S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne"

Transkrypt

1 Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015) Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Nie dotyczy I stopień Stacjonarne Rok studiów I rok (rok akademicki 2014/2015) Semestr studiów Liczba przypisanych punktów ECTS Formy prowadzenia zajęć Osoba odpowiedzialna za moduł Osoby prowadzące zajęcia Strona internetowa Język prowadzenia zajęć zimowy 3 (1 teoria, 2 zajęcia praktyczne) wykłady-8godz.; seminarium-12godz., zajęcia bez nauczyciela-30godz., zajęcia praktyczne-20godz. dr n. med. Jacek Brodowski/adres dr n. med. Magdalena Kamińska/adres mgr Katarzyna Kęcka/adres polski Strona 1 z 9

2 Informacje szczegółowe Cele modułu Wymagania wstępne w zakresie Wiedzy Umiejętności Kompetencji społecznych Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji tych działań. Kompetencje bazowe oraz podstawowa wiedza i umiejętności wynikające z realizacji ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Liceum Ogólnokształcącego. Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) numer efektu kształcenia CPZW01 CPZW02 CPZW03 CPZW04 CPZU01 CPZU02 CPZU03 CPZU04 Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz implikacje praktyczne z nich wynikające. Wyjaśnia paradygmaty zdrowia i ich wpływ na promocję zdrowia i profilaktykę. Charakteryzuje inicjatywy, charakter działań pielęgniarki w promocji zdrowia w perspektywie lokalnej, narodowej i międzynarodowej oraz omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Charakteryzuje obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia oraz identyfikuje strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Właściwie dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowośrodowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Przygotowuje jednostkę i rodzinę do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia, ucząc samokontroli stanu zdrowia i motywując do podejmowania zachowań prozdrowotnych. Tworzy środowiskową koalicję na rzecz zdrowia. Konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody SYMBOL (odniesienie do) EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) C. W13. P, D, PP, ZT, S C. W14. P, D, PP, ZT, S C. W15. P, D, PP, ZT, S C. W16. P, D, PP, ZT, S C. U37. C. U38. C. U39. P, D, PP, ZT, S, P, D, PP, ZT, S, P, D, PP, ZT, S, C. U40. P, D, PP, ZT, S, Strona 2 z 9

3 i techniki edukacji zdrowotnej. Wdraża indywidualne programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stosownie do CPZU05 rozpoznanych potrzeb zdrowotnych jednostki i P, D, PP, ZT, S, C. U41. rodziny, współdziałając z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa. Szanuje godność i autonomię osób CPZP01 powierzonych opiece. D. K1. S, CPZP02 Przestrzega wartości, powinności i sprawności D. K3. moralnych w opiece. S, CPZP03 Przestrzega praw pacjenta. D. K5. S, CPZP04 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone D. K6. obowiązki zawodowe. S, CPZP05 Przestrzega tajemnicy zawodowej. D. K7. S, CPZP06 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu D. K8. dylematów etycznych z zachowaniem zasad S, kodeksu etyki zawodowej. CPZP07 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. D. K10. S, Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć numer efektu kształcenia Symbol modułu lub Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: Wykład Forma zajęć dydaktycznych Zajęcia seminaryjne Ćw. laborat. Ćw. projektowe Ćwiczenia kliniczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne inne... CPZW01 Wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz implikacje praktyczne z nich wynikające. CPZW02 Wyjaśnia paradygmaty zdrowia i ich wpływ na promocję zdrowia i profilaktykę. CPZW03 Charakteryzuje inicjatywy, charakter działań pielęgniarki w promocji zdrowia w perspektywie lokalnej, narodowej i międzynarodowej oraz omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Strona 3 z 9

4 CPZW04 Charakteryzuje obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia oraz identyfikuje strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. CPZU01 Właściwie dobiera i wykorzystuje dostępne narzędzia do oceny czynników biologicznych, społecznoekonomicznych i kulturowośrodowiskowych, warunkujących stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. CPZU02 Przygotowuje jednostkę i rodzinę do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia, ucząc samokontroli stanu zdrowia i motywując do podejmowania zachowań prozdrowotnych. CPZU03 Tworzy środowiskową koalicję na rzecz zdrowia. CPZU04 Konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej. CPZU05 Wdraża indywidualne programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stosownie do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych jednostki i rodziny, współdziałając z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa. CPZP01 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece. CPZP02 Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece. CPZP03 Przestrzega praw pacjenta. CPZP04 CPZP05 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe. Przestrzega tajemnicy zawodowej. CPZP06 Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. CPZP07 Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami. Strona 4 z 9

5 Treść modułu (przedmiotu) kształcenia Symbol treści kształcenia TK01 TK02 TK03 TK04 TK05 TK06 TK07 TK08 TK09 TK10 Opis treści kształcenia Promocja zdrowia a profilaktyka chorób podobieństwa i różnice. Obszary działań promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna. Styl życia jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie człowieka. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych. Ocena sytuacji epidemiologicznej populacji jako podstawa planowania działań z zakresu promocji zdrowia. Rola ochrony zdrowia w kształtowaniu prawidłowego stylu życia. Rola instytucji publicznych w promocji zdrowia. Finansowanie programów promujących zdrowie. Rola mass mediów w promowaniu zdrowia. Podejście siedliskowe w promocji zdrowiaprogramy promocji zdrowia WHO. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu CPZW01, CPZW02 CPZW03, CPZW04 CPZW03, CPZU01, CPZU02, CPZU03 CPZW03, CPZU01, CPZU02, CPZU03 CPZU05 CPZU05 Strona 5 z 9

6 TK11 TK12 TK13 TK14 Promocja zdrowia w wybranych grupach społecznych (dzieci i młodzież, środowisko pracy, kobiety w poszczególnych okresach życia, mężczyźni, populacja geriatryczna, osoby przewlekle chore i niepełnosprawne). Identyfikowanie zachowań zdrowotnych i formułowanie problemów oraz potrzeb zdrowotnych jednostek, grup i społeczności lokalnych. Metody edukacji zdrowotnej i podejmowanie działań edukacyjnych w zależności od wieku, stanu zdrowia i sprawności, stopnia posiadanej wiedzy, zapotrzebowania na wiedzę oraz czynników socjoekonomicznych i kulturowych. Planowanie, realizacja i ewaluacja programów promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w placówkach ochrony zdrowia oraz w środowisku nauczania i wychowania. Piśmiennictwo i pomoce naukowe 1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Czelej, Lublin Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Charzyńska-Gula M.: Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej ponadpodstawowej. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna, Lublin Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] N S Średnia Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie do ćwiczeń 10 Czytanie wskazanej literatury 10 Praca pisemna/przygotowanie prezentacji multimedialnej/samokształcenie 45 Strona 6 z 9

7 Przygotowanie do zaliczenia testowego 20 Inne - Uwagi Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 Punkty ECTS za moduł 3 Zajęcia bez nauczyciela - praca pisemna lub prezentacja multimedialna oparta na przeglądzie literatury z wybranego tematu, wskazanego przez nauczyciela prowadzącego. Metody oceniania, np.: P prezentacja D dyskusja wyników PP praca pisemna ZT zaliczenie testowe (test jednokrotnego wyboru) S sprawdzenie umiejętności praktycznych ocena postawy Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Karta praktyki: Nazwa praktyki PROMOCJA ZDROWIA (2014/2015) Kod praktyki Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Poziom praktyki P - PZ OBOWIĄZKOWA studia stacjonarne pierwszego stopnia zajęcia praktyczne Rok /semestr studiów I / semestr zimowy (I), rok akademicki 2014/2015 Liczba przypisanych punktów ECTS 1 Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Cele praktyki Efekty kształcenia Forma realizacji i wymiar praktyki Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta Treści merytoryczne praktyki Piśmiennictwo dr n. med. Magdalena Kamińska Przygotowanie praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia, opracowywania i wdrażania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej - podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji tych działań. Załącznik zajęcia praktyczne - 20 godzin Kompetencje bazowe oraz podstawowa wiedza i umiejętności wynikające z realizacji ścieżki edukacyjnej z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Liceum Ogólnokształcącego. Załącznik 1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Czelej, Lublin Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia. Tom Strona 7 z 9

8 Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny Język realizowanej praktyki II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin Charzyńska-Gula M.: Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej ponadpodstawowej. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Pielęgniarski, Akademia Medyczna, Lublin Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Załącznik język polski Odniesienie efektów kształcenia Załącznik praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu studiów Dodatkowe wskaźniki w tym 1 oszacowanie liczby punktów ECTS Miejsce praktyki Szkoła Podstawowa nr 51, nr 54, nr 56, nr 61, Szczecin Załącznik Nr 1 (Zajęcia Praktyczne - ZP) Temat Czas realizacji EKK Sposób weryfikacji 1. Identyfikowanie zachowań zdrowotnych i czynników ryzyka chorób wynikających ze stylu życia oraz formułowanie problemów i potrzeb z zakresu promocji zdrowia w określonych społecznościach. 2. Konstruowanie programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia i/lub w środowisku nauczania i wychowania. 3. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych, współdziałanie z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa. 4. Realizacja i ewaluacja programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia i/lub w środowisku nauczania i wychowania. 2 godziny C.U37. - obserwacja - metoda próba pracy - ćwiczenie pod kontrolą - samodzielna praca studenta 8 godzin C.U41. - obserwacja - metoda próba pracy - ćwiczenie pod kontrolą - samodzielna praca studenta - program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (scenariusz zajęć lekcyjnych) 2 godziny C.U39. - obserwacja - metoda próba pracy - ćwiczenie pod kontrolą - samodzielna praca studenta 8 godzin C.U38. C.U40. C.U41. - obserwacja - metoda próba pracy - ćwiczenie pod kontrolą - samodzielna praca studenta - program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (scenariusz zajęć lekcyjnych) Załącznik Nr 2 (Zajęcia Praktyczne - ZP) Strona 8 z 9

9 EKK C.U37. Student rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia. C.U38. Student uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do stosowania zachowań prozdrowotnych. C.U39. Student inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie środowiskowej koalicji na rzecz zdrowia. C.U40. Student realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. C.U41. Student opracowuje i wdraża indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin. Czynności szczegółowe: Student identyfikuje zachowania zdrowotne i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia oraz formułuje problemy i potrzeby z zakresu promocji zdrowia w określonych społecznościach. Student przygotowuje jednostkę i rodzinę do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia, ucząc samokontroli stanu zdrowia i motywując do podejmowania zachowań prozdrowotnych. Student tworzy środowiskową koalicję na rzecz zdrowia, współpracując w zespołach interdyscyplinarnych, współdziałając z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa. Student konstruuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia i/lub w środowisku nauczania i wychowania, w oparciu o właściwie postawioną diagnozę potrzeb, stanu zdrowia i sprawności, stopnia posiadanej wiedzy, zapotrzebowania na wiedzę oraz czynników socjoekonomicznych i kulturowych, a także w oparciu o właściwie dobrane metody edukacji zdrowotnej. Student realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwą strategię interwencji promujących zdrowie na różnych poziomach i dokonuje ewaluacji działań podjętych w placówkach ochrony zdrowia i/lub w środowisku nauczania i wychowania. Strona 9 z 9

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo