Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH"

Transkrypt

1 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POMOCNICZE I TERMINOWE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE II. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY IIIA. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ IV. OSZCZĘDNOŚCI - A'vista i LOKATY TERMINOWE Rozdział III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH V. WPŁATY KASOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE DLA LUDNOŚCI V.A DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE V.B USŁUGI RÓŻNE Rozdział IV. KREDYTY ZŁOTOWE VI. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH VI.A KREDYTY - POZOSTAŁE PODMIOTY, VII GWARANCJE I PORĘCZENIA Rozdział V. KARTY PŁATNICZE VISA /Electron/ - Wykreślony VIII KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS BANKU BPS S.A. - Wykreślony IX. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON BANKU BPS S.A. - Wykreślony X. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON BANKU BPS S.A. - Wykreślony Rozdział VI. KARTY PŁATNICZE VISA /Debetowa/ XI. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM XII. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA PAY WAVE Z MIKROPROCESOREM XIII. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM (rachunki bieżące) XIV. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM (rachunki bieżące rolnicze) Rozdział VII. INNE USŁUGI XV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, zwanej dalej Tabelą dotyczy: ) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. 2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS Kątach Wrocławskich mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub w przypadku papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) nie rzadziej niż raz w roku. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w Kątach Wrocławskich w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Kątach Wrocławskich nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach "od", "do" oraz "od do " Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Tabela nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Kątach Wrocławskich, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 0 Prawa bankowego. 0. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS Kątach Wrocławskich. 4. Bank nie pobiera opłaty za usługę SMS Banking za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi SMS Banking pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi. 5. Bank nie pobiera opłaty za Informację telefoniczną na hasło za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi Informacja telefoniczna na hasło pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi. 6. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu w którym rachunek został otwarty (zasada dotyczy wszystkich rachunków prowadzonych w Banku). Opłata miesięczną za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 7. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków "masowych" za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z rachunków "masowych" pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z umowy. 8. Opłata za prowadzenie rachunku ( w tym rachunków "masowych"), za usługę SMS Banking, Informację telefoniczną na hasło i za karty VISA pobierana jest z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca (w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny, opłata pobierana jest w pierwszy dzień roboczy przed tą datą). 9. Bank nie pobiera opłaty za posiadanie karty VISA w miesiącu w którym została podpisana umowa. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc obsługi karty VISA pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania z umowy. (opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku). 20. Z tytułu realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Bank pobiera opłatę za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Opłata pobierana z rachunku Klienta ze środków po zaspokojeniu organu prowadzącego egzekucję. 2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 2 Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych w kwocie mln PLN i powyżej są automatycznie kierowane przez Bank do realizacji poprzez system SORBNET.

3 Załącznik do Uchwały nr 86/204 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od dnia r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH I. Rachunki bieżące i pomocnicze (tryb pobierania) Rachunek Rachunek MBiznes Rachunek QBiznes bieżący i pom. bieżący i pom. bieżący i pom Otwarcie rachunku:.. rachunek bieżący (opłata jednorazowa). rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS (jednorazowo) 8,00 zł.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie). rachunek bieżący 9,00 zł 28,00 zł rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 6,00 zł Prowadzenie rachunku pomocniczego do obsługi spłat rat kredytu* *Nieoprocentowany rachunek pomocniczy wskazany w Umowie kredytowej, na który Kredytobiorca wpłaca środki w placówkach innego banku, placówkach pocztowych oraz dokonuje przelewu środków z innego banku na spłatę kapitału kredytu, odsetek, opłat i prowizji. 3. 7, 8, 2) prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 3. rachunek bieżący nie dotyczy nie dotyczy 3.2 rachunek pomocniczy nie dotyczy nie dotyczy 4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) 3) od 200,00 zł do 800,00 zł (od ilości prowadzonych rachunków) 3. Wpłata gotówkowa (za wpłatę) 0,4%/ min 2 zł 0,4%/ min 3 zł 0,3%/ min 6 zł 4. Wypłata gotówkowa (za wypłatę) 0,4%/ min 2 zł 0,4%/ min 3 zł 0,3%/ min 6 zł 5. Przelew: 5.. wewnętrzny- z uwzględnieniem zapisu pkt 25 (za przelew) 0,50 zł 0,50 zł 5. na rachunek w innym banku krajowym : 5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 2,50 zł Realizacja dyspozycji nie określonej kwotowo przez posiadacza rachunku w momencie jej składania - tytułem 5.3 przeksięgowania na koniec każdego/wskazanego dnia operacyjnego całości salda rachunku lub jego części (np. dopisanych odsetek do rachunku) na inny wskazany przez posiadacza rachunek 5.3. a) przeksięgowanie środków na wskazany w dyspozycji dzień (opłata pobierana w dniu złożenia dyspozycji) 20 zł (od każdej złożonej dyspozycji) b) przeksięgowanie środków na koniec każdego dnia operacyjnego Banku 22) (opłata pobierana miesięcznie z dołu 5-tego 2 dnia każdego miesiąca) 5.4. Zlecenia stałe: 5.4. międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO i Systemu ecorponet 6.. wewnętrzny- z uwzględnieniem zapisu pkt 25 (za przelew) 0,50 zł 0,50 zł 6.2 na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew):,49 zł 0,90 zł 0,60 zł 6.3. Zlecenia stałe: 6.3. międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów (za każdą zmianę) 8. Blankiety czekowe (za sztukę) 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach (za dokument) 3 40,00 zł 0.. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za. każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Realizacja przelewu w systemie SORBNET 8) - do zł (włącznie) / (za przelew) 2 - powyżej zł (za przelew) 3. Za realizację polecenia zapłaty (za przelew),50 zł 4. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego (za sztukę) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) )

4 6. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 3,50 zł 7. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie 7. środków dostępnych w dniu operacyjnym Banku (w przypadku 3,50 zł zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon 7.. komórkowy zgodnie z dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata 0,20 zł pobierana dziennie) 7..2 wykreślony 7. wykreślony 7. wykreślony 8. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 9. Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) 20. Odpis załącznika do wyciągu (za sztukę) 2. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 2 Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dokument) 23. Dokonanie blokady środków na rachunku (za dokument) 24. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 0,2% nominalnej wypłaty 25. Wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wrocławskie: 25.. do łącznej kwoty 5.000,00 zł (miesięcznie) 25. powyżej kwoty 5.000,0 zł (miesięcznie 9 ) 0,4% od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 26. Wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wrocławskie: 26.. do łącznej kwoty 5.000,00 zł (miesięcznie) powyżej kwoty 5.000,0 zł (miesięcznie 9 ) Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 27. Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 27.. do rachunku głównego (jednorazowo) do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 27.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 27.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę)* * pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 27.4 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 27.5 Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (za wniosek) 27.6 Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS (za sztukę)* *opłata pobierane jest w następnym dniu roboczym po wysłaniu komunikatu SMS 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł 28. Pozostałe czynności związane z usługą ecorponet 28. Aktywacja usługi ecorponet 28.. do rachunku głównego i pomocniczego (jednorazowo) Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet 28.. do 2 użytkowników od 3 - do 5 użytkowników powyżej 5 użytkowników Opłata miesięczna za użytkownika/ów z przypisaną obsługą więcej niż Klienta (modulo) w systemie ecorponet* *(opłata pobierana jest od każdego z Klientów obsługiwanych przez użytkownika. Opłaty nie pobiera się od Klienta w sytuacji, gdy Klient jest obciążony opłatą miesięczną za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet - dla 3 do 5 lub powyżej 5 użytkowników.) 28.2 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych * * pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 28.3 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 28.4 Blokada/Odblokowanie dostępu do ecorponet (za wniosek) 28.5 LOGIN: (za każdy udostępniony login): - nadanie pierwszego loginu (pierwszych loginów)*: * opłata za udostępnienie pierwszych loginów nie jest pobierana od Klientów migrujących z usługi Bank Internetowy - Klient Korporacyjny nadanie kolejnych loginów w trakcie trwania umowy o usługę ecorponet: 40,00 zł 28.6 Zmiana dokonana w karcie uprawnień użytkownika (za każda zmianę) 28.7 Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) *wysłanie pierwszych 5 haseł SMS / *opłata pobierane jest miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca/ 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł 28.8 Autoryzacja dyspozycji podpisem kwalifikowanym 29 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

5 II. Rachunki bieżące dla rolników (tryb pobierania) Obowiązująca 2 3. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie) rachunek bieżący 3. Wypłata z rachunku 3.. czek (za sztukę) 3. asygnata (za asygnatę) 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów (za każdą zmianę) 5. Blankiety czekowe (za sztukę) 6. Zlecenia z rachunku: 6.. wewnętrzne (za przelew) 6. na rachunek w innym banku krajowym (za przelew) 6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 2,50 zł 6.2 Realizacja przelewu w systemie SORBNET 8) 6. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 6.3. Zlecenia stałe (za przelew) międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 6.4. Za realizację polecenia zapłaty (za przelew),50 zł 6.5. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 7. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 8. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO i systemu ecorponet 8.. wewnętrzny (za przelew) 8.2 na rachunek w innym banku krajowym: 8.. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 0,95 zł 8.3. Zlecenia stałe (za przelew) 8.3. międzybankowe wewnętrzne Sporządzenie odpisu historii rachunku: 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku (za dokument) 0... Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument) Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 3. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 4. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dyspozycję) 5. Dokonanie blokady środków na rachunku (za dyspozycję) 6. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 7. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł 7. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie środków dostępnych w 7.. dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) 2,50 zł Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon komórkowy zgodnie z 7..2 dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 0,20 zł 8. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego wypłaty zgłoszenia Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 9.. do rachunku głównego (jednorazowo) 9..2 do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 9.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 9.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę)* * opłata pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 9.4 przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (za dokument) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) *opłata pobierane jest w następnym dniu roboczym po wysłaniu komunikatu SMS 0,5 zł 20. Pozostałe czynności związane z usługą ecorponet 20.. Aktywacja usługi ecorponet 20.. do rachunku głównego i pomocniczego (jednorazowo) Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet 20.. do 2 użytkowników od 3 - do 5 użytkowników powyżej 5 użytkowników Opłata miesięczna za użytkownika/ów z przypisaną obsługą więcej niż Klienta (modulo) w systemie ecorponet* *(opłata pobierana jest od każdego z Klientów obsługiwanych przez użytkownika. Opłaty nie pobiera się od Klienta w sytuacji, gdy Klient jest obciążony opłatą miesięczną za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet - dla 3 do 5 lub powyżej 5 użytkowników.) 20.2 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (opłata pobierana po wystawieniu każdej listy) 2,50 zł 20.3 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru Blokada/Odblokowanie dostępu do ecorponet (za wniosek) LOGIN: (za każdy udostępniony login): - nadanie pierwszego loginu (pierwszych loginów)*: * opłata za udostępnienie pierwszych loginów nie jest pobierana od Klientów migrujących z usługi Bank Internetowy - Klient Korporacyjny 4

6 nadanie kolejnych loginów w trakcie trwania umowy o usługę ecorponet: Zmiana dokonana w karcie uprawnień użytkownika (za każda zmianę) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) 40,00 zł 20.7 *wysłanie pierwszych 5 haseł SMS / *opłata pobierane jest miesięcznie w ostatnim dniu 0,5 zł roboczym miesiąca/ 20.8 Autoryzacja dyspozycji podpisem kwalifikowanym 2 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM III. Lp. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj usług (czynności) (tryb pobierania) 2 Stawka obowiązująca 3 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Konto POL-Konto POL-Konto POL-Konto Super ROR Student Junior Senior. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Prowadzenie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego (miesięcznie) 7, 2) 6,80 zł 3. Wypłata z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (za wypłatę). 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5. Przelew z rachunku: 5.. wewnętrzny (za przelew) 0,0 zł 5. na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew):,80 zł 2,50 zł,50 zł,50 zł,80 zł 5.3. Zlecenia stałe (za przelew) 5.3. międzybankowe wewnętrzne 5.4. Polecenie zapłaty (za przelew),50 zł 6. Przelew w systemie SORBNET 8) do zł (włącznie) (za przelew) 6. - powyżej zł (za przelew) 7. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 8. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 8.. wewnętrzny (za przelew) 0,0 zł 8. na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew): 0,50 zł 0,95 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO (za przelew) 9. międzybankowe 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9.2 wewnętrzne 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0. Sporządzenie odpisu historii rachunku: 0.. rok bieżący (za stronę) 0. lata poprzednie (za stronę). Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku wydane na życzenie Klienta w celu przedłożenia w innych instytucjach (za dokument) Zaświadczenie o posiadaniu rachunku wydane na życzenie Klienta w celu przedłożenia w innych instytucjach (za dokument) 3. Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) 4. Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 5. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 8. takiego tytułu za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 9. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dokument) 20. Blokada dokonana przez Posiadacza rachunku na rachunku na własnym rachunku na rzecz innych instytucji (jednorazowo) 2. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 2 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c ) 2. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie 2.. środków dostępnych w dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon 2.2 komórkowy zgodnie z dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 23. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym, wkładem oszczędnościowym lub rachunkiem lokaty terminowej (za dokument) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (za zlecenie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" 6,00 zł. 2,50 zł (pierwszy m-c ) 24. Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY 24. Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 24.. do rachunku głównego (jednorazowo) do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 24.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 24.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę) 24.4 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 24.5 Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (wniosek ) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) (* 24.6 wysłanie pierwszych 0 haseł SMS / *opłata pobierane jest 0,5 zł 0,20 zł 0,20 zł miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca/ 0,20 zł 0,2 % nominalnej wypłaty 25 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek Obowiązująca III A. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tryb pobierania)

7 III A. Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek Obowiązująca organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tryb pobierania) 2 3. Otwarcie rachunku (jednorazowo) 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Wpłaty i wypłaty (od każdej wpłaty i wypłaty) 4. Zmiana karty wzorów podpisów (za zlecenie) 5. Blankiety czekowe (za sztukę) 6. Zlecenia z rachunku: 6.. wewnętrzne (za przelew) 6.2 na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR (za przelew) 2,50 zł 6.3. Zlecenia stałe (za przelew) 6.3. międzybankowe wewnętrzne 7. 8) Przelew w systemie SORBNET 7. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ (za dyspozycję) 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku: 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku (za dokument) 0.. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument). Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 3. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 4. Blokada na rachunku (jednorazowo) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 6. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł 6. 5, 2) Usługa SMS Banking (miesięcznie) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie środków dostępnych w 6.. dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) 2,50 zł Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon komórkowy zgodnie z 6..2 dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 0,20 zł 7. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie 0,20% Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia nominalnej wypłaty Obowiązująca IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe (tryb pobierania) Otwarcie lokaty (jednorazowo) Wpłata gotówkowa (za wpłatę) 3. Wypłata gotówkowa z lokaty (za wypłatę) 4. Przelew w systemie SORBNET 8) 4. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 5. Likwidacja książeczki (za sztukę) 6. Wydanie książeczki (za sztukę) 7. Umorzenie utraconej książeczki (za sztukę) 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ (za dyspozycję) 9. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego (jednorazowo) 0. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci (za dyspozycję) 3. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci (za dyspozycję) 2 Cesja praw i przepisanie książeczki (za dyspozycję) 3. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności na rzecz innych instytucji (za dokument) 4. Blokada wkładów na rachunkach terminowych dokonana przez Posiadacza na rzecz innych instytucji (jednorazowo) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę), Wpłaty na rachunki prowadzone w Banku (jeżeli Umowa z posiadaczem rachunku przewiduje przeniesienie prowizji od wpłat gotówkowych na osobę dokonującą wpłaty) (za sztukę) 0,2 % nominalnej wypłaty 7. V. Wpłaty kasowe i rozliczenia pieniężne dla ludności (tryb pobierania) Obowiązująca Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 0) :.. prowadzone w innych bankach krajowych (za sztukę) 0,50% 3,50 zł. Wpłaty na rachunki "masowe" podmiotów prowadzone przez Bank (za sztukę),20 zł Wymiana gotówki (od kwoty wymienianej) 0,50% - dla posiadaczy rachunków w Banku 3. Odpis dokumentu kasowego (za dokument) Obowiązująca V.A Depozyty wartościowe i rzeczowe (tryb pobierania) 2 Rodzaj usług (czynności) 3 4. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego (za depozyt) Przechowywanie depozytu 6) : 0,40% 4 duplikatów kluczy 7) (za miesiąc, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) 2 3 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 7) (miesięcznie za każdy dokument, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) papierów wartościowych 7) (bonów skarbowych, obligacji itp.) (rocznie, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) % wartości, 5 zł, max.00 zł

8 3 papierów wartościowych 7) (bonów skarbowych, obligacji itp.) (rocznie, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) 4 innych rzeczy ruchomych 7) (za miesiąc, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) % wartości, 5 zł, max.00 zł

9 Obowiązująca V.B Usługi różne (tryb pobierania) 2 Rodzaj usług (czynności) 3. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 2 b) zagranicznego 2 3 Przygotowanie sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom, instytucjom, określonym w art.05 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 0 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności y. 0 zł lub na zasadach wzajemności 4 VI. Kredyty dla osób fizycznych (tryb pobierania) Obowiązująca. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku.. do.000,00 zł. powyżej.000,00 zł do ,00 zł.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł Kredyt Słoneczny, Świąteczny, Chwilowy.6. Kredyt mieszkaniowy Prowizja z tytułu udzielenia kredytu (jednorazowo od kwoty kredytu),50%-5,00% 2. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR. bez poręczenia 3,00% z poręczeniem,50% 3 Kredyt Chwilowy 5,00% 4 Kredyt Senior 4. dla posiadaczy ROR 2,00% 4.2 dla pozostałych 4,00% 5 Kredyt mieszkaniowy,50% Dobry kredyt Prowizja od wcześniejszej spłaty kapitału - części (raty) bądź całości kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) wraz ze sporządzeniem aneksu. (w tym ustalenie nowego rozterminowania wydłużającego pierwotny termin spłaty) (od kwoty prolongowanej) od,50% 7. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej (za odpis) 8. Wydanie zaświadczeni na wniosek Kredytobiorcy na potrzeby innych instytucji (jednorazowo): 8.. o posiadanym zadłużeniu 8. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu powyżej ,00 zł Kredyt ratalny Kredyt samochodowy Kredyt remontowy Kredyt elastyczny Kredyt elastyczny ( do 3 krotności dochodów -zabezpieczony tylko wekslem) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredyty mieszkaniowe (za wcześniejszą spłatę uznaje się każdą kwotę kapitału wpłaconą w terminie powyżej miesiąca przed terminem płatności raty określonym w umowie kredytowej z wyłączeniem kredytów konsumenckich pozostałe kredyty Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - (od kwoty zwiększenia) o spłacie kredytu (dokonaniu całkowitej spłaty kredytu), w roku bieżącym w latach poprzednich o historii udzielonego kredytu w roku bieżącym w latach poprzednich Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki (za wniosek) 60,00 zł 40,00 zł 0. Opłata za pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta. (za wniosek) 200,00 zł 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 3,50% 4,00% 4,60% 0,75%,50% 30 zł. Zmiana warunków umowy m.in., planu spłaty, oprocentowania, zabezpieczenia, (w tym częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu ) wraz ze sporządzeniem aneksu za wyjątkiem zmian określonych w pkt. 5 i 6 (jednorazowo od kwoty pozostałej do spłaty) Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu wraz ze sporządzeniem aneksu (jednorazowo od kwoty pozostałej do spłaty) 3. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dyspozycję) 0,0% 0,50% 4. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu (jednorazowo od kwoty określonej w promesie) 0,0% 00,00 zł Odpis dokumentów kredytowych (za stronę) Koszty sporządzenia upomnienia wraz z wysyłaniem wezwania do zapłaty lub upomnienia do dłużnika lub jego poręczycieli (nie więcej niż trzy do każdego dłużnika w przypadku wystąpienia każdorazowej zaległości w spłacie) (jednorazowo za każde upomnienie) kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; ) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę DZU, Nr 33, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 67, poz. 398)

10 VI.A Kredyty - pozostałe podmioty (tryb pobierania) Obowiązująca. 2 Kredyty obrotowe, inwestycyjne (w tym kredyt w rachunku bieżącym i rewolwingowy) do ,99 2,00% 2 od ,00,50% 3. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych "Nasz nowy dom" 4 Prowizja od wcześniejszej spłaty kapitału - części (raty) bądź całości kredytu 5 Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu Opłata za pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta (za wniosek). 200,00 zł Opłata za przygotowanie i rozpatrzenie gwarancji/poręczenia (jednorazowo).. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku (jednorazowo).. do ,00 zł. powyżej ,00 zł do ,00 zł.3. powyżej ,00 zł Prowizja z tytułu udzielenia kredytu (jednorazowo od kwoty kredytu),50%-5,00% Kredyt Nawozowy- Komercyjny. Kredyt zabezpieczony dodatkowym prawnym zabezpieczeniem ponad złożony weksel 2,60%.2 Kredyt zabezpieczony tylko wekslem - w przypadku gdy kwota kredytu wyliczana jest w oparciu o 3,60% stawkę do 500 zł na ha użytków rolnych a max kwota kredytu nie przekracza kwoty zł 3.. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt (jednorazowo) 00,00 zł 3. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu (jednorazowo od kwoty kredytu) od,5 % do 3 % Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu rewolwingowego (od niewykorzystanej kwoty) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) wraz ze sporządzeniem aneksu. (w tym ustalenie nowego rozterminowania wydłużającego pierwotny termin spłaty) (od kwoty prolongowanej) Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - (od kwoty zwiększenia) Sporządzenie odpisu umowy kredytowej (za odpis) Wydanie zaświadczenia (jednorazowo): 9.. o posiadanym zadłużeniu 9.3. o spłacie kredytu (dokonaniu całkowitej spłaty kredytu): 9.3. w roku bieżącym w latach poprzednich 40,00 zł w latach poprzednich (za każdy rozpoczęty rok) Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki (za wniosek). Kwartalna prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR w wysokości 0,25% salda kredytu pozostającego do spłaty na ostatni dzień kwartału kalendarzowego 9). VII. Gwarancje i poręczenia (tryb pobierania) Obowiązująca do ,00 zł od ,0 zł Udzielenie gwarancji / poręczenia: wadialnej (od kwoty wadium) należytego wykonania / poręczenia Pozostałe gwarancje / poręczenia od 3% do 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 3% (nie więcej niż 500,00 zł) 3% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) roku, a w ostatnim roku trwania Umowy w dniu jej zakończenia. 0,% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) (nie więcej niż ) 00,00 zł 00,00 zł 200,00 zł 9. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu Zmiana warunków umowy m.in., planu spłaty, oprocentowania, zabezpieczenia, (w tym częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu ) wraz ze sporządzeniem aneksu --za wyjątkiem zmian określonych w pkt. 6 i 7. (od kwoty pozostałej do spłaty) Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu wraz ze sporządzeniem aneksu (od kwoty pozostałej do spłaty). 4. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku bieżącego (od dyspozycji). Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu (od kwoty określonej w promesie). Odpis dokumentów kredytowych (za stronę). 7. Koszty upomnienia (za każde upomnienie) o historii udzielonego kredytu: 9.4. w roku bieżącym 3. Za korzystanie z gwarancji / poręczenia: 4. Zmiana warunków umowy m.in., zabezpieczenia, (w tym częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu ) wraz ze sporządzeniem aneksu,00% w stosunku rocznym od,50% 0,25% za każdy rozpoczęty kwartał. Pobierana jest z dołu VIII. Karta płatnicza Visa Business Banku BPS S.A. ) (karty płatnicze wydane do dnia r.) -Wykreślony,50% 0,0% 0,50% 0,0% w każdym roku trwania Umowy - płatna do 3 grudnia każdego 50 zł 00,00 zł 00,00 zł IX. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) (karty płatnicze wydane do dnia r.) - Wykreślony X. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) (karty płatnicze wydane do dnia r.) - Wykreślona XI.. 3. Karta płatnicza Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem (Tryb pobierania) Wydanie nowej karty (jednorazowo) Wznowienie karty (jednorazowo) Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku (miesięcznie) 5). 3. Opłata za posiadanie karty VISA Junior (miesięcznie) 5) Opłata za posiadanie karty VISA wydanej do rachunku POL-Konto Senior (miesięcznie) 5) * Opłata miesięczna za kartę nie jest pobierana w przypadku dokonania w miesiącu kalendarzowym, którego 3.2 dotyczy opłata transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 300 zł (w drodze jednej lub kilku transakcji), kartą płatnicza VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem wydaną do rachunku przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich. Transakcje bezgotówkowe muszą być rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. 2 Obowiązująca 3 3,50 zł* 4

11 4. Wydanie duplikatu karty (jednorazowo) 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą () (za wyjąt XII Transakcje bezgotówkowe () Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami ()., Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju () Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty () Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce (). Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA (). Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju (). Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty () Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej () Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie (od operacji) Rozpatrzenie reklamacji (od wniosku) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (od zestawienia) Zmiana danych Użytkownika karty () Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika (za wniosek). Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) Karta VISA Classic Debetowa PayWave z mikroprocesorem (tryb pobierania) Wydanie nowej karty (jednorazowo) Wznowienie karty (jednorazowo) Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku (miesięcznie) 5). Wydanie duplikatu karty (jednorazowo) 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą () 6. Transakcje bezgotówkowe () 2 4,00 zł 6,00 zł 23) 2,00% 23) Obowiązująca 3 4 3,50 zł (za wyjąt - (za wyjąt - 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA () 0,50% Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków 8. krajowych zgodnie z zawartymi umowami, () Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju () Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty () 4,00 zł 6,00 zł 23). Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA () Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju () Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty () 2,00% 23) 5. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej () 6. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie () Rozpatrzenie reklamacji (od wniosku) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (od zestawienia) 9. Zmiana danych Użytkownika karty () 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika () 8,00 zł 2. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 000,00 zł XIII. Karta płatnicza Visa Business Debetowa z mikroprocesorem (rachunki bieżące) - (Tryb pobierania) 2. Wydanie pierwszej karty do rachunku (jednorazowo): a) rachunek bieżący b) pozostałe rachunki. Wznowienie pierwszej karty do rachunku (jednorazowo): a) rachunek bieżący b) pozostałe rachunki. 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku (od każdej karty płatniczej) 4. Wydanie duplikatu karty (jednorazowo) 5. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku (miesięcznie) 5) 6. Płatność kartą () a) w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą. b) Transakcje bezgotówkowe () (za wyjąt - 8,00 zł 000,00 zł Obowiązująca 3 (za wyjąt - (za wyjąt - c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% 7. Wypłata gotówki (): a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, 2,00% 23) d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku za granicą. 2,00% 23) f) w placówkach Poczty Polskiej. g) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, h) w kasach placówek Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących tego typu usługę. 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (od zestawienia) 0. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika () 8,00 zł. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika () 8,00 zł 0,50% 4,00 zł 4

12 Zmiana danych Użytkownika karty (jednorazowo) 3. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 000,00 zł 4. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty (jednorazowo) 500,00 zł 5. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty (jednorazowo) 6. Rozpatrzenie reklamacji (od wniosku)

13 Karta płatnicza Visa Business Debetowa z mikroprocesorem XIV (rachunki Obowiązująca bieżące rolnicze) - (Tryb pobierania) Wydanie pierwszej karty do rachunku (jednorazowo): a) rachunek bieżący b) pozostałe rachunki. Wznowienie pierwszej karty do rachunku (jednorazowo): a) rachunek bieżący b) pozostałe rachunki. 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku (od każdej karty płatniczej) 4. Wydanie duplikatu karty (jednorazowo) 5. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku (miesięcznie) 5) 4,00 zł 6. Płatność kartą () a) w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą (za wyjąt - c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% 7. Wypłata gotówki (): a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł c) w bankomatach za granicą, 2,00% 23) d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., e) w kasie innego banku za granicą. 2,00% 23) f) w placówkach Poczty Polskiej. g) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, h) w kasach placówek Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich 8. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących tego typu usługę. 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (od zestawienia) 0. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika () 8,00 zł. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika () 8,00 zł Zmiana danych Użytkownika karty () 3. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 000,00 zł 4. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty (jednorazowo) 500,00 zł 5. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty (jednorazowo) 6. Rozpatrzenie reklamacji (od wniosku) ) dotyczy rachunków bieżących 2) dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków bieżących rolniczych 3) dotyczy rachunków bieżących i rachunków bieżących rolniczych 4) wykreślony 5) Bank nie pobiera opłaty za usługę SMS Banking za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi SMS Banking pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi.( Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku) 6) wykreślony 7) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą). 8) Do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy: m.in. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, ZHP, PARAFIE, KOMITETY WYBORCZE, OSP, ZWIĄZKI: HODOWCÓW, WĘDKARSKIE, DZIAŁKOWCÓW, EMERYTÓW, KOMBATANTÓW oraz KOŁA ŁOWIECKIE. 9) Opłata pobierana jest z dołu do 0 dnia każdego miesiąca i dotyczy wpłat i wypłat bezgotówkowych z rachunków w sytuacjach, gdy posiadacz (właściciel, współwłaściciel lub wspólnik) rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego jest równocześnie posiadaczem (właścicielem, współwłaścicielem) rachunku oszczędnościowego będącego stroną transakcji. 0) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku prowadzonego w Banku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. ) Bank nie pobiera opłaty za Informację telefoniczną na hasło za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi Informacja telefoniczna na hasło pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi. 2) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu w którym rachunek został otwarty (zasada dotyczy wszystkich rachunków prowadzonych w Banku). Opłata miesięczną za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 3) Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków "masowych" za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z rachunków "masowych" pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z umowy. 4) wykreślony b) Transakcje bezgotówkowe () 5) Bank nie pobiera opłaty za posiadanie karty VISA w miesiącu w którym została podpisana umowa. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc obsługi karty VISA pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania z umowy. (opłata pobierana jest od każdej karty (za wyjąt - wydanej do rachunku). 6) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 7) Opłata za usługi "Przechowywanie depozytu" pobierana jest proporcjonalnie do faktycznego okresu przechowywania depozytu, najdalej w ostatnim dniu przechowywania depozytu. 8) Dyspozycje złożone w formie papierowej oraz za pośrednictwem systemów Bank Internetowy, ecorponet 9) Prowizja kwartalna płatna jest w terminie do ostatniego dnia roboczego kwartału bezpośrednio następującego po kwartale, za który naliczono prowizję a w przypadku całkowitej spłaty kredytu w dniu jej dokonania. 20) Dla klientów, którzy uruchomili usługę SMS Banking do r. 2) Dla klientów, którzy uruchomili usługę SMS Banking od r. 22) Opłata za przeksięgowanie środków za pierwszy miesiąc, pobierana jest proporcjonalnie (w skali miesiąca) od dnia obowiązywania dyspozycji. W ostatnim miesiącu przeksięgowywania środków, opłata pobierana jest proporcjonalnie (w skali miesiąca) do dnia obowiązywania dyspozycji. Opłatę dzieli się proporcjonalnie w sposób następujący, kwotę 20 zł mnoży się przez liczbę dni obowiązywania dyspozycji przeksięgowania środków, a następnie dzieli przez liczbę dni w miesiącu) 23) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego

14 XV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym ), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 0 EUR.. przekazy na kwoty przekraczające równowartość 0,00 EUR nie więcej niż 25,00 EUR włącznie.2 przelewy SEPA 2).3 przelewy regulowane 3).4 polecenia wypłaty 4 ) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4. przelewy SEPA 2) 0,0% 20 zł, max.00 zł 0,5% 20 zł, max.00 zł 80 zł + koszty za zlecenie banków trzecich 4.2 przelewy regulowane 3) 4.3 polecenia wypłaty 4)7) 0,25% 30 zł, max.300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7. przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,0 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 7.3 przy kwotach od EUR ,0 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9. Nadanie komunikatu SWIFT 0. Opłata Non-STP 0). Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za zlecenie za zlecenie 90,00 zł 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie 80 zł + koszty Klienta banków trzecich 3. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 80 zł + koszty zlecenie Klienta ) za zlecenie banków trzecich ) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 0) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt..4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8,00 zł 60,00 zł 90,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POMOCNICZE I TERMINOWE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE II. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 06.09.2017 r. z dnia 06.09.2017r. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo