POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC Wydanie 2 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Definicje Wymagania akredytacyjne Specyficzne wymagania programu Wymagania dotyczące struktury organizacyjnej Wymagania dotyczące zasobów Wymagania dotyczące informacji Wymagania dotyczące procesu Wymagania dotyczące systemu zarządzania jednostek certyfikujących5 5 Zakres akredytacji Szczegółowe zasady oceny Wniosek Obserwacja Postanowienia końcowe Dokumenty związane Załączniki...6 Załącznik nr Wydanie 2 z r. str. 2/7

3 1 Wprowadzenie Tekst niniejszego dokumentu opracowano w Polskim Centrum Akredytacji. Celem opracowania tego dokumentu było określenie wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) wg PN-ISO/IEC 27001, aby mogły być uznane za kompetentne i wiarygodne. Dokument ten zawiera wytyczne ułatwiające jednolite stosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC i PN-ISO/IEC Należy je interpretować jako doprecyzowanie niektórych wymagań zawartych w normach PN-EN ISO/IEC i PN-ISO/IEC Ponadto dokument zawiera zasady akredytacji specyficzne dla jednostek certyfikujących ISMS wg PN-ISO/IEC Odwoływanie się w dokumencie do norm niedatowanych oznacza odwołanie do ostatniego wydania normy. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się definicje zawarte w dokumentach przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto: ISMS system zarządzania bezpieczeństwem informacji. jednostka certyfikująca każda jednostka prowadząca certyfikację ISMS wg PN-ISO/IEC 27001; 3 Wymagania akredytacyjne Jednostka certyfikująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji powinna spełniać wymagania akredytacyjne określone w: - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie oraz certyfikację systemów zarządzania; - PN-ISO/IEC Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; - PN-EN ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego; - IAF MD 1:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych; - IAF MD 2:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania; - EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych; - DAC-17 Wytyczne PCA do stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17021; - wymagania zawarte w niniejszym dokumencie (). 4 Specyficzne wymagania programu Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC Wydanie 2 z r. str. 3/7

4 4.1 Wymagania dotyczące struktury organizacyjnej W Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowany program certyfikacji na zgodność z wymaganiami PN-ISO/IEC Jeżeli ma to zastosowanie, jednostka powinna zróżnicować program certyfikacji w zależności od dziedzin ocenianej działalności organizacji ubiegających się o certyfikację z uwzględnieniem działów i grup według Załącznika nr 1. Zaleca się stosowanie listy kontrolnej (checklisty) przeznaczonej dla auditorów i ewentualnie ekspertów oceniających ISMS, przywołanej w programie certyfikacji. W Komitet chroniący bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów certyfikacji ISMS. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia oraz odpowiednie uzupełnienie składu Komitetu, itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki sposób zapewnia Komitetowi tę wiedzę. 4.2 Wymagania dotyczące zasobów W Auditorzy (w tym auditorzy wiodący) w obszarze ISMS powinni mieć poza ogólnymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie auditowania, również umiejętności i wiedzę właściwą do auditowania w specyficznych obszarach technicznych, określonych zgodnie z Załącznikiem 1 W Grupa lub osoba podejmująca decyzje w sprawie udzielenia, utrzymania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji ISMS powinna rozumieć normy PN-ISO/IEC i PN-ISO/IEC i wymagania certyfikacyjne oraz powinna mieć wykazane kompetencje do oceny procesów auditowania i związanych z nimi rekomendacji zespołu auditującego. W Jednostka certyfikująca powinna prowadzić i utrzymywać zapisy z obserwacji działalności swoich auditorów i ekspertów technicznych, prowadzących ocenę organizacji w zakresie wymagań normy PN-ISO/IEC W Częstotliwość obserwacji każdego auditora, w tym technicznego, powinna wynosić co najmniej raz na 3 lata. 4.3 Wymagania dotyczące informacji W W certyfikatach wydawanych przez jednostkę, powinien być jednoznacznie określony charakter działalności organizacji, identyfikowany zgodnie z Załącznikiem Wymagania dotyczące procesu W W przypadku przenoszenia akredytowanej certyfikacji, jednostka powinna mieć udokumentowane zasady postępowania, spójne z wymaganiami zawartymi w IAF MD 2:2007. W W nawiązaniu do zasady wymienionej w punkcie c) PN-EN ISO/IEC 17021, zaleca się, aby jednostka zapewniła rotację zespołów oceniających w taki sposób, żeby oceny w kolejnych cyklach certyfikacji były prowadzone przez inny zespół oceniający. W Ustalając czas auditu, jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę wymagania normy PN-ISO/IEC Jednostka certyfikująca powinna określić jednakowe dla wszystkich organizacji zasady kalkulowania czasu oceny systemu zarządzania według normy PN-ISO/IEC 27001, w tym kalkulowania czasu oceny w przypadku posiadania przez organizację zintegrowanego systemu zarządzania. Sprawy te reguluje dokument EA-7/05, którego wymagania jednostki powinny uwzględnić w swoich systemach zarządzania. Wydanie 2 z r. str. 4/7

5 W Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane zasady wybierania próbki w przypadku auditowania ISMS organizacji wielooddziałowych. Zasady te powinny być spójne z wymaganiami określonymi w dokumencie IAF MD 1:2007. W Zespół auditujący powinien być powołany i złożony z auditorów wg W Wybór zespołu powinien być przeprowadzony w odniesieniu do przydzielonych kompetencji auditorów i ekspertów technicznych oraz może być dokonany zarówno spośród wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów ludzkich. 4.5 Wymagania dotyczące systemu zarządzania jednostek certyfikujących W Jednostka certyfikująca powinna mieć wdrożony u siebie dowolny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, z tym, że zalecanym jest system spełniający wymagania PN-ISO/IEC W Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury i procesy związane z certyfikacją ISMS. 5 Zakres akredytacji Zakres akredytacji określa się w odniesieniu do rodzajów działalności gospodarczej identyfikowanych według Załącznika nr 1, uszczegółowionych wg określonej grupy lub klasy działalności produkcyjnej lub usługowej. W dokumentach akredytacyjnych jednostek certyfikujących ISMS PCA potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC oraz normy PN-ISO/IEC Szczegółowe zasady oceny PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących ISMS postępuje zgodnie z zasadami akredytacji podanymi w dokumentach DA-01 i DAC-08 oraz zasadami określonymi poniżej. 6.1 Wniosek Wniosek o akredytację lub o rozszerzenie zakresu akredytacji na certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji składa się na formularzach FA-01 i FAC-02. Do wniosku należy dołączyć, oprócz dokumentów wymaganych w dokumencie DAC-08, opis własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (patrz punkt W ). 6.2 Obserwacja W procesach akredytacji i rozszerzania zakresu akredytacji na certyfikację ISMS, obserwacji podlega wyłącznie audit certyfikacyjny (etap 1 + etap 2). Ponadto ocenie podlega raport sporządzony przez zespół jednostki certyfikującej. W procesie akredytacji, obserwacji podlega praca każdego członka zespołu auditującego jednostki certyfikującej. Liczebność zespołu PCA jest określana w zależności od liczebności zespołu oceniającego jednostki certyfikującej w proporcji co najmniej 1 osoba zespołu PCA na dwie osoby zespołu oceniającego jednostki certyfikującej. W przypadku auditów certyfikacyjnych w organizacjach wielooddziałowych PCA obserwuje wyłącznie audit w siedzibie organizacji. W każdej ocenie w nadzorze jest przeprowadzana ocena na miejscu i obserwacja. Obserwacji podlega tylko etap 2 auditu certyfikacyjnego lub audit w nadzorze. Wydanie 2 z r. str. 5/7

6 Przy ponownej akredytacji obowiązują zasady jak dla procesu akredytacji, przy czym obserwacji podlegają oba etapy auditu certyfikacyjnego lub, w przypadku gdy jednostka nie ma nowego klienta, audit w nadzorze. Przy wyborze auditów do obserwacji w programie ISMS PCA kieruje się zasadą wyboru obszarów krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. Za takie obszary PCA uznaje dziedziny działalności identyfikowane kodami EA (patrz Załącznik nr 1): - kod EA 32 - NACE/PKD 64, 65, 66; - kod EA 33 NACE/PKD 62, 63.1; - kod EA 36 NACE/PKD 84; - kod EA 38 NACE/PKD 86.1, 86.2; - kod EA 39 NACE/PKD Uzyskanie akredytacji w obszarach działalności krytycznych, zdefiniowanych powyższymi kodami NACE/PKD, wymaga przeprowadzenia przez PCA obserwacji podczas auditu jednostki w organizacjach prowadzących działalność w obszarach objętych ww. kodami NACE/PKD. 7 Postanowienia końcowe Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 1 z r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 62 z dnia r. 8 Dokumenty związane PN-ISO/IEC 27001: Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania DA-01 Opis systemu akredytacji; DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji; DAC-08 Akredytacja jednostek certyfikujących. Wymagania szczegółowe. Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl). Dokumenty EA i IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: IAF: Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. 9 Załączniki Załącznik nr 1 Rodzaje działalności gospodarczej Wydanie 2 z r. str. 6/7

7 Rodzaje działalności gospodarczej Załącznik nr 1 Kod EA Branża Kod NACE/PKD 1 1 Rolnictwo, rybołówstwo 01, 02, 03 2 Górnictwo i kopalnictwo 05, 06, 07, 08, 09 3 Produkty żywnościowe, napoje, wyroby tytoniowe 10, 11, 12 4 Tekstylia i wyroby tekstylne 13, 14 5 Skóry i wyroby skórzane 15 6 Drewno i jego przetwory 16 7 Miazga, papier i wyroby papiernicze 17 8 Firmy wydawnicze 58.1, Drukarnie Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Paliwa jądrowe 24.46, Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne 20 bez Farmaceutyki Wyroby z gumy i plastiku Niemetaliczne produkty nieorganiczne 23 bez 23.5 i Beton, cement, wapno, gips itp. 23.5, Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, Maszyny i osprzęt do nich 25.4, 28, 30.4, 33.12, Urządzenia elektryczne i optyczne 26, 27, 33.13, 33.14, Przemysł stoczniowy 30.1, Lotnictwo 30.3, Inne urządzenia transportowe 29, 30.2, 30.9, Produkcja niesklasyfikowana gdzie indziej 31, 32, Recykling Dostawy energii elektrycznej Dostawy gazu Dostawy wody 35.3, Budownictwo 41, 42, Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów 45, 46, 47, 95.2 mechanicznych, motocykli, wyrobów do użytku osobistego i domowego 30 Hotele i restauracje 55, Transport, przechowalnictwo, łączność 49, 50, 51, 52, 53, Pośrednictwo finansowe; nieruchomości; wynajem 64, 65, 66, 68, Technika informatyczna 58.2, 62, Usługi inżynierskie 71, 72, 74 bez Inne usługi 69, 70, 73, 74.3, 78, 80, 81, Administracja publiczna Szkolnictwo Zdrowie i opieka społeczna 75, 86, 87, Inne służby socjalne 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96 1 Klasyfikacja Działalności Gospodarczej NACE Rev. 2 wg Rozporządzenia PE i Rady Nr 1893/2006 (OJ L 393/1 z ); Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz.1885) Wydanie 2 z r. str. 7/7

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 kwietnia 2015 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, 13.02.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485) IAF MD 9:2011 International Accreditation Forum, Inc. (IAF) Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT. Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT. Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania? Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania? Certyfikacja systemów zarządzania - normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PN-EN ISO 14001:2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011

WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYTYCZNE DO AUDITOWANIA ISO 19011 1 ĆWICZENIE NR. 6 2 NORMA PN-EN Norma PN-EN Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo