(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

Transkrypt

1 PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez pisemnej zgody Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Zwielokrotnianie dozwolone tylko przez klientów TDT.

2 Dokument ten nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie do usług związanych z oceną zgodności lub certyfikacją. TDT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie jego materiałów w innych dokumentach. Każde nieautoryzowane wykorzystanie tego materiału jest całkowicie zabronione i będzie skutkować krokami prawnymi. W celu uzyskania zgody lub dalszych informacji należy skontaktować się z: Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego Warszawa fax: Strona 2 z 9

3 Spis treści 1. Zakres certyfikacji Zakres certyfikacji Kryteria certyfikacji Dokumenty związane System certyfikacji System Zakres działań TDT w ramach certyfikacji systemów zarządzania Wymagania dla potencjalnych klientów Wymagania dotyczące jednostki Zasady stanowiące podstawę wiarygodności Wymagania dotyczące kompetencji personelu Podzlecanie Audit i certyfikacja Wnioskowanie Audit i certyfikacja początkowa Metoda oraz procedura oceny Ustalanie czasu trwania auditu Wybór oddziałów Połączone, zintegrowane lub wspólne audity początkowe Decyzja dotycząca certyfikacji Działania w nadzorze Częstotliwość auditów w nadzorze Metoda oraz procedura oceny Ustalanie czasu trwania auditu Połączone, zintegrowane lub wspólne audity nadzoru Wybór oddziałów Decyzja o utrzymaniu certyfikacji Ponowna certyfikacja Częstotliwość auditów ponownej certyfikacji Metoda oraz procedura oceny Ustalanie czasu trwania auditu Połączone, zintegrowane lub wspólne audity ponownej certyfikacji Wybór oddziałów Decyzja w sprawie udzielenia ponownej certyfikacji Przerwanie procesu Audity specjalne Rozszerzanie zakresu Audity z krótkim terminem powiadomienia Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Wymiana informacji pomiędzy TDT a jej klientami Skargi i odwołania Wykaz klientów certyfikowanych Stosowanie znaków certyfikacji Postanowienia końcowe Załączniki... 9 Strona 3 z 9

4 1. Zakres certyfikacji 1.1. Zakres certyfikacji Niniejszy program dotyczy certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w następujących sektorach działalności (biznesowych): Sektor działalności (biznesowy) Kody NACE* Górnictwo i wydobywanie 05, 06, 07, 08, 09 Produkcja wyrobów z drewna 16 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20 bez Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw Przetwórstwo przemysłowe sztucznych bez 24.46, 25 bez 25.4, 25.4, 28, Produkcja wyrobów z metali 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.17, 33.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja sprzętu transportowego 29, 30.2, 30.4, 30.9 Działalność usługowa 94.99, 95.1, 95.2 Budownictwo 41, 42, 43 Handel hurtowy i detaliczny 46, 47 Naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 45 Transport i gospodarka magazynowa 49, 50, 51, 52 Informacja i komunikacja 61, 62 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68.2, 68.3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 69, 70, 71.12, 71.2, 73, 74.3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 77.39, 78, 80, 81, 82 Administracja publiczna 84.1 Edukacja 85.5 * zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. WE L 393 z ) Transportowy Dozór Techniczny posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 111. Informacja o akredytowanych przez PCA sektorach działalności znajduje się w ww. zakresie akredytacji. Aktualne wydanie zakresu dostępne jest na stronie internetowej PCA ( Kryteria certyfikacji PN-N-18001:2004 BS OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania Occupational health and safety management systems. Requirements 1.3. Dokumenty związane PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne PN-ISO/IEC Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności PN-EN ISO/IEC PN-EN ISO 9000 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia Strona 4 z 9

5 ISO/IEC TS PN-N PN-N IAF MD 1 IAF MD 2 IAF MD 5 Conformity assessment. Requirements and recommendations for content of a third-part audit report on management systems Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne audytowania Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS IAF MD 11 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania wymagania szczegółowe DA-06 PC-02 PC-30 PC-31 PC-32 PC-33 ZS-01 ZS-02 ZS System certyfikacji 2.1. System Polityka dotycząca spójności pomiarowej Nadzór nad zapisami Czynności związane z procesem certyfikacji systemów zarządzania Audit systemu zarządzania organizacji Zasady ustalania czasu trwania auditów w organizacji Audit systemu zarządzania w organizacji wielooddziałowej Zasady oceny i nadzoru nad przedmiotem certyfikacji Zasady stosowania symboli oceny zgodności Zasady postępowania ze skargami i odwołaniami System certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje początkową certyfikację i kontynuowanie działań certyfikacyjnych, w tym wniosku, auditów początkowych, auditów nadzoru oraz procesu udzielania, utrzymywania, ograniczania, rozszerzania, zawieszania, cofania certyfikacji i ponownej certyfikacji Zakres działań TDT w ramach certyfikacji systemów zarządzania Działania TDT w ramach działań certyfikacyjnych obejmują: dwuetapowy audit początkowy; audity nadzoru w pierwszym i drugim roku; audit ponownej certyfikacji w trzecim roku przed upływem ważności certyfikacji. 3. Wymagania dla potencjalnych klientów Klient powinien: spełniać kryteria certyfikacyjne wymienione w punkcie 1.2; wykonywać wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia auditów, w tym działania umożliwiające analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów początkowej certyfikacji, nadzorów, ponownej certyfikacji i załatwiania skarg, oraz podejmować działania, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenia warunków do działania obserwatorów obecnych na audicie (np. auditorów jednostki akredytującej lub auditorów szkolonych). Strona 5 z 9

6 4. Wymagania dotyczące jednostki 4.1. Zasady stanowiące podstawę wiarygodności Spełnienie wymagań określonych w dokumencie DACS Wymagania dotyczące kompetencji personelu Kryteria kompetencyjne dla osób wykonujących poszczególne funkcje w procesie certyfikacji systemów zarządzania jakością a mianowicie dla osób prowadzących przeglądy wniosków, auditorów i ekspertów, osób przeprowadzających przegląd procesu i podejmujących decyzje certyfikacyjne, określone są w Załączniku 1 do procedury PC-03. Sposób nadzoru nad kompetencjami personelu przedstawiono w procedurze PC Podzlecanie Transportowy Dozór Techniczny nie podzleca żadnych prac związanych z certyfikacją systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z niniejszym programem. 5. Audit i certyfikacja 5.1. Wnioskowanie Wniosek jest składany na formularzu Foz-01 wraz z towarzyszącym załącznikiem Fcs-01 oraz opłatą wstępną. Wniosek jest rejestrowany zgodnie z procedurą PC-02 po dokonaniu jego przeglądu zgodnie z procedurą PC-30 i udokumentowaniu na formularzu Foz Audit i certyfikacja początkowa Metoda oraz procedura oceny Ocena obejmuje analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów początkowej certyfikacji. Dwuetapowy audit początkowy jest przeprowadzany oraz jego wyniki są dokumentowane zgodnie z procedurą PC-31. Dla każdego klienta opracowywany jest program auditów (Fcs- 21) Ustalanie czasu trwania auditu Dla każdego klienta powinien zostać ustalony czas niezbędny do zaplanowania i realizacji pełnego i skutecznego auditu systemu zarządzania zgodnie z procedurą PC Wybór oddziałów W przypadku auditowania systemu zarządzania organizacji wielooddziałowych klienta, prowadzącej taką samą działalność w różnych lokalizacjach, wyboru oddziałów lub siedzib tymczasowych należy dokonać zgodnie z procedurą PC Połączone, zintegrowane lub wspólne audity początkowe Audit połączony powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient będzie auditowany w odniesieniu do wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania np. PN-N i PN-EN ISO Audit zintegrowany powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient zintegrował wdrożenie wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania w jeden system zarządzania oraz ma być auditowany w odniesieniu do więcej niż jednej normy np. PN-N i PN-EN ISO Audit wspólny powinien zostać przeprowadzony, gdy klient wystąpi z wnioskiem, aby TDT współpracował w celu przeprowadzenia auditu. Powinny zostać spełnione zasady określone w procedurach PC-30, PC-31, PC-32 oraz PC-33. W przypadku auditu połączonego lub zintegrowanego należy sporządzić jeden raport z auditu. W przypadku auditu wspólnego należy sporządzić oddzielne raporty z auditu Decyzja dotycząca certyfikacji Decyzja dotycząca certyfikacji podejmowana jest przez osoby inne niż te, które prowadziły audit, na podstawie oceny ustaleń i wniosków z auditu początkowego oraz wszelkich innych mających zastosowanie informacji Strona 6 z 9

7 (np. informacji dostępnych publicznie, opinii komitetów). Szczegółowe zasady określone zostały w procedurze PC-30. Trzyletni cykl certyfikacji rozpoczyna się od decyzji o certyfikacji Działania w nadzorze Częstotliwość auditów w nadzorze Audity nadzoru powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Data pierwszego auditu nadzoru po certyfikacji początkowej nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu Metoda oraz procedura oceny Ocena obejmuje analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów nadzoru. Jednoetapowy audit nadzoru jest przeprowadzany oraz jego wyniki są dokumentowane zgodnie z procedurą PC Ustalanie czasu trwania auditu Dla każdego klienta powinien zostać ustalony czas niezbędny do zaplanowania i realizacji pełnego i skutecznego auditu nadzoru zgodnie z procedurą PC Połączone, zintegrowane lub wspólne audity nadzoru Audit połączony powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient będzie auditowany w odniesieniu do wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania np. PN-N i PN-EN ISO Audit zintegrowany powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient zintegrował wdrożenie wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania w jeden system zarządzania oraz ma być auditowany w odniesieniu do więcej niż jednej normy np. PN-N i PN-EN ISO Audit wspólny powinien zostać przeprowadzony, gdy klient wystąpi z wnioskiem, aby TDT współpracował w celu przeprowadzenia auditu. Powinny zostać spełnione zasady określone w procedurach PC-30, PC-31, PC-32 oraz PC-33. W przypadku auditu połączonego lub zintegrowanego należy sporządzić jeden raport z auditu. W przypadku auditu wspólnego należy sporządzić oddzielne raporty z auditu Wybór oddziałów W przypadku auditowania systemu zarządzania organizacji wielooddziałowych klienta, prowadzącej taką samą działalność w różnych lokalizacjach, wyboru oddziałów lub siedzib tymczasowych należy dokonać zgodnie z procedurą PC Decyzja o utrzymaniu certyfikacji Decyzja dotycząca utrzymania certyfikacji podejmowana jest przez osoby inne niż te, które prowadziły audit, na podstawie oceny ustaleń i wniosków z auditu nadzoru oraz wszelkich innych mających zastosowanie informacji (np. informacji dostępnych publicznie, opinii komitetów). Szczegółowe zasady określone zostały w procedurze PC Ponowna certyfikacja Częstotliwość auditów ponownej certyfikacji Audity ponownej certyfikacji powinny być przeprowadzane w trzecim roku przed upływem ważności certyfikacji Metoda oraz procedura oceny Ocena obejmuje analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów ponownej certyfikacji. Audit ponownej certyfikacji (jednoetapowy) jest przeprowadzany oraz jego wyniki są dokumentowane zgodnie z procedurą PC-31. Działania auditowe dla ponownej certyfikacji mogą jednak wymagać przeprowadzenia pierwszego etapu auditu. Strona 7 z 9

8 Ustalanie czasu trwania auditu Dla każdego klienta powinien zostać ustalony czas niezbędny do zaplanowania i realizacji pełnego i skutecznego auditu ponownej certyfikacji zgodnie z procedurą PC Połączone, zintegrowane lub wspólne audity ponownej certyfikacji Audit połączony powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient będzie auditowany w odniesieniu do wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania np. PN-N i PN-EN ISO Audit zintegrowany powinien zostać przeprowadzony w przypadku, gdy klient zintegrował wdrożenie wymagań dwóch lub więcej norm dotyczących systemów zarządzania w jeden system zarządzania oraz ma być auditowany w odniesieniu do więcej niż jednej normy np. PN-N i PN-EN ISO Audit wspólny powinien zostać przeprowadzony, gdy klient wystąpi z wnioskiem, aby TDT współpracował w celu przeprowadzenia auditu. Powinny zostać spełnione zasady określone w procedurach PC-30, PC-31, PC-32 oraz PC-33. W przypadku auditu połączonego lub zintegrowanego należy sporządzić jeden raport z auditu. W przypadku auditu wspólnego należy sporządzić oddzielne raporty z auditu Wybór oddziałów W przypadku auditowania systemu zarządzania organizacji wielooddziałowych klienta, prowadzącej taką samą działalność w różnych lokalizacjach, wyboru oddziałów lub siedzib tymczasowych należy dokonać zgodnie z procedurą PC Decyzja w sprawie udzielenia ponownej certyfikacji Decyzja dotycząca udzielenia ponownej certyfikacji podejmowana jest przez osoby inne niż te, które prowadziły audit, na podstawie oceny ustaleń i wniosków z auditu ponownej certyfikacji oraz wszelkich innych mających zastosowanie informacji (np. informacji dostępnych publicznie, skarg, opinii komitetów). Szczegółowe zasady określone zostały w procedurze PC-30. Trzyletni cykl certyfikacji rozpoczyna się od daty podjęcia decyzji o ponownej certyfikacji Przerwanie procesu Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić tylko zgodnie z postanowieniami zawartej umowy pomiędzy stronami. Zasady postępowania określone zostały w procedurze PC Audity specjalne Rozszerzanie zakresu Zasady postępowania w przypadku wniosku o rozszerzenie zakresu już udzielonej certyfikacji określone zostały w procedurze PC-30. Rozszerzenie zakresu można przeprowadzić w powiązaniu z auditem nadzoru Audity z krótkim terminem powiadomienia Postępowanie w celu zbadania skarg lub w odpowiedzi na zmiany lub w ramach dalszego postępowania z klientami z zawieszoną certyfikacją określone zostało w procedurze PC Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Zawieszenie, cofnięcie lub ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić tylko zgodnie z zasadami określonymi w ZS Wymiana informacji pomiędzy TDT a jej klientami TDT zapewnia i aktualizuje następujące informacje dla klientów: opis procesu certyfikacji systemów zarządzania; wymagania normatywne dotyczące certyfikacji; informacje o opłatach; wymagania dla potencjalnych klientów; dokumenty opisujące prawa i obowiązki certyfikowanych klientów; informacje dotyczące procedur postępowania ze skargami i odwołaniami. Transportowy Dozór Techniczny okresowo aktualizuje informacje zawarte w niniejszym programie certyfikacji. Strona 8 z 9

9 Klient certyfikowany zobowiązany jest do informowania, bez zwłoki tj. w terminie do trzech miesięcy o wszelkich sprawach, które mogą wpływać na zdolność systemu zarządzania do dalszego spełniania kryteriów stanowiących podstawę certyfikacji. 7. Skargi i odwołania Postępowanie ze skargami na działalność TDT oraz z odwołaniami od decyzji TDT podejmowanych w procesie certyfikacji, są określone w aktualnym dokumencie TDT: ZS-03 Zasady postępowania ze skargami i odwołaniami, publikowanym na stronie Wykaz klientów certyfikowanych Informacje o udzielonych certyfikacjach zamieszczane są w wykazie prowadzonym elektronicznie i aktualizowanym na bieżąco przez jednostkę. Dodatkowo wykaz dostępny jest na stronie internetowej TDT ( Wykaz ten zawiera informacje tylko o ważnych certyfikacjach, w którym jako minimum jest podana nazwa certyfikowanego klienta, stosowny dokument normatywny, zakres i lokalizacja geograficzna. 8. Stosowanie znaków certyfikacji Klient ma prawo powoływać się na udzieloną przez TDT certyfikację poprzez powołania tekstowe i/lub stosowanie znaku certyfikacji TDT zgodnie z aktualnym dokumentem TDT: ZS-02 Zasady stosowania symboli oceny zgodności, publikowanym na stronie 9. Postanowienia końcowe Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje dokument PRCs-04 wyd. 3 z Wydanie 3.1 obowiązuje od dnia Załączniki Foz-01 Wniosek o certyfikację Fcs-08 Certyfikat systemu zarządzania Fcs-17 Licencja zakresu certyfikacji oraz znaku Fcs-21 Program auditów Strona 9 z 9

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

P-SZ/01 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO PROGRAM CERTYFIKACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZAERZĄDZANIA OŚRODEK CERTYFIKACJI

P-SZ/01 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO PROGRAM CERTYFIKACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZAERZĄDZANIA OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: p.o. Dyrektora Instytutu Prof.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: IX Data edycji: 10.2016 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 kwietnia 2019 r. AC

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 1/9 PROGRAM JEST WŁASNOŚCIĄ INSTYTUTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i prezentuje zasady,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV)

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) PROz-16 Program uprawniania osób wykonujących połączenia nierozłączne zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 maja 2014 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001

Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Strona: 1 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą PN-N-18001/OHSAS 18001 Kierownik procesu Certyfikacja i Ocena Zgodności Pełnomocnik Prezesa UDT ds.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/13) WYDANIE: 16-1 DATA WYDANIA: 2016-09-01 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r.

DACS-01 AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA Wydanie 3 Warszawa, 25.04.2016 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji jednostek certyfikujących systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/14) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/14) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/14) WYDANIE: 19-2 DATA WYDANIA: 2019-06-18 1 WSTĘP PCC - CERT Sp. z o.o. Sp. K. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie certyfikacji systemów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082 Scope of accreditation No AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082 wydany przez / issued by POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: XI Data edycji: 08.2018 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 wydanie 7 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz Szczok Gliwice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 4-2018 DATA WYDANIA: 10.12.2018 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

WYROBU. PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

WYROBU. PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_N2 PROGRAM TYPU N2 CERTYFIKACJI POJEDYNCZEGO WYROBU TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 października 2017 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

WYROBU. PRCw-00_N3 PROGRAM TYPU N3 CERTYFIKACJI PROJEKTU. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

WYROBU. PRCw-00_N3 PROGRAM TYPU N3 CERTYFIKACJI PROJEKTU. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_N3 PROGRAM TYPU N3 CERTYFIKACJI PROJEKTU WYROBU ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez pisemnej zgody Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) PN-EN ISO 9001:

DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) PN-EN ISO 9001: PCA Zakres akredytacji Nr DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) QMS PN-EN ISO 9001:2015-10 1 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD 2 2 Górnictwo i kopalnictwo 05, 06, 07, 08,

Bardziej szczegółowo

PRCw-00_N1 PROGRAM TYPU N1 CERTYFIKACJI PARTII WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00_N1 PROGRAM TYPU N1 CERTYFIKACJI PARTII WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_N1 PROGRAM TYPU N1 CERTYFIKACJI PARTII WYROBÓW ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez pisemnej zgody Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PRCw-00-1b PROGRAM TYPU 1b_CERTYFIKACJA PARTII WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00-1b PROGRAM TYPU 1b_CERTYFIKACJA PARTII WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00-1b PROGRAM TYPU 1b_CERTYFIKACJA PARTII WYROBÓW TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana

Bardziej szczegółowo

PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_5 PROGRAM TYPU 5 CERTYFIKACJI WYROBÓW TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 grudnia 2018 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 146 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 15 luty 2017 r. QMS EMS BHP Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS Wydanie 3 Warszawa, 21.08.2018 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji weryfikatorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-2 DATA WYDANIA: 2014-10-14 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 070

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 070 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 19 lutego 2018 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

PRCw-00_3 PROGRAM TYPU 3 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00_3 PROGRAM TYPU 3 CERTYFIKACJI WYROBÓW. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00_3 PROGRAM TYPU 3 CERTYFIKACJI WYROBÓW TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 wydanie 8 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 083 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 kwietnia 2017 r. AC

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 2/16 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 i prezentuje zasady, procedury i zarządzanie stosowane przez Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 27 lutego 2018 r. QMS EMS BHP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 4 października 2013 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 9001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 9001 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 22 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 13 kwietnia 2016 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

PRCw-00-1a PROGRAM TYPU 1a_CERTYFIKACJA TYPU. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

PRCw-00-1a PROGRAM TYPU 1a_CERTYFIKACJA TYPU. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, Warszawa PRCw-00-1a PROGRAM TYPU 1a_CERTYFIKACJA TYPU TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Informator Ośrodka OBAC Zasady certyfikacji systemów zarządzania

Informator Ośrodka OBAC Zasady certyfikacji systemów zarządzania Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl Informator Ośrodka OBAC

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo