WND-POKL /10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WND-POKL.08.01.01-10-442/10"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 8 kwietnia 2013r. Słownik główny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): a. nr Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne b. nr Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe c. nr Usługi podawania posiłków d. nr Usługi przygotowywania posiłków e. nr Usługi gotowania posiłków f. nr Usługi podawania napojów g. nr Usługi dostarczania posiłków h. nr Usługi dowożenia posiłków Słownik uzupełniający, sekcja F: Wskazanie zastosowania: FA04-5 Do celów szkoleniowych Słownik uzupełniający, sekcja P: Usługi w zakresie wynajmu: PA01-7 Wynajem POSTĘPOWANIE KONKURSOWE NR 12 Polskapresse Sp. z o. o. Oddział Prasa Łódzka (dalej: Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wynajmu sali szkoleniowej wraz wyżywieniem Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach realizacji zamkniętego projektu szkoleniowego pt. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników odpowiedzią na wyzwania stojące przed Grupą Wydawniczą Polskapresse, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL. Okres realizacji projektu: r. (24 miesiące) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

2 ZAKRES ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres usługi wynajmu obejmuje: 1. Wynajem sali szkoleniowej na maksymalnie 12 dni szkoleniowych dla grup średnio 11-osobowych (pomiędzy 7 a 15 osób w jednej grupie). 2. Sala szkoleniowa musi spełniać poniższe wymagania: a. dostęp do bezprzewodowego Internetu; b. sale klimatyzowane za pomocą klimatyzatorów z jednostkami zewnętrznymi; c. wyposażenie w nowoczesne rozwiązania multimedialne, w tym minimum rzutnik multimedialny, ekran, tablica sucho ścieralna oraz tablica flipchart; d. stoły dwuosobowe oraz miękkie krzesła. 3. Zapewnienie wyżywienia wszystkim uczestnikom razem maksymalnie 132 osobodni: a. wyżywienie (min. jedno ciepłe danie z dodatkami) oraz całodzienna przerwa kawowa (herbata, kawa, soki 100%, woda, ciastka/ciasto domowe) b. wyżywienie musi być serwowane w osobnym pomieszczeniu, innym niż sala szkoleniowa w której odbywa się szkolenie. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia bezpłatnie Wykonawcy, na część szkoleń, własnej sali szkoleniowej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, wyżywienia uczestnikom szkolenia określonego w pkt. 3 w formie cateringu. 5. Zamawiający zastrzega, że ilość dni szkoleniowych określonych w pkt. 1 jak również liczba osobodni określona w pkt. 3 może ulec zmniejszeniu w zależności od ilości zgłoszeń na poszczególne szkolenia.

3 I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania: 1.1. Ośrodek znajduje się maksymalnie 4 km od siedziby Zamawiającego (ul. ks. I Skorupki 17/19, Łódź) odległość mierzona drogą dojazdu pojazdem mechanicznym; 1.2. Ośrodek ma własny parking lub znajduje się w strefie bezpłatnego parkowania; 1.3. Ośrodek posiada minimum dwie sale szkoleniowe; 1.4. Sale mają przestrzeń minimum 40m2 każda; 1.5. Sale są klimatyzowane za pomocą klimatyzatorów z jednostkami zewnętrznymi; 1.6. Okres działalności firmy nie jest krótszy niż 1 rok obrotowy.

4 II. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY Do przesłanej oferty należy obowiązkowo dołączyć nw. oświadczenia i dokumenty: 2.1. Aktualny, tj. nie starszy niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert na niniejsze zapytanie, odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; 2.2. Załącznik nr 1 (Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru) - wypełniony i podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta; 2.3. Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań) - wypełniony i podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta. Uwaga! Niezłożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z opisem lub zmiana treści oświadczenia z Załącznika nr 2 będzie skutkowała odrzuceniem oferty z powodu braku spełnienia kryteriów formalnych.

5 III. RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW WYBORU Ocena ofert ma dwa etapy: 1. formalny, 2. merytoryczny. Aby przejść do oceny merytorycznej, oferta musi zostać oceniona pozytywnie we wszystkich punktach oceny formalnej, przy czym możliwe jest uzyskanie oceny albo pozytywnej albo negatywnej (TAK/ NIE). Tym samym, jeżeli któryś z punktów oceny formalnej zostanie oceniony negatywnie, oferta nie będzie podlegała ocenie merytorycznej. O dopuszczeniu oferty do oceny merytorycznej decydować będą kryteria formalne podane w karcie oceny formalnej znajdującej się w Załączniku nr 3. Zamawiający prosi o uważne przeczytanie karty oceny formalnej oraz części II niniejszego postępowania, aby uniknąć błędów formalnych, które skutkować będą odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej i nie dopuszczeniem do oceny merytorycznej. O wyborze oferty decydować będą następujące kryteria merytoryczne: 3.1. Cena netto usługi (Cena netto razem) podana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania waga 70% 3.2. Zaproponowany termin płatności za usługę (najdłuższy maksimum) podany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania waga 30%. Wzory na podstawie których liczona będzie punktacja w oparciu o kryteria merytoryczne wskazano w Załączniku nr 4.

6 IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT W ramach niniejszego postępowania rozpatrywane będą wyłączenie oferty, które: 1. Wpłynęły w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe; 2. Wpłynęły do Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty, jakim jest dzień 23 kwietnia 2013 r. do godz ; 3. Zostały przesłane pocztą elektroniczną (skan) na adres: 4. Możliwe jest przesłanie tylko jednej oferty obejmującej całość usług.

7 V. UWAGI KOŃCOWE 1. Po otrzymaniu niniejszego zapytania Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania na adres mailowy: 2. Zamawiający zastrzega, że Zwycięstwo w niniejszym postępowaniu konkursowym nie pociąga za sobą automatycznie podpisania umowy na realizację usług z Zamawiającym i Oferent nie może wystąpić z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w tej sprawie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez wykonawcę treści umowy (szczególnie w odniesieniu do ceny realizacji usług). Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zawierać będzie następujące warunki: a. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (tj. Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi) oraz wszelkim pozostałym podmiotom uprawnionym do kontroli projektu Rozwój kompetencji zawodowych pracowników nr WND- POKL /10; b. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji; 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty; 5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego; 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; 7. Zamawiający nie udziela żadnych dodatkowych wyjaśnień (pisemnych bądź ustnych) podczas trwania postępowania; 8. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, kalkulacją i złożeniem oferty; Z poważaniem, Iwona Stefaniak Koordynator projektu

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 Informacje do oceny zgodnie z merytorycznymi kryteriami wyboru (cena netto usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyżywieniem oraz zaproponowany termin płatności) powinny zostać przedstawione zgodnie z poniższych wzorem: Usługa: Nr 1 Nr 2 Cena netto razem (Nr 1+2): Wynajem sali szkoleniowej na 12 dni szkoleniowych Wyżywienie (lunch i całodzienna przerwa kawowa) na 132 osobodni Termin płatności za usługę przy fakturowaniu pod koniec każdego miesiąca Cena netto:

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o braku powiązań Oświadczam, że (pełna nazwa oferenta):... nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Polskapresse Sp. z o.o.). Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, w tym w szczególności polegające na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Data i miejsce Podpis i pieczęć

10 Karta oceny formalnej wniosku ZAŁĄCZNIK NR 3 Ocena dotyczy oferty firmy... Kryteria formalne zgodnie z treścią wniosku Lp. Kryterium Ocena Tak 1. przysłano podpisaną ofertę w formie elektronicznej na adres (zeskanowaną podpisaną ofertę) 2. przysłano podpisaną ofertę w terminie nieprzekraczającym ostatecznego terminu składania ofert 3. przysłano podpisane Załączniki i oświadczenia zgodnie z punktem II zapytania, w tym: a. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej b. załącznik nr 1 do zapytania wypełniony i podpisany c. załącznik nr 2 do zapytania wypełniony i podpisany 4. podpisy na ofercie, Załącznikach i oświadczeniach są zgodne ze sposobem reprezentacji Oferenta wskazanym w przysłanym odpisie z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 5. zawarcie ceny netto usługi i terminu płatności na wzorze z załącznika nr 1 6. przysłana oferta obejmuje całość usług Nie Czy oferta spełniła wszystkie kryteria formalne? TAK lub NIE (zaznaczyć odpowiednie) Uwaga! W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej w powyższym pytaniu oferta nie zostaje dopuszczona do oceny merytorycznej.

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 Sposób przyznania punktów (procentów) w ocenie merytorycznej 1. Cena netto usługi (Cena netto razem) podana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania waga 70% najniższa cena spośród nadesłanych ofert liczba punktów = x 70 cena badanej oferty Oferta z najniższą ceną otrzymuje 70%. 2. Zaproponowany termin płatności za usługę (najdłuższy maksimum) podany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego postępowania waga 30%. termin badanej oferty liczba punktów = x 30 najdłuższy termin spośród nadesłanych ofert Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzymuje 30%. Liczba punktów (procentów) będzie zaokrąglana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Punkty z wag sumuje się, wygrywa Oferent posiadający największą ilość punktów (procentów) ogółem.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych, hotelarskich oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, 7 kwietnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia. Firma Inwenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Warszawa, dn. 12 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012. dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu Wrocław, dn. 23.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LC/TWP/2012 dotyczące wynajmu sal warsztatowych, gabinetów na sesje coachingowe oraz zapewnienia cateringu w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo