ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu"

Transkrypt

1 Wrocław, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa Wrocław te Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu w związku z realizacją projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, kieruje zapytanie ofertowe do Wykonawców, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej usług wynajmu sal szkoleniowych, gabinetów na sesje coachingowe w łącznej liczbie 456 godzin oraz usługi cateringowej dla 60 osób. I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1) Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności 2) Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3) Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Wykonawców, zostaje umieszczone na stronie oraz w siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty 4) Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II. OPIS PRZEDMIOTU Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi dostarczania posiłków W ramach projektu Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami realizowane będą warsztaty Kurs kompetencji zw. z motywacją i planowaniem kariery oraz Kurs zawodowych kompetencji komunikacyjnych.

2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wynajem wyposażonych sal szkoleniowych oraz gabinetów na sesje coachingowe na potrzeby warsztatu Kurs zawodowych kompetencji komunikacyjnych a) Zamawiający przewiduje zorganizowanie czterech grup szkoleniowych na terenie m. Wrocławia w ramach 3 edycji w okresie od r r. Terminy poszczególnych edycji: I edycja r r. II edycja r r. III edycja r r. Szkolenia będą realizowane w trakcie cyklicznych dwudniowych zjazdów w weekendy lub dni powszednie dla każdej grupy. W ramach I edycji zajęcia będą się odbywały dla dwóch grup jednocześnie. Szczegółowe terminy i godziny wynajmu będą wskazane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami pkt III Terminy realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wynajęcia sali. b) zajęcia dla jednej grupy szkoleniowej obejmują 114 godzin, c) łączna ilość godzin wynajmu sali szkoleniowej oraz gabinetów na sesje coachingowe w okresie trwania projektu 456 godzin, d) ilość osób biorących udział w danej grupie szkoleniowej - 15 osób + trener, e) łączna liczba osób biorących udział w ramach czterech grup szkoleniowych 60 osób. Zakres zamówienia obejmuje wynajem klimatyzowanych sal o powierzchni nie mniejszej niż 30m 2, gwarantując tym samym optymalne warunki prowadzenia zajęć w grupie 15-osobowej plus trener oraz: powinny spełniać wymogi akustyczne i bezpieczeństwa, być wyposażone w stoły oraz krzesła, tablicę typu flipchart z zapasem kartek, mazaków, rzutnik multimedialny, ekran, ustawienia stołów i krzeseł w podkowę lub teatralne z możliwością podania serwisu kawowego w salach lub w ich bliskim sąsiedztwie, pozwalają zapewnić odpowiednie oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia Sali podczas prezentacji multimedialnej, powinny posiadać klimatyzację i ogrzewanie, muszą być dostępne w godzinach i wskazanych przez Zamawiającego, 2) Usługę cateringową dla uczestników warsztatów Kurs kompetencji zw. z motywacją i planowaniem kariery, Kurs zawodowych kompetencji komunikacyjnych : a) dla 60 osób (4 grupy 15-osobowe) w okresie od r r. w trakcie 12 dwudniowych zjazdów b) usługa cateringowa (serwis kawowy w systemie całodniowym, lunch jednodaniowy) w łącznej liczbie posiłków 1440 (15 osób x 4 grupy x 24 dni) c) podczas każdego dnia szkoleniowego każdy uczestnik powinien mieć zapewniony lunch jednodaniowy oraz całodniowy serwis kawowy,

3 d) catering serwowany będzie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym w miejscu wynajmowania sal oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia liczby posiłków oraz liczby porcji na przerwy kawowe zgodnie z listą obecności uczestników szkoleń. 3) Usługę dostarczania posiłków dla uczestników warsztatów Kurs kompetencji zw. z motywacją i planowaniem kariery : a) dowóz cateringu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca o ustalonej godz. III. IV. Termin realizacji zamówienia a) grudzień 2012 r. listopad 2013 r. b) dokładne terminy wykonania usługi zostaną określone po podpisaniu umowy z Wykonawcą, realizacja szkoleń następować będzie sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego do końca listopada 2013 r. c) harmonogram realizacji szkoleń będzie podawany do informacji Wykonawcy najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane są szkolenia, d) potwierdzenie bądź zmiana zaplanowanego terminu szkolenia odbędzie się nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. Miejsce realizacji zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji szkoleń na terenie m. Wrocławia. V. Warunki udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2) W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika,

4 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI. SPOSÓB OCENY OFERT 1) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego, 2) W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów, decydującym wyznacznikiem wyboru Oferenta będzie cena, a także rozmowa z wybranymi Oferentami oraz rezultat przeprowadzonych negocjacji, 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty, 4) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o liczbie punktów, które uzyskali oraz liczbie punktów oferty, która wygrała, 5) Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania, 6) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania, 7) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu, 8) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności: a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, c) o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie Internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści zapytania zostanie odpowiednio wydłużony termin do składania lub uzupełniania ofert.

5 VII. KRYTERIA WYBORU OFERT Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: a) cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynajmu sali - waga maksymalnie 50 pkt., zostanie obliczona wg następującego wzoru: cena jednostkowa brutto za jedną godzinę wynajmu sali oferty najtańszej cena jednostkowa brutto za jedną godzinę wynajmu x 50 = ilość punktów sali oferty badanej b) cena jednostkowa brutto za 1 dzień usługi cateringowej na osobę waga maksymalnie 50 pkt zostanie obliczona wg następującego wzoru: cena jednostkowa brutto za jeden dzień usługi cateringowej na osobę oferty najtańszej cena jednostkowa brutto za jeden dzień usługi x 50 = ilość punktów cateringowej na osobę oferty badanej VIII. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) Każdy z oferentów składa jedną ofertę wg formularz ofertowego (załącznik nr 1) oraz: a) oświadczenie iż między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe (załącznik nr 2), b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3) a) przykładowe menu oferowane w usłudze cateringowej w podanej cenie. 2) W łącznej cenie usługi wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, 3) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, 4) Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu, 5) Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia, 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych, nie obejmujących wszystkich usług objętych Zapytaniem ofertowym. Taka oferta zostanie uznana za niekompletną. TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Oferty prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej na adres oraz dostarczenie ich w wersji papierowej do Biura Partnera ul. Wagonowa Wrocław pok. 9 do dnia r. do godz. 10:00, 2) Ocena ofert oraz wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia

6 r. na stronie internetowej 3) Oferent przed upływem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę, 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 5) Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie oraz na tablicy Biura Partnera Liderzy coachingu nowe metody pracy z seniorami, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu ul. Wagonowa Wrocław pok.9. X. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Koordynator Partnera Magdalena Zakrzewska-Olejnik pod numerem telefonu wew. 14 oraz pod adresem Wrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Warszawa,18.09.2012r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Wyższa Szkołą Bankowa w Gdańsku Gdańsk, dn. 21.02.2013 Ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 Dot. Zapewnienia sal szkoleniowych w parku naukowo- technologicznym (województwo pomorskie)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo