BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z r. (Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 34/15 z dnia r. obowiązujący od r.) Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 3 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 3 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT... 4 II/A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE... 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 5 IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 6 VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA:... 7 RAD RODZICÓW, KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 7 SKO... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 7 Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO... 8 I. KARTY PŁATNICZE 1)... 8 Rozdział III. INNE USŁUGI... 9 I. POLECENIE WYPŁATY... 9 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKRYTKI SEJFOWE VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1) Rozdział V. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMENCKIE II. KREDYTY HIPOTECZNE... 15

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Za zlecone operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 11. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO KONTO KONTO KONTO OSOBISTE SENIOR JUNIOR Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 5,00 zł 2,50 zł 0 zł 0 zł którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Przelew na rachunek prowadzony: 5.1. w BS Milicz, 5.2. w systemie ELIXIR a) w innych bankach 2,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 2,00 zł b) przelew do ZUS i US 2,50 zł - 2,50 zł 5.3 w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w BS Milicz z wyjątkiem wpłat na: POL-IKE, terminowe lokaty oszczędnościowe 1,00 zł 0,00 zł 0 zł 0 zł b) w innym banku krajowym. 1,20 zł 0,50 zł 0 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. c)przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego 1,00 zł 0 zł 1,00 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 5,00 zł 7.2. realizacja z rachunku dłużnika, 7.3. odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 5,00 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3,00 zł 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 8.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 11. Inkaso czeku. 6,00 zł 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużnika (kwota płatna przez dłużnika za każdy 15,00 zł wysłany monit). 13. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB: a) ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15,00 zł b) zmiana typu rachunku (np.: Konto Osobiste na Konto Senior) 30,00 zł 3

4 14. System Bankowości Internetowej ebanknet KONTO KONTO KONTO KONTO OSOBISTE SENIOR JUNIOR Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 14.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 14.3 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach bez opłat 1) 14.4 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Milicz 14.5 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 14.6 Opłata za wysłanie smskodu 0,35 zł 0,35 zł 14.7 Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Miliczu b) w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 0,50 zł 14.8 Blokada dostępu do ebanknet 14.9 Odblokowanie dostępu do ebanknet Zakładanie i likwidacja lokat w systemie ebanknet 1) pierwsze pięć przelewów w miesiącu, kolejne w wysokości 0,50 zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ( z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych i IKE prowadzonych w BS Milicz) a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 8,00 zł Uwaga:wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w pkt Przelew na rachunek: 5.1. w BS Milicz 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3,00 zł 6.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 6.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 7. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15,00 zł 8. System Bankowości Internetowej ebanknet 8.1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 8.2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 4

5 8.3. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7 zł 8.4. Opłata za wysłanie smskodu 0,35 zł 8.5. Blokada dostępu do ebanknet 8.6. Odblokowanie dostępu do ebanknet 8.7. Zakładanie i likwidacja lokat w systemie ebanknet II/A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata transferowa (w formie bezgotówkowej) lub zwrot środków (w formie bezgotówkowej) z rachunku lokacyjnego IKE: a) przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku 100,00 zł b) od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku 75,00 zł 5. Przelew na rachunek: 5.1. w BS Milicz 5.2. w innych bankach w systemie ELIXIR 5,00 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. odbierany raz w miesiącu 6.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 6.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 7. System Bankowości Internetowej ebanknet 7.1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 7.2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 7.5. Blokada dostępu do ebanknet 7.6. Odblokowanie dostępu do ebanknet III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 7,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BS Milicz. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach BS Milicz 6. Przelew na rachunek: 6.1. w BS Milicz, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna wg kosztów rzeczywistych opłata.(patrz: Rozdział III. Inne usługi, podrozdział V. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 5

6 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 20,00 zł IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego 0,00 zł 4. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych 2) 0,00 zł 6. Przelew na rachunek: 1) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym, 0,00 zł 2) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR 1,20 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł 3.) walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem III, Podrozdziałem I 7. zgodnie z Rozdziałem III, Wyciąg z rachunku bankowego Podrozdziałem IV 1) Wysokość minimalnej wpłaty przy otwarciu rachunku: 30 USD, 25 EUR, 20 GBP 2) Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w komunikacie Banku opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,1% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 0,1%. V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wydanie książeczki do rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek. 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 6. Przelew z rachunku terminowej lokaty na rachunek: 6.1. w BS Milicz, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Wg kosztów rzeczywistych Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III. Inne usługi, podrozdział V. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 8. Przepisanie rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 6

7 VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA: RAD RODZICÓW, KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ SKO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 10,00 zł którym rachunek został otwarty, 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BS Milicz 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku BS Milicz, 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 3,00 zł b) w systemie SORBNET. 20,00 zł - 6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 0,50 zł - 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek, 25,00 zł 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 5,00 zł 10. Likwidacja rachunku. 11. Usługi Bankowości Internetowej - ebanknet 11.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 11.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemy ebanknet 11.3 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach 0,50 zł Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Milicz Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7,00 zł Opłata za wysłanie sms Kodu 0,35 zł Zlecenia stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Miliczu b) w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 0,50 zł Blokada dostępu do ebanknet 11.9 Odblokowanie dostępu do ebanknet VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł, maks. 30,00 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 7,00 zł, maks. 40,00 zł za cały rok 7

8 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5,00 zł 4.1. Ustanowienie pełnomocnictwa dla innego banku 50,00 zł 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 25,00 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 0,70% min. 5,00 zł maks. 100,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę. 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z BS Milicz, b) z innymi bankami. 35,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 15,00 zł 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 15,00 zł 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, 2,00 zł telefonicznie na hasło dla konta Senior 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS Banking 2,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS Banking dla konta Senior 1,00 zł 12. Sporządzenie informacji po każdej zmianie salda opłata pobierana za każdy wydruk 2,00 zł Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO Lp Rodzaj usług (czynności) 1) Visa Classic I. KARTY PŁATNICZE Debetowa 8 Visa PayWave (zbliżeniowa) MasterCard (zbliżeniowa) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. a Standard 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b Senior 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c Junior d ,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 20,00 zł 20,00 zł - 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 0,50% 0,50% 0,50% 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min.3,00 zł min.3,00 zł min.3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku

9 Lp Rodzaj usług (czynności) I. KARTY PŁATNICZE 1) Visa Classic Debetowa 9 Visa PayWave (zbliżeniowa) MasterCard (zbliżeniowa) 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. 2% min 10,00 zł 2% min 10,00 2% min 10,00 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. zł zł 16. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 17. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 18. Rozpatrzenie reklamacji. 20. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 23. Odblokowanie PIN Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Rozdział III. INNE USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 10,00 zł 1.2. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 1.3. przelewy regulowane 3) 15,00 zł ) 0,10% polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA min.20,00 zł, max. 100,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min.20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta 7) 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Odwołanie zlecenia z pkt 3. 20,00 zł + koszty banków trzecich 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1) : 5.1. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 5.2. przelewy regulowane 3) 30,00 zł 5.3. polecenia wypłaty 4), 8) 0,30% min.30,00 zł, max. 200,00 zł 5.4. pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 20,00 zł. 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 9) : 6.1. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 6.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 7. Zmiany/korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10) 10,00 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich

10 10. Opłata Non-STP 6) 30,00 zł 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60,00 zł przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 2) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku; 3) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy; 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 5.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz 8) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 11, w przypadku opcji kosztowej OUR 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5 10) W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10,00. 11) Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 10

11 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 1) 1,00% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków 2) 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od kwoty czeku) 3) 0,25% 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika-opłata jest pobierana od podawcy czeku 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. czeki opiewające na EUR: c) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - za jeden czek min.20,00 zł, max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR d) płatne w pozostałych krajach - za jeden czek 10,00 EUR 5.2. czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Anglii - za jeden czek, 4,00 GBP 5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: 1. płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD 2. płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego 3,00 USD czeku - za jeden czek 5.4. czeki opiewające na dolary australijskie AUD- płatne w Australii - za jeden czek, 15,00 AUD 5.5. czeki opiewające na korony duńskie - DKK płatne w Danii - za jeden czek, 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 4) 15,00 zł 1) W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5. lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej asygnaty w tej samej walucie. III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł 2. Wydanie na wniosek klienta. a) zaświadczenia o posiadanym rachunku ROR (zaświadczenie o nr rachunku) 10,00 zł b) pozostałych zaświadczeń 30,00 zł c) opinii o kliencie 50,00 zł 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec BS Milicz zasadę wzajemności y ,00 zł lub na zasadach wzajemności 4. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 10,00 zł b) zagranicznego 15,00 zł 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 50,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 20,00 zł 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie 40,00 zł będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku.

12 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek, 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł 8.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł V. SKRYTKI SEJFOWE Standard Duża 1. Wynajem skrytek sejfowych (od każdej skrytki): a) opłata dzienna 4,00 zł 6,00 zł b) opłata miesięczna 20,00 zł 25,00 zł c) opłata roczna 225,00 zł 270,00 zł 2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety 200,00 zł 5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego 300,00 zł 1. VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga 1: - opłata nie dotyczy depozytów składanych za zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS Milicz lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z BS Milicz oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Uwaga 2: Usługa, o której mowa w punktach 1-2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 20,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł, maks. 100,00 zł VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1 osób prywatnych prowadzone w BS Milicz 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w BS Milicz: a) na rachunek Lojalny Partner - ubezpieczenie 2,00 zł b) na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. z tytułu wpłat za ścieki, za wydanie warunków przyłącza do sieci, odbiór techniczny 0,40% min. 1,20 zł c) na rachunek CHOMA S.C. Rafał Choma, Marcin Choma z tytułu wpłat za wywóz śmieci, odprowadzenie i czyszczenie ścieków, pozostałe sprzątanie 0,40% min. 1,20 zł d) z tytułu usług świadczonych dla ludności na rzecz Usług Komunalnych Wodnik Sp. z o.o. Trzebnica 0,40% min. 1,20 zł e) e) na rachunek Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja 1,20 zł f) inne 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych: a) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców energii elektrycznej 0,40% min. 2,00 zł b) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców gazu ziemnego 0,40% min. 2,00 zł 12

13 c) z tytułu usług świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. (abonamentu RTV) 1,00 zł d) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefon) e) na cele społeczne użyteczne np. wpłaty na rzecz organizacji społecznych i fundacji, na działalność charytatywno-kościelną oraz inne podobne cele, które służą społeczeństwu f) na ZUS i US 13 2,00 zł 0,50% min.4,00 zł maks. 400,00 zł g) na Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA 2,00 zł h) inne Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi BS Milicz zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 0,50% min. 3,00 zł maks. 400,00 zł wg porozumienia 3. Za dokonanie wypłaty z konta zlecenie do wypłaty 0,8% min. 5,00 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 2.000,00 zł 5,00 zł b) powyżej 2.000,00 zł 10,00 zł Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1) 1. Wydanie karty nowej. Bez opłat 2. Wznowienie karty. Bez opłat 3. Opłata za obsługę karty: pobierana po 12 miesiącach użytkowania karty jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 000,00 zł b) mniej niż 6 000,00 zł a) Bez opłat b) 60,00 zł 4. Opłata za wydanie, wznowienie i obsługę karty dodatkowej Bez opłat 5. Wydanie duplikatu karty. Bez opłat 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 9. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Bez opłat 10. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 5,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 20,00 zł 13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Bez opłat 14. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 15. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Bez opłat 17. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 18. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 19. Zmiana danych Użytkownika karty. Bez opłat 20. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Bez opłat

14 21. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwań do zapłaty 15,00 zł 22. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% min. 40,00 zł (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Rozdział V. KREDYTY ZŁOTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Gotówkowego do 5 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 4,00% - dla pozostałych klientów 6,00% powyżej 5 lat do 8 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 5,00% - dla pozostałych klientów 7,00% 1.2. gotówkowego ze spłatą w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: a) Super-OKAZJA : do 2 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 3,00% - dla pozostałych klientów 5,00% powyżej 2 lat do 5 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 4,00% - dla pozostałych klientów jednorazowo od 6,00% kwoty kredytu b) Kredyt Na wyciągnięcie ręki 4,00% c) Kredyt Osobisty / Senior - dla klientów posiadających ROR w BS Milicz co najmniej od 6 m-cy 2,00 % - dla pozostałych klientów posiadających ROR w BS Milicz 3,00 % d) Kredyt Wyjątkowy 5,00% 1.3. gotówkowego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Milicz: a) PROFIT - na okres do 3 lat od 2,00% do 3,00% - na okres powyżej 3 lat od 3,00% do 5,00% 1.4. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych a) za udzielenie 2,00% b) za przedłużenie 1) 1,00% 1.5. cztery pory roku (wiosenny, letni, jesienny, zimowy), do 6,00% 1.6. okolicznościowego (np. wakacyjny, świąteczny itp.), do 6,00% 1.7. AGRO 3,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 3. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej jednorazowo od kwoty podwyższenia 3,00% min. 20,00 zł 1,00% min. 20,00 zł 4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50,00 zł 5. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50,00 zł 6. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok jednorazowo 15,00 zł kalendarzowy 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 15,00 zł 10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 14

15 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana w dniu odnowienia kredytu. 2) Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Kredyt Hipoteka jednorazowo od od 3,00% do 5,00% 1.2. Kredyt Konsolidacja kwoty kredytu od 3,00% do 4,00% 1.3. Kredyt Mieszkaniowy od 2,00% do 5,00% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) jednorazowo od 0,50% kwoty kredytu min. 100,00 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od 3,00% kwoty min. 20,00 zł prolongowanej 4. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) za aneks 50,00 zł 5. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50,00 zł 6. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy jednorazowo 15,00 zł 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty 3) jednorazowo 15,00 zł jednorazowo od 10. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu kwoty kredytu do 1,00% pozostałej do min. 100,00 zł spłaty 11. Wydanie klientowi zezwolenia: na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu zabezpieczenia 11.1 kredytu jednorazowo 15,00 zł 11.2 za zwolnienie zastawu rejestrowego jednorazowo 10,00 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu. 3) Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę. 15

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo