REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)"

Transkrypt

1 Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada PEFC Polska Warszawa,

2 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Zakres dokumentu 3 3. Jednostki certyfikujące Kompetencje jednostek certyfikujących Auditorzy 4 4. Procedury certyfikacyjne 4 5. Akredytacja 5 6. Uznanie jednostki certyfikacyjnej przez Radę PEFC Polska 6 2

3 1. Wstęp Rada PEFC uznaje, że certyfikacja gospodarki leśnej i łańcucha dostaw zależy od międzynarodowych standardów i procedur certyfikacji, zdefiniowanych w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO), European cooperation for Accreditation (EA) lub International Accreditation Forum (IAF). W niniejszym dokumencie określono procedury certyfikacji i akredytacji dla potrzeb certyfikacji lasów i łańcucha dostaw, przyjęte i uznane za wiarygodne i odpowiednie przez Radę PEFC. Rada PEFC nie ma prawa określać wymagań dotyczących auditów i podejmowania decyzji w procesie certyfikacji i akredytacji. Jednakże ma wpływ na wydawanie licencji na używanie znaku handlowego PEFC w stosunku do określonych typów certyfikacji. 2. Zakres dokumentu W niniejszym dokumencie, opracowanym na podstawie dokumentów przyjętych przez Walne Zgromadzenia Rady PEFC w dniu r. i zweryfikowanych przez Walne Zgromadzenie Rady PEFC w dniu r., określono główne właściwości, zadania i wymagania certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw. 3. Jednostki certyfikujące 3.1. Kompetencje jednostek certyfikujących Certyfikacja PEFC musi być prowadzana przez niezależne, bezstronne instytucje, niezaangażowane w ustalanie standardów certyfikacji, jako ciała zarządzające lub zarządzające lasami. Uznane przez Radę PEFC jednostki certyfikujące powinny spełniać warunki zgodnie z normami: a) ISO Guide 62 (PN-EN ) w przypadku certyfikacji systemów jakości; b) ISO Guide 65 (PN-EN ) w przypadku certyfikacji wyrobów ( wyrób w szerokim rozumieniu również jako produkcja i usługi; c) innymi wymaganiami stawianymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Jednostki certyfikacyjne przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej na podstawie dokumentu 4 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC, muszą spełnić wymagania określone w ISO Guide 62 (PN-EN ) Jednostki certyfikacyjne przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw na podstawie dokumentu 5 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC, muszą spełnić wymagania określone w ISO Guide 65 (PN-EN ) Jednostki przeprowadzające certyfikację leśnictwa powinny posiadać właściwe kompetencje dotyczące oceny prowadzenia gospodarki leśnej, jej uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych oraz znajomość kryteriów certyfikacji lasów. Jednostki certyfikujące łańcuch dostaw powinny posiadać właściwe kompetencje dotyczące oceny procesu zaopatrzenia w drewno, jego przetwarzania, przepływu materiałów na różnych etapach produkcji i handlu. 3

4 Jednostki certyfikujące muszą charakteryzować się dobrą znajomością - w zależności od dziedziny działania (certyfikacja gospodarki leśnej, certyfikacja łańcucha dostaw) - krajowego systemu certyfikacji PEFC. Zgodność jednostek certyfikujących z wyżej wymienionymi wymaganiami musi być sprawdzona przy akredytacji, stosownie do zapisów w punkcie Auditorzy Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za zatrudnienie właściwych auditorów, posiadających odpowiednią wiedzę techniczną dotyczącą procesu certyfikacji i zagadnień związanych (odpowiednio do rodzaju przeprowadzanej certyfikacji) z gospodarką leśną lub łańcuchem dostaw. Auditorzy powinni spełniać ogólne warunki przewidziane w normie PN-EN ISO 19011: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i / lub zarządzania środowiskowego, oraz opisane w dokumencie nr 2 (Szczegółowe Zasady Prowadzania Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa) Jednostki certyfikujące mogą spełniać warunki techniczne określone dla auditorów przez obecność ekspertów technicznych w grupach dokonujących auditów gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw. Wypełnienie wyżej wymienionych warunków będzie sprawdzane podczas procesu akredytacji opisanego w punkcie Procedury certyfikacyjne Jednostki certyfikujące muszą mieć ustalone wewnętrzne procedury dotyczące certyfikacji gospodarki leśnej, zgodne z Polskim Systemem Certyfikacji Leśnictwa PEFC oraz dla certyfikacji łańcucha dostaw zgodne z Dokumentem Normatywnym: Łańcuch Dostaw Produktów Leśnych Wymagania, przyjętym przez Walne Zgromadzenie Rady PEFC w dniu r i późniejszymi zmianami. Stosowane procedury certyfikacyjne muszą być zgodne (odpowiednio do zakresu prowadzonych prac) z wymaganiami ujętymi w następujących dokumentach: a) ISO Guide 62 (PN-EN ) - w przypadku certyfikacji systemów jakości; b) ISO Guide 65 (PN-EN ) - w przypadku certyfikacji wyrobów ( wyrób szeroko rozumiany również jako proces i usługi); Stosowane przez jednostki przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej na podstawie dokumentu 4 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC procedury certyfikacyjne, muszą spełnić wymagania określone w ISO Guide 62 (PN-EN ) Stosowane przez jednostki przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw na podstawie dokumentu 5 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC procedury certyfikacyjne, muszą spełnić wymagania określone w ISO Guide 65 (PN-EN ) Stosowane procedury audytów muszą spełniać, bądź być kompatybilne z wymaganiami normy ISO Dodatkowo, jednostki certyfikujące zobowiązane są do: 4

5 a) informowania Rady PEFC Polska o wszystkich wydawanych certyfikatach w zakresie gospodarki leśnej i łańcucha dostaw oraz o zmianach dotyczących ważności i zakresu tych certyfikatów; W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy, jednostka certyfikacyjna musi dostarczyć Radzie PEFC Polska listę wszystkich zakładów wchodzących w skład certyfikowanego podmiotu. W przypadku gdy certyfikacja łańcucha dostaw ma charakter wielozakładowy, obejmując zakłady w więcej niż jednym kraju, właściwym organem PEFC jest Rada PEFC kraju na terenie którego zarejestrowana jest główna siedziba certyfikowanego podmiotu. Informacje o zakładach zlokalizowanych poza krajem zarejestrowania centrali muszą być dostarczone przez jednostkę certyfikacyjną również do rady PEFC kraju na którego terenie znajduję się zakłady centrali. b) kontrolowania używania logo PEFC, jeżeli przyznane zostało prawo stosowania logo PEFC. Maksymalny okres trwania auditu, zarówno dla certyfikacji gospodarki leśnej jak i dla certyfikacji łańcucha dostaw, wynosi rok. Maksymalny okres ważności certyfikatu wynosi pięć lat. Dowody na potwierdzenie zgodności z wymaganiami certyfikacji gospodarki leśnej powinny (jeśli to możliwe) zawierać odpowiednie informacje również ze źródeł zewnętrznych (agencje rządowe, organizacje społeczne, samorządy etc.). Napisane przez jednostkę certyfikacyjną podsumowanie raportu z certyfikacji, z podsumowaniem wyników zgodności prowadzonej gospodarki leśnej z wymaganiami standardu certyfikacji otrzymane podczas audytu, musi być przez nią udostępnione opinii publicznej. Dodatkowe, szczególne wymagania dotyczące procedur certyfikacyjnych, poza wyżej wymienionymi, zostały ujęte w dokumencie nr 2 (Szczegółowe Zasady Prowadzania Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa). Zgodność procedur certyfikacyjnych z powyższymi wymaganiami musi być sprawdzona podczas procesu akredytacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie Akredytacja Jednostki certyfikujące, prowadzące certyfikację gospodarki leśnej lub łańcucha dostaw, w celu zapewnienia wiarygodności certyfikacji powinny być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Informacja o akredytacji, zawierająca numer akredytacji i nazwę instytucji akredytującej, powinna znajdować się na każdym wydanym certyfikacie. Jednostka akredytująca powinna działać w ramach European co-operation for accreditation (EA) i / lub International Accreditation Forum (IAF) oraz spełniać wymagania przedstawione w normie ISO/IEC (E) i innych dokumentach uznawanych przez tą organizację. 5

6 Jednostki certyfikujące powinny prowadzić certyfikację gospodarki leśnej i łańcucha dostaw jako certyfikację akredytowaną. Istnieją dwie procedury uznawane przez Radę PEFC: a) Jednostki prowadzące certyfikację gospodarki leśnej i / lub łańcucha dostaw muszą posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. b) Jednostki prowadzące certyfikację gospodarki leśnej i / lub łańcucha dostaw jako część certyfikacji QMS (Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001), EMS (Systemy zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001), muszą być akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji QMS, EMS w tym określonym obszarze. Jednostki certyfikacyjne przeprowadzające certyfikację gospodarki leśnej na podstawie dokumentu 4 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC, muszą być akredytowane w oparciu o normę ISO Guide 62 (PN-EN ) Jednostki certyfikacyjne przeprowadzające certyfikację łańcucha dostaw na podstawie dokumentu 5 Polskiego systemu certyfikacji leśnictwa PEFC, muszą być akredytowane w oparciu o normę ISO Guide 65 (PN-EN ) Niedostosowanie do wymogów akredytacji powoduje uznanie certyfikacji za niezgodną z wymaganiami Rady PEFC; taka certyfikacja nie będzie rozpatrywana jako certyfikacja dla celów PEFC. W wyjątkowych przypadkach Walne Zgromadzenie Rady PEFC, na pisemną prośbę Rady PEFC Polska, może wyrazić zgodę na czasowe odstępstwo od powyższych wymagań. Pismo w tej sprawie musi zawierać powód, dla którego zostaje przedłożona prośba oraz wyjaśnienie jak zostanie zachowana wiarygodność procesu certyfikacji z uwzględnieniem wymiernych, bieżących działań zmierzających do zapewnienia wiarygodności. 6 Uznanie jednostki certyfikacyjnej przez Radę PEFC Polska Jednostka certyfikująca działająca na polu certyfikacji gospodarki leśnej i/lub certyfikacji łańcucha dostaw w ramach Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC musi być uznana przez Radę PEFC Polska Prośba o uznanie musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych dla jednostek certyfikujących opisanych w rozdziale 12 dokumentu nr 2 Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC oraz ponadto musi zobowiązać się do: a) Informowania Rady PEFC Polska o wszystkich zmianach w jednostce certyfikującej związanych z kryteriami kwalifikacyjnymi (status prawny, procedury audytu, etc.) b) Informowania Rady PEFC Polska o podmiotach ubiegających się o certyfikację i proponowanych przez jednostkę certyfikacyjną warunkach zapłaty za przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych. c) Informowania Rady PEFC Polska o przystąpieniu do prac certyfikacyjnych oraz wydaniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu. 6

7 d) Informowania Rady PEFC Polska o podmiotach certyfikowanych (nazwa, typ certyfikatu, aktualna powierzchnia lasów objęta certyfikatem, wielkość produkcji certyfikowanej) Rada PEFC Polska nie może używać tych warunków w celu dyskryminowania jednostek certyfikujących lub tworzenia przeszkód do działania na rynku usług certyfikacyjnych. 7

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu

Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Strona 2 z 27 Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/10 System KZR INiG /10 Krakóww, Listopad 2013

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo