Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku"

Transkrypt

1 Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z informtyki w II Liceum Ogólnoksztłcącym w Snoku Podręczniki: Informtyk Europejczyk. Podręcznik dl szkół pndgimnzjlnych. Zkres podstwowy ( Nr dopuszczeni 556/202) Progrm nuczni: Informtyk Europejczyk. Progrm nuczni informtyki w szkołch pondgimnzjlnych. Zkres podstwowy. Edycj: Windows, Mc Progrm nuczni dostosowny do nowej podstwy progrmowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministr Edukcji Nrodowej z dni 23 grudni 2008 r.) Lp. I rok nuki Orgnizcj prcy n lekcjch. BHP podczs zjęć. Źródł informcji. Informcj jko podmiot informtyki [7 godz.] Wymgni progrmowe n: potrfi wskzć kierunki rozwoju społeczeństw rozumie pojęcie rzetelności informcji, potrfi potrfi wyjśnić, czym zjmuje się informtyk, rozumie pojęci: informcji, technologii informcyjnego i nowe technologie IT, fchowo selekcjonowć informcje i klsyfikowć ich i wskzć jej związki z technologią informcyjnej, społeczeństw informcyjnego, oceni znczenie wrtości różnych źródeł informcji źródł, sprwnie korzyst z różnych źródeł w sposób wybiórczy, dyskutuje n temt zlet i wd różnych źródeł informcji informcyjną, umie wskzć skutki niepoprwnego przetwrzni informcji m świdomość korzyści i zgrożeń wynikjących z powszechnego dostępu do informcji zn i stosuje zsdy zchowni się w prcowni, wskzuje przykłdowe źródł informcji, poprwnie korzyst z dostępnych progrmów 2 Wyszukiwnie informcji sprwnie wyszukuje specjlistyczne informcje, korzyst z różnych nrzędzi wyszukiwni potrfi zwęzić obszr wyszukiwni przez sprwnie przegląd zsoby swojego potrfi wyszukiwć informcje, tworząc proste korzystjąc z różnych źródeł, formułuje informcji, potrfi ocenić wrtość pozysknych modyfikcję i rozbudowę zpytni, stosuje komputer, wyszukuje informcje w internecie, zpytni, wyszukuje przykłdy progrmów nowtorskie wnioski n podstwie uzysknych informcji, uczestniczy w tkich inicjtywch informcji, uczestniczy w projektch zbliżonych jk Wikipedi, korzyst z usług typu różnorodne opertory logiczne, odszukuje w systemie i internecie progrmy obsługujące z różnych dziedzin wiedzy, wskzuje do Wikipedii, oprcowuje trsy wielodniowych wycieczek (również zgrnicznych) np. klkultor, wyszukiwnie grficzne, plnuje pliki określonego rodzju, korzyst z ktlogów temtycznych, korzyst z tłumczy z uwzględnieniem geoloklizcji GPS trsę podróży z uwzględnieniem lterntywnych dróg, trnsportu publicznego orz obiektów godnych zwiedzeni, po wielospektowej nlizie (cen, koszty trnsportu, zufnie do sprzedwcy) dokonuje zkupów on-line elektronicznych, plnuje trsę przejzdu z wykorzystniem mp elektronicznych i trnsportu publicznego, porównuje ceny towrów n ukcjch i w sklepch konstruując złożone zpytni, m świdomość korzyści i zgrożeń wynikjących z powszechne dostępu do informcji, korzyst z różnych wyszukiwrek, wyjśni pojęcie słow kluczowego, odszukuje plny mistu, stl godziny odjzdu wybrnym środkiem trnsportu, chrkteryzuje zsdy korzystni z internetowych bz dnych przykłdowe źródł informcji, wymieni dresy ogólnoświtowych wyszukiwrek, wskzuje dresy stron o chrkterze encyklopedycznym lub słownikowym, korzyst z cyfrowych mp i tlsów, wskzuje strony internetowe z rozkłdem jzdy różnorodnymi środkmi trnsportu publicznego, podje przykłdy internetowych bz dnych 3 Metodologi rozwiązywni problemów wygłsz sądy, znjduje słbe punkty prezentuje włsny punkt widzeni w dyskusji i włściwie dobier sposób prcy w grupie do chrkteryzuje różne formy dyskusji, rozumie w rgumentcji innych, wyodrębni pod broni swojego stnowisk, potrfi weryfikowć sytucji problemowej, potrfi wskzć dne pojęcie specyfikcji sytucji problemowej, problemy, włściwie dobier metody i nrzędzi zproponowne rozwiąznie z jego wyjściowe i oczekiwne wyniki w zdnej wskzuje niepoprwne elementy oglądnego do specyfikcji zdni, oceni efektywność specyfikcją, prezentuje włsne sytucji problemowej, prowdzi wystąpieni wystąpieni, wymieni przykłdy sytucji przekzu kolegów, stosuje poznne metody do zinteresowni i poglądy n forum grupy wspomgne prezentcją n zdny temt, o chrkterze lgorytmicznym i zpisuje je rozwiązywni zdń z innych przedmiotów, potrfi wskzć grniczne dne wejściowe dl wybrnego lgorytmu w indywidulnym wystąpieniu, zpisuje dowolny podje przykłdy sytucji niemjących lgorytm w postci listy kroków, potrfi przeprowdzić nlizę wskznego lgorytmu w dowolnej postci, zn pojęcie specyfikcji zdni chrkteru lgorytmicznego, potrfi wykorzystć dostępne oprogrmownie do przedstwieni problemu lgorytmicznego wymieni i chrkteryzuje znne sobie formy dyskusji, zn i stosuje pojęcie specyfikcji problemu, wymieni i wykorzystuje elementy przygotowni i prowdzeni wystąpieni wspomgnego prezentcją, potrfi wskzć dne wejściowe i spodziewny wynik dziłni lgorytmu, zn i opisuje sposoby prezentcji znlezionych przepisów lgorytmicznych 4 Korespondencj elektroniczn omwi dziłnie serwer POP i SMTP, rozumie różnicę w dziłniu serwer POP konfiguruje progrm pocztowy, db o formę zn zsdy bezpieczeństw podczs potrfi złożyć konto poczty elektronicznej chrkteryzuje różnice w dziłniu protokołów i SMTP, wymieni sposoby i nrzędzi listu elektronicznego, wie, jk zbezpieczyć się korzystni z poczty elektronicznej w miejscch dl włsnych potrzeb, chroni swoją prywtność POP orz IMAP, konfiguruje filtr ntyspmowy, wyminy poczty elektronicznej, zn przed spmem, dostosowuje opcje dziłni publicznych, rozumie potrzebę ochrony w korespondencji z innymi, korzyst z poczty ustwi uto odpowiedź n swoim koncie pocztowym, eksportuje/importuje kontkty z wykorzystniem plików CSV, wizytówek vcrd, telefonu komórkowego, konfiguruje i chrkteryzuje elementy typowej skrzynki pocztowej, posługuje się tekstowym i bogtym formtem listu, tworzy nowe ktlogi w swojej skrzynce pocztowej,, tworzy kontkty i grupy kont pocztowego do swoich potrzeb, przestrzeg zsd poufności korespondencji włsnego dresu pocztowego, sprwnie odbier i wysył listy, dołącz spkowne złączniki, korzyst z poczty elektronicznej progrmu pocztowego elektronicznej przy użyciu przeglądrki czytnik poczty z wykorzystniem POP3, SMTP, kontktów w książce dresowej, wyjśni SSL pojęci: do widomości, ukryt kopi itp., opisuje różnice pomiędzy odpowiedz odpowiedz wszystkim z 6

2 5 Sposoby komunikowni się w sieci 6 Usługi n literę e rozumie i stosuje zsdy szyfrowni przekzu prowdzi dyskusję n temt różnych poprwnie dobier środek przekzu potrfi nwiązć kontkt poprzez komuniktor, wymieni przykłdy portli społecznościowych informcji, zn zsdę dziłni systemu kontroli wersji i prcy grupowej, rozumie zsdę dziłni podpisu elektronicznego, przedstwi ideę dziłni Twitter, ktywnie korzyst z portli społecznościowych możliwości przekzywni informcji n odległość, potrfi posługiwć się dokumentmi sieciowymi w serwisie Google, inicjuje konferencję wideo, konfiguruje czytnik grup dyskusyjnych, omwi technologię szybkiego przekzu informcji oprtą n knłch RSS i Atom do chrkteru informcji, inicjuje nowy wątek n jednej z grup dyskusyjnych, bierze udził w dyskusji, odnjduje w internecie źródł knłów RSS i Atom, zkłd konto n Twitterze, rozmwi z innymi n odległość przy pomocy komuniktor zn i stosuje zsdy netykiety, zn pojęci grup i list dyskusyjn, zn zsdę dziłni Twitter, wypowid się n temt bezpiecznej obecności n portlch społecznościowy i potrfi z nich korzystć, wskzuje przykłdy komuniktorów internetowych, stosuje zsdy netykiety w kontktch z innymi porównuje możliwości komputer osobistego i telefonu komórkowego z systemem opercyjnym, dyskutuje n temt prywtności zn i opisuje swoje prw i obowiązki w zkresie dysponowni dnymi osobowymi, zn zsdy bezpieczeństw podczs potrfi porównć trdycyjny sposób nuczni: szkołę, kursy, studi itp., z metodmi zdlnymi z pomocą pltform edukcyjnych, zn zsdy obywtel w społeczeństwie informcyjnym, internetowych trnskcji finnsowych, rozumie prcy n różnych typch pltform e- rozumie pojęcie chmury informcyjnej, tworzy mteriły szkoleniowe i umieszcz je w serwisie e-lerning funkcjonownie bnkowości elektronicznej, chrkteryzuje usługi internetowe, wyszukuje lekcje e-lerningu n dny temt lerningowych, wymieni sposoby zbezpieczni trnskcji płtniczych w bnku internetowym,, omwi wdy i zlety e- ktywnie korzyst z e-lekcji lerningu opisuje rozwój nowych technologii i dostrzeg ich zlety i zgrożeni z nimi związne, dostrzeg niedostosownie prwodwstw do potrzeb szybko rozwijjącego się społeczeństw informcyjnego, umie znleźć i skorzystć z udostępnionych pltform edukcyjnych uczelni wyższych, oceni zkres ich stosowni, plnuje swój rozwój i zdobywnie wiedzy z wykorzystniem e- lerningu, dostrzeg zstosowni chmury informcyjnej w dziłlności e-firmy podje przykłdy stron edukcyjnych z różnych dziedzin, wymieni podstwowe usługi internetowe, zn możliwości prcy n odległość, e-nuki i zkupów w sieci, rozumie znczenie ochrony dnych, wie, czym jest e-lerning i potrfi z niego korzystć 7 Ochron prw utorskich rozumie i stosuje zsdy szyfrowni przekzu potrfi wskzć w sieci dokumenty n temt odnjduje zpisy prw utorskiego wskzuje korzyści z przestrzegni norm, zn normy zchowń, jkie są oczekiwne informcji, przedstwi złożeni ruchu wolnego oprogrmowni, rozumie zsdę dziłni podpisu elektronicznego, potrfi wskzć przykłdy przestępczości komputerowej, dyskutuje nd zpismi konkretnej umowy licencyjnej prw utorskiego, zn zpisy i stosuje prw odnoszące się do wykorzystni utworów muzycznych n dyskotece szkolnej i pelu, chrkteryzuje zsdy zchowni bezpieczeństw i ochrony dnych orz informcji w komputerze i w sieci, w internecie, potrfi podjąć włściwe zchowni w świetle prw utorskiego, przedstwi chrkterystykę różnych typów licencji, omwi zsdy rchiwizcji dnych dyskutuje n temt polskiego prw utorskiego, wyszukuje w internecie przykłdy progrmów dystrybuownych n zsdch różnych licencji, zn pojęcie prw utorskiego, zn i stosuje zsdy korzystni z cudzych mteriłów, dokumentów i utworów od użytkowników internetu, rozumie funkcjonownie ZAiKS-u, potrfi wskzć typ licencji związnej z uruchminymi progrmmi Lp. Urządzeni i środki IT 2. Nrzędzi technologii informcyjno-komunikcyjnej [4] Wymgni progrmowe n: potrfi wskzć kierunki rozwoju społeczeństw sprwnie korzyst z różnych nrzędzi potrfi wyjśnić, czym zjmuje się informtyk, rozumie pojęci: informcj, technologi informcyjnego i nowe technologie IT, omwi dostępnych w jego komputerze i w sieci, potrfi i wskzć jej związki z technologią informcyjn, społeczeństwo informcyjnego, zkres zstosowń różnych typów nrzędzi porównując je między sobą, oceni funkcjonlność wskznych nrzędzi, przedstwi złożeni ruchu wolnego zproponowć lterntywne nrzędzi do wykonni postwionego zdni, potrfi tworzyć pliki z obrzmi dysku, prezentuje dziłnie fksu, wykorzystując do tego celu informcyjną, chrkteryzuje sposoby prcy z różnego typu nrzędzimi, potrfi posłużyć się nowym progrmem co njmniej w podstwowym zkresie, wie, jk możn sprwnie przegląd zsoby swojego komputer, chrkteryzuje zstosownie typowych nrzędzi IT, korzyst z fksu jko odrębnego urządzeni oprogrmowni, prezentuje budowę i dziłnie urządzeń typu dysk przenośny i pmięć flsh komputer z modemem słuchć rdi internetowego i oglądć mteriły w telewizji internetowej loguje się do systemu jko zwykły użytkownik i jko gość, zn i stosuje zsdy zchowni się w prcowni, poprwnie korzyst z dostępnych progrmów, potrfi dobrć włsne bezpieczne hsło logowni, przegląd zsoby sieciowe, potrfi wysłć fx 2 Hrdwre i softwre 3 Sieci komputerowe wskzując zminy, jkie nstąpiły w ciągu potrfi wskzć njwżniejsze ukłdy n płycie wymieni główne złożeni funkcjonowni opisuje przeznczenie poszczególnych portów wskzuje chrkterystyczne elementy osttnich lt w zkresie możliwości głównej komputer, plnuje optymlną współczesnego komputer, przedstwi wejści-wyjści, zn podstwowe jednostki we wnętrzu rzeczywistego komputer, poszczególnych podzespołów zestwu specyfikcję komputer do użytku domowego, i omwi podstwowe jednostki używne do pmięci, przypisuje je do poszczególnych przygotowuje zestw komputerowy komputerowego, chrkteryzuje populrne opisuje podstwowe stndrdy: USB, opisu prmetrów poszczególnych urządzeń, typów nośników, zn różnice pomiędzy do dziłni, poprwnie rozpoznje elementy systemy opercyjne, zn i rozumie pojęcie Bluetooth, FireWire, VGA, DVI, WiFi, Ethernet, podje prmetry poszczególnych jego pmięcimi RAM i ROM, poprwnie porusz interfejsów systemów grficznych, wymieni mszyny wirtulnej, opisuje zsdy instlcji i konserwcji systemu opercyjnego TCP/IP, FAT, NTFS, HFS, CD, DVD, Blu-ry, rozumie pojęcie prtycji dysku twrdego, skłdników, omwi funkcjonownie systemu plików, zn funkcje plików.iso (.dmg,.img w się wśród zsobów komputer, chrkteryzuje podstwowe funkcje systemu opercyjnego, podstwowe funkcje systemu opercyjnego, rozumie pojęcie wirus komputerowego, i oprogrmowni towrzyszącego, uruchmi omwi funkcjonownie systemu uprwnień do Mc OS), rozumie funkcjonownie systemu smodzielnie tworzy strukturę ktlogów, stosuje zsdy postępowni minimlizujące w systemie usługi FTP, WWW, SMB (AFP w Mc OS), wymieni pliki, korzystjąc z tych usług, konfiguruje dziłnie tych usług plików i ktlogów, chrkteryzuje rolę poszczególnych zsobów systemowych uprwnień do plików i ktlogów rozumie funkcje ktlogów systemowych ryzyko zrżeni wirusmi komputerowymi, wskzuje funkcje ktlogów systemowych omwi zsdy prcy sieci komputerowej prowdzi dyskusję n temt możliwości omwi różnice w prcy sieci przewodowej rozumie znczenie powszechnego dostępu do podje przykłdy stron edukcyjnych z różnych zimplementownej w szkole, opowid o zbezpieczeni sieci przed tkiem, i bezprzewodowej n przykłdzie prcowni, internetu w rozwoju włsnym i społeczeństw, dziedzin wymieni podstwowe usługi nowych trendch i technologich w wybrnych wypowid się n temt zlet i wd kblowego wskzuje podobne możliwości w przypdku omwi dostępne w internecie podstwowe internetowe, sprwnie przegląd strony dziedzinch życi codziennego, rozumie i rdiowego łączeni komputerów, korzyst z sieci domowej, udostępni swoje pliki koledze, możliwości w tym zkresie, potrfi dobrć internetowe i porusz się między nimi, pojęcie chmury informcyjnej, formułuje pomocy oferownej przez użyte nrzędzi, zn wymieni pliki pomiędzy komputermi włsne bezpieczne hsło logowni, przegląd modyfikuje wpisny dres strony i zpmiętuje nowtorskie wnioski n podstwie uzysknych możliwości prezentowni swoich poglądów zsoby sieciowe, przedstwi elementy go w przeglądrce, ktloguje zebrne informcji, zrządz serwerem FTP (tworzy kont, ndje uprwnieni) w sieci, wymieni pliki pomiędzy różnymi urządzenimi, udostępni dne z wirtulnych dysków, udostępni pliki i foldery w sieci loklnej, mpuje dyski i udziły sieciowe systemu zpewnijące poufność, rozumie funkcje ktlogów udostępnionych w sieci (Wspólne, Publiczne w Mc OS) w przeglądrce zkłdki, wskzuje n prw włściciel dnych i obowiązki opertor tych dnych 2 z 6

3 Prc z edytorem tekstu usystemtyzownie widomości 3. Oprcowywnie informcji w postci tekstowej i grficznej [5] Wymgni progrmowe n: smodzielnie odszukuje niewymienione przez nuczyciel opcje w menu progrmu, tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprwnie wszystkie poznne zsdy redgowni i formtowni tekstu smodzielnie projektuje szblony chrkterystycznych dokumentów, potrfi zmienić ukłd klwitury orz użyć innego niż łciński zestwu znków, rozumie potrzebę stosowni twrdego podziłu wiersz, kolumny, strony, wymieni i chrkteryzuje elementy formtu kpitu potrfi użyć znków specjlnych: spcji nierozdzieljącej, myślnik, łącznik, miękkiego podziłu wiersz w różnych progrmch, potrfi utomtyzowć wykonywne czynności, korzyst z pomocy systemowej w sytucjch problemowych, wstwi do tekstu elementy grficzne i steruje oblewniem ich przez tekst rozumie pojęcie kpitu, potrfi włściwie rozmieścić tekst n stronie, rozpoznje populrne formty plików tekstowych, zpisuje dokument po zminch do pliku w kilku wybrnych formtch, wstwi teksty pozyskne z innych źródeł, drukuje dokument do pliku PDF, przygotowuje konspekt dokumentu zn pojęcie kpitu, wskzuje przykłdy progrmów do edycji tekstu, stosuje poznne metody formtowni: reguluje interlinię, zmieni szerokość wcięć i szerokość mrginesów, korzyst z mechnizmu sprwdzni poprwności ortogrficznej, zpisuje dokument n dysku, drukuje dokument n drukrce 2 Edycj nietypowych elementów 3 Oprcowywnie dokumentów wielostronicowych 4 Multimedi w tekście 5 Podstwy skłdu komputerowego sprwnie posługuje się stylmi, importuje style z innego dokumentu, potrfi utworzyć włsne mkro i zstosowć je w dokumencie omwi sposoby wstwini tbel w różnych edytorch tekstu, wskzuje n ich podobieństw i różnice, omwi sposoby dodwni i modyfikcji stylu znków i kpitu, dostrzeg zleżność między nimi wstwi do tekstu tbelę pobrną z innego progrmu lub internetu, sprwnie używ systemowego mechnizmu wstwini nietypowych znków, definiuje style znków i kpitu, edytuje listy z wielostopniowym numerowniem poprwnie stosuje system tbulcji, ndjąc tekstom ukłd tbelryczny, edytuje listy numerowne, poprwnie rozpoznje znki niedrukowlne, wie, co to są odwołni w tekście, rozmieszcz tekst w kolumnch, potrfi wstwić do tekstu wzory i równni mtemtyczne stosuje tbulcję w prostych sytucjch, poprwnie steruje położeniem tekstu w wierszu bez użyci wielokrotnych spcji, wstwi tbelę przy użyciu kretor i wykonuje n niej podstwowe opercje sprwnie wstwi i edytuje przypisy, omwi pojęcie sekcji i wymieni elementy ustwi lustrzne mrginesy, rozumie pojęcie prcuje z ngłówkiem i stopką dokumentu zn pojęci ngłówk i stopki, wstwi smodzielnie przygotowuje dokumenty formtowni, które są trybutmi sekcji, sekcji, sprwnie edytuje wielostronicowy wielostronicowego, zn pojęcie strony tytułowej, utomtyczną numercję stron, prcuje z o profesjonlnym wyglądzie, potrfi wskzć w wstwi odsyłcze hipertekstowe, sprwnie dokument z podziłem n sekcje, zn zsdę zmieni orientcję strony i rozmir ppieru, różnymi widokmi dokumentu różnych progrmch nrzędzi o tej smej lub prcuje z dowolnie długim dokumentem, dziłni mechnizmu tworzeni stosuje różną orientcję strony i podził tekstu podobnej funkcjonlności i posłużyć się nimi smodzielnie tworzy utomtyczny spis treści utomtycznego spisu treści, wstwi n kolumny w różnych sekcjch, stosuje orz ilustrcji, potrfi zredgowć inną stopkę odsyłcze prowdzące do innych dokumentów i ngłówek dl stron przystych i nieprzystych wybrne szblony do przygotowywni różnych dokumentów przygotowuje złożone projekty z różnych dziedzin, posługuje się progrmem do rozpoznwni tekstu (OCR) formtuje wstwiony obiekt grficzny, smodzielnie pozyskuje mteriły z sieci, importuje wykonne przez siebie zrzuty ekrnu modyfikuje prmetry sknowni, importuje zdjęci z innych urządzeń, osdz obiekty połączone z plikiem źródłowym, oszczędnie operuje grfikmi, by nie zwiększć ndmiernie rozmiru pliku tekstowego posługuje się sknerem wrz z zinstlownym oprogrmowniem firmowym, pozyskuje i wstwi nimcje do dokumentu, dodje podpisy do wstwionych ilustrcji zn i stosuje normy prw odnoszące się do obcych mteriłów wykorzystnych w swoich prcch, posiłkuje się gotowymi szblonmi, łącząc grfikę z tekstem, wstwi obiekty różnego typu projektuje, tworzy i udostępni szblony tworzy włsny szblon dokumentu (np. dyplom, omwi wdy i zlety korzystni z szblonów, tworzy dokument n podstwie gotowego definiuje pojęcie szblonu, podje typowe druków, projektuje dokument korespondencji list, ppier firmowy), tworzy szblony łączy dokument z zewnętrzną bzą dnych, szblonu, scl i drukuje dokumenty seryjne, przykłdy dokumentów tworzonych seryjnej (np. zproszenie) wrz z bzą dnych, zwierjące pol, tworzy dokument, korzystjąc wstwi i formtuje pol korespondencji dostrzeg różnice i podobieństw pomiędzy n podstwie szblonu, przewiduje przyszłe, wielokrotne użycie dokumentu, redguje broszury, wykorzystuje z reguł typogrficznych, edytuje dokumenty z wykorzystniem mechnizmu śledzeni seryjnej, współdził podczs edycji dokumentu on-line wersją biurkową sieciową pkietu biurowego wymieni kolejne kroki tworzeni korespondencji seryjnej, wskzuje przykłdy w prcy nowoczesne technologie np. smrtfon zmin, prcuje nd dokumentmi on-line edytorów on-line, posiłkuje się gotowymi lub tblet w większym zespole szblonmi, łącząc grfikę z tekstem, wstwi obiekty różnego typu 3 z 6

4 Prc w rkuszu klkulcyjnym usystemtyzownie widomości godzi n 2 Wybrne funkcje dostępne w rkuszu 4. Przetwrznie informcji liczbowych w postci tbelrycznej [3] Wymgni progrmowe n: omwi podobieństw i różnice między przewiduje, jk zmieniją się dresy zwrte w potrfi utomtyzowć swoją prcę w rkuszu, dobier odpowiedni formt dnych, przykłdowymi progrmmi typu rkusz formule podczs wypełnini w pionie i utomtycznie wypełni komórki formułmi i podsumowuje serie liczb, zn i stosuje różne klkulcyjny, chrkteryzuje ich typowe funkcje poziomie, stosuje formtownie wrunkowe serimi dnych, stosuje różne typy sposoby dresowni, zn i stosuje i sposób prcy, ogólnie nlizuje poleceni dostępne w menu tbeli rkusz klkulcyjnego dresowni wtedy, gdy jest to uzsdnione, wskzuje n zlety tbel oprcownych podstwowe funkcje wbudowne: sumę, mksimum, minimum, średnią, potęgę, zn typy dnych kceptownych przez rkusz, formtuje dne różnego typu, kopiuje i wklej zwrtość komórek, zn podstwowe zstosowni rkusz klkulcyjnego w rkuszu pierwistek potrfi objśnić dziłnie i zstosownie zn zstosownie wielu funkcji wbudownych potrfi skorzystć z funkcji losowej, sortuje i potrfi skorzystć z funkcji wrunkowej, smodzielnie projektuje formuły większości funkcji wbudownych n podstwie w rkusz, potrfi zprojektowć złożone filtruje serie dnych, omwi sytucje, w korzyst z przeglądrki wbudownych funkcji, z uwzględnieniem kolejności dziłń, znjduje ich pomocniczego opisu zwrtego w pomocy formuły z zstosowniem zgnieżdżonych których celowe jest ukrywnie lub blokownie potrfi posłużyć się funkcjmi, których mksimum i minimum serii dnych, zn systemowej, stosuje włsne konstrukcje nwisów, sortuje serie dnych według kilku komórek, zmieni kolejność znków w ciągu rgumentmi są ciągi znków, oprcowuje sposoby ukrywni i blokowni komórek, w komponownych formułch, wykorzystuje kryteriów, potrfi zprojektowć estetyczny przy użyciu wbudownych funkcji tekstowych, tbelę wyników rzeczywistego doświdczeni, drukuje wyniki swojej prcy włsne formty wyświetleni dnych formulrz, precyzyjnie ustl obszr wydruku dodje ngłówek i stopkę do rkusz, w komórkch, smodzielnie nlizuje problem potrfi uczynić tbelę uniwerslną przez dostosowuje wygląd strony i mrginesy przed i projektuje lgorytm obliczeń uniknie wpisywni sztywnych, konkretnych wydrukiem dnych i używnie zmiennych 3 Wykresy w rkuszu tworzy efektowne wykresy różnego typu, zobrzowuje n odpowiednim wykresie zestwienie dnych o dowolnym chrkterze omwi cechy chrkterystyczne różnych typów wykresów, wskzując sytucje, w których zlecne jest ich zstosownie, wyjśni zleżność pomiędzy zminą dnych zminmi n wykresie poprwnie dobier typ wykresu do chrkteru dnych, smodzielnie generuje wykres n podstwie np. dnych sttystycznych pobrnych z internetu, smodzielnie redguje tbelę pozwljącą n uzysknie wykresu funkcji mtemtycznej jednej zmiennej, osdz w dokumencie tekstowym wykres wrz z ktywnym dowiązniem prowdzącym do pliku rkusz rozumie nierozerwlną korelcję między wykresem i dnymi, n podstwie których wykres zostł utworzony, dostosowuje wygląd wykresu do włsnych potrzeb potrfi wygenerowć prosty wykres, korzystjąc z kretor, umieszcz w dokumencie tekstowym wykres wykonny w rkuszu Lp. godzi n Zkłdnie bzy dnych 5. Przetwrznie informcji w postci bzodnowej [3] smodzielnie projektuje relcyjną bzę dnych w zdnej sytucji problemowej, dyskutuje nd propozycjmi zmin struktury bzy zwiększjących jej funkcjonlność, potrfi tworzyć bzy orz definiowć w nich relcje i kwerendy, korzystjąc z różnych progrmów wskzuje w przykłdch bz, co w nich jest rekordem, tbelą, formulrzem itd., dostrzeg funkcjonlność bz dnych w postci elektronicznej, potrfi logicznie podzielić dne w bzie n kilk tbel, wskzuje pole mogące pełnić funkcję klucz głównego, przy pomocy wskzuje przykłdy progrmów do obsługi bz dnych, wyjśni pojęci: rekordu, typu pol, zkłd prostą bzę dnych, definiuje potrzebne kolumny i ich typ, sortuje rekordy według wskznego klucz, umie zdefiniowć relcję pomiędzy dwiem tbelmi w progrmie nuczyciel definiuje relcje łączące dwie systemie relcyjnej bzy dnych tbele, importuje dne z plików zewnętrznych wyjśni, n czym poleg przetwrznie dnych zwrtych w bzie, rozumie problem ekonomicznego gospodrowni zsobmi niezbędnymi do przechowywni informcji w bzie, definiuje relcje łączące dwie tbele, smodzielnie określ klucze główne, omwi sposoby importu dnych, porusz problem istnieni wielu stndrdów plików bz dnych, smodzielnie tworzy relcje pomiędzy polmi kilku tbel, smodzielnie tworzy kwerendy i odczytuje z ich pomocą dne Wymgni progrmowe n: podje przykłdy bz dnych ze swojego otoczeni, n przykłdzie gotowej bzy wskzuje podstwowe obiekty: rekord, tbelę, formulrz, wykonuje podstwowe opercje: wprowdznie dnych, modyfikownie, usuwnie, przegląd dne zpisne w bzie, dodje nowe rekordy, wie, n czym poleg ustnwinie relcji w bzie, wie, czym jest kwerend 2 Budow zpytń opierjąc się n pomocniczej literturze, potrfi smodzielnie zpisywć złożone kwerendy z wykorzystniem język zpytń przedstwi zsdy budowni zpytń, wskzuje n ich zsdniczą rolę w przetwrzniu informcji w bzie, zn zsdy wyszukiwni informcji w bzie z wykorzystniem język zpytń. potrfi zpisć złożone kwerendy, korzystjąc z wybrnej instrukcji, np. SELECT; stosuje jej główne kluzule. tworzy włsne zpytni, rozumie chrkter dnych zwróconych przez zpytnie w porównniu z tbelmi relnie istniejącymi w bzie, stosuje znki wieloznczne do budowy zpytń, zn podstwowe konstrukcje język zpytń, wie, czym jest język SQL, potrfi przenlizowć przykłd zpytni utworzonego w języku SQL, z pomocą nuczyciel potrfi zpisć prostą kwerendę wyszukuje informcje w relcyjnej bzie dnych, tworząc proste zpytni n podstwie jednej tbeli i dwóch tbel, tworzy smodzielnie kwerendy proste i mniej złożone, korzystjąc z wbudownych nrzędzi wyszukuje informcje w relcyjnej bzie dnych n podstwie gotowych zpytń oprtych n jednej tbeli 3 Formulrze i rporty projektuje formulrze zwierjące przyciski sterujące orz elementy ozdobne, projektuje podformulrze, potrfi tworzyć rporty szczegółowe i stosowć obliczeni wskzuje przykłdy wypełnini formulrz np. n stronie internetowej, generuje zestwieni wybrnych informcji z bzy, drukuje proste zestwieni omwi zsdy tworzeni formulrzy, precyzyjnie opisuje pol wykorzystne w formulrzu, dyskutuje n temt wygody i funkcjonlności zprojektownych formulrzy, omwi rolę rportów w bzie dnych, w rportch stosuje podsumowni, znjduje mksymlną i minimlną wrtość wybrnego pol smodzielnie projektuje formulrz, dbjąc o jego estetykę, ustl kolejność przechodzeni między polmi, poprwnie stosuje etykiety, eksportuje rport do postci elektronicznej i ppierowej, sprwnie tworzy zestwieni w postci rportów wprowdz i modyfikuje dne, korzystjąc z gotowych formulrzy, przegląd gotowe rporty 4 z 6

5 godzi n Grfik rstrow i wektorow 6. Przetwrznie multimediów [5] Wymgni progrmowe n: smodzielnie zpoznje się z możliwościmi omwi formty grficzne i poprwnie je omwi cechy chrkterystyczne grfiki rozpoznje rodzj zstosownej grfiki wybrnego progrmu grficznego, wypowid się n temt progrmów grficznych, stosuje podczs prcy zwnsowne nrzędzi plikcji, włściwie dobier nrzędzi i ich opcje dl uzyskni odpowiednich efektów n rysunku, doświdczlnie dobier opcje nrzędzi do uzyskni pożądnych efektów np. wklęsłości, odblsku, posługuje się sprwnie progrmmi do edycji grfiki wektorowej stosuje, zn pojęci rozdzielczości i przestrzeni rstrowej i wektorowej, używ poszczególnych brw, omwi możliwości sterowni wrstwowym ułożeniem obiektów, używ większości nrzędzi wybrnego progrmu grficznego, potrfi określć opcje wybrnych nrzędzi progrmu, potrfi porównć przydtność edytorów grfiki wektorowej do swoich potrzeb, używ nrzędzi do rysowni obiektów 3D, projektuje elementy grficzne, do wykorzystni np. n stronie internetowej (rstrow, wektorow), retuszuje fotogrfie, zpisuje grfiki w różnych formtch, stosuje wrstwy i selekcję, stosuje kdrownie i sklownie, wykonuje proste projekty w grfice wektorowej, posługuje się podstwowymi nrzędzimi wybrnej plikcji, umie pozyskć i zinstlowć edytor grfiki rstrowej i wektorowej, wie, czym są filtry grficzne i zn efekty ich dziłni nrzędzi w progrmie grfiki wektorowej, potrfi zgrupowć i rozgrupowć obiekty, zmieni kolory pierwszo- i drugoplnowy. tworzy zplnowną kompozycję, w progrmie, umie zpisć swój rysunek by, dodwć kolejne jego zminy, stosuje sklownie obiektów do odpowiednich wymirów, stosuje odpowiednie sposoby kompresji pliku grficznego, dokonuje zminy ksztłtu krzywych, wypełnini obiekty grdientem, zn konsekwencje eksportu rysunków wektorowych do postci bitmpowych wskzuje przykłdy progrmów do obróbki grfiki, z pomocą posługuje się wybrnym progrmem grficznym, posługuje się njprostszymi nrzędzimi do rysowni figur geometrycznych 2 Montż filmowy 2 przygotowuje scenriusz filmu, potrfi smodzielnie przygotowć i oprcowć krótki potrfi dokonć konwersji formtu pliku filmowego, korzystjąc z kmery cyfrowej, pozyskuje mterił filmowy z prtu cyfrowego, telefonu komórkowego, kmery importuje mterił filmowy do progrmu, smodzielnie przygotowuje ujęci filmowe z wykorzystniem dostępnego sprzętu, film n zdny temt, dyskutuje n temt formtów plików wideo, reżyseruje film stosuje różne plny scen filmowych, dodje film cyfrowej, przeprowdz montż filmu, stosuje do swojej strony internetowej przez wstwienie dydktyczny, prezentuje złożeni i możliwości odsyłcz do pliku np. w serwisie YouTube, technologii Blu-ry konwertuje filmy pomiędzy różnymi formtmi, omwi możliwości technologii Bluetooth efekty specjlne i przejści, umieszcz w filmie npisy, dodje do filmu ścieżkę dźwiękową, eksportuje n różne sposoby zmontowny mterił do pliku, publikuje go w internecie, dodjąc poprwny opis, ngryw przygotowny przez siebie film n płycie CD lub DVD w różnych formtch, konfiguruje usługę Bluetooth w swoim telefonie, nwiązuje połączenie między komputerem i telefonem pozyskuje mterił filmowy przez wykorzystnie wbudownej kmery internetowej, wykorzystuje dostępne opcje oprogrmowni podczs montżu filmu filmowego, eksportuje zmontowny film do pliku, wyjśni pojęcie rozdzielczości, wyjśni związek pomiędzy jkością filmu jego rozmirem, wymieni dne pomiędzy dwom telefonmi komórkowym rozpoznje populrne rozszerzeni plików filmowych, wymieni formty plików wideo, podje przykłdy progrmów do obróbki wideo, wskzuje progrmy służące do ngrywni dnych n nośnikch optycznych, przy użyciu telefonu potrfi odebrć przesłny plik 3 Animcje smodzielnie tworzy ruchome obrzy, oprcowuje obszerniejsze tutorile związne stosuje wielokrotnie zgnieżdżoną instrukcję wrunkową w progrmie Scrtch, tworzy skrypty zwierjące instrukcję wrunkową w progrmie Scrtch, używ tworzy skrypty zwierjące instrukcje czytj/pisz w progrmie Scrtch, inicjlizuje uruchmi plikcję Scrtch, tworzy njprostszy skrypt, uruchmi skrypt, zn z informtyką lub innymi przedmiotmi tworzy skrypty zwierjące pętle, określ wynik opertorów logicznych, eksperymentlnie zmienne, stosuje instrukcję przypisni, używ zsdę uzyskni nimcji pokltkowej szkolnymi, wykorzystuje wszystkie poznne techniki (zrzuty ekrnowe, wideo i udio, w progrmie Scrtch tworzy w pełni funkcjonlne skrypty według włsnego projektu, porównuje dw lterntywne rozwiązni zdni dziłni skryptu, stosuje efekt przezroczystości dostosowuje prędkość nimcji pokltkowej opertorów rytmetycznych, dodje kltki nimcji pokltkowej, eksportuje nimcje do formtu flsh w plikch GIF i PNG, wskzuje progrm do edycji ruchomych obrzów GIF i PNG 4 Prezentcje multimedilne n podstwie konspektu nlizuje funkcjonlność wybrnych nrzędzi n podstwie konspektu smodzielnie tworzy rozumie uniwerslne zsdy funkcjonowni rozpoznje chrkterystyczne rozszerzeni sprwnie posługuje się wybrnym do tworzeni prezentcji, porównuje efektowną prezentcję, eksportuje prezentcję nrzędzi do tworzeni prezentcji, zn i stosuje plików zwierjących prezentcje, oprcowuje oprogrmowniem do prezentcji, korzyst z rozwiązni zstosowne w prezentcji, potrfi do różnych postci wynikowych z zchowniem zsdy poprwnej konstrukcji prezentcji, konspekt prezentcji n zdny temt, gotowych szblonów oferownych przez to w sposób złożony nimowć obiekty nimcji, prowdzi wystąpienie wspomgne zpisuje wyniki swojej prcy do pliku generuje prezentcję n podstwie konspektu, oprogrmownie i zn zsdy korzystni z n sljdzie, dodje interkcje z użytkownikiem prezentcją, potrfi przygotowć prezentcję o wskznym rozszerzeniu, używ więcej niż korzyst z różnych sljdów wzorcowych nich, potrfi otworzyć prezentcję w innym do umieszczeni n stronie internetowej jednego progrmu do tworzeni prezentcji w rmch jednej prezentcji progrmie i wyeksportowć ją do innego formtu 5 z 6

6 Język stron internetowych 7. Prezentownie przetworzonych informcji [3] Wymgni progrmowe n: rozumie konstrukcję język XML, porusz temtykę pozycjonowni stron, przedstwi sposób dziłni serwer stron WWW, potrfi zstosowć podstwowe znczniki HTML i prmetryzuje je, wstwi i edytuje tbele n swojej stronie, dostosowuje gotowe edytuje kod HTML strony, potrfi skopiowć i dostosowć tekst źródłowy innej strony internetowej z zchowniem prw utorskich, smodzielnie tworzy kod strony w wybrnym edytorze, umieszcz multimedi n edytownej stronie internetowej, w tym frgmenty mp umieszcz zrobioną przez siebie prezentcję szblony do włsnych wymgń, omwi wyszukuje szblony stron w internecie, internetowych, wykorzystuje gotowe szblony n włsnej stronie internetowej, prezentuje dziłnie usługi HotPot Google sposoby promowni stworzonej przez siebie strony, dodje licznik odwiedzin swojej strony i nkietę publikuje swoją stronę n zewnętrznym serwerze, konfiguruje dodtkowe nrzędzi w serwisie Mpy Google do budowy włsnej strony zn podstwowe fkty z historii internetu, przegląd i nlizuje kod źródłowy stron, rozumie strukturę plików HTML, przestrzeg norm prwnych i morlnych związnych z udostępniniem informcji w sieci, odnjduje informcje n temt interesujących miejsc n plnie pobliskiego dużego mist, wie, co to są szblony stron internetowych 2 Style i skrypty n stronie 3 Publikownie informcji w sieci tworzy i edytuje złożone struktury plików.css (np. z wykorzystniem dziedziczeni i wrstw wykorzystuje w stylch CSS klsy i pseudoklsy, stosuje funkcję wrunkową, div), zmieni (tworzy włsne).css w systemch korzyst z opertorów porówn, tworzy CMS, projektuje i publikuje, stosuje n swojej stronie skrypty npisne w języku JvScript formulrze elektroniczne z obsługą zdrzeń (np. onclick) zn njczęściej wykorzystywne trybuty w stylch CSS i sposoby określni ich wrtości, łączy plik.html z.css, ustl podstwowe prmetry czcionek, kpitów, grfik, wstwi skrypt do dokumentu.html i dostosowuje go, korzystjąc z funkcji, obsługuje okn dilogowe podje przykłdy stosowni stylów CSS, potrfi wykorzystć style zdefiniowne w edytownej stronie, wyjśni pojęci: CSS, selektor, cech, wrtość, rozumie zlety użyci CSS, podje przykłdy skryptów i omwi ich rodzje, wstwi gotowe skrypty do kodu strony, rozróżni zdrzeni (np. onclick, onmouseover itp.) wymieni sposoby łączeni (osdzni) stylów CSS n stronie internetowej, podje przykłd selektor i jego cechy, wymieni cechy JvScript umie posługiwć się oprogrmowniem chmur prezentuje kolejne kroki zmierzjące umie ndć odpowiednie uprwnieni rozumie rolę systemu domen internetowych, wie, kiedy i w jkim celu stosuje się informcyjnych, smodzielnie uczy się ich do uruchomieni włsnej strony internetowej we współużytkownikom dokumentu w chmurze, korzyst z udostępnionych plików i wie jkie współdzielenie dokumentów, rozumie n czym obsługi i poznje ich możliwości, wie, kiedy włsnej domenie, umie zorgnizowć grupę stosuje zsdy współdzieleni dokumentów, otrzymł do nich uprwnieni, korzyst ono poleg, wie, jkie uprwnieni mogą mieć i w jkim celu stosuje się współdzielenie prcującą zdlnie nd projektem, przydzieljąc umie edytowć w chmurze dokumenty z zwnsownych funkcji komuniktor, w tym użytkownicy współdzielący dokument, dokumentów i n czym ono poleg, wie, jkie im odpowiednie uprwnieni do zsobów utworzone off-line i n odwrót, potrfi porównć rozmowy głosowej, korzyst z komuniktorów, rozwij skrót FTP, uprwnieni mogą mieć użytkownicy współdzielący dokument, umie smodzielnie zplnowć strukturę zespołu i odpowiednio dostosowć chmurę informtyczną do wykorzystni w e-prcy chmury, świdomie stosuje udostępninie plików w chmurze i zrządz dostępem do swoich zsobów, zkłd konto w chmurze informcyjnej, np. Skydrive.com, i wskzć jej skłdowe, określjąc ich zstosowni, możliwości edytor tekstu z chmury z progrmmi instlownymi w komputerze, wie, jk wykorzystć chmurę w prcy zespołowej, wie, jkie znczenie m współdzielenie plików umie wymienić pliki z chmurą informcyjną, korzyst z e-dysku i zn jego ogrniczeni, umie ustwić prmetry współdzieleni plików dl włsnych dokumentów w chmurze, wykorzystuje współdzielenie do prcy w podje przykłd klient FTP, wymieni rodzje uprwnień do udostępnionych plików n przykłdzie szkolnego portlu udostępni dne z wirtulnych dysków, w prcy zespołowej, łączy się z serwerem FTP, zespole, wyjśni dziłnie usługi FTP, informcyjnego zespołu wykonującego projekt z innego przedmiotu itp. udostępni pliki i ktlogi w sieci loklnej, konfiguruje udostępninie plików w sieci loklnej pobier i wysył dne FTP chrkteryzuje sposoby łączeni się z udziłem sieciowym mgr Pweł Komend 6 z 6

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nr dopuszczenia MEN 556/2012 (wersja Windows) Autor programu i podręcznika: Jarosław Skłodowski Tytuł programu: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek

Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Informatyka Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 5 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca Źródła informacji i metody komunikacji Określa pojęcia: technologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Wymagania na ocenę dobrą

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Wymagania na ocenę dobrą Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla liceum i technikum Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Wymagania na ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Wstęp organizacja zajęć lekcyjnych. BHP, program naucz, PSO na l. informatyki. Obsługa współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa Klasa I Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego 1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak: zakres wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 35 z 47 4. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 4.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo