ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW"

Transkrypt

1 Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) (12) fax. +48 (12) b c i o d. k r a k o w. p l w w w. i o d. k r a k o w. p l ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW 1. Informacje wstępne Biuro Certyfikacji i Normalizacji jako jednostka certyfikująca wyroby działa w oparciu o Ustawę z dnia roku o systemie oceny zgodności, z późniejszymi zmianami oraz zgodnie wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013. Potwierdzeniem kompetencji jednostki jest Certyfikat Akredytacji AC 030, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Instytut Odlewnictwa posiada również status jednostki notyfikowanej (o numerze 2511) upoważnionej do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia roku ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 2. Rodzaje certyfikacji Biuro Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację: zgodności odlewów, wyrobów odlewniczych, kutych i walcowanych, materiałów pomocniczych dla odlewnictwa i hutnictwa oraz maszyn i urządzeń dla odlewnictwa i hutnictwa, wyrobów budowlanych na krajowy certyfikat zgodności w oparciu o ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych. Dokumentami odniesienia w procesie certyfikacji są odpowiednio normy, kryteria techniczne lub aprobaty techniczne zadeklarowane przez wnioskującego. Certyfikacja zgodności prowadzona jest zgodnie z Programami certyfikacji: PC/01 dla wyrobów odlewniczych, kutych i walcowanych - w typie programu certyfikacji 3 wg normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014, PC/02 dla maszyn i urządzeń odlewniczych i hutniczych - w typie programu certyfikacji 1b wg normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014. Podstawowymi elementami oceny w procesie certyfikacji zgodności wg ww. Programów są: planowanie i przygotowanie oceny, wyspecyfikowanie wymagań, wybieranie próbek do badań (o ile ma zastosowanie), określenie właściwości wyrobu przez badanie lub ocenę procesu/projektu, ocena wyników raportów z badania i/lub oceny, przegląd kompletności dokumentów uzyskanych w procesie oceny, decyzja dotycząca certyfikacji, udzielenie certyfikatu, oraz tylko dla oceny wg Programu certyfikacji PC/01: nadzór organizacji przez ocenę procesu produkcji, nadzór przez badanie albo inspekcję próbek wyrobu z zakładu produkcyjnego. Z/01/P/01, wersja 10 1/5

2 Certyfikacja wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w obszarze krajowym prowadzona jest według Programu certyfikacji PC/03 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym, z późniejszymi zmianami wg systemów oceny zgodności 1+ i 2+. Podstawowymi elementami w procesie oceny zgodności wg systemu 1+ jest: ocena zgodności wyników wstępnych badań typu z wymaganiami dokumentu odniesienia, inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzenie ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy. Ocena zgodności w systemie 2+ prowadzona jest na podstawie: sprawdzenia, czy producent wykonał wstępne badania typu, inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzenia ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji w obszarze regulowanym objętym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 prowadzona jest zgodnie z Programem certyfikacji PC/04 wg systemu oceny zgodności 2+. Podstawowymi elementami w procesie oceny zgodności wg systemu 2+ jest: sprawdzenia, czy producent dokonał oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, kontynuacja nadzoru, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji. Wykaz norm i dokumentów normatywnych będących dokumentami odniesienia w procesach certyfikacji określony jest w poszczególnych Programach certyfikacji. Wszystkie stosowane przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji Programy certyfikacji są udostępniane klientom na życzenie. Są również dostępne na stronie internetowej Instytutu Odlewnictwa: w zakładce Certyfikacja wyrobów. Biuro Certyfikacji i Normalizacji oferuje swoje usługi certyfikacyjne wszystkim wnioskującym, których działalność pokrywa się z zakresem jej działania. W ramach prowadzonej działalności certyfikacyjnej wszystkim wnioskującym gwarantuje się bezstronność i obiektywność, a także poufność informacji uzyskanych w procesie oceny. 3. Tryb certyfikacji i nadzoru 3.1. Zgłoszenie o certyfikację Wnioskujący, zainteresowany uzyskaniem certyfikatu, zgłaszając się do Biura Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa otrzymuje odpowiedni do procesu certyfikacji formularz Wniosku oraz Kwestionariusz oceny wstępnej zakładu (w przypadku certyfikacji zgodności), a także informacje o: krajowych i europejskich przepisach dotyczących badań i certyfikacji wyrobów, kryteriach certyfikacji zawartych w normach lub innych dokumentach normatywnych, podstawowych elementach procedury certyfikacji w Biurze Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa, wymaganiach dotyczących zakładowej kontroli produkcji w przypadku wyrobów budowlanych, Z/01/P/01, wersja 10 2/5

3 laboratoriach badawczych, w których można wykonać badania wyrobów, wymaganiach dotyczących badań, których wyniki wykorzystane będą w procesie certyfikacji oraz liczności i zasadach pobierania próbek, dokumentacji technicznej wymaganej do dołączenia do wniosku, cenniku opłat stosowanym przy certyfikacji wyrobów. Formularze dostarcza Biuro Certyfikacji i Normalizacji w postaci wydruku lub formie elektronicznej. Wszystkie formularze oraz informacje o zasadach certyfikacji Biura Certyfikacji i Normalizacji dostępne są również na stronie internetowej Instytutu Odlewnictwa Kierownik Biura Certyfikacji i Normalizacji uzgadnia również z wnioskującym zakres i wymagania dotyczące badań oraz zasady pobierania wyrobów do badań. Przed złożeniem Wniosku wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty wstępnej ustalonej z pracownikiem Biura Certyfikacji i Normalizacji Proces certyfikacji Złożony przez wnioskodawcę Wniosek wraz z dokumentami w nim wymienionymi podlega weryfikacji pod kątem sprawdzenia kompletności i poprawności załączonej dokumentacji w aspekcie wymagań formalnych. Równocześnie jednostka potwierdza, czy posiada niezbędne zasoby, kompetencje i możliwości do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z certyfikacją. Jeżeli w wyniku przeglądu Wniosku zostaną stwierdzone braki lub niezgodności, Wnioskującemu w ciągu tygodnia od daty złożenia Wniosku przekazywana jest pisemna informacja o wymaganych uzupełnieniach W przypadku pozytywnego wyniku przeglądu i po zarejestrowaniu wniosku określane są koszty i zostaje sporządzona umowa finansowa. Zwrot przez wnioskującego zaakceptowanej umowy, stanowi podstawę do dalszej realizacji procesu certyfikacji. Biuro Certyfikacji i Normalizacji deklaruje zakończenie postępowania certyfikacyjnego odpowiednią decyzją w okresie 2 miesięcy od daty otrzymania podpisanej przez wnioskującego umowy finansowej. W ramach procesu certyfikacji auditorzy wyznaczeni przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji dokonują oceny warunków techniczno-organizacyjnych produkcji/importu lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji, celem stwierdzenia, czy organizacja procesu produkcyjnego/importu, kontroli oraz nadzór nad jakością zapewniają utrzymanie stabilnego poziomu jakości wyrobów. W audicie mogą wziąć udział również obserwatorzy (auditorzy jednostki akredytującej PCA lub auditorzy szkolący się). Podstawą do przeprowadzenia inspekcji zakładowej kontroli produkcji są wymagania zawarte w dokumencie odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna). W przypadku braku takich wymagań w ww. dokumencie, podstawą oceny są Wymagania dla zakładowej kontroli produkcji dostarczane Wnioskodawcy przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji. Są one również dostępne na stronie Dokumentacja zebrana w procesie certyfikacji zgodności poddawana jest merytorycznej ocenie przez specjalistę technicznego Biura. Wyniki analizy wraz z Wnioskiem i dołączoną do niego dokumentacją są przedstawiane do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu Technicznego działającego przy Biurze Certyfikacji i Normalizacji jako organ opiniodawczy i doradczy. Stanowisko Komitetu Technicznego w formie orzeczenia przekazywane jest Kierownikowi Biura Certyfikacji i Normalizacji. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu na podstawie analizy całego materiału zebranego w procesie certyfikacji (w tym orzeczenia Komitet Technicznego) podejmuje Kierownik Biura Certyfikacji i Normalizacji. Decyzja Kierownika Biura Certyfikacji i Normalizacji jest przekazywana Wnioskującemu na piśmie. W przypadku decyzji pozytywnej Wnioskującemu przekazywana jest dodatkowo umowa określająca zasady nadzoru nad wydanym certyfikatem. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat lub, jeżeli to zostało określone, zgodnie z dokumentem odniesienia stosowanym w procesie certyfikacji. Biuro Certyfikacji i Normalizacji wraz z wydanym certyfikatem uprawnia jego posiadacza do stosowania znaku jednostki certyfikującej. Z/01/P/01, wersja 10 3/5

4 Wszystkie osoby zaangażowane w proces certyfikacji wyrobu zobowiązane są do zachowania poufności informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru od wnioskującego/posiadacza certyfikatu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem Nadzór Biuro Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez posiadacza certyfikatu obowiązków wynikających z jego posiadania. Koszty nadzoru pokrywa posiadacz certyfikatu. W ramach działań nadzoru prowadzona jest ocena warunków techniczno-organizacyjnych lub inspekcja zakładowej kontroli produkcji dla zapewnienia stabilnej jakości produkcji wyrobów oraz kontrola prawidłowości stosowania certyfikatu i znakowania wyrobu. Dodatkowo, w zależności od zastosowanego systemu oceny zgodności prowadzone/zlecane są badania próbek wyrobów pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy. 4. Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu Posiadacz certyfikatu ma prawo podawania do publicznej wiadomości faktu posiadania certyfikatu i powoływania się na certyfikację zgodnie z zakresem certyfikacji oraz do oznaczania wyrobu znakiem jednostki certyfikującej. Posiadacz certyfikatu nie może posługiwać się certyfikatem w reklamach lub katalogach w sposób dezinformujący zainteresowanych. Posiadacz certyfikatu może występować o przeniesienie praw wynikających z posiadanego certyfikatu w przypadku zmian statusu prawnego. Posiadacz certyfikatu ma prawo odwoływać się od wyniku certyfikacji w formie pisemnej do Z-cy Dyrektora Instytutu Odlewnictwa ds. Badawczo-Technicznych. Posiadacz certyfikatu będzie w okresie ważności certyfikatu, odpowiednio do przyjętego systemu oceny zgodności, wykonywał kontrole i badania lub utrzymywał system zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normatywnym dokumentem odniesienia. Auditorzy delegowani przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Odlewnictwa będą mieli zapewniony wstęp na teren zakładu objętego certyfikatem. Posiadacz certyfikatu będzie prowadził rejestr reklamacji i podjętych działań w odniesieniu do zgłoszonych skarg i na życzenie Biura Certyfikacji i Normalizacji, będzie informował o reklamacjach dotyczących certyfikowanych wyrobów. 5. Ograniczanie, zawieszanie i cofanie certyfikatu Biuro Certyfikacji i Normalizacji zastrzega sobie prawo do ograniczania zakresu, zawieszania lub cofnięcia certyfikacji w przypadku stwierdzenia określonych niezgodności w wyniku prowadzonego nadzoru lub w inny sposób. Zakres certyfikatu może zostać ograniczony w przypadku: uzyskania negatywnych wyników badań konkretnych odmian wyrobu objętego zakresem certyfikacji lub nie zostały usunięte niezgodności w odniesieniu do tych odmian stwierdzone podczas nadzoru w terminie ustalonym przez jednostkę, wnioskowania przez Posiadacza Certyfikatu o ograniczenie zakresu certyfikacji lub zaprzestania produkcji danej odmiany wyrobu objętej zakresem certyfikacji. Certyfikat może być zawieszony w przypadku, gdy: wyrób nie spełnia wymagań określonych w normatywnym dokumencie odniesienia, oraz gdy posiadacz certyfikatu: nie usunął niezgodności stwierdzonych podczas auditu w terminie ustalonym przez jednostkę, wnioskuje o jego zawieszenie, uniemożliwia jednostce certyfikującej przeprowadzenie auditu w nadzorze, nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych, posługuje się certyfikatem niezgodnie z zawartą umową nadzoru. Z/01/P/01, wersja 10 4/5

5 Certyfikat zostaje cofnięty w przypadku: nie usunięcia przez posiadacza w terminie niezgodności stanowiących podstawę zawieszenia certyfikacji, gdy wyrób nie jest produkowany, importowany lub posiadacz zaprzestaje dotychczasowej działalności, gdy normatywny dokument odniesienia lub zasady certyfikacji zostały zmienione, a posiadacz certyfikatu nie chce lub nie może zapewnić zgodności z nowymi wymaganiami. 6. Przedłużenie ważności certyfikatu Posiadacz certyfikatu może wnioskować o przedłużenie ważności certyfikatu. Posiadacz certyfikatu chcąc przedłużyć ważność certyfikatu powinien złożyć, nie później niż 1 miesiąc przed upływem terminu jego ważności, Wniosek wraz z dokumentacją, której zakres jest ustalany indywidualnie przez Biuro Certyfikacji i Normalizacji. Informacje uzyskane w okresie nadzoru nad certyfikatem są wykorzystywane przy przedłużeniu jego ważności. 7. Skargi i odwołania Każdy Klient Biura Certyfikacji i Normalizacji ma prawo odwołać się od postanowień jednostki certyfikującej wyroby oraz złożyć skargę na usługi świadczone przez Biuro. Odwołania powinny być składane na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Skarga może dotyczyć każdego działania związanego z certyfikacją wyrobów prowadzonego w Biurze Certyfikacji i Normalizacji i również powinna być złożona na piśmie. Odwołania i skargi są rozpatrywane przez Z-cę Dyrektora Instytutu Odlewnictwa ds. Badawczo-Technicznych zgodnie z ustanowioną w Instytucie Odlewnictwa procedurą. Do odwołania klient zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie potwierdzające słuszność jego argumentów. Jednostka certyfikująca deklaruje, że nie prowadzi w postępowaniach odwoławczych żadnych działań dyskryminujących wobec swoich klientów. 8. Opłaty za certyfikację i nadzór Opłaty związane z certyfikacją ponosi wnioskodawca i są one naliczane oddzielnie za: poszczególne etapy procesu certyfikacji, sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania przez producentów/importerów posiadanych certyfikatów i znaku jednostki certyfikującej. Cenniki opłat dotyczący postępowania certyfikacyjnego, uzależnione do rodzaju certyfikacji, są udostępniane zainteresowanym podczas udzielenia informacji wstępnych. Koszty badań laboratoryjnych pokrywa wnioskujący/posiadacz certyfikatu wg osobnej umowy z laboratorium badawczym. Badania wyrobów wykonywane są z częstotliwością określoną w umowie nadzoru. 9. Odpowiedzialność prawna Za przestrzeganie zasad certyfikacji odpowiada zarówno producent, jak i posiadacz certyfikatu. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Instytutu Odlewnictwa. Certyfikacja nie zwalnia posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób i nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na Biuro Certyfikacji i Normalizacji. Z/01/P/01, wersja 10 5/5

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI Nr edycji: 4 Data edycji: 02.2012 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / 11 1. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI

INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI INSTYTUT SPORTU ZESPÓŁ CERTYFIKACJI OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI Informator dla klientów(dostawców) Warszawa, styczeń 2010 r. 2 Instytut Sportu ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa konto bankowe Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo