnione są na stronie internetowej oraz przekazywane Klientom JC w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do dostosowania swojego systemu do zmienionych wymagań oraz umożliwienia Jednostce, na warunkach przez nią określonych, dokonanie weryfikacji podjętych działań dostosowawczych. 1.7 Odpowiedzialność Jednostka Certyfikująca ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące certyfikacji. Jednostka nie przekazuje ani nie zleca uprawnień do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku oraz do decyzji w sprawie udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji. 1.8 Podwykonawstwo Jednostka nie korzysta z usług podwykonawców. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Jednostka zastrzega sobie prawo do zlecenia określonych prac podwykonawcom, zgodnie z zasadami przyjętymi w JC. II. PROCES CERTYFIKACJI 2.1 Informacje wstępne Przeprowadzenie procesu certyfikacji wymaga złożenia przez Organizację formalnego wniosku na formularzu opracowanym przez JC oraz udostępnienia dokumentacji systemowej i wniesienia opłaty wstępnej. Formularz wniosku jest dostępny są na stronie internetowej Jednostki lub przesyłany na życzenie zainteresowanego. 2.2 Rejestracja wniosku Wniosek złożony do Jednostki Certyfikującej rozpoczyna działania związane z procesem certyfikacji. W ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu przeprowadzany jest przegląd wniosku, który polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia i kompletności załączników oraz na analizie zgłoszonego zakresu i zagrożeń dla bezstronności JC. Rejestracja prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku następuje z datą wpływu. W przypadku nieprawidłowości, po uzgodnieniach z Organizacją (telefonicznych lub pisemnych), rejestracja następuje w dniu uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w uzgodnionym terminie skutkuje jego odesłaniem bez dalszego rozpatrywania. Opłata wstępna nie podlega zwrotowi. 2.3 Umowa o certyfikację Rejestracja wniosku rozpoczyna proces certyfikacji. Na podstawie informacji zawartych we wniosku kalkulowany jest czas auditu i przygotowywna jest umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Umowa zawiera prawa i obowiązki obu stron oraz warunki realizacji zlecenia. Umowa zawierana jest z wnioskującą Organizacją. W przypadku organizacji wielozakładowej umowa zawierana jest z główną jednostką organizacyjną z wyszczególnieniem zakładu, objętego zgłoszonym zakresem certyfikacji. Uruchomienie kolejnych etapów procesu certyfikacji następuje po podpisaniu przez Organizację umowy i dokonaniu przedpłaty w wysokości około 45% kwoty umowy. 2.4 Audit Wybór zespołu auditującego Zespół auditujący wybierany jest do każdego auditu. W zależności od potrzeb do zespołu powoływani są eksperci techniczni. Proponowany skład zespołu przekazywany jest do wiadomości Organizacji z adnotacją o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec przedstawionego składu. Na życzenie Organizacji udostępniane są dodatkowe informacje o konkretnym członku zespołu. W ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 4/8

5 przypadku zgłoszenia sprzeciwu Organizacji wobec zaproponowanego składu, wybierany jest nowy zespół auditujący Ocena dokumentacji Wstępna ocena dokumentacji systemu zarządzania wnioskującej Organizacji dokonywana jest przez auditora/zespół auditorów w JC lub siedzibie Organizacji. Auditowanie dokumentacji dokonywane jest podczas pierwszego etapu auditu. W przypadku istotnych zastrzeżeń, uwagi dotyczące dokumentacji systemowej przekazywane są Organizacji w Sprawozdaniu z pierwszego etapu auditu Pierwszy etap auditu Pierwszy etap auditu polega na zebraniu niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, procesów i lokalizacji, w tym specyficznych warunków oraz danych statutowych i prawnych Organizacji. Podczas auditu ustalany jest obszar działalności będący przedmiotem auditu, zgodność dokumentacji i systemu z wymaganiami normy w celu określenia stopnia przygotowania Organizacji oraz zebrania danych do weryfikacji przydziału zasobów do drugiego etapu. Z auditu sporządzane jest Sprawozdanie określające wszystkie ustalenia łącznie z identyfikacją tych obszarów, które mogłyby być zaklasyfikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu. Sprawozdanie przekazywane jest Organizacji w celu podjęcia odpowiednich działań. Data drugiego etapu auditu ustalana jest z Organizacją, w czasie pozwalającym na wprowadzenie właściwych zmian w Organizacji Drugi etap auditu Drugi etap auditu ma na celu ocenę wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania jakością w Organizacji. Działania auditowe polegają na zebraniu obiektywnych dowodów potwierdzających zgodność systemu ze wszystkimi wymaganiami normy PN-EN ISO Badanie auditowe prowadzone przez auditora/zespół auditorów polega na przeglądzie dokumentów i zapisów oraz obserwacji i rozmowach z personelem. Zebrane dowody oceniane są w aspekcie ich zgodności z dokumentacją systemową oraz wymaganiami normy. Analizie poddane są wszystkie informacje i dowody z pierwszego i drugiego etapu auditu. Wniosek z auditu jest wynikiem przeglądu ustaleń w aspekcie zgodności ocenianego systemu oraz ewentualnych uwag i niezgodności. 2.5 Raport z auditu Z przeprowadzonego auditu sporządzany jest pisemny raport zawierający wyniki z auditu, w odniesieniu do auditowanych obszarów według zakresu określonego w planie auditu, komentarz do stwierdzonych niezgodności oraz oraz wniosek auditora - rekomendację udzielenia lub wniosek o odmowę udzielenia certyfkacji. Raport przekazywany jest przez Jednostkę Certyfikującą do Organizacji, która ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska do zapisów w nim zawartych oraz do przebiegu auditu. 2.6 Audit dodatkowy W przypadku stwierdzenia niezgodności, w celu oceny skuteczności wdrożonych działań korekcyjnych i/lub korygująch może być przeprowadzany audit dodatkowy. Organizacja jest informowana w formie pisemnej o konieczności przeprowadzenia auditu dodatkowego w terminie 30 dni od zakończenia auditu certyfikacyjnego. 2.7 Ocena i decyzja Ocena i decyzja w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikacji oparte są na analizie: sprawozdania z pierwszego etapu auditu oraz raportu z auditu certyfikacyjnego (II etapu) wniosek auditora, komentarz do niezgodności, dostępnych informacji z rynku, oraz ewentualnie opinii eksperta lub uchwały Komitetu Technicznego (w przypadku spraw rozpatrywanych). Warunkiem udzielenia certyfikacji jest pozytywna ocena zebranych w procesie certyfikacji materiałów. W przypadku odmowy udzielenia certyfikacji, decyzja wraz z uzasdnieniem przekazywana jest Organizacji w formie pisemnej. ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 5/8

6 2.8 Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na wniosek Organizacji lub w przypadku niespełnienia przez Organizację warunków umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Decyzję o przerwaniu procesu certyfikacji przekazywana jest Organizacji na piśmie. Przerwanie procesu certyfikacji skutkuje unieważnieiem rejestracji wniosku i anulowaniem umowy. Wznowienie certyfikacji wymaga ponownego złożenia wniosku. 2.9 Dokumenty certyfikacyjne Dokumentem potwierdzającym udzielenie certyfikacji jest certyfikat. Certyfikat wydawany jest od daty podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji, z okresem ważności na 3 lata. Przekazanie certyfikatu Organizacji następuje po: - podpisaniu umowy o nadzór, oraz - uregulowaniu wszystkich należności za proces certyfikacji. Jednostka Certyfikująca zastrzega sobie prawo własności do wydanych certyfikatów oraz raportów z auditów. III. NADZÓR 3.1 Zasady ogólne Nadzór realizowany jest poprzez: audity (planowane, dodatkowe i specjalne) w miejscu działalności Organizacji, oraz monitoring działań Organizacji sposób posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi, powoływania się na certyfikację - publikacje, broszury, itp., analizę informacji z rynku od innych stron zainteresowanych. Audity kontrolne (planowane) przeprowadzane są cyklicznie, średnio raz w roku. Termin pierwszego auditu w nadzorze wyznaczany jest nie później niż 12 miesięcy od daty drugiego etapu auditu. Kolejny termin ustalany jest po przeprowadzeniu auditu, z uwzględnieniem wniosków z raportu oraz wyników nadzoru. W wyniku prowadzonego nadzoru certyfikacja może być: utrzymana w pełnym zakresie, lub zawieszona w części lub w całości, lub ograniczona, lub cofnięta Utrzymanie certyfikacji Decyzja dotycząca utrzymania ważności certyfikacji podejmowana jest na podstawie przeglądu raportu i rekomendacji auditora, analizy dodatkowych informacji z rynku oraz po potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków umowy o nadzór. Decyzja dotyczy utrzymania certyfikacji do czasu następnego auditu kontrolnego, przy zachowaniu wymagań stanowiących podstawę udzielenia certyfikacji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Zawieszenie zakresu certyfikacji Zawieszenie może nastąpić na wniosek Organizacji o czasowej rezygnacji z certyfikacji lub po stwierdzeniu Jednostki nieprzestrzegania przez Organizację postanowień umowy o nadzór, w tym m.in. po stwierdzeniu nieprawidłowości funkcjonowania sytemu. Zawieszenie może dotyczyć części lub całości zakresu udzielonej certyfikacji. Okres zawieszenia wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Zawieszając certyfikację JC określa warunki, na jakich może nastąpić przywrócenie jej ważności. Nie spełnienie warunków określonych w decyzji o zawieszeniu skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji Ograniczenie zakresu certyfikacji Ograniczenie może nastąpić na wniosek Organizacji lub w wyniku działań kontrolnych Jednostki i dotyczyć tej części zakresu udzielonej certyfikacji, w obszarze której Organizacja stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych. Każde ograniczenie nie powinno zagrażać zgodności systemu z wymaganiami normy. ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 6/8

7 Ograniczenie zakresu certyfikacji potwierdzone jest wystawieniem nowego certyfikatu z datą wydania od dnia podjęcia decyzji o ograniczeniu, z terminem ważności certyfikatu dotychczasowego. Organizacja zobowiązana jest, na żądanie Jednostki Certyfikującej, do zwrotu dotychczasowego certyfikatu Cofnięcie certyfikacji Cofnięcie certyfikacji może nastąpić na wniosek Organizacji lub być następstwem nie spełnienia w ustalonym terminie warunków podanych przy zawieszeniu certyfikacji lub rażącego naruszenia warunków certyfikacji. Decyzja o cofnięciu certyfikacji wraz z uzasadnienim przekazywana jest Organizacji w formie pisemnej. Po cofnięciu, umowa o nadzór zostaje rozwiązana i Organizacja traci prawo do posługiwania się dokumentami certyfikacyjnymi. Na żądanie JC Organizacja zobowiązana jest zwrócić posiadany certyfikat Rozszerzenie zakresu certyfikacji Rozszerzenie zakresu udzielonej już certyfikacji następuje na wniosek Organizacji i może dotyczyć dodatkowych obszarów lub elementów systemu zarządzania nie objętych dotychczasową certyfikacją. Rozszerzenie wymaga złożenia wniosku, na podstawie przeglądu którego określane są działania auditowe niezbędne do podjęcia decyzji o rozszerzeniu. W celu oceny zakresu rozszerzenia przeprowadzany jest audit specjalny. Działania auditowe dotyczące zgłoszonego rozszerzenia mogą być prowadzone w powiązaniu z auditem w nadzorze. Rozszerzenie ma formę aneksu do certyfikatu z terminem obowiązywania od daty decyzji o rozszerzeniu do końca ważności certyfikatu podstawowego. 3.2 Audit specjalny Audity specjalne przeprowadza się: po wprowadzeniu znaczących zmian w systemie Organizacji, w procesach lub w wyrobie, oraz w przypadku: uzasadnionych skarg klientów Dostawcy (audity interwencyjne), rozszerzenia lub (w przypadku wniosku Dostawcy) ograniczenia zakresu certyfikacji, przejęcia firmy i przeniesienia certyfikacji, sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych zmian w systemie Organizacji wynikających ze zmian wymagań Jednostki Certyfikującej (proceduralne, legislacyjne, normatywne, itp.,) Audit interwencyjny z krótkim terminem powiadamiania Audity interwencyjne przeprowadzane są w przypadku konieczności zbadania uzasadnionej skargi złożonej na certyfikowaną Organizację lub zbadania wprowadzonych w Organizacji zmian wpływających na zdolność systemu do dalszego spełniania wymagań normy lub weryfikacji działań warunkujących przywrócenie ważności certyfikacji w przypadku wcześniejszego zawieszenia. Zakres auditu oraz skład zespołu auditującego uzależniony jest od zakresu obszaru poddanego ocenie. Audit interwencyjny nie wymaga zgody ani ustalenia z Organizacją daty jego przeprowadzenia. 3.3 Ponowna certyfikacja - przedłużenie Przedłużenie certyfikacji następuje na podstawie zgłoszenia Organizacji. Warunkiem zachowania ciągłości jest złożenie wniosku (w terminie 3 miesięcy) oraz zamknięcie ewentualnych niezgodności przed upływem ważności poprzedniego certyfikatu. Audit obejmuje pełną ocenę systemu Organizacji z uwzględnieniem wyników nadzoru. W przypadku znaczących zmian w systemie lub zmian legislacyjnych może być przeprowadzony audit dwuetapowy (I i II etap). Decyzję w sprawie przedłużenia certyfikacji podejmowana jest na podstawie wyników auditu oraz wszystkich informacji zebranych w czasie prowadzonego wcześniej nadzoru. IV. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ DOKUMENTAMI CERTYFIKACYJNYMI Organizacja ma prawo podawać do publicznej wiadomości, że posiada certyfikat systemu zarządzania QMS w zakresie udzielonej certyfikacji. Zasady posługiwania się dokumentami ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 7/8

8 certyfikacyjnymi oraz zasady powoływania się na certyfikację przesyłane są Organizacji jako załącznik do umowy o nadzór. V. PRZENIESIENIE PRAW Przeniesienie prawa do posiadanej certyfikacji nastepuje na wniosek Organizacji i dotyczy: - zmian statusowych, lub - przejęcia firmy. W przypadku zmiany statusu prawnego Organizacji przeniesienie praw wynikających z umowy o nadzór i przepisanie certyfikatu nastepuje na podstawie złożonego pisma Organizacji oraz wypisu wydanego przez właściwy organ. W przypadku przejęcia firmy przeprowadzany jest audit specjalny. VI. ODWOŁANIA I SKARGI Organizacja ma prawo złożyć odwołanie od każdej decyzji Jednostki Certyfikującej oraz pozostałych rozstrzygnięć dotyczących procesu certyfikacji i nadzoru nad wydanym certyfikatem lub skargę-reklamację dotyczącą działań JC do Dyrektora ICiMB. Złożenie odwołania/skargireklamacji nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu. Inne strony zainteresowane mogą składać skargi dotyczące działań Klientów Jednostki. W procesie rozpatrywania skarg zachowana jest zasada poufności w odniesieniu do składającego skargę oraz przedmiotu skargi. Skargi dotyczące Klientów Jednostki rozpatrywane są przez Dyrektora Instytutu. W celu określenia właściwych działań mogą być zbierane dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie. VII. POUFNOŚĆ Jednostka Certyfikująca gwarantuje ochronę informacji, uzyskanych podczas działań związanych z prowadzoną certyfikacją, dotyczących stosowanego systemu i funkcjonowania Organizacji. Do publicznej wiadomości podawane są informacje wyłącznie w zakresie określonym w normie PN-EN ISO/IEC Informacje są również ujawniane w przypadkach wymaganych przez prawo z jednoczesnym powiadomieniem Organizacji o treści przekazanych informacji oraz instytucjom uprawnionym, w tym PCA. Mogą być one także ujawnione stronie trzeciej na podstawie pisemnej zgody zainteresowanego. VIII. OPŁATY Opłata za proces certyfikacji uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych w Organizacji, w obszarze objętym systemem zarządzania jakością, i określona jest w Cenniku Jednostki. IX. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE Do publicznej wiadomości na stronie podawane są informacje dotyczące wydanych przez Jednostkę certyfikatów łącznie ze statusem danego certyfikatu oraz na życzenie wszystkich stron zainteresowanych potwierdzana jest ważność danej certyfikacji. W przypadku skargi na Klienta Jednostki zakres informacji udostępnionej publicznie uzgadniany jest pomiędzy Organizacją a wnoszącym skargę. KONIEC ZC ICiMB Wydanie 2 z r. 8/8

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 1/9 PROGRAM JEST WŁASNOŚCIĄ INSTYTUTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i prezentuje zasady,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Proces certyfikacji i nadzoru systemu. standardu BRC lub IFS

PROCEDURA. Proces certyfikacji i nadzoru systemu. standardu BRC lub IFS Strona 1 / 10 1 Cel i zakres stosowania Niniejsza procedura ustala kolejne czynności podczas przeprowadzania procesów certyfikacji przez jednostkę certyfikującą w zakresie wymagań standardów BRC (Food

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO

PN-EN ISO :2007, PN-EN ISO 1 Informacje ogólne TÜV NORD Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację procesów spawalniczych w oparciu o normy PN-EN ISO 3834-4:2007. Certyfikacja procesów spawalniczych prowadzona w TÜV NORD Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: IX Data edycji: 10.2016 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 4-2018 DATA WYDANIA: 10.12.2018 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012

Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 Program certyfikacji systemów zarządzania PC/QMS/PL/02 Wydanie z 27.04.2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NEPCON SP. Z O.O.... 3 3. PRZEPROWADZENIE PROCESU CERTYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Nr PR - 9. Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa

PROCEDURA Nr PR - 9. Proces certyfikacji i nadzoru systemu zarządzania ( jakością, środowiskowego, BHP lub bezpieczeństwa Strona 1 / 14 1 Cel i zakres stosowania Niniejsza procedura ustala kolejne czynności podczas przeprowadzania procesów certyfikacji przez w jednostkę certyfikującą GLOBAL Służy systematycznemu zbieraniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo