Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:"

Transkrypt

1 Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: REGON: KRS: tel , ROZEZNANIE RYNKU NR RR/1/599/POKL / Podstawa prawna: Procedura rozeznania rynku w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami w PO KL I. ZAMAWIAJĄCY Lubelski Park Naukowo- Technologiczny S.A. Adres: ul. Dobrzańskiego 3, Lublin Telefon: , fax NIP: , REGON www: lpnt.pl Godziny urzędowania: od 8.00 do (od poniedziałku do piątku) II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych (CPV: ), na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Wzrost potencjału lubelskich mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

2 1. przewiduje się wynajęcie sal szkoleniowych w łącznym wymiarze 320 godzin zegarowych ( 40 dni x 8 godz.), 2. szkolenia będą odbywały się w weekendy (sobota i niedziela) zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń dostarczonym przez Zamawiającego na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego szkolenia, 3. wyposażenie sali: stabilne stoły, krzesła dla grupy co najmniej 12 osobowych w tym stół dla prowadzącego szkolenie, sprzęt multimedialny (ekran, projektor multimedialny), łącze internetowe,(stałe/wi-fi), tablice flipchart, mazaki, odpowiednie oświetlenie sztuczne, 4. zabezpieczenie obsługi technicznej sali i sprzętu, 5. miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i organizację usług cateringowych, 6. sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia, 7. Obiekt, w którym znajduję się sale szkoleniowe powinien posiadać dogodne położenie oraz parking, 3. Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po zakończeniu usługi szkoleniowej dla poszczególnych grup szkoleniowych. Płatność nastąpi w terminie 30 dni licząc do daty otrzymania rachunku/faktury przez Zamawiającego (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 4 salami szkoleniowymi. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 października 2013 r. V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU Wnioskodawca powinien przedstawić: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. b) podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. VI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3 Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia będą Wykonawcy, którzy: a) nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt V. b) złożą ofertę, która nie będzie obejmowała całości zamówienia. VII. KRYTERIA OCENY OFERT Cena brutto 100% - cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wygrywa najtańsza oferta. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najtańszą na realizację całości zamówienia. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: A) Kryteria podstawowe: KRYTERIA WAGA Cena 100% Sposób obliczenia ceny: 1. Ceną podlegającą ocenie jest cena oferty brutto. Aby obliczyć cenę oferty brutto należy w kosztorysie określić najpierw cenę jednostkową netto, a następnie wartość netto pozycji (jako iloczyn wielkości zamówienia oraz ceny jednostkowej netto elementów). W celu obliczenia wartości oferty brutto należy powiększyć wartość netto ogółem zamówienia o należny podatek VAT. 2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). 4. Ocena ofert według kryterium cena: Jedynym kryterium wyboru jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie). Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie: C n - cena najniższa brutto spośród ofert nieodrzuconych C d - cena brutto danej oferty C - punkty za cenę wyliczone dla danej oferty

4 VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty , przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. o., ul. Dobrzańskiego 3, Lublin do dnia 19 marca 2013 roku do godz (liczy się data wpływu) z dopiskiem: Oferta w ramach procedury rozeznania rynku - zasada efektywnego zarządzania finansami usługa wynajmu sal szkoleniowych. 2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informację na swojej stronie internetowej. X. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Beata Owczarczyk pod numerem telefonu oraz adresem XI. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

5 Załącznik Nr 1 OFERTA WYKONAWCY Do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, Lublin Nawiązując do ogłoszenia o procedurze rozeznania rynku na podstawie zasady efektywnego zarządzania finansami na usługę wynajmu sal szkoleniowych składam poniższą ofertę: 1. Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy:... NIP Wykonawcy:... REGON Wykonawcy:... Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:... Adres Wykonawcy:... Telefon:... Faks:... Poczta elektroniczna ( ):... Adres internetowy (URL): Data sporządzenia oferty Oferuję usługę wynajmu sal szkoleniowych (CPV: ), w ramach projektu Wzrost potencjału lubelskich mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznym wymiarze 320 godzin zegarowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę: Wartość zamówienia brutto zł.... L.p. 1. Usługa wynajmu sal szkoleniowych Ilość Cena netto / godzina zegarowa Cena netto łącznie Cena brutto/ godzina zegarowa Cena brutto łącznie 1. Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze (cło, VAT), koszty eksploatacyjne oraz udzielony przez firmę rabat. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;... (Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Na potrzeby projektu Wzrost potencjału lubelskich mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Dotyczy rozeznania rynku NR RR/1/599/POKL / Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo 1 ani osobowo z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A. w Lublinie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie lub osobami wykonującymi czynności w imieniu Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. w Lublinie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy.... (Miejscowość i data.).. (Podpis i/lub pieczęć Oferenta.) 1 Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się: - Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - Posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; - Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 Z dnia: 29.11.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi nagranie oraz emisja spotów reklamowych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo