POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r."

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, r.

2 1. Wprowadzenie Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących 3 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących Jednostki certyfikujące wyroby Wymagania akredytacyjne Zakres akredytacji Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących wyroby w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Nadzór planowany i ponowna ocena Rozszerzanie zakresu akredytacji Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wymagania akredytacyjne Zakres akredytacji Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących systemy zarządzania w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Nadzór planowany i ponowna ocena Rozszerzanie zakresu akredytacji Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Jednostki certyfikujące osoby Wymagania akredytacyjne Zakres akredytacji Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących osoby w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Planowany nadzór i ponowna ocena Rozszerzanie zakresu akredytacji Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Postanowienia końcowe Wydanie 2 z dnia r. Str. 2/12

3 1. Wprowadzenie Polskie Centrum Akredytacji, prowadząc oceny jednostek certyfikujących kieruje się zasadami określonymi poniżej oraz podanymi w dokumencie DA-01 Opis systemu akredytacji. Niniejszy dokument opracowano w oparciu o wytyczne EA-3/ Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących Warunkiem udzielenia i utrzymywania akredytacji jednostce certyfikującej jest spełnienie wszystkich wymagań akredytacyjnych określonych w niniejszym dokumencie oraz przeprowadzenie i nadzorowanie przez jednostkę certyfikującą, co najmniej jednego procesu certyfikacji w danym programie certyfikacji. W przypadku wygaśnięcia ważności jedynego certyfikatu wydanego w danym programie certyfikacji, akredytacja pozostaje utrzymana w tym zakresie przez okres maksymalnie 12 miesięcy. PCA akceptuje sytuację, w której jednostka, nie mając do czasu złożenia wniosku o akredytację przeprowadzonego żadnego procesu certyfikacji we wnioskowanym zakresie, prowadzi co najmniej jeden proces certyfikacji w trakcie trwania procesu akredytacji lub rozszerzania zakresu akredytacji. Wówczas warunkiem udzielenia akredytacji jest pozytywna ocena przez PCA procesu certyfikacji (wraz z obserwacją) oraz podjęcie decyzji pozytywnej lub negatywnej przez jednostkę certyfikującą w sprawie udzielenia certyfikacji. W wypadku podjęcia przez jednostkę decyzji pozytywnej zezwala się jej na wydanie akredytowanego certyfikatu. 3 Szczegółowe zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek certyfikujących 3.1 Jednostki certyfikujące wyroby Wymagania akredytacyjne PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów DAC-01 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000 (tłumaczenie EA-6/01) DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej (zgodna z dokumentami: ILAC-P10:2002 oraz EA-4/07) Specyficzne programy akredytacji: DAK-03 Program akredytacji jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011: 2000; DAK-06 Program akredytacji jednostek certyfikujących podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000; DAC-06 Program akredytacji jednostek certyfikujących produkty tradycyjne i regionalne w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011: Dodatkowe specyficzne wymagania akredytacyjne określone są w dokumentach normatywnych stanowiących podstawę certyfikacji wyrobów oraz przepisach prawnych obowiązujących w danej dziedzinie objętej akredytacją. Wydanie 2 z dnia r. Str. 3/12

4 3.1.2 Zakres akredytacji Zakres akredytacji wyszczególnia usługi świadczone przez akredytowaną jednostkę, dla których PCA potwierdziło kompetencje. W zakresie akredytacji jednostki certyfikującej wyroby, usługi lub procesy podaje się: identyfikację wyrobu lub grupy wyrobów (według SWW, PKWiU lub ICS 1 ) lub identyfikację usługi lub procesu (według PKWiU); nazwę wyrobu lub grupy wyrobów, usługi lub procesu; identyfikację dokumentu normatywnego zawierającego wymagania; system certyfikacji oparty na modelach ISO lub podobnych; oraz zakres potwierdzanych cech, o ile zachodzi taka konieczność. Identyfikacja wyrobu lub grupy wyrobów w zakresie akredytacji według SWW, PKWiU lub ICS jest ustalana w zależności od potrzeb jednostki certyfikującej. PCA zachęca do stosowania terminologii i symboli identyfikacyjnych dla wyrobów lub grup wyrobów zaczerpniętych z ICS. Dopuszcza się: nie umieszczanie numeru ICS (tylko w razie braku możliwości zaklasyfikowania); stosowanie nazewnictwa zaczerpniętego z norm w razie braku odpowiedniego bardziej szczegółowego terminu w klasyfikacji ICS, a występującego w odpowiedniej normie przedmiotowej. Dokumentami normatywnymi, przywoływanymi w zakresach, zawierającymi wymagania są: 1. polskie, regionalne i międzynarodowe normy lub ich opublikowane projekty; 2. normy zagraniczne publikowane przez krajowe jednostki normalizacyjne państw członkowskich International Standard Organization ISO; 3. polskie i UE przepisy prawne; 4. kodeksy postępowania; 5. krajowe i międzynarodowe aprobaty i specyfikacje techniczne. System certyfikacji może składać się z takich elementów jak: badanie i ocena jakości projektowej (typu); sprawdzenie kontrolne jakości wykonania próbek pobranych u producenta; sprawdzenie kontrolne jakości wykonania próbek pobranych w jednostkach handlowych; ocena systemu jakości lub jego wybranych elementów u producenta; badania i ocena partii wyrobów; badania i ocena 100% wyrobów. 1 Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (International Classification for Standards - ICS) opublikowana na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Wydanie 2 z dnia r. Str. 4/12

5 Zakresy akredytacji jednostek certyfikujących według programów akredytacji przedstawionych w dokumentach DAK-03, DAK-06 i DAC-06 określa się w sposób podany w tych dokumentach Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących wyroby w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Ocena jednostki certyfikującej wyroby w procesie akredytacji składa się z: oceny na miejscu tj. w siedzibie jednostki certyfikującej i/lub we wszystkich jej kluczowych oddziałach, filiach, itp. (o ile są). W procesach akredytacji PCA ocenia na miejscu prowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. obserwacji kontroli warunków techniczno-organizacyjnych prowadzonych przez jednostkę u jej klientów. PCA obserwuje co najmniej 1 kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych dla grupy wyrobów podobnych pod względem technicznym lub użytkowym Nadzór planowany i ponowna ocena W nadzorze planowanym oraz ponownej oceny, oprócz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje, które mogą dotyczyć kontroli warunków technicznoorganizacyjnych, jak również posiedzeń Rady Zarządzającej bądź Komitetu Technicznego. W trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną, PCA obserwuje podczas każdej oceny co najmniej 1 kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych, w miarę możliwości w różnych grupach wyrobów. W nadzorze planowanym PCA ocenia na miejscu prowadzone przez jednostkę procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 10% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 5. W trakcie ponownej oceny PCA ocenia na miejscu prowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. W nadzorze planowanym i ponownej ocenie PCA kieruje się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród przeprowadzonych po poprzedniej ocenie PCA Rozszerzanie zakresu akredytacji Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki certyfikującej wyroby dotyczy: nowego programu certyfikacji; innej grupy wyrobów (identyfikowanej w sposób określony w punkcie 3.1.2); certyfikacji według innego dokumentu normatywnego. W przypadku, gdy jednostka certyfikująca posiada akredytację na dany program certyfikacji dla danych wyrobów i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na Wydanie 2 z dnia r. Str. 5/12

6 ten sam program certyfikacji dla innej grupy wyrobów, wówczas PCA przeprowadza ocenę na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę i dotyczącej, co najmniej: - udokumentowanych dowodów na posiadanie kompetentnego personelu do prowadzenia ocen danych wyrobów, spełniającego kryteria kwalifikacji jednostki; - udokumentowanych dowodów na posiadanie możliwości badawczych dla danej grupy wyrobów. W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na jeden program certyfikacji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na inny program certyfikacji, wówczas PCA dokonuje pełnej oceny kompetencji jednostki, w tym oceny na miejscu i obserwacji jej działalności, zgodnie z punktem W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na certyfikację danej grupy wyrobów według danego dokumentu normatywnego i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na certyfikację danej grupy wyrobów według innego dokumentu normatywnego, wówczas PCA przeprowadza ocenę na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę i dotyczącej, co najmniej udokumentowanego dowodu na posiadanie możliwości badawczych dla danej grupy wyrobów według zgłaszanego dokumentu normatywnego Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Zawieszenie akredytacji w części zakresu, oprócz zasad określonych w DA-01, następuje w przypadku: - nie prowadzenia certyfikacji lub zaprzestania nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami według danego programu certyfikacji i/lub dla danej grupy wyrobów identyfikowanej w sposób określony w punkcie 3.1.2, jeżeli czas, który minął od ustania nadzoru nad ostatnim certyfikatem wydanym według danego programu certyfikacji i/lub dla danej grupy wyrobów, identyfikowanej w sposób określony w punkcie 3.1.2, i/lub według danego dokumentu normatywnego, przekracza 12 miesięcy; - utraty kompetencji jednostki do prowadzenia certyfikacji wyrobów według danego programu certyfikacji i/lub dla danej grupy wyrobów identyfikowanej w sposób określony w punkcie 3.1.2, i/lub według danego dokumentu normatywnego, bez względu na powód. Wznowienie akredytacji po zawieszeniu na certyfikację wg danego programu certyfikacji i/lub dla danej grupy wyrobów, identyfikowanej w sposób określony w punkcie 3.1.2, i/lub według danego dokumentu normatywnego następuje po przedstawieniu przez jednostkę dowodów na przeprowadzenie procesu certyfikacji w zawieszonej części zakresu w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od chwili zawieszenia akredytacji. W przeciwnym wypadku PCA cofa akredytację w zawieszonej części zakresu. 3.2 Jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wymagania akredytacyjne PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów jakości; Wydanie 2 z dnia r. Str. 6/12

7 Przewodnik ISO/IEC Nr 66:1999 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację/rejestrację systemów zarządzania środowiskowego (EMS); DAC-02 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy jakości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45012:2000 (tłumaczenie EA-7/01); DAC-02/66 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego w odniesieniu do wymagań Przewodnika ISO/IEC Nr 66 (tłumaczenie EA-7/02); EA-6/02 Wytyczne EA odnośnie stosowania EN i EN w odniesieniu do certyfikacji według normy EN 729 (tłumaczenie); DAC-07 Program akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS); DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej (zgodna z dokumentami: ILAC-P10:2002 oraz EA-4/07); DA-07 Polityka dotycząca akredytacji podmiotów zagranicznych (zgodna z dokumentami: ILAC-G21:2002 oraz IAF GD 3:2003); PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Dodatkowe specyficzne wymagania akredytacyjne określone są w dokumentach normatywnych stanowiących podstawę certyfikacji oraz przepisach prawnych obowiązujących w danej dziedzinie objętej akredytacją Zakres akredytacji Zakres akredytacji wyszczególnia usługi świadczone przez akredytowaną jednostkę, dla których PCA potwierdziło kompetencje. W zakresie akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania określa się: identyfikację dokumentu normatywnego stanowiącego podstawę certyfikacji systemów zarządzania (np.: norma PN-EN ISO 9001:2001, PN-N 18001:2004, itp.); wskazanie branż identyfikowanych według Kodu NACE/EKD/PKD uszczegółowionych wg określonej grupy lub klasy działalności produkcyjnej lub usługowej, w których jednostka prowadzi certyfikację w układzie przedstawionym w Załączniku 1 w dokumencie DAC-02 i/lub DAC-02/66. W zależności od konkretnego przypadku, PCA określa zakres w odniesieniu do oznaczeń literowych Kodu NACE/EKD/PKD, w razie potrzeby precyzując go z dokładnością do działów i grup. Wydanie 2 z dnia r. Str. 7/12

8 3.2.3 Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących systemy zarządzania w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Jednostka, składając wniosek o akredytację, przedstawia dodatkowo: - wykaz udzielonych certyfikatów, podając normę, stanowiącą podstawę oceny; - wykaz działalności (identyfikowanych Kodem NACE/EKD/PKD) podmiotów, którym wydano certyfikaty; - kryteria kwalifikowania auditorów, zatrudnianych przez jednostkę do oceny podmiotów według danych Kodów NACE/EKD/PKD; - wykaz auditorów i ekspertów technicznych zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen w danych programach certyfikacji i według danych Kodów NACE/EKD/PKD. Ocena jednostki certyfikującej systemy zarządzania w procesie akredytacji składa się z: oceny na miejscu tj. w siedzibie jednostki certyfikującej i/lub we wszystkich jej kluczowych oddziałach, filiach, itp. (o ile są). W procesach akredytacji PCA ocenia na miejscu przeprowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. obserwacji auditów prowadzonych przez jednostkę u jej klientów. Liczba auditów obserwowanych zależy od liczby programów certyfikacji. Dla każdego programu certyfikacji, PCA obserwuje 1 audit w procesie certyfikacji lub ponownej oceny lub 2 audity w nadzorze, w miarę możliwości, w różnych branżach. PCA przeprowadza obserwacje w branżach o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego i środowiska pracy. PCA uznaje za takie następujące branże: 2 - Górnictwo i kopalnictwo C; 3 - Produkty żywnościowe, napoje, produkty tytoniowe DA; 10 - Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej DF 23.1, 2; 11 - Paliwa jądrowe - DF 23.3; 12 - Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne - DG bez 24.4; 13 - Farmaceutyki - DG 24.4; 20 - Przemysł stoczniowy - DM 35.1; 21 - Lotnictwo - DN 35.3; 24 - Recykling - DN 37; 25 - Dostawy energii elektrycznej - E 40.1; 26 - Dostawy gazu - E 40.2;

9 27 - Dostawy wody E 40.3, 41; 38 - Zdrowie i opieka społeczna Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - N 85.1; 39 - Inne służby socjalne - Odprowadzanie ścieków, usługi sanitarne i pokrewne - O Nadzór planowany i ponowna ocena W nadzorze planowanym oraz ponownej oceny, oprócz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje, które mogą dotyczyć auditów prowadzonych przez jednostkę u jej klientów, jak również posiedzeń Rady Zarządzającej bądź Komitetu Technicznego. W trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną, PCA obserwuje w ramach każdego programu certyfikacji 1 audit w procesie certyfikacji lub 1 ponownej oceny lub 2 audity w nadzorze z uwzględnieniem warunku, że każdy planowany nadzór obejmuje co najmniej 1 obserwację oraz jest prowadzony, w miarę możliwości, w innej branży (z uwzględnieniem branż o szczególnym zagrożeniu opisanych w punkcie ). Obserwacja auditu może dotyczyć jego części. Obserwacja auditu prowadzonego przez jednostkę jednocześnie według dwóch programów certyfikacji traktowana jest jak obserwacja w zakresie tych dwóch programów. W nadzorze planowanym PCA ocenia na miejscu prowadzone przez jednostkę procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 10% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 5. W trakcie ponownej oceny PCA ocenia na miejscu prowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. W nadzorze planowanym i ponownej ocenie PCA kieruje się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród przeprowadzonych po poprzedniej ocenie PCA Rozszerzanie zakresu akredytacji Rozszerzanie zakresu akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania dotyczy: nowego programu certyfikacji; innej branży identyfikowanej kodem NACE/EKD/PKD. W przypadku, gdy jednostka certyfikująca posiada akredytację na dany program certyfikacji dla danych branż i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na ten sam program certyfikacji dla innych branż, wówczas PCA dokonuje oceny na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę i dotyczącej, co najmniej: Wydanie 2 z dnia r. Str. 9/12

10 - udokumentowanych dowodów na posiadanie kompetentnych auditorów i ekspertów do prowadzenia ocen w danej branży, spełniających kryteria kwalifikacji branżowej jednostki; - decyzji jednostki o wydaniu certyfikatu dla organizacji prowadzącej działalność w branży identyfikowanej danym kodem NACE/PKD. W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na jeden program certyfikacji i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na inny program certyfikacji, wówczas PCA dokonuje pełnej oceny kompetencji jednostki, w tym oceny na miejscu i obserwacji jej działalności, zgodnie z punktem Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Zawieszenie akredytacji w części zakresu, oprócz zasad określonych w DA-01 następuje w przypadku: - nie prowadzenia lub zaprzestania nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami według danego programu certyfikacji i/lub w odniesieniu do podmiotów działających w danej dziedzinie identyfikowanej kodem NACE/EKD/PKD, jeżeli czas, który minął od ustania nadzoru nad ostatnim podmiotem certyfikowanym wg danego programu certyfikacji i/lub w odniesieniu do podmiotów działających w danej dziedzinie identyfikowanej kodem NACE/EKD/PKD przekracza 12 miesięcy; - utraty kompetencji jednostki do prowadzenia certyfikacji podmiotów według danego programu certyfikacji lub działających w danej dziedzinie identyfikowanej kodem NACE/EKD/PKD, bez względu na powód (np. utrata możliwości prowadzenia procesów certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji ze względu na brak odpowiedniego personelu oceniającego). Wznowienie akredytacji po zawieszeniu na certyfikację wg danego programu następuje po przedstawieniu przez jednostkę dowodów na przeprowadzenie procesu certyfikacji w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od chwili zawieszenia akredytacji. W przeciwnym wypadku PCA cofa akredytację w zawieszonej części zakresu. 3.3 Jednostki certyfikujące osoby Wymagania akredytacyjne PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby; DAC-03 Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących osoby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024:2003(U); DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej (zgodna z dokumentami: ILAC-P10:2002 oraz EA-4/07) (jeśli dotyczy). Specyficzny program akredytacji: DAK-05 Kryteria działania jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych Dodatkowe specyficzne wymagania akredytacyjne określone są w dokumentach normatywnych, stanowiących podstawę certyfikacji, oraz przepisach prawnych obowiązujących w danej dziedzinie objętej akredytacją. Wydanie 2 z dnia r. Str. 10/12

11 3.3.2 Zakres akredytacji Zakres akredytacji wyszczególnia usługi świadczone przez akredytowaną jednostkę, dla których PCA potwierdziło kompetencje. W zakresie akredytacji podaje się: program certyfikacji, np. dla spawaczy, auditorów, specjalistów w zakresie bezpieczeństwa itp.; poziomy kompetencji określone w programie certyfikacji i/lub kategorie osób, jeśli ma to zastosowanie; identyfikację dokumentu normatywnego stanowiącego podstawę certyfikacji, dotyczącego kompetencji osób Szczegółowe zasady prowadzenia oceny jednostek certyfikujących osoby w procesach akredytacji i nadzoru Proces akredytacji Ocena jednostki certyfikującej osoby w procesie akredytacji składa się z: oceny na miejscu tj. w siedzibie jednostki certyfikującej i/lub we wszystkich jej kluczowych oddziałach, filiach, itp. (o ile są). W procesach akredytacji PCA ocenia na miejscu prowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. obserwacji egzaminów prowadzonych przez jednostkę. Obserwacje są prowadzone w zakresie każdego programu certyfikacji Planowany nadzór i ponowna ocena W nadzorze planowanym oraz ponownej oceny, oprócz ocen na miejscu, PCA prowadzi obserwacje, które mogą dotyczyć egzaminów prowadzonych przez jednostkę, jak również posiedzeń Rady Zarządzającej bądź Komitetu Programowego. W trakcie całego cyklu akredytacji, włącznie z ponowną oceną, PCA obserwuje w ramach każdego programu certyfikacji co najmniej 1 egzamin prowadzony przez jednostkę, przy czym podczas każdego planowanego nadzoru jest obserwowany w miarę możliwości egzamin według innego programu certyfikacji. W nadzorze planowanym PCA ocenia na miejscu prowadzone przez jednostkę procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 10% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 5. W trakcie ponownej oceny PCA ocenia na miejscu prowadzone procesy certyfikacji na podstawie zapisów z ich przebiegu. Liczbę ocenianych procesów określa się jako 15% wszystkich procesów według danego programu certyfikacji (z zaokrągleniem do najbliższej większej liczby całkowitej), ale nie więcej niż 7. W nadzorze planowanym i ponownej ocenie PCA kieruje się, w miarę możliwości, zasadą wyboru procesów spośród przeprowadzonych po poprzedniej ocenie PCA. Wydanie 2 z dnia r. Str. 11/12

12 Rozszerzanie zakresu akredytacji Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostki certyfikującej osoby dotyczy: nowego programu certyfikacji; nowego poziomu kompetencji i/lub kategorii osób. W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na dany program certyfikacji (np. certyfikacja spawaczy) i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na ten sam program certyfikacji dla innych poziomów i/lub kategorii osób, wówczas PCA dokonuje oceny na podstawie przeglądu dokumentacji dostarczonej przez jednostkę i dotyczącej, co najmniej: zmian w programie certyfikacji zatwierdzonych przez Komitet Programowy; decyzji o udzieleniu certyfikacji dla co najmniej 1 osoby według zmienionego programu certyfikacji oraz o danym poziomie i/lub kategorii osób. W przypadku, gdy jednostka posiada akredytację na jeden program certyfikacji (np. spawaczy) i wnioskuje o rozszerzenie zakresu akredytacji na inny program certyfikacji (np. osób prowadzących badania nieniszczące), wówczas PCA dokonuje pełnej oceny kompetencji jednostki, w tym oceny na miejscu i obserwacji jej działalności, zgodnie z punktem Szczegółowe warunki zawieszania i cofania akredytacji Zawieszenie akredytacji w części zakresu, oprócz zasad określonych w DA-01 następuje w przypadku: - nie prowadzenia lub zaprzestania nadzoru nad certyfikowanymi osobami według danego programu certyfikacji, jeżeli czas, który minął od ustania nadzoru nad ostatnią certyfikowaną osobą przekracza 12 miesięcy; - braku dowodów na prowadzenie działalności certyfikującej według danego programu certyfikacji; - utraty kompetencji jednostki do prowadzenia certyfikacji podmiotów według danego programu certyfikacji, bez względu na powód (np. utrata możliwości prowadzenia procesów certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji). Wznowienie akredytacji po zawieszeniu w zakresie certyfikacji wg danego programu następuje po przedstawieniu przez jednostkę dowodów na przeprowadzenie procesu certyfikacji w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od chwili zawieszenia akredytacji. W przeciwnym wypadku PCA cofa akredytację w zawieszonej części zakresu. 4. Postanowienia końcowe Niniejszy dokument obowiązuje od 1 października 2005 r. Wydanie 2 z dnia r. Str. 12/12

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 kwietnia 2015 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 4 Warszawa, 17.11.2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ. Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 5 Warszawa, 20.01.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Zakres stosowania...3 3 Cechy spójności pomiarowej...3

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, 13.02.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 4 października 2013 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH POMIARY EMISJI ZE ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH Projekt Wydania 2 Warszawa, 30.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje...

Bardziej szczegółowo

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL Numer publikacji EA-2/15 Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie w ramach EA ogólnych wymagań umożliwiających akredytowanym CAB przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji Eurolab Pollab Międzynarodowe Seminarium poświęcone materiałom odniesienia Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji dr Wojciech Henrykowski Warszawa, 02.04.2014 r. 1 1 Początki akredytacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 8 Warszawa, 5.08.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości

3 ISO17025_2005 3_1 Księga systemu. 3 ISO17025_2005 4_1 polityka jakości Materiały Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach wg Zagadnienie do przerobienia 1. System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 6 Auditor Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane Odbiorcy i cel szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME

AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION SCHEME Eugeniusz SZAJBA, Barbara PACZUSKA Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa e-mail: e.szajba@itep.edu.pl AGRICULTURAL MACHINERY CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. Wydanie 10 Warszawa, 24.10.2014 r. 1. WSTĘP 1.1. Zasady ustalania opłat za czynności związane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 030 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 16 czerwca 2015 r. AC 030 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 13/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM. Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI AKREDYTACJA W LABORATORIUM BADAWCZYM Ostróda 07-08.10.2010 RENATA PAWLAK Akredytacja TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SP. Z O.O. 2 Akredytacja LICZBA BADAŃ AKREDYTOWANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo