TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE"

Transkrypt

1 Porąbka 2015

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych. 2. Od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce opłaty i prowizje pobierane są okresowo w ciężar salda rachunku nie rzadziej niż raz na miesiąc lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności bankowe pobierane są do wysokości pokrycia na rachunku. Brakująca część prowizji pobierana jest z najbliższych wpływów na rachunek. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych polskich i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach pobierane są od wpłacającego w momencie dokonania operacji. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 7. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobierania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 8. Zarząd uprawniony jest do zmian opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe na wniosek klienta i ustalenia ich wysokości w drodze negocjacji lub do odstąpienia od ich pobierania. Czynnikami wpływającymi na wysokość prowizji są: okres posiadania rachunku, wielokrotność korzystania z usług, wysokość kredytu, forma zabezpieczenia, obroty na rachunku, typ klienta, stopień ryzyka. 9. Klientem stałym BS Porąbka jest osoba terminowo regulująca zobowiązania wobec Banku, której rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi i wykonawczymi oraz posiadająca w Banku: a) rachunek kredytowy lub korzystała w okresie ostatnich 6 miesięcy z produktów kredytowych, b) rachunek depozytowy dla osób indywidualnych (np. rachunek oszczędnościowy, lokata), c) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy minimum 6 miesięcy z regularnymi wpływami z tytułu uzyskiwanego dochodu, d) czynny rachunek bieżący minimum 3 miesiące. 10. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat i wypłat z rachunku lokat terminowych oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie klientów indywidualnych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce b) wpłat i wypłat oraz przelewów na rachunki prowadzone w BS Porąbka, związanych z udzieleniem i spłatą kredytów zawartych w Banku Spółdzielczym w Porąbce dla Klientów Banku, c) wpłat i przelewów od darczyńców przekazujących środki na cele klęskowe. 11. Bank Spółdzielczy w Porąbce nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z BS Porąbka umowa. 2

3 Tabela 1. PAKIETY KONTA OSOBISTE Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 5 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0zł 4. Wpłata na rachunek prowadzony w BS Porąbka jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 6. Przelewy z rachunku bankowego 6.1 Na rachunki prowadzone w BS Porąbka: W formie papierowej za przelew 0 zł 0 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 0 zł 0 zł 6.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach: W formie papierowej za przelew 2,50 zł 2,50 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 1 zł 1 zł 6.3 W systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 7. Stałe zlecenia płatnicze 7.1 Przyjęcie zlecenia do realizacji jednorazowo 15 zł 15 zł 7.2 Dokonanie zmiany zlecenia jednorazowo 10 zł 10 zł 8. Polecenia zapłaty 8.1. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo 15 zł 15 zł 8.2. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty jednorazowo 10 zł 10 zł 9. Czeki 9.1. Wydanie blankietów czekowych za jeden czek 1 zł 1 zł 9.2. Potwierdzenie czeku za jeden czek 10 zł 10 zł 9.3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 10. Wyciągi z rachunku Sporządzenie raz w miesiącu jednorazowo 0 zł 0 zł Sporządzenie po każdej zmianie salda za 1 stronę dokumentu 2 zł 2 zł Sporządzenie na życzenie klienta za dokumentu 5 zł 5 zł 11. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, oraz niezapłaconych opłat /prowizji za każde wysłane pismo zarówno do posiadacza rachunku; współposiadacza rachunku: za wezwanie 11 zł 11 zł 12. wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.¹ Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 13. Udostępnienie usługi SMS- Kontakt miesięcznie 2 zł 2 zł miesięcznie 5 zł 5 zł 3

4 Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 14. Karty Visa Classic Debetowa Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł Wznowienie karty na kolejny okres jednorazowo 10 zł 10 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł Użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku) miesięcznie 2 zł 2 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS 6 zł 6 zł Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe W bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., Cash4Planet, BGŻ S.A. 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju zł 4 zł (bez względu na kwotę) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł Usługa Cash back 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8 zł 8 zł Zmiana danych osobowych na karcie jednorazowo 3 zł 3 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł Zastrzeżenie karty jednorazowo 30 zł 30 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany jednorazowo 20 zł 20 zł 15. System bankowości internetowej (SBI) Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (SBI) - token oraz identyfikator jednorazowo 80 zł 80 zł Udostępnienie Systemu Bakowości Internetowej SMS - Identyfikator oraz hasło startowe jednorazowo 0 zł 0 zł Instalacja systemu i pierwszy instruktaż jednorazowo 0 zł 0 zł Wydanie kolejnego tokena lub nowego w miejscu uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta jednorazowo 150 zł 150 zł Zablokowanie tokena na wniosek klienta jednorazowo 30 zł 30 zł Odblokowanie/reset tokena jednorazowo 20 zł 20 zł Niezwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI Przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy 150 zł 150 zł Po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy jednorazowo 30 zł 30 zł Po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy 0 zł 0 zł Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie 0 zł 0 zł 4

5 Usługa serwisowa wykonana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu problemu z przeglądarką internetową Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych za każdą rozpoczętą godzinę Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 50 zł 50 zł za dokument 0 zł 0 zł za dokument 20 zł 20 zł za dokument 50 zł 50 zł Opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz 19. organu uprawnionego Realizacja tytułu wykonawczego lub innego 0,50 % min. 5 zł 0,50 % min. 5 zł do prowadzenia dokumentu mającego moc takiego tytułu. egzekucji z rachunku max 30 zł max 30 zł opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 20. Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza za dokument 30 zł 30 zł 21. Przekazy w obrocie dewizowym Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie standardowym Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na 20 zł 20 zł obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR² Przelew SEPA³ 15 zł 15 zł Polecenie wypłaty za granicę lub w kraju⁴ 0,2% min. 30 zł 0,2% min. 30 zł (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane max 150 zł max 150 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt w przypadku opcji kosztowej OUR ) Realizacja przelewów w trybie niestandardowym W trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł W trybie przyspieszonym w EUR, USD, PLN 50 zł 50 zł Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 50 zł 50 zł pobierane z góry od poleceń wypłaty Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie 80 zł 80 zł płatności, jeżeli przekaz nie został zrealizowany Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia 80 zł + koszty banków 80 zł +koszty banków wypłaty, wykonane na zlecenie klienta Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 5

6 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty SHA, BEN* Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty OUR** Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł Przelewy SEPA 15 zł 15 zł Poszukiwanie przekazu zagranicznego na zlecenie 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków Klienta Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez Klienta Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN. 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 30 zł 30 zł 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczył monit lub wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 3. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 4. Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). * BEN, SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. ** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 6

7 Tabela 2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10 zł 3 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 4. Wpłata na rachunek prowadzony w BS Porąbka jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku Jednorazowo 0 zł 0 zł 6. Przelewy z rachunku bankowego 6.1. Na rachunki prowadzone w BS Porąbka W formie papierowej 0 zł 0 zł za przelew Drogą elektroniczną (SBI) 0 zł 0 zł 6.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach W formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 1 zł 1 zł 6.3. W systemie SORBNET 30 zł 30 zł 7. Stałe zlecenia płatnicze 7.1. Przyjęcie zlecenia do realizacji jednorazowo 15 zł 15 zł 7.2. Dokonanie zmiany zlecenia jednorazowo 10 zł 10 zł 8. Polecenia zapłaty 8.1. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo 15 zł 15 zł 8.2. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty jednorazowo 10 zł 10 zł 9. Czeki 9.1. Wydanie blankietów czekowych 1 zł 1 zł za jeden czek 9.2. Potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł 9.3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 10. Wyciągi z rachunku Sporządzenie raz w miesiącu jednorazowo 0 zł 0 zł Sporządzenie po każdej zmianie salda za 1 stronę dokumentu 2 zł 2 zł Sporządzenie na życzenie klienta za dokumentu 5 zł 5 zł 7

8 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) 11. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, oraz niezapłaconych opłat /prowizji za każde wysłane pismo zarówno do posiadacza rachunku; za wezwanie 11 zł 11 zł współposiadacza rachunku: wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.¹ 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 13. Udostępnienie usługi SMS- Kontakt miesięcznie 5 zł 5 zł 14. Karty Visa Classic Debetowa Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł Wznowienie karty na kolejny okres jednorazowo 10 zł 10 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł Użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku) miesięcznie 2 zł 2 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS 6 zł 6 zł Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe W bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., Cash4Planet, BGŻ S.A. 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju zł 4 zł (bez względu na kwotę) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł Usługa Cash back 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8 zł 8 zł Zmiana danych osobowych na karcie jednorazowo 3 zł 3 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł Zastrzeżenie karty jednorazowo 30 zł 30 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany jednorazowo 20 zł 20 zł 15. System bankowości internetowej (SBI) Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (SBI) - token oraz identyfikator jednorazowo 80 zł 80 zł Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej SMS - Identyfikator oraz hasło startowe jednorazowo 0 zł 0 zł 8

9 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) Instalacja systemu i pierwszy instruktaż jednorazowo 0 zł 0 zł Wydanie kolejnego tokena lub nowego w miejscu uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta jednorazowo 150 zł 150 zł Zablokowanie tokena na wniosek klienta 30 zł 30 zł Odblokowanie/reset tokena 20 zł 20 zł Niezwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI: Przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy 150 zł 150 zł Po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy jednorazowo 30 zł 30 zł Po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy 0 zł 0 zł Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie 0 zł 0 zł Usługa serwisowa wykonana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu za każdą rozpoczętą 50 zł 50 zł problemu z przeglądarką internetową godzinę 16. Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa za dokument 0 zł 0 zł 17. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 20 zł 20 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci. 18. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych za dokument 50 zł 50 zł Opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz 19. organu uprawnionego Realizacja tytułu wykonawczego lub innego 0,50 % min. 5 zł do prowadzenia dokumentu mającego moc takiego tytułu egzekucji z rachunku max 30 zł opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 20. Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza za dokument 30 zł 30 zł 21. Przekazy w obrocie dewizowym 21.1 Realizacja (sprzedaż )przekazów w trybie standardowym Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające 20 zł 20 zł ,00 EUR² Przelew SEPA³ 15 zł 15 zł Polecenie wypłaty za granicę lub w kraju⁴ (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane 0,2% min. 30 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt max 150 zł w przypadku opcji kosztowej OUR ) 0,50 % min. 5 zł max 30 zł 0,2% min. 30 zł max 150 zł Realizacja przelewów w trybie niestandardowym W trybie pilnym w EUR, 80 zł 80 zł W trybie przyspieszonym w EUR, USD, PLN 50 zł 50 zł 9

10 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50 zł 50 zł Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie płatności, jeżeli przekaz nie został zrealizowany 80 zł 80 zł Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia 80 zł + koszty banków 80 zł +koszty wypłaty, wykonane na zlecenie klienta banków Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty SHA, BEN* 15 zł 15 zł Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty OUR** 0 zł 0 zł Przelewy SEPA 15 zł 15 zł Poszukiwanie przekazu zagranicznego na zlecenie Klienta Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez Klienta Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 30 zł 30 zł 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczył monit lub wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 3. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 4. Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). * BEN, SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. ** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 10

11 Tabela 3. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE Rachunek Oszczędnościowy SEJFIK Rachunek Oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a vista) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 4. Wpłata na rachunek jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa za transakcję 0/10 zł ¹ 0 zł 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za dokument zł 7. Wydanie książeczki oszczędnościowej w miejsce za dokument zł. utraconej lub zniszczonej 8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za dokument zł. 1. jedna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym bez opłat. TABELA 4. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH L.p. Rodzaj usługi ( czynności) Tryb pobierania Stawka w złotych Rachunek lokaty terminowej 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłata gotówkowa na rachunek jednorazowo 0 zł 4. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 5. Przelew środków z rachunku na rachunek bankowy: 5.1. Prowadzony w BS Porąbka za przelew 0 zł 5.2 Prowadzony w innym banku 5 zł 6. Wyciąg z rachunku za wyciąg 0 zł 7. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do rachunku na rzecz 7.1. BS Porąbka 0 zł 7.2. Innego banku jednorazowo 30 zł 7.3. Instytucji zewnętrznej 30 zł 8. Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za dokument 0 zł oszczędnościowej 10. Wydanie książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej lub zniszczonej za dokument 5 zł 11. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za dokument 30 zł 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument 20 zł 11

12 TABELA 5. KREDYTY, POŻYCZKI L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania ROR Standard Stawka w złotych Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny Pozostali Klienci 1. Rozpatrzenie wniosku jednorazowo 20 zł. 20 zł. 20 zł. 20 zł. 2. Prowizja od przyznanego kredytu GOTÓWKOWEGO 3. - do kwoty ,00 zł. jednorazowo od kwoty kredytu 4 % 4 % 3 % 5 % 4. - powyżej kwoty ,00 zł. jednorazowo od kwoty kredytu 3,5 % 3,5 % 2,5 % 5 % 5. Prowizja od przyznanego kredytu jednorazowo od 2% min.20 zł. 2% min.20 zł. 2% min.20 zł w ROR kwoty kredytu 6. Odnowienie kredytu w ROR na jednorazowo od kolejny okres kwoty kredytu 2% min. 20 zł. 2% min. 20 zł. 2% min. 20 zł Prowizja od przyznanego jednorazowo od ekokredytu kwoty kredytu 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 8. Przedterminowa spłata całości lub części kredytu jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 9. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty 4 % min. 20 zł. 4% min. 20 zł. 3% min. 20 zł. 5% min. 20 zł. podwyższenia 10. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek za aneks 50 zł. 50 zł. 50 zł. 50 zł. kredytobiorcy 11. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym ² jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 12. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 13. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 14. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. kredytobiorcy 15. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 16. Sporządzenie kopii umowy kredytowej jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 17. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 18. Wyrażenie zgody na zmianę dłużnika lub przystąpienia do jednorazowo 20 zł. 20 zł. 20 zł. 20 zł. długu 19. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu za dokument 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. zabezpieczenia 20. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 12

13 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania ROR Standard Stawka w złotych Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny Pozostali Klienci 21. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 22. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu i/lub odsetek oraz niezapłaconych opłat/prowizji za każde wysłane pismo zarówno do kredytobiorcy; współkredytobiorcy; poręczycieli/innych dłużników z tytułu zabezpieczenia:¹ 22.1 Pierwsze upomnienie list zwykły 22.2 Drugie upomnienie list polecony za dokument 22.3 Wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 24. Restrukturyzacja zadłużenia jednorazowo 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 25. Pozostałe czynności lub usługi nieuwzględnione w taryfie za dokument 50 zł. 50 zł. 50 zł. 50 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9 zł. 9 zł. 9 zł. 9 zł. 11 zł. 11 zł. 11 zł. 11 zł. 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczyło wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Nie dotyczy ekokredytu TABELA 6. KREDYTY MIESZKANIOWE, HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Kredyt mieszkaniowy Stawka w złotych Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny kredyt hipoteczny Kredyt konsolidacyjny MÓJ DOM SZYBKI REMONT 1. Rozpatrzenie wniosku jednorazowo 150 zł 100 zł 150, zł 2. Prowizja od przyznanego kredytu jednorazowo od kwoty kredytu do 2% 2% do 2% do 2% 3. Przedterminowa spłata całości jednorazowo lub części kredytu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł podwyższenia 4. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty 2% 2% 2% 2% 13

14 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Kredyt mieszkaniowy Stawka w złotych Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny kredyt hipoteczny Kredyt konsolidacyjny MÓJ DOM SZYBKI REMONT 5. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu¹ 7. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 8. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu lub zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 10. Przeprowadzenie Inspekcji na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu na terenie realizowanej inwestycji (m. in. przed wypłatą kolejnej transzy)² za aneks 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo od kwoty kredytu jednorazowo 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 11. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 14. Wyrażenie zgody na zwolnienie zabezpieczenia (hipoteki) przed jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł całkowitą spłatą kredytu 15. Wyrażenie zgody na zwolnienie z obciążenia hipotecznego oraz jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł wyodrębnienia nieruchomości 16. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z jednorazowo 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł umowy kredytu 17. Zgoda na wykreślenie z hipoteki za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 18. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 19. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł zabezpieczenia 20. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 14

15 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Kredyt mieszkaniowy Stawka w złotych Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny kredyt hipoteczny Kredyt konsolidacyjny MÓJ DOM SZYBKI REMONT 21. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 22. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu i/lub odsetek oraz niezapłaconych opłat/prowizji za każde wysłane pismo zarówno do kredytobiorcy; współkredytobiorcy; poręczycieli/innych dłużników z tytułu zabezpieczenia:³ 22.1 Pierwsze upomnienie list zwykły 22.2 Drugie upomnienie list polecony 22.3 Wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 23. Pozostałe czynności lub usługi nieuwzględnione w taryfie za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 11 zł 11 zł 11 zł 11 zł Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji 1. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z Kredytu. 2. Pierwsza inspekcja 0 zł 3. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczyło wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. Tabela 7. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłata gotówkowa 1.1. Na rachunek do innego banku 0,70% min. 2,50 zł 1.2. Składki do Urzędu Skarbowego za dokument 0,70% min 2,50 zł 1.3. Składki do ZUS 5 zł/szt. 2. Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Porąbce). 0,50% min. 10 zł 15

16 Tabela 8. INNE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobrania Stawka w złotych 1. Depozyt bankowy 1.1. Przyjęcie depozytu: kaset, duplikatów, kluczy, papierów wartościowych itp. jednorazowo 1.2. Przechowywanie depozytów od każdego dokumentu miesięcznie 10 zł Opłata za dojazd do Klienta na jego prośbę w celu wykonania czynności związanych z obsługą rachunków bankowych lub kredytowych dla tego Klienta Inkaso czeków Uwaga: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN. (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Porąbce) Sporządzenie potwierdzenia dokonania transakcji jednorazowo za czek za dokument 10 zł 30 zł 50 zł 0,50% min. 10 zł 1 zł 16

17 KONTA FIRMOWE Tabela 1. Rachunki bieżące Rachunki bieżące Rachunku pomocnicze i dodatkowe Rachunki bieżące i pomocnicze dla budżetu 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 20 zł 10 zł 10 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1. Podmioty gospodarcze 15 zł 15 zł Budżet zł 2.3. Rolnicy indywidualni 0 zł 0 zł Terenowe koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 0 zł 0 zł Kluby Sportowe zrzeszające młodzież szkolną miesięcznie 0 zł 0 zł Urzędy Gmin realizacja programów Funduszy Unii zł Europejskiej 2.7. Stowarzyszenia i organizacje działające non profit 0 zł 0 zł przekazujące wszystkie przychody na działalność statutową 2.8. Rachunki wpłat masowych 300 zł 300 zł 300 zł 3. Likwidacja rachunku 3.1. W ciągu 30 dni od daty otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł jednorazowo 3.2. Po 30 dniach prowadzenia 0 zł 0 zł 0 zł rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 5. Wypłaty gotówkowe 5.1. Rachunek nieoprocentowany 0 zł 0 zł 0,00 zl 5.2. Rachunek oprocentowany 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 0,50 % min.2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 17

18 Rachunki bieżące Rachunku pomocnicze i dodatkowe Rachunki bieżące i pomocnicze dla budżetu 6. Przelewy z rachunku 6.1. Na rachunki prowadzone w BS Porąbka W formie papierowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł Drogą elektroniczną (SBI) 0 zł 0 zł 0 zł 6.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach: W formie papierowej za przelew 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł Drogą elektroniczną (SBI) 1 zł 1 zł 1 zł 6.3. W systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 7. Stałe zlecenia płatnicze 7.1. Przyjęcie zlecenia do realizacji jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 7.2. Dokonanie zmiany zlecenia jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 8. Polecenia zapłaty 8.1. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 8.2. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 9. Czeki 9.1. Wydanie blankietów czekowych za jeden czek 1 zł 1 zł 1 zł 9.2. Potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł 10 zł 9.3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków 10. Wyciągi z rachunku Sporządzanie zgodnie z umową rachunku jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł Wysyłanie nieodebranego wyciągu po upływie 30 dni od jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł daty jego sporządzenia Sporządzenie duplikatu wyciągu (na wniosek posiadacza za 1 stronę dokumentu 5 zł 5 zł 5 zł rachunku) Sporządzane na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku: Za rok bieżący za 1 stronę dokumentu 5 zł 5 zł 5 zł Za lata poprzednie za 1 stronę dokumentu 10 zł 10 zł 10 zł 11. Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku na wniosek jego posiadacza za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 18

19 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło Rachunki bieżące Rachunku pomocnicze i dodatkowe Rachunki bieżące i pomocnicze dla budżetu miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł Realizacja tytułu wykonawczego lub innego i dokumentu mającego moc takiego tytułu Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, oraz niezapłaconych opłat /prowizji za każde wysłane pismo zarówno do posiadacza rachunku; współposiadacza rachunku ¹ opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji z rachunku opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego 0,50 % min.5 zł max 30 zł 0,50 % min. 5 zł max 30 zł 0,50 % min.5,00zł max 30 zł za wezwanie 11 zł 11 zł 11 zł wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do tych 15. środków z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w BS Porąbce 0 zł 0 zł 0 zł za zawartą umowę w innych bankach 30 zł 30 zł 30 zł 16. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 17. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z od dyspozycji 25 zł 25 zł 25 zł operacjami na rachunkach 18. Karty Visa Bussines Debit Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł Wznowienie karty na kolejny okres jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł Użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS 6 zł 6 zł 6 zł 19

20 Rachunki bieżące Rachunku pomocnicze i dodatkowe Rachunki bieżące i pomocnicze dla budżetu Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe: W bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., 0 zł 0 zł 0 zł Cash4Planet, BGŻ S.A. W innych bankomatach w kraju (bez względu na kwotę) 4 zł 4 zł 4 zł W bankomatach akceptujących 2% min. 2% min. 2% min. kartę za granicą 10 zł 10 zł 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł W punktach akceptujących 2% min. 2% min. 2% min. kartę za granicą 10 zł 10 zł 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł zł Usługa Cash back 1 zł 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8 zł 8 zł 8 zł użytkownika Zmiana danych osobowych na karcie jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł karty Zastrzeżenie karty jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł przez niego wskazany 19. System bankowości internetowej (SBI) Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (SBI): jednorazowo 80 zł 80 zł 80 zł token oraz identyfikator Udostępnienie Systemu Bakowości Internetowej: czytnik kart, karta wraz z nr PIN, identyfikator wraz z hasłem startowym jednorazowo 150 zł 150 zł 150 zł 20

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 15 grudnia 2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo