Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13"

Transkrypt

1 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, Warszawa tel ; fax Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 Instrukcja auditowania przez Polski Komitet Normalizacyjny - stronę drugą, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC i wydawania świadectwa stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 1. Postanowienia ogólne 1.1. Instrukcja zawiera wyjaśnienia zapewniające jednolite i zgodne z przyjętą praktyką stosowanie przez normy PN-ISO/IEC przy prowadzeniu auditu jako strona druga, a także wymagania dla organizacji auditowanej, strony pierwszej, ubiegającej się o wydanie przez świadectwa stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC Świadectwo to, zwane dalej świadectwem stosowania SZBI, jest wydawane organizacji auditowanej przez w sposób i na warunkach określonych w Zarządzeniu Nr 12 Prezesa z dnia 29 marca 2010 r. Niniejsza Instrukcja stanowi Załącznik 1 do tego Zarządzenia stosuje niniejszą instrukcję, w porozumieniu z organizacją auditowaną, przy prowadzeniu zleconego przez organizację auditu strony drugiej. Audit ten w przypadku jego zakończenia z pozytywnym wynikiem oraz spełnienia przez organizację wszystkich postanowień zawartej umowy, skutkuje wydaniem przez świadectwa stosowania SZBI organizacji auditowanej. 2. Terminy i definicje 2.1. W niniejszej instrukcji są stosowane definicje podane w normach przywołanych w pkt Termin audit używany jest zgodnie z normami: PN-EN ISO 9000; PN-EN ISO oraz PN-EN ISO/IEC 17021, jako synonim słowa audyt użytego w normach PN-ISO/IEC i PN-ISO/IEC Określenia: organizacja wnioskująca, organizacja auditowana lub organizacja są stosowane do określenia odpowiednio organizacji składającej do wniosek o przeprowadzenie auditu strony drugiej, organizacji podlegającej auditowi i/lub posiadającej wydane przez świadectwo stosowania SZBI Stroną pierwszą auditu jest organizacja auditowana Stroną drugą auditu, przeprowadzającą audit, jest Audit strony drugiej jest to działalność prowadzona przez - stronę drugą, w organizacji auditowanej - stronie pierwszej, zgodnie z zapisami zarządzenia. 3. Dokumenty związane Dokumentami związanymi z niniejszą instrukcją są: 1) PN-ISO/IEC Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania; 2) PN-ISO/IEC Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji;.

2 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 2/13 3) PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia; 4) PN-EN ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego; 5) PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania; 6) PN-ISO/IEC Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 7) Procedura B3 SZBI Audit wewnętrzny stosowana w. 4. Wniosek o przeprowadzenie przez auditu strony drugiej i wydania świadectwa stosowania SZBI 4.1. Działania przeprowadza się zgodnie z zapisami 2 zarządzenia Organizacja wnioskująca realizując wymagania, o których mowa w pkt 4,1., zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wstępnej, o której mowa w 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia. 5. Przebieg auditu strony drugiej` 5.1. Powołanie zespołu auditujacego Zespół auditujący powoływany jest zgodnie z Procedurą B3 Audit wewnętrzny SZBI wdrożonego w Zespół auditujący powołuje Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informatycznego, zwany dalej PBI, na wniosek Dyrektora Wydziału Certyfikacji, zwanego dalej WCR Skład zespołu auditującego WCR podaje organizacji auditowanej do wiadomości Przy określaniu wymagań dla auditorów powoływanych do prowadzenia auditu strony drugiej SZBI stosuje się odpowiednio zapisy Procedury B3 Audit wewnętrzny SZBI wdrożonego w oraz normy PN-EN ISO Pierwszy etap auditu strony drugiej Podczas pierwszego etapu auditu, przed opracowaniem planu auditu, przeprowadzana jest analiza dokumentacji i informacji dostarczonych przez organizację auditowaną wymaganych przez zespół auditujący. Zespół ten wykonuje czynności związane z pierwszym etapem auditu w siedzibie. W szczególnych przypadkach, w uzgodnieniu z organizacją auditowaną, auditor wiodący może wnioskować do WCR o dokonanie wizyty w siedzibie organizacji wnioskującej. Decyzję o wizycie podejmuje WCR w porozumieniu z PBI i organizacją auditowaną W trakcie pierwszego etapu auditu auditowany: 1) udostępnia pełną dokumentację swojego SZBI, a w szczególności analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz deklarację stosowania, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001; 2) umożliwia auditorowi dokonanie oceny swojej lokalizacji i specyficznych dla tej lokalizacji warunków oraz przeprowadzenie rozmów ze swoim personelem w celu określenia gotowości organizacji do drugiego etapu auditu; 3) przedstawia auditorowi zapisy umożliwiające przeprowadzenie przeglądu organizacji i dokumentujące zrozumienie przez klienta wymagań normy, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka; z dnia r.

3 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 3/13 4) udostępnia niezbędne informacje dotyczące zakresu systemu zarządzania i prawnych aspektów związanych z bezpieczeństwem informacji; 5) przedstawia zapisy dotyczące planowania i realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, na podstawie których auditor określi gotowość klienta do etapu 2 auditu Wynikiem pierwszego etapu auditu są udokumentowane i przedstawione organizacji auditowanej ustalenia, łącznie z identyfikacją wszystkich obszarów, będących przedmiotem zainteresowania, które mogłyby być zakwalifikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu auditu oraz plan etapu drugiego auditu, przygotowane przez zespół auditujący Za przeprowadzenie pierwszego etapu auditu, wystawia organizacji wnioskującej fakturę zgodnie z pkt 15 niniejszej Instrukcji Drugi etap auditu strony drugiej Drugi etap auditu przeprowadza się w siedzibie organizacji wnioskującej. Celem drugiego etapu jest ocena wdrożenia SZBI, w tym skuteczności ocenianego SZBI. Etap ten obejmuje zebranie informacji i dowodów zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji, przy zapewnieniu, że przeprowadzana ocena ryzyka dostarcza porównywalnych i powtarzalnych wyników; 2) wymagań dotyczących dokumentacji podanych w normie PN-ISO/IEC 27001; 3) wyboru celów stosowania zabezpieczeń oraz zabezpieczeń, w oparciu o procesy oceny ryzyka i postępowania z ryzykiem; 4) przeglądu skuteczności SZBI i pomiaru skuteczności zabezpieczeń oraz raportowania i przeglądu w odniesieniu do celów SZBI; 5) wewnętrznych audytów SZBI i przeglądów dokonywanych przez kierownictwo; 6) odpowiedzialności kierownictwa za politykę bezpieczeństwa informacji; 7) powiązań pomiędzy wybranymi i zastosowanymi zabezpieczeniami, deklaracją stosowania, wynikami procesów oceny i postępowania z ryzykiem oraz polityką SZBI i celami; 8) wdrożenia wybranych i stosowanych zabezpieczeń, biorąc pod uwagę wykonywane przez organizację pomiary skuteczności zabezpieczeń (patrz powyżej pkt 4), w celu określenia, czy zabezpieczenia są wdrożone i skuteczne w osiąganiu określonych celów; 9) programów, procesów, procedur, zapisów, auditów wewnętrznych i przeglądów skuteczności SZBI w celu upewnienia się, że wynikają z decyzji kierownictwa, polityki i celów SZBI Organizacja wnioskująca powinna wykazać, że: 1) analiza zagrożeń bezpieczeństwa informacji ma związek z działalnością organizacji i jest do niej adekwatna; 2) dokonała oceny zgodności z prawem, w tym z odpowiednimi umowami i przepisami oraz, że podjęła działania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Podczas auditu, auditor może udzielać przedstawicielom organizacji wyjaśnień dotyczących ustaleń z auditu i/lub wymagań normy PN-ISO/IEC Na z dnia r.

4 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 4/13 spotkaniu zamykającym audit przedstawiane będą wyłącznie wnioski i spostrzeżenia auditora Za przeprowadzenie drugiego etapu auditu, wystawia organizacji wnioskującej fakturę zgodnie z pkt 15 instrukcji. 6. Raport z auditu strony drugiej 6.1. Raport z auditu strony drugiej jest opracowywany zgodnie z Procedurą B3 Audit wewnętrzny SZBI obowiązującą w oraz 4 zarządzenia Raport z auditu strony drugiej jest opracowywany w dwóch egzemplarzach przez auditora wiodącego po zakończeniu etapu drugiego, o którym mowa w pkt 5.3 i przekazywany do PBI. Termin przekazania raportu przez auditora wiodącego wynosi 14 dni roboczych od daty zakończenia drugiego etapu auditu PBI zatwierdza raport, o którym mowa w pkt 6.2 i przekazuje do WCR. Termin zatwierdzenia raportu przez PBI wynosi 5 dni roboczych od daty przekazania go przez auditora wiodącego WCR przekazuje niezwłocznie po otrzymaniu od PBI jeden egzemplarz raportu, o którym mowa w ust. 1, organizacji auditowanej. 7. Wydanie świadectwa stosowania SZBI 7.1. wydaje organizacji auditowanej świadectwo stosowania SZBI na podstawie raportu, o którym mowa w pkt 6, potwierdzającego, że wymagania normy PN-ISO/IEC w zakresie niezbędnym do współpracy z systemem informatycznym, objęte auditem są przez organizację wnioskującą spełnione Świadectwo stosowania SZBI jest wydawane organizacji auditowanej, jeżeli wszystkie niezgodności, o ile takie stwierdzono w trakcie auditu, zostały usunięte, a działania korygujące sprawdzone przez, podczas wizyty na miejscu lub w inny odpowiedni sposób Świadectwo stosowania SZBI jest wydawane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o przeprowadzenie auditu strony drugiej SZBI i wydanie świadectwa stosowania SZBI, po uiszczeniu wszystkich opłat określonych w tej umowie i podpisaniu umowy o nadzorze nad świadectwem stosowania SZBI, o której mowa w pkt Świadectwo jest ważne przez okres 5 (pięciu) lat pod warunkiem wypełniania przez organizację auditowaną postanowień umowy o nadzorze z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej instrukcji W przypadku odmowy wydania przez świadectwa stosowania SZBI, organizacja wnioskująca otrzymuje pisemne uzasadnienie. Odmowa wydania świadectwa stosowania SZBI nie zwalnia organizacji wnioskującej z zapłaty za faktury, o których mowa w pkt i oraz nie upoważnia organizacji auditowanej do roszczeń o zwrot już poniesionych opłat na rzecz, odpowiednio do zapisów zawartych w 3 ust. 3 umowy o przeprowadzenie auditu strony drugiej, której wzór podany jest w załączniku 4 do zarządzenia Za wydanie świadectwa stosowania SZBI, wystawia organizacji wnioskującej fakturę zgodnie z pkt 15 niniejszej Instrukcji. 8. Nadzór nad wydanym organizacji auditowanej świadectwem stosowania SZBI 8.1. sprawuje nadzór nad wydanym świadectwem stosowania SZBI. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy SZBI nadal funkcjonuje, rozważenie wpływu na ten system z dnia r.

5 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 5/13 zmian zainicjowanych w wyniku zmian w działaniach organizacji oraz potwierdzenia ciągłej zgodności z wymaganiami normy PN-ISO/IEC Nadzór o którym mowa w pkt 8.1 prowadzi poprzez audity nadzoru, o których mowa w pkt Audity nadzoru są przeprowadzane w sposób i na warunkach określonych w umowie o nadzorze nad wydanym świadectwem stosowania SZBI zawartej przez organizację auditowaną i przed wydaniem świadectwa stosowania SZBI. Wzór takiej umowy określony jest w Załączniku 5 do Zarządzenia W okresie ważności wydanego świadectwa stosowania SZBI, organizacja auditowana jest zobowiązana do: 1) przeprowadzenia, co najmniej raz do roku, auditu wewnętrznego SZBI i przeglądu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i realizacji ich ustaleń; 2) informowania o wszystkich ważnych zmianach w jej systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej Koszty wynikające z przeprowadzonych auditów nadzoru ponosi organizacja auditowana. Koszty te są określone w umowie o nadzorze, odpowiednio do zrealizowanych zadań, o których mowa w pkt 9. Są one ustalane w sposób określony w umowie, o której mowa w pkt 8.3, zgodnie z pkt 15 niniejszej Instrukcji Za przeprowadzenie auditu nadzoru, wystawia organizacji wnioskującej fakturę zgodnie z pkt 15 instrukcji. 9. Audit nadzoru 9.1. realizując nadzór nad wydanym świadectwem stosowania SZBI prowadzi planowe audity nadzoru lub audity z krótkim terminem powiadamiania Planowe audity nadzoru prowadzi, zgodnie z zapisami umowy o nadzorze, co najmniej raz w roku. Pierwszy audit strony drugiej w nadzorze przeprowadza się przed upływem 12 miesięcy od zakończenia auditu, będącego podstawą wydania świadectwa stosowania SZBI. Następne audity nadzoru są przeprowadzane w kolejnych okresach rocznych, odpowiednio do czasu ważności świadectwa Audity z krótkim terminem powiadamiania przeprowadza w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez organizację zobowiązań zawartych w umowach: o przeprowadzenie auditu strony drugiej SZBI i wydanie świadectwa stosowania SZBI oraz o nadzorze nad wydanym świadectwem Każdy planowy audit nadzoru obejmuje przegląd: 1) skuteczności SZBI w odniesieniu do osiągania celów polityki organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji; 2) funkcjonowania procedur okresowej oceny i zgodności z odnośnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji; 3) działań mających na celu usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas ostatniego auditu; 4) elementów utrzymania systemu, którymi są audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania oraz działania korygujące i zapobiegawcze; 5) zmian w udokumentowanym systemie; 6) obszarów, które podlegały zmianom; z dnia r.

6 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 6/13 7) innych wybranych obszarów, stosownie do potrzeb tak, aby wykazać, że w okresie 3 kolejnych auditów auditowane były wszystkie wymagania normy PN-ISO/IEC 27001; 8) wykorzystania świadectwa stosowania SZBI i raportów z poprzednich auditów; 9) zapisów dotyczących zdarzeń/incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji; 10) zapisów świadczących o tym, że w przypadku wykrycia jakiejkolwiek niezgodności lub naruszenia wymagań uzyskania świadectwa stosowania SZBI, organizacja prześledziła własne systemy i procedury i wykonała odpowiednie działania korygujące Zakres auditu z krótkim terminem powiadamiania obejmuje doraźne sprawdzenie obszaru w którym zaistniały uzasadnione i udokumentowane wątpliwości co do spełniania przez organizację zobowiązań zawartych w umowach: o przeprowadzenie auditu strony drugiej SZBI i wydanie świadectwa stosowania SZBI oraz o nadzorze nad wydanym świadectwem W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie nadzoru, organizacja jest zobowiązana do ich skutecznego usunięcia w terminie uzgodnionym w raporcie z auditu. Czas przewidziany na realizację działań korygujących uzależnia od wagi niezgodności i stopnia ryzyka w odniesieniu do spełniania przez SZBI wyspecyfikowanych w normie PN-ISO/IEC wymagań Jeżeli niezgodności te nie zostaną usunięte we wskazanym w raporcie z auditu terminie, zawiesza albo cofa wydane świadectwo stosowania SZBI, przekazując do organizacji stosowny dokument informujący o zawieszeniu albo cofnięciu wydanego świadectwa. W takim przypadku organizacja ponosi także konsekwencje wynikające z zapisów umów zawartych z, w których jako warunek konieczny wymienione jest posiadanie przez nią potwierdzonego SZBI. 10. Zawieszenie, cofnięcie i wznowienie świadectwa stosowania SZBI może zawiesić świadectwo stosowania SZBI w przypadku stwierdzenia: 1) niezgodności, w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru, z kryteriami będącymi podstawą wydania świadectwa stosowania SZBI; lub 2) nie wywiązywania się organizacji z zobowiązań wynikających ze wszystkich umów zawartych z Zawieszenie ma ściśle określony termin wyznaczony przez, w którym organizacja ma obowiązek usunięcia niezgodności, wymienionych w dokumencie informującym o zawieszeniu wydanego świadectwa. Po tym terminie następuje cofnięcie świadectwa stosowania SZBI, o ile niezgodności nie zostaną usunięte Wraz z zawieszeniem świadectwa stosowania SZBI zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na to świadectwo Wznowienie ważności zawieszonego, zgodnie z pkt 10.1., świadectwa stosowania SZBI może nastąpić w przypadku: 1) przekazania informacji przez organizację, której świadectwo stosowania SZBI uległo zawieszeniu, o spełnieniu warunków powodujących zawieszenie; oraz 2) potwierdzenia, przez audit sprawdzający, spełnienia tych warunków. z dnia r.

7 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 7/ Okres zawieszenia nie ma wpływu na termin ważności zawieszonego świadectwa SZBI, który pozostaje stały i zgodny z datą ważności wymienioną na świadectwie może cofnąć świadectwo stosowania SZBI w następujących przypadkach: 1) niedotrzymania przez organizację warunków umów: o wydanie świadectwa stosowania SZBI i o nadzorze nad wydanym świadectwem; 2) nieusunięcia przez organizację w okresie zawieszenia świadectwa stosowania SZBI niezgodności, których wystąpienie było podstawą zawieszenia świadectwa stosowania SZBI Wraz z cofnięciem świadectwa stosowania SZBI zobowiązuje organizację do zaprzestania powoływania się na świadectwo stosowania SZBI oraz jego zwrot w określonym przez terminie Organizacja ponosi konsekwencje, o których mowa w 8 ust. 3 pkt 2 zarządzenia Cofnięte świadectwo nie podlega wznowieniu w sposób opisany w pkt Audit ponownej oceny SZBI Celem auditu ponownej oceny jest sprawdzenie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji organizacji. Audit ponownej oceny jest przeprowadzany co 5 lat, przed upływem terminu ważności posiadanego świadectwa stosowania SZBI Wniosek o audit ponownej oceny organizacja składa do co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego świadectwa stosowania SZBI. Organizacja składa odpowiedni wniosek, jak w Załączniku 3 do Zarządzenia i podpisuje nową umowę o przeprowadzenie auditu strony drugiej i wydanie świadectwa stosowania SZBI, stosując zapisy Zarządzenia odpowiednio Podczas ponownej oceny organizacja auditowana musi wykazać: 1) skuteczność SZBI jako całości w świetle zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz jego stałą odpowiedniość i przydatność w zakresie objętym świadectwem stosowania SZBI; 2) zaangażowanie w utrzymywaniu skuteczności oraz doskonalenie SZBI; 3) że działanie SZBI przyczynia się do realizacji polityki i osiągnięcia celów organizacji wydaje kolejne świadectwo stosowania SZBI w przypadku pozytywnego wyniku auditu ponownej oceny. uwzględnia przy tym wyniki auditów nadzoru, o których mowa w pkt. 9. instrukcji W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie auditu ponownej oceny, organizacja jest zobowiązana do ich skutecznego usunięcia w terminie uzgodnionym z Czas przewidziany na realizację działań korygujących uzależnia od wagi niezgodności i stopnia ryzyka w odniesieniu do spełniania przez SZBI wyspecyfikowanych w normie PN-ISO/IEC wymagań Jeżeli niezgodności te nie zostaną usunięte w uzgodnionym terminie, nie wydaje nowego świadectwa stosowania SZBI, i tym samym organizacja ponosi także konsekwencje wynikające z zapisów umów zawartych z, w których jako warunek konieczny wymienione jest posiadanie przez nią potwierdzonego SZBI. z dnia r.

8 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 8/ Wykorzystanie świadectwa stosowania SZBI Organizacja auditowana ma prawo powoływać się na uzyskane świadectwo stosowania SZBI w prowadzonej działalności reklamowej i w kontaktach ze swoimi klientami w odniesieniu do działalności objętej zakresem świadectwa stosowania SZBI. 13. Skargi składane do organizacji auditowanej Skargi składane do organizacji auditowanej w zakresie objętym umową z mogą stanowić źródło informacji o zdarzeniach/incydentach dotyczących SZBI i ewentualnych niezgodnościach. W takim przypadku organizacja auditowana opracowuje odpowiedni raport i podejmuje działania korygujące i/lub zapobiegawcze w celu ich usunięcia oraz prowadzi i przechowuje zapisy Podczas auditów nadzoru sprawdza te zapisy Zaleca się, aby nie uznawać działań korygujących za zakończone, dopóki nie wykaże się ich skuteczności i nie dokona niezbędnych zmian w procedurach, dokumentacji i zapisach. 14. Poufność zapewnia poufność każdej przekazanej przez organizację informacji dokumentacji, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem Wszystkie osoby które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonym przez auditem strony drugiej, podpisują deklarację poufności. 15. Sposób ustalania opłat związanych z przeprowadzaniem przez auditu strony drugiej SZBI Czas wymagany do przeprowadzenia auditu strony drugiej SZBI, auditów nadzoru oraz auditu ponownej oceny oraz koszty związane z ich przeprowadzeniem określa na podstawie takich danych, jak: wielkość komórki organizacyjnej/organizacji wnioskującej, liczba zatrudnionych, wielooddziałowość, liczba lokalizacji stosowany system informatyczny organizacji auditowanej i jego złożoność - zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-ISO/IEC oraz cennikiem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej Instrukcji Koszty o których mowa w pkt podaje się organizacji wnioskującej w umowie, o której mowa w pkt 4.2 niniejszej Instrukcji Organizacja wnioskująca potwierdza przyjęcie kosztów określonych w umowie, o której mowa w pkt 4.2 niniejszej Instrukcji Na całkowity koszt auditu strony drugiej składają się: 1) opłata wstępna. Jest to opłata stała obejmująca koszty związane z wstępną analizą dokumentacji. Opłata ta jest zgodna z cennikiem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej instrukcji i jest wnoszona przez organizację wnioskującą na podstawie faktury wystawionej przez ; 2) koszt przeprowadzenia pierwszego etapu auditu, o którym mowa w pkt 5.2. Obejmuje on wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa w pkt Koszt ten jest zależny od czasu auditu ustalonego na podstawie tablicy, jak w załączniku 1, do niniejszej instrukcji oraz kosztów dojazdu i pobytu na miejscu zespołu auditorów. Opłata za przeprowadzenie pierwszego etapu auditu wnoszona jest przez organizację auditowaną na podstawie faktury wystawionej przez ; 3) koszt przeprowadzenia drugiego etapu auditu, o którym mowa w pkt 5.3. Obejmuje on wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji z dnia r.

9 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 9/13 wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa w pkt Koszt ten jest zależny od czasu auditu ustalonego na podstawie tablicy, jak w Załączniku 1, do niniejszej Instrukcji oraz kosztów dojazdu i pobytu na miejscu zespołu auditujacego. Opłata za przeprowadzenie drugiego etapu auditu wnoszona jest przez organizację auditowaną na podstawie faktury wystawionej przez ; 4) koszty wydania świadectwa stosowania SZBI w wersji elektronicznej i papierowej. Opłata określana jest na podstawie Załącznika 1 do niniejszej instrukcji i wnoszona jest przez organizację auditowaną na podstawie faktury wystawionej przez Koszt auditu nadzoru, o którym mowa w pkt 9 obejmuje wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa pkt 9. Koszt ten jest zależny od czasu auditu ustalonego na podstawie tablicy, jak w Załączniku 1, do niniejszej Instrukcji oraz kosztów dojazdu i pobytu na miejscu zespołu auditujacego. Opłata za przeprowadzenie auditu nadzoru wnoszona jest przez organizację auditowaną na podstawie faktury wystawionej przez Koszt auditu ponownej oceny, o którym mowa w pkt 11 obejmuje wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa pkt 11. Koszt ten jest zależny od czasu auditu ustalonego na podstawie tablicy, jak w Załączniku 1, do niniejszej Instrukcji oraz kosztów dojazdu i pobytu na miejscu zespołu auditujacego. Opłata za przeprowadzenie auditu ponownej oceny oraz wydanie nowego świadectwa stosowania SZBI wnoszona jest przez organizację auditowaną na podstawie faktury wystawionej przez. 16. Załączniki: Załącznik 1: Cennik opłat związanych z przeprowadzaniem przez auditu strony drugiej SZBI z dnia r.

10 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 10/13 Załącznik 1 do Instrukcji Cennik opłat związanych z przeprowadzaniem przez Polski Komitet Normalizacyjny auditu strony drugiej SZBI oraz wydaniem świadectwa stosowania SZBI organizacji wnioskującej 1. Opłaty związane z przeprowadzeniem auditu organizacji wnioskującej oraz wydaniem świadectwa stosowania SZBI Na opłaty związane z przeprowadzeniem auditu organizacji wnioskującej oraz wydanie świadectwa stosowania SZBI składają się: A. Opłata wstępna B. Opłata za przeprowadzenie pierwszego etapu auditu C. Opłata za przeprowadzenie drugiego etapu auditu D. Opłata za wydanie świadectwa stosowania SZBI 1.1. A - Opłata wstępna jest to opłata stała, obejmująca koszty związane z wstępną analizą dokumentacji dołączonej do złożonego wniosku. Opłata ta wynosi PLN. Jest wnoszona przez organizację wnioskującą na podstawie faktury wystawionej przez w terminie określonym w 3 ust. 2 pkt 1 umowy o przeprowadzenie auditu strony drugiej i wydania świadectwa stosowania SZBI B - Opłata za przeprowadzenie pierwszego etapu auditu,. Obejmuje ona wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa w pkt. 5.2 instrukcji; koszt ten jest ustalany na podstawie Tablicy 1. Jest ona wnoszona przez organizację wnioskującą po otrzymaniu faktury wystawionej przez po zakończeniu pierwszego etapu auditu C - Koszt przeprowadzenia drugiego etapu auditu. Obejmuje on wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa w pkt. 5.3 instrukcji; koszt ten jest ustalany na podstawie Tablicy 1. Jest ona wnoszona przez organizację wnioskującą po otrzymaniu faktury wystawionej przez po zakończeniu drugiego etapu auditu D - Opłata za wydanie świadectwa stosowania SZBI jest stała i wynosi 500 PLN. Jest ona wnoszona przez organizację wnioskującą po otrzymaniu faktury wystawionej przez przed wydaniem świadectwa stosowania SZBI Wydanie świadectwa stosowania SZBI następuje po dokonaniu wpłat przez organizację auditowaną zgodnie z fakturami wymienionymi w pkt 1.1; 1.2; 1.3 i Tablice pomocnicze do określania kosztów auditu strony drugiej SZBI z dnia r.

11 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 11/13 Tablica 1: Koszty auditu strony drugiej SZBI Liczba pracowników organizacji auditowanej Opłata wstępna Opłata za przeprowadzenie pierwszego etapu auditu Opłata za przeprowadzenie drugiego etapu auditu Koszt wydania świadectwa SZBI Całkowity koszt przeprowadzenia auditu strony drugiej i wydania świadectwa stosowania SZBI A B C D A+B+C+D PLN > Tablica 2: Liczba dni pracy auditorów w zależności od wielkości organizacji auditowanej Liczba pracowników zatrudnionych w organizacji auditowanej Pierwszy etap auditu Drugi etap auditu Łączna liczba dni pracy auditorów podczas oceny SZBI w procesie auditu strony drugiej > ,5 Czas auditu podany w Tablicy 2 nie obejmuje czasu dojazdu zespołu auditorów do siedziby organizacji auditowanej.. 2. Opłaty związane z nadzorem nad wydanym świadectwem stosowania SZBI Na opłaty związane z nadzorem nad wydanym świadectwem stosowania SZBI składają się: E. Roczna opłata za sprawowanie nadzoru nad wydanym świadectwem F. Opłata za przeprowadzenie corocznego auditu nadzoru z dnia r.

12 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 12/ E Roczna opłata za sprawowanie nadzoru nad wydanym świadectwem SZBI jest stała i obejmuje koszty związane z: a) bieżącym monitorowaniem SZBI; b) analizą dokumentacji związanej z procesem nadzoru; c) wydawaniem decyzji w nadzorze nad świadectwem stosowania SZBI. Opłata ta wynosi 60 % opłaty za pierwszy etap auditu podanej w kolumnie B Tablicy 1. Jest wnoszona przez organizację auditowaną jako przedpłata raz do roku w terminie uzgodnionym w umowie o nadzorze nad wydanym świadectwem w formie przedpłaty. Otrzymanie przedpłaty jest potwierdzane przez fakturą F - Opłata za przeprowadzenie corocznego auditu nadzoru. Obejmuje ona wszystkie koszty związane z wizytą zespołu auditującego w siedzibie organizacji wnioskującej, realizującego zadania, o których mowa w pkt. 9.4 instrukcji; koszt ten jest ustalany na podstawie Tablicy 3; Jest ona wnoszona przez organizację wnioskującą po otrzymaniu faktury wystawionej przez po zakończeniu corocznego auditu nadzoru Tablice pomocnicze określania kosztów auditu nadzoru nad wydanym świadectwem stosowania SZBI Tablica 3: Koszty auditu nadzoru SZBI Liczba pracowników organizacji auditowanej Roczna opłata za sprawowanie nadzoru nad wydanym świadectwem SZBI Opłata za przeprowadzenie auditu nadzoru Całkowity koszt przeprowadzenia auditu nadzoru nad wydanym świadectwem SZBI E F E + F zł zł zł zł zł zł > zł zł zł z dnia r.

13 Załącznik Nr 1 do z dnia r. Strona 13/13 Tablica 4: Liczba dni pracy auditorów w zależności od wielkości organizacji auditowanej Liczba pracowników zatrudnionych w organizacji auditowanej Audit nadzoru Łączna liczba dni pracy auditorów podczas auditu nadzoru > Czas auditu podany w Tablicy 4 nie obejmuje czasu dojazdu zespołu auditorów do siedziby organizacji auditowanej.. 3. Podatek VAT Do wszystkich opłat wymienionych w niniejszym cenniku dolicza się podatek VAT w wysokości 22 % - zgodnie z Ustawą Nr 535 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 5 kwietnia 2004 r.) z dnia r.

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy

Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 Regulamin określa zasady współpracy, prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: IX Data edycji: 10.2016 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania

Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania R8-P1-Z4 (str. 1/5) Umowa Nr WCR-8020- /20...-S o certyfikację systemu zarządzania zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Nr edycji: XI Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-8020- /20

Umowa Nr..-8020- /20 Umowa Nr..-8020- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: XI Data edycji: 08.2018 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORM PN-EN ISO 14001 Nr edycji: X Data edycji: 06.2017 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 15 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY Anna Pastuszewska - Paruch Definicje Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 wydanie 7 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz Szczok Gliwice,

Bardziej szczegółowo

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI

ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu*

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* R8-P1-Z3 (str. 1/7) Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* zawarta w dniu r. pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością

PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością PROGRAM Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV Strona 1 z 8 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: VII Data edycji: 06.2013 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 20 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834

Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 wydanie 8 Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Aleksandra Rachwał Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZDZANIA WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2015 [PRG-02]

P R O G R A M CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZDZANIA WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2015 [PRG-02] P R O G R A M CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZDZANIA WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2015 [] Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości w Zweryfikował: Dyrektor Jednostki Certyfikującej Zatwierdził: Zarząd Jednostki

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Nr edycji: V Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

P-SZ/01 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO PROGRAM CERTYFIKACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZAERZĄDZANIA OŚRODEK CERTYFIKACJI

P-SZ/01 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO PROGRAM CERTYFIKACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZAERZĄDZANIA OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: p.o. Dyrektora Instytutu Prof.

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Strona: 1/9 PROGRAM JEST WŁASNOŚCIĄ INSTYTUTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG 1. Informacje ogólne Program dotyczy certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i prezentuje zasady,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Wstęp. 4.2.Plan auditów. 4.3.Przygotowanie auditów 4.4.Wykonanie auditów.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Standard ISO 9001:2015

Standard ISO 9001:2015 Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015

Bardziej szczegółowo

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością

Q&R_QMS Program certyfikacji systemów zarządzania jakością strona 1 z 10 1. Przedmiot Przedmiotem programu jest dostarczenie zasad do jednolitego stosowania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10podczas certyfikacji systemy QMS w procesach nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo