Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH"

Transkrypt

1 TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POMOCNICZE I TERMINOWE I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE II. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA ROLNIKÓW Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY IIIA. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ IV. OSZCZĘDNOŚCI - A'vista i LOKATY TERMINOWE Rozdział III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH V. WPŁATY KASOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE DLA LUDNOŚCI V.A DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE V.B USŁUGI RÓŻNE Rozdział IV. KREDYTY ZŁOTOWE VI. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH VI.A KREDYTY - POZOSTAŁE PODMIOTY, VII GWARANCJE I PORĘCZENIA Rozdział V. KARTY PŁATNICZE VISA /Electron/ - Wykreślony VIII KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS BANKU BPS S.A. - Wykreślony IX. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON BANKU BPS S.A. - Wykreślony X. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON BANKU BPS S.A. - Wykreślony Rozdział VI. KARTY PŁATNICZE VISA /Debetowa/ XI. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM XII. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA PAY WAVE Z MIKROPROCESOREM XIII. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM (rachunki bieżące) XIV. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Z MIKROPROCESOREM (rachunki bieżące rolnicze) Rozdział VII. INNE USŁUGI XV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich, zwanej dalej Tabelą dotyczy: ) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. 2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS Kątach Wrocławskich mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub w przypadku papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) nie rzadziej niż raz w roku. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w Kątach Wrocławskich w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Kątach Wrocławskich nie ponosi odpowiedzialności. 5. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach "od", "do" oraz "od do " Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Tabela nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Kątach Wrocławskich, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 0 Prawa bankowego. 0. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 3. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS Kątach Wrocławskich. 4. Bank nie pobiera opłaty za usługę SMS Banking za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi SMS Banking pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi. 5. Bank nie pobiera opłaty za Informację telefoniczną na hasło za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z usługi Informacja telefoniczna na hasło pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi. 6. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu w którym rachunek został otwarty (zasada dotyczy wszystkich rachunków prowadzonych w Banku). Opłata miesięczną za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 7. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunków "masowych" za miesiąc, w którym usługa została uaktywniona. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc korzystania z rachunków "masowych" pobierana jest proporcjonalnie do czasu korzystania z umowy. 8. Opłata za prowadzenie rachunku ( w tym rachunków "masowych"), za usługę SMS Banking, Informację telefoniczną na hasło i za karty VISA pobierana jest z dołu ostatniego dnia każdego miesiąca (w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny, opłata pobierana jest w pierwszy dzień roboczy przed tą datą). 9. Bank nie pobiera opłaty za posiadanie karty VISA w miesiącu w którym została podpisana umowa. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc obsługi karty VISA pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania z umowy. (opłata pobierana jest od każdej karty wydanej do rachunku). 20. Z tytułu realizacji tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Bank pobiera opłatę za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Opłata pobierana z rachunku Klienta ze środków po zaspokojeniu organu prowadzącego egzekucję. 2. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 2 Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych w kwocie mln PLN i powyżej są automatycznie kierowane przez Bank do realizacji poprzez system SORBNET.

3 Załącznik do Uchwały nr 86/204 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od dnia r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH I. Rachunki bieżące i pomocnicze (tryb pobierania) Rachunek Rachunek MBiznes Rachunek QBiznes bieżący i pom. bieżący i pom. bieżący i pom Otwarcie rachunku:.. rachunek bieżący (opłata jednorazowa). rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS (jednorazowo) 8,00 zł.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie). rachunek bieżący 9,00 zł 28,00 zł rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 6,00 zł Prowadzenie rachunku pomocniczego do obsługi spłat rat kredytu* *Nieoprocentowany rachunek pomocniczy wskazany w Umowie kredytowej, na który Kredytobiorca wpłaca środki w placówkach innego banku, placówkach pocztowych oraz dokonuje przelewu środków z innego banku na spłatę kapitału kredytu, odsetek, opłat i prowizji. 3. 7, 8, 2) prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 3. rachunek bieżący nie dotyczy nie dotyczy 3.2 rachunek pomocniczy nie dotyczy nie dotyczy 4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) 3) od 200,00 zł do 800,00 zł (od ilości prowadzonych rachunków) 3. Wpłata gotówkowa (za wpłatę) 0,4%/ min 2 zł 0,4%/ min 3 zł 0,3%/ min 6 zł 4. Wypłata gotówkowa (za wypłatę) 0,4%/ min 2 zł 0,4%/ min 3 zł 0,3%/ min 6 zł 5. Przelew: 5.. wewnętrzny- z uwzględnieniem zapisu pkt 25 (za przelew) 0,50 zł 0,50 zł 5. na rachunek w innym banku krajowym : 5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 2,50 zł Realizacja dyspozycji nie określonej kwotowo przez posiadacza rachunku w momencie jej składania - tytułem 5.3 przeksięgowania na koniec każdego/wskazanego dnia operacyjnego całości salda rachunku lub jego części (np. dopisanych odsetek do rachunku) na inny wskazany przez posiadacza rachunek 5.3. a) przeksięgowanie środków na wskazany w dyspozycji dzień (opłata pobierana w dniu złożenia dyspozycji) 20 zł (od każdej złożonej dyspozycji) b) przeksięgowanie środków na koniec każdego dnia operacyjnego Banku 22) (opłata pobierana miesięcznie z dołu 5-tego 2 dnia każdego miesiąca) 5.4. Zlecenia stałe: 5.4. międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO i Systemu ecorponet 6.. wewnętrzny- z uwzględnieniem zapisu pkt 25 (za przelew) 0,50 zł 0,50 zł 6.2 na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew):,49 zł 0,90 zł 0,60 zł 6.3. Zlecenia stałe: 6.3. międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów (za każdą zmianę) 8. Blankiety czekowe (za sztukę) 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach (za dokument) 3 40,00 zł 0.. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za. każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Realizacja przelewu w systemie SORBNET 8) - do zł (włącznie) / (za przelew) 2 - powyżej zł (za przelew) 3. Za realizację polecenia zapłaty (za przelew),50 zł 4. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego (za sztukę) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) )

4 6. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 3,50 zł 7. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie 7. środków dostępnych w dniu operacyjnym Banku (w przypadku 3,50 zł zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon 7.. komórkowy zgodnie z dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata 0,20 zł pobierana dziennie) 7..2 wykreślony 7. wykreślony 7. wykreślony 8. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 9. Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) 20. Odpis załącznika do wyciągu (za sztukę) 2. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 2 Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dokument) 23. Dokonanie blokady środków na rachunku (za dokument) 24. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 0,2% nominalnej wypłaty 25. Wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wrocławskie: 25.. do łącznej kwoty 5.000,00 zł (miesięcznie) 25. powyżej kwoty 5.000,0 zł (miesięcznie 9 ) 0,4% od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 26. Wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wrocławskie: 26.. do łącznej kwoty 5.000,00 zł (miesięcznie) powyżej kwoty 5.000,0 zł (miesięcznie 9 ) Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 27. Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 27.. do rachunku głównego (jednorazowo) do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 27.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 27.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę)* * pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 27.4 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 27.5 Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (za wniosek) 27.6 Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS (za sztukę)* *opłata pobierane jest w następnym dniu roboczym po wysłaniu komunikatu SMS 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł 28. Pozostałe czynności związane z usługą ecorponet 28. Aktywacja usługi ecorponet 28.. do rachunku głównego i pomocniczego (jednorazowo) Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet 28.. do 2 użytkowników od 3 - do 5 użytkowników powyżej 5 użytkowników Opłata miesięczna za użytkownika/ów z przypisaną obsługą więcej niż Klienta (modulo) w systemie ecorponet* *(opłata pobierana jest od każdego z Klientów obsługiwanych przez użytkownika. Opłaty nie pobiera się od Klienta w sytuacji, gdy Klient jest obciążony opłatą miesięczną za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet - dla 3 do 5 lub powyżej 5 użytkowników.) 28.2 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych * * pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 28.3 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 28.4 Blokada/Odblokowanie dostępu do ecorponet (za wniosek) 28.5 LOGIN: (za każdy udostępniony login): - nadanie pierwszego loginu (pierwszych loginów)*: * opłata za udostępnienie pierwszych loginów nie jest pobierana od Klientów migrujących z usługi Bank Internetowy - Klient Korporacyjny nadanie kolejnych loginów w trakcie trwania umowy o usługę ecorponet: 40,00 zł 28.6 Zmiana dokonana w karcie uprawnień użytkownika (za każda zmianę) 28.7 Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) *wysłanie pierwszych 5 haseł SMS / *opłata pobierane jest miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca/ 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł 28.8 Autoryzacja dyspozycji podpisem kwalifikowanym 29 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM

5 II. Rachunki bieżące dla rolników (tryb pobierania) Obowiązująca 2 3. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie) rachunek bieżący 3. Wypłata z rachunku 3.. czek (za sztukę) 3. asygnata (za asygnatę) 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów (za każdą zmianę) 5. Blankiety czekowe (za sztukę) 6. Zlecenia z rachunku: 6.. wewnętrzne (za przelew) 6. na rachunek w innym banku krajowym (za przelew) 6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 2,50 zł 6.2 Realizacja przelewu w systemie SORBNET 8) 6. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 6.3. Zlecenia stałe (za przelew) międzybankowe (za przelew) wewnętrzne (za przelew) 6.4. Za realizację polecenia zapłaty (za przelew),50 zł 6.5. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 7. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 8. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO i systemu ecorponet 8.. wewnętrzny (za przelew) 8.2 na rachunek w innym banku krajowym: 8.. ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew) 0,95 zł 8.3. Zlecenia stałe (za przelew) 8.3. międzybankowe wewnętrzne Sporządzenie odpisu historii rachunku: 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku (za dokument) 0... Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument) Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 3. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 4. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dyspozycję) 5. Dokonanie blokady środków na rachunku (za dyspozycję) 6. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 7. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł 7. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie środków dostępnych w 7.. dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) 2,50 zł Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon komórkowy zgodnie z 7..2 dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 0,20 zł 8. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego wypłaty zgłoszenia Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 9.. do rachunku głównego (jednorazowo) 9..2 do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 9.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 9.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę)* * opłata pobierana po wystawieniu listy 2,50 zł 9.4 przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (za dokument) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) *opłata pobierane jest w następnym dniu roboczym po wysłaniu komunikatu SMS 0,5 zł 20. Pozostałe czynności związane z usługą ecorponet 20.. Aktywacja usługi ecorponet 20.. do rachunku głównego i pomocniczego (jednorazowo) Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet 20.. do 2 użytkowników od 3 - do 5 użytkowników powyżej 5 użytkowników Opłata miesięczna za użytkownika/ów z przypisaną obsługą więcej niż Klienta (modulo) w systemie ecorponet* *(opłata pobierana jest od każdego z Klientów obsługiwanych przez użytkownika. Opłaty nie pobiera się od Klienta w sytuacji, gdy Klient jest obciążony opłatą miesięczną za dostęp do rachunku poprzez system ecorponet - dla 3 do 5 lub powyżej 5 użytkowników.) 20.2 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (opłata pobierana po wystawieniu każdej listy) 2,50 zł 20.3 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru Blokada/Odblokowanie dostępu do ecorponet (za wniosek) LOGIN: (za każdy udostępniony login): - nadanie pierwszego loginu (pierwszych loginów)*: * opłata za udostępnienie pierwszych loginów nie jest pobierana od Klientów migrujących z usługi Bank Internetowy - Klient Korporacyjny 4

6 nadanie kolejnych loginów w trakcie trwania umowy o usługę ecorponet: Zmiana dokonana w karcie uprawnień użytkownika (za każda zmianę) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) 40,00 zł 20.7 *wysłanie pierwszych 5 haseł SMS / *opłata pobierane jest miesięcznie w ostatnim dniu 0,5 zł roboczym miesiąca/ 20.8 Autoryzacja dyspozycji podpisem kwalifikowanym 2 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM III. Lp. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj usług (czynności) (tryb pobierania) 2 Stawka obowiązująca 3 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Konto POL-Konto POL-Konto POL-Konto Super ROR Student Junior Senior. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Prowadzenie rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego (miesięcznie) 7, 2) 6,80 zł 3. Wypłata z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (za wypłatę). 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5. Przelew z rachunku: 5.. wewnętrzny (za przelew) 0,0 zł 5. na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew):,80 zł 2,50 zł,50 zł,50 zł,80 zł 5.3. Zlecenia stałe (za przelew) 5.3. międzybankowe wewnętrzne 5.4. Polecenie zapłaty (za przelew),50 zł 6. Przelew w systemie SORBNET 8) do zł (włącznie) (za przelew) 6. - powyżej zł (za przelew) 7. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 8. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 8.. wewnętrzny (za przelew) 0,0 zł 8. na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR, ELIXIR-ZUS (za przelew): 0,50 zł 0,95 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9. Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO (za przelew) 9. międzybankowe 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9.2 wewnętrzne 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0. Sporządzenie odpisu historii rachunku: 0.. rok bieżący (za stronę) 0. lata poprzednie (za stronę). Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku wydane na życzenie Klienta w celu przedłożenia w innych instytucjach (za dokument) Zaświadczenie o posiadaniu rachunku wydane na życzenie Klienta w celu przedłożenia w innych instytucjach (za dokument) 3. Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) 4. Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 5. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 8. takiego tytułu za każdy przelew na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 9. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dokument) 20. Blokada dokonana przez Posiadacza rachunku na rachunku na własnym rachunku na rzecz innych instytucji (jednorazowo) 2. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 2 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c ) 2. Usługa SMS Banking 5,2) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie 2.. środków dostępnych w dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon 2.2 komórkowy zgodnie z dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 23. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym, wkładem oszczędnościowym lub rachunkiem lokaty terminowej (za dokument) Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie (za zlecenie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" 6,00 zł. 2,50 zł (pierwszy m-c ) 24. Pozostałe czynności związane z usługą BANK INTERNETOWY 24. Aktywacja usługi BANK INTERNETOWY 24.. do rachunku głównego (jednorazowo) do rachunku pomocniczego (jednorazowo) 24.2 Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez BANK INTERNETOWY 24.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych (za listę) 24.4 Przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 24.5 Blokada/Odblokowanie dostępu do Banku Internetowego (wniosek ) Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS* (za sztukę) (* 24.6 wysłanie pierwszych 0 haseł SMS / *opłata pobierane jest 0,5 zł 0,20 zł 0,20 zł miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca/ 0,20 zł 0,2 % nominalnej wypłaty 25 Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z rozdz. VII tab. XV - CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek Obowiązująca III A. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tryb pobierania)

7 III A. Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek Obowiązująca organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (tryb pobierania) 2 3. Otwarcie rachunku (jednorazowo) 7, 2) Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Wpłaty i wypłaty (od każdej wpłaty i wypłaty) 4. Zmiana karty wzorów podpisów (za zlecenie) 5. Blankiety czekowe (za sztukę) 6. Zlecenia z rachunku: 6.. wewnętrzne (za przelew) 6.2 na rachunek w innym banku krajowym ELIXIR (za przelew) 2,50 zł 6.3. Zlecenia stałe (za przelew) 6.3. międzybankowe wewnętrzne 7. 8) Przelew w systemie SORBNET 7. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ (za dyspozycję) 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku: 9.. rok bieżący (za stronę) 9. lata poprzednie (za stronę) 0. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku (za dokument) 0.. Zaświadczenie o posiadaniu rachunku (za dokument). Odpis wyciągu bankowego (za sztukę) Odpis załącznika do wyciągu bankowego (za sztukę) 3. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę) 4. Blokada na rachunku (jednorazowo) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) 6. 5, 20) Usługa SMS Banking (miesięcznie) 2,50 zł 6. 5, 2) Usługa SMS Banking (miesięcznie) Wariant I - wysłanie informacji na telefon komórkowy o stanie środków dostępnych w 6.. dniu operacyjnym Banku (w przypadku zmiany salda na rachunku) (miesięcznie) 2,50 zł Wariant II - wysłanie wybranych komunikatów SMS na telefon komórkowy zgodnie z 6..2 dyspozycją /za każdy wysłany SMS/ - (opłata pobierana dziennie) 0,20 zł 7. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie 0,20% Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia nominalnej wypłaty Obowiązująca IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe (tryb pobierania) Otwarcie lokaty (jednorazowo) Wpłata gotówkowa (za wpłatę) 3. Wypłata gotówkowa z lokaty (za wypłatę) 4. Przelew w systemie SORBNET 8) 4. - do zł (włącznie) / (za przelew) powyżej zł (za przelew) 5. Likwidacja książeczki (za sztukę) 6. Wydanie książeczki (za sztukę) 7. Umorzenie utraconej książeczki (za sztukę) 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ (za dyspozycję) 9. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego (jednorazowo) 0. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci (za dyspozycję) 3. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci (za dyspozycję) 2 Cesja praw i przepisanie książeczki (za dyspozycję) 3. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności na rzecz innych instytucji (za dokument) 4. Blokada wkładów na rachunkach terminowych dokonana przez Posiadacza na rzecz innych instytucji (jednorazowo) 5. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) ) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia Odpis dokumentów związanych z rachunkiem (za stronę), Wpłaty na rachunki prowadzone w Banku (jeżeli Umowa z posiadaczem rachunku przewiduje przeniesienie prowizji od wpłat gotówkowych na osobę dokonującą wpłaty) (za sztukę) 0,2 % nominalnej wypłaty 7. V. Wpłaty kasowe i rozliczenia pieniężne dla ludności (tryb pobierania) Obowiązująca Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 0) :.. prowadzone w innych bankach krajowych (za sztukę) 0,50% 3,50 zł. Wpłaty na rachunki "masowe" podmiotów prowadzone przez Bank (za sztukę),20 zł Wymiana gotówki (od kwoty wymienianej) 0,50% - dla posiadaczy rachunków w Banku 3. Odpis dokumentu kasowego (za dokument) Obowiązująca V.A Depozyty wartościowe i rzeczowe (tryb pobierania) 2 Rodzaj usług (czynności) 3 4. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego (za depozyt) Przechowywanie depozytu 6) : 0,40% 4 duplikatów kluczy 7) (za miesiąc, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) 2 3 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 7) (miesięcznie za każdy dokument, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) papierów wartościowych 7) (bonów skarbowych, obligacji itp.) (rocznie, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) % wartości, 5 zł, max.00 zł

8 3 papierów wartościowych 7) (bonów skarbowych, obligacji itp.) (rocznie, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) 4 innych rzeczy ruchomych 7) (za miesiąc, przy czym za pierwszy i ostatni miesiąc przechowywania depozytu opłata pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania Umowy przechowania) % wartości, 5 zł, max.00 zł

9 Obowiązująca V.B Usługi różne (tryb pobierania) 2 Rodzaj usług (czynności) 3. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 2 b) zagranicznego 2 3 Przygotowanie sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom, instytucjom, określonym w art.05 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 0 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności y. 0 zł lub na zasadach wzajemności 4 VI. Kredyty dla osób fizycznych (tryb pobierania) Obowiązująca. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku.. do.000,00 zł. powyżej.000,00 zł do ,00 zł.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł Kredyt Słoneczny, Świąteczny, Chwilowy.6. Kredyt mieszkaniowy Prowizja z tytułu udzielenia kredytu (jednorazowo od kwoty kredytu),50%-5,00% 2. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR. bez poręczenia 3,00% z poręczeniem,50% 3 Kredyt Chwilowy 5,00% 4 Kredyt Senior 4. dla posiadaczy ROR 2,00% 4.2 dla pozostałych 4,00% 5 Kredyt mieszkaniowy,50% Dobry kredyt Prowizja od wcześniejszej spłaty kapitału - części (raty) bądź całości kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) wraz ze sporządzeniem aneksu. (w tym ustalenie nowego rozterminowania wydłużającego pierwotny termin spłaty) (od kwoty prolongowanej) od,50% 7. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej (za odpis) 8. Wydanie zaświadczeni na wniosek Kredytobiorcy na potrzeby innych instytucji (jednorazowo): 8.. o posiadanym zadłużeniu 8. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu powyżej ,00 zł Kredyt ratalny Kredyt samochodowy Kredyt remontowy Kredyt elastyczny Kredyt elastyczny ( do 3 krotności dochodów -zabezpieczony tylko wekslem) Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredyty mieszkaniowe (za wcześniejszą spłatę uznaje się każdą kwotę kapitału wpłaconą w terminie powyżej miesiąca przed terminem płatności raty określonym w umowie kredytowej z wyłączeniem kredytów konsumenckich pozostałe kredyty Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty - (od kwoty zwiększenia) o spłacie kredytu (dokonaniu całkowitej spłaty kredytu), w roku bieżącym w latach poprzednich o historii udzielonego kredytu w roku bieżącym w latach poprzednich Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki (za wniosek) 60,00 zł 40,00 zł 0. Opłata za pisemne wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta. (za wniosek) 200,00 zł 2,00% 2,00% 2,00% 2,50% 3,50% 4,00% 4,60% 0,75%,50% 30 zł. Zmiana warunków umowy m.in., planu spłaty, oprocentowania, zabezpieczenia, (w tym częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu ) wraz ze sporządzeniem aneksu za wyjątkiem zmian określonych w pkt. 5 i 6 (jednorazowo od kwoty pozostałej do spłaty) Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu wraz ze sporządzeniem aneksu (jednorazowo od kwoty pozostałej do spłaty) 3. Dyspozycja spłaty kredytu z rachunku (za dyspozycję) 0,0% 0,50% 4. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu (jednorazowo od kwoty określonej w promesie) 0,0% 00,00 zł Odpis dokumentów kredytowych (za stronę) Koszty sporządzenia upomnienia wraz z wysyłaniem wezwania do zapłaty lub upomnienia do dłużnika lub jego poręczycieli (nie więcej niż trzy do każdego dłużnika w przypadku wystąpienia każdorazowej zaległości w spłacie) (jednorazowo za każde upomnienie) kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; ) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę DZU, Nr 33, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 67, poz. 398)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo