PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI"

Transkrypt

1 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG JC), jest instytutem badawczym funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96 poz. 818). Organem nadzorującym działalność Głównego Instytutu Górnictwa jest Minister Gospodarki. Instytut utworzony został w dniu r. na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r., na bazie Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego, w skład którego wchodziła reaktywowana Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie. Otrzymał wówczas nazwę Instytut Naukowo - Badawczy Przemysłu Węglowego. Obecną nazwę nadano instytutowi 24 marca 1950 r., a statut w dniu r. Dane teleadresowe dotyczące Jednostki Certyfikującej: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt Telefon : Fax. : lub Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 038 do certyfikacji wyrobów, w tym wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Podstawy prawne certyfikacji wyrobów budowlanych i ZKP: - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935), - Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., Nr 102 poz. 586.), - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. zmianami) (Dz. U. z nr 198). Dokumenty związane z certyfikacją: - norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów, - norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne, - przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią, - przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu, - procedury GIG-JC związane z certyfikacją wyrobów budowlanych i ZKP.

2 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 2 / 9 Systemy oceny zgodności: Oceny zgodności wyrobów budowlanych dokonuje producent stosując właściwy system oceny zgodności określony przepisami prawnymi podanymi powyżej. Zgodnie z tymi przepisami systemy oceny zgodności oznaczone są numerami 1, 1+, 2, 2+, 3 i 4. W każdym z tych systemów określone zostały szczegółowe zadania zarówno dla producenta jak i jednostek akredytowanych, w zakresie badań wyrobu i zakładowej kontroli produkcji. Zastosowanie określonego systemu oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów wynika wprost z decyzji Komisji Europejskiej i podawane jest w specyfikacji technicznej konkretnego wyrobu budowlanego. Deklarowanie zgodności wyrobów i ich znakowanie Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, stosując system oceny zgodności podany w dokumencie odniesienia (specyfikacja techniczna lub aprobata techniczna). Wstępne badania typu muszą być wykonywane w laboratoriach akredytowanych lub przez producenta, w zależności od rodzaju systemu oceny zgodności. Po przeprowadzeniu oceny zgodności, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację zgodności dla wyrobu, a przed wprowadzeniem go do obrotu, umieszcza na wyrobie znak budowlany. 2. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad oceny i certyfikacji wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Dokument ten udostępniany jest klientom zainteresowanym certyfikacją w GIG-JC w celu przygotowania się do procesu certyfikacji wyrobów budowlanych i ZKP. Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa posiada certyfikat akredytacji Nr AC 038 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie certyfikacji wyrobów. W ramach tej akredytacji GIG-JC posaida uprawnienia do certyfikacji wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji następujących wyrobów budowlanych: Opis branży Metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze: System oceny 2+ Wyroby do budowy dróg 2+ Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem 2+ Rury, zbiorniki i elementy pomocnicze nieprzeznaczone do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi Wyroby kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Wymagania dla organizacji wnioskujących o certyfikację wyrobów budowlanych i ZKP w GIG-JC

3 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 3 / 9 Warunkiem przystąpienia do oceny i certyfikacji wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji w GIG-JC jest przeprowadzenie badań wstępnych typu przez GIG-JC w systemie oceny zgodności 1 i 1+ lub przez producenta w systemie 2 i 2+, posiadanie wdrożonego i udokumentowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, według wymagań zawartych w dokumencie odniesienia. W przypadku, gdy dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla Zakładowej Kontroli Produkcji lub wymagania te są zbyt ogólne do przeprowadzenia certyfikacji wyrobu budowlanego, jako wymagania dla ZKP stosowane są kryteria ustalone przez Jednostkę Certyfikującą w Głównym Instytucie Górnictwa, udostępniane wnioskującym o przeprowadzenie certyfikacji konkretnego wyrobu budowlanego. GIG-JC udziela certyfikacji na wyrób budowlany i ZKP w momencie uzyskania wystarczających dowodów na to, że wyrób spełniania wymagania specyfikacji technicznej oraz ustalenia dotyczące Zakładowej Kontroli Produkcji. System ZKP powinien być wdrożony, skuteczny i utrzymywany, a wszystkie niezgodności stwierdzone podczas auditu w organizacji wnioskującej o certyfikacje wyrobu i/lub ZKP zostały skorygowane. Jeżeli w trakcie nadzoru lub ponownej oceny zostaną stwierdzone niezgodności, powinny być one skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą GIG-JC. Jeżeli w uzgodnionym czasie nie zostanie to wykonane, GIG-JC może ograniczyć, zawiesić lub cofnąć certyfikację. Czas przewidziany na realizację działań korygujących GIG-JC uzależnia od wagi niezgodności. 4. Wymagania dotyczące certyfikacji 4.1. Wnioskowanie o certyfikację Wniosek o certyfikację wyrobu budowlanego i/lub ZKP klient składa na formularzu PC/BUD- 01/01. Do wniosku dołączany jest kwestionariusz wnioskującego - według formularza PC/BUD- 01/02 - wraz z dokumentacją dotyczącą wyrobu i wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Przegląd i rejestracja wniosku w GIG-JC przebiega zgodnie z procedurą PC/BUD-01 Procedura certyfikacji wyrobów budowlanych oraz Zakładowej Kontroli Produkcji. Wniosek wraz z pozostałymi elementami podlega ocenie, sprowadzającej się do sprawdzenia: - możliwości przeprowadzenia wnioskowanej certyfikacji zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji, - czy formularz wniosku jest wypełniony poprawnie a załączona dokumentacja odnosi się do wszystkich wymagań, właściwych dla danego rodzaju certyfikacji, - czy występują w nim informacje mogące wskazywać na potencjalne zagrożenie bezstronności procesu oceny. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej dokumentacji, klient jest powiadamiany o konieczności dokonania uzupełnień Warunki realizacji wniosku Po sporządzeniu kalkulacji kosztów procesu certyfikacji i jej zatwierdzeniu przez Kierownika GIG-JC następuje zarejestrowanie wniosku. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku do realizacji, w którym zawarte są najważniejsze ustalenia pomiędzy GIG-JC a klientem. Wnioskujący ma prawo do zakwestionowania zaproponowanych warunków w terminie do 2

4 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 4 / 9 tygodni od daty jego wysłania. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację przedstawionych warunków. Dopuszczalną formą przyjęcia wniosku do realizacji przez GIG-JC jest zawarcie umowy z klientem. Umowa taka reguluje prawa i obowiązki wnioskodawcy i GIG-JC, a w szczególności ustala: - zobowiązania finansowe związane z certyfikacją i nadzorem, - zasady prowadzenia nadzoru nad certyfikatem, - zasady stosowania certyfikatu, - zasady utrzymywania, zawieszania i cofania certyfikatu oraz ponownej oceny, - pozostałe obowiązki i uprawnienia stron, w tym zasady odwołań i reklamacji oraz wzajemnego informowania o istotnych dla stron zmianach. 4.3 Badania wyrobu W zależności od rodzaju certyfikacji i stosowanego systemu oceny zgodności wstępne badania typu wykonywane są: w laboratoriach akredytowanych (certyfikacja zgodności wyrobu z wymaganiami Polskich Norm lub krajowych aprobat technicznych). Zakres badań, w systemie oceny 1 i 1+, ustala GIG-JC przy czym badania przeprowadzane są na reprezentatywnych próbkach dla danej grupy wyrobów, objętej tym samym dokumentem odniesienia, zgłoszonych do certyfikacji. Próbki do badań pobierane są z bieżącej produkcji przez przedstawiciela GIG-JC lub przedstawiciela laboratorium wykonującego badania. W systemach oceny zgodności 2 i 2+ odpowiedzialność za pobieranie próbek wyrobu oraz za wykonanie wstępnych badań typu ponosi producent; w laboratoriach notyfikowanych (certyfikacja zgodności wyrobu z wymaganiami zharmonizowanych specyfikacji technicznych). Zakres badań (w systemie oceny 1 i 1+) ustala GIG-JC. Próbki do badań pobierane są z bieżącej produkcji przez przedstawiciela GIG-JC lub przedstawiciela laboratorium wykonującego badania. W systemach oceny zgodności 2 i 2+ przeprowadzenie badań w zakresie ustalonym w zharmonizowanej dokumentacji technicznej jest zadaniem producenta. GIG-JC dopuszcza w prowadzonych procesach certyfikacji wykorzystanie sprawozdań z badań typu wykonanych w procesach aprobacyjnych. 4.4.Audit Zakładowej Kontroli Produkcji Audit ZKP prowadzony jest w zakładzie produkcyjnym jako audit jednoetapowy, zgodnie z procedurą PC/BUD-02, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą. Skład zespołu auditującego jest akceptowany przez auditowaną organizację. Czas potrzebny do oceny ustala się na podstawie wymagań zawartych w stosownym dokumencie odniesienia oraz dodatkowych informacji, takich jak: wielkość zakładu produkcyjnego, ilość linii produkcyjnych, ilość wyrobów (odmian) objętych certyfikacją, itp.

5 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 5 / 9 Podczas auditu dokonywana jest inspekcja zakładu produkcyjnego i ocena zgodności systemu Zakładowej Kontroli Produkcji producenta wyrobu budowlanego z wymaganiami dotyczącymi ZKP zawartymi w dokumencie odniesienia. W przypadku realizacji auditu certyfikującego ZKP w systemie oceny 2 i 2+, ocenie podlega także udokumentowanie wykonania wstępnych badań typu wyrobu. Audit dokumentowany jest raportem z auditu, zgodnie z procedurą PC/BUD-02, zawierającym w szczególności: dane dotyczące ocenianej organizacji oraz osoby biorące udział w audicie ze strony wnioskującego, dane dotyczące składu zespołu auditującego wraz z pełnioną funkcją w audicie, określenie wyrobów, których dotyczył audit ZKP, opis auditu i ocenę spełnienia wymagań wraz z dowodami (przeglądane dokumenty), opis niezgodności stwierdzonych podczas auditu, wnioski i opinię zespołu auditującego w sprawie akceptacji/certyfikacji ZKP Decyzja o certyfikacji Informacje niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji zawarte są w: a) raportach z auditów (w tym komentarze do niezgodności, podjęte przez organizację auditowaną, korekcje i działania korygujące), b) protokole z procesu certyfikacji PC/BUD-01/05 (przegląd wniosku, wnioskowanie o udzieleniu bądź nie udzielenie certyfikatu, propozycje dotyczące nadzoru). Decyzję o certyfikacji podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej na podstawie wniosku specjalisty ds. certyfikacji wyrobów. Decyzja o certyfikacji może być poprzedzona opinią Komitetu Technicznego, jeśli Kierownik Jednostki Certyfikującej tak zadecyduje. W przypadku decyzji odmownej organizacja otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Certyfikat ZKP wydawany jest przez GIG-JC bezterminowo (system oceny 1+, 1, 2+) lub na okres 3 lat (system 2) od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu następuje w terminie uzgodnionym z organizacją po uiszczeniu opłat określonych w umowie, której podpisanie warunkuje wydanie certyfikatu Wykorzystywanie certyfikatów i znaków Organizacja ma prawo powoływać się na uzyskany certyfikat w prowadzonej działalności reklamowej i w kontaktach z Klientami w odniesieniu do działalności objętej zakresem certyfikatu. Szczegółowe zasady posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu zarządzania jakością oraz wzór tego znaku określa Jednostka Certyfikująca w załącznikach do umowy o nadzorze.

6 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 6 / Nadzór nad posiadaczem certyfikatu Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach sprawuje nadzór nad certyfikatami zgodności wyrobów budowlanych i certyfikatami Zakładowej Kontroli Produkcji wydanymi w systemach oceny 1, 1+ i 2+. Nadzór sprawowany jest przez cały okres ważności certyfikatu, do momentu wygaśnięcia terminu jego ważności lub rozwiązania umowy o certyfikację. Celem nadzoru jest zapewnienie, że posiadacz certyfikatu przestrzega wymagania wynikające z certyfikacji, a Zakładowa Kontrola Produkcji w dalszym ciągu spełnia wymagania dokumentu odniesienia. Realizacja nadzoru nad wydanymi certyfikatami dotyczy następujących elementów: okresowej, określonej harmonogramem nadzoru, oceny funkcjonowania ZKP, realizowanej poprzez audity nadzoru; bieżącej kontroli sposobu posługiwania się certyfikatem; specjalnych, pozaplanowych auditów ZKP przeprowadzanych w uzasadnionych przypadkach np. po wprowadzeniu istotnych zmian w systemie ZKP lub procesie produkcji, po okresie zawieszenia certyfikatu, w celu zbadania skarg, itp.; badań sondażowych próbek wyrobu (tylko w przypadku certyfikatów wyrobów wydanych w systemie 1+). Nadzór jest sprawowany poprzez prowadzone przez GIG-JC planowane i pozaplanowe audity nadzoru, analizę napływających do GIG-JC skarg dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania organizacji oraz nadzorowanie dotrzymywania przez organizację warunków umowy o certyfikację (w tym sposobu wykorzystywania faktu posiadania certyfikatu w działalności reklamowej i promocyjnej oraz posługiwania się znakami wynikającymi z certyfikacji). Audity planowe przeprowadzane są, co najmniej raz w roku. Pierwszy audit w nadzorze, po certyfikacji, przeprowadzany jest przed upływem 12 miesięcy od zakończenia auditu certyfikacyjnego, zaś następne w kolejnych okresach rocznych. Każdy audit nadzoru obejmuje, co najmniej: funkcjonowanie procedur oceny i przeglądu zgodności wyrobów z określonymi wymaganiami; funkcjonowanie nadzoru nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań; przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności stwierdzonych podczas poprzedniego auditu; stosowanie certyfikatów i znaków zgodności oraz oznakowanie wyrobów; sprawdzenie prawidłowego powoływania się na fakt posiadania certyfikatu w działaniach marketingowych, reklamowych i zawieranych przez dostawcę kontraktach; badania sondażowe próbek w nadzorze (tylko w systemie oceny 1+) Ponowna ocena Ważność certyfikatu może być odnowiona na kolejny okres na wniosek klienta (PC/BUD- 01/01) złożony, co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu. Wydanie certyfikatu następuje po przeprowadzeniu auditu i procesu ponownej oceny. Procedura ponownej oceny jest analogiczna do procedury certyfikacji, przy uwzględnieniu różnic związanych z wykorzystywaniem w procesie ponownej oceny wyników auditów i ocen dokonanych podczas nadzoru.

7 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 7 / Zawieszanie, cofanie, ograniczanie lub rozszerzanie zakresu certyfikacji W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności certyfikatu, faktów świadczących o nieprzestrzeganiu przez jego posiadacza wymagań wynikających z Umowy o nadzorze, w szczególności dotyczących: - uniemożliwiania przeprowadzenia auditów w nadzorze, dostępu auditorów do miejsc, dokumentacji, zapisów i informacji związanych z funkcjonowaniem ZKP, - nie spełniania przez system ZKP wymagań dokumentu odniesienia lub naruszania wymagań wynikających z obowiązujących posiadacza certyfikatu przepisów prawnych w tym zakresie, - nie stosowania się do ustaleń GIG-JC w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych, - naruszenia zasad posługiwania się posiadanym certyfikatem, - nie wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec GIG-JC, Kierownik GIG-JC może podjąć decyzję o zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu wyrobu lub Zakładowej Kontroli Produkcji. Podjęcie jednej z powyższych decyzji uzależnione jest w każdym przypadku od zaistniałej sytuacji i stopnia naruszenia ustalonych zasad i zobowiązań. Przed podjęciem decyzji dotyczącej cofnięcia, zawieszenia, lub ograniczenia zakresu certyfikatu, GIG-JC umożliwia zainteresowanemu Klientowi przedstawienie swojego stanowiska. Zawieszenie ważności certyfikatu może trwać do 6 miesięcy, w tym czasie klient nie może powoływać się na certyfikat. Certyfikat może być odwieszony z chwilą ustania przyczyn zawieszenia. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku przekazania przez organizację, której certyfikat uległ zawieszeniu, informacji o spełnieniu warunków towarzyszących decyzji o zawieszeniu. W przypadku wystąpienia organizacji o wznowienie ważności certyfikatu Kierownik GIG-JC powołuje zespół auditujący, który przeprowadza audit oceniający możliwość odwieszenia certyfikatu. Cofnięcie certyfikatu może być następstwem: - niespełnienia przez klienta w uzgodnionym terminie warunków określonych przy zawieszeniu ważności certyfikatu, - rażącego naruszenia przez posiadacza certyfikatu wymagań ustalonych w dokumencie odniesienia, - stwierdzenia nadużycia uprawnień, których celem było wprowadzenie w błąd odbiorców klienta lub innych instytucji, - przekroczenia terminu zawieszenia certyfikatu ponad 6 miesięcy, - wniosku klienta deklarującego rezygnację z posiadanego certyfikatu, - likwidacji Firmy. Informacja o cofnięciu certyfikatu publikowana jest w wykazie certyfikowanych organizacji. Wraz z decyzją o cofnięciu certyfikatu GIG-JC zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na certyfikat oraz do jego zwrotu. Ograniczenie i czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić z powodu: - braku możliwości prowadzenia działalności organizacji klienta w pełnym zakresie, takim jak w momencie wnioskowania o certyfikat, stwierdzone w trakcie auditu nadzoru i udokumentowane w raporcie z auditu,

8 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 8 / 9 - przekroczenia terminu zawieszenia certyfikatu ponad 6 miesięcy, - na wniosek klienta deklarującego zmniejszenie zakresu prowadzonej działalności. Ograniczając zakres certyfikacji GIG-JC unieważnia poprzednio wydany certyfikat, wydając jednocześnie nowy certyfikat o zmienionym zakresie certyfikacji. Rozszerzenie certyfikatu może mieć miejsce w przypadku wnioskowania organizacji o uwzględnienie w wydanym certyfikacie nowych odmian wyrobów lub nowych wyrobów w ramach tego samego dokumentu odniesienia. Posiadacz certyfikatu GIG-JC składa Wniosek o certyfikację wyrobu budowlanego i ZKP (wzór PC/BUD-01/01), zaznaczając pozycje dotyczące rozszerzenia o obszary, które nie były objęte certyfikatem, sposób i zakres oceny określa jednostka certyfikująca Dostęp do skarg składanych organizacjom Producent wyrobu jest zobowiązany do przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji oraz podjętych działań korygujących i zapobiegawczych. Podczas auditów w nadzorze GIG-JC sprawdza, czy, jeśli została ujawniona jakakolwiek wada lub niezgodność z wymaganiami normy, organizacja producenta podjęła odpowiednie działania korygujące Poufność Zapewniona jest poufność każdej przekazanej GIG-JC przez organizację klienta informacji i dokumentacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Wszyscy pracownicy GIG-JC, członkowie Rady do Spraw Certyfikacji i Komitetów Technicznych oraz auditorzy, eksperci techniczni podpisują deklarację poufności Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji GIG-JC Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez GIG- JC ma prawo wniesienia skarg, reklamacji i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Reklamacje i skargi składane są do Kierownika GIG-JC, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora Naczelnego GIG. Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki dostępnej na stronie internetowej. O wyniku załatwienia reklamacji/skargi lub odwołania GIG powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie. 5. Koszty i opłaty Koszty postępowania certyfikacyjnego i koszty związane ze sprawowaniem nadzoru ponosi wnioskujący o certyfikację (posiadacz certyfikatu) zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Wysokość opłat ponoszonych na rzecz GIG-JC przy certyfikacji systemu zarządzania określa się na podstawie cennika certyfikacji wyrobów budowlanych i ZKP. Cennik udostępniany jest klientom zainteresowanym postępowaniem certyfikacyjnym podczas udzielania informacji wstępnych. Opłaty te obejmują kolejne etapy procesu certyfikacji systemu:

9 Nr edycji:ii Data edycji: r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 9 / 9 - koszty związane z przeglądem wniosku i jego rejestracją, - koszty oceny dokumentacji wyrobu i systemu ZKP oraz przygotowania auditu, - koszty auditu ZKP, oceny wyników i wydania certyfikatu, - koszt sprawowania nadzoru (w tym auditów ZKP w nadzorze), - opłaty za posługiwanie się certyfikatem. Rozliczenie należności za kolejne etapy certyfikacji i nadzoru następuje po wykonaniu przewidzianych prac, zgodnie z ustaleniami umowy, na podstawie faktur wystawianych klientowi przez GIG-JC. Wnoszenie opłat jest jednym z warunków utrzymywania certyfikatu. Koszty związane z wykonaniem badań laboratoryjnych niezbędnych do badania typu oraz badań sondażowych próbek wyrobu nie są określane przez GIG-JC. Koszt wykonania badań ponosi wnioskujący i rozlicza się bezpośrednio z laboratorium wykonującym badania. 8. Dokumenty przywołane w programie Procedura PC/BUD-01 Procedura certyfikacji wyrobów budowlanych oraz Zakładowej Kontroli Produkcji. Procedura PC/BUD-02 Audity Zakładowej Kontroli Produkcji. Procedura PC/BUD-03 Nadzór nad certyfikatami wyrobów budowlanych i Zakładową Kontrolą Produkcji. Procedura PC/BUD-04 Zawieszanie, cofanie i zmiana zakresu certyfikatów zgodności wyrobów budowlanych i Zakładowej Kontroli Produkcji. Procedura PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki.

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI Nr edycji: 4 Data edycji: 02.2012 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / 11 1. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Zakres: Niniejszy Regulamin Badań i Certyfikacji obowiązuje w grupie TÜV SÜD Group, w szczególności w odniesieniu do spółek: - TÜV SÜD Automotive GmbH (www.tuev-sued.de),

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo