ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014"

Transkrypt

1 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, REGON: NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór firmy świadczącej usługi kompleksowej realizacji materiałów szkoleniowych (filmy i prezentacje multimedialne) w ramach projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja nr umowy UDA-POKL /10. I. Informacje o zamawiającym: Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, REGON: , NIP: II. Opis przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo) (Filmy wideo) Przedmiotem zapytania jest realizacja materiałów dydaktycznych w postaci filmów szkoleniowych oraz prezentacji multimedialnych. Zostaną one przygotowane do pracy z nauczycielami opiekunami praktyk, umożliwiając przygotowanie ich do roli opiekunów praktyk studentów według nowej koncepcji kształcenia praktycznego. Treści filmów edukacyjnych wzmacniać będzie przekaz o równości szans. Materiały dydaktyczne będą przekazane opiekunom praktyk i/lub dyrektorom placówek, w których realizowane będą praktyki oraz udostępnione na stronie internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Filmy przygotowane zostaną w ramach realizacji projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres zadań wykonawcy: Zrealizowanie 8 filmów (5-10 minutowych) i 4 prezentacji multimedialnych (maksymalnie 45 slajdów) do dwóch tematów: Wprowadzenie do organizacji praktyk oraz Rozwój psychospołecznych kompetencji nauczyciela. Stworzenie scenariuszy filmów oraz planu prezentacji.

2 Realizacja zdjęć w uzgodnionych z zamawiającym miejscach (organizacja planu filmowego, zapewnienie sprzętu rejestrującego materiał filmowy, oświetlenia, ekipy realizatorskiej, zespołu merytorycznego, makijarzysty/ki, rekwizytów). Montaż materiałów filmowych (w tym ścieżka dźwiękowa, animacje, nagrania lektorskie, poprawki montażowe, przygotowanie filmów w formatach uzgodnionych z zamawiającym). Przygotowanie 4 prezentacji (grafika, treść). Powielenie materiałów dydaktycznych 250 sztuk (CD z nadrukiem w opakowaniu). Sposób realizacji: Filmy zostaną przygotowane w oparciu o merytoryczny materiał przedłożony przez zamawiającego. Scenariusz przygotowania filmów oraz projekt prezentacji zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. Filmy na etapie montażu będą konsultowane z zamawiającym. Uczestnikami nagrań będą nauczyciele akademiccy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowy cywilnoprawne z nauczycielami na uczestnictwo w nagraniu. Wykonawca zbierze od uczestników nagrań zgody na udział w nagraniach, przetwarzanie informacji oraz publikowanie. Liczba dni zdjęciowych: nie więcej niż 5. Miejsce nagrań: województwo dolnośląskie. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 06 października Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w realizację prac oraz wnoszenia poprawek na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Filmy i prezentacje powinny odznaczać się następującymi cechami: Zgodnością z treściami przekazanymi przez realizatora projektu autorów koncepcji szkoleń. Adekwatnością stylu filmu (koncepcja, muzyka, lektor) do grupy docelowej projektu. Warunki dodatkowe: Filmy i prezentacje muszą zawierać informację dot. finansowania projektu - należy bezwzględnie zawrzeć informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostarczać grupie docelowej naucycielkom/nauczycielom rzetelnej informacji o projekcie. Materiały dydaktyczne muszą zawierać informację Publikacja bezpłatna. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek, korekty treści zawartych w filmie, jak również wniesienia uwag o charakterze merytorycznym oraz stylistycznym do przygotowanego filmu. Poprawki te muszą zostać naniesione przez Wykonawcę, a następnie cały materiał powinien zostać przekazany jeszcze raz przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania praw autorskich do wyprodukowanych materiałów dydaktycznych Dolnośląskiej Szkole Wyższej zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.

3 III. Wymogi formalne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: Posiadają zasoby rzeczowe i osobowe niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ofercie. Złożą ofertę w określonym w zapytaniu ofertowym terminie. W ciągu trzech lat, przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego wykonali minimum jedną usługę o wartości minimum ,00 pln brutto, polegającą na realizacji filmów szkoleniowych lub informacyjnych, promocyjnych, reportaży. IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia: Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1. Dopuszcza się inną formę pod warunkiem zachowania wszystkich danych zawartych w załączniku 1. Do oferty należy dołączyć podpisane: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w postępowaniu (załącznik nr 2). Oświadczenie o posiadaniu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3). Potwierdzenie wykonania minimum jednej usługi o wartości minimum ,00 pln brutto, polegającej na realizacji filmów szkoleniowych lub informacyjnych, promocyjnych, reportaży. VI. Kryteria oceny oferty: A. Formalne Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie kryteriów opisanych w punkcie III, złożenie oferty w terminie określonym w pkt. VIII. Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. B. Merytoryczne Kryteria oceny oferty: a) Cena 60% b) Doświadczenie 40%

4 VII. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów merytorycznych: Ocena cząstkowa w danym kryterium jest wynikiem iloczynu uzyskanych punktów i wagi w danym kryterium (wyrażonej procentowo). Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając oferentom w każdym kryterium punkty w skali od 0 do 6. Wagi wskazane są w punkcie VI oferty. Szczegółowe zasady przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach: a) Cena Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru: Oc = (2*Cbp-Cmin-Co)/(2*(Cbp-Cmin))*O. Oc ocena punktowa ceny danej oferty. Cbp cena maksymalna wśród złożonych ofert. Cmin cena minimalna wśród złożonych ofert. Co cena danej oferty. O maksymalna ocena 6. Waga oceny to 60%. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 3,6. b) Doświadczenie: Realizacja filmów szkoleniowych lub informacyjnych, promocyjnych, reportaży. Ilość usług zleconych: powyżej 5 6 pkt. od pkt. jeden 2 pkt. brak 0 pkt. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w kryterium wynosi 6,0 pkt. Waga kryterium to 40%. Maksymalna ocena cząstkowa w tym kryterium wynosi 2,4 pkt. Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych. Wybór wykonawcy dokonany jest na podstawie końcowej oceny ofert. Najkorzystniejsza jest ta, która uzyska najwyższą ocenę w rankingu. VIII. Miejsce i termin składania oferty: Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie oraz na tablicach Biura Projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja, Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9 lok. 36, I piętro, Wrocław. Osoby zainteresowane proszone są o doręczenie osobiste lub przesłanie dokumentów na adres: Biuro Projektu, ul. Wagonowa 9,, pok. 36 do 10 września 2014 roku. Ocena ofert oraz wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 11 września 2014 roku na stronie internetowej oraz przesłany do oferentów na podane adresy owe. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent zastrzega sobie prawo anulowania zapytania bez podania przyczyn.

5 IX. Dodatkowe informacje: Zapytania ofertowe dotyczące realizacji usługi ogłoszone zostało w ramach projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu nr umowy UDA-POKL /10. Dodatkowych informacji formalnych udziela Kierownik Projektu Izabela Beno pod numerem telefonu 71/ oraz adresem owym Wrocław, 27 sierpnia 2014 r. KIEROWNIK PROJEKTU Izabela Beno

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo