Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane"

Transkrypt

1 ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXXIX(2003) Zdzisław Skupień(Kraków) Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane 1. Wstęp. Matematyka jest niewątpliwie procesem społecznym społecznym procesem gromadzenia zobiektywizowanej informacji. Niezawodnym polem jej zastosowań jest więc dydaktyka. Tej zaś ma służyć poniższe zestawienie inspirujących krótkich dowodów i przypomnienie oraz skorygowanie kilku informacji historycznych. Chociaż twierdzenie Cantora-Bernsteina nie zależy od pewnika wyboru, żaden z dowodów nie jest konstrukcyjny w sensie algorytmicznym, bo skończona liczba kroków nie musi wystarczyć dla uzyskania bijekcji. Kontrowersje wokół służebności rozważanego twierdzenia o bijekcji względem pojęcia liczby są celowo przypomniane. Artykuł niniejszy jest również odpowiedzią na matematyczno-merytoryczne uwagi w liście prof. J. Mioduszewskiego[23]. 2. Dowody iteracyjne. Przechodząc do matematyki, dla dowolnych zbiorówaibzałóżmy,żeistniejąiniekcje:a BorazB A.Twierdzenie Cantora-Bernsteina orzeka, że: (α)istniejebijekcjaodjednegozezbiorówa,bnadrugi. DowódD1.Wystarczyzałożyć,żeżadnaztychiniekcjiniejestbijekcją. Załóżmy więc, że zbiór B jest podzbiorem właściwym zbioru A, gdyż zamiast wyjściowego zbioru B możemy rozważyć jego iniektywny obraz zawartywa.niechf:a Bbędziedanąiniekcją(gdyB A).NiechC oznaczazbiórtychy A,dlaktórychistniejąx A\Binieujemnaliczba n,takieżey=f n (x),gdzief n oznaczan-tąiteracjęiniekcjif,przyczym f 0 jestidentycznością.zatema\b Cidlakażdegoy Cjednoznaczniewyznaczonesąin,ix,anadtof[C] C(cowięcej,f[C]=B C oraza\c =B\f[C]).Stąduniainiekcjif zacieśnionejdozbioruc orazidentycznościnaa\cjestbijekcją,powiedzmyh,odzbioruana B,h=f C id A\C. W powyższym dowodzie(i poniżej) dla odwzorowania ϕ, ϕ = ϕ( ), symbolϕ[ ]oznaczaprzedłużenieϕnazbiory,np.f[c]jestobrazemzbioruc poprzezf.

2 86 Z. Skupień Analogiczny dowód wykorzystujący dodatkowo podział zbioru A na orbity odwzorowania f podaje Mioduszewski w swoim artykule[22] z r. 1998, cytując tylko Papy ego(1964) jako autora analogicznego dowodu. Dowód D1 można zaś wywieść z artykułu[29] Reichbacha(z Wrocławia) opublikowanego w Colloquium Mathematicum w roku Reichbach późniejmeirreichaw(p.notawzestawiezżałobnejkarty w[39](2000); Reichaw-Reichbach u Leetcha w[12]) nie cytując żadnych źródeł, podaje dowód(którego skrótem jest D2 poniżej) w istocie następującej wersji(β) twierdzenia-hipotezy sformułowanej przez Cantora w 13 prac[6, 7] już wroku1883(powtórzonejw[8, 2](1895),gdziejestteżwersja standardowa równoważnie sformułowana powyżej jako(α)): (β)jeżelim M MizbioryM,M sąrównoliczne,tosąonerównolicznezdowolnymzbiorempośrednimm. Dowód D2.Dladanejbijekcjif:M f[m],gdzie(m :=)f[m] M,rozważmydowolnyzbiórE M\f[M]anastępnieS:=E f[e] f[f[e]]...zauważmy,żes=e f[s],skądf[m]\s=f[m]\f[s]= f[m\s],ponieważfjestiniekcją.wtedyf :=id S f (M\S)jestbijekcją M E f[m]. WoznaczeniachdowoduD1:M=A,E f[m]=b A.Nadtozbiory C i S z tych dowodów są identycznie konstruowane poprzez rekursję, wychodzącodrozłącznychzbiorówodpowiednioa\bie =B\f[A]. JednakżezbioryCiSniemusząsiędopełniaćdoAidlategobijekcjef, h:a Bmogąbyćróżne.Różnebowiemmogąbyćteżbijekcjewpełni wyznaczone przez dane dwie iniekcje.(w D1 jedną z danych iniekcji jest po prostu tożsamość na zbiorze B). Ciekawszezaś,żedowódD1jestwywiedzionyzpracyCoxa[10]zr Dowód D1 jest ulepszoną adaptacją(z zachowaniem i metody, i standardowych oznaczeńa,b,f,h)dowodulematu,wktórymzakładasiębezpośrednio,żeb A.DodowoduD1włączonazostałaistotnauwaga,że f[c]=b C.Reichbach(iniktinny)niejestjednakcytowanyprzezCoxa. W komentarzu[12, s. 1104] przytoczono tekst J. F. Leetcha(pomijający nazwisko Cox), że dowód Coxa jest bardzo podobny do podanego przez M. Reichawa-Reichbacha. Dopiero poprzez ten komentarz dotarłem niedawno i do Coxa, i do Reichbacha-Reichawa(tu nazwisko nowe, Reichaw, po łączniku za starym jest napisane wg polskiej tradycji). Przedstawmy zatem bardzo krótką wersję dowodu, która jest ulepszonym(ale i zbyt sformalizowanym) skrótem dowodu Coxa. Cox unika iteracji złożenia g f dzięki wspomnianemu lematowi. Dowód D3.Załóżmy,żezdanychiniekcjif:A Borazg:B A żadnaniejestbijekcją,irozważmyiniekcjęg f:a Aorazpodzbiór

3 zbioru A: Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane 87 A A :=A\g[B] (g f)[a\g[b]]...= (g f) i [A\g[B]]. Wtedyodwzorowanieh:=f A A g 1 (A\A A ):A Bjestbijekcją, ponieważ(g f)[a A ]=g[b] A A istądf[a A ]=g 1 [A A ],nadtoa\a A = g[b]\a A,azatemg 1 [A\A A ]=B\f[A A ]. Dowód ten pokazuje, w jakim sensie bijekcja h jest w pełni wyznaczona przez dane iniekcje. Równoliczność danych zbiorów jest wynikiem ich dwupodziałównaczęściparamirównoliczne(jednąztychdwuparjesta A i f[a A ]).Analizującwcześniejopublikowanedowody,awszczególnościdowódJ.Königa[19],fakttenzauważyłiuogólniłBanach[1],anastępnie wykorzystał wraz z Tarskim w ich paradoksalnej konstrukcji skończonego podziału kuli, z którego izometrie o rozłącznych dziedzinach wytwarzają dwie kopie tej kuli. Następny dowód wykorzystujący równolegle rekursje z dowodów D1 i D2 zainspirowany jest dowodem z monografii Jecha[15](1973), w którym na każdymkrokuiteracjitylkozacieśnieniah=fsąkonstruowane,zaśh= iddlapozostałychx.korzystasięzfaktu,żedladowolnejiniekcjifzachodzirównośćf[m\s]=f[m]\f[s],por.dowódd2.dowódpokazuje,że rekursywna konstrukcja jest niealgorytmiczna wymaga nawet nadskończeniewielu(tzn.ω+1)kroków,abywyznaczyćpozostałex.dowódujecha jest prostszy, ale poniższy dowód sugeruje równie prostą wersję, na każdym krokuktórejmogąbyćokreślanetylkozacieśnieniah=id,adopierona końcu h = f dla pozostałych x. Zaletą poniższego dowodu jest wskazanie, że bijekcja h może mieć dwie definicje. DowódD4.Wystarczyzałożyć,żef:A BjestiniekcjąorazB A. Konstruujemydwaciągizbiorów(A n )i(b n )wgschematua 0 :=A,B 0 :=B orazs n :=f[s n 1 ],gdzies=a,b.jeśliprzyjmiemy f(x) dlax A n \B n,ndowolne, h(x)= x dlax B n \A n+1,ndowolne, x(albo f(x)) dla wszystkich pozostałych x, toh:a Bjestbijekcją(ewentualniejednązdwumożliwych). 3. Dowody grafowo-relacyjne. Warto podać spostrzeżenie, że(wbrew stwierdzeniu Bernsteina w[3, s. 121]) bijekcja h na ogół nie jest jednoznacznie wyznaczona przez iniekcje f i g. Spostrzeżenie to(bez odsyłacza do Bernsteina) znajduje się w słynnej teoriografowej monografii[18] z r węgierskiego matematyka D. Königa w dowodzie twierdzenia I 12 o pokojarzeniach(de facto 1-faktorach) w drogach nieskończonych i cyklach parzystych. Twierdzenie to wykorzystane jest w multigrafowym dowodzie i=0

4 88 Z. Skupień twierdzenia Cantora-Bernsteina w części VI 3 monografii, p. analogiczny grafowy dowód u Bertranda i Horáka[4]. Wyżej wspomniany podział na orbity jest tam podziałem na reprezentujące je nieskierowane drogi i cykle. Jednakże warto i należy zauważyć, że te podziały uzyskuje się, stosując pewnik wyboru. Mój dowód w nocie [34](aletakżeidowódPapy ego)wterminachstrzałekidróg(tj.relacji reprezentujących iteracje iniekcji) można interpretować jako analogiczny dowód digrafowy. Równoliczność danych zbiorów A, B uzyskuję(podobnie jak Halmos[13]) dzięki ich trójpodziałom, które da się skonstruować bez użycia pewnika wyboru. Można uznać, że dowodami w ogólności grafowymi są te, w których rozważa się poszczególne elementy i ciągi albo raczej drogi, czyli specjalne relacje, tworzone z kolejnych obrazów tych elementów. Już w r pierwszy taki dowód opublikował Jules König[19](Julius König w niemieckiej publikacji swego syna[18]). Dowód ten lakonicznie skomentowany w artykule przeglądowym[21, s. 194] jako oryginalny, raczej długi, prowadzony metodą tam i z powrotem wart jest przypomnienia. Przecież zainspirował on ibanacha,isierpińskiego[33],i oczywiście D.Königa(którynadto wswoimartykule[17,s.130]wfund.math.(iwmonografii)pisze,że wynik Banacha jest implicite, a dowód Banacha w zasadzie, taki sam jak u ojca). J. König świeżo pod wrażeniem opublikowanych zarzutów Poincarégo[27] odnośnie ówczesnych podstaw logiki, arytmetyki i teorii mnogości (jest tam zarzut stosowania liczb zanim zostały zdefiniowane, w szczególności stosowania(nieweryfikowalnej?) indukcji zupełnej, i zarzut błędnego koła w definicjach liczby naturalnej, por.[28]: Księga 2, Rozdz. IV.V oraz III.VI) stara się unikać zarówno liczenia jak i(zresztą bezskutecznie) rekursji. Oto twierdzenie i(nieznacznie skrócony) dowód Königa, gdzie jest ówczesnym oznaczeniem(też u Sierpińskiego) relacji równoliczności zbiorów: (α )JeśliX Y 1 i Y X 1,gdzieX 1 Xi Y 1 Y,toX Y. DowódD5.ZdanieX Y 1 oznaczaregułę(i),żekażdyelementx X wyznaczajedyney Y 1,inaodwrót:temuyodpowiadatox[przyczym wszystkiey Y 1 sąużyte Z.S.].PodobnieY X 1 oznaczaanalogiczną regułę(ii).weźmywięcdowolnyelementx 1 X.Wg(I)zx 1 otrzymujemy następniky 1 Y,temuy 1 zgodniez(ii)odpowiadanastępnikx 2 X 1 itd.jeślix 1 X 1,towg(II)istniejey 0 Ybezpośredniopoprzedzającex 1 wciągu,iciągprzedłużamywlewo,aleniejesttomożliwe,gdyx 1 X\X 1. Ostatecznie są trzy możliwości: (i)ciągmapoczątekwx,(ii) początekwy,(iii)ciągniemapoczątku, czyli jest stale przedłużalny w lewo. Nadto dla różnych x X odpowiadające ciągialbomajątensamelementjakowyrazwobuciągachiwtedyciągi są identyczne, albo nie(czyli są rozłączne). Wśród ciągów może być ciąg

5 Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane 89 okresowyiniemaonpoczątku.dlaustanowienia,żex Y,mającdowolny x 1 Xiodpowiadającyciąg,wprzypadku(i)lub(iii)elementowix 1 przyporządkowujemyjegonastępniky 1 wciągu,zaśwprzypadku(ii) jegopoprzedniky 0. Zatem dowód ten nie jest długi, ale podobnie jak zupełnie analogiczne dowody: Papy ego(w terminach relacji, tj. następstw strzałek) i Mioduszewskiego zależy on od pewnika wyboru, który gwarantuje konstrukcję podziałuuniix Ynarozważaneciągi.Halmos,któryteżniecytujeJ.Königa, konstruuje te same ciągi co König, a następnie trójpodziały i dwupodziały, Banach uzyskuje zbiory wyrazów tych ciągów za pomocą przecięć zbiorów, Sierpiński zaś rozważa ciągi utworzone tylko z poprzedników u Königa. Dowód Papy ego zasługuje na uwagę jako dowód czysto relacyjny. Nadto książka Papy ego rzetelnie napisana i znakomicie kolorowo ilustrowana jest zadziwiającym dowodem optymizmu dydaktycznego zarówno autora jak i belgijskiego ministerstwa edukacji. Przeznaczona dla uczniów letnich ale z programem eksperymentalnym, wypracowanym pod auspicjami UNESCO i już wcześniej realizowanym przez kilka lat, książka ta zgrabnie i precyzyjnie omawia teorię mnogości, grupy permutacji i przekształceń geometrycznych, pierścień liczb całkowitych, system dwójkowy, algebrę wektorów, kończąc na grupach abstrakcyjnych. Zawiera wkładki z portretami i życiorysami kilku matematyków, w tym Cantora, ale twierdzenie Cantora- Bernsteina(jako stwierdzenie, proposition) przypisuje tylko Bernsteinowi (podobnie czyni Poincaré w[27]). 4. Dowód nieiteracyjny. Wszystkie dowody wyżej omawiane lub wzmiankowane wykorzystują rekursje. Z rekursji korzysta oryginalny dowód A. Zelevinsky ego[35] opublikowany jako jeden z dowodów doskonałych w książce Dowody z Księgi Aignera i Zieglera(1998, 2001). Nierekursywny dowód podaje monografia[16, ss ]. Poniżej podaję nierekursywną wersję swojego dowodu z[34] korzystającą z pewnego ogólnego lematu(w którym odwzorowanie jest dowolne, niekoniecznie iniektywne). Sam lemat i jego dowód sugerują uproszczenia dowodu z monografii[16]. Lemat. Jeśli X jest dowolnym zbiorem, Z dowolnym podzbiorem, Z X, oraz ϕ: X X dowolnym odwzorowaniem, to istnieje najmniejszy zmożliwychpodzbiórc Z Xtaki,żeC Z =ϕ[c Z ] Z. Dowód. Zauważmy,żeC Z =,dokładniegdyz=.niech S Z ={C X: ϕ[c] CorazZ C}. StąddlakażdegoelementuC S Z zbiórc :=ϕ[c] Zjestoczywiście podzbioremzbioruc.dlategoϕ[c ] ϕ[c] C,azatemC S Z.PonieważzaśS Z jestrodzinąpodzbiorów(alerównieżs Z,boX S Z ),więc

6 90 Z. Skupień zbiórc Z := S Z jestjednoznacznieokreślony.udowodnimy,żec Z S Z. MianowicieC Z jestnadzbioremdlazoraz [ ] ϕ[c Z ]=ϕ C ϕ[c] C=C Z, C S Z C S Z C S Z gdzieobierównościwynikajązdefinicjic Z,inkluzjezaśzsubmultyplikatywnościϕ[ ]izmonotonicznościoperacjiprzecinania.stądc Z jestnajmniejszymelementem(wsensieinkluzji)ws Z,azatemC Z =(C Z ) =ϕ[c Z ] Z. Powyższy lemat i jego dowód prosto i nieco ogólniej ujmują DedekindowąideęnierekusywnegookreśleniazbioruC Z,nazwanegoprzezDedekinda łańcuchem podzbioru Z. Idea ta jest wykorzystana w klasycznych dowodach Dedekinda[9, s. 449](1932, w nieopublikowanym wcześniej liście (1899) do Cantora) i Zermela[38](1908, p. też eleganckie sformułowanie tegodowoduuhausdorffa[14,s.50](1914)),aupeana(1906,bezcytowania Dedekinda) jest metodą przedstawiania unii iterowanych obrazów jako przecięcia podzbiorów. Zatem lemat niezależnie od aksjomatu wyboru dowodziistnieniauniic Z = i=0 ϕi [Z]. Uwaga. ModyfikującdefinicjęrodzinyS Z wpowyższymdowodzie, możemy uzyskać istnienie najmniejszych podzbiorów: C Z =ϕ [C Z ] Z, C± Z =ϕ[c± Z ] ϕ [C ± Z ] Z, gdzieϕ [ ]oznaczaprzejściedoprzeciwobrazupoprzezϕ,zaśc ± Z jestunią orbit elementów zbioru Z. Dowód D6.Wystarczyokreślićbijekcjęh:A Bzapomocądanych iniekcjif:a Big:B A,tylkogdyanif,anigniesąbijekcjami.Dla ułatwienia prezentacji(i umożliwienia wizualizacji) załóżmy, że zbiory A, B są rozłączne(bo rozłączne są równoważne zbiory A { }, B {{ }}). Zatem napewnychpodzbiorachzbiorua,powiedzmya A ia B owłasnościach A A A\g[B]ig 1 [A B ] B\f[A],musibyćodpowiednioh=fnaA A ih= g 1 naa B.Powyższylematumożliwiaznalezienienajmniejszychtakich podzbiorów, a to może prowadzić do dwóch wersji bijekcji h. Stosujemy bowiemlemat,przyjmującϕ=g f XorazC Z =:A A dlaz=a\g[b] ix=a,awtedybijekcjahmożebyćnastępującąuniązacieśnień:h= f A A g 1 A\A A. JeślizaśC Z =:A B dlaz=g[b\f[a]]ix=a\a A,tohmożemieć następującądrugąwersję:h=g 1 A B f A\A B. ZatemjeślizbiórA C :=A\(A A A B )jestniepusty,tonaa C albo h=f A C alboh=g 1 A C,p.rys.

7 Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane 91 RozważanezbioryA A ia B uzyskujesięrekursywnie: A A = (g f) i [A\g[B]],A B = (g f) i [g[b\f[a]]]. i=0 Tezbiorymożnaokreślićteżzapomocąistnieniadrógwrelacjiφ:=f g, która jest zbiorem strzałek między elementami zbioru A B. Drogą, powiedzmya z,czylidrogąodelementuadoelementuz,nazywamy(skończony) zbiór strzałek(podzbiór relacji φ) tworzących następstwo strzałek: a b,b c,...,x y,y z;ewentualnietylkoa zalbo dlaz=a. Mówimy, że dwa elementy są połączalne, jeśli istnieje droga od jednego z nich dodrugiego.zatema A ia B tozbioryelementówwa,któresąpołączalne odpowiednioza\g[b]izb\f[a];a C zaś toresztaelementówwa.stąd, ponieważkażdyelementjestkońcemconajwyżejjednejstrzałki,zbiorya A ia B sąrozłączne. 5. Jeszcze trochę historii. Ponieważ literaturowe odwołania i do Bernsteina, i do nieco późniejszych prac bywają błędne, podkreślmy, że Bernstein nieopublikowałswojegodowoduzr.1897nawetwswojejrozprawiezlat 1901, Podaje w niej jedynie, że jego dowód opublikował Borel(1898) oraz Schönflies(1900), i że inny dowód podał Zermelo(1901)(przy czym sam Zermelo nie cytuje później swego dowodu). Bernstein cytuje tylko anons [31](1896)(zresztą błędnego) dowodu Schrödera. 29 sierpnia 1899 Dedekind przesłał Cantorowi swój ww. dowód, a w odpowiedzi już następnego dnia Cantor napisał, że Schröder przedstawił swój dowód jesienią 1896 na konferencjiwefrankfurcienadmenemiżeopublikowałgow[32,ods.337] oraz że młody Bernstein przedstawił swój dowód około Wielkanocy 1897 na seminarium w Halle. Wszystko wskazuje, że Bernstein przygotowując przedruk[3](1905) swojej dysertacji nie wiedział, że dowód Schrödera nie jest poprawny. Błąd wykrył Korselt, który w maju 1902 przesłał kontrprzykład oraz swój dowód twierdzenia(β) najpierw Schröderowi, potem po otrzymaniu od niego szybkiej odpowiedzi do Mathematische Annalen również jeszcze tegoż maja. Redakcja Math. Ann. opublikowała drugą i=0

8 92 Z. Skupień wersję[20]tejpracy(zroku1910),wktórejkorseltstwierdza,żebłądnie jest znany, oraz cytuje dawną odpowiedź Schrödera. Schröder już wcześniej wykrył swój błąd, latem lub jesienią roku 1901 powiedział o nim Maxowi Dehnowi, przyjacielowi Bernsteina, i obiecał zawiadomić Cantora, ale listu zaczętego1.ix.1901 nieukończył...schröderbyłautoremznanego podręcznika z algebry i logiki, p. cytat u Zermela w[38]. A opublikowany dowód Korselta to dowód Mioduszewskiego, tyle tylko że zamiast o orbitach Korselt mówi o cyklach i łańcuchach(tj. drogach). Korselt też nie cytuje Königa, ale twierdzi, że podobne(?) dowody znaleźli później Zermelo ipeano,iżejegodowódteżniewykorzystujeliczbiindukcjizupełnej. Na koniec uwag historycznych podkreślmy, że dowody Zermela[38](1908) i Peana[25](1906) są niezależne. W styczniu 1906 Zermelo wysłał swój dowódpoincarému,któryw[27]jużwmaju1906przytoczyłidowódbernsteina, i Zermela, dyskwalifikując oba Bernsteina za rekurencję, Zermela za rzekome błędne koło. W swoim artykule[37] Zermelo nie zarzuca Peanowi plagiatu, lecz wyraża żal, że ten, polemizując w[26] z artykułem Poincarégo, przytacza swój dowód, nawet nie wspominając o analogicznym dowodzie Zermela u Poincarégo jakby dlatego, aby następnie zwalczanie aksjomatu wyboru tym dobitniej kierować ku Zermelowi. Dopiero w komentarzu przy swoim dowodzie w[38](1908) Zermelo stwierdza, że wykorzystał metodę łańcuchów Dedekinda[11], zaś w komentarzu[9, s. 451] do ww. listu do Cantora z dowodem Dedekinda słusznie podkreśla, że te dowody różnią się nieistotnie. Faktycznie tylko oznaczeniami(!). Reasumując, o nierekurencyjnym dowodzie twierdzenia Cantora-Bernsteina, wykorzystującym analogonpowyższegolematu,możnawięcmówić,żeto Dowód DPZ (Dedekinda-Peana-Zermela). Nie twierdzę, że ten ostatni dowód(niewątpliwie najlepszy w sensie logiki) należy wykładać adeptom matematyki. Teoria mnogości w ramach wstępu do matematyki ma poszerzyć i ugruntować znajomość języka struktur matematycznych. Subtelności warto jednak przynajmniej wzmiankować. Przecież ambicją matematyków-mnogościowców jest skonstruowanie prawie całego bogactwa matematyki, np. bogactwa struktur liczbowych, w ramach teorii mnogości. Jeśli więc dowód twierdzenia Cantora-Bernsteina, które ma posłużyć do zdefiniowania i uporządkowania liczb kardynalnych, skażony jest użyciem liczb(np. ciągów), to warto wspomnieć o remedium. Przy okazji owym adeptom znającym ciągi uzasadni się celowość korowodów z definicją par itp. niby-ciągów.

9 Twierdzenie Cantora-Bernsteina dowody znane-nieznane 93 Bibliografia [1]S. Banach, Unthéorèmesurlestransformations biunivoques,fund.math.6 (1924), [2]F.Bernstein,Inaugural-Dissertation,Göttingen,1901(p.niecozmienionyprzedrukw[3]). [3]F.Bernstein,UntersuchungenausderMengenlehre,Math.Ann.61(1905), [4]E. Bertram, P. Horák, Someapplicationsofgraphtheorytootherpartsof mathematics, Math. Intellig. 21(1999), [5]E. Borel, Leçonssurlathéoriedesfonctions,Gauthier-Villars,Paris,1898. [6] G. C a n t o r, Ueber unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten, Math. Ann. 21 (1883), (przedruk w[7, 9]). [7] G. C a n t o r, Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Ein mathematisch-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen, Leipzig, [8]G. Cantor, BeiträgezurBegründungdertransfinitenMengenlehre,Math.Ann. 46(1895), (przedruk w[9]; tł. na ang. i red. Ph.E.B. Jourdain: Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers, Dover, New York, 1915). [9]G. Cantor, GesammelteAbhandlungen,red.E.Zermelo,Springer,Berlin,1932. [10]R.H. Cox, AproofoftheSchroeder-Bernsteintheorem,Amer.Math.Monthly76 (1968), 508. [11]R. Dedekind, WassindundwassollendieZahlen,Braunschweig,1888. [12]D.Drasin,R.Gilmer,Complementsandcomments,Amer.Math.Monthly79 (1971), [13]P.R. Halmos, NaiveSetTheory,VanNostrandReinholdCo.,NewYorketal., [14]F.Hausdorff,GrundzügederMengenlehre,VerlagvonVeit&Co.,Leipzig,1914. [15]T.J. Jech, TheAxiomofChoice,North-Holland,Amsterdam;Amer.Elsevier, New York, [16]W. Just, M. Weese, DiscoveringModernSetTheory.I:TheBasics,Amer. Math. Soc., [17]D. König, Surlescorrespondances multivoquesdesensembles,fund.math.8 (1926), [18]D.König,TheoriederendlichenundunendlichenGraphen,Akad.Verlag.,Leipzig, 1936(przedruk: Teubner Verlag., Leipzig, 1986). [19]Jules König (cyt.jakojuliusw[18]),surlathéoriedesensembles,c.r.acad. Sci. Paris 143(1906), [20]A.Korselt,ÜbereinenBeweisdesÄquivalenzsatzes,Math.Ann.70(1911), [21]R. Mańka, A. Wojciechowska, OdwóchtwierdzeniachCantora,Wiadom. Mat. 25(1984), [22]J. Mioduszewski, TwierdzenieCantora-Bernsteina znanydowódzapisany inaczej, Matematyka 4 98(272), rok 51(1998), [23]J. Mioduszewski, WsprawieartykułuZ.Skupienia(ListdoRedakcji),Wiadom. Mat. 37(2001), [24] Papy(avecF.Papy),Mathématiquemoderne,Wyd.M.Didier,Bruxelles Paris, [25]G. Peano, SupertheoremadeCantor-Bernstein,Rend.delCircoloMatematicodi Palermo 21(1906),

10 94 Z. Skupień [26]G. Peano, SupertheoremadeCantor-Bernstein,RivistadiMatematica8(no.5), [27]H.Poincaré,Lesmathématiquesetlalogique,Rev.deMetaphysiqueetdeMorale 14(1906) [28]H. Poincaré (tł.m.h.horwitz),naukaimetoda,nakładj.mortkowicza,warszawa, 1911, G. Centnerszwer; Lwów, Księgarnia H. Altenberga. [29]M. Reichbach (późniejreichaw),unesimpledémonstrationduthéorèmede Cantor-Bernstein, Colloq. Math. 3(1955), 163. [30]A. Schoenflies, DieEntwicklungderLehrevondenPunktmanningfaltigkeiten, Jahresber. Deutschen Math.-Verein. 8(1900), Heft 2. [31]E. Schröder, ÜberG.CantorscheSätze,Jahresber.DeutschenMath.-Verein.5 (1896), Heft 1, [32]E. Schröder, ÜberzweiDefinitionenderEndlichkeitundG.CantorscheSätze, Nova Acta Leop. 71(1898), [33]W. Sierpiński, CardinalandOrdinalNumbers,PWN,Warszawa,1958. [34]Z. Skupień, ProstydowódtwierdzeniaCantora-Bernsteina,Wiadom.Mat.35 (1999), [35]A. Zelevinsky, w:m. Aigner, G.M. Ziegler, ProofsfromTHEBOOK, Springer, 2001(Dowody z Księgi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2002, ss ). [36]E. Zermelo, GöttingerNachr.10(1901),1 5(p.Bernstein[3,s.121]). [37]E. Zermelo, NeuerBeweisfürdieMöglichkeiteinerWohlordnung,Math.Ann. 65(1908), [38]E.Zermelo,UntersuchungenüberdieGrundlagenderMengenlehreI,Math.Ann. 65(1908), [39](Z żałobnej karty) Meir Reichaw( ), Wiadom. Mat. 36(2000),

Wstęp do Matematyki (4)

Wstęp do Matematyki (4) Wstęp do Matematyki (4) Jerzy Pogonowski Zakład Logiki Stosowanej UAM www.logic.amu.edu.pl pogon@amu.edu.pl Liczby kardynalne Jerzy Pogonowski (MEG) Wstęp do Matematyki (4) Liczby kardynalne 1 / 33 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów 1 Podstawowe pojęcia rachunku zbiorów Uwaga 1.1. W teorii mnogości mówimy o zbiorach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Matematyki (1)

Wstęp do Matematyki (1) Wstęp do Matematyki (1) Jerzy Pogonowski Zakład Logiki Stosowanej UAM www.logic.amu.edu.pl pogon@amu.edu.pl Wprowadzenie Jerzy Pogonowski (MEG) Wstęp do Matematyki (1) Wprowadzenie 1 / 41 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin z logiki i teorii mnogości, rozwiązania zadań

Egzamin z logiki i teorii mnogości, rozwiązania zadań Egzamin z logiki i teorii mnogości, 08.02.2016 - rozwiązania zadań 1. Niech φ oraz ψ będą formami zdaniowymi. Czy formuła [( x : φ(x)) ( x : ψ(x))] [ x : (φ(x) ψ(x))] jest prawem rachunku kwantyfikatorów?

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

B jest liniowo niezależny V = lin (B) 1. Układ pusty jest bazą przestrzeni trywialnej {θ}. a i v i = i I. b i v i, (a i b i ) v i = θ.

B jest liniowo niezależny V = lin (B) 1. Układ pusty jest bazą przestrzeni trywialnej {θ}. a i v i = i I. b i v i, (a i b i ) v i = θ. 8 Baza i wymiar Definicja 8.1. Bazą przestrzeni liniowej nazywamy liniowo niezależny układ jej wektorów, który generuję tę przestrzeń. Innymi słowy, układ B = (v i ) i I wektorów z przestrzeni V jest bazą

Bardziej szczegółowo

Wykład ze Wstępu do Logiki i Teorii Mnogości

Wykład ze Wstępu do Logiki i Teorii Mnogości Wykład ze Wstępu do Logiki i Teorii Mnogości rok ak. 2016/2017, semestr zimowy Wykład 1 1 Wstęp do Logiki 1.1 Rachunek zdań, podstawowe funktory logiczne 1.1.1 Formuła atomowa; zdanie logiczne definicje

Bardziej szczegółowo

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH 5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH Temat, którym mamy się tu zająć, jest nudny i żmudny będziemy się uczyć techniki obliczania wartości logicznej zdań dowolnie złożonych. Po co? możecie zapytać.

Bardziej szczegółowo

Twierdzenia Gödla dowody. Czy arytmetyka jest w stanie dowieść własną niesprzeczność?

Twierdzenia Gödla dowody. Czy arytmetyka jest w stanie dowieść własną niesprzeczność? Semina Nr 3 Scientiarum 2004 Twierdzenia Gödla dowody. Czy arytmetyka jest w stanie dowieść własną niesprzeczność? W tym krótkim opracowaniu chciałbym przedstawić dowody obu twierdzeń Gödla wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I. Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat)

Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I. Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Tomasz

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa Imię Nazwisko: Paweł Rogaliński Nr indeksu: 123456 Grupa: wtorek 7:30 Data: 10-10-2012 Twierdzenie Pitagorasa Tekst artykułu jest skrótem artykułu Twierdzenie Pitagorasa zamieszczonego w polskiej edycji

Bardziej szczegółowo

020 Liczby rzeczywiste

020 Liczby rzeczywiste 020 Liczby rzeczywiste N = {1,2,3,...} Z = { 0,1, 1,2, 2,...} m Q = { : m, n Z, n 0} n Operacje liczbowe Zbiór Dodawanie Odejmowanie Mnożenie Dzielenie N Z Q Pytanie Dlaczego zbiór liczb wymiernych nie

Bardziej szczegółowo

Krzywa uniwersalna Sierpińskiego

Krzywa uniwersalna Sierpińskiego Krzywa uniwersalna Sierpińskiego Małgorzata Blaszke Karol Grzyb Streszczenie W niniejszej pracy omówimy krzywą uniwersalną Sierpińskiego, zwaną również dywanem Sierpińskiego. Pokażemy klasyczną metodę

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Li-Yorke a Twierdzenie Szarkowskiego

Twierdzenie Li-Yorke a Twierdzenie Szarkowskiego Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Twierdzenie Li-Yorke a Twierdzenie Szarkowskiego Autor: Kamil Jaworski 11 marca 2012 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Podstawowe pojęcia........................

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 7

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 7 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wstęp do logiki i teorii mnogości Introduction to Logic and Set Theory Kod Punktacja ECTS* 7 Koordynator Dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk Zespół dydaktyczny: Dr hab. prof.

Bardziej szczegółowo

276 Recenzje recenzja w Wiadomościach Matematycznych, tom 45, nr 1). W roku 2003 w Dolnośląskim Wydawnictwie Edukacyjnym ukazała się książka Jacka Cic

276 Recenzje recenzja w Wiadomościach Matematycznych, tom 45, nr 1). W roku 2003 w Dolnośląskim Wydawnictwie Edukacyjnym ukazała się książka Jacka Cic Recenzje 275 formuła boole owska (w postaci koniunkcji alternatyw), w której każda klauzula ma k literałów, a każda zmienna występuje w co najwyżej 2k 4k klauzulach, jest spełnialna (to jest jedno ze sztandarowych

Bardziej szczegółowo

1 Działania na zbiorach

1 Działania na zbiorach M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 1 1 1 Działania na zbiorach W rozdziale tym przypomnimy podstawowe działania na zbiorach koncentrując się na własnościach tych działań, które będą przydatne w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zbiory, relacje i funkcje

Zbiory, relacje i funkcje Zbiory, relacje i funkcje Zbiory będziemy zazwyczaj oznaczać dużymi literami A, B, C, X, Y, Z, natomiast elementy zbiorów zazwyczaj małymi. Podstawą zależność między elementem zbioru a zbiorem, czyli relację

Bardziej szczegółowo

Weronika Łabaj. Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego

Weronika Łabaj. Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego Weronika Łabaj Geometria Bolyaia-Łobaczewskiego Tematem mojej pracy jest geometria hiperboliczna, od nazwisk jej twórców nazywana też geometrią Bolyaia-Łobaczewskiego. Mimo, że odkryto ją dopiero w XIX

Bardziej szczegółowo

Rozkład figury symetrycznej na dwie przystające

Rozkład figury symetrycznej na dwie przystające Rozkład figury symetrycznej na dwie przystające Tomasz Tkocz 10 X 2010 Streszczenie Tekst zawiera notatki do referatu z seminarium monograficznego Wybrane zagadnienia geometrii. Całość jest oparta na artykule

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik

Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik 9 Relacje 9.1 Podstawowe pojęcia 9.1 Definicja (Relacja). Relacją (binarną) nazywamy dowolny podzbiór produktu

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje uniwersalne

1 Funkcje uniwersalne 1 1 Funkcje uniwersalne 1.1 Konstrukcja funkcji uniweralnej Niech P będzie najmniejszym zbiorem liczb spełniającym warunki 1) 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 2 P, 2) 0, n, 3, k P dla wszystkich n > 0 oraz k takich,

Bardziej szczegółowo

Matematyka II - Organizacja zajęć. Egzamin w sesji letniej

Matematyka II - Organizacja zajęć. Egzamin w sesji letniej Matematyka II - Organizacja zajęć Wykład (45 godz.): 30 godzin - prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz poniedziałek godz.11.45 15 godzin - środa godz. 13.30 (tygodnie nieparzyste) s. A Egzamin w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

Algebry skończonego typu i formy kwadratowe

Algebry skończonego typu i formy kwadratowe Algebry skończonego typu i formy kwadratowe na podstawie referatu Justyny Kosakowskiej 26 kwietnia oraz 10 i 17 maja 2001 Referat został opracowany w oparciu o prace Klausa Bongartza Criterion for finite

Bardziej szczegółowo

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami:

. : a 1,..., a n F. . a n Wówczas (F n, F, +, ) jest przestrzenią liniową, gdzie + oraz są działaniami zdefiniowanymi wzorami: 9 Wykład 9: Przestrzenie liniowe i podprzestrzenie Definicja 9 Niech F będzie ciałem Algebrę (V, F, +, ), gdzie V, + jest działaniem w zbiorze V zwanym dodawaniem wektorów, a jest działaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 1. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 1. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 1 Jacek M. Jędrzejewski Wstęp W naszym konspekcie będziemy stosowali następujące oznaczenia: N zbiór liczb naturalnych dodatnich, N 0 zbiór liczb naturalnych (z zerem),

Bardziej szczegółowo

Logika i teoria mnogości Wykład 14 1. Sformalizowane teorie matematyczne

Logika i teoria mnogości Wykład 14 1. Sformalizowane teorie matematyczne Logika i teoria mnogości Wykład 14 1 Sformalizowane teorie matematyczne W początkowym okresie rozwoju teoria mnogości budowana była w oparciu na intuicyjnym pojęciu zbioru. Operowano swobodnie pojęciem

Bardziej szczegółowo

Filtry i nety w przestrzeniach topologicznych

Filtry i nety w przestrzeniach topologicznych Filtry i nety w przestrzeniach topologicznych Magdalena Ziębowicz Streszczenie W referacie zostaną przedstawione i scharakteryzowane pojęcia związane z filtrami i ultrafiltrami, ciągami uogólnionymi oraz

Bardziej szczegółowo

Logika dla socjologów Część 3: Elementy teorii zbiorów i relacji

Logika dla socjologów Część 3: Elementy teorii zbiorów i relacji Logika dla socjologów Część 3: Elementy teorii zbiorów i relacji Rafał Gruszczyński Katedra Logiki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011/2012 Spis treści 1 Zbiory 2 Pary uporządkowane 3 Relacje Zbiory dystrybutywne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

Paradoksalny rozkład kuli

Paradoksalny rozkład kuli Wydział Fizyki UW Katedra Metod Matematycznych Fizyki Paradoksalny rozkład kuli Joanna Jaszuńska Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej Warszawa, 9 grudnia 2010 Paradoksalny rozkład kuli

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Wstęp do logiki i teorii mnogości Introduction to Logic and Set Theory

KARTA KURSU. Wstęp do logiki i teorii mnogości Introduction to Logic and Set Theory KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wstęp do logiki i teorii mnogości Introduction to Logic and Set Theory Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk Zespół dydaktyczny dr Antoni

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Andrzej Wiśniewski Logika II Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 5. Wprowadzenie do semantyki teoriomodelowej cz.5. Wynikanie logiczne 1 Na poprzednim wykładzie udowodniliśmy m.in.:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ 1 Tezy KRZ Pewien system aksjomatyczny KRZ został przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2015 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3/15 Indukcja matematyczna Poprawność indukcji matematycznej wynika z dobrego uporządkowania liczb naturalnych, czyli z następującej

Bardziej szczegółowo

FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO

FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO FRAKTALE I SAMOPODOBIEŃSTWO Mariusz Gromada marzec 2003 mariusz.gromada@wp.pl http://multifraktal.net 1 Wstęp Fraktalem nazywamy każdy zbiór, dla którego wymiar Hausdorffa-Besicovitcha (tzw. wymiar fraktalny)

Bardziej szczegółowo

Schemat rekursji. 1 Schemat rekursji dla funkcji jednej zmiennej

Schemat rekursji. 1 Schemat rekursji dla funkcji jednej zmiennej Schemat rekursji 1 Schemat rekursji dla funkcji jednej zmiennej Dla dowolnej liczby naturalnej a i dowolnej funkcji h: N 2 N istnieje dokładnie jedna funkcja f: N N spełniająca następujące warunki: f(0)

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii NR 142 Justyna Sikorska Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Wydanie piąte Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Matematyka

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami.

A i. i=1. i=1. i=1. i=1. W dalszej części skryptu będziemy mieli najczęściej do czynienia z miarami określonymi na rodzinach, które są σ - algebrami. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 3 25 3 Miara 3.1 Definicja miary i jej podstawowe własności Niech X będzie niepustym zbiorem, a A 2 X niepustą rodziną podzbiorów. Wtedy dowolne odwzorowanie : A

Bardziej szczegółowo

Wykład 11a. Składnia języka Klasycznego Rachunku Predykatów. Języki pierwszego rzędu.

Wykład 11a. Składnia języka Klasycznego Rachunku Predykatów. Języki pierwszego rzędu. Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 11a. Składnia języka Klasycznego Rachunku Predykatów. Języki pierwszego rzędu. 1 Logika Klasyczna obejmuje dwie teorie:

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik

Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik Podstawy logiki i teorii mnogości Informatyka, I rok. Semestr letni 2013/14. Tomasz Połacik 8 Funkcje 8.1 Pojęcie relacji 8.1 Definicja (Relacja). Relacją (binarną) nazywamy dowolny podzbiór produktu kartezjańskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie grupy na zbiorze

Działanie grupy na zbiorze Działanie grupy na zbiorze Definicja 0.1 Niech (G, ) będzie dowolną grupą oraz X niepustym zbiorem, to odwzorowanie : G X X nazywamy działaniem grupy G na zbiorze X jeślinastępujące warunki są spełnione:

Bardziej szczegółowo

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW Logika Logika jest nauką zajmującą się zdaniami Z punktu widzenia logiki istotne jest, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy nie Nie jest natomiast istotne o czym to zdanie mówi Definicja

Bardziej szczegółowo

Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji

Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji Macierze - obliczanie wyznacznika macierzy z użyciem permutacji I LO im. F. Ceynowy w Świeciu Radosław Rudnicki joix@mat.uni.torun.pl 17.03.2009 r. Typeset by FoilTEX Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ MONIKA FABIJAŃCZYK ANNA WARĘŻAK REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ DEFINICJE TWIERDZENIA PRZYKŁADY I KOMENTARZE Skrypt dla studentów przygotowujących się do egzaminu licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Baza w jądrze i baza obrazu ( )

Baza w jądrze i baza obrazu ( ) Przykład Baza w jądrze i baza obrazu (839) Znajdź bazy jądra i obrazu odwzorowania α : R 4 R 3, gdzie α(x, y, z, t) = (x + 2z + t, 2x + y 3z 5t, x y + z + 4t) () zór ten oznacza, że α jest odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych

Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Konstrukcja liczb rzeczywistych przy pomocy ciągów Cauchy ego liczb wymiernych Marcin Michalski 14.11.014 1 Wprowadzenie Jedną z intuicji na temat liczb rzeczywistych jest myślenie o nich jako liczbach,

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii

Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii NR 114 Justyna Sikorska Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii Wydanie czwarte Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010 Redaktor serii: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Topologia Algebraiczna - Pomocnik studenta. 1. Język teorii kategorii

Topologia Algebraiczna - Pomocnik studenta. 1. Język teorii kategorii Topologia Algebraiczna - Pomocnik studenta. 1. Język teorii kategorii Agnieszka Bojanowska Stefan Jackowski 24 listopada 2010 1 Podstawowe pojęcia Bedziemy uzywać następujących pojęć i przykładów dotyczących

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wstęp do logiki i teorii

Bardziej szczegółowo

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa.

1. Wykład NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1.1. NWD, NWW i algorytm Euklidesa. 1. Wykład 1 Twierdzenie 1.1 (o dzieleniu z resztą). Niech a, b Z, b 0. Wówczas istnieje dokładnie jedna para liczb całkowitych q, r Z taka, że a = qb + r oraz 0 r< b.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe struktury algebraiczne

Podstawowe struktury algebraiczne Maciej Grzesiak Podstawowe struktury algebraiczne 1. Wprowadzenie Przedmiotem algebry było niegdyś przede wszystkim rozwiązywanie równań. Obecnie algebra staje się coraz bardziej nauką o systemach matematycznych.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do logiki i teorii mnogości (LTM010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R) Wykład 2 1 Ciągi Definicja 1.1 (ciąg) Ciągiem w zbiorze X nazywamy odwzorowanie x: N X. Dla uproszczenia piszemy x n zamiast x(n). Przykład 1. x n = n jest ciągiem elementów z przestrzeni R 2. f n (x)

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie binarne

Wyszukiwanie binarne Wyszukiwanie binarne Wyszukiwanie binarne to technika pozwalająca na przeszukanie jakiegoś posortowanego zbioru danych w czasie logarytmicznie zależnym od jego wielkości (co to dokładnie znaczy dowiecie

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Banacha-Tarskiego z punktu widzenia algebraika

Twierdzenie Banacha-Tarskiego z punktu widzenia algebraika Instytut Matematyczny PAN Konwersatorium dla doktorantów Twierdzenie Banacha-Tarskiego z punktu widzenia algebraika Joanna Jaszuńska IM PAN Warszawa, 10 listopada 2006 Twierdzenie Banacha-Tarskiego z punktu

Bardziej szczegółowo

= A. A - liczba elementów zbioru A. Lucjan Kowalski

= A. A - liczba elementów zbioru A. Lucjan Kowalski Lucjan Kowalski ZADANIA, PROBLEMY I PARADOKSY W PROBABILISTYCE Przypomnienie. Ω - zbiór zdarzeń elementarnych. A zdarzenie (podzbiór Ω). A - liczba elementów zbioru A Jeśli zdarzeń elementarnych jest skończenie

Bardziej szczegółowo

Sumy kwadratów. Twierdzenie Fermata-Eulera. Lemat Minkowskiego

Sumy kwadratów. Twierdzenie Fermata-Eulera. Lemat Minkowskiego Sumy kwadratów TWIERDZENIE LAGRANGE A Każda liczba naturalna da się przedstawić w postaci sumy czterech kwadratów. Twierdzenie Fermata-Eulera Każda liczba pierwsza postaci 4k + 1 daje się przedstawić w

Bardziej szczegółowo

Elementy teorii mnogości. Część II. Wojciech Buszkowski Zakład Teorii Obliczeń Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Elementy teorii mnogości. Część II. Wojciech Buszkowski Zakład Teorii Obliczeń Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Elementy teorii mnogości. II 1 Elementy teorii mnogości Część II Wojciech Buszkowski Zakład Teorii Obliczeń Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Elementy teorii mnogości.

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

O liczbach niewymiernych

O liczbach niewymiernych O liczbach niewymiernych Agnieszka Bier Spotkania z matematyką jakiej nie znacie ;) 8 stycznia 0 Liczby wymierne i niewymierne Definicja Liczbę a nazywamy wymierną, jeżeli istnieją takie liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Zbiory mocy alef zero

Zbiory mocy alef zero Uniwersytet Rzeszowski Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Monika Łokaj Zbiory mocy alef zero Praca licencjacka wykonana w Instytucie Matematyki pod kierunkiem dra Michała Lorensa Praca została przyjęta

Bardziej szczegółowo

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny.

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny. ALFRED TARSKI Życie i logika Kalendarium Joanna Golińska-Pilarek j.golinska@uw.edu.pl Marian Srebrny marians@ipipan.waw.pl KRAKÓW 28 maja 2009 Początek 14 stycznia 1901 rok Miejsce: Warszawa Rodzice: Róża

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Matematyki (3)

Wstęp do Matematyki (3) Wstęp do Matematyki (3) Jerzy Pogonowski Zakład Logiki Stosowanej UAM www.logic.amu.edu.pl pogon@amu.edu.pl Ważne typy relacji Jerzy Pogonowski (MEG) Wstęp do Matematyki (3) Ważne typy relacji 1 / 54 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy Decyzyjne dla Systemów Nieskończonych

Problemy Decyzyjne dla Systemów Nieskończonych Problemy Decyzyjne dla Systemów Nieskończonych Ćwiczenia 1 17 lutego 2012 Na tych ćwiczeniach zajmiemy się pojęciem well quasi-ordering (WQO) bardzo przydatnym do analizy nieskończonych ciągów. Definicja

Bardziej szczegółowo

Zbiór Cantora. Diabelskie schody.

Zbiór Cantora. Diabelskie schody. Zbiór Cantora. Diabelskie schody. Autor: Norbert Miękina Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera ul. Krakowska 20 32-700 Bochnia tel. 14 612-27-79 Opiekun: mgr Barbara Góra 1 W matematyce sztuka

Bardziej szczegółowo

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi.

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi. Grupy. Permutacje 1 1 Definicja grupy Niech G będzie zbiorem. Działaniem na zbiorze G nazywamy odwzorowanie (oznaczane, jak mnożenie, przez ) przyporządkowujące każdej parze uporządkowanej (a, b) G G element

Bardziej szczegółowo

Rekurencja (rekursja)

Rekurencja (rekursja) Rekurencja (rekursja) Rekurencja wywołanie funkcji przez nią samą wewnątrz ciała funkcji. Rekurencja może być pośrednia funkcja jest wywoływana przez inną funkcję, wywołaną (pośrednio lub bezpośrednio)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Miara zewnętrzna. Definicja 3.1 (miary zewnętrznej) Funkcję µ przyporządkowującą każdemu podzbiorowi

Wykład 3. Miara zewnętrzna. Definicja 3.1 (miary zewnętrznej) Funkcję µ przyporządkowującą każdemu podzbiorowi Wykład 3 Miara zewnętrzna Definicja 3.1 (miary zewnętrznej Funkcję przyporządkowującą każdemu podzbiorowi A danej przestrzeni X liczbę (A [0, + ] (a więc określoną na rodzinie wszystkich podzbiorów przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykłady 12 i 13. Dowód i dowodzenie w KRP. Tezy KRP

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykłady 12 i 13. Dowód i dowodzenie w KRP. Tezy KRP Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykłady 12 i 13. Dowód i dowodzenie w KRP. Tezy KRP 1 Pojęcie dowodu w KRP Pojęcia: formuły zdaniowej języka Klasycznego Rachunku

Bardziej szczegółowo

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = :

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = : 4. Zbiory borelowskie. Zbiór wszystkich podzbiorów liczb naturalnych będziemy oznaczali przez ω. Najmniejszą topologię na zbiorze ω, w której zbiory {A ω : x A ω \ y}, gdzie x oraz y są zbiorami skończonymi,

Bardziej szczegółowo

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach:

Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem. Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x y zamiast x, y P ) o w lasnościach: Teoria miary WPPT IIr semestr zimowy 2009 Wyk lad 4 Liczby kardynalne, indukcja pozaskończona DOBRY PORZA DEK 14/10/09 Niech X bȩdzie dowolnym zbiorem Dobry porz adek to relacja P X X (bȩdziemy pisać x

Bardziej szczegółowo

O CIEKAWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH LICZB TRÓJKĄTNYCH

O CIEKAWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH LICZB TRÓJKĄTNYCH Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb Carl Friedrich Gauss O CIEKAWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH LICZB TRÓJKĄTNYCH OPRACOWANIE: MATEUSZ OLSZAMOWSKI KL 6A, ALEKSANDER SUCHORAB

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, a/14

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, a/14 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2016 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 8a/14 Zbiory przeliczalne Przyjmujemy, że = {0, 1, 2, 3, n-1} dla n>0 oraz = przy n=0. Zbiór skończony to zbiór bijektywny z pewnym

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY ALGEBRA Z GEOMETRIĄ 1/10 LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, ROZPINANIE I BAZY Piotr M. Hajac Uniwersytet Warszawski Wykład 10, 11.12.2013 Typeset by Jakub Szczepanik. Geometryczne intuicje Dla pierścienia R = R mamy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też. A = (A, Q, q I, F, δ)

Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też. A = (A, Q, q I, F, δ) Zadanie 1. Czy prawdziwa jest następująca implikacja? Jeśli L A jest językiem regularnym, to regularnym językiem jest też L = {vw : vuw L dla pewnego u A takiego, że u = v + w } Rozwiązanie. Niech A =

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MATEMATYKA Studia I stopnia niestacjonarne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MATEMATYKA Studia I stopnia niestacjonarne KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MATEMATYKA Studia I stopnia niestacjonarne (specjalność nauczycielska) Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka szkolna a matematyka wyższa School Mathematics

Bardziej szczegółowo

Wstęp do probabilistyki i statystyki Wykład 3. Prawdopodobieństwo i algebra zdarzeń

Wstęp do probabilistyki i statystyki Wykład 3. Prawdopodobieństwo i algebra zdarzeń Wstęp do probabilistyki i statystyki Wykład 3. Prawdopodobieństwo i algebra zdarzeń dr inż. Krystyna Schneider, Katedra Elektroniki, AGH e-mail: kryschna@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~kryschna 1 Plan:

Bardziej szczegółowo

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST INFORMATYKA? Computer Science czy Informatyka? Computer Science czy Informatyka? RACZEJ COMPUTER SCIENCE bo: dziedzina ta zaistniała na dobre wraz z wynalezieniem komputerów

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni.

Wykład 4. Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Wykład 4 Określimy teraz pewną ważną klasę pierścieni. Twierdzenie 1 Niech m, n Z. Jeśli n > 0 to istnieje dokładnie jedna para licz q, r, że: m = qn + r, 0 r < n. Liczbę r nazywamy resztą z dzielenia

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, A/15

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, A/15 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2016 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 4A/15 Liczby Fibonacciego Spośród ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie, jednym z najsłynniejszych jest ciąg Fibonacciego (z roku 1202)

Bardziej szczegółowo

5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne.

5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne. 5. Logarytmy: definicja oraz podstawowe własności algebraiczne. 78. Uprościć wyrażenia a) 4 2+log 27 b) log 3 2 log 59 c) log 6 2+log 36 9 a) 4 2+log 27 = (2 2 ) log 27 4 = 28 2 = 784 29 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia

1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia 1. Liczby naturalne, podzielność, silnie, reszty z dzielenia kwadratów i sześcianów przez małe liczby, cechy podzielności przez 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9. 26 września 2009 r. Uwaga: Przyjmujemy, że 0 nie

Bardziej szczegółowo

Liczby Rzeczywiste. Ciągi. Szeregi. Rachunek Różniczkowy i Całkowy Funkcji Jednej Zmiennej.

Liczby Rzeczywiste. Ciągi. Szeregi. Rachunek Różniczkowy i Całkowy Funkcji Jednej Zmiennej. Pytania na egzaminie magisterskim dotyczą głównie zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej. Należy być przygotowanym również na pytania sprawdzające podstawową wiedzę ze wszystkich zaliczonych

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna 2/2008 rozwiązania. x 2 = 5x 6 (1) s 1 = Aα 1 + Bβ 1. A + B = c 2 A + 3 B = d

Matematyka Dyskretna 2/2008 rozwiązania. x 2 = 5x 6 (1) s 1 = Aα 1 + Bβ 1. A + B = c 2 A + 3 B = d C. Bagiński Materiały dydaktyczne 1 Matematyka Dyskretna /008 rozwiązania 1. W każdym z następujących przypadków podać jawny wzór na s n i udowodnić indukcyjnie jego poprawność: (a) s 0 3, s 1 6, oraz

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Eliza Wajch, Geometria z Topologią, wykład 1, 2012/2013

Eliza Wajch, Geometria z Topologią, wykład 1, 2012/2013 Eliza Wajch Wykłady i ćwiczenia z geometrii analitycznej z elementami topologii w UPH w Siedlcach w semestrze zimowym roku akad. 2012/2013. Literatura podstawowa: 1. K. Kuratowski, A. Mostowski: Teoria

Bardziej szczegółowo

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny)

1. R jest grupą abelową względem działania + (tzn. działanie jest łączne, przemienne, istnieje element neutralny oraz element odwrotny) Rozdział 1 Pierścienie i ideały Definicja 1.1 Pierścieniem nazywamy trójkę (R, +, ), w której R jest zbiorem niepustym, działania + : R R R i : R R R są dwuargumentowe i spełniają następujące warunki dla

Bardziej szczegółowo

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista.

1. Struktury zbiorów 2. Miara 3. Miara zewnętrzna 4. Miara Lebesgue a 5. Funkcje mierzalne 6. Całka Lebesgue a. Analiza Rzeczywista. Literatura P. Billingsley, Miara i prawdopodobieństwo, PWN, Warszawa 1997, P. R. Halmos, Measure theory, Springer-Verlag, 1994, W, Kołodziej, naliza matematyczna, PWN, Warszawa 1978, S. Łojasiewicz, Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy

Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy Rozdział 15 Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej algorytmy 15.1 Algorytm dzielenia Definicja 15.1 Niech dany będzie niezerowy wielomian f K[x] (K jest ciałem) f = a 0 x m + a 1 x m 1 +... + a m, gdzie

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna 1 Zasada indukcji Rozpatrzmy najpierw następujący przykład. Przykład 1 Oblicz sumę 1 + + 5 +... + (n 1). Dyskusja. Widzimy że dla n = 1 ostatnim składnikiem powyższej sumy jest n

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie spektralne

Twierdzenie spektralne Twierdzenie spektralne Algebrę ograniczonych funkcji borelowskich na K R będziemy oznaczać przez B (K). Spektralnym rozkładem jedności w przestrzeni Hilberta H nazywamy odwzorowanie, które każdemu zbiorowi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Obliczyć rangę dowolnego elementu zbioru uporządkowanego N 0 N 0, gdy porządek jest zdefiniowany następująco: (a, b) (c, d) (a c b d)

Zadanie 2. Obliczyć rangę dowolnego elementu zbioru uporządkowanego N 0 N 0, gdy porządek jest zdefiniowany następująco: (a, b) (c, d) (a c b d) Matemaryka dyskretna - zadania Zadanie 1. Opisać zbiór wszystkich elementów rangi k zbioru uporządkowanego X dla każdej liczby naturalnej k, gdy X jest rodziną podzbiorów zbioru skończonego Y. Elementem

Bardziej szczegółowo

Weronika Siwek, Metryki i topologie 1. (ρ(x, y) = 0 x = y) (ρ(x, y) = ρ(y, x))

Weronika Siwek, Metryki i topologie 1. (ρ(x, y) = 0 x = y) (ρ(x, y) = ρ(y, x)) Weronika Siwek, Metryki i topologie 1 Definicja 1. Załóżmy, że X, ρ: X X [0, ). Funkcja ρ spełnia następujące warunki: 1. x,y X (ρ(x, y) = 0 x = y) 2. 3. (ρ(x, y) = ρ(y, x)) x,y X (ρ(x, y) ρ(x, z) + ρ(z,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. L. Kowalski, Statystyka, 2005

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. L. Kowalski, Statystyka, 2005 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 1. Literatura: Marek Cieciura, Janusz Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, L. Kowalski, Statystyka, 2005 R.Leitner, J.Zacharski, "Zarys matematyki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania około dwustu łatwych zadań z języków formalnych i złożoności obliczeniowej i być może jednego chyba trudnego (w trakcie tworzenia)

Rozwiązania około dwustu łatwych zadań z języków formalnych i złożoności obliczeniowej i być może jednego chyba trudnego (w trakcie tworzenia) Rozwiązania około dwustu łatwych zadań z języków formalnych i złożoności obliczeniowej i być może jednego chyba trudnego (w trakcie tworzenia) Kamil Matuszewski 20 lutego 2017 22 lutego 2017 Zadania, które

Bardziej szczegółowo

1,5 1,5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Analiza matematyczna M1 2. Wstęp do logiki i teorii mnogości

1,5 1,5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Analiza matematyczna M1 2. Wstęp do logiki i teorii mnogości WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim TOPOLOGIA Nazwa w języku angielskim TOPOLOGY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka Specjalność (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo