Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku"

Transkrypt

1 Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z informtyki w II Liceum Ogólnoksztłcącym w Snoku Podręczniki: Informtyk Europejczyk. Podręcznik dl szkół pndgimnzjlnych. Zkres podstwowy ( Nr dopuszczeni 556/202) Progrm nuczni: Informtyk Europejczyk. Progrm nuczni informtyki w szkołch pondgimnzjlnych. Zkres podstwowy. Edycj: Windows, Mc Progrm nuczni dostosowny do nowej podstwy progrmowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministr Edukcji Nrodowej z dni 23 grudni 2008 r.) Lp. I rok nuki Orgnizcj prcy n lekcjch. BHP podczs zjęć. Źródł informcji. Informcj jko podmiot informtyki [7 godz.] Wymgni progrmowe n: potrfi wskzć kierunki rozwoju społeczeństw rozumie pojęcie rzetelności informcji, potrfi potrfi wyjśnić, czym zjmuje się informtyk, rozumie pojęci: informcji, technologii informcyjnego i nowe technologie IT, fchowo selekcjonowć informcje i klsyfikowć ich i wskzć jej związki z technologią informcyjnej, społeczeństw informcyjnego, oceni znczenie wrtości różnych źródeł informcji źródł, sprwnie korzyst z różnych źródeł w sposób wybiórczy, dyskutuje n temt zlet i wd różnych źródeł informcji informcyjną, umie wskzć skutki niepoprwnego przetwrzni informcji m świdomość korzyści i zgrożeń wynikjących z powszechnego dostępu do informcji zn i stosuje zsdy zchowni się w prcowni, wskzuje przykłdowe źródł informcji, poprwnie korzyst z dostępnych progrmów 2 Wyszukiwnie informcji sprwnie wyszukuje specjlistyczne informcje, korzyst z różnych nrzędzi wyszukiwni potrfi zwęzić obszr wyszukiwni przez sprwnie przegląd zsoby swojego potrfi wyszukiwć informcje, tworząc proste korzystjąc z różnych źródeł, formułuje informcji, potrfi ocenić wrtość pozysknych modyfikcję i rozbudowę zpytni, stosuje komputer, wyszukuje informcje w internecie, zpytni, wyszukuje przykłdy progrmów nowtorskie wnioski n podstwie uzysknych informcji, uczestniczy w tkich inicjtywch informcji, uczestniczy w projektch zbliżonych jk Wikipedi, korzyst z usług typu różnorodne opertory logiczne, odszukuje w systemie i internecie progrmy obsługujące z różnych dziedzin wiedzy, wskzuje do Wikipedii, oprcowuje trsy wielodniowych wycieczek (również zgrnicznych) np. klkultor, wyszukiwnie grficzne, plnuje pliki określonego rodzju, korzyst z ktlogów temtycznych, korzyst z tłumczy z uwzględnieniem geoloklizcji GPS trsę podróży z uwzględnieniem lterntywnych dróg, trnsportu publicznego orz obiektów godnych zwiedzeni, po wielospektowej nlizie (cen, koszty trnsportu, zufnie do sprzedwcy) dokonuje zkupów on-line elektronicznych, plnuje trsę przejzdu z wykorzystniem mp elektronicznych i trnsportu publicznego, porównuje ceny towrów n ukcjch i w sklepch konstruując złożone zpytni, m świdomość korzyści i zgrożeń wynikjących z powszechne dostępu do informcji, korzyst z różnych wyszukiwrek, wyjśni pojęcie słow kluczowego, odszukuje plny mistu, stl godziny odjzdu wybrnym środkiem trnsportu, chrkteryzuje zsdy korzystni z internetowych bz dnych przykłdowe źródł informcji, wymieni dresy ogólnoświtowych wyszukiwrek, wskzuje dresy stron o chrkterze encyklopedycznym lub słownikowym, korzyst z cyfrowych mp i tlsów, wskzuje strony internetowe z rozkłdem jzdy różnorodnymi środkmi trnsportu publicznego, podje przykłdy internetowych bz dnych 3 Metodologi rozwiązywni problemów wygłsz sądy, znjduje słbe punkty prezentuje włsny punkt widzeni w dyskusji i włściwie dobier sposób prcy w grupie do chrkteryzuje różne formy dyskusji, rozumie w rgumentcji innych, wyodrębni pod broni swojego stnowisk, potrfi weryfikowć sytucji problemowej, potrfi wskzć dne pojęcie specyfikcji sytucji problemowej, problemy, włściwie dobier metody i nrzędzi zproponowne rozwiąznie z jego wyjściowe i oczekiwne wyniki w zdnej wskzuje niepoprwne elementy oglądnego do specyfikcji zdni, oceni efektywność specyfikcją, prezentuje włsne sytucji problemowej, prowdzi wystąpieni wystąpieni, wymieni przykłdy sytucji przekzu kolegów, stosuje poznne metody do zinteresowni i poglądy n forum grupy wspomgne prezentcją n zdny temt, o chrkterze lgorytmicznym i zpisuje je rozwiązywni zdń z innych przedmiotów, potrfi wskzć grniczne dne wejściowe dl wybrnego lgorytmu w indywidulnym wystąpieniu, zpisuje dowolny podje przykłdy sytucji niemjących lgorytm w postci listy kroków, potrfi przeprowdzić nlizę wskznego lgorytmu w dowolnej postci, zn pojęcie specyfikcji zdni chrkteru lgorytmicznego, potrfi wykorzystć dostępne oprogrmownie do przedstwieni problemu lgorytmicznego wymieni i chrkteryzuje znne sobie formy dyskusji, zn i stosuje pojęcie specyfikcji problemu, wymieni i wykorzystuje elementy przygotowni i prowdzeni wystąpieni wspomgnego prezentcją, potrfi wskzć dne wejściowe i spodziewny wynik dziłni lgorytmu, zn i opisuje sposoby prezentcji znlezionych przepisów lgorytmicznych 4 Korespondencj elektroniczn omwi dziłnie serwer POP i SMTP, rozumie różnicę w dziłniu serwer POP konfiguruje progrm pocztowy, db o formę zn zsdy bezpieczeństw podczs potrfi złożyć konto poczty elektronicznej chrkteryzuje różnice w dziłniu protokołów i SMTP, wymieni sposoby i nrzędzi listu elektronicznego, wie, jk zbezpieczyć się korzystni z poczty elektronicznej w miejscch dl włsnych potrzeb, chroni swoją prywtność POP orz IMAP, konfiguruje filtr ntyspmowy, wyminy poczty elektronicznej, zn przed spmem, dostosowuje opcje dziłni publicznych, rozumie potrzebę ochrony w korespondencji z innymi, korzyst z poczty ustwi uto odpowiedź n swoim koncie pocztowym, eksportuje/importuje kontkty z wykorzystniem plików CSV, wizytówek vcrd, telefonu komórkowego, konfiguruje i chrkteryzuje elementy typowej skrzynki pocztowej, posługuje się tekstowym i bogtym formtem listu, tworzy nowe ktlogi w swojej skrzynce pocztowej,, tworzy kontkty i grupy kont pocztowego do swoich potrzeb, przestrzeg zsd poufności korespondencji włsnego dresu pocztowego, sprwnie odbier i wysył listy, dołącz spkowne złączniki, korzyst z poczty elektronicznej progrmu pocztowego elektronicznej przy użyciu przeglądrki czytnik poczty z wykorzystniem POP3, SMTP, kontktów w książce dresowej, wyjśni SSL pojęci: do widomości, ukryt kopi itp., opisuje różnice pomiędzy odpowiedz odpowiedz wszystkim z 6

2 5 Sposoby komunikowni się w sieci 6 Usługi n literę e rozumie i stosuje zsdy szyfrowni przekzu prowdzi dyskusję n temt różnych poprwnie dobier środek przekzu potrfi nwiązć kontkt poprzez komuniktor, wymieni przykłdy portli społecznościowych informcji, zn zsdę dziłni systemu kontroli wersji i prcy grupowej, rozumie zsdę dziłni podpisu elektronicznego, przedstwi ideę dziłni Twitter, ktywnie korzyst z portli społecznościowych możliwości przekzywni informcji n odległość, potrfi posługiwć się dokumentmi sieciowymi w serwisie Google, inicjuje konferencję wideo, konfiguruje czytnik grup dyskusyjnych, omwi technologię szybkiego przekzu informcji oprtą n knłch RSS i Atom do chrkteru informcji, inicjuje nowy wątek n jednej z grup dyskusyjnych, bierze udził w dyskusji, odnjduje w internecie źródł knłów RSS i Atom, zkłd konto n Twitterze, rozmwi z innymi n odległość przy pomocy komuniktor zn i stosuje zsdy netykiety, zn pojęci grup i list dyskusyjn, zn zsdę dziłni Twitter, wypowid się n temt bezpiecznej obecności n portlch społecznościowy i potrfi z nich korzystć, wskzuje przykłdy komuniktorów internetowych, stosuje zsdy netykiety w kontktch z innymi porównuje możliwości komputer osobistego i telefonu komórkowego z systemem opercyjnym, dyskutuje n temt prywtności zn i opisuje swoje prw i obowiązki w zkresie dysponowni dnymi osobowymi, zn zsdy bezpieczeństw podczs potrfi porównć trdycyjny sposób nuczni: szkołę, kursy, studi itp., z metodmi zdlnymi z pomocą pltform edukcyjnych, zn zsdy obywtel w społeczeństwie informcyjnym, internetowych trnskcji finnsowych, rozumie prcy n różnych typch pltform e- rozumie pojęcie chmury informcyjnej, tworzy mteriły szkoleniowe i umieszcz je w serwisie e-lerning funkcjonownie bnkowości elektronicznej, chrkteryzuje usługi internetowe, wyszukuje lekcje e-lerningu n dny temt lerningowych, wymieni sposoby zbezpieczni trnskcji płtniczych w bnku internetowym,, omwi wdy i zlety e- ktywnie korzyst z e-lekcji lerningu opisuje rozwój nowych technologii i dostrzeg ich zlety i zgrożeni z nimi związne, dostrzeg niedostosownie prwodwstw do potrzeb szybko rozwijjącego się społeczeństw informcyjnego, umie znleźć i skorzystć z udostępnionych pltform edukcyjnych uczelni wyższych, oceni zkres ich stosowni, plnuje swój rozwój i zdobywnie wiedzy z wykorzystniem e- lerningu, dostrzeg zstosowni chmury informcyjnej w dziłlności e-firmy podje przykłdy stron edukcyjnych z różnych dziedzin, wymieni podstwowe usługi internetowe, zn możliwości prcy n odległość, e-nuki i zkupów w sieci, rozumie znczenie ochrony dnych, wie, czym jest e-lerning i potrfi z niego korzystć 7 Ochron prw utorskich rozumie i stosuje zsdy szyfrowni przekzu potrfi wskzć w sieci dokumenty n temt odnjduje zpisy prw utorskiego wskzuje korzyści z przestrzegni norm, zn normy zchowń, jkie są oczekiwne informcji, przedstwi złożeni ruchu wolnego oprogrmowni, rozumie zsdę dziłni podpisu elektronicznego, potrfi wskzć przykłdy przestępczości komputerowej, dyskutuje nd zpismi konkretnej umowy licencyjnej prw utorskiego, zn zpisy i stosuje prw odnoszące się do wykorzystni utworów muzycznych n dyskotece szkolnej i pelu, chrkteryzuje zsdy zchowni bezpieczeństw i ochrony dnych orz informcji w komputerze i w sieci, w internecie, potrfi podjąć włściwe zchowni w świetle prw utorskiego, przedstwi chrkterystykę różnych typów licencji, omwi zsdy rchiwizcji dnych dyskutuje n temt polskiego prw utorskiego, wyszukuje w internecie przykłdy progrmów dystrybuownych n zsdch różnych licencji, zn pojęcie prw utorskiego, zn i stosuje zsdy korzystni z cudzych mteriłów, dokumentów i utworów od użytkowników internetu, rozumie funkcjonownie ZAiKS-u, potrfi wskzć typ licencji związnej z uruchminymi progrmmi Lp. Urządzeni i środki IT 2. Nrzędzi technologii informcyjno-komunikcyjnej [4] Wymgni progrmowe n: potrfi wskzć kierunki rozwoju społeczeństw sprwnie korzyst z różnych nrzędzi potrfi wyjśnić, czym zjmuje się informtyk, rozumie pojęci: informcj, technologi informcyjnego i nowe technologie IT, omwi dostępnych w jego komputerze i w sieci, potrfi i wskzć jej związki z technologią informcyjn, społeczeństwo informcyjnego, zkres zstosowń różnych typów nrzędzi porównując je między sobą, oceni funkcjonlność wskznych nrzędzi, przedstwi złożeni ruchu wolnego zproponowć lterntywne nrzędzi do wykonni postwionego zdni, potrfi tworzyć pliki z obrzmi dysku, prezentuje dziłnie fksu, wykorzystując do tego celu informcyjną, chrkteryzuje sposoby prcy z różnego typu nrzędzimi, potrfi posłużyć się nowym progrmem co njmniej w podstwowym zkresie, wie, jk możn sprwnie przegląd zsoby swojego komputer, chrkteryzuje zstosownie typowych nrzędzi IT, korzyst z fksu jko odrębnego urządzeni oprogrmowni, prezentuje budowę i dziłnie urządzeń typu dysk przenośny i pmięć flsh komputer z modemem słuchć rdi internetowego i oglądć mteriły w telewizji internetowej loguje się do systemu jko zwykły użytkownik i jko gość, zn i stosuje zsdy zchowni się w prcowni, poprwnie korzyst z dostępnych progrmów, potrfi dobrć włsne bezpieczne hsło logowni, przegląd zsoby sieciowe, potrfi wysłć fx 2 Hrdwre i softwre 3 Sieci komputerowe wskzując zminy, jkie nstąpiły w ciągu potrfi wskzć njwżniejsze ukłdy n płycie wymieni główne złożeni funkcjonowni opisuje przeznczenie poszczególnych portów wskzuje chrkterystyczne elementy osttnich lt w zkresie możliwości głównej komputer, plnuje optymlną współczesnego komputer, przedstwi wejści-wyjści, zn podstwowe jednostki we wnętrzu rzeczywistego komputer, poszczególnych podzespołów zestwu specyfikcję komputer do użytku domowego, i omwi podstwowe jednostki używne do pmięci, przypisuje je do poszczególnych przygotowuje zestw komputerowy komputerowego, chrkteryzuje populrne opisuje podstwowe stndrdy: USB, opisu prmetrów poszczególnych urządzeń, typów nośników, zn różnice pomiędzy do dziłni, poprwnie rozpoznje elementy systemy opercyjne, zn i rozumie pojęcie Bluetooth, FireWire, VGA, DVI, WiFi, Ethernet, podje prmetry poszczególnych jego pmięcimi RAM i ROM, poprwnie porusz interfejsów systemów grficznych, wymieni mszyny wirtulnej, opisuje zsdy instlcji i konserwcji systemu opercyjnego TCP/IP, FAT, NTFS, HFS, CD, DVD, Blu-ry, rozumie pojęcie prtycji dysku twrdego, skłdników, omwi funkcjonownie systemu plików, zn funkcje plików.iso (.dmg,.img w się wśród zsobów komputer, chrkteryzuje podstwowe funkcje systemu opercyjnego, podstwowe funkcje systemu opercyjnego, rozumie pojęcie wirus komputerowego, i oprogrmowni towrzyszącego, uruchmi omwi funkcjonownie systemu uprwnień do Mc OS), rozumie funkcjonownie systemu smodzielnie tworzy strukturę ktlogów, stosuje zsdy postępowni minimlizujące w systemie usługi FTP, WWW, SMB (AFP w Mc OS), wymieni pliki, korzystjąc z tych usług, konfiguruje dziłnie tych usług plików i ktlogów, chrkteryzuje rolę poszczególnych zsobów systemowych uprwnień do plików i ktlogów rozumie funkcje ktlogów systemowych ryzyko zrżeni wirusmi komputerowymi, wskzuje funkcje ktlogów systemowych omwi zsdy prcy sieci komputerowej prowdzi dyskusję n temt możliwości omwi różnice w prcy sieci przewodowej rozumie znczenie powszechnego dostępu do podje przykłdy stron edukcyjnych z różnych zimplementownej w szkole, opowid o zbezpieczeni sieci przed tkiem, i bezprzewodowej n przykłdzie prcowni, internetu w rozwoju włsnym i społeczeństw, dziedzin wymieni podstwowe usługi nowych trendch i technologich w wybrnych wypowid się n temt zlet i wd kblowego wskzuje podobne możliwości w przypdku omwi dostępne w internecie podstwowe internetowe, sprwnie przegląd strony dziedzinch życi codziennego, rozumie i rdiowego łączeni komputerów, korzyst z sieci domowej, udostępni swoje pliki koledze, możliwości w tym zkresie, potrfi dobrć internetowe i porusz się między nimi, pojęcie chmury informcyjnej, formułuje pomocy oferownej przez użyte nrzędzi, zn wymieni pliki pomiędzy komputermi włsne bezpieczne hsło logowni, przegląd modyfikuje wpisny dres strony i zpmiętuje nowtorskie wnioski n podstwie uzysknych możliwości prezentowni swoich poglądów zsoby sieciowe, przedstwi elementy go w przeglądrce, ktloguje zebrne informcji, zrządz serwerem FTP (tworzy kont, ndje uprwnieni) w sieci, wymieni pliki pomiędzy różnymi urządzenimi, udostępni dne z wirtulnych dysków, udostępni pliki i foldery w sieci loklnej, mpuje dyski i udziły sieciowe systemu zpewnijące poufność, rozumie funkcje ktlogów udostępnionych w sieci (Wspólne, Publiczne w Mc OS) w przeglądrce zkłdki, wskzuje n prw włściciel dnych i obowiązki opertor tych dnych 2 z 6

3 Prc z edytorem tekstu usystemtyzownie widomości 3. Oprcowywnie informcji w postci tekstowej i grficznej [5] Wymgni progrmowe n: smodzielnie odszukuje niewymienione przez nuczyciel opcje w menu progrmu, tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprwnie wszystkie poznne zsdy redgowni i formtowni tekstu smodzielnie projektuje szblony chrkterystycznych dokumentów, potrfi zmienić ukłd klwitury orz użyć innego niż łciński zestwu znków, rozumie potrzebę stosowni twrdego podziłu wiersz, kolumny, strony, wymieni i chrkteryzuje elementy formtu kpitu potrfi użyć znków specjlnych: spcji nierozdzieljącej, myślnik, łącznik, miękkiego podziłu wiersz w różnych progrmch, potrfi utomtyzowć wykonywne czynności, korzyst z pomocy systemowej w sytucjch problemowych, wstwi do tekstu elementy grficzne i steruje oblewniem ich przez tekst rozumie pojęcie kpitu, potrfi włściwie rozmieścić tekst n stronie, rozpoznje populrne formty plików tekstowych, zpisuje dokument po zminch do pliku w kilku wybrnych formtch, wstwi teksty pozyskne z innych źródeł, drukuje dokument do pliku PDF, przygotowuje konspekt dokumentu zn pojęcie kpitu, wskzuje przykłdy progrmów do edycji tekstu, stosuje poznne metody formtowni: reguluje interlinię, zmieni szerokość wcięć i szerokość mrginesów, korzyst z mechnizmu sprwdzni poprwności ortogrficznej, zpisuje dokument n dysku, drukuje dokument n drukrce 2 Edycj nietypowych elementów 3 Oprcowywnie dokumentów wielostronicowych 4 Multimedi w tekście 5 Podstwy skłdu komputerowego sprwnie posługuje się stylmi, importuje style z innego dokumentu, potrfi utworzyć włsne mkro i zstosowć je w dokumencie omwi sposoby wstwini tbel w różnych edytorch tekstu, wskzuje n ich podobieństw i różnice, omwi sposoby dodwni i modyfikcji stylu znków i kpitu, dostrzeg zleżność między nimi wstwi do tekstu tbelę pobrną z innego progrmu lub internetu, sprwnie używ systemowego mechnizmu wstwini nietypowych znków, definiuje style znków i kpitu, edytuje listy z wielostopniowym numerowniem poprwnie stosuje system tbulcji, ndjąc tekstom ukłd tbelryczny, edytuje listy numerowne, poprwnie rozpoznje znki niedrukowlne, wie, co to są odwołni w tekście, rozmieszcz tekst w kolumnch, potrfi wstwić do tekstu wzory i równni mtemtyczne stosuje tbulcję w prostych sytucjch, poprwnie steruje położeniem tekstu w wierszu bez użyci wielokrotnych spcji, wstwi tbelę przy użyciu kretor i wykonuje n niej podstwowe opercje sprwnie wstwi i edytuje przypisy, omwi pojęcie sekcji i wymieni elementy ustwi lustrzne mrginesy, rozumie pojęcie prcuje z ngłówkiem i stopką dokumentu zn pojęci ngłówk i stopki, wstwi smodzielnie przygotowuje dokumenty formtowni, które są trybutmi sekcji, sekcji, sprwnie edytuje wielostronicowy wielostronicowego, zn pojęcie strony tytułowej, utomtyczną numercję stron, prcuje z o profesjonlnym wyglądzie, potrfi wskzć w wstwi odsyłcze hipertekstowe, sprwnie dokument z podziłem n sekcje, zn zsdę zmieni orientcję strony i rozmir ppieru, różnymi widokmi dokumentu różnych progrmch nrzędzi o tej smej lub prcuje z dowolnie długim dokumentem, dziłni mechnizmu tworzeni stosuje różną orientcję strony i podził tekstu podobnej funkcjonlności i posłużyć się nimi smodzielnie tworzy utomtyczny spis treści utomtycznego spisu treści, wstwi n kolumny w różnych sekcjch, stosuje orz ilustrcji, potrfi zredgowć inną stopkę odsyłcze prowdzące do innych dokumentów i ngłówek dl stron przystych i nieprzystych wybrne szblony do przygotowywni różnych dokumentów przygotowuje złożone projekty z różnych dziedzin, posługuje się progrmem do rozpoznwni tekstu (OCR) formtuje wstwiony obiekt grficzny, smodzielnie pozyskuje mteriły z sieci, importuje wykonne przez siebie zrzuty ekrnu modyfikuje prmetry sknowni, importuje zdjęci z innych urządzeń, osdz obiekty połączone z plikiem źródłowym, oszczędnie operuje grfikmi, by nie zwiększć ndmiernie rozmiru pliku tekstowego posługuje się sknerem wrz z zinstlownym oprogrmowniem firmowym, pozyskuje i wstwi nimcje do dokumentu, dodje podpisy do wstwionych ilustrcji zn i stosuje normy prw odnoszące się do obcych mteriłów wykorzystnych w swoich prcch, posiłkuje się gotowymi szblonmi, łącząc grfikę z tekstem, wstwi obiekty różnego typu projektuje, tworzy i udostępni szblony tworzy włsny szblon dokumentu (np. dyplom, omwi wdy i zlety korzystni z szblonów, tworzy dokument n podstwie gotowego definiuje pojęcie szblonu, podje typowe druków, projektuje dokument korespondencji list, ppier firmowy), tworzy szblony łączy dokument z zewnętrzną bzą dnych, szblonu, scl i drukuje dokumenty seryjne, przykłdy dokumentów tworzonych seryjnej (np. zproszenie) wrz z bzą dnych, zwierjące pol, tworzy dokument, korzystjąc wstwi i formtuje pol korespondencji dostrzeg różnice i podobieństw pomiędzy n podstwie szblonu, przewiduje przyszłe, wielokrotne użycie dokumentu, redguje broszury, wykorzystuje z reguł typogrficznych, edytuje dokumenty z wykorzystniem mechnizmu śledzeni seryjnej, współdził podczs edycji dokumentu on-line wersją biurkową sieciową pkietu biurowego wymieni kolejne kroki tworzeni korespondencji seryjnej, wskzuje przykłdy w prcy nowoczesne technologie np. smrtfon zmin, prcuje nd dokumentmi on-line edytorów on-line, posiłkuje się gotowymi lub tblet w większym zespole szblonmi, łącząc grfikę z tekstem, wstwi obiekty różnego typu 3 z 6

4 Prc w rkuszu klkulcyjnym usystemtyzownie widomości godzi n 2 Wybrne funkcje dostępne w rkuszu 4. Przetwrznie informcji liczbowych w postci tbelrycznej [3] Wymgni progrmowe n: omwi podobieństw i różnice między przewiduje, jk zmieniją się dresy zwrte w potrfi utomtyzowć swoją prcę w rkuszu, dobier odpowiedni formt dnych, przykłdowymi progrmmi typu rkusz formule podczs wypełnini w pionie i utomtycznie wypełni komórki formułmi i podsumowuje serie liczb, zn i stosuje różne klkulcyjny, chrkteryzuje ich typowe funkcje poziomie, stosuje formtownie wrunkowe serimi dnych, stosuje różne typy sposoby dresowni, zn i stosuje i sposób prcy, ogólnie nlizuje poleceni dostępne w menu tbeli rkusz klkulcyjnego dresowni wtedy, gdy jest to uzsdnione, wskzuje n zlety tbel oprcownych podstwowe funkcje wbudowne: sumę, mksimum, minimum, średnią, potęgę, zn typy dnych kceptownych przez rkusz, formtuje dne różnego typu, kopiuje i wklej zwrtość komórek, zn podstwowe zstosowni rkusz klkulcyjnego w rkuszu pierwistek potrfi objśnić dziłnie i zstosownie zn zstosownie wielu funkcji wbudownych potrfi skorzystć z funkcji losowej, sortuje i potrfi skorzystć z funkcji wrunkowej, smodzielnie projektuje formuły większości funkcji wbudownych n podstwie w rkusz, potrfi zprojektowć złożone filtruje serie dnych, omwi sytucje, w korzyst z przeglądrki wbudownych funkcji, z uwzględnieniem kolejności dziłń, znjduje ich pomocniczego opisu zwrtego w pomocy formuły z zstosowniem zgnieżdżonych których celowe jest ukrywnie lub blokownie potrfi posłużyć się funkcjmi, których mksimum i minimum serii dnych, zn systemowej, stosuje włsne konstrukcje nwisów, sortuje serie dnych według kilku komórek, zmieni kolejność znków w ciągu rgumentmi są ciągi znków, oprcowuje sposoby ukrywni i blokowni komórek, w komponownych formułch, wykorzystuje kryteriów, potrfi zprojektowć estetyczny przy użyciu wbudownych funkcji tekstowych, tbelę wyników rzeczywistego doświdczeni, drukuje wyniki swojej prcy włsne formty wyświetleni dnych formulrz, precyzyjnie ustl obszr wydruku dodje ngłówek i stopkę do rkusz, w komórkch, smodzielnie nlizuje problem potrfi uczynić tbelę uniwerslną przez dostosowuje wygląd strony i mrginesy przed i projektuje lgorytm obliczeń uniknie wpisywni sztywnych, konkretnych wydrukiem dnych i używnie zmiennych 3 Wykresy w rkuszu tworzy efektowne wykresy różnego typu, zobrzowuje n odpowiednim wykresie zestwienie dnych o dowolnym chrkterze omwi cechy chrkterystyczne różnych typów wykresów, wskzując sytucje, w których zlecne jest ich zstosownie, wyjśni zleżność pomiędzy zminą dnych zminmi n wykresie poprwnie dobier typ wykresu do chrkteru dnych, smodzielnie generuje wykres n podstwie np. dnych sttystycznych pobrnych z internetu, smodzielnie redguje tbelę pozwljącą n uzysknie wykresu funkcji mtemtycznej jednej zmiennej, osdz w dokumencie tekstowym wykres wrz z ktywnym dowiązniem prowdzącym do pliku rkusz rozumie nierozerwlną korelcję między wykresem i dnymi, n podstwie których wykres zostł utworzony, dostosowuje wygląd wykresu do włsnych potrzeb potrfi wygenerowć prosty wykres, korzystjąc z kretor, umieszcz w dokumencie tekstowym wykres wykonny w rkuszu Lp. godzi n Zkłdnie bzy dnych 5. Przetwrznie informcji w postci bzodnowej [3] smodzielnie projektuje relcyjną bzę dnych w zdnej sytucji problemowej, dyskutuje nd propozycjmi zmin struktury bzy zwiększjących jej funkcjonlność, potrfi tworzyć bzy orz definiowć w nich relcje i kwerendy, korzystjąc z różnych progrmów wskzuje w przykłdch bz, co w nich jest rekordem, tbelą, formulrzem itd., dostrzeg funkcjonlność bz dnych w postci elektronicznej, potrfi logicznie podzielić dne w bzie n kilk tbel, wskzuje pole mogące pełnić funkcję klucz głównego, przy pomocy wskzuje przykłdy progrmów do obsługi bz dnych, wyjśni pojęci: rekordu, typu pol, zkłd prostą bzę dnych, definiuje potrzebne kolumny i ich typ, sortuje rekordy według wskznego klucz, umie zdefiniowć relcję pomiędzy dwiem tbelmi w progrmie nuczyciel definiuje relcje łączące dwie systemie relcyjnej bzy dnych tbele, importuje dne z plików zewnętrznych wyjśni, n czym poleg przetwrznie dnych zwrtych w bzie, rozumie problem ekonomicznego gospodrowni zsobmi niezbędnymi do przechowywni informcji w bzie, definiuje relcje łączące dwie tbele, smodzielnie określ klucze główne, omwi sposoby importu dnych, porusz problem istnieni wielu stndrdów plików bz dnych, smodzielnie tworzy relcje pomiędzy polmi kilku tbel, smodzielnie tworzy kwerendy i odczytuje z ich pomocą dne Wymgni progrmowe n: podje przykłdy bz dnych ze swojego otoczeni, n przykłdzie gotowej bzy wskzuje podstwowe obiekty: rekord, tbelę, formulrz, wykonuje podstwowe opercje: wprowdznie dnych, modyfikownie, usuwnie, przegląd dne zpisne w bzie, dodje nowe rekordy, wie, n czym poleg ustnwinie relcji w bzie, wie, czym jest kwerend 2 Budow zpytń opierjąc się n pomocniczej literturze, potrfi smodzielnie zpisywć złożone kwerendy z wykorzystniem język zpytń przedstwi zsdy budowni zpytń, wskzuje n ich zsdniczą rolę w przetwrzniu informcji w bzie, zn zsdy wyszukiwni informcji w bzie z wykorzystniem język zpytń. potrfi zpisć złożone kwerendy, korzystjąc z wybrnej instrukcji, np. SELECT; stosuje jej główne kluzule. tworzy włsne zpytni, rozumie chrkter dnych zwróconych przez zpytnie w porównniu z tbelmi relnie istniejącymi w bzie, stosuje znki wieloznczne do budowy zpytń, zn podstwowe konstrukcje język zpytń, wie, czym jest język SQL, potrfi przenlizowć przykłd zpytni utworzonego w języku SQL, z pomocą nuczyciel potrfi zpisć prostą kwerendę wyszukuje informcje w relcyjnej bzie dnych, tworząc proste zpytni n podstwie jednej tbeli i dwóch tbel, tworzy smodzielnie kwerendy proste i mniej złożone, korzystjąc z wbudownych nrzędzi wyszukuje informcje w relcyjnej bzie dnych n podstwie gotowych zpytń oprtych n jednej tbeli 3 Formulrze i rporty projektuje formulrze zwierjące przyciski sterujące orz elementy ozdobne, projektuje podformulrze, potrfi tworzyć rporty szczegółowe i stosowć obliczeni wskzuje przykłdy wypełnini formulrz np. n stronie internetowej, generuje zestwieni wybrnych informcji z bzy, drukuje proste zestwieni omwi zsdy tworzeni formulrzy, precyzyjnie opisuje pol wykorzystne w formulrzu, dyskutuje n temt wygody i funkcjonlności zprojektownych formulrzy, omwi rolę rportów w bzie dnych, w rportch stosuje podsumowni, znjduje mksymlną i minimlną wrtość wybrnego pol smodzielnie projektuje formulrz, dbjąc o jego estetykę, ustl kolejność przechodzeni między polmi, poprwnie stosuje etykiety, eksportuje rport do postci elektronicznej i ppierowej, sprwnie tworzy zestwieni w postci rportów wprowdz i modyfikuje dne, korzystjąc z gotowych formulrzy, przegląd gotowe rporty 4 z 6

5 godzi n Grfik rstrow i wektorow 6. Przetwrznie multimediów [5] Wymgni progrmowe n: smodzielnie zpoznje się z możliwościmi omwi formty grficzne i poprwnie je omwi cechy chrkterystyczne grfiki rozpoznje rodzj zstosownej grfiki wybrnego progrmu grficznego, wypowid się n temt progrmów grficznych, stosuje podczs prcy zwnsowne nrzędzi plikcji, włściwie dobier nrzędzi i ich opcje dl uzyskni odpowiednich efektów n rysunku, doświdczlnie dobier opcje nrzędzi do uzyskni pożądnych efektów np. wklęsłości, odblsku, posługuje się sprwnie progrmmi do edycji grfiki wektorowej stosuje, zn pojęci rozdzielczości i przestrzeni rstrowej i wektorowej, używ poszczególnych brw, omwi możliwości sterowni wrstwowym ułożeniem obiektów, używ większości nrzędzi wybrnego progrmu grficznego, potrfi określć opcje wybrnych nrzędzi progrmu, potrfi porównć przydtność edytorów grfiki wektorowej do swoich potrzeb, używ nrzędzi do rysowni obiektów 3D, projektuje elementy grficzne, do wykorzystni np. n stronie internetowej (rstrow, wektorow), retuszuje fotogrfie, zpisuje grfiki w różnych formtch, stosuje wrstwy i selekcję, stosuje kdrownie i sklownie, wykonuje proste projekty w grfice wektorowej, posługuje się podstwowymi nrzędzimi wybrnej plikcji, umie pozyskć i zinstlowć edytor grfiki rstrowej i wektorowej, wie, czym są filtry grficzne i zn efekty ich dziłni nrzędzi w progrmie grfiki wektorowej, potrfi zgrupowć i rozgrupowć obiekty, zmieni kolory pierwszo- i drugoplnowy. tworzy zplnowną kompozycję, w progrmie, umie zpisć swój rysunek by, dodwć kolejne jego zminy, stosuje sklownie obiektów do odpowiednich wymirów, stosuje odpowiednie sposoby kompresji pliku grficznego, dokonuje zminy ksztłtu krzywych, wypełnini obiekty grdientem, zn konsekwencje eksportu rysunków wektorowych do postci bitmpowych wskzuje przykłdy progrmów do obróbki grfiki, z pomocą posługuje się wybrnym progrmem grficznym, posługuje się njprostszymi nrzędzimi do rysowni figur geometrycznych 2 Montż filmowy 2 przygotowuje scenriusz filmu, potrfi smodzielnie przygotowć i oprcowć krótki potrfi dokonć konwersji formtu pliku filmowego, korzystjąc z kmery cyfrowej, pozyskuje mterił filmowy z prtu cyfrowego, telefonu komórkowego, kmery importuje mterił filmowy do progrmu, smodzielnie przygotowuje ujęci filmowe z wykorzystniem dostępnego sprzętu, film n zdny temt, dyskutuje n temt formtów plików wideo, reżyseruje film stosuje różne plny scen filmowych, dodje film cyfrowej, przeprowdz montż filmu, stosuje do swojej strony internetowej przez wstwienie dydktyczny, prezentuje złożeni i możliwości odsyłcz do pliku np. w serwisie YouTube, technologii Blu-ry konwertuje filmy pomiędzy różnymi formtmi, omwi możliwości technologii Bluetooth efekty specjlne i przejści, umieszcz w filmie npisy, dodje do filmu ścieżkę dźwiękową, eksportuje n różne sposoby zmontowny mterił do pliku, publikuje go w internecie, dodjąc poprwny opis, ngryw przygotowny przez siebie film n płycie CD lub DVD w różnych formtch, konfiguruje usługę Bluetooth w swoim telefonie, nwiązuje połączenie między komputerem i telefonem pozyskuje mterił filmowy przez wykorzystnie wbudownej kmery internetowej, wykorzystuje dostępne opcje oprogrmowni podczs montżu filmu filmowego, eksportuje zmontowny film do pliku, wyjśni pojęcie rozdzielczości, wyjśni związek pomiędzy jkością filmu jego rozmirem, wymieni dne pomiędzy dwom telefonmi komórkowym rozpoznje populrne rozszerzeni plików filmowych, wymieni formty plików wideo, podje przykłdy progrmów do obróbki wideo, wskzuje progrmy służące do ngrywni dnych n nośnikch optycznych, przy użyciu telefonu potrfi odebrć przesłny plik 3 Animcje smodzielnie tworzy ruchome obrzy, oprcowuje obszerniejsze tutorile związne stosuje wielokrotnie zgnieżdżoną instrukcję wrunkową w progrmie Scrtch, tworzy skrypty zwierjące instrukcję wrunkową w progrmie Scrtch, używ tworzy skrypty zwierjące instrukcje czytj/pisz w progrmie Scrtch, inicjlizuje uruchmi plikcję Scrtch, tworzy njprostszy skrypt, uruchmi skrypt, zn z informtyką lub innymi przedmiotmi tworzy skrypty zwierjące pętle, określ wynik opertorów logicznych, eksperymentlnie zmienne, stosuje instrukcję przypisni, używ zsdę uzyskni nimcji pokltkowej szkolnymi, wykorzystuje wszystkie poznne techniki (zrzuty ekrnowe, wideo i udio, w progrmie Scrtch tworzy w pełni funkcjonlne skrypty według włsnego projektu, porównuje dw lterntywne rozwiązni zdni dziłni skryptu, stosuje efekt przezroczystości dostosowuje prędkość nimcji pokltkowej opertorów rytmetycznych, dodje kltki nimcji pokltkowej, eksportuje nimcje do formtu flsh w plikch GIF i PNG, wskzuje progrm do edycji ruchomych obrzów GIF i PNG 4 Prezentcje multimedilne n podstwie konspektu nlizuje funkcjonlność wybrnych nrzędzi n podstwie konspektu smodzielnie tworzy rozumie uniwerslne zsdy funkcjonowni rozpoznje chrkterystyczne rozszerzeni sprwnie posługuje się wybrnym do tworzeni prezentcji, porównuje efektowną prezentcję, eksportuje prezentcję nrzędzi do tworzeni prezentcji, zn i stosuje plików zwierjących prezentcje, oprcowuje oprogrmowniem do prezentcji, korzyst z rozwiązni zstosowne w prezentcji, potrfi do różnych postci wynikowych z zchowniem zsdy poprwnej konstrukcji prezentcji, konspekt prezentcji n zdny temt, gotowych szblonów oferownych przez to w sposób złożony nimowć obiekty nimcji, prowdzi wystąpienie wspomgne zpisuje wyniki swojej prcy do pliku generuje prezentcję n podstwie konspektu, oprogrmownie i zn zsdy korzystni z n sljdzie, dodje interkcje z użytkownikiem prezentcją, potrfi przygotowć prezentcję o wskznym rozszerzeniu, używ więcej niż korzyst z różnych sljdów wzorcowych nich, potrfi otworzyć prezentcję w innym do umieszczeni n stronie internetowej jednego progrmu do tworzeni prezentcji w rmch jednej prezentcji progrmie i wyeksportowć ją do innego formtu 5 z 6

6 Język stron internetowych 7. Prezentownie przetworzonych informcji [3] Wymgni progrmowe n: rozumie konstrukcję język XML, porusz temtykę pozycjonowni stron, przedstwi sposób dziłni serwer stron WWW, potrfi zstosowć podstwowe znczniki HTML i prmetryzuje je, wstwi i edytuje tbele n swojej stronie, dostosowuje gotowe edytuje kod HTML strony, potrfi skopiowć i dostosowć tekst źródłowy innej strony internetowej z zchowniem prw utorskich, smodzielnie tworzy kod strony w wybrnym edytorze, umieszcz multimedi n edytownej stronie internetowej, w tym frgmenty mp umieszcz zrobioną przez siebie prezentcję szblony do włsnych wymgń, omwi wyszukuje szblony stron w internecie, internetowych, wykorzystuje gotowe szblony n włsnej stronie internetowej, prezentuje dziłnie usługi HotPot Google sposoby promowni stworzonej przez siebie strony, dodje licznik odwiedzin swojej strony i nkietę publikuje swoją stronę n zewnętrznym serwerze, konfiguruje dodtkowe nrzędzi w serwisie Mpy Google do budowy włsnej strony zn podstwowe fkty z historii internetu, przegląd i nlizuje kod źródłowy stron, rozumie strukturę plików HTML, przestrzeg norm prwnych i morlnych związnych z udostępniniem informcji w sieci, odnjduje informcje n temt interesujących miejsc n plnie pobliskiego dużego mist, wie, co to są szblony stron internetowych 2 Style i skrypty n stronie 3 Publikownie informcji w sieci tworzy i edytuje złożone struktury plików.css (np. z wykorzystniem dziedziczeni i wrstw wykorzystuje w stylch CSS klsy i pseudoklsy, stosuje funkcję wrunkową, div), zmieni (tworzy włsne).css w systemch korzyst z opertorów porówn, tworzy CMS, projektuje i publikuje, stosuje n swojej stronie skrypty npisne w języku JvScript formulrze elektroniczne z obsługą zdrzeń (np. onclick) zn njczęściej wykorzystywne trybuty w stylch CSS i sposoby określni ich wrtości, łączy plik.html z.css, ustl podstwowe prmetry czcionek, kpitów, grfik, wstwi skrypt do dokumentu.html i dostosowuje go, korzystjąc z funkcji, obsługuje okn dilogowe podje przykłdy stosowni stylów CSS, potrfi wykorzystć style zdefiniowne w edytownej stronie, wyjśni pojęci: CSS, selektor, cech, wrtość, rozumie zlety użyci CSS, podje przykłdy skryptów i omwi ich rodzje, wstwi gotowe skrypty do kodu strony, rozróżni zdrzeni (np. onclick, onmouseover itp.) wymieni sposoby łączeni (osdzni) stylów CSS n stronie internetowej, podje przykłd selektor i jego cechy, wymieni cechy JvScript umie posługiwć się oprogrmowniem chmur prezentuje kolejne kroki zmierzjące umie ndć odpowiednie uprwnieni rozumie rolę systemu domen internetowych, wie, kiedy i w jkim celu stosuje się informcyjnych, smodzielnie uczy się ich do uruchomieni włsnej strony internetowej we współużytkownikom dokumentu w chmurze, korzyst z udostępnionych plików i wie jkie współdzielenie dokumentów, rozumie n czym obsługi i poznje ich możliwości, wie, kiedy włsnej domenie, umie zorgnizowć grupę stosuje zsdy współdzieleni dokumentów, otrzymł do nich uprwnieni, korzyst ono poleg, wie, jkie uprwnieni mogą mieć i w jkim celu stosuje się współdzielenie prcującą zdlnie nd projektem, przydzieljąc umie edytowć w chmurze dokumenty z zwnsownych funkcji komuniktor, w tym użytkownicy współdzielący dokument, dokumentów i n czym ono poleg, wie, jkie im odpowiednie uprwnieni do zsobów utworzone off-line i n odwrót, potrfi porównć rozmowy głosowej, korzyst z komuniktorów, rozwij skrót FTP, uprwnieni mogą mieć użytkownicy współdzielący dokument, umie smodzielnie zplnowć strukturę zespołu i odpowiednio dostosowć chmurę informtyczną do wykorzystni w e-prcy chmury, świdomie stosuje udostępninie plików w chmurze i zrządz dostępem do swoich zsobów, zkłd konto w chmurze informcyjnej, np. Skydrive.com, i wskzć jej skłdowe, określjąc ich zstosowni, możliwości edytor tekstu z chmury z progrmmi instlownymi w komputerze, wie, jk wykorzystć chmurę w prcy zespołowej, wie, jkie znczenie m współdzielenie plików umie wymienić pliki z chmurą informcyjną, korzyst z e-dysku i zn jego ogrniczeni, umie ustwić prmetry współdzieleni plików dl włsnych dokumentów w chmurze, wykorzystuje współdzielenie do prcy w podje przykłd klient FTP, wymieni rodzje uprwnień do udostępnionych plików n przykłdzie szkolnego portlu udostępni dne z wirtulnych dysków, w prcy zespołowej, łączy się z serwerem FTP, zespole, wyjśni dziłnie usługi FTP, informcyjnego zespołu wykonującego projekt z innego przedmiotu itp. udostępni pliki i ktlogi w sieci loklnej, konfiguruje udostępninie plików w sieci loklnej pobier i wysył dne FTP chrkteryzuje sposoby łączeni się z udziłem sieciowym mgr Pweł Komend 6 z 6

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy Wymgni edukcyjne z mtemtyki Kls IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstwowy FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: 2 rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysłw Smorwińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kliszu Wymgni edukcyjne niezbędne do uzyskni poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klsyfikcyjnych z obowiązkowych zjęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012 mgr Jolnt Chlebd mgr Mri Mślnk mgr Leszek Mślnk mgr inż. Rent itl mgr inż. Henryk Stępniowski Zespół Szkół ondgimnzjlnych Młopolsk Szkoł Gościnności w Myślenicch WYMAGANIA I RYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkłd mteriłu nuczni Nr zj Temt z podręcznik Zpis w dzienniku Osiągnięci uczni 1., 2. 1. Witmy w klsie 2 Zsdy bezpiecznej prcy w prcowni komputerowej. Uruchminie i wyłącznie komputer wie, jk się zchowywć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych kls drug zkres podstwowy Wymgni konieczne (K) dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny być opnowne przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU oprcowny n podstwie: Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenini w II Liceum Ogólnoksztłcącym im. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania

Informatyka nie tylko dla uczniów Program nauczania Informtyk nie tylko dl uczniów Progrm nuczni Spis treści: Wstęp... 3 Ziorczy wykz skrótów i oznczeń uŝywnych w progrmie nuczni... 3 Podstw progrmow w ujęciu telrycznym... 4 Omówienie złoŝeń dydktycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. II poziom podstawowy

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. II poziom podstawowy Wymgni n poszczególne oceny z mtemtyki w Zespole Szkół im. St. Stszic w Pile 1. SUMY ALGEBRAICZNE Kl. II poziom podstwowy Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki FUNKCJE dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

Wymagania edukacyjne z matematyki FUNKCJE dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Wymgni edukcyjne z mtemtyki Kls IIC. Rok szkolny 013/014 Poziom podstwowy FUNKCJE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje przyporządkowni będące funkcjmi określ funkcję różnymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych z przedmiotu matematyka w PLO nr VI w Opolu

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych z przedmiotu matematyka w PLO nr VI w Opolu MATEMATYKA Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych z przedmiotu mtemtyk w PLO nr VI w Opolu Zkres podstwowy WyróŜnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU Oprcowny n podstwie: 1. Rozporządzeni ministr edukcji nrodowej z dni 10.06.2015 roku w sprwie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych.

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 2 Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy MATeMAtyk 2. Propozycj przedmiotowego systemu ocenini. ZP Wyróżnione zostły

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Pln wynikowy dostosowny jest do progrmu nuczni mtemtyki w szkole pondgimnzjlnej z zkresu ksztłceni podstwowego PROSTO DO MATURY (progrm nuczni

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

T W O R Z Y M Y. 15 godzin w cyklu 3-godzinnym

T W O R Z Y M Y. 15 godzin w cyklu 3-godzinnym T W O R Z Y M Y 5 godzin -godzinnym Szzegółowe ele ksztłeni i wyhowni: doskonlenie umiejętnośi pry z edytorem grfiznym poznnie zsd poprwnego tworzeni prezentji multimedilnyh nyie umiejętnośi smodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki w klsie II poziom rozszerzony N ocenę dopuszczjącą, uczeń: rysuje wykres funkcji f ( x) x i podje jej włsności; sprwdz lgebricznie, czy dny punkt nleży

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z matematyki

Plan wynikowy z matematyki ln wynikowy z mtemtyki Dl kls 1-3 liceum ogólnoksztłcącego i 1-4 technikum sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym i rozszerzonym Oznczeni: wymgni konieczne, wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz I Instrukcj dl zdjącego 1. Sprwdź, czy rkusz egzmincyjny zwier 8 stron (zdni 1 3). Ewentulny brk zgłoś przewodniczącemu zespołu ndzorującego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa 2. Zakres podstawowy

Plan wynikowy klasa 2. Zakres podstawowy Pln wynikowy kls Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące. SUMY ALGEBRAICZNE 0. Sumy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie

Cele edukacyjne i umiejętności ucznia. Komputer i jego zastosowanie ROZKŁAD MATERIAŁU Z PLANEM WYNIKOWYM PRZEDMIOTU INFORMATYKA Z ZAKRESIE PODSTAWOWYM DLA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ - KLASY PIERWSZE LO, TECHNIKUM Temat edukacyjne i umiejętności ucznia Komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Podręczniki: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół pnadgimnazjalnych. Zakres podstawowy ( Nr dopuszczenia 556/2012)

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

6 -celujący 5- bardzo dobry 4 - dobry 3 - dostateczny 2 - dopuszczający

6 -celujący 5- bardzo dobry 4 - dobry 3 - dostateczny 2 - dopuszczający Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Podręczniki: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół pnadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Nr dopuszczenia 556/202)

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w szkole ponadgimnazjalnej Klasy pierwsze 1. Informacja jako podmiot informatyki [7 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzi n Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki

Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Wymagania na egzamin klasyfikacyjny z informatyki Usługi internetowe 1.1. Wyszukiwanie informacji Wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek, stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym, stron

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

infolinia 0800 201211

infolinia 0800 201211 neo.pl Ogólnopolski dostwc usług internetowych infolini 0800 201211 NEO.pl internetowe rozwizni dl biznesu Spis tresci Aktuln ofert cenow sieci hostingowej NEO.pl...3 Ogólne informcje dotyczce usług w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie drugiej Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie drugiej Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk 2 Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki w klsie drugiej Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Klik-Plik Zaj cia komputerowe w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Program nauczania

Klik-Plik Zaj cia komputerowe w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Program nauczania Klik-Plik Zj ci komputerowe w klsch IV-VI szkoły podstwowej Progrm nuczni I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA...2 Wprowdzenie...2 Zło eni dydktyczne i wychowwcze...2 Cele edukcyjne i wychowwcze...3 Struktur

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Temat (rozumiany jako Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2012/13

Zakres na egzaminy poprawkowe w r. szk. 2012/13 Zkres n egzminy poprwkowe w r. szk. 2012/13 /nuczyciel M.Ttr/ MATEMATYKA Kls II ZAKRES PODSTAWOWY Dził progrmu I. Plnimetri, cz. 1 Temt 1. Podstwowe pojęci geometryczne 2. Współliniowość punktów. Nierówność

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo