Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)."

Transkrypt

1 DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Lp Wyszczególnienie czynności 2 1 Otwarcie, i prowadzenie i likwidacja rachunków: 11 Rachunki oszczędnościowe wkładów oszczędnościowych: 111 Otwarcie rachunku 112 Prowadzenie rachunku miesięcznie Likwidacja rachunku : *) ( nie dotyczy rachunków nieczynnych w obrocie oszczędnościowym) rachunku oszczędnościowego a vista * (w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank prowizja pobierana jest do środków na rachunku, jednak nie więcej niż ) 1132 rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej 1134 rachunku oszczędnościowo-kredytowego TWÓJ DOM 1135 książeczki oszczędnościowej terminowej 12 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) *) (nie dotyczy rachunków ROR nieczynnych w obrocie oszczędnościowym) 121 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 1,00 zł 123 Likwidacja rachunku ROR jednorazowo *) (w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank prowizja pobierana jest do środków na rachunku, jednak nie więcej niż ) 2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowych, - oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz wypłat gotówkowych na podstawie innych dowodów na złożony wkład oszczędnościowy 3 Realizacja przelewów: za każdy przelew 31 złożonych w formie papierowej 311 na rachunki prowadzone w BS Łasin 2,50 zł *) (z wyłączeniem przelewów między rachunkami tego samego klienta tzw to samo modulo) 312 na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy Konta Start ) 3,50 zł 32 złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 321 na rachunki prowadzone w BS Łasin 322 na rachunki prowadzone w innych bankach (nie dotyczy Konta Start ) 1,00 zł 33 SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym) 3 4 Przelewy wykonane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): Opłata 41 Złożenie zlecenia stałego jednorazowa 411 osobiście w placówce BS Łasin 3,00 zł 412 poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 42 Realizacja zlecenia stałego 421 na rachunki prowadzone w BS Łasin za każdy przelew 1,00 zł 422 na rachunki prowadzone w innych bankach: za każdy przelew złożone w formie papierowej osobiście w placówce BS Łasin 2,00 zł złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 1,00 zł 43 zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki za każdy przelew - złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 44 Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego za każdą 441 złożone osobiście w placówce BS Łasin 3,00 zł 442 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 45 Odwołanie zlecenia stałego opłata 451 złożone osobiście w placówce BS Łasin jednorazowa 3,00 zł 452 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 5 Polecenie zapłaty: 51 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku) opłata jednorazowa 3,00 zł

2 52 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika) za każdą 1,00 zł 53 odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja za każdą 3,00 zł treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 6 usunięty 7 usunięty 8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową : za każdy dokument 81 raz w miesiącu: 811 odbierany osobiście w banku 812 wysyłany listem zwykłym 82 dostarczany drogą elektroniczną 9 Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą 3,50 zł 10 Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków miesięcznie *1) na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych 11 Za przeniesienie ROR z BS Łasin do innego banku, w przypadku, opłata 1 gdy wypowiedzenie r-ku następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia ROR w BS w Łasinie jednorazowa 12 Za przyjęcie listy inkasowej za każdą listę 13 Wydanie książeczki oszczędnościowej a vista za każdą książeczkę 14 Za umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 15 Za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce zniszczonej, za każdą 6,00 zł utraconej książeczkę 16 Przepisanie książeczki w wyniku cesji z tytułu zmiany właściciela książeczki za każdą cesję 5 17 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie posiadacza wkładu od 2 oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 18 Za zmianę częściej niż raz w roku deklarowanej kwoty za każdą zmianę 5 wpłat dokonywanych na mieszkaniowym rachunku oszczędnościowokredytowym Twój Dom 19 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu/ lub na podstawie aktu notarialnego od każdego spadkobiercy 1 20 Za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym jako zabezpieczenie należności innego banku Rozdział 2 Karty płatnicze (karty wydane do ROR debetowe) 3 za każde przyjęte pełnomocnictwo 3 Lp Wyszczególnienie czynności 1 Wydanie karty: za każdą kartę 11 Visa Electron dla: 111 posiadacza i współposiadacza rachunku 112 osoby wskazanej 12 Visa Electron młodzieżowa dla posiadacza rachunku 13 MasterCard Debit Paypass dla: 131 posiadacza i współposiadacza rachunku 132 osoby wskazanej 14 MasterCard Debit Paypass młodzieżowa dla posiadacza rachunku 2 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi za każdą kartę lub osobie wskazanej 3 Zastrzeżenie karty - 4 Używanie karty miesięcznie *1) 1,00 zł 5 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 6 Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę 61 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 62 w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS) *2) 1,50 zł 63 w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt 61) 1) kartami Mastercard 1,30 zł 2) kartami Visa 2% min 64 w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt 62) *2) naliczana 3 % min 4,50 zł

3 65 w bankomatach za granicą od wypłacanej 3 % min 4,50 zł kwoty 66 wypłata gotówki w ramach usługi Cash back za każdą wypłatę (prowizja pobierana w dniu rozliczenia 0,60 zł operacji) 7 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde 71 banków SGB sprawdzenie 72 innych niż wskazane w pkt 71 1,00 zł 8 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek za każdą zmianę 7,00 zł klienta 9 Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer 3,50 zł PIN 10 Zmiana PIN w bankomacie: za każdą zmianę 101 banków SGB 4,50 zł 102 innych niż wskazane w pkt 101 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta miesięcznie *1) 3,00 zł *2) pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę Rozdział 3 Usługi bankowości elektronicznej Lp Wyszczególnienie czynności 1 Usługa SMS: 11 za wysyłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku (max limit do 20 miesięcznie *1) SMS-ów w miesiącu) 12 każdy dodatkowy SMS w miesiącu za każdy SMS w miesiącu powyżej 20-tego SMS-a 4 3,00 zł 0,20 zł 13 za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS za każdą zmianę 2,00 zł 2 Opłaty dotyczące banku internetowego: 21 aktywacja usługi banku internetowego 22 abonament za bank internetowy (nie dotyczy Konta Start ) miesięcznie *1) 4,00 zł 23 za wydanie kodów dostępu: za każdą 231 lista haseł jednorazowych (w tym wznowiona) *3) : listę/kartę 232 karta zdrapka (w tym wznowiona) *4) : 8,00 zł 233 autoryzacja transakcji kodem SMS miesięcznie 1,50 zł 24 zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego - 25 odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego - 26 zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu: listy haseł jednorazowych, karty - zdrapki oraz nr telefonu służącego do autoryzacji transakcji 27 Potwierdzenie dokonania transakcji wykonanej w Internet Bankingu za każdą transakcję Rozdział 4 Konto Start dla klientów w wieku od 13 do 25 roku życia Lp Wyszczególnienie czynności 1 Konto Start dla klientów w wieku od roku życia: 11 otwarcie rachunku - 12 prowadzenie rachunku - 13 Likwidacja Uwaga: nie pobiera się w przypadku zamiany jednego rodzaju rachunku na inny 5,00 zl 14 przelewy złożone w formie papierowej za każdy 141 na rachunki prowadzone w BS w Łasinie przelew 142 na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 15 przelewy dokonane za pomocą Banku Internetowego: 151 na rachunki prowadzone w BS Łasin 152 na rachunki prowadzone w innych bankach 0,70 zł 16 za Bank Internetowy: 161 abonament miesięcznie *1) 1,50 zł 17 pozostałe i prowizje pobierane są wg stawek standardowych dla ROR - - Rozdział 5 Pozostałe Lp Wyszczególnienie czynności 1 Nieuzasadniona reklamacja -

4 2 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (monitu) z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) 3 Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych) za każde wezwanie do zapłaty (monit) za każdą blokadę 12,00 zł 1 Rozdział 6 Obsługa rachunków walutowych w EUR, USD, GBP Lp Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie rachunku za każdą 2 Otwarcie rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty pobierana w dniu 2 wykonania 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 4 Wpłata na rachunek za każdą 5 Wypłata z rachunku 6 Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS Łasin ze pobierana w dniu 7 sporządzeniem dokumentu księgowego Likwidacja rachunku wykonania 2 8 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) w obrocie dewizowym za granicę lub innych banków w kraju tryb normalny TOMNEX, tryb pilny OVERNIGHT za każdy przekaz pobierane w dniu wykonywania 9 Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz za nie wymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych określone wg stawek SGB- Bank SA zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne *5) *1) miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania *2) pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę, *3) użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, *4) użytkownik automatycznie otrzymuje nową kartę zdrapkę, jeżeli przed wykorzystaniem 40 hasła nie złoży w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia, *5) opłatę tę dolicza się do odpowiedniej z tytułu przelewów (przekazów) zagranicznych określonej w aktualnej Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne w SGB-Banku SA opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGB-Banku SA i/lub banków spółdzielczych należących do grupy SGB Rozdział 7 Podstawowy rachunek płatniczy Lp Wyszczególnienie czynności Rachunek Podstawowy Otwarcie rachunku - Prowadzenie rachunku - Likwidacja rachunku - 2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe 3 Realizacja przelewów: za każdy przelew 31 złożonych w formie papierowej 5

5 311 na rachunki prowadzone w BS Łasin po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 2,50 zł 312 na rachunki prowadzone w innych bankach po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 3,50 zł 32 złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 321 na rachunki prowadzone w BS Łasin 322 na rachunki prowadzone w innych bankach po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 1,00 zł 33 SORBNET (realizowany w trybie przyspieszonym) 3 4 Przelewy wykonane w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): Opłata 41 Złożenie zlecenia stałego jednorazowa 411 osobiście w placówce BS Łasin 3,00 zł 412 poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 42 Realizacja zlecenia stałego 6

6 421 na rachunki prowadzone w BS Łasin za każdy przelew po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 1,00 zł 422 na rachunki prowadzone w innych bankach: za każdy przelew złożone w formie papierowej osobiście w placówce BS Łasin po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 2,00 zł - złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) po wykorzystaniu w m-cu punktach: 311; 312; 322; 421; 4221; 4222 każda określonej w tabeli 1,00 zł 43 zlecenia z przeliczeniem z obcej waluty na złotówki za każdy przelew - złożone w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 44 Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego 441 złożone osobiście w placówce BS Łasin 442 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 45 Odwołanie zlecenia stałego 451 złożone osobiście w placówce BS Łasin 452 złożone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) 5 Polecenie zapłaty: 51 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upoważnienia do obciążania rachunku) 52 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika (pobierana od dłużnika) 53 odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty Karty 1 Wydanie karty: za każdą kartę 11 Visa zbliżeniowa, Mastercard zbliżeniowa 111 posiadacza i współposiadacza rachunku 112 osoby wskazanej 7

7 2 Obsługa/używanie karty debetowej miesięcznie 3 Zastrzeżenie karty 4 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi za każdą kartę lub osobie wskazanej 5 Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 6 Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 7 Zmiana PIN w bankomacie: za każdą zmianę 71 banków SGB 72 innych niż wskazane w pkt 1) 8 Sprawdzenie salda na rachunku w bankomatach: za każde 81 banków SGB sprawdzenie 82 innych niż wskazane w pkt 1) 1,00 zł 9 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek za każdą zmianę klienta 10 Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę 101 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem BS Brodnica) 102 w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej *2) 103 w bankomatach obcych (innych niż wskazane w pkt 1) pięć rozliczonych wypłat w miesiącu, każda kolejna w określonej w tabeli 1,30 zł 104 w kasach obcych (innych niż wskazane w pkt 2) naliczana 105 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności od wypłacanej 3 % min 4,50 zł gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) kwoty 106 w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) nie dotyczy 107 wypłata gotówki w ramach usługi Cash back za każdą wypłatę 0,60 zł (prowizja pobierana w dniu rozliczenia operacji) 11 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta Miesięcznie *1) 2,58 zł Usługi bankowości elektronicznej 1 11 Usługa SMS: za wysłane SMS-y z informacją o operacjach na rachunku (max limit do 20 Miesięcznie *1) 3,00 zł SMS-ów w miesiącu 12 każdy dodatkowy SMS w miesiącu za każdy SMS w 0,20 zł miesiącu powyżej 20-tego SMS-a 13 za zmianę jednego numeru telefonu do usługi SMS za każdą zmianę 2,00 zł Opłaty dotyczące banku internetowego: aktywacja usługi banku internetowego abonament za bank internetowy Miesięcznie *1) za wydanie kodów dostępu: za każdą lista haseł jednorazowych ( w tym wznowiona) *3) listę/kartę 232 autoryzacja transakcji kodem SMS miesięcznie 24 zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego - 25 odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usług banku internetowego - 26 ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji do usługi banku - internetowego 27 zastrzeżenie środków identyfikacji dostępu: listy haseł jednorazowych, karty - zdrapki oraz telefonu służącego do autoryzacji transakcji 28 potwierdzenie dokonania transakcji wykonanej w Internet Bankingu za każdą transakcję 8

8 Inne usługi 1 Wydanie zaświadczenia, opinii o posiadanym rachunku płatniczym 2 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg) - 3 Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania za każdą 3,50 zł rachunkiem 4 Za udzielenie telefonicznej informacji na hasło o stanie środków na Miesięcznie *1) rachunku 5 Za przenoszenie rachunku z BS Łasin do innego banku, w przypadku, gdy opłata 1 wypowiedzenie r-ku następuje przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku w BS w Łasinie jednorazowa 6 Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie posiadacza rachunku w od 2 sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 7 Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku Sądu lub na od każdego 1 podstawie aktu notarialnego spadkobiercy 8 Za przyjęcie listy inkasowej za każdą listę 9 Polecenie wypłaty za granicę (dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych) za każdą blokadę 1 *1) miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania, *2) pod warunkiem, że placówka udostępnia taką usługę, *3) użytkownik automatycznie otrzymuje nową listę haseł jednorazowych, jeżeli przed wykorzystaniem 80 hasła nie złoży w w Banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia Rozdział8 Konto za Złotówkę (mniejsze i prowizje pobiera się przez 4 lata liczone od dnia otwarcia tego rachunku) Wyszczególnienie czynności 9 Lp 1 Konto za Złotówkę 11 otwarcie rachunku - 12 prowadzenie rachunku - 1,00 zł 13 Likwidacja Uwaga: nie pobiera się w przypadku zmiany jednego rodzaju rachunku na inny 2 przelewy złożone w formie papierowej za każdy 21 na rachunki prowadzone w BS w Łasinie przelew 2,50 zł 22 na rachunki prowadzone w innych bankach 3,50 zł 3 przelewy dokonane za pomocą Banku Internetowego: 31 na rachunki prowadzone w BS Łasin 32 na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 4 za Bank Internetowy: miesięcznie 41 abonament 4,00 zł Karty płatnicze wydane do Konta za Złotówkę Lp Wyszczególnienie czynności 1 Wydanie karty: za każdą kartę 11 MasterCard Debit Paypass dla 111 posiadacza i współposiadacza rachunku 112 osoby wskazanej 2 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, za każdą kartę współposiadaczowi lub osobie wskazanej 3 Zastrzeżenie karty - 4 Używanie karty miesięcznie 5 Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 6 Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę 61 w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych (z wyłączeniem BS Brodnica)

9 62 w terminalach płatniczych sieci SGB w kasach banków SGB 1,50 zł 63 w bankomatach innych niż wskazane w pkt 61 3,00 zł 64 w terminalach płatniczych innych niż wskazane w pkt 62 naliczana 3 % min 4,50 zł 65 w bankomatach za granicą od wypłacanej kwoty 66 wypłata gotówki w ramach usługi Cash back za każdą wypłatę (prowizja pobierana w dniu rozliczenia operacji) 7 Sprawdzenie salda rachunku/zapytanie o dostępne środki w bankomatach: za każde sprawdzenie 71 sieci banków SGB 1,00 zł 72 sieci innych niż SGB 1,50 zł 8 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki za każdą zmianę 7,00 zł na wniosek klienta 9 Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 10 Zmiana PIN w bankomacie: za każdą zmianę 101 sieci banków SGB 4,50 zł 102 sieci innych niż SGB 7,00 zł 11 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta w formie papierowej listem zwykłym miesięcznie 2,58 zł Pozostałe i prowizje pobierane są według stawek standardowych jak dla ROR ZAŚWIADCZENIA, OPINIA, ODPISY I POZOSTAŁE USŁUGI Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową za każdy dokument 11 każdy kolejny wyciąg w miesiącu: 111 odbierany osobiście 1,23 zł (1 zł + 23% VAT) 112 wysyłany listem zwykłym 3,69 zł (3 zł + 23% VAT) 2 odpis z wyciągu rachunku bankowego lub historii rachunku (drukowany specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku): za każdy rozpoczęty 21 rok bieżący miesiąc 1,23 zł (1 zł + 23% VAT) 22 lata poprzednie - z datą dokumentu : do r 24,60 zł (20 zł + 23% VAT) - z datą dokumentu : od dnia r 6,15 zł (5 zł + 23 % VAT) 23 za sporządzenie odpisu dowodu księgowego do wyciągu za 1 szt 2,46 zł 3 Za wydanie zaświadczenia, opinii (wymienione w punktach 1-4 pozycje mogą stanowić 1 zaświadczenie, łączna / maksymalna kwota za zaświadczenie nie może przekroczyć 2) na wniosek klienta, za każde zaświadczenie (2 zł + 23 % VAT) 31 posiadanym rachunku 12,30 zł (10 zł + 23% VAT) 32 o numerze rachunku 12,30 zł (10 zł + 23 % VAT) 33 o obrotach na rachunku 12,30 zł (10 zł + 23 % VAT) 34 o stanie środków na rachunku 12,30 zł (10 zł + 23 % VAT) 4 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 5 Opłata za udzielenie informacji o poszukiwanych rachunkach poprzez Centralną informację Opłaty nie pobiera się od organów wymienionych w art110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe Karty płatnicze (karty wydane do ROR debetowe) za każdą od każdej wymienionej osoby we wniosku 24,60 zł (20 zł + 23% VAT) 18,45 zł (15 zł + 23% VAT) 10

10 6 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 6,15 zł (6 zł + 23 VAT) Usługi bankowości elektronicznej 7 Opłaty dotyczące banku internetowego: 71 ponowne generowanie na prośbę klienta hasła, hasła aktywacji do usługi banku internetowego - 12,30 zł (10 zł + 23VAT) Pozostałe 8 Za przechowywanie w depozycie bankowym : opłata miesięczna za 1 depozyt *1) - duplikatów kluczy 12,30 zł (10 zł+ 23 VAT) 9 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie MIG- DZ) Obsługa rachunków walutowych w EUR, USD, GBP za każde zastrzeżenie/do kument 24,60 zł (20 zł+23%vat) 10 Wydanie zaświadczenia 36,90 zł (30zł+23%VAT)) Podstawowy rachunek płatniczy 11 Karty 111 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,46 zł (2zł + 23% VAT) Inne Usługi 12 Opłata za udzielenie informacji o poszukiwanych rachunkach poprzez Centralną informację ( nie pobiera się od organów wymienionych w art 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe) 13 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu (w systemie MIG-DZ) 14 Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Od każdej wymienionej osoby we wniosku za każde zastrzeżenie/dok umentu za każdą 18,45 zł (15 zł + 23% VAT) 18,45 zł (15 zł + 23% VAT) 24,60 zł (20 zł + 23% VAT) Karty płatnicze wydane do Konta za Złotówkę 15 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji (na życzenie klienta) za każde zestawienie 6,15 zł (5zł + 23% VAT) Taryfa obowiązuje: od r Łasin, dnia r Zarząd BS: ) 11

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych 1 Otwarcie rachunku bankowego: 11 otwarcie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego) nie dotyczy rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 93/2018 z dnia 26.07.2018 r. (I zmiana do Uchw. Nr 102/2017 Zarzadu BS w Suszu z dn. 19 grudnia 2017 r.) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH Wronki, luty 2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy we Wronkach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./ Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od 27.08.2018 r./ Rozdział 3 Obrót oszczędnościowy - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA WYMIENIALNA KLIENCI RBS MALANÓW. Obowiązuje od r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA WYMIENIALNA KLIENCI RBS MALANÓW. Obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie nr 166/Z/2018 z dnia 31.12.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA WYMIENIALNA KLIENCI RBS MALANÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Stan na dzień 01.12.2018 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J O N A L N I

I N S T Y T U C J O N A L N I Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej K L I E N C I I N S T Y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: JUNIOR STANDARD E-konto Rodzina 500+ E-Rodzina 500+ Konto za złotówkę 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Strzałkowo, październik 2018 r. Spis treści Spis treści... 2 Dział I. Postanowienia ogólne... 2 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - waluty wymienialne w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - waluty wymienialne w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz Załącznik do Uchwały Zarządu nr 64/2012 z 23.02.2012r. Jednolita treść wg stanu na 30.05.2019 r. Uchwała Zarządu nr 150 / 2019 z 30.05.2019 r. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Załącznik nr 32b do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji w Żuławskim Banku Spółdzielczym obowiązująca od r.

Tabela opłat i prowizji w Żuławskim Banku Spółdzielczym obowiązująca od r. Dział I. Obsługa rachunków bankowych Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz oszczędnościowe Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania prowizji/opłat Unikonto / ROR "Konto za złotówkę"

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty KONTO STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA KONTO MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU. Sieradz, sierpień 2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU. Sieradz, sierpień 2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIERADZU Sieradz, sierpień 2018 r. Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy SGB Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Załącznik nr 32a do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w ie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.05.2019 R. TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych ROR * Pakiet Standardowy *1 ROR 2 Małoletni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A I KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy NBS Młodzieżowe 1 styczeń 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Starej Białej Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę Data 1.02.2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 2 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Komfortowe Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ESBANK Bank Spółdzielczy Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ES Komfort Data: 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie nr 67/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Teresinie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Uchwały nr 79/2018 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego W Obornikach z dnia 06.08.2018 r. Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Spółdzielcza Grupa Bankowa Dokument dotyczący opłat Ludowy

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Koronowie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Dla młodych 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobrania. od 13 do 26 lat ( uczeń, student) 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Tryb pobrania. od 13 do 26 lat ( uczeń, student) 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów indywidualnych ( rachunki, oszczędności, lokaty, bankowość elektroniczna ) Rozdział. Obsługa rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe PA-CO-BANK Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 119/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

za każdego SMSa 0,00 zł 3) pakiet bezpieczeństwa 0,00 zł 6. Modyfikacja usługi SMS-Banking za każdą zmianę 3,00 zł

za każdego SMSa 0,00 zł 3) pakiet bezpieczeństwa 0,00 zł 6. Modyfikacja usługi SMS-Banking za każdą zmianę 3,00 zł Bank Spółdzielczy w Sławnie Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowego rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Raciążu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MOJE Konto 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Słupcy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto za złotówkę 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od lipca 018 r. TAB. 1 Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych 1. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku.1 w PLN miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - ROR Standard 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 119/2018 z dnia 02.08.2018 r. Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nazwa rachunku:

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr do Uchwały nr 84/Z/2018 Zarządu ZBS z dnia 30.07.2018r Dokument dotyczący opłat Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Priorytet 1 sierpnia 2018 r. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ESBANK Bank Spółdzielczy Nazwa rachunku: Podstawowy Rachunek Płatniczy Data: 8 sierpnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS Ustrzyki Dolne dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych obowiązująca od dnia 01.03.2018r. (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Załącznik nr 5 do Zasad ustalania i pobierania prowizji i opłat przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Dokument dotyczący opłat Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie al. Piasta 46, 77-400 Złotów +48 67

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet Junior 13-18 lat 1 styczeń 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w ie Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Senior 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Kowalu Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 01 grudnia 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 8 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy PKZP 8 sierpień 2018r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy Duszniki Podstawowy Rachunek Płatniczy 08 sierpień 2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39/2018 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo