BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z r. (Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 34/15 z dnia r. obowiązujący od r.) Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 3 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 3 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT... 4 II/A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE... 5 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 5 IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 6 V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 6 VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA:... 7 RAD RODZICÓW, KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 7 SKO... 7 VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 7 Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO... 8 I. KARTY PŁATNICZE 1)... 8 Rozdział III. INNE USŁUGI... 9 I. POLECENIE WYPŁATY... 9 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV. USŁUGI RÓŻNE V. SKRYTKI SEJFOWE VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1) Rozdział V. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMENCKIE II. KREDYTY HIPOTECZNE... 15

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Za zlecone operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 11. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY KONTO KONTO KONTO KONTO OSOBISTE SENIOR JUNIOR Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 5,00 zł 2,50 zł 0 zł 0 zł którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku. Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Przelew na rachunek prowadzony: 5.1. w BS Milicz, 5.2. w systemie ELIXIR a) w innych bankach 2,00 zł 0,80 zł 0,50 zł 2,00 zł b) przelew do ZUS i US 2,50 zł - 2,50 zł 5.3 w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w BS Milicz z wyjątkiem wpłat na: POL-IKE, terminowe lokaty oszczędnościowe 1,00 zł 0,00 zł 0 zł 0 zł b) w innym banku krajowym. 1,20 zł 0,50 zł 0 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. c)przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego 1,00 zł 0 zł 1,00 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 5,00 zł 7.2. realizacja z rachunku dłużnika, 7.3. odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 5,00 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3,00 zł 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 8.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 11. Inkaso czeku. 6,00 zł 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużnika (kwota płatna przez dłużnika za każdy 15,00 zł wysłany monit). 13. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB: a) ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15,00 zł b) zmiana typu rachunku (np.: Konto Osobiste na Konto Senior) 30,00 zł 3

4 14. System Bankowości Internetowej ebanknet KONTO KONTO KONTO KONTO OSOBISTE SENIOR JUNIOR Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 14.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 14.3 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach bez opłat 1) 14.4 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Milicz 14.5 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 14.6 Opłata za wysłanie smskodu 0,35 zł 0,35 zł 14.7 Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Miliczu b) w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 0,50 zł 14.8 Blokada dostępu do ebanknet 14.9 Odblokowanie dostępu do ebanknet Zakładanie i likwidacja lokat w systemie ebanknet 1) pierwsze pięć przelewów w miesiącu, kolejne w wysokości 0,50 zł II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ( z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych i IKE prowadzonych w BS Milicz) a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 8,00 zł Uwaga:wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w pkt Przelew na rachunek: 5.1. w BS Milicz 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3,00 zł 6.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 6.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 7. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15,00 zł 8. System Bankowości Internetowej ebanknet 8.1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 8.2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 4

5 8.3. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7 zł 8.4. Opłata za wysłanie smskodu 0,35 zł 8.5. Blokada dostępu do ebanknet 8.6. Odblokowanie dostępu do ebanknet 8.7. Zakładanie i likwidacja lokat w systemie ebanknet II/A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-IKE 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 4. Wypłata transferowa (w formie bezgotówkowej) lub zwrot środków (w formie bezgotówkowej) z rachunku lokacyjnego IKE: a) przed upływem 6 miesięcy od daty otwarcia rachunku 100,00 zł b) od 6 do 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku 75,00 zł 5. Przelew na rachunek: 5.1. w BS Milicz 5.2. w innych bankach w systemie ELIXIR 5,00 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1. odbierany raz w miesiącu 6.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł 6.4. sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 7. System Bankowości Internetowej ebanknet 7.1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 7.2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 7.5. Blokada dostępu do ebanknet 7.6. Odblokowanie dostępu do ebanknet III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 7,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BS Milicz. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach BS Milicz 6. Przelew na rachunek: 6.1. w BS Milicz, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna wg kosztów rzeczywistych opłata.(patrz: Rozdział III. Inne usługi, podrozdział V. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 5

6 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 20,00 zł IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Prowadzenie rachunku walutowego 0,00 zł 4. Wpłata gotówkowa 0,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych 2) 0,00 zł 6. Przelew na rachunek: 1) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku Spółdzielczym, 0,00 zł 2) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR 1,20 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł, 30,00 zł 3.) walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z Rozdziałem III, Podrozdziałem I 7. zgodnie z Rozdziałem III, Wyciąg z rachunku bankowego Podrozdziałem IV 1) Wysokość minimalnej wpłaty przy otwarciu rachunku: 30 USD, 25 EUR, 20 GBP 2) Opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w komunikacie Banku opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 0,1% b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 0,1%. V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wydanie książeczki do rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek. 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 6. Przelew z rachunku terminowej lokaty na rachunek: 6.1. w BS Milicz, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 5,00 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,00 zł - niższej niż zł. 30,00 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) Wg kosztów rzeczywistych Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III. Inne usługi, podrozdział V. Depozyty wartościowe i rzeczowe). 8. Przepisanie rachunku na rzecz innej osoby w drodze cesji. 10,00 zł 6

7 VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA: RAD RODZICÓW, KAS ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ SKO 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 10,00 zł którym rachunek został otwarty, 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BS Milicz 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku BS Milicz, 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 3,00 zł b) w systemie SORBNET. 20,00 zł - 6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 0,50 zł - 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek, 25,00 zł 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 5,00 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 5,00 zł 10. Likwidacja rachunku. 11. Usługi Bankowości Internetowej - ebanknet 11.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 11.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemy ebanknet 11.3 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach 0,50 zł Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Milicz Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 7,00 zł Opłata za wysłanie sms Kodu 0,35 zł Zlecenia stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Miliczu b) w innym banku krajowym Uwaga: opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 0,50 zł Blokada dostępu do ebanknet 11.9 Odblokowanie dostępu do ebanknet VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł, maks. 30,00 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 7,00 zł, maks. 40,00 zł za cały rok 7

8 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Zmiana oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5,00 zł 4.1. Ustanowienie pełnomocnictwa dla innego banku 50,00 zł 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 25,00 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. 0,70% min. 5,00 zł maks. 100,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę. 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z BS Milicz, b) z innymi bankami. 35,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 15,00 zł 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych. 15,00 zł 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, 2,00 zł telefonicznie na hasło dla konta Senior 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS Banking 2,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS Banking dla konta Senior 1,00 zł 12. Sporządzenie informacji po każdej zmianie salda opłata pobierana za każdy wydruk 2,00 zł Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO Lp Rodzaj usług (czynności) 1) Visa Classic I. KARTY PŁATNICZE Debetowa 8 Visa PayWave (zbliżeniowa) MasterCard (zbliżeniowa) 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. a Standard 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł b Senior 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł c Junior d ,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Wydanie karty w trybie ekspresowym 20,00 zł 20,00 zł - 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 0,50% 0,50% 0,50% 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min.3,00 zł min.3,00 zł min.3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku

9 Lp Rodzaj usług (czynności) I. KARTY PŁATNICZE 1) Visa Classic Debetowa 9 Visa PayWave (zbliżeniowa) MasterCard (zbliżeniowa) 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. 2% min 10,00 zł 2% min 10,00 2% min 10,00 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. zł zł 16. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 17. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 18. Rozpatrzenie reklamacji. 20. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 23. Odblokowanie PIN Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Rozdział III. INNE USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe: 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 10,00 zł 1.2. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 1.3. przelewy regulowane 3) 15,00 zł ) 0,10% polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA min.20,00 zł, max. 100,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min.20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta 7) 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Odwołanie zlecenia z pkt 3. 20,00 zł + koszty banków trzecich 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1) : 5.1. przelewy SEPA 2) 10,00 zł 5.2. przelewy regulowane 3) 30,00 zł 5.3. polecenia wypłaty 4), 8) 0,30% min.30,00 zł, max. 200,00 zł 5.4. pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 20,00 zł. 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 9) : 6.1. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 6.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł 7. Zmiany/korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 10) 10,00 zł 9. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich

10 10. Opłata Non-STP 6) 30,00 zł 11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60,00 zł przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80,00 zł przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 zł 12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 75,00 zł + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) transakcja płatnicza obejmująca Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA; 2) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank Zleceniodawcy i bank Beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku; 3) Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA ; 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy; 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 5.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty kierowane jest do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz 8) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 11, w przypadku opcji kosztowej OUR 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5 10) W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego- PLN 10,00. 11) Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 10

11 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżniczych 1) 1,00% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków 2) 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od kwoty czeku) 3) 0,25% 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika-opłata jest pobierana od podawcy czeku 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. czeki opiewające na EUR: c) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową - za jeden czek min.20,00 zł, max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 4,00 EUR d) płatne w pozostałych krajach - za jeden czek 10,00 EUR 5.2. czeki opiewające na funty angielskie GBP- płatne w Anglii - za jeden czek, 4,00 GBP 5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: 1. płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD 2. płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego 3,00 USD czeku - za jeden czek 5.4. czeki opiewające na dolary australijskie AUD- płatne w Australii - za jeden czek, 15,00 AUD 5.5. czeki opiewające na korony duńskie - DKK płatne w Danii - za jeden czek, 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 4) 15,00 zł 1) W przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5. lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej asygnaty w tej samej walucie. III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł 2. Wydanie na wniosek klienta. a) zaświadczenia o posiadanym rachunku ROR (zaświadczenie o nr rachunku) 10,00 zł b) pozostałych zaświadczeń 30,00 zł c) opinii o kliencie 50,00 zł 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec BS Milicz zasadę wzajemności y ,00 zł lub na zasadach wzajemności 4. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 10,00 zł b) zagranicznego 15,00 zł 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 50,00 zł 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 20,00 zł 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie 40,00 zł będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku.

12 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Milicz prowadzącej rachunek, 8.2. wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu lub rzadziej, - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł 8.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,00 zł b) listem poleconym, 15,00 zł V. SKRYTKI SEJFOWE Standard Duża 1. Wynajem skrytek sejfowych (od każdej skrytki): a) opłata dzienna 4,00 zł 6,00 zł b) opłata miesięczna 20,00 zł 25,00 zł c) opłata roczna 225,00 zł 270,00 zł 2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 3. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety 100,00 zł 4. Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety 200,00 zł 5. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego 300,00 zł 1. VI. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 20,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 20,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu. Uwaga 1: - opłata nie dotyczy depozytów składanych za zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS Milicz lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z BS Milicz oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Uwaga 2: Usługa, o której mowa w punktach 1-2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłata ulega zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 23%. 20,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł, maks. 100,00 zł VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1 osób prywatnych prowadzone w BS Milicz 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w BS Milicz: a) na rachunek Lojalny Partner - ubezpieczenie 2,00 zł b) na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. z tytułu wpłat za ścieki, za wydanie warunków przyłącza do sieci, odbiór techniczny 0,40% min. 1,20 zł c) na rachunek CHOMA S.C. Rafał Choma, Marcin Choma z tytułu wpłat za wywóz śmieci, odprowadzenie i czyszczenie ścieków, pozostałe sprzątanie 0,40% min. 1,20 zł d) z tytułu usług świadczonych dla ludności na rzecz Usług Komunalnych Wodnik Sp. z o.o. Trzebnica 0,40% min. 1,20 zł e) e) na rachunek Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja 1,20 zł f) inne 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych: a) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców energii elektrycznej 0,40% min. 2,00 zł b) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców gazu ziemnego 0,40% min. 2,00 zł 12

13 c) z tytułu usług świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. (abonamentu RTV) 1,00 zł d) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefon) e) na cele społeczne użyteczne np. wpłaty na rzecz organizacji społecznych i fundacji, na działalność charytatywno-kościelną oraz inne podobne cele, które służą społeczeństwu f) na ZUS i US 13 2,00 zł 0,50% min.4,00 zł maks. 400,00 zł g) na Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA 2,00 zł h) inne Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi BS Milicz zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 0,50% min. 3,00 zł maks. 400,00 zł wg porozumienia 3. Za dokonanie wypłaty z konta zlecenie do wypłaty 0,8% min. 5,00 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 2.000,00 zł 5,00 zł b) powyżej 2.000,00 zł 10,00 zł Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1) 1. Wydanie karty nowej. Bez opłat 2. Wznowienie karty. Bez opłat 3. Opłata za obsługę karty: pobierana po 12 miesiącach użytkowania karty jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 000,00 zł b) mniej niż 6 000,00 zł a) Bez opłat b) 60,00 zł 4. Opłata za wydanie, wznowienie i obsługę karty dodatkowej Bez opłat 5. Wydanie duplikatu karty. Bez opłat 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 9. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Bez opłat 10. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 5,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 20,00 zł 13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Bez opłat 14. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 15. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Bez opłat 17. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 18. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 19. Zmiana danych Użytkownika karty. Bez opłat 20. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Bez opłat

14 21. Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwań do zapłaty 15,00 zł 22. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% min. 40,00 zł (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Rozdział V. KREDYTY ZŁOTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Gotówkowego do 5 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 4,00% - dla pozostałych klientów 6,00% powyżej 5 lat do 8 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 5,00% - dla pozostałych klientów 7,00% 1.2. gotówkowego ze spłatą w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: a) Super-OKAZJA : do 2 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 3,00% - dla pozostałych klientów 5,00% powyżej 2 lat do 5 lat - dla posiadaczy ROR w BS Milicz 4,00% - dla pozostałych klientów jednorazowo od 6,00% kwoty kredytu b) Kredyt Na wyciągnięcie ręki 4,00% c) Kredyt Osobisty / Senior - dla klientów posiadających ROR w BS Milicz co najmniej od 6 m-cy 2,00 % - dla pozostałych klientów posiadających ROR w BS Milicz 3,00 % d) Kredyt Wyjątkowy 5,00% 1.3. gotówkowego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Milicz: a) PROFIT - na okres do 3 lat od 2,00% do 3,00% - na okres powyżej 3 lat od 3,00% do 5,00% 1.4. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych a) za udzielenie 2,00% b) za przedłużenie 1) 1,00% 1.5. cztery pory roku (wiosenny, letni, jesienny, zimowy), do 6,00% 1.6. okolicznościowego (np. wakacyjny, świąteczny itp.), do 6,00% 1.7. AGRO 3,00% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 3. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej jednorazowo od kwoty podwyższenia 3,00% min. 20,00 zł 1,00% min. 20,00 zł 4. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50,00 zł 5. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50,00 zł 6. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok jednorazowo 15,00 zł kalendarzowy 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 15,00 zł 10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 14

15 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana w dniu odnowienia kredytu. 2) Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Kredyt Hipoteka jednorazowo od od 3,00% do 5,00% 1.2. Kredyt Konsolidacja kwoty kredytu od 3,00% do 4,00% 1.3. Kredyt Mieszkaniowy od 2,00% do 5,00% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) jednorazowo od 0,50% kwoty kredytu min. 100,00 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od 3,00% kwoty min. 20,00 zł prolongowanej 4. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) za aneks 50,00 zł 5. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50,00 zł 6. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30,00 zł 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy jednorazowo 15,00 zł 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20,00 zł 9. Wysłanie wezwań do zapłaty 3) jednorazowo 15,00 zł jednorazowo od 10. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu kwoty kredytu do 1,00% pozostałej do min. 100,00 zł spłaty 11. Wydanie klientowi zezwolenia: na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu zabezpieczenia 11.1 kredytu jednorazowo 15,00 zł 11.2 za zwolnienie zastawu rejestrowego jednorazowo 10,00 zł 12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu. 3) Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę. 15

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010 r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010 r. (Tekst

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010 r. (Tekst

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo