TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE"

Transkrypt

1 Porąbka 2015

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych. 2. Od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce opłaty i prowizje pobierane są okresowo w ciężar salda rachunku nie rzadziej niż raz na miesiąc lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności bankowe pobierane są do wysokości pokrycia na rachunku. Brakująca część prowizji pobierana jest z najbliższych wpływów na rachunek. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych polskich i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach pobierane są od wpłacającego w momencie dokonania operacji. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 7. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobierania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 8. Zarząd uprawniony jest do zmian opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe na wniosek klienta i ustalenia ich wysokości w drodze negocjacji lub do odstąpienia od ich pobierania. Czynnikami wpływającymi na wysokość prowizji są: okres posiadania rachunku, wielokrotność korzystania z usług, wysokość kredytu, forma zabezpieczenia, obroty na rachunku, typ klienta, stopień ryzyka. 9. Klientem stałym BS Porąbka jest osoba terminowo regulująca zobowiązania wobec Banku, której rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi i wykonawczymi oraz posiadająca w Banku: a) rachunek kredytowy lub korzystała w okresie ostatnich 6 miesięcy z produktów kredytowych, b) rachunek depozytowy dla osób indywidualnych (np. rachunek oszczędnościowy, lokata), c) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy minimum 6 miesięcy z regularnymi wpływami z tytułu uzyskiwanego dochodu, d) czynny rachunek bieżący minimum 3 miesiące. 10. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat i wypłat z rachunku lokat terminowych oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie klientów indywidualnych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce b) wpłat i wypłat oraz przelewów na rachunki prowadzone w BS Porąbka, związanych z udzieleniem i spłatą kredytów zawartych w Banku Spółdzielczym w Porąbce dla Klientów Banku, c) wpłat i przelewów od darczyńców przekazujących środki na cele klęskowe. 11. Bank Spółdzielczy w Porąbce nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z BS Porąbka umowa. 2

3 Tabela 1. PAKIETY KONTA OSOBISTE Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 5 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0zł 4. Wpłata na rachunek prowadzony w BS Porąbka jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 6. Przelewy z rachunku bankowego 6.1 Na rachunki prowadzone w BS Porąbka: W formie papierowej za przelew 0 zł 0 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 0 zł 0 zł 6.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach: W formie papierowej za przelew 2,50 zł 2,50 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 1 zł 1 zł 6.3 W systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 7. Stałe zlecenia płatnicze 7.1 Przyjęcie zlecenia do realizacji jednorazowo 15 zł 15 zł 7.2 Dokonanie zmiany zlecenia jednorazowo 10 zł 10 zł 8. Polecenia zapłaty 8.1. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo 15 zł 15 zł 8.2. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty jednorazowo 10 zł 10 zł 9. Czeki 9.1. Wydanie blankietów czekowych za jeden czek 1 zł 1 zł 9.2. Potwierdzenie czeku za jeden czek 10 zł 10 zł 9.3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 10. Wyciągi z rachunku Sporządzenie raz w miesiącu jednorazowo 0 zł 0 zł Sporządzenie po każdej zmianie salda za 1 stronę dokumentu 2 zł 2 zł Sporządzenie na życzenie klienta za dokumentu 5 zł 5 zł 11. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, oraz niezapłaconych opłat /prowizji za każde wysłane pismo zarówno do posiadacza rachunku; współposiadacza rachunku: za wezwanie 11 zł 11 zł 12. wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.¹ Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 13. Udostępnienie usługi SMS- Kontakt miesięcznie 2 zł 2 zł miesięcznie 5 zł 5 zł 3

4 Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 14. Karty Visa Classic Debetowa Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł Wznowienie karty na kolejny okres jednorazowo 10 zł 10 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł Użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku) miesięcznie 2 zł 2 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS 6 zł 6 zł Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe W bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., Cash4Planet, BGŻ S.A. 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju zł 4 zł (bez względu na kwotę) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł Usługa Cash back 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8 zł 8 zł Zmiana danych osobowych na karcie jednorazowo 3 zł 3 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł Zastrzeżenie karty jednorazowo 30 zł 30 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany jednorazowo 20 zł 20 zł 15. System bankowości internetowej (SBI) Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (SBI) - token oraz identyfikator jednorazowo 80 zł 80 zł Udostępnienie Systemu Bakowości Internetowej SMS - Identyfikator oraz hasło startowe jednorazowo 0 zł 0 zł Instalacja systemu i pierwszy instruktaż jednorazowo 0 zł 0 zł Wydanie kolejnego tokena lub nowego w miejscu uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta jednorazowo 150 zł 150 zł Zablokowanie tokena na wniosek klienta jednorazowo 30 zł 30 zł Odblokowanie/reset tokena jednorazowo 20 zł 20 zł Niezwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI Przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy 150 zł 150 zł Po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy jednorazowo 30 zł 30 zł Po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy 0 zł 0 zł Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie 0 zł 0 zł 4

5 Usługa serwisowa wykonana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu problemu z przeglądarką internetową Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych za każdą rozpoczętą godzinę Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 50 zł 50 zł za dokument 0 zł 0 zł za dokument 20 zł 20 zł za dokument 50 zł 50 zł Opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz 19. organu uprawnionego Realizacja tytułu wykonawczego lub innego 0,50 % min. 5 zł 0,50 % min. 5 zł do prowadzenia dokumentu mającego moc takiego tytułu. egzekucji z rachunku max 30 zł max 30 zł opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 20. Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza za dokument 30 zł 30 zł 21. Przekazy w obrocie dewizowym Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie standardowym Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na 20 zł 20 zł obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające ,00 EUR² Przelew SEPA³ 15 zł 15 zł Polecenie wypłaty za granicę lub w kraju⁴ 0,2% min. 30 zł 0,2% min. 30 zł (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane max 150 zł max 150 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt w przypadku opcji kosztowej OUR ) Realizacja przelewów w trybie niestandardowym W trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł W trybie przyspieszonym w EUR, USD, PLN 50 zł 50 zł Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 50 zł 50 zł pobierane z góry od poleceń wypłaty Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie 80 zł 80 zł płatności, jeżeli przekaz nie został zrealizowany Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia 80 zł + koszty banków 80 zł +koszty banków wypłaty, wykonane na zlecenie klienta Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych 5

6 Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty SHA, BEN* Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty OUR** Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł Przelewy SEPA 15 zł 15 zł Poszukiwanie przekazu zagranicznego na zlecenie 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków Klienta Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez Klienta Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN. 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 30 zł 30 zł 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczył monit lub wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Przelew regulowany- transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 3. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 4. Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). * BEN, SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. ** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 6

7 Tabela 2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10 zł 3 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 4. Wpłata na rachunek prowadzony w BS Porąbka jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku Jednorazowo 0 zł 0 zł 6. Przelewy z rachunku bankowego 6.1. Na rachunki prowadzone w BS Porąbka W formie papierowej 0 zł 0 zł za przelew Drogą elektroniczną (SBI) 0 zł 0 zł 6.2. Na rachunki prowadzone w innych bankach W formie papierowej 2,50 zł 2,50 zł Drogą elektroniczną (SBI) za przelew 1 zł 1 zł 6.3. W systemie SORBNET 30 zł 30 zł 7. Stałe zlecenia płatnicze 7.1. Przyjęcie zlecenia do realizacji jednorazowo 15 zł 15 zł 7.2. Dokonanie zmiany zlecenia jednorazowo 10 zł 10 zł 8. Polecenia zapłaty 8.1. Przyjęcie polecenia zapłaty jednorazowo 15 zł 15 zł 8.2. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty jednorazowo 10 zł 10 zł 9. Czeki 9.1. Wydanie blankietów czekowych 1 zł 1 zł za jeden czek 9.2. Potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł 9.3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 10. Wyciągi z rachunku Sporządzenie raz w miesiącu jednorazowo 0 zł 0 zł Sporządzenie po każdej zmianie salda za 1 stronę dokumentu 2 zł 2 zł Sporządzenie na życzenie klienta za dokumentu 5 zł 5 zł 7

8 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) 11. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego, oraz niezapłaconych opłat /prowizji za każde wysłane pismo zarówno do posiadacza rachunku; za wezwanie 11 zł 11 zł współposiadacza rachunku: wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.¹ 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 13. Udostępnienie usługi SMS- Kontakt miesięcznie 5 zł 5 zł 14. Karty Visa Classic Debetowa Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł Wznowienie karty na kolejny okres jednorazowo 10 zł 10 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł Użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku) miesięcznie 2 zł 2 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS 6 zł 6 zł Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł Transakcje gotówkowe W bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., Cash4Planet, BGŻ S.A. 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju zł 4 zł (bez względu na kwotę) W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo zł zł Usługa Cash back 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8 zł 8 zł Zmiana danych osobowych na karcie jednorazowo 3 zł 3 zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł Zastrzeżenie karty jednorazowo 30 zł 30 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany jednorazowo 20 zł 20 zł 15. System bankowości internetowej (SBI) Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (SBI) - token oraz identyfikator jednorazowo 80 zł 80 zł Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej SMS - Identyfikator oraz hasło startowe jednorazowo 0 zł 0 zł 8

9 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) Instalacja systemu i pierwszy instruktaż jednorazowo 0 zł 0 zł Wydanie kolejnego tokena lub nowego w miejscu uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta jednorazowo 150 zł 150 zł Zablokowanie tokena na wniosek klienta 30 zł 30 zł Odblokowanie/reset tokena 20 zł 20 zł Niezwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI: Przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy 150 zł 150 zł Po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy jednorazowo 30 zł 30 zł Po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy 0 zł 0 zł Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI) miesięcznie 0 zł 0 zł Usługa serwisowa wykonana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu za każdą rozpoczętą 50 zł 50 zł problemu z przeglądarką internetową godzinę 16. Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa za dokument 0 zł 0 zł 17. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 20 zł 20 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci. 18. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych za dokument 50 zł 50 zł Opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz 19. organu uprawnionego Realizacja tytułu wykonawczego lub innego 0,50 % min. 5 zł do prowadzenia dokumentu mającego moc takiego tytułu egzekucji z rachunku max 30 zł opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 20. Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza za dokument 30 zł 30 zł 21. Przekazy w obrocie dewizowym 21.1 Realizacja (sprzedaż )przekazów w trybie standardowym Przelewy regulowane oraz krajowe w walucie EUR na obszar Unii Europejskiej na kwoty nieprzekraczające 20 zł 20 zł ,00 EUR² Przelew SEPA³ 15 zł 15 zł Polecenie wypłaty za granicę lub w kraju⁴ (niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane 0,2% min. 30 zł koszty banków pośredniczących określone w pkt max 150 zł w przypadku opcji kosztowej OUR ) 0,50 % min. 5 zł max 30 zł 0,2% min. 30 zł max 150 zł Realizacja przelewów w trybie niestandardowym W trybie pilnym w EUR, 80 zł 80 zł W trybie przyspieszonym w EUR, USD, PLN 50 zł 50 zł 9

10 Rachunek ROR (Dotyczy umów zawartych do dnia r.) Rachunek ROR Standard (Dotyczy umów zawartych od dnia r.) Realizacja poleceń wypłaty w trybie pilnym w EUR 80 zł 80 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 50 zł 50 zł Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty/wstrzymanie płatności, jeżeli przekaz nie został zrealizowany 80 zł 80 zł Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia 80 zł + koszty banków 80 zł +koszty wypłaty, wykonane na zlecenie klienta banków Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty SHA, BEN* 15 zł 15 zł Realizacja (skupu) poleceń wypłaty otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych (w tym przekazów trans granicznych) koszty OUR** 0 zł 0 zł Przelewy SEPA 15 zł 15 zł Poszukiwanie przekazu zagranicznego na zlecenie Klienta Odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu zagranicznego przez Klienta Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC beneficjenta lub numeru bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 80 zł + koszty banków 30 zł 30 zł 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczył monit lub wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. 3. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 4. Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). * BEN, SHA- beneficjent, co oznacza że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent. ** OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę. 10

11 Tabela 3. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE Rachunek Oszczędnościowy SEJFIK Rachunek Oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a vista) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 4. Wpłata na rachunek jednorazowo 0 zł 0 zł 5. Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa za transakcję 0/10 zł ¹ 0 zł 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za dokument zł 7. Wydanie książeczki oszczędnościowej w miejsce za dokument zł. utraconej lub zniszczonej 8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za dokument zł. 1. jedna wypłata gotówkowa/bezgotówkowa w miesiącu kalendarzowym bez opłat. TABELA 4. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH L.p. Rodzaj usługi ( czynności) Tryb pobierania Stawka w złotych Rachunek lokaty terminowej 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłata gotówkowa na rachunek jednorazowo 0 zł 4. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 5. Przelew środków z rachunku na rachunek bankowy: 5.1. Prowadzony w BS Porąbka za przelew 0 zł 5.2 Prowadzony w innym banku 5 zł 6. Wyciąg z rachunku za wyciąg 0 zł 7. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do rachunku na rzecz 7.1. BS Porąbka 0 zł 7.2. Innego banku jednorazowo 30 zł 7.3. Instytucji zewnętrznej 30 zł 8. Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za dokument 0 zł oszczędnościowej 10. Wydanie książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej lub zniszczonej za dokument 5 zł 11. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej za dokument 30 zł 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument 20 zł 11

12 TABELA 5. KREDYTY, POŻYCZKI L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania ROR Standard Stawka w złotych Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny Pozostali Klienci 1. Rozpatrzenie wniosku jednorazowo 20 zł. 20 zł. 20 zł. 20 zł. 2. Prowizja od przyznanego kredytu GOTÓWKOWEGO 3. - do kwoty ,00 zł. jednorazowo od kwoty kredytu 4 % 4 % 3 % 5 % 4. - powyżej kwoty ,00 zł. jednorazowo od kwoty kredytu 3,5 % 3,5 % 2,5 % 5 % 5. Prowizja od przyznanego kredytu jednorazowo od 2% min.20 zł. 2% min.20 zł. 2% min.20 zł w ROR kwoty kredytu 6. Odnowienie kredytu w ROR na jednorazowo od kolejny okres kwoty kredytu 2% min. 20 zł. 2% min. 20 zł. 2% min. 20 zł Prowizja od przyznanego jednorazowo od ekokredytu kwoty kredytu 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 8. Przedterminowa spłata całości lub części kredytu jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 9. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty 4 % min. 20 zł. 4% min. 20 zł. 3% min. 20 zł. 5% min. 20 zł. podwyższenia 10. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek za aneks 50 zł. 50 zł. 50 zł. 50 zł. kredytobiorcy 11. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym ² jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 12. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 0,5% min.30 zł. 13. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 14. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. kredytobiorcy 15. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 16. Sporządzenie kopii umowy kredytowej jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 17. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 18. Wyrażenie zgody na zmianę dłużnika lub przystąpienia do jednorazowo 20 zł. 20 zł. 20 zł. 20 zł. długu 19. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu za dokument 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. zabezpieczenia 20. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 30 zł. 30 zł. 30 zł. 30 zł. 12

13 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania ROR Standard Stawka w złotych Pakiet Młodzieżowy Pakiet Aktywny Pozostali Klienci 21. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego 22. Przygotowanie i wysłanie informacji o braku spłaty wymagalnej części zadłużenia z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu i/lub odsetek oraz niezapłaconych opłat/prowizji za każde wysłane pismo zarówno do kredytobiorcy; współkredytobiorcy; poręczycieli/innych dłużników z tytułu zabezpieczenia:¹ 22.1 Pierwsze upomnienie list zwykły 22.2 Drugie upomnienie list polecony za dokument 22.3 Wezwanie do zapłaty list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 24. Restrukturyzacja zadłużenia jednorazowo 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 25. Pozostałe czynności lub usługi nieuwzględnione w taryfie za dokument 50 zł. 50 zł. 50 zł. 50 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9 zł. 9 zł. 9 zł. 9 zł. 11 zł. 11 zł. 11 zł. 11 zł. 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 50 zł. 1. W przypadku skierowania przez Klienta do Banku pisma drogą pocztową lub przeprowadzenia z inicjatywy Klienta z Bankiem rozmowy telefonicznej, w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Bank umowy, której dotyczyło wezwanie, Bank, na wniosek Klienta, zwróci mu koszty bezpośrednio związane z wykonaniem przez niego powyższych czynności. 2. Nie dotyczy ekokredytu TABELA 6. KREDYTY MIESZKANIOWE, HIPOTECZNE, KONSOLIDACYJNE L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Kredyt mieszkaniowy Stawka w złotych Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny kredyt hipoteczny Kredyt konsolidacyjny MÓJ DOM SZYBKI REMONT 1. Rozpatrzenie wniosku jednorazowo 150 zł 100 zł 150, zł 2. Prowizja od przyznanego kredytu jednorazowo od kwoty kredytu do 2% 2% do 2% do 2% 3. Przedterminowa spłata całości jednorazowo lub części kredytu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł podwyższenia 4. Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty 2% 2% 2% 2% 13

14 L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Kredyt mieszkaniowy Stawka w złotych Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny kredyt hipoteczny Kredyt konsolidacyjny MÓJ DOM SZYBKI REMONT 5. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu¹ 7. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 8. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu lub zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 10. Przeprowadzenie Inspekcji na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu na terenie realizowanej inwestycji (m. in. przed wypłatą kolejnej transzy)² za aneks 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo od kwoty kredytu jednorazowo 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 0,2% min. 100 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 50 zł +1 zł za każdy kilometr 11. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 14. Wyrażenie zgody na zwolnienie zabezpieczenia (hipoteki) przed jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł całkowitą spłatą kredytu 15. Wyrażenie zgody na zwolnienie z obciążenia hipotecznego oraz jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł wyodrębnienia nieruchomości 16. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z jednorazowo 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł umowy kredytu 17. Zgoda na wykreślenie z hipoteki za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 18. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 19. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł zabezpieczenia 20. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 14

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo