POKL /12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POKL.02.03.04-00-071/12 Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, Szczecin Szczecin, r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal szkoleniowych, cateringu oraz miejsc noclegowych podczas organizacji zajęć na studiach podyplomowych 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie 2. Przedmiot zamówienia: wynajem sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu oraz zapewnienie miejsc noclegowych dla Słuchaczy i Wykładowców podczas organizacji zajęć na studiach podyplomowych realizowanych w ramach Projektu Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej (umowa nr POKL /12-00), współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia 3. Okres realizacji zamówienia: 20.IX.2013 do 30.VI Szczegółowe warunki zamówienia 1. wynajem sal szkoleniowych podczas zajęć studiów podyplomowych obejmuje następujące usługi Kod CPV Wynajem 2 sal szkoleniowych, w piątki w godz , soboty, niedziele w godz , 1-2 razy w miesiącu według Załącznika nr 1. sale szkoleniowe muszą znajdować się w budynku / kompleksie, w którym znajdują się min. 2 sale min. 32 osobowe (wszystkie w ustawieniu ze stołami), sale powinny być wyposażone w odpowiednią ilość krzeseł i stołów dla uczestników (do 32 osób w grupie) i prowadzącego, możliwość podłączenia sprzętu multimedialnego (rzutnik, laptop), sale powinny być odpowiednio oświetlone, posiadać wentylację oraz klimatyzację, sale powinny gwarantować możliwość przeprowadzenia zajęć w ciszy (brak hałasu dochodzącego z zewnątrz), dostępność sal w podanych terminach wg Załącznika nr 1, zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest miasto Piła. możliwość skorzystania z parkingu dla słuchaczy i wykładowców, dodatkowe wyposażenie w flipchart, rzutnik multimedialny, sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2 1. przygotowanie cateringu dla słuchaczy i wykładowców podczas zajęć Kod CPV , 2. Usługa przewiduje przygotowanie cateringu dla uczestników grupa do 32 osób i 2 wykładowców w piątki w godz , soboty i niedziele w godz , 1-2 razy w miesiącu w terminach przedstawionych przez Zamawiającego, według Załącznika nr Pierwsze wykonanie usługi nastąpi 20.IX.2013r. 4. Na 2 tygodnie przed planowanym zjazdem Zamawiający poinformuje o konkretnej ilości osób. 5. W ramach wykonania usługi Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika na każdy dzień: kawę, mleczko, herbatę, cytrynkę, cukier, wodę mineralną, kanapkę kilkuskładnikową, owoce/paluszki, ciastka kruche (min. 6 szt. na osobę) przed zajęciami i na przerwach w godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco uzupełni stan ilości kawy, herbaty, wody mineralnej podczas 3 przerw odbywających się co 1,5 godziny, Wykonawca przygotuje catering przed zajęciami oraz posprząta catering po zakończeniu zajęć. Zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest Piła. Możliwość przygotowania cateringu w planowanych terminach podanych w Załączniku nr 1. pozytywne referencje dot. przygotowania cateringu lub wyżywienia dla firmy lub organizacji dla min. 500 osób. Referencje powinny być wystawione przez firmy lub organizacje nie powiązane z Usługodawcą oraz powinny stanowić załącznik do składanej oferty. lata działalności firmy na rynku (na podstawie kopii wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej). sposób podania posiłku. 1. zapewnienie noclegu dla słuchaczy i wykładowców podczas organizacji zajęć na studiach podyplomowych Kod CPV usługa przewiduje nocleg dla uczestników studiów podyplomowych oraz dla wykładowców w okresie od 20.IX.2013 do 30.VI.2014, polegające na: 3. zapewnieniu do 20 miejsc noclegowych, w pokojach z łazienką, 4. zapewnieniu noclegu raz lub dwa razy w miesiącu, od piątku do niedzieli, w terminach przedstawionych przez Zamawiającego według planowanych terminów w Załączniku nr 1 5. Zamawiający na 2 tygodnie przed terminem zajęć prześle dokładną liczbę osób korzystających z noclegu. hotel powinien znajdować się max 8 km od dworca głównego PKP w Pile. Zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest miasto Piła. możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu dla słuchaczy i wykładowców, bezpłatny dostęp do Internetu dla słuchaczy i wykładowców.

3 1. Kryteria wyboru ofert (maksymalnie można uzyskać 300 punktów): Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: Kryteria przyznawania punktów dot. wynajmu sal szkoleniowych W pierwszej kolejności: spełnienie przedstawionych kryteriów dostępu W drugiej kolejności: cena brutto za 1 dzień wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem 70 pkt. Kryterium 1 Cena brutto za 1 dzień wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem poniżej 600,00 zł 70 pkt 600,01zł 700,00 zł 50 pkt 700,01zł 750,00 zł 750,01zł 800,00 zł powyżej 800,00 zł Maksymalna liczba punktów za kryterium 1 30 pkt 10 pkt 0 pkt 70 punktów spełnienie kryteriów dodatkowych 10 pkt. za każdy (max.30pkt) Kryterium 2 Dodatkowe kryteria 1 kryterium 10 pkt 2 kryteria 20 pkt 3 kryteria 30 pkt Maksymalna liczba punktów za kryterium 2 30 punktów Kryteria przyznawania punktów dot. zapewnienia cateringu dla słuchaczy i wykładowców podczas zajęć szkoleniowych W pierwszej kolejności: spełnienie przedstawionych kryteriów dostępu W drugiej kolejności: cena za usługę zapewnienie wyżywienia 60 pkt. poniżej 25,00 zł 60 pkt Kryterium 1 Cena brutto za catering na jednego uczestnika 25,00 zł 30,00 zł 40 pkt 30,01 zł 35,00 zł 20 pkt powyżej 35,00 zł 0 pkt Maksymalna liczba punktów za kryterium 1 60 punktów

4 spełnienie kryteriów dodatkowych max. 40pkt Kryterium 2 Pozytywne referencje/lata doświadczenia w przygotowaniu cateringu lub wyżywienia 7-8 referencje/ 7-8 lat 30 pkt 5-6 referencje/ 5-6 lat 15 pkt 3-4 referencje/ 3-4 lata 0 pkt Kryterium 3 Sposób podania posiłków Maksymalna liczba punktów za kryterium 2 Zastawa stołowa ceramiczna lub porcelanowa Naczynia jednorazowe Maksymalna liczba punktów za kryterium 3 30 punktów 10 pkt 5 pkt 10 punktów Kryteria przyznawania punktów dot. zapewnienia miejsc noclegowych dla słuchaczy i wykładowców W pierwszej kolejności: spełnienie przedstawionych kryteriów dostępu W drugiej kolejności: średnia cena noclegu dla 1 osoby w pokoju z łazienką 80 pkt. Przy czym średnia cena liczona będzie na podstawie ceny dla 1 osoby w pokoju jedno-, dwu- i trzyosobowym. Kryterium 1 Cena brutto noclegu dla 1 osoby w pokoju z łazienką poniżej 90,00 zł 80 pkt 90,01zł - 115,00 zł 60 pkt 115,01zł - 140,00 zł 140,01zł - 165,00 zł powyżej 165,00 zł Maksymalna liczba punktów za kryterium 1 40 pkt 20 pkt 0 pkt 80 punktów spełnienie kryteriów dodatkowych 10 pkt. za każdy (max. 20 pkt) Kryterium 2 Dodatkowe kryteria 2 kryteria 20 pkt 1 kryterium 10 pkt Maksymalna liczba punktów za kryterium 2 20 punktów

5 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie spełnienia kryteriów dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów (100% = 300 pkt). 3) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który spełni kryteria dostępu i uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 2. Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie al. Wojska Polskiego 128, Szczecin w kopercie z opisem Oferta wynajem sal szkoleniowych, zapewnienie cateringu oraz noclegu w projekcie Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej, do dnia do godziny 13:00. Oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od godz. 9:00 do 13:00 (Dział Studiów Podyplomowych al. Wojska Polskiego 128, Szczecin, pokój 100, I piętro). Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 13:00. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich, którzy złożą ofertę, nie później niż do dnia r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jolanta Lebioda tel Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli w wyniku wizji lokalnej okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

6 Załącznik nr 1 Planowane terminy zjazdów ZJAZD I ZJAZD II ZJAZD III ZJAZD IV ZJAZD V ZJAZD VI ZJAZD VII ZJAZD VIII ZJAZD IX ZJAZD X

7 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia r. dot. projektu Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej i dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, przygotowania cateringu i zapewnienia miejsc noclegowych dla Słuchaczy i Wykładowców podczas organizacji zajęć na studiach podyplomowych. Dane oferenta: Nazwa:... Adres siedziby, telefon:... NIP:... REGON:... Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):... Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 1. Wynajem sal szkoleniowych spełniających następujące warunki: Cena netto za 1 dzień wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem Podatek VAT Cena brutto za 1 dzień wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem Słownie brutto 1. sale szkoleniowe muszą znajdować się w budynku / kompleksie, w którym znajdują się min. 2 sale min. 32 osobowe (wszystkie w ustawieniu ze stołami), 2. sale powinny być wyposażone w odpowiednią ilość krzeseł i stołów dla uczestników (do 32 osób w grupie) i prowadzącego, 3. możliwość podłączenia sprzętu multimedialnego (rzutnik, laptop), 4. sale powinny być odpowiednio oświetlone, posiadać wentylację, klimatyzację, 5. sale powinny gwarantować możliwość przeprowadzenia zajęć w ciszy (brak hałasu dochodzącego z zewnątrz), 6. dostępność sal w podanych planowanych terminach wg Załącznika nr 1, 7. Zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest miasto Piła. 1. Możliwość skorzystania z parkingu dla słuchaczy i prowadzącego. 2. Dodatkowe wyposażenie w flipchart, rzutnik multimedialny. 3. Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8 2. Przygotowanie cateringu: Cena netto za catering za 1 osobę Podatek VAT Cena brutto za catering za 1 osobę Słownie brutto 1. Zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest Piła. 2. Możliwość przygotowania cateringu w terminach podanych w Załączniku nr Pozytywne referencje dot. przygotowania cateringu lub wyżywienia dla firmy lub organizacji dla min. 500 osób. Referencje powinny być wystawione przez firmy lub organizacje nie powiązane z Usługodawcą oraz powinny stanowić załącznik do składanej oferty załącznik do oferty 2. Lata działalności firmy na rynku (na podstawie kopii wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej) załącznik do oferty. 3. Sposób podania posiłku (zastawa, naczynia jednorazowe) 3. Zapewnienie noclegu dla Słuchaczy i Wykładowców: Cena netto noclegu dla 1 osoby w pokoju z łazienką Pokój jednoosobowy Podatek VAT Cena brutto noclegu dla 1 osoby w pokoju z łazienką Pokój jednoosobowy Słownie brutto Pokój dwuosobowy Pokój dwuosobowy Pokój trzyosobowy Pokój trzyosobowy 1. Hotel powinien znajdować się max 8 km od dworca głównego PKP w Pile. 2. Zamawiający zastrzega, iż miejscem realizacji zamówienia jest miasto Piła. 1. Możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu dla słuchaczy i wykładowców. 2. Bezpłatny dostęp do Internetu dla słuchaczy i wykładowców. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Oświadczam, iż posiadam kompetencje do spełnienia ww. usługi i gwarantuję jej spełnienie na najwyższym poziomie. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona...., dn.... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

9 Załącznik nr 3 POKL /12 Oświadczenie Wykonawcy Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dn..... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r.

Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. Business Discovery Adrianna Lewandowska ul. Fredry 7/1 61-809 Poznań Poznań, 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kampanii medialnej promującej działania upowszechniające i włączające Business Discovery

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo