ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014"

Transkrypt

1 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, REGON: NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór firmy świadczącej usługi hotelowe, wynajmu sal oraz przygotowania oraz dostarczenia posiłków (cz. IV.2) podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja nr umowy UDA-POKL /10. I. Informacje o zamawiającym: Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, REGON: , NIP: II. Opis przedmiotu zamówienia: Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą hotelową i cateringu na potrzeby konferencji podsumowującej projekt Poprzez praktykę do profesjonalizmu. Sposób organizacji konferencji: Planowana liczba uczestników konferencji w roku 2014: 350 osób. Ilość grup: 1 grupa. Termin realizacji: października 2014 rok, dwa dni konferencyjne po 6h każdy. Wymagania dotyczące obiektu: Obiekt, w którym znajdować się będą sale konferencyjne musi być zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem miasta Wrocławia). Obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dziećmi. Sala konferencyjna: Sala dostosowana do maksymalnej liczby uczestników tj. 350 osób (układ teatralny, miejsca siedzące). Sala klimatyzowana, wyposażona sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Sala spełniająca warunki umożliwiające rejestrację audio-video przebiegu konferencji. Stół prezydialny z miejscami siedzącymi dla 6 osób. Nagłośnienie: mikrofon dla prelegentów, dwa mikrofony mobilne (bezprzewodowe), nagłośnie zapewniające dobrą słyszalność.

2 Dostęp do sieci Internet. Stół recepcyjny oraz krzesła przed salą umożliwiające prowadzenie rejestracji uczestników. Bezpłatna szatnia. Zaplecze sanitarne dostosowane do liczby uczestników (toalety znajdujące się w sąsiedztwie sal konferencyjnych). Wykonawca zapewni możliwość: Oznakowania sali konferencyjnej oraz drogi do sali. Montażu dostarczonych roll-upów. Obsługi wspierającej podczas konferencji. Usługa hotelowa W przypadku hotelu standard jego powinien odpowiadać minimum 4 gwiazdkom. W obiekcie musi być zapewniona możliwość zakwaterowania 350 osób (w pokojach jedno i dwu osobowych). Usługa cateringowa Obejmuje organizację przerwy kawowej i lunchu podczas konferencji podsumowującej projekt Poprzez praktykę do profesjonalizmu zgodnie z ramowym planem: 10 października 2014: Przerwa kawowa 2 razy Lunch 1 raz Uroczysta kolacja 1 raz 11 października 2014 Przerwa kawowa 2 razy Lunch 1 raz W ramach usługi cateringowej wykonawca zapewni: Serwis kawowy podczas zaplanowanych przerw: 1) Kawę czarną z ekspresu w filiżankach po jednej na każdą osobę 2) Herbatę czarną tradycyjną 3) Dodatki słodkie (według propozycji) 4) Wodę mineralna gazowana, niegazowana 0,25l na osobę 5) Soki (2 rodzaje) po 0,25l na osobę, szklanki dla każdej osoby 6) Cukier, śmietanka do kawy, cytryna Lunch (2 posiłki) w formie szwedzkiego bufetu obejmuje min.: 1) Danie główne: 2 rodzaje dań, w tym jedno jarskie, 3 rodzaje sałatek obiadowych dla każdego z uczestników 2) Wodę mineralna gazowana, niegazowana 0,25l na osobę 3) Soki (2 rodzaje) po 0,25l na osobę, szklanki dla każdej osoby 4) Deser 120g/osobę Kolację (1 posiłek) w formie szwedzkiego bufetu, w sali obejmuje min.: 1) Danie główne: 2 rodzaje dań, w tym jedno jarskie, 3 rodzaje sałatek obiadowych dla każdego z uczestników 2) Wodę mineralna gazowana, niegazowana 0,25l na osobę 3) Soki (2 rodzaje) po 0,25l na osobę, szklanki dla każdej osoby 4) Deser 120g/osobę

3 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Terminowego dostarczenia usługi cateringowej w każdym dniu konferencji zgodnie z przedstawionym harmonogramem, w miejscu realizacji konferencji, w liczbie porcji odpowiadającej liczbie uczestników. 2) Przedstawienia zamawiającemu do akceptacji menu. 3) Zapewnienia pomieszczenia na świadczenie usługi cateringowej odrębnego od Sali, w której prowadzona jest konferencja. 4) Zapewnienie podczas lunchu i kolacji miejsc siedzących dla uczestników konferencji. 5) Zapewnienia obrusów do ekspozycji posiłków (stołów cateringowych), zastawy i serwetek, dekoracji kwiatowych, podgrzewaczy do dań ciepłych oraz termosów do napojów gorących. 6) Nakrycia stołów cateringowych i rozstawienie cateringu na stołach cateringowych, sprzątnięcie i odbiór naczyń i stołów. III. IV. Informacje szczegółowe: Oferenci przystępujący do składania ofert oświadczają, że posiadają zasoby rzeczowe i osobowe niezbędne do realizacji zamówienia w podanym przez zamawiającego terminie. Liczba rzeczywistych uczestników może odbiegać od liczby podanych przez zamawiającego w granicach 20% in minus. Zamawiający poinformuje wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników najpóźniej 5 dni przed planowaną konferencją. Informacja na temat zakresu wykluczenia: Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1. Dopuszcza się inną formę pod warunkiem zachowania wszystkich danych zawartych w załączniku 1. Do oferty należy dołączyć podpisane: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w postępowaniu (załącznik nr 2). Oświadczenie o posiadaniu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3). Oświadczenie o dyspozycyjności we wskazanym w zamówieniu terminie (załącznik nr 4).

4 VI. Kryteria oceny oferty: A. Formalne Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w terminie określonym w pkt. VIII, formalna zgodność z pkt. V oraz zgodność oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. II. Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. B. Merytoryczne Kryteria oceny oferty: a) Cena 50% b) Doświadczenie 30% c) Propozycja menu 20%. VII. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów merytorycznych: Ocena cząstkowa w danym kryterium jest wynikiem iloczynu uzyskanych punktów i wagi w danym kryterium (wyrażonej procentowo). Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając oferentom w każdym kryterium punkty w skali od 0 do 6. Wagi wskazane są w punkcie VI oferty. Szczegółowe zasady przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach: a) Cena Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru: Oc = (2*Cbp-Cmin-Co)/(2*(Cbp-Cmin))*O. Oc ocena punktowa ceny danej oferty. Cbp cena maksymalna wśród złożonych ofert. Cmin cena minimalna wśród złożonych ofert. Co cena danej oferty. O maksymalna ocena 6. Waga oceny to 50%. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 3,0. b) Doświadczenie: Organizacja konferencji (w tym usługi hotelowej i cateringowej) dla minimum 300 osób: powyżej 5 razy 6 pkt. od 2-5 razy 4 pkt. jeden raz 2 pkt. brak 0 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium wynosi 6,0 pkt. Waga kryterium to 30%. Maksymalna ocena cząstkowa w tym kryterium wynosi 1,8 pkt. c) Menu usługi cateringowej będzie oceniane według następujących kryteriów: Propozycja dań (kompozycja różnych menu do wyboru) do 2 pkt. Uniwersalność potraw (z uwagi na dużą liczbę uczestników) do 2 pkt. Zawarcie w menu wszystkich wskazanych w opisie zadań do 2 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium wynosi 6,0 pkt. Waga kryterium to 20%. Maksymalna ocena cząstkowa w tym kryterium wynosi 1,2 pkt.

5 Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych. Wybór wykonawcy dokonany jest na podstawie końcowej oceny ofert. Najkorzystniejsza jest ta, która uzyska najwyższą ocenę w rankingu. VIII. Miejsce i termin składania oferty: Osoby zainteresowane proszone są o doręczenie osobiste lub przesłanie dokumentów na adres: Biuro Projektu, ul. Wagonowa 9,, pok. 36 do 12 września 2014 roku. Ocena ofert oraz wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 15 września 2014 roku na stronie internetowej oraz przesłany do oferentów na podane adresy owe. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie na stronie oraz na tablicach Biura Projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu, Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 lok. 36, I piętro, Wrocław. Oferent zastrzega sobie prawo anulowania zapytania bez podania przyczyn. IX. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji formalnych udziela Kierownik Projektu Izabela Beno pod numerem telefonu 71/ oraz adresem owym Wrocław, 29 sierpnia 2014 r. KIEROWNIK PROJEKTU Izabela Beno

6 Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres, telefon) Miejscowość, data OFERTA 1. Odpowiadając na zaproszenie dotyczące postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór firmy świadczącej usługi hotelowe, wynajmu sal oraz przygotowania i dostarczenia posiłków (cz. IV.2) podczas konferencji podsumowującej projekt Poprzez praktykę do profesjonalizmu nr umowy UDA-POKL /10., zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia nr 3/PPDP/DSW/2014, proponuję/proponujemy kwotę za jej wykonanie w wysokości: Usługa wynajmu sal (2 dni, 12 godzin) Usługa hotelowa (cena za jedną dobę dla jednej osoby) Usługa cateringu przerwa kawowa (za jedną osobę): Usługa cateringu lunch, kolacja (za jedną osobę): Łączna kwota zamówienia (sale, noclegi dla 350 osób 1 doba, catering dla 350 osób 4 przerwy kawowe, 3 lunche/kolacje)

7 2. Oświadczam/Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia. 3. Oświadczam/Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 4. Oświadczam/Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/PPDP/DSW/ Oświadczam/Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do reprezentowania oferenta. Miejscowość, data Pieczęć i podpis oferenta

8 Załącznik nr 2 (miejscowość, data). (dane oferenta/pieczęć) OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH W POSTĘPOWANIU NR 3/PPDP/DSW/2014 na: wybór firmy świadczącej usługi hotelowe, wynajmu sal oraz przygotowania i dostarczenia posiłków (cz. IV.2) podczas konferencji podsumowującej projekt Poprzez praktykę do profesjonalizmu nr umowy UDA-POKL /10 realizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Ja niżej podpisany/podpisana/my niżej podpisani/podpisane oświadczam/oświadczamy, że nie zachodzą żadne wzajemne powiązanie kapitałowe lub osobowe między zamawiającym a oferentem polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... (podpis)

9 Załącznik nr 3 (miejscowość, data). (dane oferenta/pieczęć) OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/podpisana/my niżej podpisani/podpisane.. oświadczam/y, że posiadam/y niezbędne zasoby do realizacji zamówienia oraz spełniamy wszelkie warunki określone w zapytaniu ofertowym nr 3/PPDP/DSW/2014 dotyczącym wyboru firmy świadczącej usługi hotelowe, wynajmu sal oraz przygotowania i dostarczenia posiłków (cz. IV.2) podczas konferencji podsumowującej w ramach projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja nr umowy UDA-POKL /10 realizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą... (podpis)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. Konfederacja Lewiatan ( Zamawiający ), w ramach innowacyjnego projektu Diversity Index ( Projekt ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo