POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, r.

2 Wprowadzenie PCA Niniejszy dokument zawiera wierne tłumaczenie treści wytycznych IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62:1996 Issue 4 (Wytyczne IAF do stosowania Przewodnika ISO/IEC Nr 62: ), wydanych przez International Accreditation Forum w dniu 15 grudnia 2005 r. Celem opracowania tego dokumentu było dostarczenie wyjaśnień zapewniających jednolite i zgodne z międzynarodową praktyką stosowanie Polskiej Normy PN-EN 45012:2000 przez PCA oraz przygotowujące się do akredytacji i akredytowane jednostki prowadzące ocenę i certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS). Tekst tłumaczenia uzupełniono odsyłaczami zawierającymi przypisy PCA, dodatkowo objaśniające pewne partie tłumaczenia. Ze względu na wygodę użytkowników: - odniesienia do Przewodnika ISO/IEC Nr 62 zastąpiono odniesieniami do punktów identycznej Polskiej Normy PN-EN 45012:2000, - w miejscach, w których w oryginale Wytyczne IAF przywołują działalność certyfikacyjną/rejestracyjną, niniejszy dokument PCA odnosi się jedynie do działalności certyfikacyjnej, z pominięciem rejestracyjnej, jako działalności o równoważnym znaczeniu (zgodnie z normą PN-EN 45012), - w miejscach, w których w oryginale Wytyczne IAF przywołują normy ISO, w niniejszym dokumencie zastąpiono je polskimi odpowiednikami. Niniejszy dokument zastępuje dokument wydanie 3, opracowany na podstawie wytycznych EA-7/01 rev. 02. Koniec 1 identyczny z Polską Normą PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 z r. str. 2/45

3 Wytyczne IAF do stosowania Przewodnika ISO/IEC Nr 62, wydanie 4 Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorców i ich klientów zapewniając, że akredytowane jednostki są kompetentne do wykonywania działań, jakimi się zajmują. Od jednostek akredytujących, będących członkami International Accreditation Forum, wymaga się działania według najwyższych standardów. Jednostki akredytujące powinny wymagać od jednostek przez nie akredytowanych zachowania zgodności z odpowiednimi normami międzynarodowymi 2, oraz z wytycznymi IAF dotyczącymi stosowania tych norm. Akredytacja udzielona przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (IAF MLA), opartego na regularnym nadzorze w celu upewnienia się o równorzędności programów akredytacji wszystkich członków, umożliwia uznawanie na całym świecie certyfikatu zgodności wydanego przedsiębiorstwu w dowolnej części świata. Z tego względu w handlu międzynarodowym można polegać na certyfikatach dotyczących systemów zarządzania, wyrobów, usług, osób oraz innych podobnych programów oceny zgodności, wydanych przez te jednostki, które są akredytowane przez członków IAF MLA. 2 Słowo normy obejmuje w tekście wytycznych także inne międzynarodowe dokumenty normatywne, np. Przewodniki ISO/IEC (przypis PCA) Wydanie 4 z r. str. 3/45

4 SPIS TREŚCI Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1. Zakres 1.2. Normy (i dokumenty) powołane 1.3. Definicje Wytyczne IAF do punktu 1.3. (G do G ) Rozdział 2: Wymagania dotyczące jednostki certyfikującej 2.1. Jednostka certyfikująca Postanowienia ogólne Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Organizacja Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Podwykonawstwo Wytyczne IAF do punktu (G do G ) System jakości Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Warunki udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania 3 Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Dokumentacja Wytyczne IAF do punktu (G ) Zapisy Poufność Wytyczne IAF do punktu (G do G ) 2.2. Personel jednostki certyfikującej Postanowienia ogólne Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych Procedura wyboru Wytyczne IAF do punktu (G G Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Zawieranie umów z personelem oceniającym Zapisy dotyczące personelu oceniającego Procedury dla zespołów auditujących 2.3. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych 2.4. Odwołania, skargi 5 i sprawy sporne Wytyczne IAF do punktu 2.4. (G do G ) Rozdział 3: Wymagania dotyczące certyfikacji 3.1. Wnioskowanie o certyfikację Informacja o procedurze Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Wniosek 3.2. Przygotowanie do oceny Wytyczne IAF do punktu 3.2. (G do G ) 3.3. Ocena 3 W nowych tłumaczeniach norm z zakresu oceny zgodności wyrażenie management review tłumaczy się jako przegląd zarządzania zamiast przeglądy dokonywane przez kierownictwo (przypis PCA); 4 W nowych tłumaczeniach norm z zakresu oceny zgodności słowo assessment tłumaczy się jako ocena zamiast audit (przypis PCA); 5 W nowych tłumaczeniach norm z zakresu oceny zgodności słowo complaints tłumaczy się jako skargi zamiast reklamacje (przypis PCA); Wydanie 4 z r. str. 4/45

5 Wytyczne IAF do punktu 3.3. (G do G ) 3.4. Raport z oceny Wytyczne IAF do punktu 3.4. (G do G ) 3.5. Decyzja o certyfikacji Wytyczne IAF do punktu 3.5. (G do G ) 3.6. Procedury nadzoru i ponownej oceny Wytyczne IAF do punktu (G do G ) Wytyczne IAF do punktu (G do G ) 3.7. Wykorzystywanie certyfikatów i znaków Wytyczne IAF do punktu 3.7. (G do G ) 3.8. Dostęp do zapisów skarg składanych organizacjom Wytyczne IAF do punktu 3.8. (G do G ) Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Zakresy akredytacji Czas pracy auditorów Certyfikacja organizacji wielooddziałowej 0. Wprowadzenie 1. Definicje 2. Kryteria, jakie powinna spełniać organizacja 3. Kryteria, jakie powinna spełniać jednostka certyfikująca 4. Kryteria próbkowania Załącznik 4 Przeniesienie akredytowanej certyfikacji 0. Wprowadzenie 1. Definicja 2. Minimalne wymagania Załącznik 5 Zaawansowane procedury nadzoru i ponownej oceny (ASRP) 0. Wprowadzenie 1. Minimalne wymagania Wydanie nr 4 Opracowane przez: Komitet Techniczny IAF Zatwierdzone przez: Członków IAF data: 29 czerwca 2005 r. Data wydania: 15 grudnia 2005 r. Data wdrożenia: 15 grudnia 2006 r.. Nazwisko osoby do kontaktu: John Owen, Sekretarz IAF Telefon: ; Fax: Wydanie 4 z r. str. 5/45

6 Wprowadzenie do Wytycznych IAF Przewodnik ISO/IEC Nr 62: jest międzynarodowym dokumentem ustalającym zbiór kryteriów dla jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów zarządzania jakością w organizacjach. Żeby takie jednostki mogły być akredytowane jako zgodne z Przewodnikiem ISO/IEC Nr 62, niezbędne są pewne wytyczne do tego Przewodnika. Zapewniają to niniejsze wytyczne. Jednym z celów jest umożliwienie jednostkom akredytującym zharmonizowanego stosowania norm, według których są one zobowiązane oceniać jednostki certyfikujące. Jest to ważny krok na drodze do wzajemnego uznawania akredytacji. Należy mieć nadzieję, że niniejsze wytyczne będą użyteczne także dla samych jednostek certyfikujących oraz dla tych, którzy w swoich decyzjach kierują się wydanymi przez te jednostki certyfikatami. Dla wygody, tytuły rozdziałów i punktów zaczerpnięte z Przewodnika ISO/IEC Nr 62 wydrukowano pogrubioną czcionką 7 ; wytyczne (o ile występują) oznaczono, dla ułatwienia powoływania się na nie, literą G. Wymagania, względem których ustala się zgodność, podaje Przewodnik ISO/IEC Nr 62. Niniejsze wytyczne nie wprowadzają dodatkowych wymagań. Niniejsze Wytyczne będą stanowiły podstawę Porozumień o wielostronnym uznawaniu pomiędzy jednostkami akredytującymi i zostały uznane za niezbędne do jednolitego stosowania Przewodnika ISO/IEC Nr 62. Sygnatariusze Porozumienia o wielostronnym uznawaniu (IAF MLA) oraz ubiegający się o przystąpienie do tego porozumienia będą wzajemnie oceniać wdrożenie Przewodnika ISO/IEC Nr 62 i należy się spodziewać, że wszystkie niniejsze Wytyczne zostaną przyjęte przez jednostki akredytujące jako część ich własnych, ogólnych zasad działania. Słów powinien, należy 8 użyto w niniejszym dokumencie do wskazania tych wytycznych, które - jako odzwierciedlające wymagania Przewodnika ISO/IEC Nr 62 - są obowiązkowe. Słów zaleca się 9 użyto do wskazania tych wytycznych, które chociaż nie są obowiązkowe IAF uważa za uznane sposoby spełniania tych wymagań. Jednostki certyfikujące, których systemy pod jakimś względem odbiegają od Wytycznych IAF, będą mogły być akredytowane tylko po wykazaniu jednostce akredytującej, że zastosowane rozwiązania spełniają, w jakiś równoważny sposób, wymagania odpowiedniego punktu Przewodnika ISO/IEC Nr 62. Opracowując niniejsze wytyczne miano na względzie zasadę, że jeśli organizacja ma system zarządzania jakością certyfikowany według normy ISO 9001 lub według równoważnej normy bądź dokumentu normatywnego, system ten powinien stanowić podstawę zaufania, zarówno w samej organizacji (zaufanie wewnętrzne) jak i jej partnerów handlowych, że jest ona w stanie stale spełniać uzgodnione wymagania, dotyczące każdego wyrobu lub usługi z zakresu wyspecyfikowanego na certyfikacie. Jednostki certyfikujące powinny wykazać, że wydają certyfikaty zgodnie z tą zasadą. Jednostka certyfikująca może w każdej sprawie, mogącej mieć wpływ na jej akredytację, prosić o wytyczne jednostkę akredytującą. Zaleca się, aby jednostka akredytująca udzieliła odpowiedzi w formie dodatkowych wytycznych lub decyzji. IAF przygotowało niniejszy dokument jako wytyczne do stosowania Przewodnika ISO/IEC Nr 62. IAF przygotowało również wytyczne do stosowania Przewodników ISO/IEC 61, i Polska Norma PN-EN 45012:2000 jest identyczna z normą europejską EN 45012:1998, która z kolei jest identyczna z Przewodnikiem ISO/IEC Nr 62:1996 (przypis PCA). 7 Polską wersję tytułów zaczerpnięto z PN-EN z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przypisami (przypis PCA). 8 W oryginale shall (przypis PCA). 9 W oryginale should (przypis PCA). 10 Tłumaczenie dostępne w dokumencie DAC-01 (przypis PCA). Wydanie 4 z r. str. 6/45

7 11 Tłumaczenie dostępne w dokumencie /66 (przypis PCA). Wydanie 4 z r. str. 7/45

8 WYTYCZNE IAF DO STOSOWANIA PRZEWODNIKA ISO/IEC NR 62:1996 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów jakości Rozdział 1: Postanowienia ogólne 1.1 Zakres normy 1.2 Normy (i dokumenty) powołane 1.3 Definicje Wytyczne IAF do punktu 1.3 (G do G.1.3.3) G W niniejszym dokumencie mają zastosowanie następujące definicje: Akredytowany certyfikat: Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z warunkami, na jakich uzyskała ona akredytację, i z naniesionym znakiem akredytacji lub oświadczeniem o posiadanej akredytacji. Ocena: Wszystkie czynności związane z certyfikacją jakiejś organizacji, mające na celu ustalenie, czy ta organizacja spełnia wszystkie wymagania odpowiednich punktów określonej normy, niezbędne do udzielenia certyfikacji oraz czy są one skutecznie wdrożone. Ocena obejmuje przegląd dokumentacji, audit, przygotowanie i analizę raportu z auditu oraz inne czynności związane, konieczne do zapewnienia wystarczających informacji umożliwiających podjęcie decyzji w sprawie udzielenia, lub nie, certyfikacji. Uwaga: W niniejszych Wytycznych termin organizacja jest identyczny z terminem dostawca używanym w normie PN-EN Logo: Symbol, używany przez jednostkę jako forma jej identyfikacji, zazwyczaj stylizowany. Logo może być także znakiem. Znak: Prawnie zarejestrowany znak towarowy lub symbol chroniony w inny sposób, wydawany zgodnie z zasadami jednostki akredytującej lub jednostki certyfikującej, wskazujący, że zostało wykazane, iż można mieć należyte zaufanie do systemów prowadzonych przez jednostkę lub, że odpowiednie wyroby lub osoby spełniają wymagania wyspecyfikowanej normy. Niezgodność: Brak lub wadliwe wdrożenie czy utrzymywanie jednego lub więcej wymaganych elementów systemu zarządzania, a także sytuacja, w której - na podstawie dostępnych dowodów obiektywnych - zachodziłaby istotna wątpliwość co do jakości tego, co dana organizacja dostarcza. Jednostka certyfikująca może dowolnie ustalać różne stopnie niedoskonałości i obszarów do doskonalenia (np. duże i małe niezgodności, spostrzeżenia, itp.). Jednakże wszystkie niedostatki odpowiadające powyższej definicji zaleca się traktować w sposób opisany w G i G G Akredytowany zakres jednostki certyfikującej podaje się w odniesieniu do jednego lub więcej obszarów podanych w wykazie działalności gospodarczej jako wzór może służyć wykaz, przedstawiony w Załączniku 1; patrz także wytyczne G i G G Inne ograniczenia odnośnie zakresu akredytacji mogą dotyczyć, na przykład, określonych oddziałów lub lokalizacji. Wydanie 4 z r. str. 8/45

9 Rozdział 2: Wymagania dotyczące jednostki certyfikującej 2.1 Jednostka certyfikująca Postanowienia ogólne Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Zaleca się, aby postanowienie w punkcie normy PN-EN jeżeli zastosowanie tych dokumentów wymaga objaśnień stosować w sposób ograniczający do takich dokumentów, które zostały uznane przez jednostkę akredytującą. Zaleca się, aby słowa: z wszelkimi uzupełniającymi dokumentami wymaganymi w ramach systemu, użyte w punktach i normy PN-EN 45012, rozumieć jako uznaną przez jednostkę akredytującą dokumentację, która dostarcza dodatkowych lub uzupełniających wytycznych do stosowania właściwej normy lub przewodnika; patrz także G W wyjątkowych przypadkach sama jednostka certyfikująca może wydać uzupełniającą dokumentację, z uwzględnieniem wymagań punktu normy PN-EN G Certyfikacja systemu zarządzania jakością powinna zapewnić należyty stopień zaufania, że dany system spełnia określone wymagania. Certyfikacja zgodności systemu zarządzania jakością organizacji według PN-EN ISO 9001 powinna wykazywać, że organizacja wdrożyła i utrzymuje skuteczny system zarządzania jakością w obszarach wyspecyfikowanych w certyfikacie i że działa zgodnie z tym systemem. G Określone wymagania w G oznaczają w praktyce wymagania uzgodnione pomiędzy klientem i organizacją. Jeżeli organizacja ma akredytowany certyfikat systemu zarządzania jakością i sprzedaje towary zgodnie z deklarowaną specyfikacją 12, to klient przyjmuje te uzgodnione wymagania przez sam fakt zakupu. Uzgodnione wymagania obejmują wymagania prawne, jeżeli zgodność z nimi jest obowiązkowa lub została zadeklarowana przez organizację. Zazwyczaj w każdym przypadku zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi dostarczanych wyrobów lub usług będzie wchodzić w skład wymagań klienta, wprawdzie tylko jako ukryty warunek umowy, jednak należy to uwzględniać przy przeglądzie umowy. G Jednostki certyfikujące nie powinny stosować żadnych form dyskryminacji, także ukrytych, jak przyspieszanie lub opóźnianie załatwiania wniosków. G W punkcie normy PN-EN wymaga się od jednostek certyfikujących, aby udostępniły swoje usługi wszystkim wnioskującym. Mogą one jednakże świadczyć usługi certyfikacyjne z wykluczeniem obszarów, w których dana jednostka nie ma kwalifikacji do certyfikowania lub zadecydować, że nie będzie świadczyć tych usług żadnej organizacji należącej do określonej kategorii. Na przykład, jednostka certyfikująca może w zakresie dopuszczonym przez prawo - ograniczyć swoje usługi do wnioskodawców działających w określonym regionie geograficznym lub działających w sektorze technicznym lub jego części, objętych zakresem akredytacji jednostki certyfikującej. G Jednostka certyfikująca może oferować certyfikację zgodności wyrobów połączoną odpowiednio z certyfikacją systemów zarządzania jakością albo może oferować wyłącznie certyfikację systemów zarządzania jakością. G Jeżeli jednostka certyfikująca certyfikuje organizacje według normy lub dokumentu normatywnego innego niż PN-EN ISO 9001, dokument ten powinien być ogólnie dostępny. 12 Np. katalogiem (przypis PCA) Wydanie 4 z r. str. 9/45

10 G Użyte w punkcie normy PN-EN sformułowanie specyficzny program certyfikacji może obejmować specyficzne programy sektorowe. G Zaleca się, aby jednostki certyfikujące, akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą członkiem IAF MLA, ograniczyły objaśnienia dotyczące zastosowania dokumentów normatywnych, wspomnianych w punkcie normy PN-EN 45012, do wytycznych publikowanych przez IAF lub stowarzyszone grupy regionalne - patrz wytyczne G Organizacja Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Akredytacji powinno się udzielać tylko tym jednostkom, które mają osobowość prawną, jak podano w punkcie d) normy PN-EN i ograniczyć do deklarowanego zakresu, działalności i lokalizacji. Jeżeli działalność certyfikacyjną prowadzi jednostka prawna, będąca częścią większej organizacji, jej powiązania z innymi częściami tej organizacji powinny być jasno określone. Zaleca się wykazanie, że nie zachodzi konflikt interesów, opisany w wytycznych G i G Jednostka certyfikująca powinna przekazać jednostce akredytującej odpowiednie informacje dotyczące działalności wykonywanej przez inne części większej organizacji. G Wykazanie, że jednostka certyfikująca ma osobowość prawną, wymaganą w punkcie d) normy PN-EN 45012, oznacza, że jeśli wnioskująca jednostka certyfikująca jest częścią większej organizacji mającej osobowość prawną, akredytacji należy udzielić tylko całej osobie prawnej. W takiej sytuacji jednostka akredytująca może poddać ocenie strukturę w całej organizacji mającej osobowość prawną, w celu prześledzenia specyficznych tropów auditowych i/lub przeglądu zapisów odnoszących się do jednostki certyfikującej. Część osoby prawnej, stanowiąca rzeczywistą jednostkę certyfikującą, może działać na rynku pod wyróżniającą ją nazwą, którą zaleca się umieszczać na certyfikacie akredytacji. Dla celów punktu d) normy PN-EN 45012, jednostki certyfikujące, stanowiące część administracji państwowej lub będące agendami rządowymi, będą uważane za osoby prawne na podstawie ich państwowego statusu. Status i strukturę takich jednostek należy formalnie udokumentować, a same jednostki powinny spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN G Zaleca się, aby bezstronność i niezależność jednostki certyfikującej była zapewniona na trzech poziomach: 1. strategii i polityki; 2. decyzji dotyczących certyfikacji; 3. auditowania. Wytyczne do punktu normy PN-EN mają na celu zapewnienie bezstronności i niezależności na wszystkich trzech poziomach. G Bezstronność, zgodną z wymaganiem punktu a) normy PN-EN 45012, może zagwarantować tylko struktura wymagana w punkcie e) normy PN-EN 45012, która umożliwia wszystkim stronom istotnie zainteresowanym udział w tworzeniu polityki i zasad dotyczących zakresu i działania systemu certyfikacji. G Struktura, wymagana w punkcie e) normy PN-EN 45012, mająca zagwarantować bezstronność, powinna być oddzielona od kierownictwa ustanowionego w celu spełnienia wymagań punktu c) PN-EN 45012, chyba że wszystkie funkcje kierownicze są realizowane przez komitet lub grupę, utworzone w sposób umożliwiający udział wszystkich stron zgodnie z punktem e) PN-EN Wydanie 4 z r. str. 10/45

11 G Spełnienie wymagań punktu e) normy PN-EN pozwala przeciwdziałać wszelkim tendencjom po stronie właścicieli jednostki certyfikującej do dopuszczania, ze względów komercyjnych lub innych, do zakłóceń technicznej obiektywności świadczonych przez jednostkę usług. Jest to szczególnie istotne, jeśli środki finansowe na utworzenie jednostki certyfikującej pochodzą od jednej z zainteresowanych stron, która ma przewagę wśród akcjonariuszy i/lub w kierownictwie. G Z tego względu w punkcie e) normy PN-EN wymaga się, aby w udokumentowaną strukturę jednostki certyfikującej był wbudowany warunek uczestnictwa wszystkich istotnie zainteresowanych stron. Zazwyczaj jest to realizowane w formie komitetu. Struktura ta powinna być formalnie ustanowiona na najwyższym poziomie organizacji, albo w dokumentach ustanawiających status prawny jednostki certyfikującej, albo za pomocą jakichś innych środków zapobiegających jej zmianie w sposób, który naruszyłby zasadę zagwarantowania bezstronności. Jakakolwiek zmiana tej struktury musi uwzględniać opinię komitetu, lub jego odpowiednika, o którym mowa w punkcie e). G Ocena, czy umożliwiono udział wszystkim stronom istotnie zainteresowanym systemem, jest kwestią do rozstrzygnięcia. Kluczową sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy umożliwiono udział reprezentantom wszystkich głównych, możliwych do zidentyfikowania grup interesów, i czy osiągnięto równowagę stron, bez przewagi żadnej z nich. W przypadku gdy jeden sektor (np. administracja rządowa, przemysł itd.) jest reprezentowany przez więcej osób będących przedstawicielami poszczególnych form działalności sektora, to ze względu na to, że osoby te pochodzą z jednego sektora, uważa się je za reprezentantów jednej strony. G Aby umożliwić komitetowi lub jego odpowiednikowi, przywołanemu w punkcie e) normy PN-EN 45012, zapewnienie rzetelności i bezstronności certyfikacji zaleca się, aby personel kierowniczy odpowiedzialny za różne funkcje opisane w punkcie c) normy PN-EN 45012, dostarczał mu na życzenie wszelkich niezbędnych informacji, łącznie z uzasadnieniem wszystkich istotnych decyzji i działań oraz wyboru osób odpowiedzialnych za poszczególne działania związane z certyfikacją. Jeżeli w jakiejkolwiek sprawie kierownictwo nie zastosuje się do opinii tego komitetu, lub jego odpowiednika, komitet powinien podjąć odpowiednie kroki, do których może należeć powiadomienie jednostki akredytującej. G Jeżeli zarówno jednostka certyfikująca, jak i wnioskująca lub certyfikowana organizacja są częściami administracji państwowej, obie te organizacje nie powinny podlegać bezpośrednio osobie lub grupie osób, które na poziomie operacyjnym są za obie odpowiedzialne. Taka jednostka certyfikująca powinna, ze względu na wymaganie bezstronności, móc wykazać, jak postępuje w takich przypadkach. G Warunek utrzymania stabilności finansowej, o której mowa w punkcie i), wymaga od jednostki certyfikującej wykazania, że posiada racjonalne podstawy do stałego świadczenia usług zgodnie ze zobowiązaniami kontraktowymi. Jednostki certyfikujące są odpowiedzialne za dostarczenie jednostce akredytującej wystarczających dowodów świadczących o ich zdolności do utrzymania się na rynku, na przykład sprawozdania lub protokoły z posiedzeń kierownictwa, raporty roczne, raporty z audytów finansowych, plany finansowe. Nie zaleca się, aby jednostki akredytujące prowadziły bezpośrednio jakiekolwiek audyty finansowe jednostek certyfikujących. G Jeżeli decyzję o udzieleniu lub cofnięciu certyfikacji zgodnie z punktem n) normy PN-EN podejmuje komitet składający się, między innymi, Wydanie 4 z r. str. 11/45

12 z przedstawicieli jednej lub więcej certyfikowanych organizacji, zaleca się, aby procedury operacyjne jednostki certyfikującej zapewniały, że przedstawiciele ci nie mają znaczącego wpływu na podejmowane decyzje. Można to zapewnić, na przykład, przez odpowiedni rozdział prawa do głosowania lub w inny, równorzędny sposób. G W punkcie o) normy PN-EN zawarto dwa odrębne wymagania. Po pierwsze, jednostka certyfikująca nie powinna w żadnych okolicznościach świadczyć usług, określonych w podpunktach 1), 2), 3) tego punktu. Po drugie, chociaż nie są sprecyzowane ograniczenia co do usług lub działalności świadczonych przez jednostki związane, świadczenia te nie powinny mieć wpływu na poufność, obiektywność lub bezstronność jednostki certyfikującej. G Za konsultację uważa się aktywny i twórczy udział w opracowywaniu systemu zarządzania jakością, który ma być oceniany, na przykład: a) przygotowanie lub dostarczenie przewodników, podręczników lub procedur; b) udział w procesach decyzyjnych w sprawach dotyczących systemu zarządzania; c) dawanie określonych rad w sprawie opracowywania i wdrażania systemów zarządzania celem ich ewentualnej certyfikacji. Uwaga: Systemy zarządzania, w rozumieniu wytycznych G , obejmują wszystkie aspekty takich systemów, z finansowymi włącznie. G Jednostki certyfikujące mogą podejmować się następujących zadań, których nie uważa się za konsultacje lub niewątpliwe źródło konfliktu interesów. Jednakże każdy potencjalny konflikt interesów powinien być traktowany zgodnie z wytycznymi G : a) certyfikacji, łącznie ze spotkaniami informacyjnymi, spotkaniami w celu zaplanowania oceny, sprawdzaniem dokumentacji, auditowaniem (z wykluczeniem auditów wewnętrznych) i działaniami poauditowymi w przypadku niezgodności; b) organizowania lub udziału w charakterze wykładowców w szkoleniach, z tym, że jeśli dotyczą one zapewnienia jakości, systemów zarządzania lub auditowania, zalecane jest ograniczanie się do przekazywania łatwo dostępnych publicznie, ogólnych informacji i porad, tzn. powstrzymanie się od udzielania porad ukierunkowanych na specyfikę przedsiębiorstwa, co jest sprzeczne z wytycznymi G c); c) udostępniania lub publikowania, na życzenie, informacji dotyczących interpretacji przez jednostkę certyfikującą wymagań norm, będących podstawą oceny; d) czynności przedauditowych, których celem jest jedynie ustalenie gotowości do oceny; zaleca się, aby wynikiem działań przedauditowych nie były zalecenia lub porady, które mogłyby stanowić naruszenie wytycznej G ); zaleca się, aby jednostka certyfikująca była w stanie potwierdzić, że czynności te nie naruszają tych wymagań i nie służą do usprawiedliwienia ewentualnego skrócenia czasu trwania oceny; e) wykonywania auditów drugiej i trzeciej strony według innych norm lub przepisów niż te, które obejmuje zakres akredytacji jednostki; f) dostarczania wartości dodanej podczas oceny i w trakcie nadzoru, np. przez identyfikowanie szans odnośnie doskonalenia, jeśli są one ewidentne, bez zalecania konkretnych rozwiązań. G Zaleca się, aby działania według punktu o) PN-EN 45012, prowadzone przez jednostkę związaną, oraz certyfikacja nigdy nie były oferowane Wydanie 4 z r. str. 12/45

13 razem. Zaleca się, aby w pisemnych lub ustnych prezentacjach lub materiałach marketingowych nie było niczego, co mogłoby wywołać wrażenie, że te dwa działania wiążą się ze sobą. Obowiązkiem jednostki certyfikującej jest zagwarantowanie, aby żaden z jej klientów nie odniósł wrażenia, że skorzystanie z obu usług (certyfikacji oraz konsultacji) mogłoby mu przynieść jakieś handlowe korzyści, tak aby certyfikacja pozostała bezstronna i tak była postrzegana. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca nie twierdziła niczego, co mogłoby sugerować, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza lub tańsza, gdyby skorzystano z jakichś określonych konsultacji lub szkoleń. G Jednostka związana, o której mowa w punkcie o) normy PN- EN 45012, to taka, którą z jednostką certyfikującą łączą wspólny właściciel lub dyrekcja, porozumienia kontraktowe, wspólne elementy nazwy, porozumienie nieformalne lub inne powiązania takie, że jednostka związana jest istotnie zainteresowana decyzją dotyczącą wyniku oceny lub ma potencjalną możliwość wpływania na wynik oceny. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca przeanalizowała i udokumentowała powiązania z takimi jednostkami związanymi, aby ustalić ewentualny konflikt interesów związanych ze świadczeniami usług certyfikacyjnych, oraz zidentyfikowała te jednostki i te działania, które mogłyby - jeżeli nie będą należycie nadzorowane - wpływać na jej poufność, obiektywność i bezstronność. G Jednostki certyfikujące powinny pokazać, w jaki sposób zarządzają swoją działalnością certyfikacyjną oraz wszelkimi innymi działaniami, aby wyeliminować rzeczywisty konflikt interesów i zminimalizować wszelkie możliwe do zidentyfikowania zagrożenia bezstronności. Należy wskazać wszystkie potencjalne źródła konfliktu interesów, zarówno pochodzące z samej jednostki certyfikującej, jak i z działalności jednostek związanych. Jednostki akredytujące będą oczekiwać, że jednostki certyfikujące udostępnią te procesy podczas auditu. Może to obejmować, na tyle, na ile jest to praktyczne i uzasadnione, poszukiwanie tropów auditowych przy przeglądach zapisów dotyczących rozpatrywanych działań zarówno w jednostce certyfikującej, jak w jednostce związanej. Przy rozważaniu rozszerzenia takich tropów auditowych zaleca się brać pod uwagę historię niezależnej certyfikacji prowadzonej przez jednostkę certyfikującą. W przypadku znalezienia dowodu na fakt niedotrzymania wymogu bezstronności, może być konieczny powrót do tropów auditowych w jednostkach związanych w celu upewnienia się, że nadzór nad potencjalnymi źródłami konfliktu interesów został ponownie ustalony. G Wymagania punktów 2.1 oraz normy PN-EN oznaczają, że do wykonywania auditu, będącego częścią procesu certyfikacji, nie należy zatrudniać personelu, który w ciągu ostatnich dwóch lat był zaangażowany w jakąkolwiek działalność konsultacyjną (łącznie z kierowaniem taką działalnością) na rzecz danej organizacji (lub jakiejkolwiek firmy związanej z tą organizacją). Sytuacje, kiedy osoby zaangażowane w jakąkolwiek część procesu certyfikacji były lub są związane z ocenianą przez siebie organizacją, mogą być źródłem konfliktu interesów. Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za zidentyfikowanie i ocenę takich sytuacji oraz takie przypisanie odpowiedzialności i zadań, aby zapewnić bezstronność. G Członkowie kierownictwa wykonawczego i/lub personelu, wymienieni w punkcie normy PN-EN 45012, nie muszą być koniecznie zatrudnieni w pełnym wymiarze, z tym, że ich dodatkowe zatrudnienie nie powinno zagrażać bezstronności. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca wymagała od wszystkich podwykonawców w zakresie oceny lub od auditorów z zewnątrz zobowiązania, że Wydanie 4 z r. str. 13/45

14 wszelkie usługi konsultacyjne będą oferować w sposób równoważny opisanemu w wytycznych G i G G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca była odpowiedzialna za zapewnienie, że zarówno jednostki związane, jak podwykonawcy i auditorzy z zewnątrz działają zgodnie z podjętymi zobowiązaniami. Zaleca się także, aby w przypadku stwierdzenia naruszenia tych zobowiązań, jednostka certyfikująca była odpowiedzialna za wdrożenie właściwych działań korygujących. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca była niezależna od jednostki lub jednostek (włącznie z konkretnymi osobami), które prowadzą audity wewnętrzne systemów zarządzania jakością w organizacjach podlegających certyfikacji. G Podczas auditu i/lub na spotkaniu zamykającym auditor powinien udzielać wyjaśnień dotyczących ustaleń z auditu i/lub wymagań norm, ale nie powinien udzielać porad lub konsultacji w formie nakazów, jako części procesu oceny. G Zaleca się, aby polityka i procedury, wymienione w punkcie p) normy PN-EN 45012, zapewniały, że wszelkie skargi i sprawy sporne będą załatwiane terminowo i konstruktywnie. Jeżeli zastosowanie tych procedur nie przyniesie zadowalającego rozwiązania kwestii, lub jeżeli proponowany tryb postępowania jest nie do przyjęcia przez skarżącego lub inne zaangażowane strony, procedury jednostki certyfikującej powinny zapewnić proces odwoławczy. Zaleca się, aby procedura odwoławcza zawierała postanowienia, dotyczące: a) umożliwienia odwołującemu się formalnego przedstawienia swojej sprawy; b) zapewnienia czynnika niezależnego lub innych sposobów zagwarantowania bezstronności procesu odwoławczego; c) pisemnego powiadomienia odwołującego o wyniku rozpatrzenia odwołania, wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, we właściwym czasie i we właściwy sposób, że wszystkie zainteresowane strony są świadome istnienia procesu odwoławczego i procedur, według których on przebiega Podwykonawstwo Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Jednostka certyfikująca może wydawać certyfikaty na podstawie oceny wykonanej przez inną jednostkę, pod warunkiem, że porozumienie zawarte z podwykonawcą wymaga od niego spełniania wszystkich właściwych wymagań normy PN-EN 45012, a w szczególności wymagań punktu 2.2 normy PN-EN Ocena przeprowadzona przez jednostkę-podwykonawcę powinna zapewniać ten sam stopień zaufania co ocena przeprowadzona przez samą jednostkę certyfikującą. Ocena raportu z auditu i decyzja dotycząca certyfikacji należą tylko do jednostki certyfikującej i nikogo innego. Jeżeli podejmowana jest wspólna ocena, każda z jednostek certyfikujących powinna sama przekonać się, że cała ocena została przeprowadzona zadowalająco przez kompetentnych auditorów. G W przypadku wydawania certyfikatów zgodnie z wytycznymi G , jednostka certyfikująca powinna mieć procedury zapewniające zgodność podwykonawców ze wszystkimi stosownymi punktami normy PN-EN G Wymagania według punktu c) PN-EN nie oznaczają, że konieczna jest zgoda ocenianej organizacji w wypadku podzlecania czynności administracyjnych, np. pisanie na maszynie. Wydanie 4 z r. str. 14/45

15 2.1.4 System jakości Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Wymaganie punktu , dotyczące wyznaczenia przez jednostkę certyfikującą osoby mającej bezpośredni dostęp do jej najwyższego kierownictwa wykonawczego, nie wyklucza możliwości pełnienia tej funkcji przez kierownika wykonawczego i przyjęcia przez niego odpowiedzialności w zakresie określonym w podpunktach a) i b). G Zaleca się, aby opis wymagany w podpunkcie e) PN-EN zawierał wskazanie, jaką stronę lub strony reprezentuje każdy z członków komitetu lub grupy (np. Rady) Warunki i procedury udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G W punkcie normy PN-EN nie mówi się, w jakim konkretnie okresie organizacja powinna przeprowadzić co najmniej jeden pełny audit wewnętrzny oraz co najmniej jeden przegląd systemu zarządzania. Jednostka certyfikująca może ten okres sprecyzować. Jednostka certyfikująca powinna ustalić sposoby upewnienia się o skuteczności auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania organizacji niezależnie od tego, czy określiła ich minimalną częstość, czy też nie. G Nie należy udzielać certyfikacji dopóki nie uzyska się wystarczającego dowodu na to, że ustalenia dotyczące auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania zostały wdrożone, są skuteczne i będą nadal utrzymywane. G Różne odwołania w normie PN-EN stawiają warunek wykonywania pracy zgodnie z PN-ISO część 1 i 2. Seria tych norm została zastąpiona przez ISO Jednakże dla odpowiednich wymagań termin zaleca się w ISO powninien być interpretowany w sposób opisany w czwartym akapicie Wprowadzenia do Wytycznych IAF. Uwaga: Ważne jest zapamiętanie, że ISO ustanawia wytyczne dla szerokiego zakresu sytuacji auditowych, więc niektóre z wytycznych nie nadają się do zastosowania w stosunku do certyfikacji systemów zarządzania jakością przez stronę trzecią. G Zaleca się, żeby jednostka certyfikująca zdefiniowała konsekwencje zawieszenia i cofnięcia certyfikacji. Zawieszenie certyfikacji nie musi być publikowane przez jednostkę certyfikującą. Natomiast cofnięcie certyfikacji powinno skutkować co najmniej wprowadzeniem poprawki do wykazu, o którym mowa w punkcie g) PN-EN Patrz również wymagania w punkcie e) PN-EN Audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G W punkcie normy PN-EN nie sprecyzowano okresu, w jakim należy przeprowadzić co najmniej jeden pełny audit wewnętrzny oraz co najmniej jeden przegląd systemu zarządzania jakością jednostki certyfikującej. Zaleca się, aby pełne audity wewnętrzne i następujące po nich przeglądy systemu zarządzania jakością jednostki certyfikującej przeprowadzać co najmniej raz do roku. Jednostka akredytująca może ustalić krótszy okres, zależnie od stopnia zgodności z wymaganiami normy PN- 13 Polska Norma PN-EN ISO 19011:2003 (przypis PCA) Wydanie 4 z r. str. 15/45

16 EN 45012, stwierdzonego podczas auditów wewnętrznych i przeglądów, jak również wynikającego z raportów otrzymywanych przez jednostkę akredytującą. G Zaleca się, aby zapisy z auditów wewnętrznych i przeglądów były dostępne na życzenie jednostki akredytującej Dokumentacja Wytyczne IAF do punktu (G ) G Zaleca się, aby opis sposobów finansowania, wspomniany w podpunkcie d) PN-EN 45012, był wystarczający do wykazania, czy jednostka certyfikująca może zachować bezstronność, czy też nie Zapisy Poufność Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Wymaganie dotyczące poufności stosuje się do każdego, kto może uzyskać dostęp do informacji, które zaleca się jednostce certyfikującej traktować jako poufne. Od osób-podwykonawców należy wymagać zachowania poufności odnośnie do wszystkich takich informacji, szczególnie wobec ich współpracowników i ich innych pracodawców. G Pisemna zgoda, wzmiankowana w podpunkcie normy PN-EN 45012, dotyczy tylko informacji poufnych Personel jednostki certyfikującej Postanowienia ogólne Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G W punkcie postawiono wymaganie, aby personel jednostki certyfikującej był kompetentny w zakresie wszystkich funkcji jakie wykonuje; musi on posiadać kompetencje kierownicze, techniczne, administracyjne lub inne. Wytyczna ta koncentruje się na wymaganiach w zakresie kompetencji kierowniczych i kompetencji technicznych. G Kierownictwo jednostki certyfikującej powinno posiadać wystarczającą wiedzę na temat wymagań typowych procesów, wyrobów i systemów w odniesieniu do obszarów technicznych, w których jednostka certyfikująca działa, w celu umożliwienia funkcjonowania skutecznego systemu identyfikacji i określania specyficznych kompetencji, potrzebnych dla prowadzenia certyfikacji w każdym z tych obszarów. UWAGA: Obszary techniczne, o których mowa wyżej, są zwykle bardziej konkretne niż tytuły 39 nagłówków zakresu, wymienionych w Załączniku 1. O ile paliwo nuklearne (pozycja 11) może stanowić właściwy opis obszaru technicznego, to podobna sytuacja występuje dla niewielu z pozostałych nagłówków. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca była w stanie wykazać, że przeprowadziła wstępną analizę kompetencji (określenie wymagań kompetencyjnych w odpowiedzi na oszacowane potrzeby) dla każdego technicznego obszaru, w którym działa. W szczególności kierownictwo powinno umieć wykazać, że jednostka certyfikująca posiada kompetencje do prowadzenia następujących działań: a) identyfikowanie ważniejszych procesów w każdym z obszarów technicznych, w jakich działa, Wydanie 4 z r. str. 16/45

17 b) identyfikowanie ważniejszych wymagań dla wyrobów w każdym z obszarów technicznych, w których działa, c) definiowanie kompetencji potrzebnych jednostce certyfikującej, aby certyfikować organizacje w każdym z obszarów technicznych, w jakich działa (włączając kompetencje auditorów i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przeglądu umowy, wybieranie zespołów oceniających i podejmowanie decyzji dotyczących certyfikacji). G Zaleca się, żeby oprócz przeprowadzenia analizy swoich kompetencji w zakresie obszarów technicznych, w jakich działają organizacje podlegające certyfikacji, jednostka certyfikująca posiadała kompetencje w zakresie zrozumienia zasad prowadzenia podlegających certyfikacji przedsiębiorstw i ich struktur organizacyjnych. G Zaleca się, aby kierownictwo jednostki certyfikującej posiadało odpowiednią wiedzę do prowadzenia certyfikacji w krajach, w których działa jednostka certyfikująca. Zaleca się, aby jednostka certyfikująca była w stanie wykazać swoją skuteczność w radzeniu sobie z pytaniami w danym środowisku językowym, kulturowym i handlowym. G W celu zawarcia określonej umowy, opartej na powyższej analizie, zaleca się, aby kierownictwo jednostki certyfikującej: 1) potwierdziło, że będzie dostępny personel o wymaganych kwalifikacjach zgodnie z powyższą analizą, 2) zatwierdziło procedury określania czasu potrzebnego dla dokonania oceny zgodnie z Załącznikiem 2. G Jednostka certyfikująca powinna posiadać personel kompetentny do: a) oceny wniosków i przeprowadzania przeglądu umowy; b) wyboru auditorów i zweryfikowania ich kompetencji; c) informowania auditorów i organizowania niezbędnych szkoleń; d) wdrożenia procedur dotyczących przeprowadzania ocen, nadzoru i ponownej oceny; e) decydowania w zakresie przyznawania, utrzymywania, cofania, zawieszania, rozszerzania lub ograniczania certyfikacji (patrz wytyczna G.3.5.2); f) opracowania i realizacji procedur dotyczących odwołań, skarg i sporów. G Norma PN-EN w punkcie (j) mówi, że w całym zakresie swoich działań jednostka certyfikująca powinna być w stanie dokonywać ocen wykorzystując personel będący pod swoim nadzorem. Określenie personel pod nadzorem może oznaczać indywidualnych auditorów pracujących dla jednostki certyfikującej na podstawie umowy lub inny zewnętrzny personel. Kierownictwo jednostki certyfikującej powinno być w stanie kierować, nadzorować i być odpowiedzialne za działania całego personelu. Kierownictwo powinno utrzymywać pełną dokumentację potwierdzającą kompetencje całego personelu, jaki wykorzystuje w poszczególnych obszarach, zarówno, gdy są oni pracownikami stałymi, jak i zatrudnionymi na podstawie umowy czy też są oddelegowani przez organizacje zewnętrzne. Wydanie 4 z r. str. 17/45

18 Kryteria kwalifikowania auditorów i ekspertów technicznych Wytyczne IAF do punktu (G.2.2.9) G Kierownictwo jednostki certyfikującej, powinno określić wymagania dla ustalania kompetencji auditorów i ekspertów technicznych, których jednostka certyfikująca wykorzystuje do przeprowadzania ocen, bez względu na to czy są oni pracownikami stałymi, czy zatrudnionymi na podstawie kontraktu, czy też oddelegowani przez organizacje zewnętrzne. Wymagania te powinny uwzględniać odpowiednie kryteria dotyczące oceniania i kompetencji auditorów zawarte w ISO (która zastąpiła serie norm ISO wymienione w PN-EN 45012). Uwaga: PN-EN nie wymaga, aby auditorzy byli certyfikowani przez jednostkę certyfikującą auditorów, ale taka certyfikacja może być wykorzystywana jako dowód, że auditorzy posiadają określony poziom kompetencji Procedura wyboru Wytyczne IAF do punktu (G G ) G W punkcie (b) PN-EN postawiono wymaganie, aby jednostka certyfikująca oceniała i monitorowała zachowanie i dokonania auditorów i ekspertów technicznych. Zaleca się, aby ocena i monitorowanie obejmowało obserwację działań auditorów i ekspertów technicznych w miejscu ich prowadzenia. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca ustanowiła częstotliwość obserwowania działań, biorąc pod uwagę ważność i ilość podjętych prac, historię doświadczenia i dokonań auditorów/ekspertów technicznych oraz wszelkie informacje uzyskane z innych rodzajów działań monitorujących, takich jak przeglądy raportów auditorów czy sygnały pochodzące z rynku. G Jeśli jednostka certyfikująca zatrudnia ekspertów technicznych, jej systemy powinny zawierać procedury ich selekcji i sposób, w jaki zapewniona jest ciągłość ich wiedzy technicznej. Jednostka certyfikująca może polegać na pomocy pochodzącej na przykład z przemysłu lub instytucji zawodowych Wyznaczanie do konkretnej oceny Wytyczne IAF do punktu (G do G ) G Procedury jednostki certyfikującej powinny zapewniać, że zespoły oceniające posiadają kompetencje zdefiniowane przez jednostkę certyfikującą dla ocen, do jakich zostali wyznaczeni. W przypadku, gdy ocena jest przeprowadzana przez dwie lub więcej osób, nie jest konieczne, aby każdy członek zespołu spełniał wszystkie kryteria kompetencji dla danego obszaru działalności. Zespół oceniający może składać się z jednej osoby pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania kompetencyjne określone dla całego zespołu. G Zespół oceniający powinien posiadać jako całość kompetencje wymagane do skutecznego dokonywania ocen organizacji podlegającej certyfikacji i być w stanie odnieść dowody niezgodności dotyczące wyrobów lub usług do wymagań systemu zarządzania jakością (QMS). Jednostka certyfikująca powinna powoływać członków zespołu zgodnie z ich kompetencjami. Kompetencje obejmują zdolność rozumienia i wykorzystania technologii zastosowanych przez organizację do zarządzania procesami niezbędnymi dla jej QMS. Jeśli przeprowadzenie auditu danego działania w miejscu jego wykonywania wymaga specyficznych kompetencji, auditor wiodący powinien wyznaczyć właściwych członków zespołu. 14 Polska Norma PN-EN ISO 19011:2003 (przypis PCA) Wydanie 4 z r. str. 18/45

19 UWAGA: Na przykład, oceniając QMS, który w znacznej mierze opiera się na procesach i dokumentacji w formie elektronicznej ( e-wsparcie ), jednostka certyfikująca powinna, zgodnie z punktem (b) PN-EN 45012, wziąć to pod uwagę przy ustalaniu koniecznych kompetencji zespołu odnośnie metod oceny. G W pewnych przypadkach, zwłaszcza gdy występują krytyczne wymagania i specjalne procedury, wiedza posiadana przez zespół oceniający może być uzupełniana poprzez odprawy, specyficzne szkolenia, lub pomoc ekspertów technicznych. Jednostka certyfikująca może przyłączać do zespołów - ekspertów technicznych, nie będących auditorami. Eksperci techniczni nie mogą wykonywać niezależnych działań auditowych w ramach zespołów i muszą być nadzorowani przez auditora, który spełnia wymagania jednostki certyfikującej w zakresie ogólnych kryteriów kwalifikacyjnych dla auditorów, oraz cały czas pracują w ścisłej współpracy z takim auditorem. G Wymagania w zakresie kompetencji zespołu auditującego odnoszą się nie tylko do ocen w procesie certyfikacji, ale także do ocen w nadzorze i ponownych ocen. Wyznaczając zespół do oceny w nadzorze, kierownictwo jednostki certyfikującej musi zapewnić, że członkowie tego zespołu posiadają odpowiednie kompetencje do oceny działalności objętej programem nadzoru oraz zrozumienie, w jaki sposób ich ustalenia mogą być powiązane z całością działania systemu QMS Zawieranie umów z personelem oceniającym Zapisy dotyczące personelu oceniającego Procedury dla zespołów auditujących 2.3. Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych 2.4. Odwołania, skargi i sprawy sporne Wytyczne IAF do punktu 2.4. (G do G ) G Personel, włącznie z pełniącym obowiązki kierownicze, nie powinien być zatrudniany do załatwiania odwołań, skarg lub spraw spornych, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat był bezpośrednio włączony w prace opisane w punkcie o) normy PN- EN 45012, wykonywane na rzecz organizacji lub każdej innej strony związanej z danym odwołaniem, skargą lub sprawą sporną. G Skargi stanowią źródło informacji o możliwej niezgodności. Po otrzymaniu skargi jednostka certyfikująca powinna ustalić przyczynę każdej wykrytej niezgodności i, kiedy to stosowne, podjąć odpowiednie działania, obejmujące także wszelkie wcześniej ustalone lub domniemane czynniki w obrębie systemu zarządzania jednostki certyfikującej. G Zaleca się, aby jednostka certyfikująca wykorzystała takie dociekania do przygotowania działania korygującego, uwzględniając środki do: a) przywrócenia zgodności z normą PN-EN tak szybko, jak to możliwe; b) zapobieżenia ponowieniu się niezgodności; c) oceny skuteczności zastosowanych środków korygujących. Wydanie 4 z r. str. 19/45

20 Wytyczne IAF do stosowania Przewodnika ISO/IEC Nr 62, wydanie 4 Rozdział 3: Wymagania dotyczące certyfikacji 3.1. Wnioskowanie o certyfikację Informacja o procedurze Wytyczne IAF do punktu (G ) G Jednostka certyfikująca powinna wymagać od certyfikowanych przez siebie organizacji posiadania procedur zapewniających, że informacje dostarczone jednostce certyfikującej są aktualne i aktualizowane. G Opis procedury oceny i certyfikacji, wymienionej w punkcie normy PN-EN 45012, obejmuje procedury nadzoru i ponownej oceny opisane w punktach ) 4) normy PN-EN oraz G G Wniosek 3.2. Przygotowanie do oceny Wytyczne IAF do punktu 3.2. (G do G ) G Przegląd, wspomniany w punkcie normy PN-EN 45012, jest przeglądem wstępnym, poprzedzającym przegląd, o którym mowa w pozostałej części Rozdziału 3. G Odwołanie do języka, w jakim posługuje się wnioskodawca, w punkcie c) normy PN-EN 45012, nie wyklucza możliwości korzystania z tłumaczy asystujących zespołowi oceniającemu. G Zgodnie z punktem c), specjalne warunki mogą także obejmować potrzebę uwzględnienia kompetencji auditorów i kwestii bezpieczeństwa informacji w czasie auditowania QMS w formie elektronicznej (mającego e-wsparcie ). G Zaleca się, aby plan oceny wymieniał techniki auditowania wspierane komputerowo, które będą wykorzystane podczas oceny, jeśli to właściwe. UWAGA: Techniki auditowania wspierane komputerowo mogą obejmować, na przykład: telekonferencje, spotkania internetowe, komunikację interaktywną przy zastosowaniu sieci Internet i zdalny dostęp elektroniczny do dokumentacji lub procesów QMS. Zaleca się, aby techniki te były stosowane w celu podwyższenia skuteczności i efektywności auditu oraz wsparcia rzetelności procesu auditowania Ocena Wytyczne IAF do punktu 3.3. (G do G.3.3.3) G Jednostka certyfikująca powinna zapewnić auditorom wystarczający czas na wykonanie wszystkich czynności związanych z oceną lub ponowną oceną. Czas zaleca się ustalać na podstawie takich danych jak: wielkość organizacji, liczba lokalizacji (w tym miejsca tymczasowe patrz Załącznik 2), technologia wykorzystywana do wdrożenia elementów składowych QMS (takich jak nadzór nad dokumentacją i procesem, nadzór nad działaniami korygującymi/zapobiegawczymi, itd.), poprzednio zademonstrowane funkcjonowanie QMS oraz normy dotyczące danej certyfikacji. W Załączniku 2 podano wytyczne dotyczące czasu pracy auditorów. Jednostka certyfikująca powinna być przygotowana do uzasadnienia lub wytłumaczenia czasu poświęconego na każdą ocenę, nadzór i ponowną ocenę. G W Załączniku 3 podano wytyczne dotyczące certyfikacji organizacji wielooddziałowych. Wydanie 4 z r. str. 20/45

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485) IAF MD 9:2011 International Accreditation Forum, Inc. (IAF) Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group

Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Regulamin Badań i Certyfikacji TÜV SÜD Group Zakres: Niniejszy Regulamin Badań i Certyfikacji obowiązuje w grupie TÜV SÜD Group, w szczególności w odniesieniu do spółek: - TÜV SÜD Automotive GmbH (www.tuev-sued.de),

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 18.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW 03.0.014 1 z 15 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-5 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI ORAZ WYTYCZNE CERTYFIKACJI PROCESU SPAWANIA wg PN-EN ISO 3834 WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW TÜV SÜD Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl WARUNKI TECHNICZNE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. I. Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo