Ceno numeru 15 < ro ig REPUBLIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceno numeru 15 < ro ig REPUBLIKA"

Transkrypt

1 k ata Ceno numeru 5 < ro ig a uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zaiera 2 stron u.xi Wl REPUBLIKA dnia n» > Zie to k<jj RAPJ «obf tuie jodz. I dia ze. "mikrofon* ja Mokr*jfl, Schab-' teleńskiek 0 -. jc Sclui" ciego. czorais< e «la i pq*«l ogoto q ; miedzy' ill ich, MJ fnym ' ' P. o n jce u l u uf oczustości sial. Kudz-Smigłu odebrał defiladę dzone na chodnikach tłumy mieszkańcó.stolicy. Na Polu Mokotoskiem zebrały się niezliczone tłumy publiczności, zajmując miejsca na trybunach, przybranych flagami o barach narodoych. Przybyły delegacje ze szystkich zakątkó kraju. Poraź pierszy tegorocznej reji zięli udział noomianoani podporucznicy, ostatni absolenci szkól podchorążych, którzy ystąpili szyku zartym oddziałami, proadzonemi przez sych komendantó szkół i doódcó kompanij, szadronó i bate- ryj- Obok ału, na którym czasie uroczystości pogrzeboych ustaiona była na laecie trumna Marszalka Piłsudski.-: go stanęli szeregu generałoie i attaches ojskoi państ obcych, oczc kując na przybycie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych gen. Rydza-Śmigłego, O godz..5 przybył samochodem na plac reji Generalny Inspektor Siji Zbrojnych gen. Rydz-Śmigły, poitany przez p. ministra spra ojskoych gen. Kasprzyckiego otoczeniu obu i ceministró i szefa sztabu głónego. O godz..30 przy okrzykach Niech żyje" i dźiękach hymnu narodoego zajechał samochodem toarzystie szefa gabinetu ojskoego P. Prezydent Rzeczypospolitej. Poitany przez p. premjera, generał nego inspektora sił zbrojnych i ministra spra ojskoych, P. Prezydent Rzeczypospolilej udał się do sej loży. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. Rydz-Śmigły stanął na trybunie, tem samem miejscu, z którego odbierał defilady Marszalek Piłsudski. Niezadługo potem rozpoczęła się defilada, którą proadził d-ca O. K. gen. Jarnuszkieicz. Rozpoczynali ją komendanci szkół podchorążych idąc na Czele oddziałó soich ychoankó-podporucznikó i następującej kolejności: szkoła podchorążych piechoty z Ostroi Mazoiec kiej, szkoła podchorążych kaalerji z Grudziądza, szkołą podchorążych artyle rji z Torunia, szkoła podchorążych sape ró z Warszay, centrum yszk. techn. lotniczego.z. Bydgoszczy "i szkoła podchorążych sanitarnych z Warszay, -Gen WOJSH Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. dyizji Rydz-Śmigły. Przy dźiękach hymnu narodoego nioskich,.36 p. R. p a. (z chorągiami l i oacjach zgromadzonych tłumó gen. Za oddziałami naszych najmłodszych oficeró maszeroali: baon szko z kempanją cyklistó. i orkiestrami) i 3 baon strzelcó iąz Rydz-Śmigły skieroał się stronę ału, gdzie przyitał się z generaticją i ły podchorążych piechoty, kompanje' W chili gdy przechodziły ostatnie ;. o Film" arszałek Polski Józef Piłr *eźba dłuta artysty-rzeźbia- attaches ojskoymi państ obcych. szkoły podchorążych saperó, kompanja szeregi piechoty, nad.placem reji prze ""chała Kamieńskiego. Niezadługo potem przybył p. prezes szkoły podchorążych łączności, baon leciało 6.eskadr samolotó p. lotn. rady ministró Marian Zyndram-Kościałkoski. nym baonie: 2. p. p., 30 p. Strz. Ka- szkoły podch. sanitarnych oraz po jed- lekkich i bombardujących. W. tym.mór Warszaa, listopada. z 'ś stolica obchodziła urofocznićę odzyskania niepod c»^'»{j*ff r ói mieście śiąteczny. Kopiec Marszałka Piłsudskiego m e n c i c zerała się burza oklaskó. Za piechotą defiloała arytlerja,. dalej kaalerja, za kaalerią oddziały bro ) A Ż HołSSB? 8^* ni pancernej składzie dóch baonó gmachó publicznych szyku roziniętym i baon zmotoryzoany pułku r-telg. pn"a 2 *J>% JJ^ałnych" poieały flagi o będzie ukończony do dnia 6 sierpnia 936 r. '(»Jadoych, balkony i itryny Krakó, listopada. usypane już arsty osiadły silnie na Za oddziałami ojskoemi defiloała policja państoa, piesza i konna, od : boroano emblematami pań \ W dniu czorajszym nadeszła z War- gruncie, przecinym boiem razie po p0r s tretami Pana Prezydenta szay do Krakoa instrukcja, by Inulo- usypaniu kopiec obsunąłby się i rozluźniłzienna, a reszcie 9 baonó organizacji dział pnilicji na motocyklach i straż ię J^btej i portretami Marszałka a kopca Marszalka zakończona została, żałobnych ramach. \do dnia $-go sierpnia /9.ó roku. W (en Prace przy sypaniu kopca mają być. -przysposobienia ojskoego na czele jpj^wj, słonecznej pogody sposób zostanie okres btuloy kopca podjęte czesna iosną i ykonane przy pocztó sztandaroych ze sztandarem "ńone były tłumami publicz ( stosunku do projektoanego czasu użyciu szelkich środkó technicznych,i 2 W - legionistó na czele. znacznie skrócony aby ciągu połoy lata budoę ukończyćdzinę, ypadła spaniale. Doskonała Defilada, która trała przeszło go ^ * u -ej rano katedrze ś. Zaznaczyć należy, że przera zimoa sypaniu kopca musi nastąpić, by postaa szystkich oddziałó - zbu 0 dpraione uroczyste nabo dzała zachyt zgromadzonych tłumó, j) ż eństo przybył P. Prężyli ^ otoczeniu domu cyilne- klaskami dzielną naszą armję i organi które serdecznie itały okrzykami i o- ^ło"i5 zasiedli 0 s t a, l l a c h ' zacje P. W. Vv premje- Czy strajk poszechny górnikó Anglji? 0 W i e. rządu z p Warszaa, listopada. el. K-ościałkosk (ira W c z o r a ffit- J rozpoczęło się referendum e szystkich kopalniach E* Sił Zbrojnych gen. *dy., (PAT). Tegoroczny, obchód śięta Referendum to trać będzie ciąódbyly się'. ( p Ą T D z i ś Niepodległości ypadł, całym kraju 9ft 8t kic] szkołach )-. n a szystkich kopal- gu trzech dni. Dla ogłoszenia, strajku U' fl ff^hody/^dćtaś podczas których odi"j ac, h brytyjskich rozpoczęło sie głoso- ^r s f t^ę_do młodzieży kieroni anie spraie ogłoszenia a W. R. i O. P. prof. Chy- POWSZECHNEGO STRAJKU niezbędne jest uzyskanie conaimnie] ię kszości 2/3. Rezultat referendum ogłoszony zostanie mniej iecci tydzień po jego ukończeniu, a iec około 20 listopada na zołauem specjalnie tym celu posiedzeniu egzekutyy. bardzo okazale i uroczyście przy udziale przedstaicieli ładz i tłumó publiczności. W iększych ośrodkach pań sta odbyły się dziś śiątyniach szystkich yznań uroczyste nabożeń. sta, a następnie akademje i obchody. WĘGLOWEGO i ^^" e i południe ielkiej celem zmuszenia łaścicieli konahi do się akademja, zorga podyżki plac..mm Nil* 2 Praconikó przedsię- Odsłonięcie pomnika Marszałka ł% N> v ' y, ' n y m P u n k t e r a dzisicj- L o t amerykański do stratosfery Tarnopolu ^Ti. K \\;L V s t o ś c i Ma spaniała de Tarnopol, listopada. Balon Explorer" osiągnął ysokość 22 tys. metró P o icti S*-A,, u Mokotoskiem, (PAT). Dziś Tarnopolu dokonano 6 S l<sj \\. p a l obecności P. Prezy- Noy Jork, listopada. sq na ysokości,700 stóp że podróż uroczystego odsłonięcia pomnika Marszalka Piłsudskiego. Pomnik przedsta, u<v5 S * i>u C2,onk ó rządu, roarszał (PAT). W Rapid City ( stanie Dakota) ystartoali dziś do stratosfery Chicago, liśtonadą. ia postać Marszałka-Piłsudskiego ken- ma przebieg pomyślny. naip«* pił^fcl.s M U s t a o d a czvch i korsie - i*ms o.? pf vcznogo, Generalny balonach kapitanoie Albert Stcvcns i *Orvillc Anderson. Balon nosi na - 22,570 metró balon I:xplorcr 2", któstacie legionisty i żołnierza 54 o. p. Na (PAT). Po osiągnięciu ysokości jio. Po obu stronach pomnika stoją po S focznk- ' in >* Zbrojnych gen. Rydzzę Ęxplorer.2" pojemność balonuelbr.zyma ynosi 0,770 mtr. sześcien- czął po 4 godzinach 20 minutach lotu rodu Ziemia Podolska". Pomnik stoi ry ystartoał dziś z Rapid. City popis na pomniku brzmi: Wodzoi'Na IK! r a n < a ' ulicami miasta do %\ L. nych. Lotnicy zamierzają osiągnąć ybroni, kierując się na placjsokość 23 tys. metr. Po 4 minutach od Whitc I.akc (st. Dakota) odleglo- pektyą na historyczny zamek tanio-, z ' cf V ojskoe szyst opuszczać się dót. Balon vladaał na Placu Króla.lana Sobieskiego z pers rzen'» serdccznie przez zgroma- ' startu lotnicy dali znać przez radjo, że'ści 370 kim. na schód od Rapid City. polski. i 64.

2 .REPUBLIKA" nr. 32. Wtorek, 2 października 935 r. Chiny chcą zrzucić jarzmo Japonii Odruch buntu śród ludności. Pożyczka angielska dla Chin rej podkreśli, że reforma monetarnal hyana jedynie spólnie przez ielkie Chinach oparta na kredytach zagra-] zainteresoane mocarsta. Dotychczas nicznych, odbiłaby tylko Chiny i doproj nie była poażnie omaiana międzyna- Szanghaj, u-.topada. (PAT) Zaniepokojenie śród lud ności, yołane zabójstem marynarza japońskiego, tra dalszym adziłaby da obcej kontroli. ciągu. Chińczycy '.az z rodzinami i dobytkiem opuszczają pośpiesznie dzielnice. Szapei, Spekulanci skupują domy i place po niezykle niskich cenach. *» Szanghaj, listopada. (PAT) Japoński sklep z porcelaną znajdujący się śródmieściu został napadnięty przez grupę chińczykó, którzy po rozbiciu itryn i mz-zuceniu ulotek amty-japońskich rozbiegli się. Tokio, l! listopada. (PAT) Przedstaiciel ministersta spra zagranicznych ośiadczył, że rząd japoński rozaży propozycję angielską W spraie udzielenia piżyczki Chinom. ** Tokio, listopada. (PAT) Agencja Reutera donosi: Jak słychaó, Japonja ma odmóić udzielenia zgody na za : ągnięcie przez Chiny pożyczki zagranicznej i spraie t-?.j ma ystosoać do W. Brytanji notę, któ od lotnika iadomość telegraficzna o y him#r#idach padku, jakiemu uległ jego samolot. Na lotnisku Prachuab chili, gdy Błękitny Ptak" poderał się do startu, CENYZNACZNIEZNIŻANE Da kontrakty polskie z Włochami <->» «7 robotnikó utonęło Londyn, listopada. (PAT). Nieopodal ybrzeża północno - irlandzkiego hrabsta Donegal łódź żagloa, na które] jechało 9 robotnikó, uderzyła o skałę pododną i zatonęła. 7 robotnikó zginęło na miejscu, 2 zaś zdołało się uczepić szcząt kó łodzi, które po 5 godzinach yrzucone zostały na ybrzeże. Jednakże po dobiciu do lądu jeden z uratoanych zmarł po paru godzinach, drugi zaś znajduje się stanie bardzo ciężkim. Do chili obecnej zdołano yłoić 9 trupó. 2. lazenia i ludzie I rodoa pożyczka chińska. Szanghaj, listopada. (PAT) Przybyło tu zgórą 400 delega tó na piąty kongres Kuomintanjju, któ ry zbiera się poraź pierszy po 4-letniej przerie i będzie otarty jutro rocznicę urodzin dr. Sun-Jat-Sena, Londyn, listopada. (PAT) W ziązku z pogłoskami, jakoby Leith Ross ystępoał z propozycją pożyczki brytyjskiej dla Chin, agencja Reutera zaznacza, iż Leilh Ross odiedził Nankin po rozmoach z przedstaicielami Japonji i Ameryki. Pomoc I republiki chińskiej finansoa dla Chin mogłaby być rozpa- Ostra nota Chin do Japonji przeciko naruszeniu tórcy suerenności Szanghaj, listopada. urzędnikó przez policję japońską (PAT) Urzędoo ogłoszono: Mini- Chinach Północnych, stersto spra zagranicznych Nanki-J Nota określa te aresztoania, Janie ystosoało dnia 9 b. n» ostrą note] ko ykroczenie pizecł prau mięprotestacyjną do ambasadora Japonji; dzynarodoemu i naruszenie suespoodu nielegalnych aresztoań licz- renności Chin, Nota żąda, aby nie do nych chińczykó, tej liczbie ysokich konyano dalszych aresztoań. Katastrofa samolotu POLSKA ŻARÓWKA B. minister fra«spofezkoa"* Błękitny ptak" uszkodzony. Mjr. Karpiński lekko ra" Słynny lotnik pradopodobnie róci do Warszay Warszaa, listopada. Major Karpiński, który na sym Błękitnym Ptaku" przebył już 9500 km. docierając do archipelagu Malajskiego, zmuszony będzie pradopodobnie rócić do kraju, nie kończąc sego ielkiego raidu do Australii. Do Warszay nadeszła mianoicie yłączone spod działania Genea, listopada (Pat) Dziś zebrał się specjalny podkomitet, któremu podkomitet 8-tu poierzył rozpatrzenie spray kontraktó zaartych przez niektóre państa e Włoszech, a które to kontrakty bre ogólnemu zakazoi importu z Włoch miałyby być dalszym ciągu ykonyane. Radca ekonomiczny MSZ. Wszelaki przedłożył podkomitetoi i szczegółoo Król raca do Alen Marsylja. UJ (PAT) Samolot, odbyaj) Mnrsylji do Barcelony, spa fll żu m. Istres. Załoga: pi' ot grafista i mechanik zginę'* II:> Samolot zusiai strzaimny- Mistrzoska gra brytyjskiej dyplomacji i tajnej służby politycznej Korespondencja łasna.republiki" Ateny, listopadzie. Między rozpadającemi się kolumnami Akropolu zabrzmiały żałosne tony skrzypiec. Kiedy byłem tutaj poraź ostatni, zróciłem, uagę na. tego grajka i zapytałem o niego dozorcę. Okazało się, że grajek jest nieco pomylony: uaża siebie za starożytnego Greka, który tylko przypadkoo dostał się do naszej e- poki. Nie może tego przeboleć, że dusza jego podczas sej ędróki kradła się łaśnie ciało człoieka XX ieka i dlatego siedzi tutaj codzienie łasną muzyką proadzając się trans. Dozorcy nie yrzucają go, gdyż melodje jego są bardzo miłe dla ucha. Wielu jest takich ludzi, których upaja czar tych ruin. Stale spptyka się tutaj tancerki, fetyszystó marmuru i romantyczne amerykanki, składające hołd epoce,. której ludzie osiągnęli maxlmum szczęścia i harmonii. Istotnie, stojąc na zgórzu tem, mamy rażenie, jakgdybyśmy się unosili ponad czasami. Kraj, leżący u naszych stóp, obrał sobie czoraj noego króla. Cóż to nas obchodzi? Tutaj ieje tchnienie ieczności ostry iatr morski. Wygizduje on se piosenki między e- rechtejonem a kaplicą Pallas Atenę. Pod chmurami przeciągają czarne ptaki, drze a otrząsają se liście, a obłąkany skrzypek gra melancholijne melodje. Gdzie jesteśmy? Czy żyjemy teraźniejszości? Wydaje ona nam się nagle tak znikoma i błaha. Na tym zgórzu stał ongiś Perykles, Sokrates chadzał tu na spacery. Fidjasz i Platon dychali to poietrze. Stoimy skupieni jak do modlity. Oczyiście, jeżeli zatelefonuję dzisiaj ieczorem do Paryża, zapytają mnie: Czy to jest najażniejsze, co pan ma do zakomunikoania? Schodząc na Plac Konstytucji, pytamy: Dlaczego miasto jest tak uroczyście ośietlone? Dlaczego tłum na ulicach krzyczy tak głośno i radośnie? Jak się to stało, że siedem miesięcy po postaniu republikanó praie jednogłośnie obołano znó króla Jerzego? Na te pytania odpoiada nam miarodajny obserator: To co państo łaśnie idzieli, nie ma już nic spólnego z greckim narodem. Nie zna on Platona ani Peryklesa. Zatracił sój zmysł państoy, Stał się zabaką różnych klik i obcych państ. Politykę tym kraju robi się bez oli narodu. Bez oli narodu? Nic rozumiem. skutek fatalnego stanu lotniska, które całkoicie rozmokło spoodu padających przez da dni ulenych deszczó, nastąpił kapotaż. Aparat odniósł poażne uszkodzenia,mjr. Karpiński doznał na szczęście lekkich obrażeń, zaś mechanik Wiktor Rogalski yszedł z ypadku bez szan ku. Obecnie mjr. Karpiński oczekuje decyzji departamentu aeronautyki odnośnie dalszego losu sego lotu. sankcyj uzasadnił yjątki zgłoszone przez rząd polski, a mianoicie zamóienie na statek Batory" i kontrakt państoych zakładó inżynieryjnych Warszaie z firmą Fiat" Turynie na dostaę części samochodoych. Po dyskusji na ten temat podkomitet uznał yjątki polskie za należycie uzasadnione, a tein samem za nlepozostające sprzeczności z sankcjami ckonomiczneml. Słyszy pan przecież, jak sprzedaca dodatku nadzyczajnego oła łaśnie, że głosó padło za porotem kró la. A może, zdaniem pańskiem, yniki głosoania są fałszoane? Poiedziałem: bez oli", a nie: przeciko oli narodu". Wybory, naturalnie, były sobodne. Wyniki są nienaruszalne, jeżeli nie uzględnimy Krety. Ale czy pan ma pojęcie, jak zeszłego lata przygotoyano do yboró naród grecki? Rząd chyba zastosoał szystkie możlie środki, aby zrobić odpoiednią propagandę? Kilkuset ysłannikó brytyjskiej służby tajnej od ielu miesięcy podróżoało po kraju, przygotoując odpoiedni nastrój dla monarchii. Jeździli do najbardziej oddalonych si, stosując tam ypróboane metody erbonicze. Rozdaali podarunki, i ygłaszali moy. 5 miljonó drahm zostało ydanych na prezenty. JIEBS * T) ' Proce. Delom Ej na d 2!f Mora' prze* fstuclentb. łjotraie Paryż,. Z AK!I^R < < (PAT). Organizacja FR "SE(* >^Zci«? Ci Lille zaprosiła do ys' VC WKO 0 r< móienia na organizoany" ^?«eniom cu. b. ministra dep. Frotą. tci^ o b, y n gdy dep. Frot ysiadł z M*d całości -"'"Ot] joego. podbiegł do niego P t\v» dent i uderzył go silnie pastnik został zatrzymana!*ast gację frontu ludoego i od fla policji. Do Austraiji pozostało szcze 5000 kim., jednakże of. ( nych uszkodzeń', jakim uległ «ji rónież ze zględu na to, że łe pradopodobieństo, abv i "^Ozfa te a re; jtó',.; na ^Jji lotnisku Prachuab istniały urz do ykonania napray niczne, istnieje pradop<>% że szef departamentu I Ą - Rayski poleci mjr. Karpińskiej anle uszkodzonego aparatu 0 porót do kraju. Wstrząsająca strofa samolot Zapraszamy nalampc, do noootorzono, iniarni artystycznej PIOTRKOWSKA 64, łf* A któż to szystko finansoał? O ile iem, król Jerzy nie jest bogaczem. Da banki ateńskie spólnie z London City umożliiły porót monarchy... Ponieaż szędzie jest pełno ludzi i nie można sobodnie rozmaiać, zapraszam mego toarzysza na szklankę ina. Pytam go o dalsze szczegóły. Nie potrzebuję panu chyba objaśniać kontynuuje on soje opoiadanie dlaczego Londyn brał tak żyy - dział restauracji króla Jerzego. Znaczenie strategiczne Grecji, jako brytyjskiego lennika, jest panu zna JJ tomiast zrócić uagę P a ' ' kle dalekosiężną politykę, neralna ofenzya przeciw^jli Mai :r<j kle : <C' 7 k < Paźd: Piers Hstop ' n Pierv łnieckie fet ' edno < '*io 200 *leku Piel acy i FC^ytucjj % n a roi riez y ' 'i zapoczątkoana została P r JL len r ou cia Kentu z księżniczką M a,^ i łi>er] ą \ koniecznie chciano ^^'jef! 0 angielskiego syna nie. Tylko naskutek króles* v który nie chciał o tem słyf; poh no tego planu. Wielka l" ' / nie została jednak przez jak pamidzi.. VK lla x v v t c Wiedziano już \ViiW^t A co pan nazya j^ óju U Je' skich planach Mussolinieg 0 ' t V mającym nastąpić sojusz" ^ Mussolini chciał bezka] p? t a * pod palmami, które sąsiadj^bjj *st a mm a Chciał spólnie z Francja^ i morzem Śródzicmnem? łość! Teraz morski z Niemcami nie ^}''\e^' czem innem, jak zapeniaj j«ł t n i v., JON ^AJYW»».-i łó, których artość dz> salna!..^bl Tak. Lecz dążenia A' jvp'v jeszcze dalej. Słoa CĄ$ potrzebne są tvlko ty r y. fy kryały pradzie zannv p ry zrozumie pan najbliższa f) ih V*«elu S NIE RE ' HM i$5s skrytego sensu ielu ^ }' [ ; ) p' lecz proszę nie tracić ^trzm dejdzie dzień, którym P ^ będzie pan z łatością "j^p czarodziejski kłębek ^ylo^j' SF \} t skład którego chodzi v go II do Aten...

3 REPUBLIKA" nr. 32. Wtorek, 2 października 935 r. fces harcerza polskiego Delonga nie t i prz e ' many,, I odda" v fastrofa -e się dziś Moraskiej Ostraie s ka Ostraa, llistooada. Iackiej, starzają okół tego procesu r Pr. pces polskiego obyatela atmosferę polityczną o ybitnych momentach, Delonga został zaczepnych stosunku do lu yznaczony Za l{ ; z "! e na dzień 2 b. m. dności polskiej Czechosłoacji jak * iązku z poyższem spodziea stosunku do Polski. Spraa Delonga J Moraskiej Ostraie przy- należy do serji ostatnich procesó mających na celu yarcie presji na lu, k. ere Ku dziennikarzy polskich. W ' er *ę obseratoró udali się po dność polską na Śląsku za Olza. " Moraskiej Ostray adorlljfc»ff y m e c - Paschalski mec. Wyznaczona na dzień 2 b. m. roapraa yołała żye zaintersoanie " fi - Wolter, profesor polskich kołach praniczych. Sze k o t e ż d r reg adokató polskich zaofiaroało se usługi charakterze obrońcó De longa, co jednak okazało sie niemożlie ze zględu na przepisy ustaoda sta czeskosłoackiego zezalającego na ystępoanie sadach tamtejszych jedynie adokatom zamieszkałym Czechosłoacji. statku angielskiego * *^\t\ AT) Manila, listopada KIE!iP T ij toaroy statek brytyjski 0 lącv yporności toaj v, n a Pokładzie 55 pasażeró H # i \i>7 Wv P p 0 o ' D l J ' l zu i ż u południoych yciu p S P y ^ucon n a skałę i ulegf loknl y 02 " 6 s t a t k i P s P I e s z vły z po 3 0 r o z b i t kidach l<ó znaiduje się. ła ło lo'". a r e szta pasażeró I zało- uległ Uien*»r..A i t 0 ' 7 istn.ałv TON V urza d S - 0!Ś n LrpińsMe" iparatu iolo t ( ó znajduje się na skalach bitego statku brytyjskiego..silver Iiazel". Od kapitana tego statku otrzymano depeszę iskroą, którei zaiadamia, iż posiada dostateczny zapas żyności. Król rumuński jedzie do Londynu NAJWIĘKSZY W ŚWIECIE WYTWÓRCA R A D JOWY ZASIĘG IMPONUJE tf^im. 6 * 0 n a U n i e r s v t e c l e J a flenta j^otraie ięzienie śledcze Dell ijsfle 8 a k t oskarżenia skieroany FRONT" ^ R^n ' re zcivvt- CW P ' s k ' e m u harcerzoi y VKv^ k o r ó ż n ym organizacjom i 'vvanv"\![ UCZENIOM W P O L S C E z któremi W spisek petfl republiki czechosło- a, o ś c i znaaie/ ZAGWARANTOWAŁ api^nt OŚĆ: M M Ą ŚT SELEKTYWNOŚĆ ZDUMIEWA I TON CZARUJE! PAMIĘTAJ O ' WIELKIM { KONKURSIE" i NAGRODY: Zł Anlory.-o«cr.5 punkly iprzodoiy yjylojo. borplolne prołpekl, i demonjtruio odbiorniki Phllicia GRIMM Sukc KAAl EŃSKI I rtd#..i Pini-i-n? T *l B m V^, U, d ł l u l Menka 30-a; Londyn, listodada. 3: RADIO AUDION", Łó«. ul T?au R utta -RADin «^ ł,^. ó d f is, P! o t r, k 6 s k a y n a t o n a c y m s t a t k u - (PAT). W Londynie otrzymano iadomość, że król rumuński Karol ybiera się połoie stycznia z izytą o«elektrowni, Pio G RUENBERnfb^a n ce" C \Varsyaska Lii fi lss& zflssri A- Manila, października. k ó' Tryb S oacmo TO B HU kki'?^ 0 ^* 0 ' ; S K L E P r tyki irin : ' v W Z D U r z one morze utrudzę akcję ratonicza łodziom, przyjazdu ystosoane ma bvć przez PI. Kościuszki 9; E L E K T R I C" O FFRPHp \ K,, PRA R,.' T o m a s Z l i M a z - ficjalną do Londynu. Zaproszenie do M. BIRENCWAJG, Tomaszo-Ma" PI. Kote&zH' * " FLEKTROPN ^. % R E Y M N T A a ratunek pasażeró roi- króla Jerzego. W. BREDSCHNEIDER. ffi R &A5Wi ^ C ^ ^ K W ^ ^ ^ NIEMCY GOTOWE DO WOJNY Października zapełnili obo- Piersi rekruci służby pracy ł listopada zgromadzili się J Piersi rekruci odrodzonej ych przygotoane zostały międzyc^ąsię. \rzeażiiil' noe koszary, które oafą zorłiwzói ięcej'ygód, aniżeli dane koszary, których żołnierz japońskich, chińskich, tureckich, bulgar sklch, rumuńskich i państ południoej Ameryki. Akademia ta dostarczy armii lotnicto i formacje pancerne z osobny mi doódcami. Wyekipoanie noej armji niemieckiej jest pierszorzędne. Zakłady Kruppa pracoały pełną para od io 'Ha. V niemieckiej przeciągu kilku lat oficeró sztaboych, którzy zaimą miej dbywjf l^iieckiej. Wiosenny pobór odg iednocześnie: do służby pramoysca Wielkim Sztabie Generalnym, sny aż do jesieni i pracują nadal dl pędził raczej żyot obozoy, niż do y, spa f* : pilot, i v* n o 200 tysięcy młodych mężfo^eku lat 20, zaś do armji po- Hitler ustalił silę odrodzonej armji nie ieniom Traktatu Wersalskiego oraz najbardziej nooczesne uzbrolenie. -- Deklaracją z dnia 6 marca r. b. rónież odbudoanym bre Dostano aby odbudoaną armję zaopatrzyć ginęła " ny- C tysięcy ieku lat 2. mieckiej na 2 korpusó po 3 dyizje, sztabach poszczególnych formacyj. Zakłady Kruppa zatrudniała te] ^ o tych duch instytucjach, razem 36 dyizyj po 0,000 ludzi, czyli, Według danych, ogłoszonych niedano, dotąd zorganizoano dopiero czas, gdy najgorętszych latach oj chili ponad 60,000 robotnikó, pod i; a c y i armji jednocześnie, że siła armii niemieckie! na stonie pokojoej ynieść ma ludzi. Or 0 korpusó, którym odpoiada 0 o- ny zatrudniały 00 tysięcy. Można mieć myśl założenia służba pra- -,s tytucją promilltarna to plerrna boiem za zadanie oczyiście dłuższego czasu. Doskonadzą skład trzech grup. Dotąd brak móień dla armii. W Norymberdze mie ganizacja tak potężnej armii ymaga kręgó korpusó. Korpusy te cho przeto yobrażenie o rozmiarach za ^oi en! elu przeproadzić cale łych kadr dostarczyła dotychczasoa iadomości o trzech korpusach. Na ten liśmy możność podziiania, do jakiego t e r e k r uckie przyszłego żoł- Reichsehra. Jako armia zaodoa temat rozeszły się zagranica mało pra stopnia armja niemiecka jest zmotoryzoana i zmechanizoana. Artylerja W a nu Nei * c z a s trania służby posiadała ona śietnie yszkolonych dopodobne pogłoski, jakoby organizacja tych duch korpusó pozostaała szelkiego kalibru, karabiny maszyno-, armji niemieckiej ustalożołnierzy zaodoych, z których sto c pana a 6ą a rok, zaś odrodzona armja rzono cały niemal korpus podoficerski. zaieszeniu, boiem przeznaczone e, oddziały saperskie, służba łączności, lotne oddziały piechoty szyst ykę Korpus oficerski Reichsehry uzupełniono byłymi oficerami z armii cesaranej nadreńsklej. Możlie iest naet, ko to posiada auta opancerzone lub mo one są dla strefy dzisiaj zdemilitaryzo- zecw Sah 0sta ł a iuż doskonale zmcrzoi nie ystarskiej, którzy po przeszkoleniu storzą że Niemcy będą się starały o zniesienie tocykle. Niemcy przez lat 6 uniknęły Ma r - V 'i U?*yn P!. ok n a zapoznanie się z capierszorzędną kadrę oficerska. Jednocześnie poołano do życia, zamknie się łudzić, że Francja na to się zgodzi. Na i reorganizację armji i przystąpiły od strefy zdemilitaryzoanej, ale nie należy niezbędnych ydatkó na organizację ^' Atei»»2o *5 S e odhv ą i sl <oa. Szkolenie reile^s^n E,^cl>v P v Wa łoby sie zatem ze szkoprzec'%3 5)^,^0 szkolenia żołnierskiego tą postanoieniem Traktatu Wersalskiego, akademię ojskoa, które dla brakujących duch korpusó znaj i zmechanizoanej, która za lat kilka leży przeto raczej przyjąć. ż«miejsce raził do budoy armji zmotoryzoanej s\ys^'j% nr y iskoej nie polega boka li' lja z" *M" r h Wy u^yrr ustroaniu żołnierza, przed ojną, oprócz oficeró niemieckich, kształcił się cały szereg oficeró armji cesarskiej. A. T. dzie się głębi Niemiec. osiągnie stopień - doskonałości danej t 0 -zez i>v <O N I U KO żołnierskiego rze Ponadto zorganizoane iuż zostało...ji^^liiiba Uczeniu \yszechstron jc N V..o' o^i^wla,! iwl. D r a c c y y. ' od października v-a 0 0 DAZAZIERNIKA * tc %A W y *offi OWa ' trająca 6 mleslenicpf- N tli "^dego Niemca do Wydalenie dziennikarza hitleroskiego z Anglii ojusz! \Ą ( iw7 n,, osła żołnierskiego. zl< a f n l%^»^is i a się odrodzona armja siadiu" /, % k stanie obecnym? Nie ulega Rząd brytyjski uznał działalność korespondenta t9volkischer Beobachter" za szkodlią mcjajg *» i. IM t r * a.ze tinf e C Z a s między deklaracją Londyn, listopada sie publicznym. Dr. Thost, który być głónie jego atak na Churchilla - n i a 6 marca r. b. o odbu, (Pat) Rząd angielski ydalił z otrzymał nakaz, ydalający go z ziązku z iadomym artykułem Churchilla Strand Magazine", krytykują a terminem DOWOLAMA Wielkiej Brytanii dr. Thosta, londyńskiego korespondenta Voelklscher cza Londyn jutro rano. cy Hitlera. granic W. Brytanji piątek, opusz ' x0l \ dv]i ( 'i Die r\\4 Użby o i s k u rekru- #W H r & Poszechnego pobo- K K r a r ) y c Beobachter" głónego reprezentanta prasy hitleroskiej. Dr. ThostoI szych yjaśnień co do tego niezykłe- Beobachter" artykuł, który uażny jest W kołach rządoych odmaiają dal fcinil ałv konieczny a- Dr. Thost zamieścił Vcelkischer * dzi sia K\}ht i,; ac yi»y i administracyjny,io«v Mer«V całości odbudó; odbudoany ośiadczono, źte dalsze p z 0 staaniej go stosunkach angielskich kroku. Londynie za ykraczający poza granice dopuszczalne, złaszcza obec W nia s z y Pobór odbył się nle- Jego Londynie nie leży lntere- Przyczyną ydalenia dr. Thosta ma M * JS iłin- eutuz- a l e P znakiem e d zamiaru przyciągnięcia Churchilla do... Nle- "'a munduru ogóle, a gabinetu brytyjskiego po yborach. Polska delegacja rolnicza e Francji, f mżs^l ^iv^ma M ioi rn i nier skiego szczegól- Rząd brytyjski uażał idocznie za konieczne zareagoać ostro obec tej Paryż, listopada. nicta, gdz-ie nastąpiło piersze oficjalne zetknięcie się jei z przedstai V» W S K! N& d oy socjalizm uczy o- (PAT). Celem reizytoania przedstaicieli rolnicta francuskiego, któcielami francuskich sfer rolniczych. Na napaści. Cofnięcie przez rząd Rzeszy P S' i Ji! Noi n a d uch filarach: na :i 7isrtPi^3 t7 " socjalistycznej I na rzy baili niedano Polsce przybyła dniu 9 b. m. do Francji delegacja tó pclskich z całokształtem stosun noerze zapene przyspieszyło decy dłuższej konferencji zapoznano delega c$cquatur konsuloi brytyjskiemu Ha 'ry^^łtuss^^fren, który potarza h 3dzl P V%J, ystępach publicz- przedstaicieli rolnicta polskiego kó rolniczych e Francji. Po konie zję rządu brytyjskiego o ydaleniu dr, W y hitleroskich. W niedzielę delegacja polska przy-' rencji francuskie organizacje rolnicze Thosta. Slk ich formacyj ojsko była do francuskiego ministersta roi- ydały przyjęcie dla gości polskich.

4 kfcpublika" nr. 32. Wtorek, 2 października 935 r. Tajne narady Włoch z Ni Londyn, listopada. (PAT). Korespodnet monachijski Daily Telegraph" tierdzi, że baron Aloisl przebyał Monachium czasie uroczystości narodoo - socjalistycznych. Miał on przybyć do Monachium piątek popołudniu i yjechać sobotę ta no. Korespondent utrzymuje, że piątek ieczorem ALOISI ODBYŁ DŁUŻSZA ROZMOWĘ Z MIN. HESSEM, natomiast nie jest iadome, czy i dział się z kanclerzem Hitlerem. Paryż, listopada. (PAT). Havas donosi z Berlina, że ambasada ioska urzędoo zaprzecza pogłoskom o tem jakoby baron Aloisi miał baić ostatnich dniach Monachium. Rzym, listopada. (PAT). Z okazji urodzin króla odbyła się reja ojskoa, której zięło udział 30,000 żołnierzy.. Mussolini ygłosił przemóienie z balkonu pałacu eneckiego, którem m. in. poiedział: Widzieliście tylko część sił, jakieml rozporządzają Wło- ręcznej roboty! LILI HIRSZMAN A N D R Z E J A N 2 7, Teł front Za propagandą Islamu kara śmierci Soietach m OD El a s E3 m Moska, listopada. (PAT). Abdul' Mutalibe skazany został na karę śmierci za propagandę Islamu Tadzikistanie i Uzbekistanie. Pro paganda ta była proadzona porozumieniu z organizacją antysoiecką, istniejącą na terenie jednego z państ sąsiednich. Mutalibe zdołał pozyskać jako soich zolennikó naet młodych komunistó. Duch jego zolennikó rónież zostało skazanych na śmierć a 4 na 0 lat ięzienia każdy. Zderzenie tramajó Niemczech Berlin, listopada. (PAT) W pobliżu Duesseld.IRFU yk;!ciły się da trami \ Jest li rannych, z czego 5 ciężko. Chce pobić rekord śiatoy Londyn, listooa J.i. (PAT).Letniczka Joan Batten ystartoał? o &odz z lotniska Lym pin. celem pobieła rekordu na dystansie Anglja Ameryka Południoa. O artości lllmu decyduje? TEMAT GRA I WYKONANIE. chy 4 roku ery faszystoskiej... Siły te są gotoe do obrony interesó Włoch Afryce i Europie. W ciągu jednego miesiąca ureguloaliśmy da nasze dane rachunki"... Cyście J Londyn, listopada.,k bl >! cy na morzu Sródziemnem Ą * Ł ó d (PAT). Koła oficjalne zaprzeczają po skich kołach oficjalnych zap c J głosce, jakoby pomiędzy Rzymem, Lon- żadne podobne rokoania n> e dynem i Paryżem naiązano rokoa- idyane, J i. i l e l e n nia spraie układu zajemnej porno- f * PO 7 ł?lubal poroa Marsz łochó na szystkich front* Bita na górze Gundi. Ras Kassa chce rozpo' cząć generalny atak Warszaa, listopad. PAT podaje.następujący komunikat sytuacji na froncie Abisynii dniu listopada: Na całym froncie północnym trała intensyna akcja yiadocza ojsk łoskich proincji Tigre. Akcja ma na celu oczyszczenie proincji od pujaiających się różnych miejscach zbrojnych oddziałó abisyńskich. W trakcie tej akcji askierzy łoscy tralili ' działy straży czołoych zajęły rónocześnie szereg pozycyj strategicznych od Dogera na południe od Makalle na iększą karaanę abisyńska. 50 ojonikó abisyńskich mo i zgórze Birkutan. Dzięki tvm ope strefie Cegede pobliżu góry Ama- racjom ojska łoskie otaczają pooli USIŁOWAŁO STAWIĆ CZOŁA manerem okrężnym masy górski WŁOCHOM, Tembien, gdzie schronił sie Ras isayum. lecz po krótkiej ymianie strzałó abisyńczycy cofnęli się, pozostaiając rękach Włochó duch przeodnikó ielbłądó i 300 ielbłądó objuczonych żynością, a także rożnem! przed miotami zraboanemi z pałacu Rasa Gugsy Makalle. Źródła łoskie donoszą, że oddziały drugiego korpusu łoskiego, pod doództem gen. Maravigna. które yruszyły z Koliain kierunku rzeki Takazze, osiągnęły okolice Ad-Belid, rónocześnie oddziały gen. Couture, złożone z erytreiczykó i libiiezykó zajęły pozycje zdłuż rzeki Setit prze- I kroczyły ją kilku punktach. Cztery od O poszczególnych ydarzeniach z ostatnich dni na froncie północnym źródła francuskie donoszą, że zaciekłej bitie na górze Gundi rejonie Geral- N e g u s a Cesarz Abi&ynj» -czeka na ynik sankcyj j Berlin, listopada. (Pat) Niemieckie biuro informacyj ne donosi z Asmary, że tamtejsze koła łoskie, sądzą, iż obec zajęcia przez łochó całej Abisynii Północnej,-Danii i Ogadenu, Negus pragnie yczekać, aż sankcje zaczną oddziałyać pod zględem ojskoym i politycznym, by ydać łochom alną bitę. Otrzymano iadomości, że znaczne «mias słori Sl Pleśne? e go ra się ttdekon rii I T tr Piłsu ta, 3 baony piechoty łoskie! i Tj&cje* ^ karabinó maszynoych., r i l'v ojskn STARŁY SIĘ Z 400 ABISYN^ Sg 0, \f e Został ciężko raniony porucz n,h (( ^sta. Nj lekarz który opatryał j 'f e czny. raniony. Por. Lusardi P^? vj: yni e 2i na posterunek sanitarny zmar'-. JIO N O W skiej duch podoficeró i " ; t?tedr ę, rzy askieró. Włosi zięli dc] (. 'elki CZI 9 żołnierzy i 6 łościan a b 0' god & ś i ą Tych ostatnich ypuszczono ^jjr, 0 n niu za nich garancyj przez % ^ d«łói pinicy pałacu cesarskiego * it-^ m.iasta rej znaleźli Włosi zdemontoany : ( 5 6r abisyński typu Potez 25. siln'*, i? r', ice\ 500 HP po napraie zdatne p r k gki di Ze źródeł angielskich don* pomiędzy Rasem Seyumern. Kassem postał spór, co do d tyki na 'froncie północnym chciałby podobno jeszcze co KASSA CHCIAŁBY ROZP «C ^ T, _. K O W T O Ą T ^ K - Na froncie południoym ranei. Niektóre irtrormacle ło* minają o tem, jakoby oddziały łoskie miały znajdoać ^e'il północ od Gassabaneh. Inform^ nie potierdzają żadne inne» Pogłoski o tem, że Ras siły abisyńskie koncentrują się silnie umocnionym rejonie Amba Aleghi. Ziady lotnicze iadomości tych nie potier dziły. Przypuszczają, że Negus będzie usi łoał utrzymać rejon Harraru, resztę zaś i UJJIUOIM U tem, i.^ *v. ojska będzie koncentroał na południo' stal zamordoany przez zdl HV,, ym brzegu rzeki Setit, aby przeszko-i żołnierzy, jak stierdzają źrc JMS] dzić sforsoaniu rzeki Takare przez sto skie SĄ zupełnie BEZPODSTAWNEJ jące na północnym brzegu oddziały gen.' sibtt przybył łaśnie dziś ' Maravigna. do Dżidżiga.?>o cel >s z }ód Roosevelt o ojnie i poko Bariery celne jedną z głónych przyczyn tarć międzynarodoej Waszyngton, listopada. (PAT) Dziś przy odsłonięciu pomnika poległych na ojnie prezydent Rooseyelt ygłosił następujące przemóię Rocznica zaieszenia O godzinie -ej na die minuty zamarło życie całej Anglji. Głóne u- roczystości obchodu rocznicy zaieszę nia broni odbyły się przed pomnikiem poległych ojnie śiatoej. Króla ie Grand-Kino zapoiada już następnym programie który spełni te arunki: Anno Karenina nie: Stany Zjednoczone szukać będą zasze dróg pokojoych, iodących do roztrzygania zatargó I beda sym przykładem zachęcać ludzi do kieroa broni obchodzona była uroczyście Londynie i Paryżu Londyn, listopada., prezentoał na uroczystości książę Yorku. W Westminster Abbave, gdzie znajduje się grób Nieznanego Żołnierza odbyło się uroczyste nabożeństo. G r e l a G a r b o Fredric March Freddie Bartholome film. Paryż, listopada. (PAT). Dzisiaj rano na Placu Giazdy odbył się uroczysty obchód rocznicy zaieszenia broni. Po złożeniu hołdu przed, grobem Nieznanego Żołnierza przez b. kombatantó przed łukiem tryumfalnym długim szeregiem defiloały delegacje oficeró rezery oraz różnych stoarzyszeń i organizacyj. Po praej stronie płyty, nakryającej grób Nieznanego Żołnierza ustaił się korpus dyplomatyczny oraz atta ches ojskoi. Po godzinie. 0-ej przybył prezydent Lebrun i premier Layal. Przy grobie. Nieznanego Żołnierza już uprzednio zgromadzili sie członkoie rządu oraz przeodniczący obu. izb. -- O godzinie -ej ybuch petardy oznajmił minutę milczenia. Wszystkie sztandary pochyliły się, ojsko prezentoało broń, zebrane-około ielkie-tłumy publiczności odkryły głoy. «o P a d 'Orek nia się dobrą olą stosnnh kc dzynarodoych. Barjery celne, to nych przyczyn tarć miedzy"" OLA poza granice samoobrony- '"V \, d, k6 * *> którą należałoby jaknaisz nąć. Ze strony Stanó nie może nikomu grozić a dnych okolicznościach nie redukcje zbrojeń przepr*w kraje tem znaczniej i Stam' V >»'ch "kiep, ne zredukują soje zbroje" 8 ' "fljw. Uboleamy nad zazdro^/p zaodnictem między P a^slv^*i Ṫ <:* *>» M " ziększeniem zbrojeń, naa ' nad c d^vft'i 0 «o, tl nemi ambicjami państ a 'lem nad załamaniem sic >' ' tość zoboiązań mmzyrj^fl Nie możemy znieść naokół" ru i choać głoę plaseh;, > \ *T K Q,y \*L, Po «ie«ł,_' ięc musieli ziąć pokój międzynarodoy"- Poołując się na ostat" osu«l ł " i r i^m Vul au ic c -, dnia 9 b». m/ujeład handlo^^^y^i k prezydent Roosevelt Kooseyelt ska^j s^'.! o^ () \ U n a ny Zjednoczone dają nrzy^ P^JJIC ^v '^il całemu znosząc lub obn'z* ę celne, utrudniające przyi a?l toaró. lii, Jeżeli - zakończyłl^scs ' p e nasz przykład orzyczyni f. ^Jjju^4 stu pomyślności, utrale')'^«\ S spółżycia państ, to /łjj będziemy mogli poiedzieli" iący się do korlca rok by' *

5 REPUBLIKA" nr. 32. Wtorek, 2 października 935 r. NIEPODLEGŁOŚCI W ŁODZI Jało przebieg bardzo uroczysty. Defilada ojskoa przy isso"piękach erbla. Poraź pierszy bez Marsz. Piłsudskiego 3p' podniośle obchodziła ^ Łódź śięto Niepodległości. l W ptv odzi biało-czeronych '"Tai*** h n. 'em balkonó, oplecionych gir- Zl nia nie eleni, spłyały dyany i dłu- P r ce. Gmachy urzędó państo 'y.^^ządoych i publiczno-pra, e«oroano zielenią, kieciem i 5 ą śietlną. yumeni j * ^ ^ * ^ * E - V Bjskup co do d»,5 l icnyrn. :ze co r ROZP rak. uioyiii icie ' Włodzimierz Jasiń- oddział ać sie. lnforh,i! A^I «^ D z l ś Marcina P. M - Jutro Stanisłaa Kostki ski, okolicznościoe kazanie zaś ygło sił ks. prałat Szabelski. Po nabożeństie podążono na plac Hallera, gdzie o godz. 2-ej poł. odbyła się defilada ojskoa Odebrał ją ojeoda Hauke-Noak obecności płk. Haberlinga. korzystając z pięk Tak pięknej reji ojsk i oddziałó SI W '' neoznej pogody, yległa p.. nie oglądaliśmy już dano. Przemaszeroały szystkie oddziały ojsko W, t * \ rai rana ia na ulice. Tłiimv Tłumy y.a- za-, się przed ystaami skleaekoroanemł barami naro- krokiem, rónemi jak yciągnięty sznu e stacjonoane Łodzi. Dziarskim Mite; P O r t r e t a i Prezydenta Rzeczy rek czórkami, szły przed trybuną, przy H» t?f ^astego 'Wodza Narodu oklaskach zgromadzonych tłumó batal F >W l a " s udskiego. Na jezdniach jony 28 pułku Strzelcó Kanioskich, P H I L I P S ^ /łoskiei i Hi^c. W2m żony ruch. Maszeroały 3 pułku Strzelcó Kanioskich, 4 p 5»ly,e '? to arzyszenia, przeciągały a. c, 0 p. a.., oddziały policji pieszej SUPER-ŻAROWKI PHILIPSA Z E SREBRZYSTEMI COKOŁAMIHfiBHH ^efl V 'i S^0e ' przysposobienia i konnej, legjoniści, peoiacy, Strzelec, Naiosiczędniejsze spośród szystkich dotychczasoych ż a r ó e k Philipsa. lik^eiit* ' kierując się do śiątyń na organizacje sfederoane b. ojskoych. nisła Cedroski, Jan Zelanoski, Lu- zef Duka, Włodzimierz Rogoziński, Sta- t e p o r U N a s t r ó, Jn 4Ct ' i Panoał pradzi- /al *Q c^ny. Na czele każdego pułku maszeruje or dik Kausik, Józef Urbanoski, Juljan nisła Lipiński, Teodor Soiński i Wac ardi Pi 7 ; 3nie zapełniły się po brzegi. kiestra. Ale nie słychać dźiękó. Milczą ielkie trąby, milczą szystkie in Prądzyriski, Stanisła Sulikoski, Luc- Po tej uroczystości p. ojeoda Wagner, Wiktor Blumenfeld, Tadeusz ła Noakoski. zn n ł c h IV ^.J nabożeństa, pode po St[ l ji i jl organizacje i oddziały ściągały strumenty. Melodje marszó, które toarzyszyły corocznie defiladom dniu miński, Stefan Wybór, Franciszek Mo-'ta pułk. Głazka udał sie na Jla jan Majeski, Jan Oliński, Jerzy Krzy- [ Hauke-Noak toarzystie prezyden ó i J%fc«*,?? Wioli " r C. na plac \ Katedralny, for '~ "-aieuraiiny, ii>x zięli do, "u czorobok przed ejściem listopada, zastąpił zoleski, Mieczysła Neufeld, Stanisła OTWARCIE AUTOSTRADY ŁÓDŹcian abif j2 e! śiątyni. ' WARKOT BĘBNÓW. a Habroska, Józef Hieroski, Stefan ŁAGIEWNIKI. zczoiio ^ oi3, 0 rano przybyli do Katedry W tym arkocie było coś zruszającego Jakuboski, Jan Kula, Seeryn Kurpiński, Antoni Łairiski, ks. Kazimierz Ło- Przebieg tej uroczystości podajemy na przez J? 0 *? łódzki Hauke-Noak, komiast m i a s t a - P* k - Haberling za i ponurego. Przypominał boiem o, i.^ kiego * 3hvU kim smutku i ielkim bólu, iaki odezał puszyński, Aleksander Madaj, dyr. JózeitoatiV ; Jfeg chorego doódcy O. K. się łaśnie dniu śięta Niepodległości, tej niepodległości, którą On dla nas} Skupiński, Lucjan Tylman, Roman Zro- ] fa Puternicka, Piotr Różalski, Stefan gen. silfl 25. Jf frod Y^eoieoda Potocki, stazdatlie "MPtlt 5p dr. Wrona, prezydent mia zdobył. bek, Władysła Grzegorczyk, Edard Kch ' P r z e c lstaiciele ładz Po strażackich kaskach, ukazują się Parzyński, Eugenjusz Bartosik, Aleksan -irh dol l0 'Kń,; Policyjnych i. d. Uroczyste ucznioskie czapki, później las sztandaró to delegacje cechó, organi Jankoski, Józef der Kopciuch, Franciszek Kubiczek, Jan Karnaalski. to H**' */ 4 ili* ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH majszvfr cl. Unitarne Łodzi rozpoczęła się IdflCfflS u*** 4 Mzie przez cały tydzień. Kon- zacyj i stoarzyszeń. I reszcie defiladę zamykają samochody fabrycznych kół L. O. P. P. Pooli rozchodziły się tysiączne tłumy, które zaległy plac Hallera. Bezpośrednio po defiladzie p. ojeoda Hauke-Noak udał się do urzędu ojeódzkiego, gdzie dekoroał szyst kich odznaczonych z racji czorajszego śięta mieszkańcó Łodzi i ojeództa. Bronzoy krzyż zasługi otrzymali: Józef Rejniak, Wojciech Matuszeski, Mieczysła Palaczyk, Herman Erlich, Leonard Rojeski, Feliks Ziółkoski, Michał Barański, Józef Piech, Jadiga Zaleska, Jan Pioński, Antoni Kołodziejczyk, Walenty Jagiełło, Kazimierz Matykieicz, Bogumił Koss, Henryk Anders, Jan Piekarski, Edmund Jaorski, Stanisła Śniady, Piotr Urzędoicz, Edard Bara, Marcin Korczak, Bolesła Kadrys, Józef Jagodziński, Franciszek Hanny, Kazimierz Piech, Antoni Śider ski, Wojciech Kurzański, Józef Łuczyński, Józef Kopytek, Michał Bartosik, Bo lesła Kren, Walenty Tomicki, Stani Dekoroanie odznaczonych i Ras <t Wschód słońca 6.49 Order Odrodzenia Polski otrzymał ez żtfunj Zachód stońca 5.50 ad. Piotr Kon. saja źr Wschód księżyca 7. dstan e ; Zachód księżyca 9.4 Złoty krzyż zasługi otrzymali: nacz. Długość dnia Leon Berkoicz, inż. Jan Stułkoski, sła Słota, Józef Maran Rozmarynodyr. Józef Lor czak, inż. Wacła Woie-J ski, Franciszek Koaliński, Jan Urbań- Ubyło dnia 9.7 ódzki, inż. Marian Piasecki. Paeł Zaj ski, Antoni Micielski, Marjan Wiaderek pelt, dyr. poczty Cieplak, Ludik Neu- Antoni Koalski, Grzegorz Dzierzońgebauer. ski, Jan Kiatkoski, Stanisła Mitrę iadomości ^ ko Y s Ł ZAROBKOWY W ŁODZI yc Srebrny krzyż zasługi otrzymali: Sta I ga, Jan Smoła, Wiktor Waluszeski, Jó 4 *oraj pismo do ministersta opieki okręgoego inspektoratu pracy i ) to * odo ' a *kó zaodoych, komunlku- 8 W e L.. ypoiedzenie umoy zbioroa0r stosu,ik" Wać Ja będzie dalszym ciągu.) k^ konilikt został definitynie sil Wczoraj nastąpiło otarcie nooybudoanej autostrady, łączącej Z, l C rcsi*;/fln W. Wać b<? d ' n a t a r ll o l s k a c h mie l- Łódź z Łagienikami. będę szy ystkic sklepy spo- Już około godziny 2 Dołudnie u B<> dk6 " " u l a n l e l l i e spracó iałszo- ylotu ul. Brzezińskiej zaczęły gromadzić W się tłumy okolicznych mieszkań SSĄ*, r o i, y - IV * >t W ^n śc'i które stierdzone zo- Q 'ch czasach oraz o zbadanie stanu có. Na krótko przed godzina -ą przybyli na miejsce przedstaiciele ładz zepro^i kkl e Pó, które żyność sprzedają. ** z ojeodą łódzkim Hauke-Noakiem ^dros" 6 '^ Ł*»M FlN ANSOWO-BUDŻETOWA tym oraz prezydentem miasta pułk. Głazkiem na czele. Wkrótce przybył też J. Iiad lenia szeregu spra, które E. ks. biskup Jasiński asyście licznego 0 l n 6 a P f?c.- ^ 3! l>6iuj 0, t a l y n a PO"ł d k u dziennym śrosic duchoieństa. a«' s W e i' m* A *y,na r a d y m, e Wstęp na autostradę zamykała stęga. Poza nią idać było piękny róny U C n 0 0, t elf J >un.. ** ll >ego od a^ gruntó. y s o k o 4 c i «*aek poaokolo ami. Przed stęgą stanął prez. Gła 0 0 I pas jezdni, obsadzone] z du stron drze locchi idz KOMISJA BOBOROWA dla zek i ygłosił następujące przemóienie: V łołrli 0 'iii! ^^ły f' lokalu urzędoać biura oiskoo-poll- będzie pią- JI.iv U ' KS L l,uc y Plotrkosklel Nr. 65. Staić Przy opracoyaniu ogólnego ul ^'^CH 6 ' p o b o r o i rocznika 94 slar- planu ni. Łodzi, kiedy okazało się, że na t e r e n i e " Poi i(!. ( 2> 3 > 5. 8, 9 korni- Łódź posiada na głoę mieszkańca zaledie 7 ni. k. zieleni, podczas gdy Jędzy" 3 około norma europejska przeiduje 30 m. k. zy' 3 * * * J, V Wtorek,* 2 b. m. do potórnej zieleni raz z lasami na jednego mieszkańca jedną z pierszych trosk Hi^^ika 95 biurze ojskoem vi)' /.. C>«!I -..*... p zył f e i J M» 65! iefi0 P"y Plotrkosklel miasta było zdobycie, chociażby poza s jyni!. t ł\^ u męiczyźnł tego rocznika o lego granicami, iększych obszaró leśnych, które mogłyby służyć lako nilo;- alc'i'^\;. I*t '. t y Początkoe R, S, ST, zamie r? nie 5- fio komisariatu policji, i na sec ypoczynku dla strudzonej ludności ' i E, F, z terenu 4 komisariatu. chilach- olnych od pracy. Należy D W A. P O D L O T K I...u nas domu jesttak miło i pogodnie, złaszcza ieczorem przy jasnern i obfitem śietle Super-żaróek Philipsa. Mama mói,' że te żaróki dajq znacznie ięcej śiatła i oszczędniej się pala, niż żaróki, jakich użyaliśmy dotychczas". Otarcie autostrady Łódź-Łagieniki oraz noej szosy do Strykoa. Uzyskujemy lepszą i krótszą drogę do Warszay pamiętać jak ciężkich arunkach żyje ludność Lodzi i jakich arunkach pracuje halach fabrycznych i ciasnych arsztatach. Jednym z obszaró, na które zrócono uagę był las łagienicki, który przeznaczony został na miasto dla tych co tam zamieszkują i na miejsce ypoczynku, spaceru, spor tu i gier dla tych, co choć na krótki czas na pobyt olnych chilach lub śięta przybędą. Połączenie miasta z terenem leśnym drogą o poierzchni o- koło 600 hektaró, długości około 6 kim. nie było rzeczą łata, mimo to u- dało się zarządoi mlciskiemu dzieła tego dokonać, zadzięczając nieustannej czujności i trosce o dobro obyateli ładz nadzorczych osobie p. ojeody, który tych spraach Idzie nam zasze jaknajdalej z ydatną pomocą. Przy tej sposobności chce yrazić podziękoanie >$ym szystkim o- fiarodacom gruntó, którzy oddali części sych terenó na budoę drogi. Oddaiąc dziś do użytku publicznego szosę Łódź Łagieniki, Imieniu miasta składam podziękoanie tym. którzy jakikoliek sposób przyczynili się do realizacji tego dzieła. Po tym przemóieniu p. ojeoda innem miejscu. W godzinach popołudnioych Teatrze Popularnym odbyły się przedstaienia dla żołnierzy i policji, a poza tem szereg akademii i obchodó. O godz iecz. Teatrze Miejskim odbyła się uroczysta akademja. obecności przedstaicieli ładz państoych, ojskoych i samorządoych. Piękne przemóienie ygłosił i ceprezydent miasta Pączek. Przemóienie pośięcone było pamięci Tego, dzięki któremu obchodzono poraź 7-ty rocz nicę odzyskania niepodległości. Nastroi śiąteczny pahowalf*' W ^Godzi przez cały dzień. W tym śiątecznym nastroju jednak łkała *jcmn# huta smutku i żalu, że ielką rocznicę, najiększe śięto Wolnej Polski, obchodzi my poraź pierszy bez Marszałka Piłsudskiego. eabr.ch M.-FARrl...Ae.KOWALłKI"WARSZAWA Hauke - Noak przeciął stęgę, zas ks. biskup Jasiński dokonał pośięcenia szosy.' Krótkie przemóienie;ygłosił następnie naczelnik inż. Ryboło- icz, który podał kilka interesujących szczegółó, jak: naprz. szerokość drogi ynosi 25 metró, długość 4S882 metry. Droga daleko odbiega od typu dróg normalnych, zadzięczając temu przeznaczeniu, Jakiemu ma służyć, a mianoicie łączyć. ruch kołoy z - ruchem pieszym na szeroką skale. Dlatego też z obu stron szosy sa d e aleje spaceroe. Skolei szyscy uczestnicy autarhi odbyli pierszą podróż z Łodzi do Łagienik i sporotem i na tem uroczystość została zakończona. Nadmienić należy, że rónocześnie starosta poiatoy Makoski pokonał otarcia noej szosy, łączącej drogę łagienicka ze Strykoem. a tem samem zmniejszającą trasę Łódź Warszaa. Dyżury aptek Dziś nocy dyżurują następujące apteki: A Połaszą Plac Kościelny 0, A. Charemzy Pomorska 2, E. Millera Piotrkoska 46, M. Epsztajna Piotrkoska 225, Z. Gorczyckiego Przejazd 5, G. Antonieicza Pabianicka 50.

6 6 REPUBLIKA" nr. 32. Wtorek, 2 października 935 r. W C Z W A R T E K - W Y B Ó R Y W A N G L I I Kompanja yborcza jest pełni. Walka o fotele parlamencie. Rząd ma ielkie szanse zycięsta Londyn, listopadzie. Od tygodnia cala Anglja eszła pełnie okresu przedyborczego. Kampanja yborcza dochodzi do zenitu. Wielka ta machina rozpętała szystkie inne machiny i aparaty: te, które drukują, które móią które mkną po ulicach i szosach, które pokazują obrazy i obrazki, które płyają po odzie i latają poietrzu. Istotnie agitacja przedyborcza nie cofa się przed żadnym, choćby najbardziej trudnym, środkiem propagandy: radjo, samochody, samoloty, statki, kino, gramofony I przedeszystklem drukarnie są na usługach kandydató na posłó i ich zolennikoi Wyposażone przez rząd ielkie.samochody ciężaroe liczbie czternastu obożą przedeszystkiem po pro- Aincji najbliższej metropolii sto tysięcy 3lóp filmu, yśietlanego na śieżem poietrzu. Każdy z ozó yśietla osiem różnych filmó, zrealizoanych dzięki staraniom Asociacii Jedności Narodoej. Seans tra siedemdziesiąt miiut. Strona przecina nie ustępuje: ielkie hale i najmniejsze salki są przedmiocin licytacji przez kandydató, poszukujących miejsca i okazji do móienia. Osiem tysięcy głośnikó, ustaionych Londynie, yje jednocześnie, proklamując nieraz bardzo sprzeczne hasła i zracając się do ludzi różnych klas i sfer. Fabryki, yrabiające małe samochody yborcze", zaopatrzone urządzenia amplifikacyjne do ygłaszania przemóień z płyt lub ze Stilla na głośnik r- iiacują dzień i noc bez przery. Wyorzył się cały przemysł przedyborczy: Pojaiły się nprz. takie ogłoszenia: Jeżeli jest pan kandydatem mało zasób iym gotókę może pan jednak uańyć półciężarókę yborczą, dobrym Htanle od 75 funtó". Są pośrednicy ylajmujący sale i puste lokale, są ludzie, którzy storzyli ielkie organizacje roz loszenia, rozklejania, rozrzucania z oły, z lądu i poietrza ulotek i odez... Dotychczas akcji przedyborczej zaangażoanych jest 500 samolotó tyluż pilotó. Specjalne ślizgoce mkną po mętnych odach Tamizy, przenosząc vieści z jednego brzegu na drugi, z jednej yspy na drugą... Poczta praie e szystkich ydziałach zdoiła na okres kampanji yborczej sój personel. Każdy kandydat ma prao do bezpłatnego rozsyłania ych prospektó ulotek. Administracja poczt przeiduje, że liczba tego rodzaju przesyłek osiągnie zarotną, iście ronomiczną liczbę 400 mil jonó! Olbrzymie afisze i plakaty pokryają mury. Praie szystkie są doskonale pomyślane: zracają na siebie uagę I ekonyują dóch słoach. Oto laprzykład ielka klatka na myszy: enątrz orek. Pod tem napis: Obiet nice socjalistó". Socjaliści nie zapominają, oczyista, języka gębie: Matka : dzieckiem na ręku oboje zdroi uśmiechnięci stola potokach słońca, asiiem mieszkaniu. Napis: Przedtem mieszkałam pinicy. Teraz zdobyłam licszkanie słońcu dzięki socjalistom".. jaliści ygryają rónież se tenencje antymilitarystyczne masach lakató lapidarnych a ymonych. Na ulicach praje szyscy mają butonierkach u płaszczy, u marynarek u kapeluszy nieraz mężczyźni, kobiety i dzieci kokardki o barach sego tronnicta. Te same kolory oglądać lożna przy psich obrożach, przy uzdach końskich, przy błotnikach samochodó oknach domó. Pomiędzy diema ioniczkami pelargonii lub petunji filtruje całej okazałości portret kandydata, nieraz Iluminoany pięknie udrapoany. Sam kandydat doi się, troi uielokratnia przez sych supporteró". Kandydat mói na ozie mleczarza, gdy ten objeżdża rano sych dostacó. Kandydat, lub jego supporter,. przemaiają przed fabrykami chili, gdy ychodzą robotnicy, na rynkach, tar "ach i jarmarkach, przed postojem tak óek. Sam lord Churchill udał się do żłobka I kazał się zdjąć podczas esołe]' rozmoy z pielęgniarkami, niańkami otoczeniu gromady maleńst. Inny kandydat doiódł sej demokratyczności, odożąc są łasną kucharkę do kościoła Putney na Jej ślub. Był fotograf, było przemóienie, była masa narodu" okół pomysłoego kandydata. W klubach, które są przecież ośrodkiem życia toarzyskiego Anglji, zaiązują się zakłady. Toarzysta ubez pieczeń przyjmują asekuracje od zycięsta socjalistó. Nie brak ludzi, którzy samolotami przybyają z najdalszych kolonii, by rzucić się ir kampanji yborczej na rzecz sych kandydató. Narazie temperatura mitingó jest jeszcze normalna. Było tylko kilka demonstracyj Hyde Parku, było parę iększych aantur dzielnicach robotniczych Whitechapel, Hoxton, Shoreditch i gdzieindziej, ale policja zlikidoała te, drobne zresztą, zamieszki bez reszty. Wybory odbędą się czartek. Ruch mieście i całej Anglji zrasta z godziny na godzinę. Normalna temperatura podnosi się stale i namiętności, a każdym razie gorące zapały jakie tutaj ogarniają szystkich okresie kampanji yborczej choć jeszcze nie ybuchły, jednak ybuchnąć mogą z minuty na minutę. Pisma określają te ybory, jako ybory postępu". W Anglji popraa iest idoczna, liczba bezrobotnych zmniejszyła się. na budolach re, fabryki maią b. dużo zamóień stare nory nędzarzy idą pod młot i oskard przedsiębiorst demolacyinych. Burzy się stare, by zbudoać noe. Ten stan rzeczy zmaga znakomicie stanoisko rządu, który stanął do yboró iako stuprocentoy faoryt. Tylko niektórych okręgach zdobędą socjaliści utracone pole. Walne zycięsto koalicji rządoej jest o tyle pene, że ta naprężona agitacja przedyborcza jest raczej obrazem alki pomiędzy ludźmi z tego samego obozu o fotele parlamencie, niż ścieraniem się przecinikó politycznych. B. B. W szkołach średnich Anglji proadzono z racji zbliżających sie. yboró parlamentarnych naukę o oboiązkach yborczych. Młodzieży yjaśniono dokładnie, jakim celu odbyają sie ybory do parlamentu, jaka jest technika yboró i praktycznie zademonstroano im jak odbya sie głosoanie. Na zdjęciu idzimy ucznió i uczenice, odgryających role policjantó, członkó komisy] yborczych i yborcó. Strzelali do dzieci Wstrząsający ypadek przy ul. Złotej Przy ulicy Złotej na posesji pod nu merem 5 ydarzyły sie czoraj da tragiczne i pierszej chili zupełnie tajemnicze ypadki postrzelenia dzieci. O godzinie rano ezany został lekarz pogotoia P. C. K. do duletnie go Edgara Ekerta. Maleństo odniosło ranę postrzałoą kulą reoleroą plecy i zostało skieroane do szpitala. Nim policja zdołała ustalić, kto jest inien postrzelenia, o godzinie piątej po południu znó zyany bvł lekarz pogotoia do Identycznego ypadku. Tym razem poszkodoanym bvł 0-letni Longin Augustyniak, postrzelony nogę. Chłopiec został pozostaiony na miejscu stanie silnie osłabionym. Dochodzenie tym momencie zno ionę ze zdojoną energją, ujaniło reszcie przyczynę tych duch tragicznych ypadkó. Okazało sie mianoicie, że na sąsiedniej posesji, przy ul. Wodnej 2, znajduje się strzelnica. Wskutek karygodnego niedbalsta ścla na strzelnicy nie była odpoiednio zabezpieczona kule niecelnych strzelcó padały na podórze domu przy ul. Złotej 5. W ten sposób małe, baiące się na podórzu dzieci były jakby pod obstrzałem z floeró. Strzelnica została niezłocznie zam knięta, a jej łaściciel pociągnięty do odpoiedzialności karnei. ęuropa U R 0 JO N Y ŚWIAT p. 4, e, 8, 0 Dziś poraź ostatni W r. gł. Claudette Colbert CAŁY ŚWIAT Wkrótce Łodzi! Reelacyjna zniżka cen na szystkie seanse zł. olśniony zachycony najnoszą najspanialszą kreacją Elżbiety 09 Bergner filmie Nie odchodź ode mnie..." PIETRZAK zmierzą się ramaen >' Hakoah-Kallski K> W niedzielę, 7 bm. odbędflj, jf tutej^y Kaliszu toarzyski drużyn"^ [J emig ra bokserski między zespołami K» ^ ^ Klubu Sportoego i łódzkiego IJJJ nocy Mecz zostanie rozegrany $} CQ a L, 0 0 * su r k gach od muszej do półciężkie»' fy sposób Specjalnie ciekaie zapoiada ^j^n \yy. ka Pietrzak Blibaum ki ciężkiej *K SIR MECZ ZAPAŚNICZY WIMA-IKP W nadchodzącą niedziele ( L się sali Wimy przy ul. Rj*G S.. f e s : e z u I ł a ' ciekay mecz zapaśniczy o rnis ^ ^ drużynoe okręgu między Wifl? * ki a \T* P które uchodzą za najpoa» Br i e t, 2 ok kandydató do tytułu mistrza. i C j p oj o jj* ZAWODY tom$lfr $* młcdiieiy szkolnej vf ^^kzii] Eliminacyjne zaody P^^alfl^^nicząi kiej młodzieży szkolnej, które '"yiy Si ę d odbyć 0 listopada basenie dzieci? odbędą się ostatecznie r.' e ^ r*ony. bieżącego mies.., { Program zaodó przei^ Akt. 25 mtr. stylem doolnym, klasyj > l grzbietoym dla chłopcó j,_ d *,^? dni < icza< dla X j a aktu ieku 2 3 lat oraz biegi ''J7 e filom mtr. dla ucznió starszych. 3głej Cl odbędą się sztafety 5 X 50 mtr- Lj * p 0 S 2 u metró. h?* «obii Wami, Zarząd ŁOZA* yznaczył ^JR**!?* P P< termin meczu zapaśniczego o fl u, d se sto drużynoe okręgu między. Kruszeendera, który nie doszedł fl Skntt si ku dniu 3 bm. spoodu brak ( 5ted y rza. 7 zeja si Kolarze ŁKS-u rozpoczną ^ta ri dniach lokalu kluboym K Wólczańskiej 40 zimoe trel! % nade homo - trenerach., X W nadchodzącą niedzi cl J fvod n j dzie się sali To. Śpiea cz»jft^. c z ec p ul li Listopada 2 toarzyski 4Ej^ Q y mecz bokserski między IK l iii^jakieri łem l z 7 Pr>7nr.ni!i Poznania i \VfJk "^ Pracy " W dniu dzisiejszym t. K..(Pi>k v. rek 2 bm. odbędzie się l K SOFRI-J. 0 ^ ym przy ul. Piotrkoskiej J J A * rd < 9,30 alne zebranie noopowjm, a itqr To" sekcyj hokejoych Union Triumfu. NOWE WŁADZE ' Ja W sekcji lekkoatletycznej X 0 * L»-" Na niedano odbytem alnej * ^ j^' Kryt, sekcji, ybrano kieronicto» e ' ł e ',,tf'' tycznej i gier sportoych, które u«v c?vd n ; się jak następuje: fcfw te r.7' l Kieronik p. M. Sztenberg, '<>' n j. P» p. J. Passierman, referent G. S. Pjeó«T*. Q l mał refrent sekcji kobiecej p R. Stv- i kretarz p. J. Daidoicz. d Noe kieronicto przeprow» d "^ Ifłd ^ ial zimy reorganizację sekcji L.A. i G-S- jli ia lu-ynajęło salę'do treningó. ^'tfjśl^etyoj- Zaaansoani zaodnicy i z (f»' l'' \N$J noać będą pod kieronictem t r e n -Jty. j " c P- Cejzika., jf l^ł ' tioa Reszta zaodnikó zaoanic z^ crraj.: będzie pod kieronictem p. X * a S ttm^*. K. ;^i6cz c \ *< tr 2l Grand Kist? Film o ludzinch, któr^' życie na jedną kartę Nieustraszoi" Wallace Maureen 0'SUl' Leis Stone Pocz. o g. 4-ej. i\, BeetiJl K a i ti C *e r< ^tórz \. To

Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu.

Krwawa zabawa w Kaliszu. Kula rewolwerowa w sercu. Redakcja. Zaadzka L Telefony : 39-28. 82-48. 02-28.- AdmlnUtrucj* Warunki prenumeraty: 4 r Ceny ogłoszeni furt tekstem t L -a itroaa 37 gt. aa. m/m lun. strona 0 laaa; fcattcaa 27 teketeie 0 ir.j gr.;

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

magazyn pism związkowych i zakładowych

magazyn pism związkowych i zakładowych ZBIORY OŚRODKA KARTA DO UŻYTKU magazyn pism ziązkoych i zakładoych WEWNĄTRZORGANIZACYJNEGO AGENCJA PRASOWA 11 L I S T O P A D A 1981 ADAM Ja jednak dostrzegam inną możliość: przekroczyć tradycję i ejść

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN. Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 29 8 MARSZ GŁODNYCH

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy. gazeta BEZPŁATNA GA Z E TA B E Z PŁ ATNA Obiektyna i niezależna Nr 3 (3/2014) gazeta BEZPŁATNA EZPŁATNA gazeta BEZPŁATN g BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA ISSN 2353-7744 gazeta BEZPŁATNA NAKŁAD NUMERU LIPIEC

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Po wsparcie na nowy sezon

Po wsparcie na nowy sezon Nr 5 (289) Maj 2015 rok XXV.dukla.pl/dps dps@dukla.pl Cena 2,80 zł (5% VAT) Po sparcie na noy sezon nr 289 Dukla.pl str. 1 Po sparcie na noy sezon 12 kietnia br. mszą ś. na Pustelni ś. Jana z Dukli Trzcianie

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo