POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3

2 Warszawa, r.

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Definicje Wymagania akredytacyjne Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw Specyficzne wymagania programu Wymagania dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Struktura organizacyjna i najwyższe kierownictwo Komitet chroniący bezstronność Kompetencje kierownictwa i personelu Personel zaangażowany w działania certyfikacyjne Zapisy dotyczące personelu Informacje dostępne publicznie Dokumenty certyfikacyjne Poufność Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami Wybór i powołanie zespołu auditującego Ustalanie czasu auditu Przegląd wniosku Audit początkowej certyfikacji Pierwszy etap auditu Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Audity wewnętrzne Wymagania dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC Wymagania ogólne Wymagania dotyczące struktury Wymagania dotyczące zasobów Wymagania dotyczące procesu Wymagania dotyczące systemu zarządzania Przygotowanie oceny Zakres akredytacji Szczegółowe zasady oceny Postanowienia końcowe Dokumenty związane Wydanie 3 z r. str. 3/11

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument został opracowany w celu harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek certyfikujących gospodarkę leśną oraz jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Akredytacja jednostek prowadzących działalność w tym obszarze ma charakter dobrowolny. Jednostki certyfikujące w tym obszarze wnioskujące o akredytację i akredytowane w tym obszarze powinny spełniać wymagania akredytacyjne określone w niniejszym dokumencie. Akredytacja jednostek certyfikujących w systemie PEFC potwierdza spełnianie przez te jednostki wymagań dokumentu PEFC oraz: a. normy PN-EN ISO/IEC w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej; b. normy PN-EN ISO/IEC w przypadku certyfikacji łańcucha dostaw. Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez Polskie Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z PEFC Polska oraz we współpracy z Komitetem Technicznym Specjalistycznym ds. Środowiska. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się definicje zawarte w dokumentach przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto: dokumenty PEFC jednostka certyfikująca 3 Wymagania akredytacyjne dokumenty kryterialne, techniczne i instruktażowe PEFC każda jednostka prowadząca certyfikację w systemie PEFC 3.1 Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Jednostka certyfikująca w zakresie gospodarki leśnej, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną powinna spełniać: ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie oraz certyfikację systemów zarządzania; specyficzne wymagania akredytacyjne podane w: dokumencie nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady Ogólne); dokumencie nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa PEFC; dokumencie nr 4 PEFC Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów; niniejszym dokumencie, przy czym słów powinien; należy użyto do wskazania tych postanowień, które odzwierciedlając wymagania właściwej normy, są obowiązkowe. Słów zaleca się użyto w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobów spełniania wymagań normy. Jednostka może spełniać te wymagania w inny, równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać w ramach procesu akredytacji/nadzoru przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Wydanie 3 z r. str. 4/11

5 Ponadto, mają zastosowanie warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania, w tym polityki PCA i obowiązkowe dokumenty EA i/lub IAF, w szczególności wymienione w dokumencie DACS Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw Jednostka certyfikująca w zakresie łańcucha dostaw, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną powinna spełniać: ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi; specyficzne wymagania akredytacyjne podane w: dokumencie nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady Ogólne); dokumencie nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa PEFC; PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne; PEFC ST 2003 Wymagania dla Jednostek Certyfikujących według międzynarodowej normy PEFC dotyczącej łańcucha dostaw; niniejszym dokumencie, przy czym słów powinien; należy użyto do wskazania tych postanowień, które odzwierciedlając wymagania właściwej normy, są obowiązkowe. Słów zaleca się użyto w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobów spełniania wymagań normy. Jednostka może spełniać te wymagania w inny, równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać w ramach procesu akredytacji/nadzoru przeprowadzanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Ponadto, mają zastosowanie warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania, w tym polityki PCA i obowiązkowe dokumenty EA i/lub IAF, w szczególności wymienione w dokumencie DACW Specyficzne wymagania programu 4.1 Wymagania dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Jednostka ubiegająca się o akredytację powinna spełnić wszystkie wymagania dokumentów przywołanych w punkcie 3.1 powyżej. Warunkiem ubiegania się o akredytację obejmującą program certyfikacji gospodarki leśnej jest posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji w zakresie certyfikacji EMS wg PN-EN ISO lub QMS wg PN-EN ISO Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC Struktura organizacyjna i najwyższe kierownictwo W Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowany program certyfikacji na zgodność z wymaganiami PEFC, uwzględniający wymagania dotyczące kompetencji auditorów zgodnie z punktem 3.2 dokumentu nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (zasady ogólne). Uwaga: Zaleca się stosowanie listy kontrolnej (checklisty) przeznaczonej dla auditorów i ewentualnie ekspertów oceniających gospodarkę leśną, przywołanej w programie certyfikacji. Wydanie 3 z r. str. 5/11

6 4.1.2 Komitet chroniący bezstronność W Komitet chroniący bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów certyfikacji gospodarki leśnej. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia i/lub odpowiednie uzupełnienie składu Komitetu, itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki sposób zapewnia Komitetowi tę wiedzę Kompetencje kierownictwa i personelu W Jednostka powinna określić kompetencje wymagane dla programu certyfikacji gospodarki leśnej oraz dla każdej funkcji w działalności certyfikacyjnej wg tego programu. Jednostka powinna wykazać posiadane kompetencje w zakresie oceny systemów zarządzania, a w szczególności, że: - zidentyfikowała przepisy prawne dotyczące gospodarki leśnej; - personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej (w tym, ale nie wyłącznie, w przegląd wniosku, ocenę i podejmowanie decyzji) posiada stosowne kompetencje; - personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej jest regularnie szkolony w zakresie wymagań PEFC; - skuteczność szkoleń lub innych działań podejmowanych w celu zapewnienia kompetencji personelu jest poddawana regularnej ocenie, w określonych odstępach czasu, dla potwierdzenia, że kompetencje te są utrzymywane Personel zaangażowany w działania certyfikacyjne W Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji, personel o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem auditów gospodarki leśnej oraz prowadzonymi ocenami i pracami certyfikacyjnymi. Auditorzy prowadzący ocenę gospodarki leśnej powinni spełniać następujące wymagania: a. Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa i/lub przyrodniczym, potwierdzone stosownym dyplomem; b. Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej; c. Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie co najmniej 20 dni auditowych. Odpowiednie wykształcenie i praktyka zgodnie z punktem a) i b) może być zapewniona przez eksperta technicznego zaproszonego do zespołu auditorów. W Jednostka certyfikująca powinna prowadzić procesy certyfikacji gospodarki leśnej z udziałem auditorów i ekspertów technicznych, którzy spełniają warunki określone w punkcie W W Jednostka certyfikująca powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe i powinna oferować lub zapewniać swojemu personelowi dostęp do specyficznych szkoleń w celu zapewnienia, że jej auditorzy, eksperci techniczni i inny personel zaangażowany w działania certyfikacyjne w zakresie systemu PEFC są kompetentni do zadań, jakie wykonują. Wydanie 3 z r. str. 6/11

7 W Jednostka certyfikująca powinna wykazać, że grupa lub osoba podejmująca decyzje w sprawie udzielenia, utrzymania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji gospodarki leśnej zna zasady systemu PEFC i wymagania certyfikacyjne oraz ma kompetencje do oceny procesów auditowania i związanych z nimi rekomendacji zespołu auditującego. W Jednostka certyfikująca powinna prowadzić i utrzymywać zapisy z obserwacji działalności swoich auditorów i ekspertów technicznych, prowadzących ocenę gospodarki leśnej w systemie PEFC. W Jednostka certyfikująca powinna okresowo obserwować sposób działania każdego auditora na miejscu w procesach oceny gospodarki leśnej. Częstotliwość obserwacji każdego auditora, w tym technicznego, powinna wynosić co najmniej raz na trzy lata Zapisy dotyczące personelu W.7.4 Zapisy dotyczące personelu, o których mowa w punkcie 7.4 normy PN-EN ISO/IEC 17021, powinny obejmować informacje o właściwych kwalifikacjach, szkoleniach, doświadczeniu, przynależności do organizacji, statusie zawodowym i kompetencjach do prowadzenia ocen w systemie PEFC oraz o wszystkich usługach konsultacyjnych, jakie świadczył personel w ciągu ostatnich trzech lat. Dotyczy to, oprócz personelu prowadzącego działalność certyfikacyjną, również personelu kierowniczego i administracyjnego Informacje dostępne publicznie W Jednostka certyfikująca powinna utrzymywać i udostępniać publicznie, lub dostarczać na żądanie, informacje opisujące jej procesy auditowania i procesy certyfikacji w systemie PEFC, wykorzystywane do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, przedłużania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikacji gospodarki leśnej Dokumenty certyfikacyjne W Jednostka powinna mieć udokumentowaną procedurę postępowania z wydanymi certyfikatami w przypadku zawieszenia lub cofnięcia posiadanej akredytacji w ograniczonym lub pełnym zakresie oraz informowania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych PEFC Poufność W Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem, że jest zobowiązana do ujawniania Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC informacji dotyczących działalności certyfikowanej organizacji w obszarze objętym certyfikacją, w tym ważności certyfikacji, jej zakresu i ograniczeń tego zakresu oraz przekazywania bezzwłocznie PEFC Polska informacji o każdym certyfikacie gospodarki leśnej wydanym przez nią organizacji w Polsce i/lub informacji o wszelkich zmianach już wydanych certyfikatów. Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę regulującą ujawnianie takich informacji Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami W Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać publicznie program certyfikacji gospodarki leśnej obejmujący, jako niezbędne minimum, opis jej wymagań w zakresie: a. zawartości wniosku o certyfikację; b. początkowej certyfikacji; c. działań w nadzorze; Wydanie 3 z r. str. 7/11

8 d. przebiegu auditów; e. procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania certyfikacji i ponownej certyfikacji; f. kompetencji zespołów oceniających Wybór i powołanie zespołu auditującego W Zespół, wyznaczony do auditu, powinien składać się z osób spełniających łącznie wymagania określone w punkcie W Zaleca się, aby jednostka zapewniała rotację zespołów auditujących tak, żeby w kolejnym cyklu certyfikacji angażowany był inny zespół auditujący Ustalanie czasu auditu W Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane procedury do ustalania czasu auditu w procesie certyfikacji gospodarki leśnej. Ustalając czas auditu, jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę: wielkość obszaru leśnego objętego certyfikacją; stan zatrudnienia na obszarze leśnym; liczbę oddziałów (okręgów). Jednostka certyfikująca powinna określić jednakowe dla wszystkich organizacji zasady kalkulowania czasu auditu w procesie certyfikacji gospodarki leśnej, w tym kalkulowania czasu auditu w przypadku posiadania przez organizację zintegrowanego systemu zarządzania z uwzględnieniem wymagań dokumentu IAF MD Przegląd wniosku W Zespół auditujący powinien być powołany i złożony z auditorów (i, jeśli jest to konieczne, ekspertów technicznych), którzy łącznie mają wszystkie kompetencje zidentyfikowane przez jednostkę certyfikującą do przeprowadzenia certyfikacji gospodarki leśnej. Wybór zespołu powinien być przeprowadzony w odniesieniu do przydzielonych kompetencji auditorów i ekspertów technicznych oraz może być dokonany zarówno spośród wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów ludzkich. W Należy wyznaczyć osobę(-y) podejmującą(-e) decyzję(-e) w sprawie certyfikacji gospodarki leśnej w celu zapewnienia, że są dostępne właściwe kompetencje do podejmowania decyzji Audit początkowej certyfikacji W Audit początkowej certyfikacji gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony w dwóch etapach: etapie 1. i etapie Pierwszy etap auditu W Etap 1. auditu certyfikującego gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony w obiektach organizacji Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji W Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania z wydanymi przez siebie certyfikatami w przypadku naruszenia przez certyfikowaną organizację wymagań oraz sposób powiadamiania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych PEFC. Wydanie 3 z r. str. 8/11

9 Audity wewnętrzne W Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane z procesami certyfikacji gospodarki leśnej. Dopuszcza się łączenie tych auditów z auditami wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją gospodarki leśnej. 4.2 Wymagania dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC Certyfikacja łańcucha dostaw jest certyfikacją procesu. Jednostka ubiegająca się o akredytację powinna spełnić wszystkie wymagania dokumentów przywołanych w punkcie 3.2 powyżej. Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC Wymagania ogólne W.4.5 Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem, że jest zobowiązana do ujawniania Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC informacji dotyczących działalności certyfikowanej organizacji w obszarze objętym certyfikacją, w tym ważności certyfikacji, jej zakresu i ograniczeń tego zakresu oraz przekazywać bezzwłocznie PEFC Polska informacji o każdym certyfikacie łańcucha dostaw wydanym przez nią organizacji w Polsce i/lub informacji o wszelkich zmianach już wydanych certyfikatów. Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę regulującą ujawnianie takich informacji. W 4.6 Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać na życzenie program certyfikacji łańcucha dostaw obejmujący, jako niezbędne minimum, opis jej wymagań w zakresie: a. zawartości wniosku o certyfikację; b. początkowej certyfikacji; c. działań w nadzorze; d. przebiegu auditów; e. procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania certyfikacji i ponownej certyfikacji; f. kompetencji zespołów oceniających; g. certyfikacji organizacji wielooddziałowych, w tym zasad próbkowania; h. kalkulowania czasu oceny Wymagania dotyczące struktury W.5.2 Mechanizm chroniący bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów certyfikacji łańcucha dostaw. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia i/lub odpowiednie uzupełnienie składu Mechanizmu itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki sposób zapewnia Mechanizmowi tę wiedzę Wymagania dotyczące zasobów W a) Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji, personel o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem certyfikacji łańcucha dostaw oraz prowadzonymi procesami certyfikacyjnymi. Wydanie 3 z r. str. 9/11

10 Auditorzy prowadzący ocenę łańcucha dostaw powinni spełniać następujące wymagania: a. Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa lub technologii drewna, potwierdzone stosownym dyplomem; b. Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej lub przemyśle drzewnym; c. Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie co najmniej 20 dni auditowych. Odpowiednie wykształcenie i praktyka zgodnie z punktem a) i b) może być zapewniona przez eksperta technicznego zaproszonego do zespołu auditorów Wymagania dotyczące procesu W.7.2 Jednostka certyfikująca powinna wymagać złożenia formalnego wniosku o certyfikację, zawierającego co najmniej następujące informacje: a. nazwę, adres i status prawny; b. udokumentowane procedury łańcucha dostaw zgodne z wymaganiami punktu 8.3 dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne Wymagania identyfikację wyrobów objętych łańcuchem dostaw; c. lokalizacje objęte łańcuchem dostaw, w przypadku certyfikacji organizacji wielooddziałowych. Jednostka certyfikująca powinna wymagać od organizacji ubiegającej się o certyfikację łańcucha dostaw dostarczenia co najmniej następujących informacji dotyczących wyrobów objętych łańcuchem dostaw: a. metoda stosowana w łańcuchu dostaw (wymagania rozdziału 6 dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne Wymagania b. metoda obliczania udziału procentowego (wymagania punktu dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne Wymagania); c. przenoszenie udziału procentowego na wyroby finalne (wymagania punktów dokumentu PEFC ST 2002 Łańcuch dostaw zawierający surowce leśne Wymagania); d. planowane zasady stosowania Logo PEFC Wymagania dotyczące systemu zarządzania W Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane z procesami certyfikacji łańcucha dostaw. Dopuszcza się łączenie tych auditów z auditami wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją gospodarki leśnej Przygotowanie oceny W W przypadku oceny organizacji wielooddziałowych plan oceny powinien obejmować wszystkie lokalizacje wybrane na zasadzie próbkowania zgodnie z zasadami określonymi w programie certyfikacji, o którym mowa w punkcie W Wydanie 3 z r. str. 10/11

11 5 Zakres akredytacji Zakres akredytacji określa się podając odpowiednio: certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC, lub certyfikacja łańcucha dostaw produktów zawierających surowce leśne w systemie PEFC. PCA udziela oddzielnej akredytacji na certyfikację gospodarki leśnej (w odniesieniu do PN- EN ISO/IEC i dokumentów PEFC) i na certyfikację łańcucha dostaw (w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC i dokumentów PEFC). 6 Szczegółowe zasady oceny PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i certyfikację łańcucha dostaw postępuje zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w dokumentach DA- 01, DACS-01 i DACW-01. Obserwacje działalności Jednostki u jej klienta prowadzone są nie rzadziej niż raz na 2 lata. Przy ponownej ocenie obowiązują zasady jak dla procesu akredytacji. 7 Postanowienia końcowe Jednostka certyfikująca jest zobowiązana do powiadomienia PCA w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o cofnięciu notyfikacji przez PEFC Polska. W przypadku prawomocnej decyzji PEFC Polska o cofnięciu jednostce certyfikującej notyfikacji (w całości lub w części) Polskie Centrum Akredytacji zawiesza udzieloną akredytację na okres 6 miesięcy. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 2 z dnia r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 174 z dnia r. i obowiązuje od dnia r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem czerwonym. 8 Dokumenty związane Dokumentami związanymi z niniejszym dokumentem są te wymienione w punkcie 3 oraz: PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania; PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania; IAF MD 11 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów zarządzania; DA-01 Opis systemu akredytacji; DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby; DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Wymagania szczegółowe; Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (www.pkn.pl). Dokumenty EA, IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: IAF: Dokumenty PEFC w wersji oryginalnej dostępne są na stronie internetowej (w języku angielskim) i (w języku polskim) Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. Wydanie 3 z r. str. 11/11

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE Wydanie 4 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r.

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45011:2000 Wydanie 3 Warszawa, 5.07.2013 r. Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych (IAF MD 1:2007)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja osób w PCBC S.A.

Certyfikacja osób w PCBC S.A. Uzyskiwanie i doskonalenie kompetencji w akredytowanej jednostce certyfikującej osoby w rożnych obszarach zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mgr inż. Danuta Orleańska, tel. (22) 46 45

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS Projekt nr 1 wydania 2 Warszawa, 29.04.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 8 Warszawa, 5.08.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU 1.1 Celem niniejszego Programu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania gospodarką leśną w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 6 Auditor Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane Odbiorcy i cel szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL Program weryfikacji EMAS według wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Zasady Certyfikacji Systemów Zarządzania

Zasady Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 a, 02-699 Warszawa tel. centr.: (22) 46 45 200 Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania tel.: (22) 46 45 408; fax.: (22) 46 45 459 Zasady Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 2 Warszawa, 24.11.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI

Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI ZASADY STOSOWANIA WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO TECHNIK AUDITOWANIA CAAT (COMPUTER ASSISTED AUDITING TECHNIQUES) W AKREDYTOWANEJ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI

Bardziej szczegółowo

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo