ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości ,00 euro netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto"

Transkrypt

1 Przeworsk, r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości ,00 euro netto 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku przy ul. Krasickiego 54/16, NIP: , KRS: , zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zorganizowanie usługi zakwaterowania, cateringu oraz wynajmu sali szkoleniowej dla łącznej liczby 17 osób ( 15 uczestników oraz 2 trenerów) na 16 zjazdów (każdy zjazd 2 dni szkolenia) w ramach I i II Edycji Szkoły Animatorów w przedziale okresowym od r. do 31 sierpnia 2015 r. w związku z realizacją projektu pn: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dokonując wyboru wykonawcy Zamawiający stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi cateringu (Kod CPV usługa dostarczania posiłków), zakwaterowania (Kod CPV Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe) oraz wynajęcia sali szkoleniowej (Kod CPV Usługi wynajmu lub leasingu

2 nieruchomości innych niż mieszkalne) na potrzeby realizacji projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie podczas I i II Edycji Szkoły Animatorów. 1) ZAKWATEROWANIE a) I Edycja Szkoły Animatorów: Usługa polegająca na udzieleniu zakwaterowania świadczona będzie w okresie od dnia r. do dnia r. dla grupy 17 osób (15 uczestników + 2 trenerów) podczas następujących zjazdów: I zjazd: II zjazd: III zjazd: IV zjazd: V zjazd: VI zjazd: VII zjazd: VIII zjazd: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zajadów po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy. b) II Edycja Szkoły Animatorów: Usługa polegająca na udzieleniu zakwaterowania świadczona będzie w przedziale okresowym od 1 grudnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. dla grupy 17 osób (15 uczestników + 2 trenerów). Dokładne terminy zjazdów II Edycji Szkoły Animatorów uzgodnione zostaną z uczestnikami i przekazane do wiadomości Wykonawcy na miesiąc przed rozpoczęciem II Edycji Szkoły Animatorów.

3 Usługa polegająca na udzieleniu zakwaterowania podczas zjazdów I i II Edycji Szkoły Animatorów będzie obejmować zakwaterowanie uczestników oraz kadry w pokojach jedno, dwu oraz trzyosobowych z własnym węzłem sanitarnym. 2) WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ W RAZ ZE SPRZĘTEM PODCZAS ZJAZDÓW I I II EDYCJI SZKOŁY ANIMATORÓW Sala szkoleniowa powinna znajdować się w tym samym budynku, co zakwaterowanie (ewentualnie nie dalej niż 200 m od miejsca zakwaterowania) dla łącznej liczy 17 osób (15 uczestników + 2 trenerów). Sala powinna spełniać wszelkie normy określone w przepisach dotyczących bhp, p. poż. i przepisach porządkowych oraz posiadać wyposażenie w postaci rzutnika multimedialnego, ekranu, flipcharta, stołów i krzeseł a także mieć dostęp do Internetu.. 3) USŁUGA CATERINGOWA PODCZAS ZJAZDÓW I I II EDYCJI SZKOŁY ANIMATORÓW będzie każdorazowo obejmować całodniowe wyżywienie w tym: - dwudaniowy obiad (zupa, danie obiadowe, deser, sok) - pierwszego i drugiego dnia zjazdu, - kolację typu szwedzki stół pierwszego dnia zjazdu, -cztery przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasto, owoce) dwie pierwszego dnia zjazdu, dwie drugiego dnia zjazdu. Posiłek każdego uczestnika powinien odpowiadać wartością kaloryczną posiłkowi dorosłego człowieka oraz zawierać napój. Wykonawca zobowiązuje się do podania posiłków spełniających normy żywieniowe i kaloryczne przewidziane dla osoby dorosłej. Pozostałe warunki realizacji usługi cateringu: Wykonawca zamówienia: - zapewnia sztućce (łyżki, widelce, noże, łyżeczki), - zapewnia obsługę kelnerską,

4 - zapewnia zastawę stołową oraz zestawy przyprawowe i serwetki, - zobowiązany jest we własnym zakresie odebrać i zagospodarować odpady spożywcze (pokonsumpcyjne) powstałe w trakcie świadczenia usługi. - odpowiada odpowiednią jakość potraw zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 171, poz ze zm.). UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (osobno) na usługę cateringu, zakwaterowania i wynajmu sali. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na udzieleniu zakwaterowania wraz z wynajęciem w pełni wyposażonej sali szkoleniowej oraz cateringiem w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością uwzględniając ewentualne ustalenia negocjacji, w szczególności: a. Do przygotowania miejsc noclegowych zgodnie ze normami obowiązującymi placówki oferujące miejsca noclegowe. b. Przygotowanie oraz udostępnienie przez okres zjazdów sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla 17 osób. c. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia cateringu składającego się z menu opisanego w punkcie 2.II d. Posiłki zgodnie z rodzajem zamówienia i menu zawartego w punkcie 2.II dla wszystkich uczestników oraz trenerów będą dostarczone do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. e. Wykonawca zobowiązuje się do zabrania swoich rzeczy każdorazowo w dniu świadczenia usługi cateringowej, niezwłocznie po jej wykonaniu. f. Wykonawca zobowiązany jest podać posiłki zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych

5 w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 171, poz ze zm.). Usługa świadczona będzie na terenie powiatów włoszczowskiego oraz jędrzejowskiego. 3.PRZYGOTOWANIE OFERTY: Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (Zał. nr 1) oraz uzupełnić zał. nr 2, 3 i 4. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie (Załącznik nr 2). 3) Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3) Informacja na temat zakresu wykluczenia: Zamawiający tj. Fundacja Akademia Obywatelska nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6 Oferta musi zawierać następujące informacje: - pełną nazwę Oferenta oraz dane teleadresowe; - proponowaną cenę brutto oraz netto, która powinna obejmować koszt usługi polegającej na udzieleniu zakwaterowania w przeliczeniu na jedną osobę (osobodzień). Tryb udzielenia zamówienia: Fundacja Akademia Obywatelska jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową o dofinansowanie niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 r. 4.KRYTERIA OCENY OFERTY: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert oraz przypisanych do nich wag procentowych: Kryterium I Łączna cena oferty brutto 100 % Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium I: W kryterium I Łączna cena oferty brutto i netto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Liczba punktów = najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt. OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza ta, która uzyska największą łączną ilość punktów.

7 W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą. 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty prosimy składać do dnia r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do biura projektu): 1. owo: 2. osobiście w biurze Fundacji Akademia Obywatelska 3. pocztą na adres: Fundacja Akademia Obywatelska ul. Hetmańska 4/ 9 i Rzeszów 4. faksem na nr: Osoby do kontaktu: Agnieszka Gajowik, tel.: , 5. ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór formularza ofertowego; 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie ; 3. Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych.

8 Załącznik 1 Wzór formularza ofertowego, dn r.. Pieczątka oferenta Odpowiedź na Zapytanie ofertowe z dnia r. Na zorganizowanie usługi zakwaterowania, cateringu oraz wynajmu sali szkoleniowej dla łącznej liczby 17 osób (15 uczestników oraz 2 trenerów) na 16 zjazdów (każdy zjazd 2 dni szkolenia) w ramach I i II Edycji Szkoły Animatorów w przedziale okresowym od r. do 31 sierpnia 2015 r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszą propozycję cenową wg specyfikacji: Koszt usługi polegającej na udzieleniu zakwaterowania oraz wynajęcia sali szkoleniowej Opis przedmiotu zamówienia Koszt usługi polegającej na udzieleniu zakwaterowania osobodzień (łączna liczba 272) Koszt wynajęcia sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem 1 godzina Koszt usługi wynajęcia sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem na łączną liczbę 192 h Stawka brutto (w zł) Stawka netto (w zł)

9 Koszt całodziennej usługi cateringowej w przeliczeniu na jednego uczestnika w ciągu jednego dnia zajęć: Stawka brutto (w zł) Stawka netto (w zł) Koszt usługi cateringowej w przeliczeniu na jedną osobę w ciągu jednego dnia zajęć (osobodzień).. (miejscowość i data). (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

10 Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r. prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Fundację Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku przy ul. Krasickiego 54/16 niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: a) Posiadamy wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia; b) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; c) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; d) Nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego przez Zamawiającego postępowania Zapytania ofertowego z dnia r Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art k.k... (Miejscowość i data)... (Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

11 Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych. Pieczątka oferenta Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych Zorganizowanie usługi zakwaterowania, cateringu oraz wynajmu sali szkoleniowej dla łącznej liczby 17 osób (15 uczestników oraz 2 trenerów) na 16 zjazdów (każdy zjazd 2 dni szkolenia) w ramach I i II Edycji Szkoły Animatorów w przedziale okresowym od r. do 31 sierpnia 2015 r. w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2014 r. prowadzone zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Fundację Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku przy ul. Krasickiego 54/16 niniejszym oświadczamy, że Oferent tj. (pełna nazwa Oferenta, adres) nie jest powiązany z Zamawiającym tj. Fundacją Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku przy ul. Krasickiego 54/16 lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

12 opieki lub kurateli. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art k.k. (Miejscowość i data).. (Pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług cateringowych i wynajem sal szkoleniowych świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez LUX

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, 7 kwietnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Opis przedmiotu zamówienia. Firma Inwenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie:

III. Termin realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 21/213, szkolenie realizowane w Warszawie w terminie: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo