Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów"

Transkrypt

1 Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Badan Motywacj do osągana clów

2 Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator konsultant bznsowy, własna dzałalność gospodarcza Pomagam mndżrom właścclom frm MSP w wzrośc skutcznośc osób zspołów. Doradzam jak stworzyć bardzj zmotywowan, zaangażowan skutcznjsz zspoły. Prowadzę warsztaty stratgczn, szkolna (komunkacja, współpraca, motywacja) oraz badana (motywacj, komptncj, satysfakcj) Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Przyczynłm sę do wzrostu sprzdaży w Gtn Lasng za % rdr. Prowadzłm warsztaty bznsow dla kadry zarządzającj, szkolłm partnrów B2B (szkolna produktow, procsow, sprzdaż, motywacja) PUW Elktronka sp. z o.o. krownk zspołu wdrożnowgo Usprawnłm procsy bznsow w frm, wdrożyłm zntgrowany systm klasy ERP w frm farmacutycznj Mdana Pharma S.A w Sradzu (logstyka, zaopatrzn, harmonogramowan, produkcja, kontrola jakośc, sprzdaż, magazynowan). ACT - Advancd Computr Tchnologs S.C. krownk fl Zbudowałm najmocnjszą markę z frm komputrowych w mom mśc, osągnąłm najwększy udzał w lokalnym rynku. Jakość produktów wysoka jakość obsług dała nam tysąc zadowolonych klntów. Obroty zysk frmy wzrastały o 20% roczn, przszkolłm ponad 100 praktykantów. Bst PC własna dzałalność gospodarcza (IT) Glltt, AWARD Komputr Przdstawcl handlowy Konrad Dębkowsk ntuzjazm rztlność wspran wartośc Anka Kra ślub pasj Ltratura Bznsowa, zarządzan, psychologa: społczna, poznawcza, bhaworalna, motywacja wwnętrzna Cykl szkolń mndżrskch szkoła trnrów modrator.rror.clan - sporty lktronczn Stworzyłm najslnjszy klan w Polsc w Europ, wybrano mn na najlpszgo clan ldra w Polsc Wyższa Szkoła nformatyk Budowan wzrunku frm na podstaw grafk scowych anmacj 01

3 Fakty 2/3 (68%) polskch pracownków n angażuj sę w pracy 17% polskch pracownków jst zaangażowanych dfcyt motywacj obnżn gotowośc do ralzowana clów obnżn własnj produktywnośc wymrn straty dan: Instytut Gallupa Najczęstsz powody braku zaangażowana pracownków lub odjśca z pracy 1. Nspłnon oczkwana 2. Ndopasowan cch umjętnośc pracownka do stanowska 3. Zbyt słaby coachng nformacja zwrotna 4. Poczuc nskj wartośc ndocnna n jst ważn, jak bardzo jstś zmotywowany, lcz dlaczgo jstś zmotywowany czyl co cę motywuj wększa produktywność (ok. 20%) gnrowan wększych zysków (ok. 20%) rzadsza zmana pracy częścj w pracy (ok. 40%) wyższa jakość pracy (ok. 40%) lpsz samopoczuc wyższa satysfakcja klntów Skutczny mndżr odpowada za ok. 70% pozomu zaangażowana pracownka umjętn wykorzystuj spcyfczny potncjał pracownka pośwęca swom podwładnym szczgólną uwagę buduj rlacj opart na otwartośc zaufanu jst zaangażowany docklwy 02

4 Czy wsz, ż? Mchanzm motywacj pozafnansowj jst jdnym z podstawowych najstotnjszych czynnków wpływających na sukcsy porażk przdsęborstw Motywacja osągnęć jst bardzo ważna dla stanowsk, w których jdnostka sama dcyduj, w jak sposób wykonuj zadana organzuj swoją pracę Osoby z wysoką motywacją osągnęć są bardzj fktywn gotow do podjmowana zadań poprawających organzację pracy Mndżrow, krowncy z wysoką motywacją osągnęć skutcznj zarządzają zspołam Motywacja osągnęć rprzntuj mstrzowsk wykonawczo-zadanowy styl zarządzana clam 03

5 Korzyśc dla mndżra Wzrost zaangażowana Dzęk motywacj chc nam sę rano wstać z łóżka z ntuzjazmm wykonywać swoją pracę. Motywacja daj nam nrgę do pracy, sns radość. Wracając do domu możmy być dumn z dobrz wykonanj pracy. Wynk badań motywacj osągnęć dają konkrtn wskazówk dotycząc motywacj każdj z osób. Dzęk tmu mndżr moż skutcznj motywować swój zspół. Samomotywacja Poznan osobstych potrzb ralzacj osągana sukcsu zawodowgo - pozwala mndżrow lpj zrozumć sb. Dzęk tmu wzrasta charyzmatyczność mndżra wara w sprawczość. Dopro wtdy mndżr moż próbować zrozumć nnych, dostosowując motywowan do ndywdualnj sytuacj potrzb pracownka. Wzrost fktywnośc skutcznośc Badana Instytutu Gallupa (2 mln frm na całym śwc) wykazały, ż satysfakcja zaangażowan pracownków wpływają bzpośrdno na fktywność skutczność. Dzęk znajomośc czynnków motywujących każdą z osób - mndżr moż bzpośrdno stymulować wzrost fktywnośc osób zspołu. Rozwój komptncj Przygotowujmy mndżrów do prowadzna rozmów budujących zaangażowan, dzęk którym wzrasta skutczność dzałań. Prowadzmy warszaty motywacyjn, dzęk którym mndżr dostrzga w praktyc jak skutczna jst motywacja pozafnansowa. 04

6 Jak zwększyć fktywność zspołu? - motywacja osągnęć ukrunkowan na cl lastyczność z a p a ł Do n a u k prfrowan trudnych zadań d o m n a c j a o d w a g a wysłk kompnsacyjny Dban o prstż wara w sukcs flow satysfakcja z osągnęć Rywalzacja w y t r w a ł o ś ć n z a l ż n o ś ć z a a n g a ż o w a n samokontrola ntrnalzacja 05

7 Podstawa kwstonarusza - wdza Inwntarz motywacj osągnęć LMI to profsjonaln narzędz, któr pozwala w skutczny sposób poznać motywację osągnęć osób. Kwstonarusz został stworzony na podstaw wynków badań ksprymntalnych wlu naukowców, na przstrzn klkudzsęcu lat. To kwntsncja wdzy o motywacj ludz, tst dający rztlną nformację o głównych motywatorach osób. Czynnków, któr mają wpływ na skutcznjsz dzałana. Naukowcy, którzy badal motywację: Hnry Murray Dawd McCllland John W.Atknson Jol O. Raynor Hans Hckhausn Brnard Wnr Carol Dwck Frydryk Hrzbrg Robrt Hlmrc T. Spnc, R. Prd M. Cskszntmhaly Hans Schulr Zwązk zachodząc pomędzy zachowanm człowka a motywacją do dzałana - od wlu lat ntrsują psychologów. Poszukują on odpowdz na ponższ pytana: 1. Jak są krunk dzałań ludz co pobudza ch do podjmowana dzałań ukrunkowanych na jakś cl? 2. Z jaką ntnsywnoścą ludz ralzują okrślon przz sb cl dlaczgo jdn trwają dłużj przy swoch clach nż nn? 06

8 Konstrukcja LMI - 17 skal motywacj osągnęć 1. Elastyczność skala dotyczy sposobu radzna sob z sytuacjam zadanam nowgo rodzaju. Pokazuj czy osoba badana jst gotowa do zman prfruj dośwadczan czgoś nowgo, nawt wówczas, gdy występują nprzyjmnośc stnj ryzyko npowodzna. 2. Odwaga skala dotyczy przwdywana fktów dzałana, w tym możlwośc npowodzna. Pokazuj w jak sposób osoba badana raguj na lęk przd npowodznm jak raguj w strsowych sytuacjach. 3. Prfrowan trudnych zadań skala mrzy pozom wybranych zadań ryzyka przy ch ralzacj. Daj nformację czy badany wybra łatwjsz zadana, czy raczj trudn, ambtn, któr wymagają dużych umjętnośc. 4. Nzalżność - skala służy do mrzna samodzlnośc w dzałanu. Daj obraz czy badany wol kontrolę z stronę nnych czy raczj samodzlność. 5. Wara w sukcs skala mrzy przwdywan wynków dzałań w katgor sukcsu. Przdstawa warę w własn umjętnośc wdzę na drodz do ralzacj clów, równż wtdy, gdy wystąpą przszkody. 6. Domnacja skala mrzy tndncję do wywrana wpływu na nnych gotowość do brana odpowdzalnośc za nnych. Pokazuj pozom przjmowana ncjatywy w zspol. 7. Zapał do nauk skala dotyczy dążna do poszrzana wdzy. Odsłana motywację zwązaną z chęcą do własngo rozwoju, nauk czgoś nowgo lub zdobywana wdzy, nawt wtdy, gdy n wążą sę z tym bzpośrdn korzyśc. 8. Ukrunkowan na cl - skala mrzy postawę w odnsnu do przyszłośc. Wskazuj chęc badango w obszarz wyznaczana krótko- długotrmnowych clów. 07

9 17 skal motywacj osągnęć 9. Wysłk kompnsacyjny skala dotyczy wysłku wkładango w przygotowan sę do zadana, jak ralzację w oblczu lęku przd npowodznm. 10. Dban o prstż (orntacja na status) - skala dotyczy dążna do odgrywana ważnj rol w środowsku społcznym zajmowana wodącj pozycj w hrarch społcznj. Pokazuj starana sę badango względm uznana nnych. 11. Satysfakcja z osągnęć skala mrzy potrzbę przżywana pozytywnych stanów uczucowych zwązanych z sukcsm. Daj nformację jaka jst ambcja osoby badanj czy jj poczuc własnj wartośc jst uzalżnon od dokonań. 12. Zaangażowan skala mrzy gotowość do wysłku. Pokazuj czy badany potraf sln zaangażować sę w długotrwał dzałana oraz jak jst pozom jgo aktywnośc. 13. Nastawn na rywalzację skala mrzy tndcję do rywalzowana konkurowana, jako bodźców do wykonywana zadań. Daj nformacj o tym, czy dla osoby jst ważn porównywan sę z nnym wygrywan. 14. Flow skala mrzy tndncję do ntnsywngo zaangażowana wysokj koncntracj oraz pośwęcana sę zadanom problmom. 15. Intrnalzacja skala dotyczy sposobu wyjaśnana skutków dzałana. Pokazuj w jakm stopnu osoba badana tłumaczy przyczyny (wwnętrzn lub zwnętrzn). 16. Wytrwałość skala mrzy wytrwałość wykorzystywan sł do ralzacj zadań lub pokonywana trudnośc, Pokazuj jak badany raguj: czy zwększa zaangażowan wysłk, czy odpuszcza. 17. Samokontrola skala odnos sę do sposobu organzowana ralzowana zadań. Czy osoba badana potraf samodzln zorganzaować sob pracę, bz odwlkana obowązków czy brakuj jj dyscyplny. 08

10 Przykładowy wykrs motywacj osągnęć Imę nazwsko data badana płć M K wk Wynk w tnach B a r d z o w y s o k W y s o k Ś r d n N s k B a r d z o n s k Tn Pwność sb Ambcja Samokontrola EL OD PTZ N WS DO ZN UC WK DP SO Z NR F IN W S WO 09

11 Fragmnt ntrprtacj motywacj osągnęć Uzyskany wynk ogólny pozwala stwrdzć, ż na tl nnych osób pracujących badany charaktryzuj sę wysoką motywacją osągnęć. Uzyskan 3 wynk czynnkow pokazują, ż na tl swojj grupy odnsna badany charaktryzuj sę przcętną pwnoścą sb, wysoką ambcją wysokm pozomm samokontrol. Rzultat uzyskany w skal Odwaga pozwala stwrdzć, ż badany odczuwa wysok lęk przd npowodznm ocną z strony nnych. Przd ważnym zadanam sytuacjam odczuwa wysok napęc, któr moż wpływać ngatywn na fkty pracy. Dnrwują ją now zadana prsja czasu. Ma dużą tndncję do rzygnowana w oblczu trudnych zadań lub mocno obnża pozom wymagań. Rzultat uzyskany w skal Prfrowan trudnych zadań pozwala stwrdzć, ż badany w umarkowanym stopnu prfruj trudn zadana ambtn problmy. Rzultat uzyskany w skal Nzalżność pozwala stwrdzć, ż badany charaktryzuj sę wysokm pozomm samodzlnośc w dzałanu. Wol sam odpowadać za swoj sprawy, nż podlgać kontrol z strony nnych. Lub sam okrślać swój sposób pracy, chętn podjmuj dcyzj. Rzultat uzyskany w skal Zapał do nauk pozwala stwrdzć, ż badany jst bardzo żądny wdzy. Bardzo sln dąży do poszrzana swoch horyzontów, rozwjając swoją osobowość. Z własnj ncjatywy nwstuj czas trud aby nabyć now komptncj. Rozwój własnj osoby jst dla ngo bardzo ważny. Czrp radość z uczna sę, cn zdobywan wdzy nawt wtdy, gdy n wążą sę z tym bzpośrdn korzyśc. Zapał do nauk to jdn z dwóch głównych czynnków motywujących osobę badaną. 10

12 Jak wykorzystać badan motywacj osągnęć? Motywacja osągnęć jst szczgóln ważna tam, gdz jdnostka sama dcyduj o organzacj pracy sposobach wykonana zadań. W obcnych czasach wl uwag wysłku pośwęca sę rozwojow osobstmu, dotyczącmu zdolnośc poszrzana wdzy czy doskonalna umjętnośc. By sprostać wyzwanom, człowk potrzbuj n tylko jasno okrślć cl, do jakch zmrza, lcz takż ukształtować w sob dostatczn sln motywatory by podjmować dzałana. rozwój kadry Badan moż być przprowadzon wśród kadry mndżrskj, krownczj lub wśród zspołów. Z względu na skutczność - sugrujmy rozpoczęc badań od zspołów wzrost śwadomośc dotyczącj czynnków motywacyjnych wyższa satysfakcja pracownka zwększn zaangażowana wzrost fktywnośc Rkrutacja Wykorzystan badana motywacj osągnęć podczas rkrutacj pozwol poznać ndywdualny profl motywacyjny osoby. śwadomość czynnków motywujących kandydata podjmowan lpszych dcyzj oszczędnośc wynkając z rkrutacj osób wpsujących sę w modl motywacj w frm 11

13 Propozycja nwstycj w 10 osobowy zspół Pakt standard Pakt Bzns Pakt Rozwojowy 2000 pln 6900 pln pln Badan motywacj Raport - ndywdualny profl motywacyjny Ssja nformacj zwrotnj dla wszystkch osób (ndywdualn lub warsztaty) Ssja nformacj zwrotnj dla mndżra Raport - profl motywacyjny zspołu Szkoln zamknęt - rozmowa budująca zaangażowan Propozycja konkrtnych dzałań - cl: wzrost zaangażowana zspołu kwoty ntto 12

14 Jak ralzujmy usługę Badan motywacj Wysyłamy do Cb pakt kwstonaruszy do wypłnna przz zspół Po wypłnnu - prosmy o odsłan dokumntów do naszj frmy Raport - ndywdualny profl motywacyjny Ssja nformacj zwrotnj dla członków zspołu LUB Na podstaw wypłnonych kwstonaruszy - przygotowujmy ndywdualn raporty dla każdj badanj osoby Wysyłamy j w form paprowj lub lktroncznj na wskazany adrs Spotykamy sę ndywdualn lub w grup, by każda z osób otrzymała wynk badań motywacj osągnęć Tę ssję można równż zorganzować w form warsztatu motywacyjngo Ssja nformacj zwrotnj dla mndżra (wynk ndywdualny + zspół) Spotykamy sę z Tobą, byś: poznał swoją motywację osągnęć poznał motywację osągnęć poszczgólnych osób w zspol skutcznj motywował swój zspół Raport - profl motywacyjny zspołu Indywdualn szkoln - rozmowa budująca zaangażowan Przygotowujmy dla Cb sumaryczny raport z badana całgo zspołu Wysyłamy w form lktroncznj lub paprowj Uczymy Cę w jak sposób poprowadzć fktywną rozmowę, mającą na clu zwększn motywacj zaangażowana pracownków przygotowujmy propozycję konkrtnych dzałań. Cl: wzrost satysfakcj/zaangażowana/skutcznośc zspołu 13

15 Czy wsz co wpływa na Twoją skutczność twojgo zspołu? Imę nazwsko data badana płć M K wk Wynk w tnach B a r d z o w y s o k W y s o k Ś r d n N s k B a r d z o n s k Tn Pwność sb Ambcja Samokontrola EL OD PTZ N WS DO ZN UC WK DP SO Z NR F IN W S WO 14

16 czym sę zajmujmy? konsultng budowan systmów motywacyjnych stratgczn kratywn nnowacyjn warsztaty badan motywacj badan satysfakcj badan komptncj 360 badana HR szkolna motywowan sprzdaż obsługa klnta zarządzan współpraca, komunkacja 15

17 Aktywator Wł. Łoktka 11/ Sradz NIP: Konrad Dębkowsk

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

biuletyn informacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży blyn nforacyjny PolskoNckj Współpracy Młodzży 1 2 0 1 2 zdj. Swryn Chlbńsk Ta nr: Trójsronna współpraca z Ukraną rlacj prakyków z Polsk Nc TrM harck dla Eropy płkarsk projk PNWM z okazj EURO 2012 dkacja

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach gonan ntrum rwodawstwa rwozntwa w ah 25-734, u. Jagońska 66 www.rkk-k.om.p skrtarat@rkk-k.om.p ntraa: t. (041) 33-59-400 skrtarat: t. (041) 34-52-114 fax (041) 34-52-113 kspdyja: t. (041) 33-59-438 t/fax

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

Pozycja konkurencyjna Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2006

Pozycja konkurencyjna Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2006 Gmna Far Play Certyfkowana Lokalzacja Inwestycj EDYCJA 2006 Pozycja konkurencyjna Gmny Rawa Mazowecka w zakrese lokalzacj nwestycj. Wynk badana nwestorów w roku 2006 ORGANIZATORZY Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Loewe Art. Po prostu piękny.

Loewe Art. Po prostu piękny. Loewe Technologes GmbH Industrestrasse 11 96317 Kronach Germany www.loewe.tv Wyłącznym dystrybutorem Loewe w Polsce jest: 3Logc sp. z o.o. 30-435 Kraków ul. Zakopańska 153 www.loewe.pl Loewe Art. Po prostu

Bardziej szczegółowo

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania

I I I I I I I I I I. A Handbook I I. Jego realizacjti. on Project Development and Management. zarz~dzanla. Podręcznik Podr~cznik opracowania S ~ l ł J\ ił l) 1\ lł ')' ~ l ł J\ ił. () 1\r S Z li i O 0. ~ N O 0 1\' V (~. ~ l) Podręcznik Podr~cznik opracowania przedsif{wzif{cia przedsięwzięcia zarządzania zarz~dzanla Jego realizacjti realizacją,

Bardziej szczegółowo

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków.

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków. 18 Rynek świadczeń pozapłacowych Które branże najchętniej wykorzystują świadczenia pozapłacowe? Firmy w Polsce bardzo świadomie podchodzą do kwestii benefitów, doskonale zdają sobie sprawę z ich pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Tadeusz Ogrzebacz Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo