POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3 3 Wymagania akredytacyjne Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw 3 4 Specyficzne wymagania programu Wymagania dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Struktura organizacyjna i najwyższe kierownictwo Komitet chroniący bezstronność Kompetencje kierownictwa i personelu Personel zaangażowany w działania certyfikacyjne Zapisy dotyczące personelu Informacje dostępne publicznie Dokumenty certyfikacyjne Poufność Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami Wybór i powołanie zespołu auditującego Ustalanie czasu auditu Przegląd wniosku Audit początkowej certyfikacji Pierwszy etap auditu Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Audity wewnętrzne Wymagania dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC Wymagania ogólne Audity wewnętrzne i przeglądy wykonywane przez kierownictwo Poufność Personel jednostki certyfikującej Wnioskowanie o certyfikację Przygotowanie oceny 9 5 Zakres akredytacji 9 6 Szczegółowe zasady oceny Wniosek Obserwacja 9 7 Postanowienia końcowe 10 8 Dokumenty związane 10 Wydanie 2 z r. str. 2/10

3 1 Wprowadzenie Tekst niniejszego dokumentu opracowano w celu dostarczenia wyjaśnień ułatwiających jednolite stosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC w procesach akredytacji jednostek certyfikujących gospodarkę leśną oraz normy PN-EN w procesach akredytacji jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). W niniejszym dokumencie podano szczegółowe wymagania, które powinna spełnić jednostka certyfikująca w systemie PEFC, aby mogła być uznana za kompetentną i wiarygodną. Dokument ten zawiera wytyczne ułatwiające jednolite stosowanie wymagań norm: PN EN ISO/IEC i PN-EN Należy je interpretować jako doprecyzowanie niektórych wymagań zawartych w normach PN-EN ISO/IEC (certyfikacja gospodarki leśnej) i PN-EN (certyfikacja łańcucha dostaw). Akredytacja jednostek certyfikujących w systemie PEFC potwierdza spełnianie przez te jednostki wymagań PEFC oraz: a. normy PN-EN ISO/IEC w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej; b. normy PN-EN w przypadku certyfikacji łańcucha dostaw. Ponadto dokument zawiera zasady akredytacji specyficzne dla jednostek certyfikujących w systemie PEFC. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszego dokumentu stosuje się odpowiednie definicje zawarte w dokumentach przywołanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto: dokumenty PEFC dokumenty kryterialne, techniczne i instruktażowe PEFC jednostka certyfikująca każda jednostka prowadząca certyfikację w systemie PEFC 3 Wymagania akredytacyjne 3.1 Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie oraz certyfikację systemów zarządzania; - dokument nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady Ogólne); - dokument nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa PEFC; - dokument nr 4 PEFC Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów; - IAF MD 1:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych; - IAF MD 2:2007 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania; - EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych; - wymagania zawarte w niniejszym dokumencie (). 3.2 Wymagania akredytacyjne dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw - PN-EN Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów; Wydanie 2 z r. str. 3/10

4 - IAF GD 5:2006 Wytyczne dotyczące stosowania przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN 45011); - dokument nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (Zasady Ogólne); - dokument nr 2 PEFC Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfikacji Leśnictwa PEFC - PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne; - wymagania zawarte w niniejszym dokumencie (). 4 Specyficzne wymagania programu Wymagania dla jednostek certyfikujących gospodarkę leśną Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011. Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN ISO/IEC Warunkiem ubiegania się o akredytację programu certyfikacji gospodarki leśnej jest posiadanie przez jednostkę certyfikującą akredytacji w zakresie certyfikacji EMS wg PN-N ISO lub QMS wg PN-EN ISO Struktura organizacyjna i najwyższe kierownictwo W Jednostka certyfikująca powinna posiadać udokumentowany program certyfikacji na zgodność z wymaganiami PEFC, uwzględniający wymagania dotyczące kompetencji auditorów zgodnie z punktem 3.2 dokumentu nr 1 PEFC Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji (zasady ogólne). Uwaga: Zaleca się stosowanie listy kontrolnej (checklisty) przeznaczonej dla auditorów i ewentualnie ekspertów oceniających gospodarkę leśną, przywołanej w programie certyfikacji Komitet chroniący bezstronność W Komitet Chroniący Bezstronność powinien mieć wiedzę dotyczącą procesów certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw. Wymaga się zapewnienia tej wiedzy poprzez szkolenia i/lub odpowiednie uzupełnienie składu Komitetu, itp. Jednostka powinna wykazać PCA, w jaki sposób zapewnia Komitetowi tę wiedzę Kompetencje kierownictwa i personelu W Jednostka powinna określić kompetencje wymagane dla programu certyfikacji gospodarki leśnej oraz dla każdej funkcji w działalności certyfikacyjnej wg tego programu. Jednostka powinna wykazać posiadane kompetencje w zakresie oceny systemów zarządzania, a w szczególności, że: - zidentyfikowała przepisy prawne dotyczące gospodarki leśnej; - personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej (w tym, ale nie wyłącznie, w przegląd wniosku, ocenę i podejmowanie decyzji) posiada stosowne kompetencje; - personel jednostki zaangażowany w procesy certyfikacji gospodarki leśnej jest regularnie szkolony w zakresie wymagań PEFC; - skuteczność szkoleń lub innych działań podejmowanych w celu zapewnienia kompetencji personelu jest poddawana regularnej ocenie, w określonych odstępach czasu, dla potwierdzenia, że kompetencje te są utrzymywane. Wydanie 2 z r. str. 4/10

5 4.1.5 Personel zaangażowany w działania certyfikacyjne W Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji, personel o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem auditów gospodarki leśnej oraz prowadzonymi ocenami i pracami certyfikacyjnymi. Auditorzy i eksperci prowadzący ocenę gospodarki leśnej powinni spełniać następujące wymagania: a. Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa i/lub przyrodniczym, potwierdzone stosownym dyplomem; b. Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej; c. Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie co najmniej 20 dni auditowych. W Jednostka certyfikująca powinna prowadzić procesy certyfikacji gospodarki leśnej z udziałem auditorów i ekspertów technicznych, którzy spełniają warunki określone w punkcie W W Jednostka certyfikująca powinna identyfikować potrzeby szkoleniowe i powinna oferować lub zapewniać swojemu personelowi dostęp do specyficznych szkoleń w celu zapewnienia, że jej auditorzy, eksperci techniczni i inny personel zaangażowany w działania certyfikacyjne w zakresie systemu PEFC są kompetentni do zadań, jakie wykonują. W Jednostka certyfikująca powinna wykazać, że grupa lub osoba podejmująca decyzje w sprawie udzielenia, utrzymania, przedłużenia, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji gospodarki leśnej zna zasady systemu PEFC i wymagania certyfikacyjne oraz ma kompetencje do oceny procesów auditowania i związanych z nimi rekomendacji zespołu auditującego. W Jednostka certyfikująca powinna prowadzić i utrzymywać zapisy z obserwacji działalności swoich auditorów i ekspertów technicznych, prowadzących ocenę gospodarki leśnej w systemie PEFC. W Jednostka certyfikująca powinna okresowo obserwować sposób działania każdego auditora na miejscu w procesach oceny gospodarki leśnej. Częstotliwość obserwacji każdego auditora, w tym technicznego, powinna wynosić co najmniej raz na trzy lata Zapisy dotyczące personelu W.7.4 Zapisy dotyczące personelu, o których mowa w punkcie 7.4 normy PN-EN ISO/IEC 17021, powinny obejmować informacje o właściwych kwalifikacjach, szkoleniach, doświadczeniu, przynależności do organizacji, statusie zawodowym i kompetencjach do prowadzenia ocen w systemie PEFC oraz o wszystkich usługach konsultacyjnych, jakie świadczył personel w ciągu ostatnich trzech lat. Dotyczy to, oprócz personelu prowadzącego działalność certyfikacyjną, również personelu kierowniczego i administracyjnego Informacje dostępne publicznie W Jednostka certyfikująca powinna utrzymywać i udostępniać publicznie, lub dostarczać na żądanie, informacje opisujące jej procesy auditowania i procesy certyfikacji w systemie PEFC, wykorzystywane do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, przedłużania, ograniczania, zawieszania lub cofania certyfikacji gospodarki leśnej. Wydanie 2 z r. str. 5/10

6 4.1.8 Dokumenty certyfikacyjne W Jednostka powinna mieć udokumentowaną procedurę postępowania z wydanymi certyfikatami w przypadku zawieszenia lub cofnięcia akredytacji w ograniczonym lub pełnym zakresie oraz informowania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych PEFC Poufność W Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem, że jest zobowiązana do ujawniania informacji Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC. Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę regulującą ujawnianie takich informacji Wymiana informacji pomiędzy jednostką certyfikującą a jej klientami W Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać publicznie program certyfikacji gospodarki leśnej obejmujący, jako niezbędne minimum, opis jej wymagań w zakresie: a. zawartości wniosku o certyfikację; b. początkowej certyfikacji; c. działań w nadzorze; d. przebiegu auditów; e. procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania certyfikacji i ponownej certyfikacji; f. kompetencji zespołów oceniających Wybór i powołanie zespołu auditującego W Zespół, wyznaczony do auditu, powinien składać się z osób spełniających łącznie wymagania określone w punkcie W Zaleca się, aby jednostka zapewniała rotację zespołów oceniających tak, żeby w kolejnym cyklu certyfikacji był inny zespół oceniający Ustalanie czasu auditu W Jednostka certyfikująca powinna mieć udokumentowane procedury do ustalania czasu auditu w procesie certyfikacji gospodarki leśnej. Ustalając czas auditu, jednostka certyfikująca powinna wziąć pod uwagę: - wielkość obszaru leśnego objętego certyfikacją; stan zatrudnienia na obszarze leśnym; liczbę oddziałów (okręgów). Jednostka certyfikująca powinna określić jednakowe dla wszystkich organizacji zasady kalkulowania czasu oceny w procesie certyfikacji gospodarki leśnej, w tym kalkulowania czasu oceny w przypadku posiadania przez organizację zintegrowanego systemu zarządzania z uwzględnieniem wymagań dokumentu EA-7/ Przegląd wniosku W Zespół auditujący powinien być powołany i złożony z auditorów (i, jeśli jest to konieczne, ekspertów technicznych), którzy łącznie mają wszystkie kompetencje zidentyfikowane przez jednostkę certyfikującą do przeprowadzenia certyfikacji gospodarki leśnej. Wybór zespołu powinien być przeprowadzony w odniesieniu do przydzielonych kompetencji auditorów i ekspertów technicznych oraz może być dokonany zarówno spośród wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów ludzkich. Wydanie 2 z r. str. 6/10

7 W Należy wyznaczyć osobę(-y) podejmującą(-e) decyzję(-e) w sprawie certyfikacji gospodarki leśnej w celu zapewnienia, że są dostępne właściwe kompetencje do podejmowania decyzji Audit początkowej certyfikacji W Audit początkowej certyfikacji gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony w dwóch etapach: etapie 1. i etapie Pierwszy etap auditu W Etap 1. auditu certyfikującego gospodarki leśnej powinien być przeprowadzony w obiektach organizacji Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji W Jednostka certyfikująca powinna określić sposób postępowania z wydanymi przez siebie certyfikatami w przypadku naruszenia przez certyfikowaną organizację wymagań oraz sposób powiadamiania o tym władz krajowych i/lub międzynarodowych PEFC Audity wewnętrzne W Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane z procesami certyfikacji gospodarki leśnej. Dopuszcza się łączenie tych auditów z auditami wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją gospodarki leśnej. 4.2 Wymagania dla jednostek certyfikujących łańcuch dostaw w systemie PEFC Certyfikacja łańcucha dostaw jest certyfikacją procesu. Jednostka ubiegająca się o akredytację powinna spełnić wszystkie wymagania dokumentów przywołanych w punkcie 3.2 powyżej. Poniżej zamieszczono wytyczne do wymagań wybranych punktów normy PN-EN Dla ułatwienia zastosowano następujący system identyfikacji wytycznych: W.X.Y.Z, gdzie: X.Y.Z oznacza numer punktu normy PN-EN Wymagania ogólne W.4.1 Jednostka certyfikująca powinna opracować, utrzymywać i udostępniać publicznie program certyfikacji łańcucha dostaw obejmujący, jako niezbędne minimum, opis jej wymagań w zakresie: a. zawartości wniosku o certyfikację; b. początkowej certyfikacji; c. działań w nadzorze; d. przebiegu auditów; e. procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania certyfikacji i ponownej certyfikacji; f. kompetencji zespołów oceniających; g. certyfikacji organizacji wielooddziałowych, w tym zasad próbkowania; h. kalkulowania czasu oceny Audity wewnętrzne i przeglądy wykonywane przez kierownictwo W.4.7 Jednostka certyfikująca powinna objąć auditami wewnętrznymi procedury związane z procesami certyfikacji łańcucha dostaw. Dopuszcza się łączenie tych auditów z auditami Wydanie 2 z r. str. 7/10

8 wewnętrznymi w innych obszarach, pod warunkiem wyraźnego wyróżnienia w planach auditów i w sporządzanych z nich raportach zagadnień związanych z certyfikacją gospodarki leśnej Poufność W.4.10 Jednostka certyfikująca powinna informować organizację, będącą jej klientem, że jest zobowiązana do ujawniania informacji Radzie PEFC lub Radzie Krajowej PEFC. Jednostka certyfikująca powinna zawierać ze swoim klientem stosowną pisemną umowę regulującą ujawnianie informacji Personel jednostki certyfikującej W.5.1 Jednostka certyfikująca powinna mieć, jako część własnej organizacji, personel o kompetencjach wystarczających do zarządzania programem oceny łańcucha dostaw oraz prowadzonymi ocenami i pracami certyfikacyjnymi. Auditorzy i eksperci prowadzący audity w organizacjach w obszarze łańcucha dostaw powinni spełniać następujące wymagania: a. Wykształcenie: co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa lub technologii drewna, potwierdzone stosownym dyplomem; b. Doświadczenie: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w gospodarce leśnej lub przemyśle drzewnym; c. Szkolenia: ukończenie kursu szkoleniowego aprobowanego przez krajową jednostkę zarządzającą systemem PEFC, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Auditorzy powinni dodatkowo wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu auditów systemów zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001 lub PN-EN ISO Potwierdzeniem spełnienia tego wymagania są udokumentowane dowody o przeprowadzeniu ocen w liczbie co najmniej 20 dni auditowych Wnioskowanie o certyfikację W.8.1 Jednostka certyfikująca powinna udostępnić swojemu klientowi program certyfikacji łańcucha dostaw. W.8.2 Jednostka certyfikująca powinna wymagać złożenia formalnego wniosku o certyfikację, zawierającego co najmniej następujące informacje: a. nazwę, adres i status prawny; b. udokumentowane procedury łańcucha dostaw zgodne z wymaganiami punktu 6.3. dokumentu PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne; c. identyfikację wyrobów objętych łańcuchem dostaw; d. lokalizacje objęte łańcuchem dostaw, w przypadku certyfikacji organizacji wielooddziałowych. Jednostka certyfikująca powinna wymagać od organizacji ubiegającej się o certyfikację łańcucha dostaw dostarczenia co najmniej następujących informacji dotyczących wyrobów objętych łańcuchem dostaw: a. metoda stosowana w łańcuchu dostaw (wymagania rozdziałów 4. i 5. dokumentu PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne) b. metoda obliczania udziału procentowego (wymagania punktu 5.3. dokumentu PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne,); Wydanie 2 z r. str. 8/10

9 c. przenoszenie udziału procentowego na wyroby finalne (wymagania punktów i dokumentu PEFC ST 2002:2010 Łańcuch dostaw produktów zawierających surowce leśne); d. planowane zasady stosowania Logo PEFC Przygotowanie oceny W.9.1 Jednostka certyfikująca powinna przygotować i realizować ocenę na miejscu stosując się do wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC W.9.2 W przypadku oceny organizacji wielooddziałowych plan oceny powinien obejmować wszystkie lokalizacje wybrane na zasadzie próbkowania zgodnie z zasadami określonymi w programie certyfikacji, o którym mowa w punkcie W Zakres akredytacji Zakres akredytacji określa się podając wyłącznie certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC lub certyfikacja łańcucha dostaw produktów zawierających surowce leśne w systemie PEFC. PCA udziela oddzielnej akredytacji na certyfikację gospodarki leśnej (wg PN-EN ISO/IEC i dokumentów PEFC) i na certyfikację łańcucha dostaw (wg PN-EN i dokumentów PEFC). 6 Szczegółowe zasady oceny PCA podczas prowadzenia ocen jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i certyfikację łańcucha dostaw postępuje zgodnie z zasadami akredytacji, podanymi w dokumentach DA- 01 i DAC-08 oraz zasadami określonymi poniżej. 6.1 Wniosek Wniosek o akredytację (rozszerzenie zakresu) należy składać na formularzach FA-01 oraz FAC-01 (certyfikacja łańcucha dostaw) lub FAC-02 (certyfikacja gospodarki leśnej). Jednostki posiadające akredytację PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania składają wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji o certyfikację gospodarki leśnej w systemie PEFC. Jednostki posiadające akredytację PCA w zakresie certyfikacji wyrobów składają wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji o certyfikację łańcucha dostaw w systemie PEFC. Do wniosku należy dołączyć, oprócz dokumentów wymaganych w FAC-01 i/lub FAC-02: a. procedury certyfikacji gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw; b. wykaz personelu kompetentnego do prowadzenia procesów certyfikacji i auditowania gospodarki leśnej i/lub łańcucha dostaw; c. zaświadczenia potwierdzające odbycie szkoleń, o których mowa w punkcie W i W.5.1, dla wszystkich osób zaklasyfikowanych do prowadzenia auditów w procesach certyfikacji gospodarki leśnej i łańcucha dostaw. 6.2 Obserwacja W procesach akredytacji i nadzoru PCA prowadzi ocenę na miejscu i obserwację zespołów auditujących jednostki certyfikującej prowadzących audit u swoich klientów. Jednostka powinna mieć ustalenia w umowie z certyfikowanymi i wnioskującymi o certyfikację organizacjami, dotyczące konieczności wyrażenia przez nie zgody na udział auditorów PCA w ocenie. W procesie akredytacji w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej obserwacji podlega audit początkowej certyfikacji (etap 1 + etap 2). Ponadto jest oceniany raport sporządzony przez zespół jednostki certyfikującej. Wydanie 2 z r. str. 9/10

10 W procesach akredytacji w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw obserwacji przez PCA podlega audit certyfikujący. W każdej ocenie w nadzorze jest przeprowadzana ocena na miejscu i obserwacja. Przy ponownej akredytacji obowiązują zasady jak dla procesu akredytacji, przy czym obserwacji podlegają oba etapy auditu początkowej certyfikacji (certyfikacja gospodarki leśnej) lub, w przypadku gdy jednostka nie ma nowego klienta, audit w nadzorze. W przypadku ponownej oceny w procesie akredytacji w zakresie certyfikacji łańcucha dostaw obserwacji podlega audit certyfikujący. 7 Postanowienia końcowe Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 1 z r. Dokument został wprowadzony Komunikatem nr 98 z dnia r. Istotne zmiany w odniesieniu do wydania poprzedniego zostały oznaczone kolorem czerwonym. 8 Dokumenty związane Dokumentami związanymi są dokumenty wymienione w punkcie 3 niniejszego dokumentu, a ponadto: DA-01 Opis systemu akredytacji; DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji; DAC-08 Akredytacja jednostek certyfikujących. Wymagania szczegółowe. Polskie Normy dostępne są w Polskim Komitecie Normalizacyjnym ( Dokumenty EA i IAF w wersji oryginalnej dostępne są na stronach internetowych: EA: IAF: Dokumenty PEFC w wersji oryginalnej dostępne są na stronie internetowej (w języku angielskim) i (w języku polskim) Dokumenty PCA oraz tłumaczenia wybranych dokumentów EA i IAF dostępne są na stronie internetowej PCA Dostęp do tych dokumentów jest bezpłatny. Wydanie 2 z r. str. 10/10

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 3 Warszawa, 29.04.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH Wydanie 4 Warszawa, 19.05.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 2 Definicje... 2 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45011:2000 Wydanie 3 Warszawa, 5.07.2013 r. Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r.

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE Wydanie 4 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania.

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania. Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/4 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne wymagania dla jednostek certyfikujących Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC

PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC PROGRAM CERTYFIKACJI GOSPODARKI LEŚNEJ W SYSTEMIE PEFC 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU 1.1 Celem niniejszego Programu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania gospodarką leśną w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych (IAF MD 1:2007)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja osób w PCBC S.A.

Certyfikacja osób w PCBC S.A. Uzyskiwanie i doskonalenie kompetencji w akredytowanej jednostce certyfikującej osoby w rożnych obszarach zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Mgr inż. Danuta Orleańska, tel. (22) 46 45

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Weryfikacja EMAS

INFORMATOR Weryfikacja EMAS INFORMATOR Weryfikacja EMAS WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 14.11.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ISOCERT ISOCERT jest jednostką dostępną dla wszystkich wnioskodawców z obszaru Polski. Nie są stawiane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: V Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady Certyfikacji Systemów Zarządzania

Zasady Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 a, 02-699 Warszawa tel. centr.: (22) 46 45 200 Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania tel.: (22) 46 45 408; fax.: (22) 46 45 459 Zasady Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji. Program szkoleniowy. chroń SERCE Twojej firmy. CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 6 Auditor Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane Odbiorcy i cel szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS Projekt nr 1 wydania 2 Warszawa, 29.04.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ślesin maj 2008

Prezentacja Ślesin maj 2008 Prezentacja Ślesin maj 2008 1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI ul. Szczotkarska 42 01-382 Warszawa Tel. (0 22) 355-70-00; Fax. (0 22) 355 70 18 http:// www.pca.gov.pl e-mail: sekretariat@ pca.gov.pl 2 Praemonitus,

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) WYDANIE: 16-1 DATA WYDANIA: 2016-09-01 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW MEDYCZNYCH Wydanie 3 Warszawa, 16.07.2015 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji laboratoriów medycznych...3

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo