Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak"

Transkrypt

1 Nr Grudzń 2015 Gospodrk-Nuk-Tchnk-Kultur-Sztuk-Sport-Społczństwo Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk Izbl Pcuch Sylwtk profsor nukowc dydktyk orgnztor. Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk (ur ) jst bsolwntm Poltchnk Łódzkj, którą ukończył z wyróżnnm w roku otrzymując w konkurs n njlpszgo studnt łódzkgo środowsk kdmckgo ngrod ZŁOTEJ ŁÓDKI. Prc doktorską obronł w Instytuc Budowy Mszyn Auto- mtyzcj Poltchnk Wrocłwskj wyróżnnm w roku. Ntomst stopń nukowy dr hb. uzyskł w roku tkż w Poltchnc Wrszwskj w tym smym Instytuc Budowy Mszyn Automtyzcj. Tytuł nukowy profsor otrzymł w roku. Od roku jst ztrudnony w Poltchnc Koszlńskj n stnowsku profsor zwyczjngo (njwyższ stnowsko w hrrch nuczycl kdmckch). W Poltchnc Koszlńskj prcuj od 39 lt. W ltch był Prorktorm ds. Ksztłcn. Od przz dw kdncj był Dzknm Wydzłu Mchnczngo Poltchnk Koszlńskj, nstpn ponown Prorktorm ds. Nuk. W okrs od 1 993r. do 1 999r. płnł funkcj Rktor Poltchnk Koszlńskj przksztłcjąc w roku ówczsną Wyższą Szkoł Inżynrską w Poltchnk Koszlńską. W trkc Jgo rktorstw nstąpł wlk dynmczny rozwój uczln, powstły now krunk studów, now Wydzły orz powstł Prk Nukowo-Tchnologczny. Lczb studntów wzrosł od klku tyscy, gdy objął stnowsko Rktor do pond 1 7 stu tyscy, gdy kończył swą drugą kdncj n urzdz Rktor w roku. Poltchnk Koszlńsk uzyskł sttus lczącj s uczln tchncznj w Polsc. W grudnu roku n wnosk prof. dr hb. n. Tdusz Pcuch n przdśwątczn ym Posdzn u Sntu Poltchnk Koszlńskj Rktor prof. Wojcch Kclk n wnosk Członk Sntu prof. dr hb. nż. Tdusz Pcuch przy poprcu ówczsngo Prorktor Poltchnk Koszlńskj prof. dr hb. nż. Lon Kukłk podjął dcyzj, o uruchomnu w rmch Klubu Uczlnngo Poltchnk Koszlńskj Skcj Płk Rcznj Kobt wysygnowł w plnownym budżc uczln n rok kwot ż 41 tyscy złotych n jj potrzby co wówczs było kwotą wysoc zdowljącą. Klk lt potm drużyn płk rcznj kobt KU AZS Poltchnk Koszlńsk wnsowł do Ekstrklsy płk rcznj kobt stł s njwkszą wzytówką mrktngową Poltchnk Koszlńskj. Po zkończnu pstown urzdu Rktor, prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk zostł ponown w roku Dzknm Wydzłu Mchnczngo przz dw koljn kdncj tj. do 2005 roku włączn. Nzlżn od płnonych funkcj dzkńskch rktorskch prof. Wojcch Kclk od pond 30-klku lt kruj Ktdrą Mchnk Prcyzyjnj n Wydzl Mchncznym. W trkc, gdy płnł funkcj Dzkn, Wydzł Mchnczny uzyskł prw ndwn stopn nukowgo doktor hbltowngo, tym smym Wydzł Mchnczny rozpoczął ksztłcn n studch 3-go stopn, czyl studch doktornckch. Od wlu lt prof. Wojcch Kclk jst Członkm Komttu Budowy Mszyn Polskj Akdm Nuk Oddzł w Poznnu,

2 Członkm Skcj Tchnolog Mszyn orz Skcj Mchtronk Komttu Budowy mszyn PAN, Członkm Polskgo Towrzystw M chnk Tortycznj Stosownj orz Człon km Polskgo Towrzystw Informtyczngo. Przz wl lt był Przwodnczącym Rdy Nukowj Ośrodk Bdwczo-Rozwojowgo Obrbrk Urządzń Spcjlnych w Poznnu. Od 2007 roku jst zstpcą Przwodnczącgo Komttu Budowy Mszyn Polskj Akdm Nuk. Od roku był Członkm Skcj T07D przyznjącj grnty bdwcz od 2000 do 2002 roku jj Prz wodnczącym. Jst Eksprtm Nrodowgo Cntrum B dń Rozwoju w Wrszw orz Eksprtm Nrodowgo Cntrum Nuk w Krkow orz Eksprtm Polskj Agncj Rozwoju Przd sborczośc w Wrszw. Prof. Wojcch Kclk był przwodnczącym członkm rd progrmowych wlu prstżowych konfrn cj, m.n. jst Członkm Rdy Nukowj Cz sopsm MECHANIKA orz ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI. Współprcuj z ośrodkm nukowym w Nmczch, Frncj, Hszpn, Chnch, Stnch Zjdnoczonych, Rosj n Wgrzch. Prof. Wojcch Kclk współprcuj z lcznym ośrodkm nukowym w Polsc, których n sposób wszystkch wymnć. Przz 1 5 lt był prof. Kclk Przwodnczącym Środkowopomorskj Rdy Nczlnj Orgnzcj Tchncznj, obcn od 2003 roku jst Pr zsm Koszlńskgo Towrzystw Nuko- wgo. Od grudn roku prof. Wojcch Kclk jst Członkm Cntrlnj Komsj ds. Stopn Tytułów Nukowych. Profsor Kc lk był Promotorm 1 7-stu prc doktorskch; ż 7-mu Jgo Doktorów uzyskło stopn nukow doktor h bltowngo. Posd w swom dorobku pond 300 publkcj w tym 3 Monogrf w tym 90 publkcj w czsopsmch zgr ncznych o śwtowym zsgu. W pźdzrn ku roku prof. Wojcch Kclk otrzymł godność doktor Honors Cus. Pn profsor Wojcch Kclk jst twórcą włsnj Koszlńskj SZKOŁY NAUKOWEJ Mchnk Prcyzyjnj, Obróbk Ścrnj orz Zstosowń Sztucznj Intlgncj w Tchnolog Mszyn. Nzw sdzb wydwcy: Izbl Pcuch IMMEDIA. COM.PL Koszln, ul. Kołłątj 1/1, Adrs Rdkcj: IMMEDIA Mscznk Pomorz Koszln, ul. Kołłątj 1 lok 1 Tl , tl. Kom E-ml: Zspół rdkcyjny Rd. Nczlny Izbl Pcuch, Grżyn Kuźmck, Mchł Grczyk, Jgod Wójck, Wolt Stochł, Mrt Mlnowsk, Zdzsłw Knp, skłd grfczny Z. Knp, Drukrn: INTRO-DRUK Koszln. Nkłd: 0,7 tys. gzmplrzy. Czsopsmo dostpn pod drsm: Rsturcj-Hotl Mduz Mlno ul. Ndbystrzyck 23, Sklp PYSIO w Snow ul. Słowckgo 8D, ul. Oskr Lng 21, Br Rozmryn w Koszln, Slonk prsowy ul. 1-go Mj 21, Błogrd

3 Rozmow z prof. dr hb. nż. Wojcchm Kclkm Wloltnm Rktorm Poltchnk Koszlńskj Członkm Cntrlnj Komsj ds. Stopn Tytułów Nukowych Doktorm Honors Cus rozmwł Izbl Pcuch IP: Pn Profsorz, n pytm Pn o przy- blżn swojj sylwtk nukowc bo Pn dorobk dokonn są tk ogromn, ż n sposób udzlć krótkj, jdnoczśn wyczrpującj odpowdz, wc mg Pn Profsor umszczm oddzln obok wywdu. Ntomst zczn od tgo jk z prspktywy osttnch 40-stu lt ocn Pn rozwój koszlńskj uczln w którj Pn płnł prw wszystk możlw funkcj poprzz Prodzkn, Dzkn, Prorktor Rktor włączn włożył Pn w jj rozwój ogromny, nkwstonowny przz nkogo wkłd prcy orgnzcyjnj, nukowj dydktycznj? Czy jst coś co s być moż n udło co mogło być lpsz, z czgo jst Pn njbrdzj dumny poz oczywśc zmną w brwurowym stylu z płną kcptcją opnujących uczln Wyższj Szkoły Inżynrskj w Koszln n Poltchnk Koszlńską? T cchy w zncznym stopnu s upowszchnły rozwnły w nszj Uczln, nstpn były źródłm fktów. Uczln jst tylko jdn. Możn bywć w nnych, l zspołu, tym brdzj szkoły nukowj n tworzy s rok, n nwt w 1 0 lt. Kżdy jst wrt tyl, l zrobł dl nnych, dl wlu. Poltchnk Koszlńsk to mom zdnm doskonł mjsc dl prcy twórczj, bo potrzb tworzn nowj wdzy jj zstosowń, jst trwłą cchą nszych zspołów. Nsz Uczln jst dowodm n to, z dobr wrunk do prcy nukowj, mogą być two- WK: Płnn funkcj w środowsku kdmckm jst zwsz wyzwnm. Dj szns n zmn włsnj nrg w sukcs środowsk, n zspoln ludz - kżdy człowk jst ndywdulstą cn włsną wrtość - w zróżncowną, l jdnk jdność, skuponą n osągnu clów wżnych dl cłj Uczln. Przwodzn zspołom różn s od krown nm. Przwodzn nstpuj, gdy zspół j uznj. W społcznośc kdmckj jst wl sprw wżnych zrówno dl poszczgólnych osób jk cłgo środowsk. Zlczm do nch: szcunk zrozumn dl prcownków, ch sprcj orz fktów ch prcy, rozumn ndywdulnych dążń łączn ch w wspóln cl, tworzn tmosfry do zgodngo współdzłn mmo oczywstych różnc w wlu spktch, jsność orz znjomość zsd różnorodnych ogrnczń, znjomość krytrów przwdywlność ocn, tkż uznn dl sukcsów. Ludz mogą s różnć, l to ch n pownno poróżnć. Wrto cszyć s z sukcsów nnych, bo wtdy djmy dowód n to, ż rozwój Uczln jst dl ns wżny, ż wmy, ż jst sumą wszystkch osągnć. rzon n tylko w wlkch glomrcjch, bowm cły śwt, w sns komunkcj orz wymny nformcj wdzy, jst obcn globlną cywlzcją. W nszym śwc zmny przobrżn są domnującą cchą. Kżdy stn jst chwlowy, kżdy wk jst wkm przmn. Ludzk życ ngdy n było spokojm odpoczynkm. Życ jst procsm, n stnm spoczynku. Nkdy moż być to być dl kogoś wyczrpując, l śwty spokój osągnc wystpują rozłączn. Ludz czsto, w swym zbgnu nrwowośc, prowdzą spory mdzy przszłoścą trźnjszoścą, ponwczs odkrywją, ż trcą trźnjszość mogą przgpć przyszłość. Myśl, ż ktgor sprw, któr s n udły, dl wlu ludz n stnj. Rcjonlzm wyboru zdń dtrmncj w ch rlzcj, obcn dodlbyśmy jszcz krtywność w ch rozwązywnu wyprzdzn nnych w przwdywnu wrunków orz nowtorstwo pomysłów, prowdzą do obrngo clu, choć drog n mus być łtw. Nlży przy tym jdnk unkć dróg n skróty. Powm jdnk, ż pwn ndosttk stysfkcj wynk z fktu, ż nsz msto Koszln jszcz n dorównuj kroku Uczln w rozwoju kdmckośc otoczn. N jstśmy przcż konkurntm w tym dzl, w okrślonym stopnu współtwórcm. Myśl, ż tn stopń współdzłn bdz s wznosł n wyższy pozom. IP: Uczln rozwj s dlj, mmo nzlż- nych od ns kłopotów z nborm, wynkjących z nżu dmogrfczngo? Czy jdnk w osttnch ltch zdbno o wszystko jk nlży, gdyż tu ówdz podnoszą s głosy, ż n potrfmy ścągnąć n przyzwotych wrunkch wc po prostu złtwć studntów dl nszj uczln z Wschodu, to główn polskgo pochodzn z Ukrny, Błorus czy tż z Ltwy? Czy Pn zdnm zrobono tu wszystko co nlży by tk było? Bowm są uczln któr tkch studntów mją brdzo dużo (Poltchnk Błostock, Poltchnk Lublsk) przcż u ns jst brdzo dużo polskch Ukrńców - mją swoj ktywn Stowrzyszn przcż moglby w tym pomóc, tkż prcuj u ns wlu profsorów z Ukrny? WK: Strtg rozwoju w długm okrs pownny być oprn n n obcnym, n przyszłym stn wrunków dzłn przyszłych krunkch rozwoju cywlzcj. Wrto zuwżyć, ż 30 lt tmu n było w Polsc Intrntu, tlfon komórkowj, powszchngo zstosown komputrów, obcngo systmu społczngo wlu nnych cch typowych dl obcngo stnu rozwoju społczngo. W roku 2045 nsz cywlzcj bdz tż zupłn nn, nż obcn. Nsz nstwn n rozwój krunków zgodnych z sktorm przmysłów ksplozyjnych, tkch jk nrgtyk, tchnolog nformcyjn, botchnolog, nnolktronk, w przyszłośc tkż tkch jk bonk, botronk cybrntyk, sztuczn ntlgncj ndl n

4 I tchnolog zwązn z ntgrcją przyrod- to prktyczn wszyscy mówą, ż jst Prof- tkch, których wynkm jst dokumnt komnczgo tchnczngo otoczn człowk orz n tchnk nnowcj lstyczność systmów wytwrzn. Oczywśc sprwn tchnk nformown kndydtów n stud o ofrc dukcyjnj, wrunkch studown pozom ksztłcn orz szrok zsg ofrty są wżn dl zkrsu ksztłcn. M to duż znczn zwłszcz obcn, gdy mlj lczb bsolwntów szkół śrdnch, w njwkszych uczlnch dopro nśmło zczyn s odchodzć od przyjmown prw wszystkch chtnych. Wynk rkrutcj są w obcnych wrunkch dość dobr, mogą być jdnk lpsz. Wl zlżć tż bdz od przyszłych progrmów rozwoju nuk szkolnctw wyższgo. Możn przypuszczć, ż dążn do uzlżnn dotcj od lczby studntów, bdąc już młym skłdnkm tj dotcj, bdz s jszcz zmnjszć, co ukrunkowywć zczn Uczln w wkszym stopnu n rlzcj projktów bdwczych współprc z gospodrką. Chcłbym przy tj okzj powtórzyć mój pogląd, ż w potrzbnym rcjonlzm nszgo dzłn, w poszukwnu hrmon tor jj zstosowń, nlży dążyć do tgo, by nnowcj tworzyły now krunk rozwoju wówczs wypłnmy oczkwn nszj cywlzcj. Twórczy udzł w zstosownch tor brdzo czsto n jst zwykłym zdnm nżynrskm, ndl nukowym, choć brdzo trudnym orz prcochłonnym, to jdnk nzwykl wżnym dl postpu. IP: N Poltchnc Koszlńskj uruchomł Pn Profsor nowy Krunk Studów Inżynrsk Zstosown Komputrów, który cszył s ogromnym powodznm. Trudno znlźć dzsj wkszy zkłd prcy n trn mst b. wojwództw koszlńskgo, gdz n prcują Pn bsolwnc. Mm wc pytn - czy w oblczu gdy mmy kryzys nboru n stud zwązn z nżm dmogrfcznym m Pn Profsor w zndrzu jszcz jkś pomysł, który mógłby przycągnąć n Poltchnk Koszlńską studntów swoją trkcyjnoścą tkż w odnsnu do możlwośc w mr łtwgo ztrudnn tuż po studch? Pytm dltgo, ż gdy rozmwm z różnym profsorm Poltchnk Koszlńskj pytm o opn o profsorz Kclku sor wzjonrm. WK: O dynmc rozwoju w przyszłośc dcy- duj wybór proryttów wżnych dl przyszłośc. Strtg z jdnkowym proryttm dl wszystkch dzdzn jst strtgą bz proryttów n zpwn szybkgo rozwoju. Nsz Uczln m dobr dośwdczn w tym zkrs potrf połączyć cchy zrównowżongo rozwoju z wysoką fktywnoścą wlu przdswzć. Wlu prcownków, wkszość profsorów prcuj od dwn w Uczln, wc znmy Uczln sb. Koljn lt prcy w Uczln o tk dynmcznym rozwoju, mmo wlu trud- putrowy, lcz rlny projkt lbortoryjny lub wrcz dzłjący modl lub prototyp okrślongo obktu. To bdz nsprcją do ktywnj krtywnośc, dośwdczn sprwdzn wrtośc włsnych pomysłów pozytywngo mocjonlngo zwązku z wykonywnym zdnm, któr jko wybrn przz studntów, bdz trktown jk symptyczn wyzwn, n jk nrzucon prc. Wl tk rlzownych zdń już chrktryzuj nszą dzłlność dukcyjną zpwn tn krunk bdz objmowł koljn zspoły dydktyczn. Uczln m strsz tym łdnjsz zsobnjsz w pokłdy wdzy mądrośc, z których społczństwo włdz m szns jszcz płnj korzystć. IP: Pytjąc różnych profsorów o chrktrystyk osoby Profsor Kclk n uzyskłm odpowdz jk wdy możn Pnu Profsorow przypsć. Prosz wc o szczr odpowdz jk wdy m Profsor Wojcch Kclk? WK: Włsn ocn wd rczj n jst obktywn. Moją wdą, któr powoduj, ż s zwsz spsz jst plnown n kżdą godzn wcj zdń nż możn wykonć. Czs, jk uwżm, w sns dfncj z punktu wdzn człowk, jst śwdomoścą skwncj zdnośc, powodują, ż lpj rozummy wszyst- rzń. Zgszczn zdrzń w czs nstty k złożon mchnzmy, jk s skłdją n czsu n rozcąg. fkty nszj prcy potrfmy lpj przwdywć skutk korzystnych dcyzj prognozo- IP: Jst Pn Profsor nsłychn zngżowć konczn dzłn zpobgjąc n- wny w sprwy nuk, jst Pn członkm różnych towrzystw nukowych, no przd korzystnym trndom. Wzornctwo ożywło stud, Enrgtyk po- wszystkm Członkm Cntrlnj Komsj ds. wksz znczn mkrorgonln, krunk Kdr Tytułów Nukowych. Czy w tj sytucj humnstyczn podnoszą pozom komunko- m Pn jkkolwk czs dl sb? Czy n wn przntcj pogldów, nktór sp- przykłd chodz Pn Profsor n mcz sporcjlnośc n prowdzonych wczśnj k- tow - bo ngdy n wdzłm Pn Profsor runkch jk np. Inżynrsk Zstosown n Ekstrklsowych mczch płkrk rczkomputrów trfły w potrzby studntów nych koszykrzy w nszj koszlńskj Hl oczkwn prcodwców w krju, tkż Wdowskowo-Sportowj? Jżl m Pn troch czsu wolngo to jk Pn go spdz? nnych krjch uropjskch. W progrmch nformcyjnych dl przy- Czy m Pn Profsor jkś hobby? szłych studntów brdzo wżn byłoby szczgółow zprzntown w horyzonc 1 0, 20 WK: Troch czsu pozostj dl mn rodz n przykłd 30 lt nzw przyszłych zwodów ny. Poznwn śwt jko turyst rjstro nzw stnowsk prcy chrktrystycznych wn jgo brw nzwykłośc jst nszym dl poszczgólnych krunków studów. Moż rodznnym hobby, choć n jst to czst to być brdzo pożytczn n tylko dl wdzy przygod, to jdnk nzwykl odśwżjąc. wyborów kndydtów n stud, l równż W osttnch dwóch ltch tk czsto jstm dl ksztłtown obcnych przyszłych pro- służbowo w różnych uczlnch, ż tym czgrmów studów, tkż tmtyk prc dyplo- sm wolnym stj s czs przjzdu, l trudno to nzwć wypoczynkm w obcnych mowych proflu kżdgo z wydzłów. Ndchodz r ksztłcn poprzz zspo- wrunkch komunkcyjnych n polskch drołową rlzcj projktów studnckch, l n gch.

5 IP: Mmy brdzo trudną sytucj gopoltycz- czynnkm moblzcj loścowj fktywno- njpknjsz Śwt ktolck Śwt Bożną w Europ w śwc. Wl osób mów, ż sytucj jst n do pozytywngo rozwązn. Czy Pn Profsor mógłby spróbowć odnść s do tj sytucj w spkc jj pozytywngo rozwązn. Co musłyby zrobć głowy njwkszych pństw n nszym glob, by t sytucj rozłdowć? Czy godzć s n npływ cudzozmców z Północnj Afryk, czy tż n zgodzć s bądź tż okrślć lczb przyjć n nwlką tką jk gdyby lb lość przd Uną Europjską? WK: Rozwój cywlzcj wymg od ludz co- śc, wywołuj stn loklnych dążń, któr skłdją s n wyścg globlny. Szybk rozwój duż różnc w pozom rozwoju różnych czśc śwt różnych grup społcznych, nwt poszczgólnych osób, są potncjln źródłm konflktów wlu nkorzystnych npć społcznych. Wśród wlu sposobów n hrmonzown rozwoju ntgrcj rgonln tworzn systmów współdzłn wlu krjów, jst jdnym z njwżnjszych. Zmnjszn różnc w rozwoju polg n n wyrównnu zsobów, l n wyrównnu możlwośc. go Nrodzn Nowy rok. Czgo Pn Profsor życzy wszystkm Polkom potm wszystkm prcownkom studntom Poltchnk Koszlńskj z okzj tych Śwąt włśn w Nowym roku? WK: Wcj środków n prtur, doktorntom wyższych stypndów, profsorom wlu doktorów. Wszystkm prcownkom Uczln zwsz dużo prcy uznn z jj fkty, Śwąt wspnłych, przyjcół doskonłych, myśl pogodnych plnów wlkch. rz wkszgo wysłku ntlktulngo, sysip: Przd nm wlk, njwksz chyb tm powszchnj rywlzcj, bdącj Bożonrodznow zwyczj Wgl Bożgo Nrodzn to czs rdosngo oczkwn, zdumy rodznngo posłku. Istotnym lmntm jst zchown postu, dltgo to ryby królują wtdy n nszych stołch. Krp, bywło, ż jszcz ndługo przd kolcją pływjący w wnn, to już trdycj jdn z podstwowych ryb, którj n moż zbrknąć w wgljnym mnu. Ryb po grcku, śldz, brszcz czrwony z uszkm, groch z kpustą, kut, prożk z kpustą, rcuchy czy tż zup grzybow to trdycyjn potrwy srwown w nszych domostwch, w zlżnośc od zwyczjów przkzywnych z pokoln n pokoln. A dń wdl trdycj mus być 12. Trdycj mów tż, ż kżdj potrwy nlży spróbowć, bo to przyns nm szczśc n cły rok. Stół nkryty błym lub z śwątcznym motywm obrusm, śwc pośrodku stołu, któr symbolzuj życ wczn, śwtłość nsn pomocy blźnm. Pod obrusm snko, któr upmtn hstor nrodzn Dzcątk Jzus położn go w żłob. Woln mjsc przy stol, pozostwn dl przypdkowgo gośc, którym wyrżmy tkż pmć o nszych blskch zmrłych. Gdy prwsz gwzd rozbłyśn n nb, możmy wówczs zsąść do wspólngo posłku. To n pmątk gwzdy btljmskj, którą ujrzl mdrcy zmrzjący z drm do nowonrodzongo Dzcątk. t t S l o W o ch ł Wżnym obrzdm wczrzy wgljnj jst dzln s opłtkm skłdn sob życzń, co nwązuj do prwszych obrzdów chrzścjn n pmątk Osttnj Wczrzy. Wrzono tż, ż njlpszą lczbą osób zsdjących do wczrzy jst lczb przyst. Nrozłącznym lmntm śwąt Bożgo Nrodzn jst śpwn kold. N moż zbrknąć tż pkn wystrojongo zlongo drzwk, któr dwnj mło chronć domostwo od złych mocy. Już od dwn obdrowywno s przntm, zwykl już po pokznu s prwszj gwzdy n nb. Hstor Św. Mkołj wywodz s od bskup Mry, z wzgldu n przypsywn mu dobr uczynk obdrowywn ubogch. Boż Nrodzn to brdzo rodznn śwto, podczs którgo czsto dochodz do spotkń w wkszym gron njblższych członków rodzny. Computr Collg Szkoł

6 Al o so chodz? Sdz sob Kowlsk przd tlwzorm zdumony słuch zdj sob to pytn: o so chodz? O czym mówą t gdjąc głowy z krnu tlwzor? Al Kowlsk uprł s słuch tych prwnczych wywodów dotyczących zgodnośc nzgodnośc z Konstytucją, któr rozłożył n czynnk prwsz Trybunł Konstytucyjny. Zwykły Kowlsk n jst prwnkm nwt n "kum" wrunków umów zwrtych mdzy nm, dostwcą tlwzj, nrg lktrycznj, czy tlfon komórkowj zwrtych npsnych tym, zbyt drobnym druczkm, by móc j odczytć co dopro zrozumć. Al Kowlsk swoj w, ż tn drobny druczk w kżdj umow, to kruczk bt n dupsko Kowlskgo, który podobno śwdom ją - umow podpsł, chcąc korzystć z dobrodzjstw postpu. Ko- ck m ź u n K y ż r G wlskmu brdzo podob s to ośwdczn, któr usłyszł, ż Sjm, Snt Trybunł mją n uwdz przd wszystkm dobro społczństw rolą ch jst objc szczgólną opką ochroną ludz słbszych, bdących mnjszoścą, czy to w sns śwtopoglądu, wyznwnj wry, prfrncj sksulnych, czy nrodowośc, n wspomnjąc o zmożnośc. Kowlsk już zrozumł, ż poprzdn rząd "coś" skopł, nowy doszdł do wnosku, ż skop brdzj, l po swojmu. I tn nsz Kowlsk ptrząc n uśmchy trumflzmu, mlując s n twrzch zwycskj prt, już w, ż tu zczyn s tn "cholrny drobny druczk", który kż mu oczkwć rwnżyzmu z to, ż śmł glosowć n nn prt, ż śmł mć swoj, włsn poglądy, ż śmł domgć s prw dl sb. Oj, oj, myśl Kowlsk, chyb źl skończ, l dlj sdz przd tlwzorm co wdz? Wdz wlką pskownc, gdz dzck w krótkch spodnkch sypą sob pskm w oczy, zbrją sob grbk wdrk. N wdzć czmu nsz Kowlsk wyczuw, ż ld momnt pkn t nwdzln grnc, gdy t dzck z pskowncy, już przbrn w gustown grntury grsonk prosto od rnomownych prcown krwckch, z dyplomm w ksznch, bdąc już n sl sjmowj, zmst żywj gstykulcj, wzmą s z łby ruszą do tku udowdnjąc wżność rcj " mojszj od twojszj". Pomyślł sob nsz Kowlsk, ż npotrzbny jst n Trybunł Konstytucyjny, n rd mdrców w postc Sntu, n Sjm, bo wystrczy wcj psku w pskowncy. Izbl Pcuch Prt Przs dr Jrosłw Kczyńskgo obcł w trkc długj kmpn wyborczjzrówno w wyborch n Przydnt RP orz w wyborch do Prlmntu RP wl sprw wl tmtów, któr w trkc swj rozpocztj kdncj chc złtwć. Wkszość tych obtnc m zwązk z dużym dodtkowym środkm fnnsowym, któr są potrzbn do rlzcj tych sprw. W wypowdzch poltyków PS pojwły s nformcj skąd pozyskć dodtkow źródł pndzy tk jk n przykłd opodtkown trnsfrów bnkowych, uszczlnn systmu podtkowgo, opodtkown w tryb normlnym sklpów wlkopowrzchnowych, zrównn opłt frm zgrncznych (tzw. ulg) do wrunków opłt frm polskch td. td. Ntomst jkoś uszło mojj uwdz, być moż n było to dosttczn ngłośnon wyrtykułown, ż przcż możn pozyskć środk fnnsow z zhmown wszchobcnj korupcj orz tkż przz odzyskn środków fnnsowych od osób njczścj z stblshmntu w dnym mśc, w dnj frm tp. któr przz korupcyjną dzłlność wszły w ch posdn. Otóż, korupcj, npotyzm brk tyk zwodowj stł s w nszym krju czymś powszchnym nstty w mojj ocn prw ż kcptowlnym. Jkż czsto bowm osob, któr wykrył korupcj postnowł to zgłosć ofcjln swj włdzy czyl przłożonym zmst pochwły jst sm nrżon n ogromn nprzyjmnośc, mobbng w swym mjscu prcy, ostntcyjną mrgnlzcj w swym mjscu prcy, szukn hków przz zwrzchnków w swym życorys do zwolnn włączn. Oczywśc, ż smo wykryc korupcj w tkch dużych wżnych frmch pństwowych n jst ogóln trudn. W tk sprwy zmsznych jst zwsz wcj osób no przd wszystkm dokumnty przchodzą w postpownu dmnstrcyjnym przz skcj dzły urzdncz, czsm różn komsj słą rzczy tk korupcj tk ntyczn nzgodn z powszchnym zsdm sprwdlwośc społcznj dosyć szybko wyłz stj s publczną tjmncą w dnj frm (zkłdz prcy, urzdz, uczln tp. td.) Czsm tkż pwn sprwy przckną do prsy, rob s troch szumu po czym sprw dosyć szybko wycsz s, gdyż w tych smych mdch (tlwzj, rdo, prs) pojwją s brdzo szybko now snscyjn nformcj o tk zwnych przkrtch, uprzdn przchodzą w zpomnn, po czy znowu pojwją s now tym smym prz- ctny czytlnk uodprn s n t wdomośc, sprwy powszdnją, w konskwncj wl osób mów, ż tgo s już n d czytć n d słuchć. To w konkluzj, poprzz nsycn mdów cągłym nformcjm o korupcj, o przkrtch, o npotyzm o omjnu prw td. z jdnj strony równoczśn o dużj bdz zncznj czśc nszgo społczństw prcującgo n mnmlnych dopuszczlnych wyngrodznch ( to są już szczścrz) lub n umowch śmcowych czsto krótkotrmnowych, powoduj strszlwą frustrcj to główn u osób młodych. Efktm tgo jst fkt, ż prw 3 mlony młodych Polk Polków prcuj z grncą, tm zkłd rodzny tm rodz dzc, któr n czrujmy s, rczj już n bdą w przyszłośc obywtlm polskm lcz nmckm, brytyjskm, szkockm, rlndzkm, szwdzkm, norwskm, fńskm, włoskm, hszpńskm, portuglskm, ustrckm, szwjcrskm, mrykńskm (USA), kndyjskm ustrljskm. Oczywśc n wymnłm wszystkch pństw do których zwdrowł nsz młodzż njczścj brdzo dobrz wyksztłcon lcz wydj m s, ż wymnłm krj njwżnjsz dl tych wyjzdów, w pogon z lpszym życm. Wdług mojj wdzy, już n pochodzącj mdów lcz

7 z moch osobstych kontktów wynk to, ż c czcgodn powm wprost złodzj, ludz bz chrktru bz tyk zwodowj, wysoc funkcyjn, czsto z wżnym ltrkm przd nzwskm, śwdczącym o wysokm wyksztłcnu to ludz brdzo ntlgntn, brdzo sprytn, znjący mndry dżungl przpsów, ludz, których stć n njlpszych dwoktów, ludz, którzy w swom obszrz dzłn zwodowgo (mst, gmny, zkłdu prcy, szptl, urzdu, uczln td. td.) stworzyl nprwdopodobn ukłdy prsonln trzymjąc włdz w swom rku. Ilość osób w tkm ukłdz jst różn w zlżnośc od frmy mjsc prcy w którym tk ukłd prsonlny ścślj by było dosdnj mf rządz - szcuj tą lość osób w mf n rząd od klku do klkudzstu osób, zlżn od wlkośc frmy, lcz njczścj jst to rząd klkunstu osób, któr okupują njwżnjsz stnowsk w frm. Tk ukłd prsonlny m swojgo szf mf, którym n konczn mus być szf dnj frmy tn człowk bdący szfm mf jst głównym mózgm który dowodz, wydj polcn trzym wszystkch w grśc. T cł dzłlność korupcyjn jst prowdzon prfkcyjn tk, ż od strony formlno-prwnj trudno jst przd wszystkm trudno jst od rzu złpć prfdn dzłjących członków mf z rk. Tcy złodzj, do cn cynczn bzwzgldn potrfą doskonl czyścć dokumnty, grć n zwłok opóźnć różnym mtodm wszlk próby kontrol sprwdzń, pondto tk mf m swoch ludz tkż w włdzy zwrzchnj o których przctny prcownk frmy n m pojc l c ludz w włdzch zwrzchnch plnują ntrsów mf n wszlk przypdk gdyby coś wyckło w gór. Tym smym znowu mf kryt z góry n przykłd poprzz opóźnn procdown m czs n moblzcj, ustln strtg znszczn osoby któr był n tyl odwżn n tyl głup orz nśwdom, ż próbowł upomnć s o sprwdlwość. Oczywśc, tn czs gry n zwłok łmn wszlkch przpsów pozwl mf n szukn hków wobc tj odwżnj osoby któr ujwnł korupcj jżl n możn nc n tą osob znlźć (tk jst njczścj) to wówczs wymyśl s fłszyw oskrżn, uruchm s j poprzz swoj kontkty w nktórych mdch, przkzuj s j w form ngonk w swojj frm by odwżngo prcownk zolowć stworzyć fkt npwnośc wśród prcownków frmy (typu - no kto jst w końcu złodzjm) orz posuwć s tk dlko, ż skłd s donosy do orgnów ścgn, któr są z góry złożonym kłmstwm co po sprwdznch tk wyjdz l znowu zyskuj mf n czs. Otóż t donosy do orgnów ścgn są tk sprytn formułown, ż po ch wyjśnnch stwrdznu, ż są nprwdzw mf zwsz (ch dwokc) potrfą s z tgo wytłumczyć nprcyzyjnoścą n przykłd przpsów, ndopowdznych nformcj, nwdzą w dnj sprw, zwyczjną pomyłką, złą ntrprtcją - l co odwżny człowk który głosł korupcj w mdzyczs przszdł, to tylko on w przctny czytlnk ztrudnony gdzś z grosz n szczblu prostj prcy tzw. orgncznj, njczścj brdzo uczcwy mjący w głow tylko to jk zwązć konc z końcm n m po prostu pojc. Oczywśc, ż w dnj frm gdz tk korupcj trw czsto ltm, gdz jst to publczną tjmncą nlży domnmywć z prwdopodobństwm grnczącym pwnoścą, ż tzw. służby spcjln wdzą o wszystkm no co? - no csz! Możn spkulowć dlczgo tk s dzj? Mom zdnm dzj s tk główn przd wszystkm dltgo, ż od tych tjnych służb np. od CBA (Cntrl Buro Antykorupcyjn) nnych wymg s tzw. twrdych dowodów! Co z tgo wc, ż n zdrowy, przyzwoty rozum wobc np. prostych wylczń mtmtycznych możn tką korupcj udowodnć - l to jszcz ponoć n jst dowód. Twrdym dowodm moż być flm lub ngrn l przcż podsłuchy ofcjln są zbronon. Twrdym dowodm mogą być dokumnty l przcż łtwo ustlć kto mł dny dokumnt poufny w rc tk osob moż być prktyczn ntychmst wywlon z prcy pod jkmkolwk nnym prtkstm (co czsto m mjsc). Borąc powyższ pod uwg, przy dużym okrślonym bzrobocu ludz są cżko przstrszn boją s utrty prcy. Obw przd utrtą prcy jst tk duż, ż są w stn czsto kłmć skłdć fłszyw zznn przd orgnm sprwdlwośc mjąc w podśwdomośc zkodown, ż mf w jgo zkłdz prcy jst n do ruszn jżl zznjący pow prwd to mus s lczyć z potwornym konskwncjm. Tk włśn funkcjonuj nsz krj od wlu, wlu lt. Nstty, mmy tk społczństwo, którgo znczn czść jst podtn n korupcj, npotyzm któr uczstnczy w wyścgu szczurów do troch wkszj pnsj, do lpszgo ztrudnn, do podwyżk, do choćby wnsu o szczblk forsuj zsd, ż pokorn cl dw mtk ss orz jk to mów rosyjsk przysłow tszj jdsz, dlsz budsz. W tj sytucj trzb sob postwć jsn zsdncz pytn czy obcn rządząc posdjąc cłą włdz w Polsc prt Prwo Sprwdlwość jst w stn podjąć wlk z potworną chorobą, drążącą polsk społczństwo jką jst korupcj, npotyzm brk lmntrnj tyk zwodowj. Od klku tygodn n czl nstytucj któr m wlczyć z korupcją płnąc funkcj Koordyntor ds. Służb Spcjlnych sto pn mnstr, posł Mrusz Kmńsk - który wczśnj był szfm, z czsów włdzy PS-u (8-1 0 lt wstcz) Cntrlngo Bur Antykorupcyjngo. W wystąpnch tlwzyjnych (tvp, tvp nfo, tvn 24 td.) pn mnstr Mrusz Kmńsk klkkrotn powtórzył, ż bdz prowdzł dlj, tk jk kdyś bzwzgldną wlk korupcją. Zchodz wc zsdncz pytn n tylko o to czy strczy mu sł orz zdrow l w ogól o to czy jst to możlw do zrlzown, czy w ogól w nszj sytucj, gdz korupcj jst wszchwłdn wszchobcn możn ją zwlczyć? Oczywśc korupcj n m brw poltycznych - powtrzm przypomnm jszcz rz korupcj n m brw poltycznych, jst on pondprtyjn znn czytlnkom w wszystkch poltycznych ugrupownch; możn jdyn nlzowć w których ugrupownch był on njwksz- l to jst już mnj stotn. Jżl wc pn mnstr posł Mrusz Kmńsk mmo wszystko chc z tym wlczyć to pownn on uzyskć wsprc n tylko swojj prt Prw Sprwdlwośc l pownn on uzyskć wsprc wszystkch prt poltycznych wszystkch ludz dobrj wol, którzy s n zgdją n chory, skorumpowny krj. Znowu pytn jk to zrobć l mł śwtłko w tunlu już jst. Otóż, przykłdowo gdy w ndzlnych dysputch poltycznych n stcj tvn 24 (Kw n łw) orz n tvp nfo (odpowdno godzn godzn 9.45 w dnu br.) nlzowno czy Przydnt RP dr Andrzj Dud mł prwo czy n mł prw ułskwć pn mnstr posł Mrusz Kmńskgo skzngo nprwomocnym wyrokm z ndużyc włdzy chcąc udowodnć korupcj, wszyscy wypowdjący s uczstncy dyskusj tkż z nnych prt opozycyjnych podkrśll, ż zgdzją s z ocnm członków PS ż Mnstr Mrusz Kmńsk cytuj jst krysztłowym człowkm... konc cyttu. To smo powdzł o nm w wystąpnch ofcjlnych w tlwzj tkż Przydnt RP dr Andrzj Dud orz przs PS dr Jrosłw Kczyńsk. Ztm, jżl tk rzczywśc jst n m podstw by w to w tj sytucj n uwrzyć, to dyskusj w tym tkż utoryttów prwnych

8 czy Pn Przydnt dr Andrzj Dud postąpł zgodn z prwm czy tż nzgodn z prwm stj s jk gdyby rozmową dyskusją n drugm pln w oblczy tj potwornj polskj choroby którą jst powszchn korupcj, npotyzm brk tyk zwodowj. N mrgns powyższj sprwy trudno w tym mjscu n przypomnć, ż w przszłośc jko szf CBA, mnstr Mrusz Kmńsk chcąc uzyskć tzw. twrd dowody zstosowł mtod podstpu czyl tzw. mtod prowokcj wobc osób co do których mł donsn, ż są to osoby dzłjąc równż w spkc korupcyjnym ż przypomn posłnk z Trójmst, sprw byłj żony znngo ktor, orz tzw. fr gruntow. Mjąc n uwdz dyskusj, któr prztoczył s wówczs w mdch już wyrźn podzlonych co do osób dznnkrzy jk osób zprsznych n zwolnnków PS orz n zwolnnków Pltformy Obywtlskj możn było zuwżyć, ż do dzsj pozostły pwn njsnośc (jk gdyby ndokończon sprw) tzw. fry gruntowj w sytucj gdy główn osob tj fry już nstty n żyj, to w pozostłych dwóch przypdkch rczj n było wątplwośc ż mmy do czynn z osobm podtnym brdzo n korupcj lcz jdnk przy użycu brdzo dobrych dwoktów t osoby zostły wybronon n bz pwnj rgumntcj obrony (co wm z mdów) ż zstosown prowokcj był formą nmwn do przstpstw w tj sytucj przwdywno, ż wl osób mogłoby tmu ulc. Borąc wszystko powyższ pod uwg zstnwm s jk zdtrmnowny mbtny mnstr Mrusz Kmńsk przy obowązujących zsdch prwnych, mjąc włsn przykr bolsn dośwdczn w tym wzgldz orz znjąc mntlność grup zwodowych prcujących w różnych frmch - o czym powyżj nltyczn npsłm, bdz chcł zdobyć konczn, wymgn np. w Prokurturz lub przz obrońców skorumpownych VIP-ów, twrd dowody? Czy ponown podjm ryzyko tzw. prowokcj? Czy tż obcn wystrczy logczn nlz wylczn mtmtyczn by móc skrowć sprw do Sądu n usłyszć ż znowu brk tzw. twrdych dowodów? Czy mnstr Mrusz Kmńsk zlkwduj przps o tzw. Ochron dnych osobowych, któr czsto chron włśn osoby skompromtown (to oddzlny tmt)? N ukrywm, ż przd pnm Mnstrm Mruszm Kmńskm sto pkln, nwyobrżln trudn, rcytrudn zdn - tym brdzj w nszj sytucj poltycznj tkj w którj trw bzwzgldn wlk ugrupowń prtyjnych o włdz, to jst tk wlk w którj czsto czołow dzłcz są tkż umoczn w sprwy korupcyjn mmo oczywstych dowodów tkż oczywstj nlzy logcznj, ż mmy do czynn z ch korupcją n konc zwsz słyszymy rgumnt, ż jst to sprw poltyczn. Tk s wydj, ż jdnk ptrząc troch optymstyczn, wrunkm msj którą podjął s mnstr posł Mrusz Kmńsk jst jdnk zdobyc dosyć dużgo poprc społczngo wc przyzwoln n jgo dzłlność twrdą zdcydowną wobc tj powszchnj korupcj o co jk m s wydj pownn pn mnstr Mrusz Kmńsk stl wcąż plowć, przynjmnj do osób odwżnych l tkż osoby t muszą wdzć, ż zostną otoczon wyrźną opką ochroną z strony pn mnstr posł Mrusz Kmńskgo ż n bdą n mogą być szyknown zwolnon z prcy nm procdown dnj sprwy s zkończy- wc n mogą w polskch wrunkch lądowć n bruku bo gdz dzsj tk człowk znjdz prc? Zwlczn powszchnj korupcj to dzsj klk, moż klknśc mlrdów złotych w budżc! Idąśwt-corocznszlństwo! Zczął s okrs przygotowń do śwąt. Sklpy w nowj, śwątcznj szc, kuszą obftoścą towru. W nktórych sklpch słychć już koldy czuć zpch rozpylongo zpchu śwrku. To znn wypróbown mtod n "rozmkczn" klnt, który w tj, już prw uroczystj tmosfrz, n pwno coś jszcz dorzuc do sklpowgo wgonk n kółkch, nwt wtdy, gdy kupn tgo czgoś n plnowł n potrzbuj. Rozbgn oczy wyptrują to dodtkowgo słok mjonzu, to nnsów w plstrch, to msy mkowj, bo śwt bz mkowc, to wprost zgroz. Ach, jszcz boczk, szynk, kbnosy gś, któr rob s modn, bo rklmown jst osttno przz znnych kuchrzy. Potrzb, czy n, l kupć trzb konczn, bo n dj pn, żby zbrknąć mło. Jszcz prznty! Co wybrć komu co kupć? Dzck już npsły cłą lst żądń do Mkołj, w portflu... wdć już podszwk. Potm jszcz trzb bdz wypucowć od suftu po podłog mszkn (tk jkby przz cły rok nkt n sprzątł w chłup!), umyć okn, wybrć z szfy njpknjsz frnk obrusy pchcć mszć w grch zglądć do pkrnk z troską czy wyrosło, czy opdło, by trdycyjn n stol było dwnśc, lbo wcj potrw, których s n zj któr po śwtch znjdą mjsc w zsyp n śmc. A w wczór wgljny umczon śwątczną gontwą, kobty bdą przy stol podsypć, uwżjąc, by nosm n wpść w śldzk w olju. Wdług szcunkowych wylczń, sttystyczn polsk rodzn wyd n śwt pond tysąc złotych, l to tylko sttystyk, bo jdn wyddzą pr tyscy, hołdując zsdz : zstw s, postw s, nnym muszą wystrczyć powszdn, zwykł zkupy z sto, czy dwśc złotych, bo przcż trzb przżyć do nstpnj rnty, wypłty, czy mrytury. W jdnych rodznch dzck bdą pszczły z rdośc, bo dostły wymrzongo smrtfon, w nnych rdość sprw btonk, czy tnsówk, l sttystyczn wszystko b- yn rg ż k c uźm K dz w porządku. W prwdz są wśród nzmożnych ludz prwdzw "szczścrz", którzy "złpą" s n pczk śwątczn - żywnoścow, tylko problm jst w tym, ż strjąc s o tką pczk nlży dowść bdy, upokrzjąc tk już dosttczn upokorzonych ubóstwm. Tk, drodzy pństwo, jdynym krytrum n uzyskn pomocy jst krytrum dochodu wżn jst, by dochód n przkroczył lmtu o złotówk lub cł dzsć złotych, czy nwt pćdzsąt, bo tcy "bogcz" już s n zkwlfkują do otrzymn pczk. Wtrąc jszcz pr słów (bojąc s ż zpomn pomn), o "Szlchtnj Pczc". To c dopro hc! W nc znlzłm stron z opnm n tn tmt tk to wygląd, ż jcyś wolontrusz robąc "wywd" typując rodzn, którą w/g ocny tych wolontruszy, nlżłoby wspomóc śwątczną pczką (boż, to jkś rnkng?) Tk szlchtn pczk robą obdrowują nm, ludz mjtn, o czym "trąbą" md, tk jk w zszłym roku

9 trąbono o pczc, którą zrobł były przydnt Pn Komorowsk. Al to n wszystko, bo w komntrzch dodł opn kobt, któr zbg od pru lt o tką pczk jkoś szczśc jj n sprzyj. M chorgo syn wydtk n rhbltcj lkrstw pochłnją jj dochód, który jst wkszy nż ow cholrn krytrum okrśljąc ubóstwo. Tn sposób pomocy śmrdz z dlk, bo drczyńc pownn być nonmowy, n w glor mdlnych zchwytów nd jgo dobroczynnoścą, w myśl bbljnj zsdy pownno być tk, ż: nch n w lwc, co czyn prwc. Inną formą pomocy śwątcznj są orgnzown przz Ośrodk Pomocy kolcj wgljn dl osób korzystjących z zsłków stłych. Orgnzown przz MOPS-y t kolcj wgljn są skromn... jkś tm brszczyk, jkś tm tlrzyk z bgosm, jkś tm śldzk, kwłczk cst oczywśc wspóln modltw w syśc ksdz jkgoś urzdnk "n dowdzn" skromnutk rklmówk z słoczkm śldz, opkownm cstk, czsm z konsrwą msną, bo n wksz pczk ośrodków pomocy po prostu n stć. Mst tż orgnzują kolcj wgljn, gdz pojwją s włdz smorządow oczywśc ksądz, ż n wspomn o ubogch bzdomnych, bo tych ludz kżd msto m to w ndmrz. N tkch kolcjch wgljnych nstty n m w progrm pczk, l przynjmnj bdot "złp" s n kubczk cpłgo brszczu tlrzyk z oszczdnym bgosm, moż n jkś cstczko... N, n, kochn, n myślc, ż tk wgl są w dnu Wgl, przcż włdz mjsk smorządow ksądz - to tż ludz muszą być u sb, w rodznch w dnu Wgl. udostpn rozlczń, l z ostrożnych wylczń wynk, ż z 1 00% zbórk pnżnych, tylko 30% trf w form rzczywstj pomocy ubogm, lw czść zbrnych pndzy trf do Wtyknu, cłą rszt pochłnją koszty "włsn", gdz prcujący w tj orgnzcj kpłn zrbją msczn około 5,5 tysąc "n rączk". Chcąc wjść n stron rozlczń Crtsu wyśwtl s: 404 Error - pg ot found. No, cóż, njwyrźnj jst to wdz tjmn ndostpn mluczkm ckwskm, przcż n są to pnądz koścoł czy Wtyknu, l ludz o wrżlwych srcch, którzy uczstnczą w zbórkch n rzcz bdnych. A mn, bo jstm z gtunku tych ckwskch, brdzo ntrsuj, czy Crts uwzgldn w swoch rozlcznch pnądz żywność przkzywną z uropjskgo bnku żywnośc (w r. było to n sum 7,7 mln uro!) czy uwzgldn 1 65 ton żywnośc zbrn w sklpch do wózków z npsm Pomoc ubogm, którą rozdzl s n 291 plcówk dczjlnych, n 50 tyscy rodzn? Czy Crts, n podjąc skąd m t pnądz żywność, n sugruj, ż to koścół jst sponsorm pczk dl ubogch? Czy przypdkm rol Crtsu n ogrncz s, do rozdzln tj żywnośc, rkm wolontruszy, n poszczgóln pczk śwątczn? T pczk, nwsm mówąc, tyłk rczj n urywją, bo to jst żywność z długm trmnm spożyc, czyl mąk, cukr, olj, ryż hrbt, płtk kukurydzn, czsm konsrw jkś słodycz, no z tgo dobrodzjstw, to rczj obdrownym w głowch s n poprzwrc, l dobr tk pomoc nż żdn. CBOS wynk, ż przctny dochód pozwljący n zspokojn podstwowych potrzb w gospodrstw jdnorodznnym ( czyl dl osoby smotnj) wynos zł. msczn, n podjąc czy chodz o dochód ntto, czy brutto n podjąc, czy uwzgldnono w tym wylcznu opłty z czynsz md. A n stron < dowduj s, ż ustwowy zsłk stły z MOPS n moż być wyższy nż 529 zł./m-c n nższy nż 30 zł.!!! Po prostu spdłm z krzsł, porównując wylczn CBOS, do ustwowych zsłków. A w prktyc wygląd to tk, ż mój znjomy do tj pory mł przyznny stły zsłk z MOPS-u w wysokośc 389 zł., po podwyżc, od lstopd dostn 481 zł. msczn - no żyć, n umrć! I jszcz jdn sprw, n którą nwl osób zwrc uwg fundcj Tk s "dzwn" skłd, ż fundcj pożytku publczngo n publkują swoch rozlczń sprwozdń, chyb wzorm znngo nm wszystkm Crtsu, trktując tych, którzy odpsują swój 1 % n dzłlność owych fundcj jk bnkomt, bz obowązku powdmn fundtorów n co wydtkowno pnądz, któr m "spdły z nb". J, ckwsk bbsztyl, próbowłm dowdzć s n co wydno mój jdn procnt, l nc z tgo, bo to wdz tjmn! Dowdzłm s tylko, ż koszty dmnstrcyjn w fundcjch pochłnją pond 30%, l n wm komu udzlono pomocy w jkj form. Co prwd fundcj n orgnzują pomocy śwątcznj, l chcłbym wdzć co dzj s z tym pndzm. Szlństwo śwątczn nbr rozpdu. Ludz dostją młpgo rozumu, stoją w koljkch, trgją do domu stk z zkupm, zstnwją s co by tu jszcz... głośnkch corz czścj słychć: "Lulj ż Jzunu, lulj, ż lulj..." Al to n wszystko w tmc pomocy śwątcznj. Zczn od tgo, ż łcńsk słowo crts ozncz młość. Crts, to orgnzcj prowdzon przz koścół to włśn t orgnśwątczn wszystkch pozdrwm, życząc zcj jko jdn z njpotżnjszych, okrprzjd do nstpngo, pokrwngo t- prwdzw spokojnych śwąt. śln jst jko t, któr udzl njszrzj mtu: otóż w/g dnych opublkownych n pojtj pomocy ludzom ubogm. Crts n <mony.pl> to z sondżu wykonngo przz

10 N znc dn, n godzny Moż włśn o to chodz pństwu slmskmu, by ludz żyl w cągłym strchu, obwjąc s w kżdj chwl nspodzwngo tku? To jst nzwodn mtod wojownków ISIS, którym zlży n tym by ludz byl wobc sb podjrzlw, przstl ufć tym wszystkm, którym do tj pory ufl. Im zlży n wywołnu npokojów chyb osągnl swój cl. Pryż to ztkown cntrum Europy, o którym mów cły śwt, to przykłd jk moż wyglądć codznność, gdy zstrszn ludz n odwżą s wyjść do sklpu oglądjąc s z sb bdą przmykć do prcy n wyślą dzc do szkoły. Trror strch moż doprowdzć do tkj rzczywstośc. Młych do ndwn sąsdów, o troch cmnjszj krncj, przstnmy pozdrwć, ptrząc n nch podjrzlw, zpomnjąc o tym, ż wśród Europjczyków n odróżnjących s kolorm skóry czy uborm tż mogą być trroryśc. Al Pryż n jst jdynym mjscm n śwc, w którym trroryzm pokzł jk wlką słą zstrszn dysponuj. Zmch w Pryżu głośnj "krzyczy" nż tm, gdz cły czs toczy s wojn, nż tm, gdz zmrłych już nkt n lczy. Buńczuczn wypowdz przywódców pństw o odwc, o powroc do normlnośc tupn nóżką n wystrszą trrorystów, n n spowodują zprzstn tkch kcj. Już od klkunstu lt md nformują o porwnch dl okupu. Trudno było uwrzyć zrozumć jk możn porwć ogromny kontnrowc ngocjowć cn okupu z sttk, z towr w nm przwożony, z życ złog. Jszcz trudnj było nm - odborcom wdomośc, zrozumć porwn dl okupu uczstnków orgnzcj chryttywnych, nosących pomoc. Z przrżnm dowdywlśmy s, ż nktór pństw tk jk Angl USA n ngocjują z porywczm, skzując tym smym porwnych ludz n śmrć. W tym smym czs trroryśc umszczl flmy w nc z dokonnych gzkucj, by pokzć śwtu, do czgo są zdoln, gdy ngocjcj n dochodzą do skutku. Mrn to wymówk dl porwnych ch blskch, ż płcąc trrorystom, fnnsujmy ch koszty zwązn z zkupm bron z tgo powodu n ngocjuj s z po- rywczm, dokonywn wymny jńców tlbskch z wojskowych były tk spordyczn, ż n mły wkszgo znczn. Uspokjn społczństw fbulrnym flmm o supr "glnch" ltrnych "spcjdnostkch" odbjjących porwnych, djąc złudn poczuc bzpczństw, mogło uspokoć jdyn nwnych, którzy wrzą w bjk o dlnym wojownku, typu Sylwstr Stllon ż s pros by wdz ncsnął w końcu guzczk z npsm : Włącz myśln. N przwdując skutków jk przyns zproszn do przyjzdu wszystkch chtnych do Europy, rząd UE nrzł obywtl n powżn nbzpczństwo. Tlwzj ptowł odborców flmm o nbzpcznj podróży przz morz n rchtycznych pontonch, o wlu utoncch, wywołując w wdzch współczuc chć nsn pomocy, jkby n słysząc ostrzżn od smgo ISIS, któr wyrźn zpowdzło, ż wśród uckjących do Europy przdostną s równż trroryśc. A tk nprwd, wcl n musl wjść przz szroko otwrtą uropjską brm, wszk mją sposoby jk wclć do swojj orgnzcj nowych członków spośród ludz mszkjących od dwn w którymś z krjów uropjskch n tylko wybrjąc ch wśród wyznwców slmu. Hstor śwt pokzuj, ż njwksz njkrwwsz wojny powstją n tl rlgjnym, zwłszcz gdy fntyzm rlgjny przplt s z poltyką. To zrozumł, ż gdy ludz chcąc rtowć swoj życ przd wojną trrorm fntyków rlgjnych, gotow są nrzć swoj życ n nbzpczństwo mjąc jdyn ndzj, ż ud s ucc przd wojną śmrcą głodm. To zrozumł, ż przybywjąc do nngo, nznngo m krju, z nznną kulturą, jzykm prwm, strją s stworzyć swój ck Grżyn Kuźm mły śwt, zmszkć wśród tych, z którym mogą porozumć s w swom jzyku. Wlk plny o ntgrcj z mjscową ludnoścą pozostją tylko plnm, bo w rzczywstośc, tworzą s wspólnoty do których trudno prznknąć, nwt chcąc nść pomoc. T npływow ludność hołduj swom trdycjom, rlg prwom w których zostł wychown, śwt, który ch przyjął stj s dl nch nzrozumły wrog, zwłszcz, ż wyobrżn o dobrobyc w zdrznu z rzczywstoścą, pryskją jk bńk mydln. N m dl nch pknych domów, n m dl nch prcy zczynją s nsnsk nrst nzdowoln bunt, który umjtn wykorzystują czynn członkow pństw slmskgo, podsycjąc wrogość do zchodnj cywlzcj. Frncj n jst jdynym przykłdm zgrożn jk przynosł bzmyślność poltyk unjnj. Wobc rlngo zgrożn podobnym tkm, zostrzono kontrol grnczn. Umow z Schngn o bzwzowym przkrcznu grnc obywtl pństw nlżących do UE w zsdz przstł obowązywć z wzgldów bzpczństw. Podnoszą s głosy, ż czst kontrol rwzj śwdczą o złmnu zsd wolnośc, j jstm skłonn pośwcć wszystk wolnoścow prw dl zpwnn bzpczństw. N bdą m przszkdzły czst kontrol n n ulcy, n w sklp, n w kn, n w środkch komunkcj, bo wm jk to jst wżn. Dzw mn jdnk krótkowzroczność Prlmntu Europjskgo rządów poszczgólnych pństw, któr zprszjąc ucknrów z krjów ogrntych wojną n ustlły jkm krytrm bdą ocnć sprwdzć przybyszów, by ogrnczyć do mnmum nbzpczństwo trroryzmu. N robono tym ludzom zdjć, n pobrno odcsków plców, bz tych dnych trudno ustlć tożsmość trrorystów- smobójców członków sprzyjjących tj zbrodnczj orgnzcj. Tk, j wm, ż to są koszty brdzo dużo prcy, l jk trz, po zmchch, porównć koszt życ z kosztm zbzpczń? A moż c, od których oczkujmy mądrgo zrządzn odpdzl od sb ntrtną myśl, ż moż tu, w środku Europy zdrzyć s tk trgd? No, cóż... n znmy n dn, n godzny...

11 Śwątcznżyczn Jk to zwyczj stry kż Byśmy wszyscy nśl w drz W t noc cchą, w t noc śwtą Wlk src w swj podzc I młmu Dzcątczku W tych pluszkch w żłóbczku Co nm n śwt mrny przyszdł By dć cł swoj życ Podrujmy zł udrk Stwórzmy płomń wry wszlkj W lpsz jutro, rdość życ Nch rozśwtl nsz lc Djmy nnym njcnnjsz Czyl sw njdroższ src Nch t gwzd btljmsk Wskż drog nm do szczśc D moc, sł do dzłn W cżkch chwlch czuć wytchnn Zdrow nchj zwsz służy Byśmy żyl jk njdłużj I by w t njblższ śwt Buz był uśmchnt W krpu ośc n z wl Śngu tyl, by wslj Dzcom było tż n dworz I Mkołj znlzł drog Do zcsz domowgo I n rózg, lcz kolgo, Kolżnko moj drog Życz wytrwłośc wlkj Byśc pod drzwkm zlonym Tk przpkn wystrojonym Ml prznt tż dl sb Żyjmy tk, by było lpj! Wolt Stochł Mjsc n twoją rklm!

12 Płc Smczyno HOTEL & RESTAURACJA Smczyno Smczyno pod Czplnkm Tl. kom: Tl. st: Mduz "Hotl - Rsturcj" WIDAR Sp z o.o. frm śwdczy profsjonln usług w zkrs: WIDAR Sp z o.o Koszln ul. Al. Mont Cssno 6 woj. zchodnopomorsk tl ml:

13 Konc roku dl Rprzntcj Polsk trnr Adm Nwłk Izb Płk nożn gromdz njwksz wdown n śwc- n jst to oczywśc odkrywcz l od czgoś trzb zcząć. Ztm, w tj njpopulrnjszj dyscypln sportowj wrszc nsz Rprzntcj osągnł sukcs to duży sukcs wnsując do fnłu Mstrzostw Europy, który to turnj odbdz s w roku w Frncj. Już n zkończn szonu njko n dsr w ofcjlnych mczch towrzyskch Polsk Rprzntcj pokonł njprw 1 3 lstopd w Wrszw dobry zspół Islnd 4:2 przy czym Islnd to tż fnlst Mstrzostw Europy. Ntomst w osttnm rozgrnym w tym roku mczu 1 7 lstopd Polcy pokonl Rprzntcj Czch 3:1 tkż fnlst Mstrzostw Europy, brdzo dobrą drużyn z wyśmntym njlpszym w śwc brmkrzm Ptrm Czchm. Podsumowując udny szon nlży stwrdzć, ż jst to główn przd wszystkm ogromny sukcs osobsty trnr Adm Nwłk ngdyś wspnłgo płkrz, grcz ln środkowj wlokrotngo Rprzntnt Polsk. Oczywśc, ż n sukcs skłd s prc wlu ludz w tym przypdku w szczgólnośc obydwu systntów trnr Nwłk (w przszłośc tkż śwtnych płkrzy) cłgo sztbu czyl zplcz fzyko-trputyczngo mdyczngo. N możn tu n wspomnć n zznczyć wżnj rol Przs PZPN kdyś wybtngo zwodnk Zbgnw Bońk, który włśn wskzł Adm Nwłk jko prwszgo szkolnowc nszj Rprzntcj. N mnj jdnk pmtjmy o tym, ż płk nożn jst czsto brdzo nsprwdlw wcl n tk rzdko dobry wynk osąg drużyn słbsz w przkroju mczu l jk to przy wlu okzjch zwsz powtrzł nsz wybtny trnr Rprzntcj Polsk w ltch 80- tych ubgłgo wku pn Anton Pchnczk w płc nożnj jk w życu trzb mć frt. Włśn, chyb dltgo, ż płk nożn byw czsto nsprwdlw jst on nprzrwn tk brdzo populrn, jst bowm w pwnj prznośn w pwnym porównnu odzwrcdlnm życ, któr czsto byw nsprwdlw. Po tym wstp prgn odnść s do m- czy nszj Rprzntcj włśn oto w tk sposób, ż były tk mcz w których osągnlśmy lpszy wynk nż gr. Nzlżn od wlkgo sukcsu polskj Rprzntcj jkm było zwycstwo w Wrszw nd Rprzntcją Nmc w mczu o punkty, przcż kżdy uczcwy obsrwtor znjący s n płc musł zuwżyć, ż płkrz nmccy w tym mczu wobc płngo czsu jgo trwn ml wcj z gry, dłużj lpj utrzymywl s przy płc ml wcj sytucj brmkowych, których n wykorzystl. Ktoś pow, ż umjtność wykorzystywn sytucj brmkowych to tkż nformcj o kls drużyny-oczywśc w płn s z tym zgdzm l równoczśn twrdz, ż wcj nż odrobn szczśc jst tu tkż potrzbn. Dltgo tż w płc nożnj, jk mło w nnj dyscypln gr zspołowych, zdrzją s wlk nspodznk mmo przwg o kls drużyny lpszj, któr przgrł. W nnych dyscyplnch gr zspołowych, gdy obydw drużyny dzl różnc klsy tk nspodznk są po prostu nmożlw. Anlz wszystkch mczy (z wyjątkm mczu z Gblrtrm) wskzł, ż w przyblżnu w grz nszj Rprzntcj możn było wyróżnć jk gdyby cztry okrsy po około 20-śc klk mnut tk, ż nsz Rprzntcj grł n przmn dobrz, źl, dobrz znowu źl. Ztm były wdntn przstoj w grz. Wm, ż trudno wymgć od drużyny nwt rprzntcyjnj by przz 90 mnut wyłączn tkowł tworzył supr ofnsywn wdowsko. Al jżl n przykłd po 20 mnutch tkown brmk przcwnk chcmy nco odpuścć, to po prostu trzb umć prztrzymć płk w środku pol jk njdlj od nszj brmk jk to s mów w płkrskm żrgon troch ją rozklpć troch pogrć w dzd umjtn zwlnć l strć s być przy płc! Nstty to nm n wychodzło. W tych słbszych okrsch gry po dw okrsy w kżdym mczu nsz drużyn cofł s njczścj do głbokj dfnsywy, momntm rozpczlw bronąc s wybjjąc płk po utch, do przodu byl jk njdlj od nszj brmk. Wm, ż po tgorocznych sukcsch n- uch c P l szj drużyny tk ocn jj gry jk wyżj moż spotkć s z brkm przychylnośc do nj rozumn przz nszych kbców - l przcż n ltość j gorąco kbcuj nszj Rprzntcj co zrozumł jko Polk życz jj jk njlpj tk smo życz trnrow Admow Nwłc, którgo brdzo cn, lub który już trnując Górnk Zbrz pokzł wlką kls trnrską doskonły wrsztt. Ztm, wskzuj tutj n t ndoskonłośc w orgnzcj gry gdy odpuszczmy dzłn ofnsywn n potrfmy utrzymć płk w środkowj strf bosk. Jżl wc, tk s dzj to znczy, ż jst w nj problm z lną środkową zwną czsto ln pomocy w drużyn. W tj ln pomocy mmy wlu dobrych zwodnków w dodtku wlu wypróbownych przz pn trnr Adm Nwłk lcz powdzmy sob szczrz, ż wysok rprzntcyjny uropjsk pozom n dzsj m Grzgorz Krychowk (wychownk szkółk płkrskj mgr nż. Adm Koszl - Żk 94 Kołobrzg). Wlkm tlntm jst pomocnk Lch Poznń Krol Lntty l pmtjmy, ż jst kontuzjognny przy swj zdzornośc no brkuj mu msy, sły wzrostu- choć m nzprzczlną smykłk do gry, doskonłą orntcj n bosku orz tzw. tnng czyl wyczuc kdy, gdz w którym momnc ztkowć przcwnk, bowm jst to pomocnk główn dfnsywny. Slny, potżn zbudowny wysok (1 86 cm) pomocnk Lg Wrszw Tomsz Jodłowc gdy jst dobrz przygotowny potrf swoją słą msą ndrobć brk tchnczn l z drugj strony t brk tchnczn powodują, ż n dokłdn zgryw, podj, przyjmuj płk to powoduj szybko duż zgrożn nszj brmk gdyż przcwnk wychodz z kontrą. Tk było w osttnm mczu z Czchm w Wrocłwu po jgo nfortunnym zgrnu Czs strzll brmk kontktową n 2:1. Podobnym typm zwodnk troszczk nższym jst Arl Borysuk, który jdnk po dobrym początku szonu w nszj Ekstrkls troch zgubł form grł w osttnch mczch tkż Rprzntcj przctn chocż n jgo usprwdlwn trzb dopsć to, ż grł nwl.

14 Koljny pomocnk Stfn Ml, który tk brdzo pomógł nszj Rprzntcj wchodząc łwk w mczch o punkty w osttnch klku mczch Rprzntcj o l grł, to grł słbo wpuszczony n około 1 0 mnut przz trnr Adm Nwłk w mczu z Czchm w Wrocłwu był cnm dwngo Sbstn Ml; bz prdkośc, bz zdzornośc tk jkś zgubony. Czsm wydj m s czy to przypdkm n jst już konc dużj klsy zwodnk Sbstn Ml. Obym n mł rcj czgo sob Pnu Sbstnow wychownkow Błtyku Koszln życz. N skrzydłkch w środkowj ln mjsc m nsz wysokj klsy zwodnk (obcn Forntn) Kub Błszczykowsk. Nstty po osttnj kontuzj którą złpł jszcz w Boruss Dortmund pn Kub n doszdł do sb. N dzw s wc, ż zostł przkzny do Forntny. Oczywśc jgo umjtnośc tchnczno-tktyczn są brdzo duż dltgo przynjmnj jszcz dzsj n schodz ponżj pwngo przyzwotgo pozomu, l nstty jst brdzo dlk od swj optymlnj, njlpszj formy. W mczu z Islndą już po 1 2 mnutch doznł kontuzj mśnowj to dl zwodnk pond 30-ltngo jkm jst pn Kub śwdczyć moż o tym ż jst już wyksplotowny. Oczywśc, bdą jszcz tk mcz w których pn Kub błyśn, jżl n w cłym mczu to chocż przz 30 mnut co zwży o korzystnym wynku l mom zdnm n dłuższą rgulrną form w klku po sob nstpujących wżnych mczch dl Rprzntcj Polsk rczj trnr Adm Nwłk n pownn lczyć. Ambtny zdzorny skrzydłowy Słwk Pszko, tkż zwodnk już pond 30-ltn njlpsz lt m z sobą. Al jst to zwodnk nzwykl mbtny twrdy to ozncz, ż gdy wjdz n bosko zwsz bdz przydtny. Posd on w dodtku tzw. cąg n brmk l stnowczo z mło gr w klub. Tk rprzntcyjny zwodnk n moż grć połówk lub być ścągny z bosk n 20 klk mnut przd końcm mczu. N po to przychodzł do Lch Gdńsk z Ekstrklsy nmckj by tm obcn nmck trnr Lch prztrzymywł go n łwc rzrwowych. Nstty włśccl Lch Gdńsk to tkż Nmc - no w tkm odnsnu trudno przypuszczć by obydwj pnow trnr przs jko obywtl Nmc mrtwl s o to czy rprzntnt Polsk Słwomr Pszko bdz w dobrj form n Mstrzostw Europy w Pryżu w roku. Obym s mylł. Brdzo dobry szon m w tym mjjącym roku nny skrzydłowy Kml Grosck, myśl, ż osągnął on swoj mksymln możlwośc, gdyż w sytucj gdy zwodnk m już pond 27 lt to trudno go bdz nuczyć, ż prowdz s płk z głową podnsoną obsrwując sytucj n bosku tk jk to czynł nodżłowny Kzmrz Dyn l tkż potrfl to robć nn brdzo dobrzy tchncy jk Rprzntnc Polsk Cołk lub Bul. Zwodnk Kml Grosck potrf stworzyć sytucj znlźć s w dogodnym mjscu w tku l jdnk zbyt dużo sytucj mrnuj. Zltą Kml Grosckgo w Rprzntcj jst to (co jst chyb zsługą trnr Nwłk) ż zncząco poprwł gr w dfnsywcof s wlczy o płk. Kondycj mógłby mć jdnk lpszą - strcz mu jj n około 75 mnut, potm pn Kml łp powtrz jk ryb wycągnt wody. Koljnym skrzydłowym, wlkm tlntm oby przyszłoścą polskj płk nożnj jst z Crcov Krków 1 8-ltn Brtosz Kpustk. Cudown syst (wrzutk z skrzydł po odborz płk czskmu obrońcy) po którj pd brmk dl Polsk zdobyt głową przz Arkdusz Mlk. Jkż cudown był rdość trnr Nwłk po tym zgrnu. Wdć, ż trnr Nwłk roztropn prowdz tgo zwodnk w Rprzntcj oby tylko kontuzj omjły pn Brtosz. Mm jszcz ndzj, ż zdąży rozbłysnąć tlnt grcz ln środkowj, typowgo rozgrywjącgo Potr Zlńskgo. Otóż, pn Potr od czsu wyjzdu do Włoch tuł s po różnych klubch włoskch osttno w grjącj w Ekstrkls włoskj Empol. Przz t już klk lt pobytu w Włoszch (jszcz stosunkowo młody zwodnk) n rozgrł byt wl spotkń, grł nrgulrn końcówk lub połówk. W mczu z Islndą dostł szns n dłużj l dopro pod konc swgo pobytu n bosku (grł 65 mnut) pokzł, ż m ppry n grn. Mądry roztropny trnr Adm Nwłk zpwn d mu jszcz szns. Oczywśc do ln rprzntcyjnj pomocy mogą jszcz dołączyć Gjos (obcn Lch Poznń) Murwsk (Pst Glwc), Dąbrowsk (Crcov Krków) moż ktoś jszcz l to jst rczj wszystko. Ztm powyższ nlz dj odpowdz dlczgo w mczch rprzntcj mmy przstoj, jdn zwodnk n pozom uropjskm (ktuln Krychowk) to z mło by w środkowj strf bosk utrzymć płk krowć gr. Mmy wc tm klku zwodnków z przyszłoścą klku, którzy rczj już bdą słbs nż lps. Mus wc trnr Nwłk dlj szukć wzmocnń dl ln środkowj zpwn bdz to jszcz robł. Ktoś z kbców czytlnków pow gdz Trłk? (Lch Poznń). Nstty mom zdnm to tkż już gwzd schodząc. Pn Trłk błyśn jszcz w dwóch, trzch mczch Ekstrklsy l n cągłość gry n wysokm pozom mom zdnm n nlży już lczyć. No l znwcy powdzą słuszn, ż drużyn buduj s od końc. Zcznjmy wc od brmkrzy. Mmy wc w nj cztrch brmkrzy n wysokm mdzynrodowym pozom (Wojcch Szczsny, Łuksz Fbńsk, Artur Boruc, Przmysłw Tytoń) z których kżdy moż mć tzw. dzń kon łpć dosłown wszystko l tkż kżdy z nch moż przysnąć puścć bbol czgo ns kbc byl już śwdkm. Wkszość nszych brmkrzy jst w wku w którym pownn osągnąć pogum swych możlwośc, Artur Boruc wolnutko choć nubłgn zblż s do płkrskj mrytury. Polscy brmkrz mją brdzo dobrą mrk w Europ jszcz jst ch klku wystpujących w dobrych zgrncznych zspołch. W Polsc mmy nzwykl uzdolnongo brmkrz Jgllon Błystok Brtosz Drągowskgo, który jdnk bronł w szon 201 4/ znczn lpj nż w obcnym szon 201 5/ którgo półmtk mmy z sobą. Pn Brtosz jst nzwykl młodym zwodnkm (1 9 lt) m cłą płkrską przyszłość przd sobą chocż dołożyłbym mu jszcz z 5 cm wzrostu (Drągowsk m około 1 85 cm) dzsj n brmkrz wlkj klsy to cut z mło. Flrm obrony jst 27- ltn stopr Kml Glck. Jst pytn kto drugm stoprm? Czy wysok (1 94 cm) Łuksz Szukł l surowy tchnczn z to brdzo dobry grz głową czy tż mrzący tylko około 1 77 cm, l nzwykl sprwny 28 ltn Mchł Pzdn? Który jdnk gdy przcwnk m tltycznych npstnków, szczgóln w zmsznu podbrmkowym zostn przpchnty. Jst pytn kto m być tym trzcm rzrwowym środkowym obrońcą? Okzuj s ż jst problm. Otóż, mom zdnm, gdyby n kontuzj to prwszym prtndntm jst od wlu tygodn kontuzjowny stopr Ruchu Chorzów 1 9 ltn Hlk no do ndwn stopr Korony Klc, który przd dwom msącm wyjchł grć do Ekstrklsy nglskj Mlrczyk. Obydwj pnow mją po około 1 92 cm wzrostu to jst n obcn czsy wzrost do przyjc jk n

15 stoprów Rprzntcj. Mm ndzj, ż roztropny prcowty trnr Adm Nwłk n zpomn o tych dwóch środkowych obrońcch. N bokch obrony mmy Łuksz Pszczk, który mło gr w klub Boruss Dortmund który tż n bdz już lpszy rczj słbszy - l to dlj wysok kls uropjsk co zrsztą pokzł w mczu z Islndą, chocż n wyzbył s tz klku błdów. Równo poprwn n boku obrony grl wysocy Wwrzynk Jdrzjczyk - przy czym Jdrzjczyk potrf tkż w rz potrzby zgrć n stoprz. Pozostł jszcz rzrwowy stopr polsk Brzyljczyk Tgo Conk - zwodnk n pwno dobry - l znowu dzsj jk n stopr przy wzrośc około 1 79 cm to jdnk z mło. Oczywśc dobór stoprów pod kątm ch wzrostu sprwnośc fzycznj to dcyzj trnr pn Adm Nwłk pokzł już, ż w co rob - chocż gdy dochodzą kontuzj to po prostu n m z czgo wybrć. Nstty ztrzymł s w rozwoju wysok stopr Lch Poznń Kmńsk (ok 1 92 cm) l wrszc zczął grć stopr Wlusz (1 85 cm) po przkznu go z Lch Poznń do Korony Klc, gdz spsuj s brdzo dobrz. W dlszj prspktyw mmy jszcz stopr Pst Glwc Osyr (1 90 cm) który gr corz lpj jgo pogum możlwośc przd nm. Tk wc przskoczmy do tku, gdz mmy swojgo s Robrt Lwndowskgo no brdzo dobrgo, rozwjjącgo s dlj Arkdusz Mlk (odkryc trnr Adm Nwłk w Górnku Zbrz - obcn Ajx Amstrdm). Nstty zbyt łtwo mom zdnm spuszczono z ok wysokgo, twrdgo n- pstnk Todorczuk, którgo trnsfr z Lch Poznń do Dynm Kjów był mom zdnm pomyłką. N wszystko w życu nlży przlczć n pnądz. Osttno Todorczuk n był powoływny n mcz znlzł s tm młodzutk jszcz npstnk Ruchu Chorzów Stpńsk - duży tlnt lcz nco nższy (1 80 cm) od Lwndowskgo, Mlk Todorczuk. Nzwykl ckwym npstnkm, który mom zdnm dłby brdzo dużo Rprzntcj Polsk jst zmrnowny tlnt Arkdusz Pch - nższy l krpy, dynmczny twrdy npstnk, który w Ruchu Chorzów mł swoj pogum płkrsk zostł mom zdnm znszczony przz byłgo trnr Lg Wrszw, którgo w ogól n wdzł w Kdrz Pch n zgłosł go do rozgrywk uropjskch złmł mu krr! Cśn s n ust pytn po jką cholr go kupowł? W Polskj Ldz jst jszcz klku środkowych npstnków którzy ocrją s o Rprzntcj Polsk jk Zwolńsk (Pogoń Szczcn) orz Robk (Lch Poznń), który jko brmkostrzlny npstnk n mśc s nwt w kdrz mczowj Lch Poznń (być moż go gdzś wytrnsfrowl, no l znowu pytn po co go było kupowć?). Oczywśc, zdj sob sprw, ż mogłm jszcz kogoś z wżnych zwodnków pomnąć (Olkowsk grjący w Ldz nmckj, ogromny tlnt pomocnk Ruchu Chorzów Lpsk - którgo być moż trnr Nwłk już zmą powoł n obóz kdry) l jk sądz njwżnjszych wymnłm. Płk nożn jst wlkm wdowskm n stdonch Europy cłgo śwt! Al brdzo s boj czy sytucj gopoltyczn w Europ, w Afryc tkż w Azj td. td. n wymkn s spod kontrol. Nzwykl zróżncown prtykulrn ntrsy poszczgólnych pństw, główn mocrstw choć n tylko zgrżją jdnośc Un Europjskj obsrwtor poltyczny mus zuwżyć, ż USA corz brdzj nchtn ntrwnują w konflktch w różnych pństwch chyb ż w zbzpcznu włsnych ntrsów gospodrczych. Trroryzm pnoszy s n śwc - w zgodnj opn jst tylko kwstą czsu kdy zwt do Polsk. Obym n mł rcj. Śwt przd wszystkm njwksz mocrstw zostły uwkłn w wojn z nwdzlnym przcwnkm gotowym n wszystko by tylko zspokoć rządz zbjn. Potgują s zmny klmtyczn w śwc. Plmy n słońcu (wybuchy) orz fkt cplrnny (o którym klkkrotn psłm w nszym mscznku) powodują wyrźn zmny klmtyczn tkż brdzo odczuwln w Polsc. Co ns wc czk w ndchodzącym nowym roku? Czy nsz Rprzntcj nn rprzntcj krjow zgrją w fnl Mstrzostw Europy w roku w Pryżu? Wszdz wszchogrnjąc korupcjzwszony z korupcj przs FIFA czyl Śwtowgo Zwązku Płk Nożnj pn Josf Blttr, zwszony przs Europjskgo Zwązku Płk Nożnj pn Pltn td. td. Dltgo pmtjąc o tym jk kończy s tn trudny rok, życz wszystkm kbcom płk nożnj w szczgólnośc Rprzntcj Polsk wl szczśc wszlkj pomyślnośc w Nowym Roku smych zwycstw nszj Rprzntcj w Fnl Mstrzostw Europy w Pryżu. WIDAR Sp z o.o. frm śwdczy profsjonln usług w zkrs: WIDAR Sp z o.o Koszln ul. Al. Mont Cssno 6 woj. zchodnopomorsk tl ml:

16 Słuchm sob rdyjk przy pornnj kwus dowduj s, ż od dzsj dostpn jst nkt dotycząc prcy wybrnj przychodn. Szybcutko "odplłm komp" znlzłm nfo (n stron: nto.pl) dotycząc nkty, któr n zsdz: kopuj - wklj udostpnm: "Dzś ruszył plotżow nkt, w którj pcjnc ocną dostpność pozom usług w POZ. Ankt jst dostpn w form lktroncznj n stron ntrntowj Nrodowgo Funduszu Zdrow ( nfz-opol.pl) możn ją dostć do wypłnn w form pprowj w sdzb opolskgo NFZ. Plotżow nkt jst skrown do pcjntów, którzy w cągu osttnch 1 2 mscy skorzystl z śwdczń podstwowj opk zdrowotnj, z wyłącznm nocnj śwątcznj pomocy lkrskj. Ankt skłd s z 22 pytń. M on nonmowy dobrowolny chrktr. Bdz możn ją wypłnć, poczynjąc od dzsj, przz 3 tygodn. Pytn dotyczą główn orgnzcj prcy przychodn udzln pord. Oto przykłdy: * Co jst dl Pn/Pn njwżnjsz podczs korzystn z śwdczń? (uprzjmość życzlwość osób ztrudnonych w rjstrcj, umjtność przkzywn nformcj przz prcownków rjstrcj, umjtność przkzywn nformcj przz prsonl mdyczny, wrunk loklow tp.) * Czy w sposób zrozumły udzlono Pn/Pnu nformcj o stn zdrow/tryb sposob lczn? * Prosz ocnć dostpność do rjstrcj tlfoncznj - łtwość dodzwonn s ( w skl od 1 do 5). Clm nkty jst prmown jkośc dostpnośc śwdczń, jdnym z nrzdz ocny m być opn pcjntów dotycząc opk usług - podkrśl Tdusz Jdrzjczyk, przs Nrodowgo Funduszu Zdrow. W przyszłośc moż być to jdno z krytrów, któr umożlw dodtkow fnnsown prmown njlpj ocnnych plcówk. Pln jst tk, ż od r. nkt bdz przprowdzn cyklczn posłuży do oprcown tkch rozwązń zlcń, któr usprwną prc POZ." To tyl w ofcjlnych wdomoścch tylko trzy przykłdow pytn. Uwżm chyb wkszość podzl moj zdn, ż t trzy wybrn, przykłdow pytn to troch z mło, by wydć opn n/tm wybrnj przychodn, wc wszłm n stron NFZ, żby przczytć cłość wypłnć nkt. Ankt, jk wl nnych, l jdno z pytń, któr mn rozśmszyło swą nwnoścą przytocz: Pyt.9. - Co jst dl Pn/Pn njwżnjsz podczs korzystn z śwdczń? (prosz wybrć trzy odpowdz) * uprzjmość życzlwość osób ztrudnonych w rjstrcj * umjtność przkzywn nformcj przz prcownków rjstrcj * umjtność przkzywn nformcj przz prsonl mdyczny *uprzjmość życzlwość prsonlu mdyczngo * profsjonlzm prsonlu mdyczngo * czs oczkwn n uzyskn śwdczn * wrunk loklow * nn: ( tu pcjnt moż wpsć swoj, włsn uwg) Tk możlwość - wybór trzch odpowdz śwdczy o postrzgnu pcjnt jko doty, którmu przysługuj zznczn tylko trzch opcj, bo n dj pn Boż pcjnt życzyłby sob żby kżdy z punktów nkty był spłnny przz prsonl mdyczny, przy kżdj wzyc w przychodn. Poz tym pcjnt n brdzo obchodz profsjonlzm prcownków rjstrcj, bo to przcż żdn flozof, by przkzć pcjntow dt godzn wzyty, numr gbntu nzwsko lkrz. Pcjnt ntrsuj profsjonlzm smgo lkrz, bo od włścw postwonj dgnozy zlży czy pcjnt ozdrowj przżyj. Pcjnt mło obchodz rnkng przychodn podłog wyłożon pkną trkotą. Pcjnt ntrsuj możlwość dodzwonn s do przychodn tlfonczny zps do wybrngo lkrz, krótk koljk szcunk dl jgo czsu. Kżdgo z ns dopd jkś choróbsko, zwłszcz w okrs gdy nsz orgnzm rozpoczyn procs strzn s. Nsz cło dj nm sygnły, njczścj bólow, których n możmy gnorowć to włśn ból zmusz ns do wzyty w przychodn, u lkrz "prwszgo kontktu". I tk zczynją s nsz problmy z "kontktm" z lkrzm czsto brkm porozumn n ln pcjnt - lkrz. Nuczon dośwdcznm, ż lkrz brdzo czsto trktują pcjnt jk symulnt, który sm n w czgo chc, wchodząc do gbntu powtrzm swoją, wyuczoną n pmć formułk: Dzń dobry pn/pn doktorz, jstm mrytką, n strm s o zwolnn lkrsk, n o skrown n komsj orzkjącą o nsprwnośc wm l mm lt przychodz z (...) tu mów co m dolg. Njczścj lkrz ptrzy n mn zz burk tk jkby n zrozumł tgo co powdzłm przz chwl trw nznośn csz, znm zpros mn bym usdł. Znm opsz objwy, uprzjm zznczm lkrzow, ż moj objwy zzwyczj są ntypow, bo mm pch równolgl "kolkcjonuj" pr chorób, co komplkuj procs wntulngo lczn, bo w złożnu pownnm chorowć tylko n jdną chorob, njlpj tką, którą d s zlczyć. Posłuż s przykłdm jdnj choroby zwąznj z ndoczynnoścą trczycy: Hschmoto. To wrdn, podstpn choróbsko rozwj s długo n początku prw bzobjwowo tylko szczgółow nlz krw pod kątm hormonów podwyższongo cholstrolu zwrc uwg lkrz, ż "coś" s dzj. N początku choroby pcjnt gnoruj, lub n zwrc uwg n objwy przybrn n wdz tłumczy swom ptytm, mmo, ż n j wcj nż dotychczs, co rz obftsz wypdn włosów sm "lczy" odżywkm, suchość skóry mlczkm nwlżjącym, cągłą snność stny dprsyjn tłumczy przmcznm, kołtn src ból "zmostkowy" kojrzy z nwydolnoścą src, dusznośc powrcjąc fl gorąc skłd n krb mnopuzy, n mjąc pojc, ż chorob s rozwj. Czsm pcjnt odczuw dzwny ból grdł mjąc trudnośc z przłyknm nwt płynów podjrzwjąc ngn n wszlk wypdk zpsuj s n wzyt do lryngolog, który n stwrdz ngny kruj pcjnt z powrotm do lkrz rodznngo, tn kruj pcjnt n rozszrzon bdn krw. Z wynkm nlz pcjnt znowu wrc do lkrz rodznngo, by dostć skrown do ndokrynolog. To dopro początk drog ku ztrzymnu rozwoju choroby, bo tj choroby n d s cłkowc wylczyć. Hshmoto to chorob, którą prwszy rz rozpoznł opsł jpońsk

17 lkrz Hkru Hshmoto w roku. Jst to chorob z grupy utommunologcznych, gdy orgnzm chorgo "głupj" tkuj włsn tknk. Okrs oczkwn do spcjlsty zlży od umów zwrtych mdzy przychodną czy szptlm, NFZ wynos od klku tygodn do dwóch lt uzlżnon to jst od lośc spcjlstów prcujących w dnym rgon. Jst tż opcj skrcjąc oczkwn n wzyt, l odpłtn do spcjlsty możn s dostć prw ntychmst, l n kżdgo pcjnt, zwłszcz mryt, stć n wydn około 200 zł. przy kżdj wzyc. Nstpn pcjnt jst krowny n bdn USG, w dlszj koljnośc n bopsj znowu wrc do lkrz z wynkm. Lkrz spcjlst, po klkukrotnym powtórznu bdń, ustl dwk lku, by utrzymć pozom hormonów w norm. I chyb n utrzymnu pozomu hormonów TSH ogrncz s rol lkrz, bo objwy towrzysząc chorob n są obktm znt- rsown lkrz, co njwyżj pcjntow sugruj s żby z objwm suchośc skóry wypdjącym włosm udł s do drmtolog, z nznośnym kołtnm src odwdzł krdolog, stny dprsyjn skonsultowł n początk z psychologm. No tyl to j wm, bz podpowdz! Zuwżyłm, ż jszcz jdn objw m zczął towrzyszyć, mnowc ból nóg od człpn od spcjlsty, do spcjlsty. No cóż, to "tylko" Hshmoto, pkn tjmnczo brzmąc jpońsk nzw tj wrdnj choroby, z którą n rozstn s do końc życ. A j cągl s zstnwm w czym tk nkty, od którj zczłm tmt, mją pomóc pcjntow, bo mn tylko wkurzją. Dnrwuj mn ( zpwn n tylko mn) fkt ogrnczonych do nzbdngo mnmum nkłdów n bdn pcjnt, któr w/g mojj ocny są nwystrczjąc do postwn szybkj trfnj dgnozy zmuszją pcjnt do czstych, zbdnych wzyt u lkrz, wydłużjących tk już zbyt dług koljk do spcjlstów. Płcmy skłdk zdrowotn od początku ztrudnn, zczynmy s lczyć w zsdz u schyłku życ wdzmy, ż tn systm kulj ż s pros o nprw. Lkrz podpsując kontrkt z plcówką, w którj prcują, n muszą zbgć o pcjnt, bo kontrkt gwrntuj m stłość wysokość wypłty to pcjnt mus s nbgć ostć w koljkch, by otrzymć jkąkolwk pomoc. Mm śwdomość, ż wlu lkrzy "bły prsonl" prcuj w trudnych wrunkch, czsto w zwkszonym wymrz godzn, ż n są odpowdno wyngrdzn z tgo powodu wlu z nch wyjchło z krju by mć stysfkcj z prcy, z zrobków ofrownych wrunków, l jk to zwykl byw głos lkrzy pcjntów, to głos wołjącgo n puszczy n lkrz, n pcjnc n wrzą w obtnc wyborcz, któr mją sprwć, ż jk z dotkncm czrodzjskj różdżk, zrob s pkn normln wszyscy bdą szczślw. ŚwątcznkrtkwComputrCollg

18 J Mówą s, ż mg jst tylko w ksążkch. Ż możn sob ją wyobrżć, l n odnosć s do rlngo śwt. Jdnk jk nzwć tn czs, kdy n ulcch rob s bło, zpch mndrynk sprw, ż njbrdzj zstrsown osoby ogrn spokój? To jst włśn mg. Choć n wąż s z wypowdnm zklć to jst wszchobcn, gdy ludz szukją dl sb upomnków pod chonk, wysyłją krtk robą wszystko, by tn jdyny czs w roku spdzć w gron njblższych. Al szukjmy mg ndl tylko w ksążkch. Jstśmy ludźm, n docnn tgo co mmy to nsz cch nturln. Grudnow dn to n tylko czs mg. Wszystk obcn n Zm noły mją płn rc roboty. Trzb połączyć rodzny, doplnowć by przyjzdn dotrl bzpczn do domów. By nkt n zostł sm. Tylko jdn Anoł sdzł spokojn obsrwowł, jk jgo brc w pośpchu dopłnją swoj obowązk. On w tym roku opkowł s tylko dwm rodznm, któr były już brdzo szczślw n potrzbowły wkszgo wsprc. Byl to Mlczrkow orz Kowlscy. C prws byl młą, l brdzo zmożną rodzną. Prznty kupowl z dużym wyprzdznm, ngdy n mścły s pod chonką. Kowlscy rownż dużo wczśnj myśll o przntch, młods dostwl rczn robon zbwk, strs kupon upomnk. Rodzn zwsz zbrł s w brdzo lcznym gron, wszyscy strl s jk mogl by dć coś od sb, choć musl włożyć w to wl trudu. Anoł był spokojny, n jdnj jgo rodzn nczgo do szczśc n brkowło. A przynjmnj tk mu s wydwło. N prwszy rzut ok wszyscy ml n twrzch uśmchy, w srcch spokój. Do kolcj wgljnj zostło już nwl czsu. Mlczrkow Kowlscy w swoch domch czynl osttn przygotown. Anoł doglądł ch, ndługo bdz musł odjść, zrobł swoj. Jdnk ngl zorntowł s, ż u Mlczrków dzj s coś ndobrgo. Jdyn dzcko w rodzn Albrt k ójc W god kłócł s strszn z swom rodzcm. Anoł n wdzł, dlczgo, l mł ndzj, ż konflkt szybko znkn. Nstty wszystko potoczyło s n po jgo myśl. Albrt wyszdł z domu z trzśncm drzwm. I n zmrzł już wrcć... Zczło s od tgo, ż pod chonką choć dostł ms przntów n dostrzgł tgo co sob zżyczył. Potm było już tylko gorzj, rodzc zwsz byl zjtym ludźm nwt w tn jdyny dzń w roku ch tlfony n mlkły. Sdzł ztm sm przy stol z jdznm kuponym w mrkc, jgo rodzc zjmowl s sprwm burowym tk, jkby poz prcą n ml życ. Im wydwło s, ż chłopk wyrósł już z mg śwąt. Przcż od dwn n wrzył w Mkołj. Wc co roku dostwł mnóstwo drogch przntów by zjły jgo czs, podczs gdy rodzc po podzlnu s opłtkm wrcl do szrj codznnośc. Tj wgl chłopk n wytrzymł. Anoł n wdzł, co m robć. Gdz popłnł błąd? Co przgpł? Obsrwowł Albrt, gdy tn usdł gdzś n łwc w prku z spuszczoną głową trł rc z zmn. Anoł ruszył głową. Przydłby s tutj ktoś, kto przmów do chłopk... Tymczsm w domu Kowlskch pnowł rdosn tmosfr. Do stołu dostwono krzsł pommo, ż członkow rodzny musl ścsnąć s z sobą śpwl koldy n przjmowl s nczym. Zdrzyło s tk, ż zbrkło cukru, wc gospodyn wysłł swojgo njstrszgo syn, Mrcn by wybrł s do jj przyjcółk pożyczył troch. Mrcn oczywśc ntychmst spłnł t prośb. Gdy wrcł już do domu n łwc w prku spostrzgł Albrt. N znł go oczywśc, l Anoł postnowł skrzyżowć ch drog. Mrcn chwl zstnwł s, whł, l podszdł do Albrt. -Potrzbujsz czgoś? zpytł. Chłopk podnósł n ngo wzrok. -N n... Wszystko w porządku, dzk... -N wyglądsz n szczślwgo Mrcn usdł obok Jst wgl, śwt, nkt n pownn sdzć smotn... spojrzł n mrkow ubrn Albrt tym brdzj dzwł s. -A wdzsz, j sdz... Czy Tytn czy w domu tk byłbym smotny, wc co to z różnc... -N msz rodzny? zpytł ostrożn, by n poruszyć jkgoś przykrgo tmtu -Mm odprł smtn l mo rodzc są zbyt zjc prcą. Dostłm cłą ms przntów, l wolłbym by pośwcl m troch czsu, rz. -Tż chcłbym dostć kdyś dużo przntów zśmł s. -A ty co tu robsz, czmu n jstś z rodzną? -Poszdłm po cukr pokzł chłopkow pkunk. uszy odpoczywją od hłsu, jst ns nprwd dużo. Zjchł s rodzn z wszystkch stron. -O ukuł go zzdrość pwn dostłś dużo przntów... -N zśmł s przntm jst to, ż mog zobczyć s z dlką rodzną. N mm ch n codzń. Bbc wydzrgł m swtr, mm rkwczk jdn z coć czpk. Młodsz rodzństwo przynosło z przdszkol mnóstwo pprowych nołków położył j pod chonką. Kżdy dostł tkgo noł. -Brzm śwtn Albrt powdzł to szczrz, choć był jszcz brdzj przygnbony mo rodzc myślą, ż kupą m nową komórk, tblt to j bd szczślwy n bd zwrcł m głowy. Gdy jk dzck dostwłm zwsz njnowsz zbwk podobło m s to, koldzy tk zzdroścl. Al tr wdz, ż to n pownno tk być. -Powdz swom rodzcom, ż chcsz spdzć z nm czs zproponowł. -Próbowłm wstchnął l pokłóclśmy s... I wyszdłm. -Moż n wdzą, ż są dl cb wżn? No wm, w nszym wku już n mów s pwnych rzczy, l mo wdzą l dl mn znczą, bo cągl m pomgm. I mtk chc mn cły czs przytulć, mmo, ż już n mm pcu lt! uśmchnął s skrpowny. - co pozwlsz jj? -No tk odprł mm jst tylko jdn, cł życ musł cżko prcowć by utrzymć mn rodzństwo. Nsz ojcc zmrł dwno tmu. Ldwo wązlśmy konc z końcm. Trz jst znczn lpj, choć s n przlw. Grunt, ż jstśmy w stn płcć z lczn mojj njmnjszj sostry, on jst brdzo chor. -Współczuj... -Jst dobrz, trzym s lpj nż

19 zkłdl lkrz uśmchnął s znowu. Musz zr wrcć do domu. -J chyb tż wróc do swojgo. N mog kłócć s z rodzcm w śwt. -Dobr podjśc! Mrcn poklpł go po plcch życz c dużo szczśc! Pożgnl s uścskm dłon odszl. Albrt postnowł jdnk wrócć, przz cłą drog myślł o Mrcn o tym, jk jdn rozmow potrf zmnć... Wszystko! Tn chłopk moż n dostwł drogch rzcz, l n pwno jdzn n jgo stol zostło zrobon przz blsk osoby, n kupon w mrkc. N dostwł drogch przntów, l z tj wydzrgnj czpk cszył s pwn brdzj nż Albrt z swojgo nowgo tlfonu. Anoł sm sb pochwlł z pomysł, by t dwójk s spotkł. Wdzł, ż trz Albrt jst jszcz brdzj przybty, zzdroścł Mrcnow. Al jdnoczśn wdzł już, ż n pownn wszczynć w domu kłótn. Moż wczśnj po prostu n docnł tgo co mł? Włścw to zwsz umł s do czgoś przyczpć. Zły prznt, zły kolor... Przypomnł sob, ż kdyś jgo rodzc s strl, on n wdzł tgo wc stło s tk, ż z ch śwąt uckł cł mg. Gdy Albrt wrócł do domu jgo rodzc sdzl kżd w nnym pokoju zjmowl s swom sprwm. Chłopk n przmyślł wczśnj tgo, co zrob, wszystko zdzło s spontnczn. Zplł n stol śwczk, zrobł kko, wycągnął z lodówk jdzn z kolcj, któr zdążyl już schowć. Przygotowł stół. Wdzł, ż jgo rodzc używją do prcy ntntu, wc odłączył go w cłym domu. N początku byl n ngo źl. Wtdy szybko zczął przprszć z swoj wczśnjsz zchown, l tż wyrzucł z sb żl. Ngdy wczśnj m n mówł, ż chcłby by z nm porozmwl, śldzl troch czsu. On z kol byl pwn, ż ch syn jst w trudnym wku n potrzbuj ch towrzystw. Albrt n mł lcznj rodzny, n śpwł głośno kold, l kolcj zjdł z rodzcm nrszc ml okzj porozmwć. Położyl s spć dopro późno w nocy. Anoł odszdł szczślwy. I on s czgoś nuczył. N myślł, ż uszczślwn kogoś nngo jmu sprw rdość. Mnło pr dn, Mrcn prw cłkowc zpomnł o Albrc. Pwngo dn był m w domu gdy ktoś zpukł do drzw. Otworzył, l nkogo n zstł. Znlzł tylko npordn skljngo z kolorowgo ppru nołk z krtczką, n którj ktoś npsł dzkuj. Kto tu był nołm? Updk Czwrtj Włdzy ZdzsłwKnp Md (tlwzj prs) n cłym śwc nzywn są czwrtą włdzą. Mmy bowm włdz ustwodwczą, wykonwczą sądownczą. W dobrz funkcjonującj dmokrcj t trzy rodzj włdzy pownny funkcjonowć w równowdz n wkrczć w nswoj komptncj. Al dobrz funkcjonując dmokrcj w śwc ludz, przypomn ludz są ułomn grzszn, zdrz s nstty nzbyt czsto. Włdz ustwodwcz pochodz z wyboru (posłow, sntorow, kongrsmn, dputown) nrodu. Włdz t tworzy prwo z pomocą ustw orz powołuj wl orgnów tkch jk Przs Njwyższj Izby Kontrol, Sdzow Trybunłu Konstytucyjngo lub Trybunłu Stnu tp. Przd włdzą ustwodwczą odpowd rząd mnstrow, którzy mogą zostć odwołn po wnosku o wotum nufnośc. Członkow tj włdzy czsto w trkc kmpn wyborczj skłdją obtnc, których późnj n chcą rlzowć, ztjją przd wyborcm swoj prwdzw oblcz plny. Przypomn przypdk z nszgo podwórk: 1. Lkwdcj OFE przz PO 2. Podnsn wku mrytlngo przz PO 3. Podnsn podtków - przz PO Wyrzuc z rządu tgo, kto zproponuj podnsn podtków" Donld Tusk Włdz wykonwcz to dmnstrcj pństwow smorządow orz polcj nn tgo typu gncj (CBA, ABW). Pownn być komptntn uczcw, pownnśmy mć urzdnków nskorumpownych, w urzdch n pownn pnowć npotyzm kolsostwo, n pownny s tm tworzyć klk nn tgo typu ukłdy zmknt. Jk dlko rzczywstość odbg od dłu sm wdzmy odczuwmy codznn. Włdz sądowncz - z tą włdzą obywtl m do czynn w przypdku sporu prwngo z urzdm, korporcją, nuczcwym sprzdwcą lub jko poszkodowny w wynku przstpstw, czsm nwt jko oskrżony, jżl to nm s zrzuc nruszn prw. Sądy pownny być nzwsł, nzlżn, nskorumpown. Obywtl pownn mć równ prw przd sądm zrówno wzgldm nnych obywtl jk orgnów Pństw. Kżdy z ns m prwo do sprwdlwgo procsu bz wzgldu n wzrost, wg, wyznn rlgjn, poglądy poltyczn orz prfrncj sksuln nwt nrodowość. Nstty brdzo czsto nsz sądownctwo tkw w mnonj poc jst dyspozycyjn wobc orgnów włdzy. Njgłośnjsz sprw to fr Ambr Gold - sdz Ryszrd Mlwsk zgodzł s ustlć z przdstwclm rządu trmn procsu szf Ambr Gold, czyl nruszył podstwową zsd, którą jst bzstronność. Czsto słyszymy o dzwnych wyrokch - ułskwnch dl gngstrów drkońskch krch dl smotnych mtk zlgjących z opłtm lub npłnosprwnych umysłowo skznych n kr wzn, z zjdzn btonk w sklp. Równoczśn nnym pozwl s bzkrn podplć smochody lub jźdzć w tzw. pomrocznośc jsnj. W dobrz funkcjonującj dmokrcj obywtl n tylko w tor, l w prktyc pownn móc skrżyć s n dzłn orgnów włdzy, orgny kontroln pownny podjmowć dzłn, by skrg obywtl wyjśnć, krzywdy nprwć wnnych ukrć. Tylko, ż... no włśn, nzbyt czsto tworzon ukłdy zmknt powodują bzczynność orgnów włdzy wobc nruszń prw, fłszown dowodów lub ch tjmncz znkn czsm zstrszn śwdków. Prośc, normln, uczcw ludz n są w stn s przz to wszystko przbć, chyb ż pójdą do mdów. Kdy tlwzj lub poczytn gzt opsz cłą sprw mtctw rządzących wszystko s zmn normlnj, wszyscy przystpują do dzłn (oczywśc strjąc s wyblć). Jst nwt tk powdzn, ż poltyk

20 tk jk much możn zbć gztą. Ztm czwrt włdz jst tą nformlną drogą odwołwczą dl skrzywdzonych obywtl turbodołdownm do opszłych dzłń urzdnków. Prwo dostrzgjąc rol nzlżnośc dznnkrskj, prwn chron źródł nformcj dznnkrz, jżl ch ujwnn moż m zgrozć. Art. 15 ust. 2. Dznnkrz m obowązk zchown w tjmncy: 1) dnych umożlwjących dntyfkcj utor mtrłu prsowgo, lstu do r- dkcj lub nngo mtrłu o tym chrktrz, jk równż nnych osób udzljących nformcj opublkownych lbo przkznych do opublkown, jżl osoby t zstrzgły nujwnn powyższych dnych, 2) wszlkch nformcj, których ujwnn mogłoby nruszć chronon prwm ntrsy osób trzcch. Źl ludz mówą, ż wszystko lub kżdgo możn kupć. Kżdgo możn zstrszyć ucszyć. Nzlżn dznnkrz, czsto ponosl ofry swojj nzlżnośc ofrnj prcy dl społczństw. Wlu z nch trcło prc, nktórzy trcl wolność, wlu tż strcło życ w skrytobój- czych mordch n zlcn. Nzlżność wolność mdów jst podstwą dmokrcj ndzoru społczngo nd poltykm urzdnkm, jżl to przstj dzłć to po pwnym czs nstpują nkorzystn wynturzn w systm dmokrtycznym włdz przstj s kontrolowć, czuj s bzkrn. W skrjnych przypdkch moż nstąpć nkontrolowny wybuch społczngo nzdowoln, tym gwłtownjszy m drństw ludz włdzy dłużj trwły, bz żdnj rkcj mdów orgnów kontrolnych. W Polsc osttno wdzmy, zchwn tj równowg, mmy md tzw. główngo nurtu. Jwn sprzyjjąc jdnj opcj poltycznj zjdl tkując jj przcwnków. Jdn czy dw tytuły prsow np.: Wprost, n pozwlją n cłkowt zmtn fr pod dywn, l stcj tlwzyjn (oprócz Suprstcj) n były zbyt dokuczlw dl włdzy przz osttn 8 lt. Ztm możmy mówć o updku w Polsc czwrtj włdzy, który to updk nstąpł główn wskutk zmn włsnoścowych w mdch, bo przcż to włśccl stcj lub wydwc ztrudn dznnkrzy rdktorów nczlnych dcydując o ndwnych lub druko- ŚwątcznkrtkwComputrCollg W Wtork 1 grudn roku w murch nszj szkoły Computr Collg gośclśmy szczgólnych młodych ludz. Byl to podopczn Spcjlngo Ośrodk Szkolno Wychowwczgo w Wrnn, którzy przyjchl do ns z opkunkm Pną Emlą Zbr Pną Aną. Wspóln z nszym gośćm wykonywlśmy krtk śwątczn. Towrzyszył nm mł bożonrodznow tmosfr. Pod okm Pń Dyrktork Młgorzty Ślwńskj Anny Brtkowskj, Dordcy Zwodowgo Krzysztof Kruzy Opkun Smorządu Szkolngo Bty Kosztykowskj z zpłm przyjmnoścą prcowl chłopcy dzwczt z kls polcyjnych tchnkum nformtyczngo. Dużą frjd przyjmność sprwono zwłszcz dzcom z Spcjlngo Ośrodk Szkolno - Wychowwczgo w Wrnn. Zprszmy n wnych tścch. Poz tym wywrn jst duż konomczn prsj n dznnkrzy mjących rodzny krdyty do spłcn, ż jżl n bdą posłuszn to znjdą s z rodzną n ulcy. W Polsc jk n cłym śwc pojw s ntomst Pąt Włdz Intrnt. Portl ntrntow srwsy społcznoścow są w stn rzucć rkwc njpotżnjszym mocrstwom. Nzlżn md społcznoścow są w stn skutczn nprwć tzw. wyrwn lub stpn zbów Czwrtj Włdzy. To dzk Intrntow Andrzj Dud pokonł Bronsłw Komorowskgo, PIS wygrł wybory z PO. Wrto przy tym powdzć, ż duż w tym zsług młodgo człowk z nszgo rgonu Pwł Szfrnkr, który osttno goścł n nszych łmch. Dl mn, jko człowk zwązngo z brnżą IT dukcją to dobry znk. Po prwsz młody człowk przbł s dzk swojj wdzy, prcy, wytrwłośc. Po drug krowł kmpną pozytywną, n był to czrny PR pokzł rządzącym, ż czs zmtn fr pod dywn mnął dłużj ludz n możn trktowć jk bzmyślny motłoch popjjąc w drogch rsturcj wno wódczk zkąszoną ośmornczkm.

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA. Wykłd Anlz popytu. Optymln poltyk cenow. 1 ANALIZA OYTU. OTYMALNA OLITYKA CENOWA. rzedmotem wykłdu jest prolem zrządzn zyskem poprzez oprcowne wdrożene odpowednej strteg różncown cen, wykorzystując do

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu.

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu. Elementy rchunku prwdopodoeństw f 0 f() - gęstość rozkłdu prwdopodoeństw X f d P< < = f( d ) F = f( tdt ) - dystryunt rozkłdu E( X) = tf( t) dt - wrtość średn D ( X) = E( X ) E( X) - wrncj = f () F ()

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mdtr kdmck jk przcwdzł mbbgw w śrdwsku kdmckm Z s d y I. M d t r p w p r w d z ć p s t ę p w m d c y j w p r I I. M d t r p w w s w y m p s t ę p w u k r w ć s ę p r z d I I I. M d t r p w d b ć z p w

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Win Nowgo Świt Ofrt Win Nowgo Świt obowiązuj od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczrpni zpsów. 19,99 zł/but. Zprszmy Pństw do zpoznni się z ofrtą strnni wyslkcjonownych win Nowgo Świt. Bukity win czrwonych,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Badan Motywacj do osągana clów Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator konsultant bznsowy, własna dzałalność gospodarcza Pomagam mndżrom właścclom frm

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana ISSN 733-867 ZESZ NAUKOWE NR (83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-ECHNICZNA E X L O - S H I 6 Andrzej Stteczny, Andrzej Lsj, Chfn Mohmmd Fzj dnych nwgcyjnych w przestrzen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

MODELE TEORII GIER. Modelowanie matematyczne. dr inż. Zbigniew Tarapata Wykład nr 5: Modele teorii gier

MODELE TEORII GIER. Modelowanie matematyczne. dr inż. Zbigniew Tarapata Wykład nr 5: Modele teorii gier MODELE TEORII GIER Podejmowne decyzj nwestycyjnych często jest dokonywne w sytucjch, w których ne wdomo, jk będze stn otoczen lub też, jką decyzję podejmą nn decydenc, mjący wpływ n wynk decyzj przez ns

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

Do czego prowadzi bezbożny komunizm.

Do czego prowadzi bezbożny komunizm. Nr 11 DNA :13 MARCA 1938 ROKU KELCE, ROKF_~ ~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~1 POŚW'/ĘCONA SDOł:::EC2N~M SPRAw OM RElGJJN~M, OSWATO'Wl:'1"\ Adrs Rdkcj Admnstrcj : Klc, ul Ks B-p Bndurskgo 2,Jl 11 31, skr poczt

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ.

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. L.Kowls - Uwg o rozłdz uc zm losow UWAI O ROZKŁADZIE UNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. - d zm losow cągł o gęstośc. Y g g - borlows tz. g - B BR dl B BR Wzczć gęstość g zm losow Y. Jśl g - ścśl mootocz różczowl

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Bultyn nfrmcyjny wydwny przz Okręgwą Rdę Plęgnrk Płżnych w Częstchw WRZESIEŃ 2008r W NUMERZE: P s m d t y c z ąc D P S ó w 1 P r w 4 S z k l n 9 P s t c S t n s ł w

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

Uchwł Nr XXIII/637/2000 Rdy Mst Szczecn z dn 17 kwetn 2000 r. w sprwe ustlen regulmnów trgowsk zloklzownych n terene Gmny Msto Szczecn. N podstwe rt. 18 ust. 2 pkt 15, rt. 41 ust. 4 ustwy z dn 8 mrc 1990

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

na tropie Eurobohatera

na tropie Eurobohatera Europ kulturoo zjdnoczył ę dużo, dużo czśnj nż potł Un Europjk, ponż bśń n zn grnc, podzłó, obodn pokonuj górk ścżk bzbrzżn morz. Ml Frncuz czy Nmcy łuchl przd km tych mych czrodzjkch htor, co ch róśncy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi

± - małe odchylenie od osi. ± - duże odchylenie od osi TYGONOMETRYCZNE Przjmujm, ż znn są dfinicj i podstwow włsności funkcji trgonomtrcznch. Zprzntujm poniżj kilk prktcznch sposobów szbkigo, prktczngo obliczni wrtości funkcji trgonomtrcznch, rozwiązwni równń

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 13.10.2015 r. Utarło się w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że jedynki wchodzą do Sejmu z automatu

Data wydania: 13.10.2015 r. Utarło się w społeczeństwie fałszywe przekonanie, że jedynki wchodzą do Sejmu z automatu Dt wyd: 13.10.2015 r. : r w o W um w t s ń P y s! L d ę b h c m m Z u d r rf m wskm ł s o p j d c w Wy tofm M Krys w o k ę d o P u t r t I p c Dow Utrło sę w społcństw fłsyw prko, ż jdyk wchodą do Sjmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

DOBÓR LINIOWO-ŁAMANEGO ROZDZIAŁU SIŁ HAMUJĄCYCH W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH

DOBÓR LINIOWO-ŁAMANEGO ROZDZIAŁU SIŁ HAMUJĄCYCH W SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH Zgnew Kmńsk DOBÓ INIOWO-ŁMNEO OZDZIŁU SIŁ HMUJĄCYCH W SMOCHODCH DOSTWCZYCH Streszczene. W rtykule opsno sposoy dooru lnowo-łmnego rozdzłu sł mującyc w smocodc dostwczyc według wymgń egulmnu 3 ECE. Przedstwono

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

NIM ŚWIT C C7 F C 1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, /DD7GD / EE7AE

NIM ŚWIT C C7 F C 1. Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł, /DD7GD / EE7AE Piśni dwntow ŚWIT N CIEBIE CZEK, PNIE h Rf: Świt n Cibi czk Pni Jk n sn zmęczony dziń fis h Tk jk miłość n spotkni () Jk n dszcz (dszcz) kwitów ciń. 1.To jst nsz rdosn czkni Choć fioltm zsnut są dni Trz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia

dr Michał Konopczyński Ekonomia matematyczna ćwiczenia dr Mchł Koopczńsk Ekoom mtemtcz ćwcze. Ltertur obowązkow Eml Pek red. Podstw ekoom mtemtczej. Mterł do ćwczeń MD r 5 AE Pozń.. Ltertur uzupełjąc Eml Pek Ekoom mtemtcz AE Pozń. Alph C. Chg Podstw ekoom

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Raport Przeliczenie punktów osnowy wysokościowej III, IV i V klasy z układu Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86 na obszarze powiatu krakowskiego

Raport Przeliczenie punktów osnowy wysokościowej III, IV i V klasy z układu Kronsztadt60 do układu Kronsztadt86 na obszarze powiatu krakowskiego Rport Przelczene punktów osnowy wysokoścowej III, IV V klsy z ukłdu Kronsztdt60 do ukłdu Kronsztdt86 n oszrze powtu krkowskego Wykonł: dr h. nż. Potr Bnsk dr nż. Jcek Kudrys dr nż. Mrcn Lgs dr nż. Bogdn

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojciechem Zającem, członkiem Grupy Goście (Sylwia Ścibak i Karol Milaniuk) 4

Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojciechem Zającem, członkiem Grupy Goście (Sylwia Ścibak i Karol Milaniuk) 4 Wywad msąca Z życa uczln O powadan/ wrsz Warto wdzć Wokół nauk Karra Trochę kultury Sport Muzyka to nasz zawód rozmowa z Wojcchm Zającm, członkm Grupy Gośc (Sylwa Ścbak Karol Mlanuk) 4 Unwrsytt Przyrodnczy

Bardziej szczegółowo

Jaśki. asiek C asiek F Jasiek C J. k i. siek A. B Ja. asi. J i D A. a J. Jasie. k Jasie. asiek. Jas. iek. kc J. Jasiek A. Jas. iek B. B ke.

Jaśki. asiek C asiek F Jasiek C J. k i. siek A. B Ja. asi. J i D A. a J. Jasie. k Jasie. asiek. Jas. iek. kc J. Jasiek A. Jas. iek B. B ke. C KUMPLE C NOWI MIKOŁAKA D E F A B n-phlpp B Arrou-Vgnod C D C F D A C B B C A F E D A D A F C B E A D B E E C F C A A B B ś E n-phlpp Arrou-Vgnod ś Ilutrowł Domnqu Corbon Przłożył onn Schon Wydwnctwo

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna 1 Wykłd Grnice, ciągłość, pocodn unkcji i jej interpretcj geometryczn.1 Grnic unkcji. Grnic lewostronn i grnic prwostronn unkcji Deinicj.1 Mówimy, że liczb g jest grnicą lewostronną unkcji w punkcie =,

Bardziej szczegółowo

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych.

Służą opisowi oraz przewidywaniu przyszłego kształtowania się zależności gospodarczych. MODEL EOOMERYCZY MODEL EOOMERYCZY DEFIICJA Modl konomtrczn jst równanm matmatcznm (lub układm równao), któr przdstawa zasadncz powązana loścow pomędz rozpatrwanm zjawskam konomcznm., uwzględnającm tlko

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011 Ocen stnu wód powrzchniowych w zlewni łej Pnwi wrz z tendencją zin w ltch - Oprcown: gr inż. Agnszk Sobolewsk gr Lucyn Wylęgł Opole, 12 kwtni 2012 r. Oceny jkoi wód zlewni łej Pnwi w grnicch województw

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter

Pozycjonowanie bazujące na wielosensorowym filtrze Kalmana. Positioning based on the multi-sensor Kalman filter Scntfc ournal Martm Unvrt of Szczcn Zzt Naukow Akadma Morka w Szczcn 8, 13(85) pp. 5 9 8, 13(85). 5 9 ozcjonowan bazując na wlonorowm fltrz Kalmana otonng bad on th mult-nor Kalman fltr otr Borkowk, anuz

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo